Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)"

Prepis

1 Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) Verejná správa marec 2016 SPRÁVA O DVANÁSTOM KOLE ROKOVANÍ

2 O TRANSATLANTICKOM OBCHODNOM A INVESTIČNOM PARTNERSTVE (TTIP) (Brusel, februára 2016) Obsah 1.1 Obchod s tovarom: colné sadzby a prístup na trh Verejné obstarávanie Obchod so službami a investície Pravidlá pôvodu Regulačná súdržnosť Technické prekážky obchodu Sanitárne a fytosanitárne otázky...9 Diskusie v rámci sektorov sú vysoko technické, a to z dôvodu novosti a zložitosti danej činnosti. Podrobnejšia správa o vývoji v rámci 12. kola rokovaní podľa sektorov je uvedená nižšie...10 Lieky 10 Kozmetické výrobky...11 Automobily...12 Zdravotnícke pomôcky...13 IKT 14 Strojárstvo...14 Chemikálie...15 Pesticídy Trvalo udržateľný rozvoj Obchod s energiou a surovinami Malé a stredné podniky Colné postupy a uľahčenie obchodu Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia Hospodárska súťaž Ochrana investícií Urovnávanie sporov medzi jednotlivými štátmi Strana 2 z 21

3 ZHRNUTIE Diskusie v rámci 12. kola rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) sa konali v Bruseli od 22. do 26. februára a zahŕňali všetky tri piliere dohody t. j. prístup na trh, regulačný balík a pravidlá. Toto kolo sa ako súčasť celkového zintenzívnenia rozhovorov pretiahlo do druhého týždňa, keďže USA a EÚ si vymenili ponuky týkajúce sa vládneho obstarávania a pokračovali v diskusiách o pravidlách pôvodu, ako aj právach duševného vlastníctva. Toto kolo bolo zamerané osobitne na dva z troch pilierov TTIP, t. j. na regulačnú spoluprácu a pravidlá. V rámci piliera týkajúceho sa regulácie došlo k výmene nových návrhov textov o spolupráci v oblasti regulácie zo strany EÚ a USA, ktorých cieľom je zdokonalenie nápadov o spôsobe vytvorenia systému v rámci TTIP, ktorým by sa uľahčila súčasná a budúca regulačná spolupráca vo výrobe aj v službách. Strany takisto prerokovali revidovaný návrh kapitoly o osvedčených regulačných postupoch, ako aj všetky ostatné regulačné otázky, t. j. technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia a deväť posudzovaných priemyselných odvetví. Pokiaľ ide o tematickú oblasť týkajúcu sa pravidiel, obe strany v súčasnosti predložili svoje príslušné návrhy na ochranu investícií. EÚ prvýkrát počas tohto kola predstavila svoj nový a reformovaný prístup k ochrane investícií a riešeniu sporov v oblasti investícií. Rokovania sa konali v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. Pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, USA predložili svoje návrhy týkajúce sa práce a životného prostredia v reakcii na predchádzajúce návrhy EÚ týkajúce sa kapitoly trvalo udržateľného rozvoja a vyjednávači obrátili pozornosť na podrobné preskúmanie návrhu každej strany. Strany zároveň podrobne prediskutovali ostatné časti tematickej oblasti týkajúcej sa pravidiel, okrem iného napríklad tie, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, ciel a uľahčovania obchodu, urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi a MSP. EÚ a USA v neposlednom rade prerokovali oblasti prístupu na trh, predovšetkým služby, colné sadzby a verejné obstarávanie. V otázke obstarávania došlo k výmene ponúk, po ktorej nasledovalo dva a pol dňa diskusií medzi rokovacími tímami, a to v oblasti ponúk ako aj znenia kapitoly. Strany sa napokon dohodli na zrýchlení svojej práce medzi rokovacími kolami s cieľom celkovo zrýchliť tempo rokovaní. Do letnej prestávky sú naplánované dve ďalšie plnohodnotné rokovacie kolá. Kľúčovým a spoločným cieľom je dosiahnuť ambicióznu dohodu o TTIP na vysokej úrovni, ktorá by odrážala záujmy EÚ aj USA. EÚ opakovane Strana 3 z 21

4 vyjadrila svoj úmysel zaistiť, aby sa do letnej prestávky dosiahol značný pokrok vo všetkých troch pilieroch dohody. 1. Prístup na trh 1.1 Obchod s tovarom: colné sadzby a prístup na trh Nepoľnohospodársky tovar V otázke colných sadzieb strany prerokovali výrobky, ktoré by mohli podliehať rozdielnemu načasovaniu vyraďovania v dôsledku ich odlišnej povahy. Vyjednávači zároveň pokračovali v diskusii o článkoch dohody týkajúcich sa obchodu s tovarom, ktoré vychádzajú z pravidiel medzinárodného obchodu upravujúcich obchod s tovarom medzi stranami. EÚ aj USA už spoločne zastávajú mnohé dôležité zásady. Práca v rámci 12. kola bola zameraná na zaistenie zlučiteľnosti určitého navrhovaného znenia, t. j. týkajúceho sa klasifikácie tovaru na colné účely, zákazu dovozných a vývozných obmedzení a obchodu s repasovaným tovarom, s príslušnými vnútroštátnymi predpismi. Na spoločnom stretnutí rokovacej skupiny pre clá a uľahčenie obchodu rokovacie tímy prerokovali možnosti na zaistenie podobného rozsahu pôsobnosti príslušných systémov každej strany, pokiaľ ide o zaobchádzanie s tovarom, ktorý bol vrátený po oprave, ako aj bezcolný režim dočasne dovezeného tovaru. Poľnohospodársky tovar Na rokovaniach v rámci tohto kola sa dôraz kládol na tri prvky: colné sadzby, text týkajúci sa poľnohospodárstva a iné ako colné záležitosti. V prípade colných sadzieb sa prediskutovali osobitné vývozné záujmy a zazneli požiadavky na skrátenie navrhovaných trvaní etáp. Výrobky označené ako najcitlivejšie neboli preskúmané. EÚ uviedla, že miera úsilia v otázke colných sadzieb bude napokon závisieť od miery úsilia o dohodu ako celku. Kapitola o poľnohospodárstve bola podrobená prvému dôkladnému preskúmaniu, na základe ktorého bolo možné určiť kľúčové oblasti súladu a nesúladu. EÚ v tejto súvislosti pripomenula svoj úmysel začleniť pravidlá o víne a liehovinách, ktoré vychádzajú z existujúcich dvojstranných dohôd a zahŕňajú okrem iného ochranu názvov vín a liehovín z EÚ a USA (vrátane výlučného používania 17 názvov zo strany výrobcov EÚ, ktoré USA považujú za pologenerické), vinárske výrobné postupy, pravidlá označovania a certifikáciu. EÚ navyše predstavila znenie návrhu osobitných regulačných ustanovení o označovaní liehovín. Obe strany napokon prerokovali osobitné necolné záležitosti týkajúce sa poľnohospodárstva a možné riešenia Strana 4 z 21

