KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV"

Prepis

1 KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, KOM(2005) 431 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti (esafety) POSKYTNÚŤ ECALL OBČANOM SK SK

2 OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti (esafety) POSKYTNÚŤ ECALL OBČANOM 1. ÚVOD Komisia v oznámení i2010 Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť predkladá svoju stratégiu informačnej spoločnosti do roku Iniciatíva i2010 uznáva dôležitosť odvetvia dopravy, ktoré predstavuje 10 % európskeho HDP a zamestnanosti, a význam tohto odvetvia pre výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií. Bezpečné a účinné služby dopravy a mobility sú skutočne podstatné pre dosiahnutie lisabonských cieľov týkajúcich sa rastu a pracovných miest. Komisia s cieľom pomôcť pri napredovaní k týmto cieľom použije všetky svoje nástroje regulačné nástroje v oblasti telekomunikácií, fondy určené na výskum a politické iniciatívy. Komisia na tento účel zavedie vedúcu iniciatívu Inteligentné vozidlo ako súčasť stratégie i Toto oznámenie, ktoré sa zaoberá naliehavými a praktickými činnosťami potrebnými na zavedenie systému ecall, celoeurópskeho palubného tiesňového volania, je prvým stavebným kameňom iniciatívy Inteligentné vozidlo 2. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách je ľudskou i hospodárskou nevyhnutnosťou. V roku 2004 zahynulo na cestách v 25 členských štátoch Európskej únie ľudí. Náročný cieľ znížiť do roku počet obetí dopravných nehôd na sa bez naliehavých opatrení nenaplní. Krviprelievanie na európskych cestách bude pokračovať a spôsobovať obrovské ľudské utrpenie. Náklady na náš systém zdravotnej starostlivosti zostanú obrovské a naše ekonomiky zaťaží strata produktivity a rozsiahla hmotná škoda. Dnes existujú technológie, ktoré dokážu zachrániť ľudské životy a znížiť závažnosť zranení. Komisia v prvom oznámení o elektronickej bezpečnosti (esafety) 4 navrhla kroky na rozvoj a zavedenie inteligentných automobilových bezpečnostných systémov, ktoré sú založené na pokrokových informačných a komunikačných technológiách (ICT). Tieto systémy môžu zabrániť nehodám, zmierňovať ich následky a pomáhať pri záchrane, ak k nehodám dôjde. Od prijatia prvého oznámenia o elektronickej bezpečnosti sa vykonal značný pokrok a mnohé technológie, systémy a služby elektronickej bezpečnosti sú pripravené na svoje zavedenie. Jedným takýmto systémom je celoeurópske palubné tiesňové volanie, ecall Oznámenie Komisie: i2010 Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť, KOM(2005) 229 konečná verzia, V zmysle Oznámenia i2010 sa pod vozidlom rozumejú automobily, ťahače, autobusy a motocykle. Európsky akčný program bezpečnosti na cestách: Do roku 2010 o polovicu znížiť počet obetí dopravných nehôd v Európskej únii: Spoluzodpovednosť, KOM(2003) 311 konečná verzia Informačné a komunikačné technológie pre bezpečné a inteligentné vozidlá, KOM(2003) 542 konečná verzia, SK 2 SK

