Pre zdravé pracovné prostredie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Pre zdravé pracovné prostredie"

Prepis

1 RECA Slovensko RECA DR Í. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. Produkt mesiaca R EC A Slovensko u 19 rokov na trhu. September 2019 Pondelok 2 RECA arecal H1 Pre zdravé pracovné prostredie Zdravie na pracovisku Produkty RECA arecal H1 nie sú ozna ené dôle itými toxikologickými výstra nými symbolmi. Neobsahujú alergény a n-hexán (ten je zdraviu kodlivý; mô e okrem iného spôsobi bolesti hlavy, závrate, únavu, apatiu a nevo nos ). Pre o mazivá H1? Mazivá H1 sú overené produkty americkou National Sanitation Foundation (NSF) oh adom receptúry, ozna enia etiketami a schválenia návodu na pou itie, ktoré umo ujú náhodný kontakt s potravinami, nápojmi alebo farmaceutickými výrobkami. Výrobky, ktoré majú potvrdenú registráciu H1, nesú ozna enie NSF, polí ko s kategóriou kódu H1 a registra né íslo na etikete výrobku. Kto musí pou íva produkty H1? Produkty H1 treba pou íva tam, kde sa budú spracováva alebo vyrába potraviny, nápoje, obaly pre potraviny alebo výrobky farmaceutického priemyslu. Schválenie pre v etky produkty RECA s ozna ením NSF nájdete na RECA Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B Bratislava Slovenská republika Strana 1/7 tel.: (+421) fax: (+421) ceny sú uvedené bez DPH ceny sú uvedené bez DPH shop.reca.sk shop.reca.sk

2 isti RECA arecal Clean H1 Na istenie vo fyziologicky a ekologicky citlivých oblastiach Na istenie pri montá i a údr bových prá - cach na strojoch, agregátoch a nástrojoch v kritických oblastiach potravinárskeho, farmaceutického, tla iarenského a lekárenského priemyslu, ako aj na aplikácie, pri ktorých je pou itie ahko a vysokozápalných istiacich prostriedkov ne elané. vysoký odmas ovací a istiaci výkon odstra uje usadeniny ivice, oleje a silikónové zvy ky bezpe né pracovné prostredie bez acetónu bez AOX a silikónu AOX (absorbovate né organicky viazané halogény) istené diely nastriekajte zo vzdialenosti asi 20 cm a nechajte uschnú. V prípade potreby vyutierajte. Clean H1 Obj Objem: 500 ml 19,99 /ks. 18,20 /ks. 16,75 /ks. Chemická báza alifatické uh ovodíky Zápach charakteristický Tlak pri 20 C 6 bar Hustota pri 20 C (ú inná látka) 0,77 g/cm 3 Bod vzplanutia 40 C Rozpustnos vo vode iasto ne Strana 2/7

3 RECA arecal Inox Finish H1 O etrovanie u achtilej ocele, najmä na materiály z u achtilej ocele odstra uje ahké zne istenie, prach, muhy a mastné odtla ky prstov pou ite ný v potravinárskych prevádzkach ako sú ve kokapacitné kuchyne, jedálne, mäsiarstva at. vhodný na ka dodennú starostlivos o povrchy obsahuje o etrujúci a ochranný olej vytvára rovnomerne lesklé povrchy vodu odpudzujúci ochranný lm zabra uje al iemu zne isteniu bez AOX a silikónu AOX (absorbovate né organicky viazané halogény) Na kovové povrchy, a to najmä na kon trukcie z u achtilej ocele, gastronómii, nemocniciach, ve kokapacitných jedál ach a potravinárskych podnikoch. Na suchý povrch nastrieka tenkú vrstvu, s mäkkou suchou handrou prele ti. Neutiera nasucho. Inox Finish H1 Obj ,99 /ks. 14,35 /ks. 13,90 /ks. Chemická báza alifatické uh ovodíky Zápach ako rozpú adlo Tlak pri 20 C caa 2,7 bar Hustota pri 20 C (ú inná látka) 0,77 g/cm 3 Bod vzplanutia 40 C Strana 3/7

4 Silikónový sprej RECA arecal H1 Obsahuje koncentrované, vysokokvalitné silikónové oleje Ako mazivo na premazávanie v etkých pohyblivých astí strojov, najmä v oblasti výroby plastov, pri výrobe automobilov, v potra - vinárskom, farmaceutickom, tla iarenskom a papierenskom priemysle, ako aj odde ovací prostriedok pre formy v priemysle spracovania plastov a na údr bu a povrchovú ochranu. iroká oblas pou itia, aj v oblasti vysokých teplôt a aj ako mastivo foriem extrémne dobrá teplotná odolnos od -50 C a do +250 C, nezafarbite ný, dobrá zná anlivos s inými materiálmi zlep enie bezpe nosti pracoviska a ochrany zdravia odolný vo i vlhkosti, chráni napr. gumové asti vo i mrazu vysoko hodnotný, fyziologicky ne kodný klzný a odde ovací prostriedok optimálne klzné a mazacie vlastnosti zabra uje zlepovaniu a opotrebeniu odstra uje nepríjemné krípanie pou ite ný aj na svetlé podklady O etrované plochy najprv o isti. Rovnomerne nastrieka zo vzdialenosti cca 20 cm. Ak bude výrobok pou itý ako ochranný lm vo i korózii, musí by úplne odstránený pred opätovným spustením zariadenia. Silikónový sprej H1 Obj ,99 /ks. 12,29 /ks. 11,19 /ks. Chemická báza fyziologicky nezávadný syntetický olej Zápach jemný Hustota pri 20 C (ú inná látka) 0,97 g/cm 3 Rozsah teplotnej odolnosti -50 C a +250 C Viskozita základ. oleja pri 25 C 350 mm 2 Tlak 3,5 bar Mie ate nos s vodou nerozpustný Strana 4/7