5 1.2. Verejné obstarávanie Pre EÚ predstavuje verejné obstarávanie jednu z kľúčových oblastí hlavného záujmu a priority v rámci TTIP. Ide o jedinečnú príležitosť významne zvýšiť príležitosti prístupu na trh verejného obstarávania v USA na federálnej aj štátnej úrovni a zaistiť, aby sa pri predkladaní ponúk na verejné zákazky zaobchádzalo so spoločnosťami EÚ na rovnocennom, nediskriminačnom základe. V rámci 12. kola rokovaní sa o obstarávaní rokovalo dva a pol dňa a EÚ naďalej presadzovala spoločný cieľ EÚ a USA, ktorý vypracovala pracovná skupina EÚ USA na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast (HLWG). Cieľom v oblasti obstarávania je vytvoriť významne zlepšený prístup k možnostiam vládneho obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy na základe vnútroštátneho zaobchádzania. Diskusie v rámci tohto kola sa týkali prístupu na trh, ako aj ustanovení pre znenie kapitoly o verejnom obstarávaní (postupy, ktoré verejné subjekty uplatňujú pri obstarávaní). Pokiaľ ide o prístup na trh, diskusie boli zamerané najmä na prvé ponuky na vládne obstarávanie, ktoré si vymenili EÚ a USA. Okrem prvých ponúk týkajúcich sa prístupu na trh sa v diskusiách o prístupe na trh pokračovalo na základe otázok zo strany EÚ na tieto témy, konkrétne: novozavedené obmedzenia v USA, ktoré majú vplyv na prístup európskych dodávateľov na trh (napríklad zákon FAST v rámci pôsobnosti ministerstva dopravy USA), rozšírenie záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh na federálnej aj štátnej úrovni, ako aj právny rámec federálneho financovania verejného obstarávania v oblasti infraštruktúry v USA (na ktoré sa vzťahujú domáce preferencie). Pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, text návrhu, o ktorom sa diskutuje, obsahuje návrhy EÚ aj USA. Uskutočnila sa osobitná diskusia o možnostiach uľahčenia účasti MSP na príležitostiach v oblasti obstarávania, napríklad zlepšením transparentnosti príležitostí v oblasti obstarávania a preskúmaním mechanizmov určených na pomoc spoločnostiam, a to zriadením asistenčnej služby alebo kontaktného miesta pre neoficiálne sťažnosti. EÚ naďalej zdôrazňovala potrebu zlepšiť prístup k verejným zákazkám aj na úrovni jednotlivých štátov. EÚ zaviedla jednotné elektronické prístupové miesto s príležitosťami v oblasti obstarávania a od 15. januára 2016 takisto zaviedla automatický nástroj na preklady oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v angličtine a všetkých ostatných jazykoch. Výsledkom diskusie o texte návrhu je vo všeobecnosti ďalšie objasnenie stanovísk a určenie oblastí spoločného východiska s výhľadom na ďalšie kroky. EÚ napríklad opäť zdôraznila význam dôsledného zohľadnenia aspektov životného prostredia pri postupoch verejného obstarávania. Východiskovým podkladom diskusií o znení je text dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), ktorej signatármi sú USA aj EÚ Strana 5 z 21

6 1.3. Obchod so službami a investície EÚ a USA sa v rámci 12. kola zaoberali týmito oblasťami: cezhraničný obchod so službami, liberalizácia investícií a pravidlá týkajúce sa finančných služieb, poštových služieb a služieb expresného doručovania, priameho predaja, uznávania odborných kvalifikácií, regulácie na vnútroštátnej úrovni, telekomunikácií a elektronického obchodu. Zároveň došlo ku krátkej výmene nadväzujúcich otázok týkajúcich sa prístupu na trh, počas ktorej EÚ a USA potvrdili, že určité služby, vrátane verejných služieb, majú pre občanov osobitný význam. Pokiaľ ide o liberalizáciu investícií, vyjednávači strávili jeden deň diskusiami, ktoré boli zamerané na vymedzenie pojmov, prístup trhu, vnútroštátne zaobchádzanie, výkonnostné požiadavky a vrcholový manažment, ako aj predstavenstvo. Obe strany sa zapojili do hĺbkového porovnávania svojich prístupov s cieľom určiť oblasti, ktoré si v budúcich kolách budú vyžadovať ďalšiu vecnú diskusiu. Predmetom ďalších výmen názorov bola konsolidácia kapitoly týkajúcej sa cezhraničného obchodu so službami. Diskusie sa týkali pohybu fyzických osôb, ako aj námornej dopravy a letectva. V súvislosti s finančnými službami sa EÚ a USA dohodli na štruktúre kapitoly o finančných službách. Zároveň sa začala práca na konsolidovanom znení. Vyjednávači dosiahli pokrok, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, rozsah pôsobnosti a pravidlá a výnimky týkajúce sa finančných služieb. EÚ a USA takisto prerokovali prístup k regulácii na vnútroštátnej úrovni. Cieľom EÚ je predložiť návrh textu pred ďalším kolom rokovania o TTIP. Pri diskusii o doručovacích službách sa vychádzalo z návrhov EÚ a USA, ktoré boli predložené pre toto kolo. Vzhľadom na spoločné záujmy EÚ a USA v tomto sektore majú tieto dva texty mnohé spoločné aspekty, čo by malo uľahčiť ich konsolidáciu. USA predložili svoj návrh týkajúci sa priameho predaja a zdôraznili jeho výhody pre MSP. EÚ vyjadrila predbežný záujem o začlenenie ustanovení o priamom predaji do TTIP, zdôraznila však potrebu ďalších konzultácií o návrhu. EÚ a USA dosiahli ďalší pokrok pri rokovaniach týkajúcich sa rámca pre dohody o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií. Pozornosť bola zameraná na vhodný mechanizmus, ktorým by sa zaistilo, aby dohodnutý rámec bol zlučiteľný s príslušnými regulačnými systémami EÚ a USA. Strany rokovali o všetkých návrhoch týkajúcich sa telekomunikačných služieb a zamerali sa predovšetkým na povinnosti hlavných dodávateľov a obsah kapitoly o telekomunikáciách (napríklad otázka toho, či a ako by sa sem mali zahrnúť nové telekomunikácie) Strana 6 z 21