3 V prípade nehody vyšle zariadenie ecall vo vozidle tiesňové volanie, ktoré automaticky smeruje do najbližšej tiesňovej služby. ecall je možné spustiť manuálne, no v prípade vážnej nehody ho vozidlo odošle automaticky. ecall zachraňuje životy vďaka presným informáciám, ktoré poskytuje o mieste nehody: tiesňové služby sú okamžite informované a presne vedia, kam majú ísť. To vedie k výraznému skráteniu času potrebného na záchranu. Zavedenie ecall vo veľkom meradle je prioritným cieľom iniciatívy esafety. Zúčastnené strany od roku 2002 spoločne pracujú a rozvíjajú implementačný plán ecall. Avšak bez naliehavých činností zo strany členských štátov by sa mohlo zavedenie ecall výrazne oneskoriť. 2. SMEROM K CELOEURÓPSKEJ SLUŽBE PALUBNÉHO TIESŇOVÉHO VOLANIA (ECALL) Kľúčovým odporúčaním v prvom oznámení o elektronickej bezpečnosti (esafety) bolo vytvorenie služby zosúladeného celoeurópskeho palubného tiesňového volania (ecall), ktorá sa zakladá na jednotnom európskom tiesňovom čísle 112. V Európe sa každoročne stane vyše 1,7 milióna nehôd, ktoré si vyžadujú lekársku pomoc, a oveľa viac nehôd, pri ktorých sú potrebné iné druhy pomoci. Ľudia v aute môžu byť po nehode v šoku, nepoznajú svoju polohu, nedokážu ju oznámiť či použiť mobilný telefón. ecall pomáha vo všetkých týchto prípadoch: môže výrazne skrátiť čas tiesňovej odozvy, zachrániť životy a znížiť závažnosť zranení. Keď sa ecall implementuje, jeho sociálny a hospodársky prínos bude obrovský. Dosiahol sa významný pokrok smerom k zavedeniu ecall v úplnom rozsahu. Riadiaca skupina ecall, ktorá sa zriadila s cieľom dozerať na implementáciu, stanovila pre úplné zavedenie cieľový rok Zriadenie úplného tiesňového reťazca pre ecall si však vyžaduje spoluprácu mnohých orgánov. Táto spolupráca sa uskutočňuje pomaly a v mnohých členských štátoch úplne chýba. Uznáva sa potreba modernizovať tiesňové služby, no nevykonáva sa pre nedostatok financií alebo organizačnú zložitosť. Komisia dôrazne vyzýva vnútroštátne a regionálne vlády, aby konali a investovali do infraštruktúry potrebnej tiesňovej starostlivosti pre ecall s cieľom spustiť úplnú celoeurópsku službu v roku ecall: Ako to funguje? Palubné volanie ecall je tiesňové volanie, ktoré uskutočnia manuálne cestujúci vo vozidle, alebo sa po nehode spustí automaticky aktivovaním senzorov vo vozidle. Po aktivovaní uskutoční palubné zariadenie ecall tiesňové volanie, ktoré prenáša hlas i údaje priamo do najbližšej tiesňovej služby (zvyčajne na najbližšie stredisko tiesňového volania 112), pozri obrázok 1. Hlasové volanie umožňuje cestujúcim vo vozidle komunikovať s vyškoleným operátorom ecall. V tom istom čase sa odošle minimálny súbor údajov operátorovi ecall, ktorý prijíma hlasové volanie. Minimálny súbor údajov obsahuje informácie o nehode vrátane času, presnej polohy, identifikácie vozidla, stavu ecall (minimálne informáciu, či sa ecall spustil manuálne alebo automaticky) a informácie o možnom poskytovateľovi služby. SK 3 SK

4 2.2 Prečo potrebujeme ecall? Podľa výsledkov analýzy vykonanej v rámci projektu E-MERGE 5, ktorý financuje Európska komisia, umožní systém ecall, ktorý prenesie presnú polohu nehody do strediska tiesňového volania a tiesňovým službám, skrátenie času odozvy na nehodu o približne 50 % vo vidieckych oblastiach a až o 40 % v mestských oblastiach. Keď majú ťažko zranení ľudia k dispozícii lekársku starostlivosť včaššie po nehode, môže sa výrazne znížiť úmrtnosť a závažnosť traumy vyplývajúcej zo zranení. V úrazovom lekárstve sa to nazýva zásada zlatej hodiny. Obrázok 1: Zásada fungovania ecall Odhady nákladov a ziskov ecall, ktoré sa vykonali v rámci projektu E-MERGE, a štúdie SEiSS 6 ukazujú, že ročne sa dá v 25 členských štátoch EÚ zachrániť až životov a závažnosť zranení sa dá znížiť až o 15 %. Tieto odhady sa zakladali na databáze nehôd CARE 7 z roku Dopravné nehody spôsobujú aj zápchy a možné ďalšie nehody. ecall môže v dôsledku kratšieho záchranného času znížiť dopravné zápchy. Vyššie spomenuté štúdie uvádzajú, že toto zníženie môže byť až 20 %. Ďalší užívatelia ciest môžu byť navyše o nehode rýchlejšie informovaní. Vzhľadom na celkový dosah ecall, ktorý odhaduje štúdia SEiSS, sa ročné úspory nákladov na nehody odhadujú až na 22 miliárd eur a ročné úspory nákladov zapríčinených dopravnými zápchami až na 4 miliardy eur, z čoho vyplývajú celkové ročné zisky až 26 miliárd eur. V porovnaní s týmito ziskami sú investičné potreby relatívne malé, 150 eur na každé vozidlo a až eur na modernizáciu strediska tiesňového volania 8. Na základe tejto počiatočnej investície na každé stredisko tiesňového volania a po pripočítaní nákladov na školenie jeho pracovníkov a zabezpečenie náležitej jazykovej podpory dosiahnu celkové ročné náklady až miliónov eur v EÚ 25, vrátane palubných systémov. Na výpočet tejto sumy sa odhadol Pozri Prieskumná štúdia o možných sociálnych a hospodárskych vplyvoch zavedenia inteligentných bezpečnostných systémov v cestných vozidlách, pozri Odhady štúdie SeiSS: Založené na sériovej výrobe palubnej jednotky a modernizácii stredísk tiesňového volania, ktoré sú už schopné spracovať informácie o polohe na volaniach E112. SK 4 SK

