KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV"

Prepis

1 KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, KOM(2005) 431 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti (esafety) POSKYTNÚŤ ECALL OBČANOM SK SK

2 OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti (esafety) POSKYTNÚŤ ECALL OBČANOM 1. ÚVOD Komisia v oznámení i2010 Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť predkladá svoju stratégiu informačnej spoločnosti do roku Iniciatíva i2010 uznáva dôležitosť odvetvia dopravy, ktoré predstavuje 10 % európskeho HDP a zamestnanosti, a význam tohto odvetvia pre výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií. Bezpečné a účinné služby dopravy a mobility sú skutočne podstatné pre dosiahnutie lisabonských cieľov týkajúcich sa rastu a pracovných miest. Komisia s cieľom pomôcť pri napredovaní k týmto cieľom použije všetky svoje nástroje regulačné nástroje v oblasti telekomunikácií, fondy určené na výskum a politické iniciatívy. Komisia na tento účel zavedie vedúcu iniciatívu Inteligentné vozidlo ako súčasť stratégie i Toto oznámenie, ktoré sa zaoberá naliehavými a praktickými činnosťami potrebnými na zavedenie systému ecall, celoeurópskeho palubného tiesňového volania, je prvým stavebným kameňom iniciatívy Inteligentné vozidlo 2. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách je ľudskou i hospodárskou nevyhnutnosťou. V roku 2004 zahynulo na cestách v 25 členských štátoch Európskej únie ľudí. Náročný cieľ znížiť do roku počet obetí dopravných nehôd na sa bez naliehavých opatrení nenaplní. Krviprelievanie na európskych cestách bude pokračovať a spôsobovať obrovské ľudské utrpenie. Náklady na náš systém zdravotnej starostlivosti zostanú obrovské a naše ekonomiky zaťaží strata produktivity a rozsiahla hmotná škoda. Dnes existujú technológie, ktoré dokážu zachrániť ľudské životy a znížiť závažnosť zranení. Komisia v prvom oznámení o elektronickej bezpečnosti (esafety) 4 navrhla kroky na rozvoj a zavedenie inteligentných automobilových bezpečnostných systémov, ktoré sú založené na pokrokových informačných a komunikačných technológiách (ICT). Tieto systémy môžu zabrániť nehodám, zmierňovať ich následky a pomáhať pri záchrane, ak k nehodám dôjde. Od prijatia prvého oznámenia o elektronickej bezpečnosti sa vykonal značný pokrok a mnohé technológie, systémy a služby elektronickej bezpečnosti sú pripravené na svoje zavedenie. Jedným takýmto systémom je celoeurópske palubné tiesňové volanie, ecall Oznámenie Komisie: i2010 Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť, KOM(2005) 229 konečná verzia, V zmysle Oznámenia i2010 sa pod vozidlom rozumejú automobily, ťahače, autobusy a motocykle. Európsky akčný program bezpečnosti na cestách: Do roku 2010 o polovicu znížiť počet obetí dopravných nehôd v Európskej únii: Spoluzodpovednosť, KOM(2003) 311 konečná verzia Informačné a komunikačné technológie pre bezpečné a inteligentné vozidlá, KOM(2003) 542 konečná verzia, SK 2 SK