7 Diskusie o elektronickom obchode sa týkali všetkých navrhovaných ustanovení, okrem tokov údajov a lokalizácie údajov, pri ktorých EÚ nepredložila žiadny návrh. Súčasťou diskusií boli predovšetkým hĺbkové rokovania o elektronických podpisoch, autorizačných postupoch pre online služby, nediskriminácii digitálne prenášaného obsahu, priamej marketingovej komunikácii (spam), clách na elektronické prenosy a o ochrane spotrebiteľov v online prostredí Pravidlá pôvodu Spoločným cieľom tejto skupiny je vymedziť pravidlá o pôvode výrobkov využívajúcich preferenčné zaobchádzanie podľa tejto dohody. Prerokované boli tieto otázky: i) Návrh USA pre Postupy týkajúce sa pôvodu (oddiel B) USA predložili svoj návrh oddielu B, po ktorom nasledovala časť s otázkami/odpoveďami. Strany diskutovali o potrebe nájsť kompromisy v záujme zblíženia stanoviska strán a zohľadnenia rozdielnych názorov. ii) Časť Všeobecné ustanovenia (oddiel A) EÚ predložila určité návrhy s cieľom dohodnúť sa na kompromise v otázke znení ustanovení, ku ktorým majú obe strany podobný prístup, napríklad pravidlo priamej prepravy/pravidlo nemennosti, príslušenstvo, náhradné diely a nástroje, balenie a obaly atď. iii) Pravidlá pre konkrétny výrobok Strany pokračovali v porovnávaní textov týkajúcich sa pravidiel pre konkrétny výrobok, ktoré si vymenili počas predchádzajúceho kola. iv) Nasledovali aj krátke diskusie o prístupe EÚ k prípadom podvodov. Pravidlá pôvodu týkajúce sa textílií Diskutovalo sa o týchto otázkach: i) štandardné prístupy oboch strán k pravidlám pôvodu pre konkrétny výrobok a niektoré ďalšie horizontálne prvky príslušných systémov strán, napríklad tolerancie (maximálna hodnota/hmotnosť nepôvodných materiálov, ktorá nesmie prekročiť požiadavky v rámci pravidla pre konkrétny výrobok), výnimky z kvót týkajúcich sa pôvodu (miernejšie pravidlá pôvodu uplatňované na konkrétne výrobky v rámci stropu) a kumulácia (možnosť využívať priadze alebo tkaniny zo zóny voľného obchodu alebo z konkrétnych tretích krajín); ii) ustanovenia o obchádzaní a spoločnom využívaní informácií pre sektor textílií a odevov (spolupráca so stranami v otázke overovania pôvodu a vzájomnej pomoci vo Strana 7 z 21

8 vzťahu k porušeniam a podvodom v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa problematiky pôvodu preferenčný a nepreferenčný pôvod). Strany budú v kontakte v otázke možnosti výmeny textov o pravidlách pre konkrétny výrobok v rámci ďalšieho kolo. 2. Spolupráca v oblasti regulácie 2.1. Regulačná súdržnosť Strany prerokovali návrhy textov USA o spolupráci v oblasti regulácie, ako aj revidované návrhy kapitol EÚ o spolupráci a osvedčených postupoch v oblasti regulálcie. EÚ v otázke spolupráce v oblasti regulácie považuje návrhy za celkovo dobrý základ pre ďalšie rozhovory. Obe strany položili niekoľko otázok, ktoré sa týkali aj cieľov a rozsahu spolupráce, ako aj zapojenia regulačných orgánov a zainteresovaných strán. EÚ v otázke osvedčených regulačných postupov predložila svoj revidovaný návrh kapitoly s vysvetlením jej hlavných dôvodov: stanovenie spoločných postupov v rozvoji regulácie s cieľom zachovať vysoký stupeň ochrany a zároveň uľahčiť obchod a investície. Obe strany sa dohodli, že zintenzívnia činnosť medzi zasadnutiami v rámci príprav na ďalšie kolo rokovaní s cieľom objasniť zostávajúce otázky, a na konsolidovaní príslušných textov Technické prekážky obchodu Diskusie v rámci tohto kola sa týkali viacerých otázok súvisiacich: i) s transparentnosťou postupov, ktoré verejné orgány dodržujú pri výbere noriem na podporu technických predpisov; ii) so spoluprácou medzi organizáciami pre rozvoj noriem v EÚ a USA s cieľom uľahčiť účasť technických odborníkov druhej strany; iii) s využívaním noriem druhej strany pri vypracúvaní nových noriem alebo pri posudzovaní nových noriem na účel ich začlenenia do technických predpisov; iv) s možnosťou, aby všetky zainteresované osoby mohli predkladať návrhy na vypracovanie spoločných noriem USA/EÚ a v) úlohami a funkciami výboru pre technické prekážky obchodu v rámci TTIP. Transparentnosť pri stanovovaní noriem EÚ a USA prerokovali spôsob zvýšenia transparentnosti postupov používaných na začlenenie noriem prostredníctvom odkazov v prípade USA a postupov, ktorými sa od organizácií pre normalizáciu žiada, aby vypracovali normu na podporu regulácie, v prípade EÚ. Spolupráca medzi normalizačnými organizáciami v USA a EÚ v záujme zvýšenia účasti zainteresovaných strán na stanovovaní noriem Strana 8 z 21