5 počet potrebných stredísk tiesňového volania v EÚ 25 v priemere ako jedno stredisko na každých obyvateľov, so 60 pracovníkmi na jedno stredisko. Vyššie uvedené čísla ukazujú významný pomer medzi nákladmi a výnosmi pre ecall. Dokonca aj v prípade nižšej odhadovanej úspešnosti a vyšších nákladov zostáva pomer nákladov a výnosov pozitívny a potvrdzuje sa primeranosť investovania do služby ecall. 2.3 Prečo ecall používa číslo 112? Cieľom projektu ecall je implementovať celoeurópsku tiesňovú službu, ktorú môžu využívať všetky vozidlá v Európe, bez ohľadu na model, krajinu registrácie a polohu. Európania cestujú svojimi autami do zahraničia čoraz častejšie a preto je pre ecall predpokladom celoeurópska interoperabilná služba. Jednotné európske tiesňové číslo 112 sa rozhodnutím Rady v roku zaviedlo s cieľom poskytovať tento typ služby pre tiesňové volania. Volania na toto číslo v rozličných európskych krajinách smerujú do najbližšieho strediska tiesňového volania. Volania je možné uskutočniť bez poplatku z akéhokoľvek telefónu a obvykle sú smerované prednostne. Čoraz viac zo 180 miliónov volaní ročne na tiesňové služby pochádza z mobilných telefónov (v súčasnosti %). Približne v 15 % týchto volaní nie je možné presne určiť polohu volajúceho, v dôsledku čoho sa vyslanie pomoci oneskoruje alebo je dokonca nemožné pomoc vyslať. Smernica univerzálnej služby prijatá v roku stanovuje povinnosť, aby operátori verejnej siete sprístupnili tiesňovým službám polohu volajúceho v prípade všetkých volaní, pokiaľ je to technicky vykonateľné 11. Volania na číslo 112 s informáciami o polohe sú známe ako volania E112. Implementácia schopnosti určiť polohu na spracovanie volaní E112 v strediskách tiesňového volania využije aj ecall. Po tejto investícii sa náklady na modernizáciu stredísk tiesňového volania až na úroveň ecall považujú za relatívne nízke. Využitie čísla 112 umožní budovať službu ecall, ktorá je naozaj celoeurópska, založená na schválených smerniciach, s relatívne malou investíciou. Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách 12 obsahuje ustanovenia na zabezpečenie osobných údajov a ochranu súkromia v elektronických komunikáciách. Avšak v prípade skutočnej tiesne sa potreba pomoci považuje za dôležitejšiu ako potreba súkromia. Smernica preto povoľuje spracovanie informácií o polohe a iných osobných údajov pre organizácie, ktoré majú na starosti tiesňové volania Rozhodnutie Rady z 29. júla 1991o zavedení jednotného európskeho čísla tiesňového volania (91/396/EHS), uverejnené v Úradnom vestníku ES č. L 217, , s. 31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica univerzálnej služby), uverejnená v Ú. v. ES L 108, V prípade všetkých volaní na číslo 112 vyšle operátor siete buď informácie o polohe ( push ) alebo ich sprístupní na požiadanie ( pull ). Táto funkcia, ktorá sa teraz implementuje v približne 50 % členských štátov, sa volá zdokonalené číslo 112 alebo E112. Informácie o polohe sú vo väčšine prípadov polohou bezdrôtovej bunky (takzvané Cell-ID) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií. SK 5 SK