3 V prípade nehody vyšle zariadenie ecall vo vozidle tiesňové volanie, ktoré automaticky smeruje do najbližšej tiesňovej služby. ecall je možné spustiť manuálne, no v prípade vážnej nehody ho vozidlo odošle automaticky. ecall zachraňuje životy vďaka presným informáciám, ktoré poskytuje o mieste nehody: tiesňové služby sú okamžite informované a presne vedia, kam majú ísť. To vedie k výraznému skráteniu času potrebného na záchranu. Zavedenie ecall vo veľkom meradle je prioritným cieľom iniciatívy esafety. Zúčastnené strany od roku 2002 spoločne pracujú a rozvíjajú implementačný plán ecall. Avšak bez naliehavých činností zo strany členských štátov by sa mohlo zavedenie ecall výrazne oneskoriť. 2. SMEROM K CELOEURÓPSKEJ SLUŽBE PALUBNÉHO TIESŇOVÉHO VOLANIA (ECALL) Kľúčovým odporúčaním v prvom oznámení o elektronickej bezpečnosti (esafety) bolo vytvorenie služby zosúladeného celoeurópskeho palubného tiesňového volania (ecall), ktorá sa zakladá na jednotnom európskom tiesňovom čísle 112. V Európe sa každoročne stane vyše 1,7 milióna nehôd, ktoré si vyžadujú lekársku pomoc, a oveľa viac nehôd, pri ktorých sú potrebné iné druhy pomoci. Ľudia v aute môžu byť po nehode v šoku, nepoznajú svoju polohu, nedokážu ju oznámiť či použiť mobilný telefón. ecall pomáha vo všetkých týchto prípadoch: môže výrazne skrátiť čas tiesňovej odozvy, zachrániť životy a znížiť závažnosť zranení. Keď sa ecall implementuje, jeho sociálny a hospodársky prínos bude obrovský. Dosiahol sa významný pokrok smerom k zavedeniu ecall v úplnom rozsahu. Riadiaca skupina ecall, ktorá sa zriadila s cieľom dozerať na implementáciu, stanovila pre úplné zavedenie cieľový rok Zriadenie úplného tiesňového reťazca pre ecall si však vyžaduje spoluprácu mnohých orgánov. Táto spolupráca sa uskutočňuje pomaly a v mnohých členských štátoch úplne chýba. Uznáva sa potreba modernizovať tiesňové služby, no nevykonáva sa pre nedostatok financií alebo organizačnú zložitosť. Komisia dôrazne vyzýva vnútroštátne a regionálne vlády, aby konali a investovali do infraštruktúry potrebnej tiesňovej starostlivosti pre ecall s cieľom spustiť úplnú celoeurópsku službu v roku ecall: Ako to funguje? Palubné volanie ecall je tiesňové volanie, ktoré uskutočnia manuálne cestujúci vo vozidle, alebo sa po nehode spustí automaticky aktivovaním senzorov vo vozidle. Po aktivovaní uskutoční palubné zariadenie ecall tiesňové volanie, ktoré prenáša hlas i údaje priamo do najbližšej tiesňovej služby (zvyčajne na najbližšie stredisko tiesňového volania 112), pozri obrázok 1. Hlasové volanie umožňuje cestujúcim vo vozidle komunikovať s vyškoleným operátorom ecall. V tom istom čase sa odošle minimálny súbor údajov operátorovi ecall, ktorý prijíma hlasové volanie. Minimálny súbor údajov obsahuje informácie o nehode vrátane času, presnej polohy, identifikácie vozidla, stavu ecall (minimálne informáciu, či sa ecall spustil manuálne alebo automaticky) a informácie o možnom poskytovateľovi služby. SK 3 SK

4 2.2 Prečo potrebujeme ecall? Podľa výsledkov analýzy vykonanej v rámci projektu E-MERGE 5, ktorý financuje Európska komisia, umožní systém ecall, ktorý prenesie presnú polohu nehody do strediska tiesňového volania a tiesňovým službám, skrátenie času odozvy na nehodu o približne 50 % vo vidieckych oblastiach a až o 40 % v mestských oblastiach. Keď majú ťažko zranení ľudia k dispozícii lekársku starostlivosť včaššie po nehode, môže sa výrazne znížiť úmrtnosť a závažnosť traumy vyplývajúcej zo zranení. V úrazovom lekárstve sa to nazýva zásada zlatej hodiny. Obrázok 1: Zásada fungovania ecall Odhady nákladov a ziskov ecall, ktoré sa vykonali v rámci projektu E-MERGE, a štúdie SEiSS 6 ukazujú, že ročne sa dá v 25 členských štátoch EÚ zachrániť až životov a závažnosť zranení sa dá znížiť až o 15 %. Tieto odhady sa zakladali na databáze nehôd CARE 7 z roku Dopravné nehody spôsobujú aj zápchy a možné ďalšie nehody. ecall môže v dôsledku kratšieho