9 EÚ predstavila myšlienku podpory spolupráce medzi organizáciami pre vývoj noriem v EÚ a USA s cieľom uľahčiť prístup odborníkov druhej strany k príslušným normalizačným organizáciám. Zohľadnenie noriem druhej strany pri vypracúvaní nových noriem a na účel uvádzania odkazov v technických predpisoch USA a EÚ majú spoločný cieľ zohľadňovania vzájomných noriem: v prípade EÚ pri požadovaní, aby európske normalizačné organizácie vypracovali harmonizované normy, a v prípade USA pri uvádzaní odkazov na normy v technických predpisoch agentúr. Návrhy zainteresovaných strán na spoluprácu v oblasti noriem EÚ predstavila myšlienku vytvorenia procesu, prostredníctvom ktorého by zainteresované strany mohli predkladať nápady, ktoré by v prípade, ak ich príslušné regulačné orgány posúdia ako primerané, podnietili činnosť zameranú na vypracovanie spoločných noriem. Úloha a funkcie výboru pre technické prekážky obchodu, spolupráca a riešenie obchodných záležitostí USA a EÚ zaznamenali spoločné záujmy týkajúce sa úlohy a funkcií výboru pre technické prekážky obchodu v rámci TTIP a takisto posilnenia spolupráce medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti technických predpisov, posudzovania zhody, akreditácie, noriem a metrológie. Najdôležitejším výsledkom tohto kola bola dohoda oboch strán o práci na konsolidácii textov týkajúcich sa normalizácie, spolupráce v oblasti technických prekážok obchodu, posudzovania zhody a úloh a funkcií výboru pre technické prekážky obchodu Sanitárne a fytosanitárne otázky Vyjednávači v rámci tohto kola prerokovali navrhované články o regionalizácii, auditoch, certifikácii a antimikrobiálnej rezistencii v záujme určenia cieľov a možných spôsobov ďalšieho vývoja. Pri diskusiách sa podrobnejšie analyzovanli niektoré prílohy, najmä prílohy týkajúce sa regionalizácie, auditov a certifikácie. Strany sa vo veľkej miere zamerali na vysvetlenie textu a základných cieľov a koncepcií každej strany. Strany sa dohodli, že pred ďalším kolom budú mať rokovanie medzi zasadnutiami. 2.4 Sektory Strana 9 z 21

10 Pri skúmaní spôsobu, ako by bolo možné zlepšiť zlučiteľnosť v oblasti regulácie a priniesť značné výhody pre priemysel, regulačné orgány a občanov, bolo identifikovaných deväť sektorov. Diskusie vedú príslušné regulačné orgány EÚ a USA v týchto sektoroch. Vyhláseným celkovým cieľom je konkrétnejšie určiť, čo možno z hľadiska väčšej zlučiteľnosti dosiahnuť v oblasti regulácie v každom z deviatich sektorov. Diskusie v rámci sektorov sú vysoko technické, a to z dôvodu novosti a zložitosti danej činnosti. Podrobnejšia správa o vývoji v rámci 12. kola rokovaní podľa sektorov je uvedená nižšie. Lieky V súvislosti s kontrolami správnej výrobnej praxe poskytli regulačné orgány oboch strán aktualizované informácie o činnosti, ktorú vykonala pracovná skupina zodpovedná za posudzovanie rovnocennosti systémov kontroly správnej výrobnej praxe v EÚ a USA. V diskusiách boli stanovené úlohy, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcich mesiacoch, a dohodlo sa, že sa bude pokračovať v úsilí o vzájomné uznávanie príslušných kontrol správnej výrobnej praxe. EÚ predložila návrh na posilnenie spolupráce v oblasti regulácie a úsilia v oblasti harmonizácie v prípade generických liekov 1, čo zahŕňa tieto ciele: 1. účasť EÚ a USA na činnostiach medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie vrátane účasti na mechanizme spoločného využívania informácií spusteného v rámci medzinárodného programu v oblasti regulácie generík (IGDRP); 2. harmonizácia usmernení, ktorými sa umožní zníženie počtu bioekvivalenčných štúdií in vivo; a 3. väčšia harmonizácia požiadaviek na klinické údaje v prípade komplexných generík vyžadujúcich si vykonanie predklinického testovania a klinických pokusov na účel ich povolenia. O príležitostiach na spoluprácu, ktoré boli identifikované v návrhu EÚ, sa bude ďalej rokovať počas ďalších kôl. V otázke spoločných noriem pre jedinečné identifikátory poskytla EÚ aktuálne informácie o delegovanom akte EÚ, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie, ktorý bol zverejnený 9. februára Strany sa dohodli, že si pred ďalším kolom vymenia v tejto záležitosti technické informácie. Pokiaľ ide o otázku výmeny dôverných informácií medzi regulačnými orgánmi, bude sa pokračovať v rokovaniach o spôsoboch vytvorenia rámca umožňujúceho Strana 10 z 21

11 výmenu dôverných informácií, vrátane obchodného tajomstva, medzi regulačnými orgánmi. V týchto oblastiach došlo k stručným aktualizáciám: najnovší vývoj a budúce činnosti v rámci Medzinárodnej rady pre zosúladenie technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie (ICH), paralelné vedecké poradenstvo zo strany EMA a FDA, biologicky podobné lieky vrátane vypracovania pokynov FDA o názvoch a označovaní a pediatria. Kozmetické výrobky Odborníci ďalej rokovali o spoločnom záujme posilnenej spolupráce v rámci procesu medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie kozmetických výrobkov (ICCR). Návrh EÚ týkajúci sa stratégie na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie kozmetických výrobkov, ktorý bol predstavený v rámci procesu ICCR v novembri 2015, bude ďalej predmetom rokovania v roku ICCR v súčasnosti predsedá USA. Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti posudzovania rizík, Americký úrad pre potraviny a lieky (FDA) zverejnil v novembri 2015 návrhy dvoch usmerňujúcich dokumentov s významom pre výrobcov kozmetických výrobkov v EÚ s názvom Over-the-Counter Sunscreens: Safety and Effectiveness Data, Guidance for Industry (Voľnopredajné kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením: údaje o bezpečnosti a účinnosti, usmernenie pre odvetvie) a Nonprescription Sunscreen Drug Products Content and Format of Data Submissions to Support a GRASE Determination Under the Sunscreen Innovation Act (Kozmetické prípravky na ochranu pred slnečným žiarením bez lekárskeho predpisu obsah a formát predkladania údajov na podporu určenia toho, či ide o výrobky všeobecne považované za bezpečné a účinné v rámci zákona o inovácii kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením). Prístupy USA a EÚ sa zásadne líšia, obe strany však diskutujú o spôsobe pokračovania rokovaní na odbornej úrovni o metódach posudzovania bezpečnosti zložiek kozmetických výrobkov v EÚ a USA. V otázke alternatív k testovaniu na zvieratách sa v texte o kozmetických výrobkoch v transpacifickom partnerstve (TPP) uvádza, že využívanie alternatív k testovaniu na zvieratách sa odporúča v prípade, ak sú k dispozícii. V USA však alternatívy k testovaniu na zvieratách nie sú dostatočné na preukázanie bezpečnosti zložiek kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením (odporúčajú sa štúdie o karcinogenite). Strany podrobne nerokovali o označovaní kozmetických výrobkov (najmä z dôvodu, že sa povoľuje dvojaké označovanie) Strana 11 z 21