5 Multifunk ný olej RECA arecal MFO H1 Syntetický olej s multifunk nou kombináciou aditív Vhodný pre mazanie a údr bu spojov, re azí, tesnení a v etkých pohyblivých dielov. Pou ite ný ako odde ovací a antikorózny prostriedok. Na v etky aplikácie, pri ktorých je pou itie hor avých výrobkov ne iaduce. nie je zaradený medzi nebezpe né látky ( bez symbolov nebezpe nej látky ako Xi, Xn alebo N) dobrá schopnos zatiec dobrá ochrana vo i oxidácii a starnutiu zni uje opotrebenie dlhodobá ochrana vo i korózii, nezafarbite ný neobsahuje biely ani minerálny olej Xi: drá divý Xn: zdraviu kodlivý N: nebezpe ný ivotnému prostrediu O etrované plochy najprv o isti. Rovnomerne nastrieka zo vzdialenosti cca 20 cm. Multifunk ný olej MFO H1 Obj ,99 /ks. 18,10 /ks. 16,25 /ks. (vizuálna) Hustota (SIN 51757) 0,807 g/ml Bod vzplanutia (ASTM D 56) > 61 C Bod tuhnutia (DIN ISO 3016) -52 C Viskozita 40 C (DIN 51562) 3,0 mm 2 /s Strana 5/7

6 RECA arecal Long Lub H1 Vysokoefektívny a vysokohodnotný tuk na údr bu, s dlhodobým ú inkom a extrémnou pri navos ou Vhodný na mazanie pri údr bových a kon - trolných prácach napr. na závesoch, k boch, ko ajniciach a mnoho iných. Pre pou itie v oblasti prípravy potravín. Pre bezpe né mazanie dverných pántov, závesov kontajnerov alebo obmedzova ov otvárania dverí. Aj na tlmi e, oto né páky, k by náprav, prevodové, spojkové a brzdové ty e. Poskytuje ochranu vo i korózii pre brzdové a palivové potrubia. vytvára lm odolný vo i pliechajúcej vode a slanej vode s výnimo nou ochranou vo i korózii tixotrópne vlastnosti zabra ujú odtekaniu minimalizuje opotrebenie a trenie bez rozpú adiel, fyziologicky nezávadný, netoxická formulácia u ívate sky prívetivý a etrný k ivotnému prostrediu pri aplikácii výdatný, efektívny Miesto pou itia dôkladne o isti resp. odmasti. Dózu pred pou itím dobre potrias. Strieka zo vzdialenosti cca 20 cm. Pri pou ití ako ochrany proti korózii na vymontované diely strojov, je potrebné pred ich namontovaním do stroja odstráni ochranný lm. Long Lub H1 Obj ,99 /ks. 26,70 /ks. 24,09 /ks. biely Hnací plyn propán-bután Hustota pri 20 C (ú inná látka) 0,88 g/cm 3 Bod vzplanutia > 100 C Bod tuhnutia < 15 C Strana 6/7

7 Viacú elový tuk RECA arecal H1 Bezfarebný tuk s multifunk nou kombináciou aditív Na mazanie a o etrovanie strojov, klzných a valivých lo ísk, pre dlhodobé mazanie vo vlhkých oblastiach, rovnako ako aj v kritických oblastiach potravinárskeho, farmaceutického, tla iarenského a papierenského priemyslu. dobrá pri navos stabilný v myku a odolný vo i oxidácii podporuje utesnenie odolný vo i prachu a vode neobsahuje ivice, kyseliny a silikón Ako je pre mazacie tuky obvyklé, maza - né diely sa mierne potrú tenkou vrstvou. Lo iská v oblasti vysokých teplôt naplni maximálne do polovice. Prevádzkové pred - pisy výrobcov vozidiel, strojov a agregátov je potrebné re pektova! Ak sa pou ije ako lm na protikoróznu ochranu povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, musí by úplne odstránený pred opätovným spustením zariadenia. Mydlový základ Zápach Hustota pri 20 C Trieda NLGI (DIN 51818) 2 anorganický transparentný jemný 0,871 g/ml Prevádzková teplota -20 C a +150 C Viskozita základ. oleja pri 25 C 100 mm 2 /s Bod skvapnutia (DIN ISO 2176) bez Walk-penetrácia (po prehnetení) (DIN ISO 2137) 285 Viacú elový tuk H1 Obj ,99 /ks. Protikorózna ochrana (SKF Emcor-Test DIN 51802) Sila zadrenia (zavarenia) (DIN 51350) Ona enie pod a DIN Rozpustnos vo vode Skladovanie Pokyny 25,65 /ks. 23,40 /ks N KP2N-20 nerozpustný nastojato v chlade a suchu prevádzkové predpisy výrobcov vozidiel, strojov a agregátov je potrebné re pektova Strana 7/7