záchranného času znížiť dopravné zápchy. Vyššie spomenuté štúdie uvádzajú, že toto zníženie môže byť až 20 %. Ďalší užívatelia ciest môžu byť navyše o nehode rýchlejšie informovaní. Vzhľadom na celkový dosah ecall, ktorý odhaduje štúdia SEiSS, sa ročné úspory nákladov na nehody odhadujú až na 22 miliárd eur a ročné úspory nákladov zapríčinených dopravnými zápchami až na 4 miliardy eur, z čoho vyplývajú celkové ročné zisky až 26 miliárd eur. V porovnaní s týmito ziskami sú investičné potreby relatívne malé, 150 eur na každé vozidlo a až eur na modernizáciu strediska tiesňového volania 8. Na základe tejto počiatočnej investície na každé stredisko tiesňového volania a po pripočítaní nákladov na školenie jeho pracovníkov a zabezpečenie náležitej jazykovej podpory dosiahnu celkové ročné náklady až miliónov eur v EÚ 25, vrátane palubných systémov. Na výpočet tejto sumy sa odhadol Pozri Prieskumná štúdia o možných sociálnych a hospodárskych vplyvoch zavedenia inteligentných bezpečnostných systémov v cestných vozidlách, pozri Odhady štúdie SeiSS: Založené na sériovej výrobe palubnej jednotky a modernizácii stredísk tiesňového volania, ktoré sú už schopné spracovať informácie o polohe na volaniach E112. SK 4 SK

5 počet potrebných stredísk tiesňového volania v EÚ 25 v priemere ako jedno stredisko na každých obyvateľov, so 60 pracovníkmi na jedno stredisko. Vyššie uvedené čísla ukazujú významný pomer medzi nákladmi a výnosmi pre ecall. Dokonca aj v prípade nižšej odhadovanej úspešnosti a vyšších nákladov zostáva pomer nákladov a výnosov pozitívny a potvrdzuje sa primeranosť investovania do služby ecall. 2.3 Prečo ecall používa číslo 112? Cieľom projektu ecall je implementovať celoeurópsku tiesňovú službu, ktorú môžu využívať všetky vozidlá v Európe, bez ohľadu na model, krajinu registrácie a polohu. Európania cestujú svojimi autami do zahraničia čoraz častejšie a preto je pre ecall predpokladom celoeurópska interoperabilná služba. Jednotné európske tiesňové číslo 112 sa rozhodnutím Rady v roku zaviedlo s cieľom poskytovať tento typ služby pre tiesňové volania. Volania na toto číslo v rozličných európskych krajinách smerujú do najbližšieho strediska tiesňového volania. Volania je možné uskutočniť bez poplatku z akéhokoľvek telefónu a obvykle sú smerované prednostne. Čoraz viac zo 180 miliónov volaní ročne na tiesňové služby pochádza z mobilných telefónov (v súčasnosti %). Približne v 15 % týchto volaní nie je možné presne určiť polohu volajúceho, v dôsledku čoho sa vyslanie pomoci oneskoruje alebo je dokonca nemožné pomoc vyslať. Smernica univerzálnej služby prijatá v roku stanovuje povinnosť, aby operátori verejnej siete sprístupnili tiesňovým službám polohu volajúceho v prípade všetkých volaní, pokiaľ je to technicky vykonateľné 11. Volania na číslo 112 s informáciami o polohe sú známe ako volania E112. Implementácia schopnosti určiť polohu na spracovanie volaní E112 v strediskách tiesňového volania využije aj ecall. Po tejto investícii sa náklady na modernizáciu stredísk tiesňového volania až na úroveň ecall považujú za relatívne nízke. Využitie čísla 112 umožní budovať službu ecall, ktorá je naozaj celoeurópska, založená na schválených smerniciach, s relatívne malou investíciou. Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách 12 obsahuje ustanovenia na zabezpečenie osobných údajov a ochranu súkromia v elektronických komunikáciách. Avšak v prípade skutočnej tiesne sa potreba pomoci považuje za dôležitejšiu ako potreba súkromia. Smernica preto povoľuje spracovanie informácií o polohe a iných osobných údajov pre organizácie, ktoré majú na starosti tiesňové volania Rozhodnutie Rady z 29. júla 1991o zavedení jednotného európskeho čísla tiesňového volania (91/396/EHS), uverejnené v Úradnom vestníku ES č. L 217, , s. 31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica univerzálnej služby), uverejnená v Ú. v. ES L 108, V prípade všetkých volaní na číslo 112 vyšle operátor siete buď informácie o polohe ( push ) alebo ich sprístupní na požiadanie ( pull ). Táto funkcia, ktorá sa teraz implementuje v približne 50 % členských štátov, sa volá zdokonalené číslo 112 alebo E112. Informácie o polohe sú vo väčšine prípadov polohou bezdrôtovej bunky (takzvané Cell-ID) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií. SK 5 SK

6 2.4 Cestovná mapa pre zavedenie v plnom rozsahu do roku 2009 Riadiaca skupina ecall bola zriadená s cieľom vytvoriť pre ecall rámcovú architektúru a obchodný model a definovať úlohy pre verejné i súkromné zúčastnené strany. Patria medzi ne členské štáty, Komisia, telekomunikační prevádzkovatelia, prevádzkovatelia stredísk tiesňového volania, výrobcovia vozidiel, dodávatelia vybavenia, prevádzkovatelia diaľnic, automotokluby, poisťovací priemysel a poskytovatelia služieb. Riadiaca skupina vytvorila Memorandum o porozumení 13 o implementácii ecall. Cieľom memoranda o porozumení je zabezpečiť, aby ecall fungoval v každom členskom štáte EÚ. Memorandum o porozumení zaväzuje zúčastnené strany pri implementácii ecall na základe schválených spoločných špecifikácií architektúry a rozhrania, vrátane minimálneho súboru údajov (MSD minimal set of data). Memorandum o porozumení podpísali v auguste 2004 Európska komisia, ACEA v mene automobilového priemyslu a viacodvetvové partnerstvo ERTICO v mene svojich partnerov. Memorandum o porozumení má teraz vyše 50 podpisov. Partneri v rámci elektronickej bezpečnosti (esafety) sa dohodli na cestovnej mape pre zavedenie ecall, ktorá sa uvádza na obrázku 2. Hlavné míľniky: a) schválenie plánu zavedenia ecall, obchodného modelu a noriem do konca roka 2005, b) úplná špecifikácia palubného systému ecall a začiatok vývoja do polovice roka 2006 c) testovanie v teréne v plnom rozsahu s účastníkmi, ktorí ecall prijmú skôr už v roku 2007, d) zavedenie ecall ako štandardného vybavenia vo všetkých vozidlách, ktoré sa dostanú na trh po septembri S cieľom umožniť fungovanie technológie ecall budú tiesňové služby v členských štátoch EÚ musieť zariadiť alebo modernizovať svoje strediská tiesňového volania tak, aby najneskôr do konca roku 2007 dokázali spracovať správy o polohe v rámci ecall. 13 Memorandum o porozumení pre realizáciu interoperabilného palubného volania ecall, pozri SK 6 SK

7 Obrázok 2: Cestovná mapa pre zavedenie ecall 3. ČINNOSTI NA POSKYTNUTIE ECALL OBČANOM DO ROKU 2009 So záväzkami zúčastnených strán z priemyselnej a verejnej oblasti sa ecall môže stať skutočnosťou. Priemysel je pripravený vybaviť všetky nové vozidlá zariadeniami ecall počnúc modelmi, ktoré sa dostanú na trh po septembri Avšak bez úplného záväzku členských štátov nepodnikne automobilový priemysel žiadne investície. Všetky zúčastnené strany musia konať spoločne s cieľom podporovať ecall na vnútroštátnych a medzinárodných fórach, najmä na fóre o elektronickej bezpečnosti (esafety Forum). 