12 Textílie Zasadnutie týkajúce sa regulácie v oblasti textílií bolo konštruktívne a stanovili sa oblasti spoločného záujmu (označovanie textílií, aspekty bezpečnosti a normy). V otázke označovania názvov vlákien zostáva konečným cieľom koordinácia stanovísk v rámci príslušných procesov na určenie názvov nových vlákien zo strany oboch administratív, aby sa v maximálnej možnej miere prisudzoval ten istý názov tomu istému vláknu (v záujme zníženia úprav v označovaní). V otázke označovania starostlivosti požiadala EÚ o aktuálne informácie, pokiaľ ide o návrh Federálnej obchodnej komisie (FTC) z roku 2012 o označovaní starostlivosti (ktorý by výrobcom umožnil používať buď symboly starostlivosti ASTM, alebo, ako alternatívu, symboly starostlivosti ISO). V otázke testovania horľavosti EÚ požiadala o aktualizované informácie, pokiaľ ide o predbežné oznámenie o navrhovanej tvorbe predpisov CPSC (Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov) s otázkou, či by sa skúška horľavosti (t. j. kondicionovanie vzorky) vymedzená v právnom predpise USA (16 CFR časť 1610) mala zmeniť. Pracovný program CPSC pre rok 2016 bol schválený 24. februára2 a uvádza sa v ňom, že pracovníci CPSC vypracujú informačný balík o návrhu týkajúcom sa problematiky hodvábu. Do informačného balíka sú bežne zahrnuté rôzne možnosti, ktoré CPSC posudzuje (jedna z možností by sa mohla predložiť spolu s oznámením o navrhovanej tvorbe predpisov). Uskutočnilo sa rokovanie týkajúce sa cieľa na podporu spolupráce v oblasti neregulačných obchodných noriem v záujme dosiahnutia vyššej úrovne súladu v tejto oblasti. Mohla by zahŕňať podporu spolupráce medzi príslušnými organizáciami pre normalizáciu v EÚ a USA na najvhodnejšej úrovni. Stále je možné určiť ďalšie oblasti budúcej spolupráce. Automobily V otázke prijatia možných opatrení v súvislosti s osobitnými regulačnými opatreniami viedli EÚ a USA konštruktívne a podrobné technické rokovanie vychádzajúce z návrhu EÚ o rovnocennosti, rovnocennosti a/alebo výsledkoch urýchlenej harmonizácie na základe testovaných prípadov a následných rokovaní (aspekty bezpečnosti regulácie v oblasti automobilov. Strany si vymenili podrobné informácie o každom z problémov, pričom súhlasili, že bude potrebná podrobnejšia činnosť medzi zasadnutiami v otázke technických údajov. V poskytnutom hodnotení Strana 12 z 21

13 bola vo všeobecnosti určitá miera spoločných prvkov, pričom najkomplexnejším problémom zostáva odolnosť proti nárazu. Zároveň došlo k výmene stanovísk týkajúcich sa procesu dohody OSN z roku 1998, pričom EÚ je naklonená zlepšeniu aspektov transparentnosti. Obe strany poskytli aktualizované informácie o oblastiach navrhnutých pre urýchlenú dvojstrannú harmonizáciu: adaptívne predné osvetlenie rozvoj spolupráce na základe výskumu NHTSA; automatické núdzové brzdové systémy v EÚ sa začal proces, ktorého cieľom je predloženie návrhu Komisie. Existuje priestor pre výmenu informácií a spoluprácu (dobrovoľná dohoda v USA); blokovacie zariadenia bezpečnostných pásov uskutoční sa výmena informácií; pokiaľ ide o prácu v UNECE, obe strany si vymenili informácie o súčasnom stave trojstrannej bielej knihy a ženevského procesu, ktorých schválenie sa očakáva na zasadnutí WP29 v marci Pre proces vykonávania pripravia strany hodnotenie vykonávania existujúcich globálnych technických predpisov a prebiehajúcej činnosti v oblasti globálnych technických predpisov a prerokujú priority budúcej činnosti (s Japonskom). Zdravotnícke pomôcky Odborníci z Európskej komisie a odborníci z členských štátov (Spojené kráľovstvo, Írsko) naďalej skúmajú pilotný program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP). Pripojí sa aj Poľsko. S cieľom posúdiť ďalšie kroky sa na konci roka 2016 vypracuje prehľad skúseností EÚ s pilotným programom. Od EÚ sa požadovalo, aby prijala ďalšie kroky na uplatňovanie usmerňujúcich dokumentov Medzinárodného fóra regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) 3, programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok a aby zaviedla jednotný audit 4. EÚ v rámci revízie právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach uvažuje o ustanoveniach týkajúcich sa unikátnej identifikácie pomôcky (UDI) (systém vysledovateľnosti), ktoré by sa zosúladili s usmernením Medzinárodného fóra 3 Medzinárodné fórum regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) je medzinárodné fórum na diskusiu o budúcom smerovaní harmonizácie v oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok. 4 Cieľom pilotného programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) je umožniť organizáciám vykonávajúcim audit, ktoré sú uznané v rámci MDSAP, vykonávať jednotný audit výrobcu zdravotníckych pomôcok, ktorý splní príslušné požiadavky regulačných orgánov v oblasti zdravotníckych pomôcok zúčastňujúcich sa pilotného programu Strana 13 z 21

14 regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) týkajúcim sa UDI. V záujme zabezpečenia zlučiteľnosti a interoperability databáz UDI prevádzkovaných EÚ a USA prebiehajú technické výmeny. V otázke predkladania regulovaných výrobkov (RPS) sa v rámci Medzinárodného fóra regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) vyvíja úsilie o vytvorenie harmonizovaného vzorového formátu na predkladanie údajov. Obe strany v súčasnosti skúšobne používajú/testujú obsah prijatý v IMDRF. V závislosti od výsledkov tejto fázy testovania sa strany rozhodnú o ďalšom postupe. EÚ informovala USA o súčasnom stave revízie právnych predpisov EÚ (návrhy nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostike in vitro) a ďalších krokoch v legislatívnom procese. IKT Rokovania o IKT boli pozitívne a obe strany zaznamenali pokrok v niekoľkých oblastiach. Konkrétne si strany naďalej vymieňajú informácie o jednotlivých iniciatívach týkajúcich sa IKT prebiehajúcich v EÚ a USA v oblastiach elektronického zdravia, kódovania, elektronického označovania, spolupráce v oblasti dohľadu nad trhom, softvérovo definovaného rádia, intenzity špecifickej absorpcie pre mobilné telefóny a elektronickej dostupnosti. Pokiaľ ide o softvérovo definované rádio, intenzitu špecifickej absorpcie a elektronické označovanie, strany prerokovali kroky s cieľom uľahčiť regulačný dialóg, ktorého výsledkom by nakoniec mohli byť konvergentnejšie nariadenia. USA v otázke kódovania vysvetlili svoje ciele v tejto oblasti, konkrétne v súvislosti so zásadami Svetovej rady pre polovodiče (WSC) a nedávno odsúhlaseným znením transpacifického partnerstva. Strany v otázke elektronického zdravia pokračovali v monitorovaní vývoja v oblasti vykonávania plánu realizácie elektronického zdravotníctva/it v oblasti zdravotníctva medzi Komisiou EÚ a Ministerstvom zdravotníctva USA. Pri dohľade nad trhom strany prerokovali spôsob urýchlenia spolupráce v činnostiach dohľadu nad trhom pre výrobky IKT. Strojárstvo EÚ a USA pokračovali v diskusiách o spôsobe určenia oblastí regulačnej spolupráce v odvetví strojárstva, najmä s ohľadom na pripomienky prijaté z odvetvia. Obe strany súhlasili, že by to muselo byť vo veľmi špecifických sektoroch alebo podsektoroch z toho dôvodu, aby sa zabránilo prekrývaniu s rokovaniami vo všeobecných kapitolách. EÚ opäť pripomenula význam tohto sektora Strana 14 z 21