6 2.4 Cestovná mapa pre zavedenie v plnom rozsahu do roku 2009 Riadiaca skupina ecall bola zriadená s cieľom vytvoriť pre ecall rámcovú architektúru a obchodný model a definovať úlohy pre verejné i súkromné zúčastnené strany. Patria medzi ne členské štáty, Komisia, telekomunikační prevádzkovatelia, prevádzkovatelia stredísk tiesňového volania, výrobcovia vozidiel, dodávatelia vybavenia, prevádzkovatelia diaľnic, automotokluby, poisťovací priemysel a poskytovatelia služieb. Riadiaca skupina vytvorila Memorandum o porozumení 13 o implementácii ecall. Cieľom memoranda o porozumení je zabezpečiť, aby ecall fungoval v každom členskom štáte EÚ. Memorandum o porozumení zaväzuje zúčastnené strany pri implementácii ecall na základe schválených spoločných špecifikácií architektúry a rozhrania, vrátane minimálneho súboru údajov (MSD minimal set of data). Memorandum o porozumení podpísali v auguste 2004 Európska komisia, ACEA v mene automobilového priemyslu a viacodvetvové partnerstvo ERTICO v mene svojich partnerov. Memorandum o porozumení má teraz vyše 50 podpisov. Partneri v rámci elektronickej bezpečnosti (esafety) sa dohodli na cestovnej mape pre zavedenie ecall, ktorá sa uvádza na obrázku 2. Hlavné míľniky: a) schválenie plánu zavedenia ecall, obchodného modelu a noriem do konca roka 2005, b) úplná špecifikácia palubného systému ecall a začiatok vývoja do polovice roka 2006 c) testovanie v teréne v plnom rozsahu s účastníkmi, ktorí ecall prijmú skôr už v roku 2007, d) zavedenie ecall ako štandardného vybavenia vo všetkých vozidlách, ktoré sa dostanú na trh po septembri S cieľom umožniť fungovanie technológie ecall budú tiesňové služby v členských štátoch EÚ musieť zariadiť alebo modernizovať svoje strediská tiesňového volania tak, aby najneskôr do konca roku 2007 dokázali spracovať správy o polohe v rámci ecall. 13 Memorandum o porozumení pre realizáciu interoperabilného palubného volania ecall, pozri SK 6 SK

7 Obrázok 2: Cestovná mapa pre zavedenie ecall 3. ČINNOSTI NA POSKYTNUTIE ECALL OBČANOM DO ROKU 2009 So záväzkami zúčastnených strán z priemyselnej a verejnej oblasti sa ecall môže stať skutočnosťou. Priemysel je pripravený vybaviť všetky nové vozidlá zariadeniami ecall počnúc modelmi, ktoré sa dostanú na trh po septembri Avšak bez úplného záväzku členských štátov nepodnikne automobilový priemysel žiadne investície. Všetky zúčastnené strany musia konať spoločne s cieľom podporovať ecall na vnútroštátnych a medzinárodných fórach, najmä na fóre o elektronickej bezpečnosti (esafety Forum). 3.1 Činnosti pre členské štáty 1. Členské štáty by mali podpísať Memorandum o porozumení o ecall Členské štáty by mali ihneď podpísať Memorandum o porozumení o ecall na príslušnej úrovni a zaviazať sa k implementácii celoeurópskeho systému ecall. Memorandum o porozumení má teraz vyše 50 podpisov zúčastnených strán, no podpísali ho len dva členské štáty (Fínsko a Švédsko) a Švajčiarsko. Hrozí, že pre nedostatok podpisov, najmä zo strany členských štátov, sa oneskorí implementácia ecall a oslabí sa záväzok priemyslu. 2. Členské štáty by mali podporiť 112 a E112 Jednotné európske tiesňové číslo 112 sa používa v 24 členských štátoch 14. Avšak používa sa súčasne s vnútroštátnymi číslami a len v Dánsku a Holandsku je to jediné číslo. Väčšina členských štátov taktiež len pomaly podnecuje svojich prevádzkovateľov bezdrôtových sietí, aby poskytovali informácie o polohe (E112). Keďže je ecall založený na číslach 112 a E112, členské štáty by mali podporovať využívanie čísla 112 a podniknúť kroky na urýchlenie zavedenia informácií o polohe vo svojich verejných bezdrôtových sieťach. 14 Konanie o porušení voči Poľsku sa začalo v marci SK 7 SK