3.1 Činnosti pre členské štáty 1. Členské štáty by mali podpísať Memorandum o porozumení o ecall Členské štáty by mali ihneď podpísať Memorandum o porozumení o ecall na príslušnej úrovni a zaviazať sa k implementácii celoeurópskeho systému ecall. Memorandum o porozumení má teraz vyše 50 podpisov zúčastnených strán, no podpísali ho len dva členské štáty (Fínsko a Švédsko) a Švajčiarsko. Hrozí, že pre nedostatok podpisov, najmä zo strany členských štátov, sa oneskorí implementácia ecall a oslabí sa záväzok priemyslu. 2. Členské štáty by mali podporiť 112 a E112 Jednotné európske tiesňové číslo 112 sa používa v 24 členských štátoch 14. Avšak používa sa súčasne s vnútroštátnymi číslami a len v Dánsku a Holandsku je to jediné číslo. Väčšina členských štátov taktiež len pomaly podnecuje svojich prevádzkovateľov bezdrôtových sietí, aby poskytovali informácie o polohe (E112). Keďže je ecall založený na číslach 112 a E112, členské štáty by mali podporovať využívanie čísla 112 a podniknúť kroky na urýchlenie zavedenia informácií o polohe vo svojich verejných bezdrôtových sieťach. 14 Konanie o porušení voči Poľsku sa začalo v marci SK 7 SK

8 3. Členské štáty by mali zmodernizovať svoje strediská tiesňového volania, aby dokázali spracovať volania rozšírené o určenie polohy (E112) a volania ecall. Členské štáty by mali najneskôr do konca roku 2007 zabezpečiť, aby sa zaviedli zodpovedajúce schémy na modernizáciu infraštruktúry stredísk tiesňového volania pre spracovanie polohy a ďalších informácií volaní ecall, ktoré pochádzajú z vozidiel. Členské štáty by mali pre súlad s nariadením o E112 najprv zmodernizovať svoje strediská tiesňového volania na spracovanie informácií o polohe z volaní E112 a potom vykonať ďalší stupeň modernizácie umožňujúci spracovanie volaní ecall podľa noriem, ktoré vytvára ETSI (Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách). 4. Členské štáty by mali poskytnúť zodpovedajúce tiesňové služby rozšírené o určenie polohy a jazykovú podporu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich strediská tiesňového volania dokázali zodpovedajúcim spôsobom spracovať volania ecall pochádzajúce z vozidiel, aby boli ich pracovníci na tento účel vyškolení a aby sa poskytovala jazyková podpora. Taktiež by mali zmodernizovať celý svoj reťazec tiesňových služieb (strediská tiesňového volania, dispečing, záchranné vozidlá a miestnosti nemocničnej pohotovosti) náležitými nástrojmi založenými na informačných a komunikačných technológiách (ICT), ktoré zabezpečia rýchlu a spoľahlivú reakciu na dopravné nehody a v plnej miere využijú informácie, ktoré poskytujú palubné volania ecall. Koncept služby pre úplný tiesňový reťazec sa vyvíja v rámci projektu RESCUE Podpora ecall na vnútroštátnych a medzinárodných fórach Komisia dôrazne odporúča, aby členské štáty zriadili vnútroštátne platformy na podporu ecall. Mali by sa na nich zúčastňovať príslušné ministerstvá (dopravy, telekomunikácií a vnútra) vrátane orgánov zodpovedných za tiesňové služby, ako aj predstavitelia súkromného priemyslu a poskytovatelia služieb. Komisia spustí propagačnú kampaň volaní 112, E112 a ecall a na podporu vnútroštátnych činností zorganizuje konferencie s cieľom výmeny osvedčených postupov. Komisia navrhne Výboru civilnej ochrany vytvorenie podskupiny, ktorá sa zaoberá tiesňovými komunikáciami, volaniami 112, E112 a ecall. Členské štáty by mali podporiť prácu tejto podskupiny s cieľom riešiť zostávajúce problémy v súvislosti s investíciami do interoperabilnej celoeurópskej