15 Chemikálie Podobne ako pri predchádzajúcich kolách sa preskúmal pokrok v oblasti pilotných projektov týkajúcich sa prioritných chemických látok a klasifikácie a označovania látok. Niekoľko členských štátov sa v súčasnosti aktívne zapája do výmen názorov s technickými odborníkmi z USA v otázke jednotlivých prioritných chemických látok. Členské štáty zatiaľ uviedli, že tieto výmeny považujú za užitočné a potvrdili, že ich výsledkom nie je ani dodatočná činnosť ani žiadne meškania pri plánovaní a vykonávaní ich vlastných činností. Dohoda sa dosiahla aj v otázke pravidelného preskúmavania potenciálneho záujmu o uľahčenie výmeny údajov medzi regulačnými orgánmi, vrátane formátov takejto výmeny, a zároveň sa zvažuje potreba ochrany dôverných obchodných informácií. Od posledného kola sa z dôvodu zamerania na iné priority nedosiahol žiadny pokrok v pilotnom projekte, pokiaľ ide o rozdiely v klasifikáciách uvádzaných v karte bezpečnostných údajov. Pesticídy EÚ a USA prerokovali spoločné ciele týkajúce sa posilnenej spolupráce a väčšej regulačnej zlučiteľnosti v tejto oblasti. V rámci úvodného rokovania sa predbežne určili spoločné prístupy v uplatňovaní regulačných ustanovení konkrétne v otázke menej významných plodín a v spolupráci v medzinárodnom fóre ako CODEX alebo OECD. Strany viedli rokovania s cieľom posúdiť spoločné využitie vedeckých informácií a zdrojov údajov. 3. Pravidlá 3.1. Trvalo udržateľný rozvoj Skupina pracujúca na trvalo udržateľnom rozvoji mala počas 12. kola rokovaní celý týždeň konštruktívnych diskusií, v ktorých riešila prácu, životné prostredie a otázky, ktoré EÚ vo svojom návrhu trvalo udržateľného rozvoja určila ako prierezové. Skupina sa zamerala na podrobné prerokovanie návrhov každej strany. Zo strany EÚ išlo o príležitosť viac objasniť návrh textu právneho predpisu, ktorý predložila v 11. kole (október 2015). V tomto návrhu EÚ sa predkladajú komplexné a ambiciózne pravidlá týkajúce sa zásadných problémov v oblasti práce a životného prostredia v kontexte obchodu a investícií. V návrhu sa predovšetkým ustanovuje: Strana 15 z 21

16 rešpektovanie hlavných medzinárodných zásad a pravidiel týkajúcich sa práv zamestnancov a správy v oblasti životného prostredia; právo každej strany stanoviť ambiciózne zákony v oblasti práce a životného prostredia a povinnosť zdržať sa pretekov ku dnu; stanovenie vysokých úrovní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a dôstojných pracovných podmienok v súlade s programom dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce (ILO); zachovanie a trvalo udržateľné riadenie biodiverzity vrátane hlavných prírodných zdrojov ako voľne žijúca zver, lesníctvo, rybolov; nakladanie s chemickými látkami a odpadmi environmentálne vhodným spôsobom; podpora obchodu a investícií do ekologických výrobkov a technológií; prijatie postupov zodpovedného správania zo strany podnikov v EÚ a USA; podpora systémov spravodlivého a etického obchodu; a príležitosti na spoločné iniciatívy v tretích krajinách v záujme presadzovania pracovných práv a ochrany životného prostredia. EÚ zároveň pripomenula, že v neskoršej fáze vypracuje ustanovenia o zmene klímy, inštitucionálnych a procesných aspektoch vrátane urovnávania sporov. Dôvodom je skutočnosť, že rokovania o vykonávaní a presadzovaní postupov vzťahujúcich sa na povinnosti v oblasti práce a životného prostredia si vyžadujú, aby sme poznali to, čo sa zaväzujeme vykonávať a presadzovať. Takisto sa chceme vyvarovať toho, aby sa v diskusiách o procesných záležitostiach odklonila pozornosť od obsahu povinností že chceme byť ambiciózni. EÚ v otázke zmeny klímy skúma predloženie návrhu, pri ktorom sa zohľadní nedávno uzatvorená parížska dohoda. USA zo svojej strany poskytli prvú prezentáciu o vlastných zneniach návrhov pre oblasť práce a životného prostredia, ktorú predložili pre toto kolo. Zároveň poskytli aktualizované informácie o výsledkoch dosiahnutých v oblasti práce a životného prostredia v transpacifickom partnerstve, ako aj o súvisiacich vnútroštátnych postupoch. Rokovania umožnili lepšie pochopenie podobných čŕt a rozdielov medzi textami EÚ a USA, ako aj určenie oblastí pre budúce výmeny. V rámci práce sa teraz prejde k ustanoveniu konsolidovaného znenia Obchod s energiou a surovinami Zabezpečenie otvorenejšieho, diverzifikovanejšieho, stabilnejšieho a udržateľnejšieho prístupu k energii a surovinám je pre Európu jednou z hlavných výziev. EÚ sa domnieva, že TTIP predstavuje jedinečnú príležitosť pre vytvorenie pevného súboru pravidiel na uľahčenie transparentného a trvalo udržateľného prístupu k energii a surovinám, ako aj pre diverzifikáciu prístupu k dodávateľom surovín a energie. EÚ a USA si počas 12. kola rokovaní vymenili informácie o viacerých vývojových trendoch v oblasti surovín a energie, so zameraním najmä na energiu. EÚ predstavila súčasný stav energetickej únie a obidve strany porovnali výsledky obchodných rokovaní s Vietnamom (EÚ) a transpacifickým partnerstvom (USA). USA uviedli ustanovenia Strana 16 z 21