8 3. Členské štáty by mali zmodernizovať svoje strediská tiesňového volania, aby dokázali spracovať volania rozšírené o určenie polohy (E112) a volania ecall. Členské štáty by mali najneskôr do konca roku 2007 zabezpečiť, aby sa zaviedli zodpovedajúce schémy na modernizáciu infraštruktúry stredísk tiesňového volania pre spracovanie polohy a ďalších informácií volaní ecall, ktoré pochádzajú z vozidiel. Členské štáty by mali pre súlad s nariadením o E112 najprv zmodernizovať svoje strediská tiesňového volania na spracovanie informácií o polohe z volaní E112 a potom vykonať ďalší stupeň modernizácie umožňujúci spracovanie volaní ecall podľa noriem, ktoré vytvára ETSI (Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách). 4. Členské štáty by mali poskytnúť zodpovedajúce tiesňové služby rozšírené o určenie polohy a jazykovú podporu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich strediská tiesňového volania dokázali zodpovedajúcim spôsobom spracovať volania ecall pochádzajúce z vozidiel, aby boli ich pracovníci na tento účel vyškolení a aby sa poskytovala jazyková podpora. Taktiež by mali zmodernizovať celý svoj reťazec tiesňových služieb (strediská tiesňového volania, dispečing, záchranné vozidlá a miestnosti nemocničnej pohotovosti) náležitými nástrojmi založenými na informačných a komunikačných technológiách (ICT), ktoré zabezpečia rýchlu a spoľahlivú reakciu na dopravné nehody a v plnej miere využijú informácie, ktoré poskytujú palubné volania ecall. Koncept služby pre úplný tiesňový reťazec sa vyvíja v rámci projektu RESCUE Podpora ecall na vnútroštátnych a medzinárodných fórach Komisia dôrazne odporúča, aby členské štáty zriadili vnútroštátne platformy na podporu ecall. Mali by sa na nich zúčastňovať príslušné ministerstvá (dopravy, telekomunikácií a vnútra) vrátane orgánov zodpovedných za tiesňové služby, ako aj predstavitelia súkromného priemyslu a poskytovatelia služieb. Komisia spustí propagačnú kampaň volaní 112, E112 a ecall a na podporu vnútroštátnych činností zorganizuje konferencie s cieľom výmeny osvedčených postupov. Komisia navrhne Výboru civilnej ochrany vytvorenie podskupiny, ktorá sa zaoberá tiesňovými komunikáciami, volaniami 112, E112 a ecall. Členské štáty by mali podporiť prácu tejto podskupiny s cieľom riešiť zostávajúce problémy v súvislosti s investíciami do interoperabilnej celoeurópskej služby E112 a ecall vo svojich krajinách. Všetky zúčastnené strany v rámci elektronickej bezpečnosti by mali podporiť prácu riadiacej skupiny ecall a využívať toto fórum na riešenie zostávajúcich otázok v súvislosti so zavedením celoeurópskeho volania ecall do roku Patrí sem schválenie špecifikácií palubného systému, obchodného modelu ecall a organizovanie testov v teréne. Fórum elektronickej bezpečnosti je dôležitou európskou platformou na pokračovanie dialógu o urýchlení vývoja, zavedenia a využívania inteligentných automobilových systémov bezpečnosti v Európe. Komisia bude organizovať pravidelné stretnutia na vysokej úrovni a 15 RESCUE je súčasťou Integrovaného projektu GST, pozri SK 8 SK