služby E112 a ecall vo svojich krajinách. Všetky zúčastnené strany v rámci elektronickej bezpečnosti by mali podporiť prácu riadiacej skupiny ecall a využívať toto fórum na riešenie zostávajúcich otázok v súvislosti so zavedením celoeurópskeho volania ecall do roku Patrí sem schválenie špecifikácií palubného systému, obchodného modelu ecall a organizovanie testov v teréne. Fórum elektronickej bezpečnosti je dôležitou európskou platformou na pokračovanie dialógu o urýchlení vývoja, zavedenia a využívania inteligentných automobilových systémov bezpečnosti v Európe. Komisia bude organizovať pravidelné stretnutia na vysokej úrovni a 15 RESCUE je súčasťou Integrovaného projektu GST, pozri SK 8 SK

9 plenárne zasadnutia fóra. Všetkým zúčastneným stranám umožnia monitorovať pokrok v zavádzaní ecall a poprípade podnikať ďalšie činnosti. ecall musí fungovať vo všetkých sieťach GSM a 3G v Európe. Štandardizácia transakcií ecall a protokolov dátového prenosu medzi palubným terminálom ecall a strediskom tiesňového volania je preto veľmi dôležitá. Komisia požiadala ETSI, aby urýchlil štandardizáciu ecall a aby poprípade pracoval s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). ETSI by mal vypracovať návrhy noriem pre ecall do konca roku VYTVORIŤ BEZPEČNEJŠIU BUDÚCNOSŤ S ELEKTRONICKOU BEZPEČNOSŤOU A INÝMI ČINNOSŤAMI KOMISIE Iniciatíva elektronickej bezpečnosti je súčasťou komplexnej stratégie Komisie na zlepšenie bezpečnosti na cestách a dopravnej účinnosti v Európe, pričom zároveň udržiava a zlepšuje konkurencieschopnosť zúčastnených priemyselných odvetví, najmä automobilového odvetvia. Pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, iniciatíva elektronickej bezpečnosti je uznávaná na celom svete. V rámci elektronickej bezpečnosti je ecall prioritou, ktorá dozrela. V rámci fóra elektronickej bezpečnosti sa zriadilo jedenásť pracovných skupín a výsledky, nielen pokiaľ ide o ecall, sa začínajú objavovať. Komisia je aktívna aj na regulačnej strane a podporuje bezpečnosť na cestách v rámci spoločných iniciatív. Ako výsledok iniciatívy elektronickej bezpečnosti a výskumných programov, ktoré podporuje Spoločenstvo, sú systémy aktívnej bezpečnosti a pokročilej podpory riadenia, ako napríklad ESP, ACC, varovanie pri vychýlení sa z jazdného pruhu a zmiernenie kolízií, pripravené na širšie uvedenie na trh. Komisia posilní úsilie na podporu dobrovoľnej implementácie týchto systémov. 4.1 Elektronická bezpečnosť (esafety) Súčinnosť človeka a stroja (Human Machine Interaction - HMI) je v elektronickej bezpečnosti prioritnou témou. Pracovná skupina HMI bola zriadená v roku 2003 na analýzu situácie pri implementovaní takzvaného Európskeho vyhlásenia o zásadách 16 pre súčinnosť človek-stroj. Táto analýza sa vykonala na základe správ členských štátov. Skupina sa zamerala na problémové oblasti v HMI, ako je zavedenie pohyblivých zariadení a rýchlo rastúca zložitosť nových palubných systémov. Pracovná skupina uverejnila svoju záverečnú správu vo februári Komisia mieni na základe tejto správy poskytnúť odporúčanie o HMI s obnoveným Európskym vyhlásením o zásadách. Ďalšou prioritou sú dopravné a cestovné informácie v reálnom čase (Real-Time Traffic and Travel Information - RTTI). Cieľom pracovnej skupiny RTTI v rámci fóra elektronickej bezpečnosti je identifikovať a odstrániť prekážky celoeurópskej implementácie služieb RTTI, ako napríklad obmedzená dostupnosť dopravných informácií, problémy pri definovaní úloh verejného a súkromného sektora, dostupnosť vysielacích kapacít a problémy s obchodnými modelmi. Práca zohľadňuje aj odporúčanie Komisie o službách TTI 16 Odporúčanie Komisie z 21. decembra 1999 o bezpečných a účinných palubných informáciách a komunikačných systémoch: Európske vyhlásenie o zásadách rozhraní človek stroj, Ú. v. ES L 19, SK 9 SK