17 týkajúce sa energie v rámci právnych predpisov USA Omnibus, uzákonených v decembri 2015, vrátane zrušenia zákazu na vývoz surovej ropy. Obe strany navyše viedli konštruktívnu diskusiu o prepojeniach medzi potenciálnymi osobitnými ustanoveniami s podporou EÚ, ktoré sa týkajú energie a surovín, a určitými ustanoveniami, ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusií v kontexte kapitoly o obchode s tovarom, ako napríklad stanovenie vývozných cien a obmedzenia týkajúce sa vývozu Malé a stredné podniky V otázke MSP pokračovali EÚ a USA v diskusii z predchádzajúceho kola, a to najmä v dvoch otázkach: t. j. ustanovenia o spoločnom využívaní informácií a inštitucionálnom rozmere. V otázke spoločného využívania informácií súhlasili EÚ a USA s potrebou zaistiť, aby každá strana poskytovala MSP oboch strán komplexné, aktualizované informácie používateľsky ústretovým spôsobom, a pokračujú rokovania o spôsobe, akým možno predkladať informácie. Okrem toho sa uskutočnili konštruktívne rokovania o výbore pre MSP, na ktorých sa strany dohodli na plánovaných úlohách výboru, musia však ešte pracovať na formulácii textu. Dôležité bude predovšetkým zaistenie intenzívnej vzájomnej súčinnosti so zainteresovanými stranami a spolupráce medzi výborom pre MSP a inými budúcimi výbormi TTIP v záujme riešenia problémov špecifických pre MSP vo všetkých oblastiach, na ktoré sa TTIP vzťahuje. Na zasadnutí sa taktiež diskutovalo o prebiehajúcej spolupráci medzi dvomi administratívami v oblasti podpory SME a o budúcich spoločných činnostiach (napríklad júnový workshop EÚ USA v Talline) Colné postupy a uľahčenie obchodu EÚ sa v oblasti colných postupov a uľahčenia obchodu snaží vytvoriť pravidlá, ktoré by uľahčovali a urýchľovali vývozné a dovozné operácie medzi EÚ a USA, a zároveň zabezpečiť, aby vzájomný tovar podliehal potrebným colným kontrolám a previerkam. EÚ a USA boli v rámci 12. kola rokovaní schopné dosiahnuť značný pokrok v oblasti znenia kapitoly. EÚ predstavila niekoľko nových návrhov. Medzi ne patrí návrh o činnostiach týkajúcich sa oblastí, pri ktorých by sa získala výhoda z procesu posilnenej spolupráce v oblasti ciel medzi EÚ a USA (ako napríklad harmonizácia, programy dôveryhodných obchodníkov, systémy centrálneho elektronického priečinku, záväzné informácie alebo medzinárodné informácie) s cieľom dosiahnuť v týchto oblastiach postupný súlad na oboch stranách Atlantiku Strana 17 z 21

18 Ďalšie rokovania o dočasnom použití a vrátení tovaru po oprave sa uskutočnili na spoločnom zasadnutí skupiny pre clá a uľahčenie obchodu a skupiny pre obchod s tovarom Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia Vzhľadom na účinnosť príslušných systémov nie je zámerom EÚ v tejto oblasti rokovaní usilovať sa o harmonizáciu, ale určiť otázky spoločného záujmu, pri ktorých dokážeme riešiť rozdielnosti. Pri najnovších rokovaniach sa naďalej skúmalo, aké prvky by mohli byť zaradené do kapitoly TTIP o právach duševného vlastníctva. Diskusie o právach duševného vlastníctva sa konali celé dva dni. USA predstavili dva návrhy textu o právach duševného vlastníctva. Jeden z návrhov bol reakciou na pôvodný text EÚ o medzinárodných dohodách týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ktorý má mnoho spoločných bodov s naším textom. Druhý návrh predstavoval prvú koncepciu spoločných ustanovení, ktorá bola vo všeobecnosti v súlade s rovnocenným textom v TPP. Obidve strany viedli diskusie o spôsobe zvýšenia tempa rokovaní v otázke práv duševného vlastníctva v niekoľkých ďalších kolách. K ďalším častiam, pri ktorých sa v diskusiách dosiahol značný pokrok, patrí presadzovanie a spolupráca v oblasti ciel. V súvislosti s autorskými právami a obchodným tajomstvom si strany vymenili aktualizované informácie o príslušných vnútroštátnych legislatívnych procesoch. Podobne aj v otázke medzinárodných dohôd v oblasti práv duševného vlastníctva predstavili USA a EÚ súčasný stav ratifikácie marákešskej zmluvy o prístupe k zverejneným dielam pre osoby so zrakovým postihnutím a pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch. V otázke opatrení na presadzovanie občianskeho práva a technických opatrení ochrany/správy digitálnych práv predstavili USA komparatívnu analýzu medzi príslušnými kapitolami TPP a nedávnymi dohodami EÚ o voľnom obchode (CETA a dohoda s Vietnamom) a zdôraznili podobnosť prístupu medzi týmito dvoma stranami pri väčšine ustanovení. Pokiaľ ide o presadzovanie colných predpisov, USA predstavili nový prijatý zákon o uľahčení obchodu a presadzovaní obchodu, ktorý obsahuje pozitívne prvky umožňujúce väčšiu spoluprácu a výmenu informácií s tretími krajinami. EÚ v otázke obchodného tajomstva predstavila kľúčové prvky textu vyplývajúce z dohody medzi Radou a Európskym parlamentom o tom, čo by malo byť obsahom budúcej smernice o obchodnom tajomstve a USA oznámili pokrok v ich obdobe návrhu zákona. Pokiaľ ide o EÚ, v budúcej časti o spolupráci by sa malo vo veľkej miere zohľadniť to, čo sa dodnes vykonalo, a to najmä zo strany transatlantickej pracovnej skupiny pre práva duševného vlastníctva Strana 18 z 21

19 Pri budúcej časti o dohodnutých zásadách by sa dalo inšpirovať najnovšími oznámeniami a strategickými dokumentmi EÚ, ako aj obdobnými dokumentmi USA. Mali by sa v nej vyváženým spôsobom riešiť rozdielne (a protichodné) záujmy a citlivé prvky a začleniť príslušné prvky MSP. Diskusie boli pri zemepisných označeniach zamerané na prípravu diskusie medzi zasadnutiami pred ďalším kolom Hospodárska súťaž EÚ a USA pokračovali v rokovaniach týkajúcich sa kapitoly o hospodárskej súťaži. Rokovania vychádzajú z textov návrhov oboch strán. Stanoviská strán sa po niekoľkých kolách rokovaní a výmen medzi zasadnutiami zblížili takmer vo všetkých oblastiach. EÚ a USA počas tohto kola naďalej skúmali ďalšie možnosti nájsť spoločný terén a určili niekoľko oblastí, v ktorých sa príslušné stanoviská približujú. K týmto oblastiam patria: všeobecné zásady, odkaz na právny rámec a protisúťažné správanie, spolupráca, doložka o preskúmaní a urovnávanie sporov. EÚ a USA v zásade dosiahli v týchto oblastiach prevažne dohodu o obsahu budúcich ustanovení a pracovali na ich presnej formulácii. Hlavná oblasť, v ktorej je potrebné ďalšie úsilie, sa týka zásady spravodlivosti v konaní. Túto oblasť tvoria otázky, ako napríklad transparentnosť postupov a práva na obhajobu. Obe strany vyjadrili jasný záväzok, že nájdu formuláciu, ktorá bude zohľadňovať ich obavy a vyhovovať ich právnym a administratívnym systémom, napríklad formuláciu týkajúcu sa dobrovoľného riešenia problémov v oblasti hospodárskej súťaže. Ďalšia oblasť diskusie sa vzťahuje na otázku výnimiek z uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o podniky vo vlastníctve štátu. Podniky vo vlastníctve štátu a dotácie Medzi EÚ a USA prebehli zásadné diskusie o vzájomných návrhoch textov týkajúcich sa podnikov vo vlastníctve štátu. Tieto rozhovory boli konštruktívne a opäť umožnili stranám viac zosúladiť svoje stanoviská, pokiaľ ide o vymedzenie viacerých pojmov a ustanovení. EÚ sa opätovne vyjadrila, že je dôležité zaistiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa podnikov vo vlastníctve štátu uplatňovali aj na subferederálnej úrovni. Strany v súvislosti s dotáciami prerokovali návrhy textov zo strany USA aj EÚ. Diskusie umožnili obom stranám určiť a lepšie pochopiť rozdiely v prístupoch Strana 19 z 21

20 3.7. Ochrana investícií Na základe zásadných zmien v návrhu EÚ na ochranu investícií v reakcii na konzultačný proces so zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti členské štáty a Európsky parlament uplatnili v priebehu roku 2014 a väčšiny roku 2015, pričom EÚ predložila návrh v novembri 2015, nový a reformovaný prístup k ochrane investícií a riešeniu sporov v oblasti investícií v rámci TTIP, ktorý EÚ podrobne predstavila USA prvýkrát počas tohto kola. Cieľom návrhu EÚ je ochrana práva na reguláciu a vytvorenie systému podobnému súdu s mechanizmom odvolania založenom na jasne stanovených pravidlách, spolu s kvalifikovanými sudcami a transparentnými konaniami. Návrh takisto zahŕňa ďalšie zlepšenia týkajúce sa prístupu malých a stredných podnikov k novému systému. Obe strany majú návrhy textov v súčasnosti k dispozícii a prvá diskusia sa konala v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. V otázke ochrany investícií bola diskusia zameraná na vymedzenie pojmov, ako aj na články o hmotnoprávnych pravidlách. EÚ a USA podrobne analyzovali svoje príslušné prístupy s cieľom určiť oblasti, ktoré si v budúcich kolách budú vyžadovať ďalšiu vecnú diskusiu (najmä normy zaobchádzania). V otázke riešenia investičných sporov bola výmena názorov na príslušné návrhy textov zameraná najmä na pochopenie predmetných prístupov a na určenie oblastí konvergencie. USA kládli vecné a prieskumné otázky o zámeroch a cieľoch EÚ v pozadí nových ustanovení v návrhu EÚ. Témy diskusií zahŕňali ustanovenia o mediácii a konzultácii, požiadavky na zverejňovanie v prípade financovania tretími stranami, príslušné právo a pravidlá výkladu, ustanovenia, ktorými sa predchádza súbežným a viacerým konaniam, ako aj ustanovenia, ktorými sa umožňuje predčasné zamietnutie neopodstatnených nárokov. USA tiež vysvetlili prístup uplatnený v rôznych ustanoveniach v rámci reformovanej bilaterálnej investičnej zmluvy v USA z roku 2012 a svoje skúsenosti z prípadov v rámci ustanovení dohody o NAFTA. Strany určili niekoľko oblastí konvergencie vrátane uplatneného prístupu, pokiaľ ide o transparentnosť konaní a verejný prístup ku konaniam, možnosti kontroly výkladu dohody zo strany zmluvných strán, predchádzania súbežným a viacerým konaniam, ako aj možnosti, ktorou sa umožní predčasné zamietnutie neopodstatnených nárokov. Celkovo sa dosiahol značný pokrok smerom k pochopeniu cieľov, ktoré sleduje každá strana v rámci prerokovávaných ustanovení. Strany sa dohodli, že budú pokračovať vo výmene názorov v rámci prípravy na ďalšie kolo Strana 20 z 21

21 3.8. Urovnávanie sporov medzi jednotlivými štátmi Cieľom tejto kapitoly je vytvoriť účinný mechanizmus na riešenie všetkých sporov medzi stranami v otázke výkladu alebo uplatňovania dohody. Keďže texty návrhov oboch strán sa do určitej miery zakladajú na mechanizme WTO na urovnávanie sporov, v tejto oblasti už existuje vysoká miera konvergencie. Medzi stranami pokračovali konštruktívne diskusie, pričom sa dosiahol značný pokrok smerom k ďalšej konsolidácii príslušných návrhov textov do spoločného textu. Diskusie v tomto kole boli opäť zamerané na fázu súladu, ktorá nasleduje po vydaní správy poroty o určitom spore, pričom sa rozvíjali možné prvky kompromisu v otázke tých aspektov, pri ktorých sa oba návrhy textov zásadne líšia. V konsolidácii textov sa dosiahol značný pokrok, niektoré koncepčné rozdiely však pretrvávajú Strana 21 z 21