9 plenárne zasadnutia fóra. Všetkým zúčastneným stranám umožnia monitorovať pokrok v zavádzaní ecall a poprípade podnikať ďalšie činnosti. ecall musí fungovať vo všetkých sieťach GSM a 3G v Európe. Štandardizácia transakcií ecall a protokolov dátového prenosu medzi palubným terminálom ecall a strediskom tiesňového volania je preto veľmi dôležitá. Komisia požiadala ETSI, aby urýchlil štandardizáciu ecall a aby poprípade pracoval s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). ETSI by mal vypracovať návrhy noriem pre ecall do konca roku VYTVORIŤ BEZPEČNEJŠIU BUDÚCNOSŤ S ELEKTRONICKOU BEZPEČNOSŤOU A INÝMI ČINNOSŤAMI KOMISIE Iniciatíva elektronickej bezpečnosti je súčasťou komplexnej stratégie Komisie na zlepšenie bezpečnosti na cestách a dopravnej účinnosti v Európe, pričom zároveň udržiava a zlepšuje konkurencieschopnosť zúčastnených priemyselných odvetví, najmä automobilového odvetvia. Pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, iniciatíva elektronickej bezpečnosti je uznávaná na celom svete. V rámci elektronickej bezpečnosti je ecall prioritou, ktorá dozrela. V rámci fóra elektronickej bezpečnosti sa zriadilo jedenásť pracovných skupín a výsledky, nielen pokiaľ ide o ecall, sa začínajú objavovať. Komisia je aktívna aj na regulačnej strane a podporuje bezpečnosť na cestách v rámci spoločných iniciatív. Ako výsledok iniciatívy elektronickej bezpečnosti a výskumných programov, ktoré podporuje Spoločenstvo, sú systémy aktívnej bezpečnosti a pokročilej podpory riadenia, ako napríklad ESP, ACC, varovanie pri vychýlení sa z jazdného pruhu a zmiernenie kolízií, pripravené na širšie uvedenie na trh. Komisia posilní úsilie na podporu dobrovoľnej implementácie týchto systémov. 4.1 Elektronická bezpečnosť (esafety) Súčinnosť človeka a stroja (Human Machine Interaction - HMI) je v elektronickej bezpečnosti prioritnou témou. Pracovná skupina HMI bola zriadená v roku 2003 na analýzu situácie pri implementovaní takzvaného Európskeho vyhlásenia o zásadách 16 pre súčinnosť človek-stroj. Táto analýza sa vykonala na základe správ členských štátov. Skupina sa zamerala na problémové oblasti v HMI, ako je zavedenie pohyblivých zariadení a rýchlo rastúca zložitosť nových palubných systémov. Pracovná skupina uverejnila svoju záverečnú správu vo februári Komisia mieni na základe tejto správy poskytnúť odporúčanie o HMI s obnoveným Európskym vyhlásením o zásadách. Ďalšou prioritou sú dopravné a cestovné informácie v reálnom čase (Real-Time Traffic and Travel Information - RTTI). Cieľom pracovnej skupiny RTTI v rámci fóra elektronickej bezpečnosti je identifikovať a odstrániť prekážky celoeurópskej implementácie služieb RTTI, ako napríklad obmedzená dostupnosť dopravných informácií, problémy pri definovaní úloh verejného a súkromného sektora, dostupnosť vysielacích kapacít a problémy s obchodnými modelmi. Práca zohľadňuje aj odporúčanie Komisie o službách TTI 16 Odporúčanie Komisie z 21. decembra 1999 o bezpečných a účinných palubných informáciách a komunikačných systémoch: Európske vyhlásenie o zásadách rozhraní človek stroj, Ú. v. ES L 19, SK 9 SK