10 v Európe 17. Pracovná skupina RTTI stanovila cieľ, aby sa všetky krajiny v Európskej únii dohodli na rozšírení inštalácie reťazca informácií, ktorý je potrebný pre služby dopravných informácií v reálnom čase, s cieľom zabezpečiť do roku 2010 štandardizované služby pre 80 % obyvateľstva EÚ. Skupina uverejní svoju záverečnú správu do konca roku Pracovná skupina v rámci fóra elektronickej bezpečnosti pre informovanosť užívateľov skúma činnosti na oznamovanie výhod systémov elektronickej bezpečnosti svojim užívateľom s cieľom zvýšiť užívateľské povedomie. To je podstatné pre zvyšovanie užívateľského dopytu po takýchto systémoch a pre zlepšovanie podnikania. Skupina analyzovala osvedčené postupy a ponaučenia z predchádzajúcich kampaní a činností zameraných na informovanosť užívateľov, ako aj modely prenikania z niektorých predošlých systémov. Skupina navrhuje vytvorenie komunikačnej platformy všetkých zúčastnených strán a vytvorenie značky elektronickej bezpečnosti (esafety). Tento návrh bol súčasťou prvej priebežnej správy v máji 2005 a v súčasnosti sa o ňom diskutuje v ostatných pracovných skupinách elektronickej bezpečnosti, vrátane skupiny pre implementáciu cestovných máp. 4.2 Ďalšie činnosti Komisie Komisia ustanovila v roku 2005 skupinu na vysokej úrovni pre konkurencieschopný automobilový priemysel EÚ. Táto skupina nazývaná CARS 21 spája Európsku komisiu, vedúcich predstaviteľov automobilového priemyslu, Európsky parlament, odborové zväzy, mimovládne organizácie a užívateľov a vyvinie integrovanú stratégiu pre udržateľný rozvoj priemyslu, definuje najlepšie možné regulačné prístupy a stanoví potrebné podmienky pre inováciu. Komisia taktiež vypracuje v roku 2005 strednodobé preskúmanie akčného programu cestnej bezpečnosti. Toto preskúmanie zhodnotí celkový pokrok smerom k cieľu znížiť počet smrteľných zranení na európskych cestách do roku 2010 o polovicu. 5. ZÁVERY Dnes existujú technológie a systémy, ktoré dokážu zachrániť životy a znížiť závažnosť zranení spôsobených dopravnými nehodami. Iniciatíva elektronickej bezpečnosti prináša také systémy, ktoré sú založené na využívaní pokročilých informačných a komunikačných technológií, na dosah užívateľom ciest. ecall je prvým z nich: po úplnom zavedení by mohol zachrániť až životov ročne a bude mať významné sociálne a hospodárske prínosy. Priamo zlepšuje kvalitu života všetkých našich 454 miliónov občanov. Našou úlohou je zabezpečiť zavedenie ecall v Európe v širokej miere. Technológia je pripravená a priemysel sa zaviazal. Teraz sa musia zaviazať členské štáty a investovať do potrebnej infraštruktúry vo svojich tiesňových službách. Modernizácia tiesňových služieb prináša náklady, ale odhadovaný pomer medzi prínosmi a nákladmi je dobrý. Keď sa už investície uskutočnia, vzniknú sa aj ďalšie prínosy. Komisia vyzýva členské štáty, aby okamžite konali podľa odporúčaní v tomto oznámení. Komisia bude dôkladne sledovať pokrok a v prípade, že zavádzanie ecall nebude pokračovať podľa predloženej cestovnej mapy, zváži ďalšie opatrenia. 17 Odporúčanie Komisie, Ú. v. ES L 199, , s. 20. SK 10 SK