10 v Európe 17. Pracovná skupina RTTI stanovila cieľ, aby sa všetky krajiny v Európskej únii dohodli na rozšírení inštalácie reťazca informácií, ktorý je potrebný pre služby dopravných informácií v reálnom čase, s cieľom zabezpečiť do roku 2010 štandardizované služby pre 80 % obyvateľstva EÚ. Skupina uverejní svoju záverečnú správu do konca roku Pracovná skupina v rámci fóra elektronickej bezpečnosti pre informovanosť užívateľov skúma činnosti na oznamovanie výhod systémov elektronickej bezpečnosti svojim užívateľom s cieľom zvýšiť užívateľské povedomie. To je podstatné pre zvyšovanie užívateľského dopytu po takýchto systémoch a pre zlepšovanie podnikania. Skupina analyzovala osvedčené postupy a ponaučenia z predchádzajúcich kampaní a činností zameraných na informovanosť užívateľov, ako aj modely prenikania z niektorých predošlých systémov. Skupina navrhuje vytvorenie komunikačnej platformy všetkých zúčastnených strán a vytvorenie značky elektronickej bezpečnosti (esafety). Tento návrh bol súčasťou prvej priebežnej správy v máji 2005 a v súčasnosti sa o ňom diskutuje v ostatných pracovných skupinách elektronickej bezpečnosti, vrátane skupiny pre implementáciu cestovných máp. 4.2 Ďalšie činnosti Komisie Komisia ustanovila v roku 2005 skupinu na vysokej úrovni pre konkurencieschopný automobilový priemysel EÚ. Táto skupina nazývaná CARS 21 spája Európsku komisiu, vedúcich predstaviteľov automobilového priemyslu, Európsky parlament, odborové zväzy, mimovládne organizácie a užívateľov a vyvinie integrovanú stratégiu pre udržateľný rozvoj priemyslu, definuje najlepšie možné regulačné prístupy a stanoví potrebné podmienky pre inováciu. Komisia taktiež vypracuje v roku 2005 strednodobé preskúmanie akčného programu cestnej bezpečnosti. Toto preskúmanie zhodnotí celkový pokrok smerom k cieľu znížiť počet smrteľných zranení na európskych cestách do roku 2010 o polovicu. 5. ZÁVERY Dnes existujú technológie a systémy, ktoré dokážu zachrániť životy a znížiť závažnosť zranení spôsobených dopravnými nehodami. Iniciatíva elektronickej bezpečnosti prináša také systémy, ktoré sú založené na využívaní pokročilých informačných a komunikačných technológií, na dosah užívateľom ciest. ecall je prvým z nich: po úplnom zavedení by mohol zachrániť až životov ročne a bude mať významné sociálne a hospodárske prínosy. Priamo zlepšuje kvalitu života všetkých našich 454 miliónov občanov. Našou úlohou je zabezpečiť zavedenie ecall v Európe v širokej miere. Technológia je pripravená a priemysel sa zaviazal. Teraz sa musia zaviazať členské štáty a investovať do potrebnej infraštruktúry vo svojich tiesňových službách. Modernizácia tiesňových služieb prináša náklady, ale odhadovaný pomer medzi prínosmi a nákladmi je dobrý. Keď sa už investície uskutočnia, vzniknú sa aj ďalšie prínosy. Komisia vyzýva členské štáty, aby okamžite konali podľa odporúčaní v tomto oznámení. Komisia bude dôkladne sledovať pokrok a v prípade, že zavádzanie ecall nebude pokračovať podľa predloženej cestovnej mapy, zváži ďalšie opatrenia. 17 Odporúčanie Komisie, Ú. v. ES L 199, , s. 20. SK 10 SK

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

Top margin 1

Top margin 1 MEMO/11/840 Brusel 29. novembra 2011 Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online pre spotrebiteľov z EÚ: otázky a odpovede I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 6. decembra 2005 (06.12) (OR. en) 15270/05 OJ CONS 69 SOC 491 SAN 203 CONSOM 51 PREDBEŽNÝ PROGRAM pre: 2699. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4 Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 40 DIGIT 29 JUSTCIV 40 RECH 82 EDUC 56 Č. predch. dok.:

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele štúdie PISA a jej priebeh na národnej úrovni Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. mája 2019 Komu: Delegácie Č. predch. dok.: 9264/19 TOUR

Podrobnejšie

20 Minarovic.ppt

20 Minarovic.ppt Únia miest Slovenska realizuje program inteligentnej energie 8. m e d z i n á r o d n á k o n f e r e n c i a E N E F Energetická efektívnosť Hotel Kaskády Sliač / Sielnica / 21. -23.10. 2008 Hlavným cieľom

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 1. 2017 COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Identifikácia obstarávateľa Úradný názov: Inštitút

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2009-2014 Výbor pre hospodárske a menové veci 25.9.2012 201X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX Bratislava 24

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX Bratislava 24 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13.6.2013 C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Do rúk: Ladislav Mikuš predseda Fax: +421

Podrobnejšie

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto: témy ü Stručne: aktuálna situácia ü Trendy v oblasti IT ü Blízka alebo vzdialená

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 6. júna 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 6. júna 2017 Komu: Predmet: Günther OETTI

Rada Európskej únie V Bruseli 6. júna 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 6. júna 2017 Komu: Predmet: Günther OETTI Rada Európskej únie V Bruseli 6. júna 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 6. júna 2017 Komu: Predmet: Günther OETTINGER, člen Európskej komisie Edward SCICLUNA, predseda

Podrobnejšie

Murin_Plintovicova_iDEME_2008

Murin_Plintovicova_iDEME_2008 2. ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy Bratislava 18.-19. jún 2008 Broadband Divide na Slovensku po roku Daša Plintovičová, Vladimír Murín Výskumný ústav spojov, n.o. Banská

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

SG EN-REV-00

SG EN-REV-00 SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 27.4.2010 SEK(2010) 488 v konečnom znení Odporúčanie pre ODPORÚČANIE RADY z 27.4.2010 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie Časť I integrovaných

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint SMART FINANCOVANIE Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcia podnikateľského prostredia a inovácií TÉMA SMART CITY A MH SR MH SR prináša súbor opatrení, ktoré vytvorili základ na podporu podnikateľského

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Asociácie priemyselných zväzov 19. jún 2018 DoubleTree by Hilton Bratislava Rekvalifikácie, dovoz, príplatky, odbory: situácia na trhu práce. Michaela Sojáková Súčasný stav na trhu

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

COM(2006)502/F1 - SK

COM(2006)502/F1 - SK KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 13.9.2006 KOM(2006) 502 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uvedenie

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE - z 29. apríla 2014, - ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie - (2014/255/EÚ)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE - z 29. apríla 2014, - ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie - (2014/255/EÚ) L 134/46 SK 7.5.2014 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre (2014/255/EÚ) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. októbra 2009 (06.11) (OR. en) 14344/09 EDUC 152 SOC 589 RECH 320 COMPET 415 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Výbor stálych predstaviteľov (časť I)/Rada Č.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

OPIdS - finančné riadenie

OPIdS - finančné riadenie Elektronizácia verejnej správy a rozvoja elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti Národný projekt: INFORMAČNÝ SYSTÉM CENTRÁLNEJ SPRÁVY REFERENČNÝCH ÚDAJOV Záverečná konferencia

Podrobnejšie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT EURÓPSKE KULTÚRNE INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ ZHRNUTIE

Podrobnejšie

Open Days 2008 Presentation on JASPERS

Open Days 2008 Presentation on JASPERS EIB JASPERS Podpora miest a regiónov vo Vyšehradskej štvorke Peter Balík Smart Development Adviser, Bratislava, 22.5.2018 JASPERS Smart Development, European Investment Bank JASPERS: Kto sme? JASPERS Joint

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo zobra

V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo zobra 12 2013 V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 257 696užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 1 834 443 782zobrazení z toho približne570 miliónov z mobilných zariadení.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

KATALÓG SLUŽIEB 2019 DOPRAVA PRIEMYSEL BEZPEC NOS BEZPE NOST LOGISTIKA PODUJATIA Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, Bratislava, tel:

KATALÓG SLUŽIEB 2019 DOPRAVA PRIEMYSEL BEZPEC NOS BEZPE NOST LOGISTIKA PODUJATIA Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, Bratislava, tel: KATALÓG SLUŽIEB 2019 DOPRAVA PRIEMYSEL BEZPEC NOS BEZPE NOST LOGISTIKA PODUJATIA KATALÓG SLUŽIEB 2019 Digitálna sieť RADIOPOL Technopol International, a.s., prevádzkuje od roku 2005 verejnú rádiovú sieť

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Architekt informačných systémov Kód kvalifikácie U2511002-01348 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2511002 / IT architekt, projektant SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie