Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)"

Prepis

1 Dvanáste kolo rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) Verejná správa marec 2016 SPRÁVA O DVANÁSTOM KOLE ROKOVANÍ

2 O TRANSATLANTICKOM OBCHODNOM A INVESTIČNOM PARTNERSTVE (TTIP) (Brusel, februára 2016) Obsah 1.1 Obchod s tovarom: colné sadzby a prístup na trh Verejné obstarávanie Obchod so službami a investície Pravidlá pôvodu Regulačná súdržnosť Technické prekážky obchodu Sanitárne a fytosanitárne otázky...9 Diskusie v rámci sektorov sú vysoko technické, a to z dôvodu novosti a zložitosti danej činnosti. Podrobnejšia správa o vývoji v rámci 12. kola rokovaní podľa sektorov je uvedená nižšie...10 Lieky 10 Kozmetické výrobky...11 Automobily...12 Zdravotnícke pomôcky...13 IKT 14 Strojárstvo...14 Chemikálie...15 Pesticídy Trvalo udržateľný rozvoj Obchod s energiou a surovinami Malé a stredné podniky Colné postupy a uľahčenie obchodu Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia Hospodárska súťaž Ochrana investícií Urovnávanie sporov medzi jednotlivými štátmi Strana 2 z 21

3 ZHRNUTIE Diskusie v rámci 12. kola rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) sa konali v Bruseli od 22. do 26. februára a zahŕňali všetky tri piliere dohody t. j. prístup na trh, regulačný balík a pravidlá. Toto kolo sa ako súčasť celkového zintenzívnenia rozhovorov pretiahlo do druhého týždňa, keďže USA a EÚ si vymenili ponuky týkajúce sa vládneho obstarávania a pokračovali v diskusiách o pravidlách pôvodu, ako aj právach duševného vlastníctva. Toto kolo bolo zamerané osobitne na dva z troch pilierov TTIP, t. j. na regulačnú spoluprácu a pravidlá. V rámci piliera týkajúceho sa regulácie došlo k výmene nových návrhov textov o spolupráci v oblasti regulácie zo strany EÚ a USA, ktorých cieľom je zdokonalenie nápadov o spôsobe vytvorenia systému v rámci TTIP, ktorým by sa uľahčila súčasná a budúca regulačná spolupráca vo výrobe aj v službách. Strany takisto prerokovali revidovaný návrh kapitoly o osvedčených regulačných postupoch, ako aj všetky ostatné regulačné otázky, t. j. technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia a deväť posudzovaných priemyselných odvetví. Pokiaľ ide o tematickú oblasť týkajúcu sa pravidiel, obe strany v súčasnosti predložili svoje príslušné návrhy na ochranu investícií. EÚ prvýkrát počas tohto kola predstavila svoj nový a reformovaný prístup k ochrane investícií a riešeniu sporov v oblasti investícií. Rokovania sa konali v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. Pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, USA predložili svoje návrhy týkajúce sa práce a životného prostredia v reakcii na predchádzajúce návrhy EÚ týkajúce sa kapitoly trvalo udržateľného rozvoja a vyjednávači obrátili pozornosť na podrobné preskúmanie návrhu každej strany. Strany zároveň podrobne prediskutovali ostatné časti tematickej oblasti týkajúcej sa pravidiel, okrem iného napríklad tie, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, ciel a uľahčovania obchodu, urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi a MSP. EÚ a USA v neposlednom rade prerokovali oblasti prístupu na trh, predovšetkým služby, colné sadzby a verejné obstarávanie. V otázke obstarávania došlo k výmene ponúk, po ktorej nasledovalo dva a pol dňa diskusií medzi rokovacími tímami, a to v oblasti ponúk ako aj znenia kapitoly. Strany sa napokon dohodli na zrýchlení svojej práce medzi rokovacími kolami s cieľom celkovo zrýchliť tempo rokovaní. Do letnej prestávky sú naplánované dve ďalšie plnohodnotné rokovacie kolá. Kľúčovým a spoločným cieľom je dosiahnuť ambicióznu dohodu o TTIP na vysokej úrovni, ktorá by odrážala záujmy EÚ aj USA. EÚ opakovane Strana 3 z 21

4 vyjadrila svoj úmysel zaistiť, aby sa do letnej prestávky dosiahol značný pokrok vo všetkých troch pilieroch dohody. 1. Prístup na trh 1.1 Obchod s tovarom: colné sadzby a prístup na trh Nepoľnohospodársky tovar V otázke colných sadzieb strany prerokovali výrobky, ktoré by mohli podliehať rozdielnemu načasovaniu vyraďovania v dôsledku ich odlišnej povahy. Vyjednávači zároveň pokračovali v diskusii o článkoch dohody týkajúcich sa obchodu s tovarom, ktoré vychádzajú z pravidiel medzinárodného obchodu upravujúcich obchod s tovarom medzi stranami. EÚ aj USA už spoločne zastávajú mnohé dôležité zásady. Práca v rámci 12. kola bola zameraná na zaistenie zlučiteľnosti určitého navrhovaného znenia, t. j. týkajúceho sa klasifikácie tovaru na colné účely, zákazu dovozných a vývozných obmedzení a obchodu s repasovaným tovarom, s príslušnými vnútroštátnymi predpismi. Na spoločnom stretnutí rokovacej skupiny pre clá a uľahčenie obchodu rokovacie tímy prerokovali možnosti na zaistenie podobného rozsahu pôsobnosti príslušných systémov každej strany, pokiaľ ide o zaobchádzanie s tovarom, ktorý bol vrátený po oprave, ako aj bezcolný režim dočasne dovezeného tovaru. Poľnohospodársky tovar Na rokovaniach v rámci tohto kola sa dôraz kládol na tri prvky: colné sadzby, text týkajúci sa poľnohospodárstva a iné ako colné záležitosti. V prípade colných sadzieb sa prediskutovali osobitné vývozné záujmy a zazneli požiadavky na skrátenie navrhovaných trvaní etáp. Výrobky označené ako najcitlivejšie neboli preskúmané. EÚ uviedla, že miera úsilia v otázke colných sadzieb bude napokon závisieť od miery úsilia o dohodu ako celku. Kapitola o poľnohospodárstve bola podrobená prvému dôkladnému preskúmaniu, na základe ktorého bolo možné určiť kľúčové oblasti súladu a nesúladu. EÚ v tejto súvislosti pripomenula svoj úmysel začleniť pravidlá o víne a liehovinách, ktoré vychádzajú z existujúcich dvojstranných dohôd a zahŕňajú okrem iného ochranu názvov vín a liehovín z EÚ a USA (vrátane výlučného používania 17 názvov zo strany výrobcov EÚ, ktoré USA považujú za pologenerické), vinárske výrobné postupy, pravidlá označovania a certifikáciu. EÚ navyše predstavila znenie návrhu osobitných regulačných ustanovení o označovaní liehovín. Obe strany napokon prerokovali osobitné necolné záležitosti týkajúce sa poľnohospodárstva a možné riešenia Strana 4 z 21

5 1.2. Verejné obstarávanie Pre EÚ predstavuje verejné obstarávanie jednu z kľúčových oblastí hlavného záujmu a priority v rámci TTIP. Ide o jedinečnú príležitosť významne zvýšiť príležitosti prístupu na trh verejného obstarávania v USA na federálnej aj štátnej úrovni a zaistiť, aby sa pri predkladaní ponúk na verejné zákazky zaobchádzalo so spoločnosťami EÚ na rovnocennom, nediskriminačnom základe. V rámci 12. kola rokovaní sa o obstarávaní rokovalo dva a pol dňa a EÚ naďalej presadzovala spoločný cieľ EÚ a USA, ktorý vypracovala pracovná skupina EÚ USA na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast (HLWG). Cieľom v oblasti obstarávania je vytvoriť významne zlepšený prístup k možnostiam vládneho obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy na základe vnútroštátneho zaobchádzania. Diskusie v rámci tohto kola sa týkali prístupu na trh, ako aj ustanovení pre znenie kapitoly o verejnom obstarávaní (postupy, ktoré verejné subjekty uplatňujú pri obstarávaní). Pokiaľ ide o prístup na trh, diskusie boli zamerané najmä na prvé ponuky na vládne obstarávanie, ktoré si vymenili EÚ a USA. Okrem prvých ponúk týkajúcich sa prístupu na trh sa v diskusiách o prístupe na trh pokračovalo na základe otázok zo strany EÚ na tieto témy, konkrétne: novozavedené obmedzenia v USA, ktoré majú vplyv na prístup európskych dodávateľov na trh (napríklad zákon FAST v rámci pôsobnosti ministerstva dopravy USA), rozšírenie záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh na federálnej aj štátnej úrovni, ako aj právny rámec federálneho financovania verejného obstarávania v oblasti infraštruktúry v USA (na ktoré sa vzťahujú domáce preferencie). Pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, text návrhu, o ktorom sa diskutuje, obsahuje návrhy EÚ aj USA. Uskutočnila sa osobitná diskusia o možnostiach uľahčenia účasti MSP na príležitostiach v oblasti obstarávania, napríklad zlepšením transparentnosti príležitostí v oblasti obstarávania a preskúmaním mechanizmov určených na pomoc spoločnostiam, a to zriadením asistenčnej služby alebo kontaktného miesta pre neoficiálne sťažnosti. EÚ naďalej zdôrazňovala potrebu zlepšiť prístup k verejným zákazkám aj na úrovni jednotlivých štátov. EÚ zaviedla jednotné elektronické prístupové miesto s príležitosťami v oblasti obstarávania a od 15. januára 2016 takisto zaviedla automatický nástroj na preklady oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v angličtine a všetkých ostatných jazykoch. Výsledkom diskusie o texte návrhu je vo všeobecnosti ďalšie objasnenie stanovísk a určenie oblastí spoločného východiska s výhľadom na ďalšie kroky. EÚ napríklad opäť zdôraznila význam dôsledného zohľadnenia aspektov životného prostredia pri postupoch verejného obstarávania. Východiskovým podkladom diskusií o znení je text dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), ktorej signatármi sú USA aj EÚ Strana 5 z 21

6 1.3. Obchod so službami a investície EÚ a USA sa v rámci 12. kola zaoberali týmito oblasťami: cezhraničný obchod so službami, liberalizácia investícií a pravidlá týkajúce sa finančných služieb, poštových služieb a služieb expresného doručovania, priameho predaja, uznávania odborných kvalifikácií, regulácie na vnútroštátnej úrovni, telekomunikácií a elektronického obchodu. Zároveň došlo ku krátkej výmene nadväzujúcich otázok týkajúcich sa prístupu na trh, počas ktorej EÚ a USA potvrdili, že určité služby, vrátane verejných služieb, majú pre občanov osobitný význam. Pokiaľ ide o liberalizáciu investícií, vyjednávači strávili jeden deň diskusiami, ktoré boli zamerané na vymedzenie pojmov, prístup trhu, vnútroštátne zaobchádzanie, výkonnostné požiadavky a vrcholový manažment, ako aj predstavenstvo. Obe strany sa zapojili do hĺbkového porovnávania svojich prístupov s cieľom určiť oblasti, ktoré si v budúcich kolách budú vyžadovať ďalšiu vecnú diskusiu. Predmetom ďalších výmen názorov bola konsolidácia kapitoly týkajúcej sa cezhraničného obchodu so službami. Diskusie sa týkali pohybu fyzických osôb, ako aj námornej dopravy a letectva. V súvislosti s finančnými službami sa EÚ a USA dohodli na štruktúre kapitoly o finančných službách. Zároveň sa začala práca na konsolidovanom znení. Vyjednávači dosiahli pokrok, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, rozsah pôsobnosti a pravidlá a výnimky týkajúce sa finančných služieb. EÚ a USA takisto prerokovali prístup k regulácii na vnútroštátnej úrovni. Cieľom EÚ je predložiť návrh textu pred ďalším kolom rokovania o TTIP. Pri diskusii o doručovacích službách sa vychádzalo z návrhov EÚ a USA, ktoré boli predložené pre toto kolo. Vzhľadom na spoločné záujmy EÚ a USA v tomto sektore majú tieto dva texty mnohé spoločné aspekty, čo by malo uľahčiť ich konsolidáciu. USA predložili svoj návrh týkajúci sa priameho predaja a zdôraznili jeho výhody pre MSP. EÚ vyjadrila predbežný záujem o začlenenie ustanovení o priamom predaji do TTIP, zdôraznila však potrebu ďalších konzultácií o návrhu. EÚ a USA dosiahli ďalší pokrok pri rokovaniach týkajúcich sa rámca pre dohody o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií. Pozornosť bola zameraná na vhodný mechanizmus, ktorým by sa zaistilo, aby dohodnutý rámec bol zlučiteľný s príslušnými regulačnými systémami EÚ a USA. Strany rokovali o všetkých návrhoch týkajúcich sa telekomunikačných služieb a zamerali sa predovšetkým na povinnosti hlavných dodávateľov a obsah kapitoly o telekomunikáciách (napríklad otázka toho, či a ako by sa sem mali zahrnúť nové telekomunikácie) Strana 6 z 21

7 Diskusie o elektronickom obchode sa týkali všetkých navrhovaných ustanovení, okrem tokov údajov a lokalizácie údajov, pri ktorých EÚ nepredložila žiadny návrh. Súčasťou diskusií boli predovšetkým hĺbkové rokovania o elektronických podpisoch, autorizačných postupoch pre online služby, nediskriminácii digitálne prenášaného obsahu, priamej marketingovej komunikácii (spam), clách na elektronické prenosy a o ochrane spotrebiteľov v online prostredí Pravidlá pôvodu Spoločným cieľom tejto skupiny je vymedziť pravidlá o pôvode výrobkov využívajúcich preferenčné zaobchádzanie podľa tejto dohody. Prerokované boli tieto otázky: i) Návrh USA pre Postupy týkajúce sa pôvodu (oddiel B) USA predložili svoj návrh oddielu B, po ktorom nasledovala časť s otázkami/odpoveďami. Strany diskutovali o potrebe nájsť kompromisy v záujme zblíženia stanoviska strán a zohľadnenia rozdielnych názorov. ii) Časť Všeobecné ustanovenia (oddiel A) EÚ predložila určité návrhy s cieľom dohodnúť sa na kompromise v otázke znení ustanovení, ku ktorým majú obe strany podobný prístup, napríklad pravidlo priamej prepravy/pravidlo nemennosti, príslušenstvo, náhradné diely a nástroje, balenie a obaly atď. iii) Pravidlá pre konkrétny výrobok Strany pokračovali v porovnávaní textov týkajúcich sa pravidiel pre konkrétny výrobok, ktoré si vymenili počas predchádzajúceho kola. iv) Nasledovali aj krátke diskusie o prístupe EÚ k prípadom podvodov. Pravidlá pôvodu týkajúce sa textílií Diskutovalo sa o týchto otázkach: i) štandardné prístupy oboch strán k pravidlám pôvodu pre konkrétny výrobok a niektoré ďalšie horizontálne prvky príslušných systémov strán, napríklad tolerancie (maximálna hodnota/hmotnosť nepôvodných materiálov, ktorá nesmie prekročiť požiadavky v rámci pravidla pre konkrétny výrobok), výnimky z kvót týkajúcich sa pôvodu (miernejšie pravidlá pôvodu uplatňované na konkrétne výrobky v rámci stropu) a kumulácia (možnosť využívať priadze alebo tkaniny zo zóny voľného obchodu alebo z konkrétnych tretích krajín); ii) ustanovenia o obchádzaní a spoločnom využívaní informácií pre sektor textílií a odevov (spolupráca so stranami v otázke overovania pôvodu a vzájomnej pomoci vo Strana 7 z 21

8 vzťahu k porušeniam a podvodom v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa problematiky pôvodu preferenčný a nepreferenčný pôvod). Strany budú v kontakte v otázke možnosti výmeny textov o pravidlách pre konkrétny výrobok v rámci ďalšieho kolo. 2. Spolupráca v oblasti regulácie 2.1. Regulačná súdržnosť Strany prerokovali návrhy textov USA o spolupráci v oblasti regulácie, ako aj revidované návrhy kapitol EÚ o spolupráci a osvedčených postupoch v oblasti regulálcie. EÚ v otázke spolupráce v oblasti regulácie považuje návrhy za celkovo dobrý základ pre ďalšie rozhovory. Obe strany položili niekoľko otázok, ktoré sa týkali aj cieľov a rozsahu spolupráce, ako aj zapojenia regulačných orgánov a zainteresovaných strán. EÚ v otázke osvedčených regulačných postupov predložila svoj revidovaný návrh kapitoly s vysvetlením jej hlavných dôvodov: stanovenie spoločných postupov v rozvoji regulácie s cieľom zachovať vysoký stupeň ochrany a zároveň uľahčiť obchod a investície. Obe strany sa dohodli, že zintenzívnia činnosť medzi zasadnutiami v rámci príprav na ďalšie kolo rokovaní s cieľom objasniť zostávajúce otázky, a na konsolidovaní príslušných textov Technické prekážky obchodu Diskusie v rámci tohto kola sa týkali viacerých otázok súvisiacich: i) s transparentnosťou postupov, ktoré verejné orgány dodržujú pri výbere noriem na podporu technických predpisov; ii) so spoluprácou medzi organizáciami pre rozvoj noriem v EÚ a USA s cieľom uľahčiť účasť technických odborníkov druhej strany; iii) s využívaním noriem druhej strany pri vypracúvaní nových noriem alebo pri posudzovaní nových noriem na účel ich začlenenia do technických predpisov; iv) s možnosťou, aby všetky zainteresované osoby mohli predkladať návrhy na vypracovanie spoločných noriem USA/EÚ a v) úlohami a funkciami výboru pre technické prekážky obchodu v rámci TTIP. Transparentnosť pri stanovovaní noriem EÚ a USA prerokovali spôsob zvýšenia transparentnosti postupov používaných na začlenenie noriem prostredníctvom odkazov v prípade USA a postupov, ktorými sa od organizácií pre normalizáciu žiada, aby vypracovali normu na podporu regulácie, v prípade EÚ. Spolupráca medzi normalizačnými organizáciami v USA a EÚ v záujme zvýšenia účasti zainteresovaných strán na stanovovaní noriem Strana 8 z 21

9 EÚ predstavila myšlienku podpory spolupráce medzi organizáciami pre vývoj noriem v EÚ a USA s cieľom uľahčiť prístup odborníkov druhej strany k príslušným normalizačným organizáciám. Zohľadnenie noriem druhej strany pri vypracúvaní nových noriem a na účel uvádzania odkazov v technických predpisoch USA a EÚ majú spoločný cieľ zohľadňovania vzájomných noriem: v prípade EÚ pri požadovaní, aby európske normalizačné organizácie vypracovali harmonizované normy, a v prípade USA pri uvádzaní odkazov na normy v technických predpisoch agentúr. Návrhy zainteresovaných strán na spoluprácu v oblasti noriem EÚ predstavila myšlienku vytvorenia procesu, prostredníctvom ktorého by zainteresované strany mohli predkladať nápady, ktoré by v prípade, ak ich príslušné regulačné orgány posúdia ako primerané, podnietili činnosť zameranú na vypracovanie spoločných noriem. Úloha a funkcie výboru pre technické prekážky obchodu, spolupráca a riešenie obchodných záležitostí USA a EÚ zaznamenali spoločné záujmy týkajúce sa úlohy a funkcií výboru pre technické prekážky obchodu v rámci TTIP a takisto posilnenia spolupráce medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti technických predpisov, posudzovania zhody, akreditácie, noriem a metrológie. Najdôležitejším výsledkom tohto kola bola dohoda oboch strán o práci na konsolidácii textov týkajúcich sa normalizácie, spolupráce v oblasti technických prekážok obchodu, posudzovania zhody a úloh a funkcií výboru pre technické prekážky obchodu Sanitárne a fytosanitárne otázky Vyjednávači v rámci tohto kola prerokovali navrhované články o regionalizácii, auditoch, certifikácii a antimikrobiálnej rezistencii v záujme určenia cieľov a možných spôsobov ďalšieho vývoja. Pri diskusiách sa podrobnejšie analyzovanli niektoré prílohy, najmä prílohy týkajúce sa regionalizácie, auditov a certifikácie. Strany sa vo veľkej miere zamerali na vysvetlenie textu a základných cieľov a koncepcií každej strany. Strany sa dohodli, že pred ďalším kolom budú mať rokovanie medzi zasadnutiami. 2.4 Sektory Strana 9 z 21

10 Pri skúmaní spôsobu, ako by bolo možné zlepšiť zlučiteľnosť v oblasti regulácie a priniesť značné výhody pre priemysel, regulačné orgány a občanov, bolo identifikovaných deväť sektorov. Diskusie vedú príslušné regulačné orgány EÚ a USA v týchto sektoroch. Vyhláseným celkovým cieľom je konkrétnejšie určiť, čo možno z hľadiska väčšej zlučiteľnosti dosiahnuť v oblasti regulácie v každom z deviatich sektorov. Diskusie v rámci sektorov sú vysoko technické, a to z dôvodu novosti a zložitosti danej činnosti. Podrobnejšia správa o vývoji v rámci 12. kola rokovaní podľa sektorov je uvedená nižšie. Lieky V súvislosti s kontrolami správnej výrobnej praxe poskytli regulačné orgány oboch strán aktualizované informácie o činnosti, ktorú vykonala pracovná skupina zodpovedná za posudzovanie rovnocennosti systémov kontroly správnej výrobnej praxe v EÚ a USA. V diskusiách boli stanovené úlohy, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcich mesiacoch, a dohodlo sa, že sa bude pokračovať v úsilí o vzájomné uznávanie príslušných kontrol správnej výrobnej praxe. EÚ predložila návrh na posilnenie spolupráce v oblasti regulácie a úsilia v oblasti harmonizácie v prípade generických liekov 1, čo zahŕňa tieto ciele: 1. účasť EÚ a USA na činnostiach medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie vrátane účasti na mechanizme spoločného využívania informácií spusteného v rámci medzinárodného programu v oblasti regulácie generík (IGDRP); 2. harmonizácia usmernení, ktorými sa umožní zníženie počtu bioekvivalenčných štúdií in vivo; a 3. väčšia harmonizácia požiadaviek na klinické údaje v prípade komplexných generík vyžadujúcich si vykonanie predklinického testovania a klinických pokusov na účel ich povolenia. O príležitostiach na spoluprácu, ktoré boli identifikované v návrhu EÚ, sa bude ďalej rokovať počas ďalších kôl. V otázke spoločných noriem pre jedinečné identifikátory poskytla EÚ aktuálne informácie o delegovanom akte EÚ, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie, ktorý bol zverejnený 9. februára Strany sa dohodli, že si pred ďalším kolom vymenia v tejto záležitosti technické informácie. Pokiaľ ide o otázku výmeny dôverných informácií medzi regulačnými orgánmi, bude sa pokračovať v rokovaniach o spôsoboch vytvorenia rámca umožňujúceho Strana 10 z 21

11 výmenu dôverných informácií, vrátane obchodného tajomstva, medzi regulačnými orgánmi. V týchto oblastiach došlo k stručným aktualizáciám: najnovší vývoj a budúce činnosti v rámci Medzinárodnej rady pre zosúladenie technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie (ICH), paralelné vedecké poradenstvo zo strany EMA a FDA, biologicky podobné lieky vrátane vypracovania pokynov FDA o názvoch a označovaní a pediatria. Kozmetické výrobky Odborníci ďalej rokovali o spoločnom záujme posilnenej spolupráce v rámci procesu medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie kozmetických výrobkov (ICCR). Návrh EÚ týkajúci sa stratégie na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie kozmetických výrobkov, ktorý bol predstavený v rámci procesu ICCR v novembri 2015, bude ďalej predmetom rokovania v roku ICCR v súčasnosti predsedá USA. Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti posudzovania rizík, Americký úrad pre potraviny a lieky (FDA) zverejnil v novembri 2015 návrhy dvoch usmerňujúcich dokumentov s významom pre výrobcov kozmetických výrobkov v EÚ s názvom Over-the-Counter Sunscreens: Safety and Effectiveness Data, Guidance for Industry (Voľnopredajné kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením: údaje o bezpečnosti a účinnosti, usmernenie pre odvetvie) a Nonprescription Sunscreen Drug Products Content and Format of Data Submissions to Support a GRASE Determination Under the Sunscreen Innovation Act (Kozmetické prípravky na ochranu pred slnečným žiarením bez lekárskeho predpisu obsah a formát predkladania údajov na podporu určenia toho, či ide o výrobky všeobecne považované za bezpečné a účinné v rámci zákona o inovácii kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením). Prístupy USA a EÚ sa zásadne líšia, obe strany však diskutujú o spôsobe pokračovania rokovaní na odbornej úrovni o metódach posudzovania bezpečnosti zložiek kozmetických výrobkov v EÚ a USA. V otázke alternatív k testovaniu na zvieratách sa v texte o kozmetických výrobkoch v transpacifickom partnerstve (TPP) uvádza, že využívanie alternatív k testovaniu na zvieratách sa odporúča v prípade, ak sú k dispozícii. V USA však alternatívy k testovaniu na zvieratách nie sú dostatočné na preukázanie bezpečnosti zložiek kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením (odporúčajú sa štúdie o karcinogenite). Strany podrobne nerokovali o označovaní kozmetických výrobkov (najmä z dôvodu, že sa povoľuje dvojaké označovanie) Strana 11 z 21

12 Textílie Zasadnutie týkajúce sa regulácie v oblasti textílií bolo konštruktívne a stanovili sa oblasti spoločného záujmu (označovanie textílií, aspekty bezpečnosti a normy). V otázke označovania názvov vlákien zostáva konečným cieľom koordinácia stanovísk v rámci príslušných procesov na určenie názvov nových vlákien zo strany oboch administratív, aby sa v maximálnej možnej miere prisudzoval ten istý názov tomu istému vláknu (v záujme zníženia úprav v označovaní). V otázke označovania starostlivosti požiadala EÚ o aktuálne informácie, pokiaľ ide o návrh Federálnej obchodnej komisie (FTC) z roku 2012 o označovaní starostlivosti (ktorý by výrobcom umožnil používať buď symboly starostlivosti ASTM, alebo, ako alternatívu, symboly starostlivosti ISO). V otázke testovania horľavosti EÚ požiadala o aktualizované informácie, pokiaľ ide o predbežné oznámenie o navrhovanej tvorbe predpisov CPSC (Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov) s otázkou, či by sa skúška horľavosti (t. j. kondicionovanie vzorky) vymedzená v právnom predpise USA (16 CFR časť 1610) mala zmeniť. Pracovný program CPSC pre rok 2016 bol schválený 24. februára2 a uvádza sa v ňom, že pracovníci CPSC vypracujú informačný balík o návrhu týkajúcom sa problematiky hodvábu. Do informačného balíka sú bežne zahrnuté rôzne možnosti, ktoré CPSC posudzuje (jedna z možností by sa mohla predložiť spolu s oznámením o navrhovanej tvorbe predpisov). Uskutočnilo sa rokovanie týkajúce sa cieľa na podporu spolupráce v oblasti neregulačných obchodných noriem v záujme dosiahnutia vyššej úrovne súladu v tejto oblasti. Mohla by zahŕňať podporu spolupráce medzi príslušnými organizáciami pre normalizáciu v EÚ a USA na najvhodnejšej úrovni. Stále je možné určiť ďalšie oblasti budúcej spolupráce. Automobily V otázke prijatia možných opatrení v súvislosti s osobitnými regulačnými opatreniami viedli EÚ a USA konštruktívne a podrobné technické rokovanie vychádzajúce z návrhu EÚ o rovnocennosti, rovnocennosti a/alebo výsledkoch urýchlenej harmonizácie na základe testovaných prípadov a následných rokovaní (aspekty bezpečnosti regulácie v oblasti automobilov. Strany si vymenili podrobné informácie o každom z problémov, pričom súhlasili, že bude potrebná podrobnejšia činnosť medzi zasadnutiami v otázke technických údajov. V poskytnutom hodnotení Strana 12 z 21

13 bola vo všeobecnosti určitá miera spoločných prvkov, pričom najkomplexnejším problémom zostáva odolnosť proti nárazu. Zároveň došlo k výmene stanovísk týkajúcich sa procesu dohody OSN z roku 1998, pričom EÚ je naklonená zlepšeniu aspektov transparentnosti. Obe strany poskytli aktualizované informácie o oblastiach navrhnutých pre urýchlenú dvojstrannú harmonizáciu: adaptívne predné osvetlenie rozvoj spolupráce na základe výskumu NHTSA; automatické núdzové brzdové systémy v EÚ sa začal proces, ktorého cieľom je predloženie návrhu Komisie. Existuje priestor pre výmenu informácií a spoluprácu (dobrovoľná dohoda v USA); blokovacie zariadenia bezpečnostných pásov uskutoční sa výmena informácií; pokiaľ ide o prácu v UNECE, obe strany si vymenili informácie o súčasnom stave trojstrannej bielej knihy a ženevského procesu, ktorých schválenie sa očakáva na zasadnutí WP29 v marci Pre proces vykonávania pripravia strany hodnotenie vykonávania existujúcich globálnych technických predpisov a prebiehajúcej činnosti v oblasti globálnych technických predpisov a prerokujú priority budúcej činnosti (s Japonskom). Zdravotnícke pomôcky Odborníci z Európskej komisie a odborníci z členských štátov (Spojené kráľovstvo, Írsko) naďalej skúmajú pilotný program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP). Pripojí sa aj Poľsko. S cieľom posúdiť ďalšie kroky sa na konci roka 2016 vypracuje prehľad skúseností EÚ s pilotným programom. Od EÚ sa požadovalo, aby prijala ďalšie kroky na uplatňovanie usmerňujúcich dokumentov Medzinárodného fóra regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) 3, programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok a aby zaviedla jednotný audit 4. EÚ v rámci revízie právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach uvažuje o ustanoveniach týkajúcich sa unikátnej identifikácie pomôcky (UDI) (systém vysledovateľnosti), ktoré by sa zosúladili s usmernením Medzinárodného fóra 3 Medzinárodné fórum regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) je medzinárodné fórum na diskusiu o budúcom smerovaní harmonizácie v oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok. 4 Cieľom pilotného programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) je umožniť organizáciám vykonávajúcim audit, ktoré sú uznané v rámci MDSAP, vykonávať jednotný audit výrobcu zdravotníckych pomôcok, ktorý splní príslušné požiadavky regulačných orgánov v oblasti zdravotníckych pomôcok zúčastňujúcich sa pilotného programu Strana 13 z 21

14 regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) týkajúcim sa UDI. V záujme zabezpečenia zlučiteľnosti a interoperability databáz UDI prevádzkovaných EÚ a USA prebiehajú technické výmeny. V otázke predkladania regulovaných výrobkov (RPS) sa v rámci Medzinárodného fóra regulačných orgánov pre zdravotnícke pomôcky (IMDRF) vyvíja úsilie o vytvorenie harmonizovaného vzorového formátu na predkladanie údajov. Obe strany v súčasnosti skúšobne používajú/testujú obsah prijatý v IMDRF. V závislosti od výsledkov tejto fázy testovania sa strany rozhodnú o ďalšom postupe. EÚ informovala USA o súčasnom stave revízie právnych predpisov EÚ (návrhy nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostike in vitro) a ďalších krokoch v legislatívnom procese. IKT Rokovania o IKT boli pozitívne a obe strany zaznamenali pokrok v niekoľkých oblastiach. Konkrétne si strany naďalej vymieňajú informácie o jednotlivých iniciatívach týkajúcich sa IKT prebiehajúcich v EÚ a USA v oblastiach elektronického zdravia, kódovania, elektronického označovania, spolupráce v oblasti dohľadu nad trhom, softvérovo definovaného rádia, intenzity špecifickej absorpcie pre mobilné telefóny a elektronickej dostupnosti. Pokiaľ ide o softvérovo definované rádio, intenzitu špecifickej absorpcie a elektronické označovanie, strany prerokovali kroky s cieľom uľahčiť regulačný dialóg, ktorého výsledkom by nakoniec mohli byť konvergentnejšie nariadenia. USA v otázke kódovania vysvetlili svoje ciele v tejto oblasti, konkrétne v súvislosti so zásadami Svetovej rady pre polovodiče (WSC) a nedávno odsúhlaseným znením transpacifického partnerstva. Strany v otázke elektronického zdravia pokračovali v monitorovaní vývoja v oblasti vykonávania plánu realizácie elektronického zdravotníctva/it v oblasti zdravotníctva medzi Komisiou EÚ a Ministerstvom zdravotníctva USA. Pri dohľade nad trhom strany prerokovali spôsob urýchlenia spolupráce v činnostiach dohľadu nad trhom pre výrobky IKT. Strojárstvo EÚ a USA pokračovali v diskusiách o spôsobe určenia oblastí regulačnej spolupráce v odvetví strojárstva, najmä s ohľadom na pripomienky prijaté z odvetvia. Obe strany súhlasili, že by to muselo byť vo veľmi špecifických sektoroch alebo podsektoroch z toho dôvodu, aby sa zabránilo prekrývaniu s rokovaniami vo všeobecných kapitolách. EÚ opäť pripomenula význam tohto sektora Strana 14 z 21

15 Chemikálie Podobne ako pri predchádzajúcich kolách sa preskúmal pokrok v oblasti pilotných projektov týkajúcich sa prioritných chemických látok a klasifikácie a označovania látok. Niekoľko členských štátov sa v súčasnosti aktívne zapája do výmen názorov s technickými odborníkmi z USA v otázke jednotlivých prioritných chemických látok. Členské štáty zatiaľ uviedli, že tieto výmeny považujú za užitočné a potvrdili, že ich výsledkom nie je ani dodatočná činnosť ani žiadne meškania pri plánovaní a vykonávaní ich vlastných činností. Dohoda sa dosiahla aj v otázke pravidelného preskúmavania potenciálneho záujmu o uľahčenie výmeny údajov medzi regulačnými orgánmi, vrátane formátov takejto výmeny, a zároveň sa zvažuje potreba ochrany dôverných obchodných informácií. Od posledného kola sa z dôvodu zamerania na iné priority nedosiahol žiadny pokrok v pilotnom projekte, pokiaľ ide o rozdiely v klasifikáciách uvádzaných v karte bezpečnostných údajov. Pesticídy EÚ a USA prerokovali spoločné ciele týkajúce sa posilnenej spolupráce a väčšej regulačnej zlučiteľnosti v tejto oblasti. V rámci úvodného rokovania sa predbežne určili spoločné prístupy v uplatňovaní regulačných ustanovení konkrétne v otázke menej významných plodín a v spolupráci v medzinárodnom fóre ako CODEX alebo OECD. Strany viedli rokovania s cieľom posúdiť spoločné využitie vedeckých informácií a zdrojov údajov. 3. Pravidlá 3.1. Trvalo udržateľný rozvoj Skupina pracujúca na trvalo udržateľnom rozvoji mala počas 12. kola rokovaní celý týždeň konštruktívnych diskusií, v ktorých riešila prácu, životné prostredie a otázky, ktoré EÚ vo svojom návrhu trvalo udržateľného rozvoja určila ako prierezové. Skupina sa zamerala na podrobné prerokovanie návrhov každej strany. Zo strany EÚ išlo o príležitosť viac objasniť návrh textu právneho predpisu, ktorý predložila v 11. kole (október 2015). V tomto návrhu EÚ sa predkladajú komplexné a ambiciózne pravidlá týkajúce sa zásadných problémov v oblasti práce a životného prostredia v kontexte obchodu a investícií. V návrhu sa predovšetkým ustanovuje: Strana 15 z 21

16 rešpektovanie hlavných medzinárodných zásad a pravidiel týkajúcich sa práv zamestnancov a správy v oblasti životného prostredia; právo každej strany stanoviť ambiciózne zákony v oblasti práce a životného prostredia a povinnosť zdržať sa pretekov ku dnu; stanovenie vysokých úrovní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a dôstojných pracovných podmienok v súlade s programom dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce (ILO); zachovanie a trvalo udržateľné riadenie biodiverzity vrátane hlavných prírodných zdrojov ako voľne žijúca zver, lesníctvo, rybolov; nakladanie s chemickými látkami a odpadmi environmentálne vhodným spôsobom; podpora obchodu a investícií do ekologických výrobkov a technológií; prijatie postupov zodpovedného správania zo strany podnikov v EÚ a USA; podpora systémov spravodlivého a etického obchodu; a príležitosti na spoločné iniciatívy v tretích krajinách v záujme presadzovania pracovných práv a ochrany životného prostredia. EÚ zároveň pripomenula, že v neskoršej fáze vypracuje ustanovenia o zmene klímy, inštitucionálnych a procesných aspektoch vrátane urovnávania sporov. Dôvodom je skutočnosť, že rokovania o vykonávaní a presadzovaní postupov vzťahujúcich sa na povinnosti v oblasti práce a životného prostredia si vyžadujú, aby sme poznali to, čo sa zaväzujeme vykonávať a presadzovať. Takisto sa chceme vyvarovať toho, aby sa v diskusiách o procesných záležitostiach odklonila pozornosť od obsahu povinností že chceme byť ambiciózni. EÚ v otázke zmeny klímy skúma predloženie návrhu, pri ktorom sa zohľadní nedávno uzatvorená parížska dohoda. USA zo svojej strany poskytli prvú prezentáciu o vlastných zneniach návrhov pre oblasť práce a životného prostredia, ktorú predložili pre toto kolo. Zároveň poskytli aktualizované informácie o výsledkoch dosiahnutých v oblasti práce a životného prostredia v transpacifickom partnerstve, ako aj o súvisiacich vnútroštátnych postupoch. Rokovania umožnili lepšie pochopenie podobných čŕt a rozdielov medzi textami EÚ a USA, ako aj určenie oblastí pre budúce výmeny. V rámci práce sa teraz prejde k ustanoveniu konsolidovaného znenia Obchod s energiou a surovinami Zabezpečenie otvorenejšieho, diverzifikovanejšieho, stabilnejšieho a udržateľnejšieho prístupu k energii a surovinám je pre Európu jednou z hlavných výziev. EÚ sa domnieva, že TTIP predstavuje jedinečnú príležitosť pre vytvorenie pevného súboru pravidiel na uľahčenie transparentného a trvalo udržateľného prístupu k energii a surovinám, ako aj pre diverzifikáciu prístupu k dodávateľom surovín a energie. EÚ a USA si počas 12. kola rokovaní vymenili informácie o viacerých vývojových trendoch v oblasti surovín a energie, so zameraním najmä na energiu. EÚ predstavila súčasný stav energetickej únie a obidve strany porovnali výsledky obchodných rokovaní s Vietnamom (EÚ) a transpacifickým partnerstvom (USA). USA uviedli ustanovenia Strana 16 z 21

17 týkajúce sa energie v rámci právnych predpisov USA Omnibus, uzákonených v decembri 2015, vrátane zrušenia zákazu na vývoz surovej ropy. Obe strany navyše viedli konštruktívnu diskusiu o prepojeniach medzi potenciálnymi osobitnými ustanoveniami s podporou EÚ, ktoré sa týkajú energie a surovín, a určitými ustanoveniami, ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusií v kontexte kapitoly o obchode s tovarom, ako napríklad stanovenie vývozných cien a obmedzenia týkajúce sa vývozu Malé a stredné podniky V otázke MSP pokračovali EÚ a USA v diskusii z predchádzajúceho kola, a to najmä v dvoch otázkach: t. j. ustanovenia o spoločnom využívaní informácií a inštitucionálnom rozmere. V otázke spoločného využívania informácií súhlasili EÚ a USA s potrebou zaistiť, aby každá strana poskytovala MSP oboch strán komplexné, aktualizované informácie používateľsky ústretovým spôsobom, a pokračujú rokovania o spôsobe, akým možno predkladať informácie. Okrem toho sa uskutočnili konštruktívne rokovania o výbore pre MSP, na ktorých sa strany dohodli na plánovaných úlohách výboru, musia však ešte pracovať na formulácii textu. Dôležité bude predovšetkým zaistenie intenzívnej vzájomnej súčinnosti so zainteresovanými stranami a spolupráce medzi výborom pre MSP a inými budúcimi výbormi TTIP v záujme riešenia problémov špecifických pre MSP vo všetkých oblastiach, na ktoré sa TTIP vzťahuje. Na zasadnutí sa taktiež diskutovalo o prebiehajúcej spolupráci medzi dvomi administratívami v oblasti podpory SME a o budúcich spoločných činnostiach (napríklad júnový workshop EÚ USA v Talline) Colné postupy a uľahčenie obchodu EÚ sa v oblasti colných postupov a uľahčenia obchodu snaží vytvoriť pravidlá, ktoré by uľahčovali a urýchľovali vývozné a dovozné operácie medzi EÚ a USA, a zároveň zabezpečiť, aby vzájomný tovar podliehal potrebným colným kontrolám a previerkam. EÚ a USA boli v rámci 12. kola rokovaní schopné dosiahnuť značný pokrok v oblasti znenia kapitoly. EÚ predstavila niekoľko nových návrhov. Medzi ne patrí návrh o činnostiach týkajúcich sa oblastí, pri ktorých by sa získala výhoda z procesu posilnenej spolupráce v oblasti ciel medzi EÚ a USA (ako napríklad harmonizácia, programy dôveryhodných obchodníkov, systémy centrálneho elektronického priečinku, záväzné informácie alebo medzinárodné informácie) s cieľom dosiahnuť v týchto oblastiach postupný súlad na oboch stranách Atlantiku Strana 17 z 21

18 Ďalšie rokovania o dočasnom použití a vrátení tovaru po oprave sa uskutočnili na spoločnom zasadnutí skupiny pre clá a uľahčenie obchodu a skupiny pre obchod s tovarom Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia Vzhľadom na účinnosť príslušných systémov nie je zámerom EÚ v tejto oblasti rokovaní usilovať sa o harmonizáciu, ale určiť otázky spoločného záujmu, pri ktorých dokážeme riešiť rozdielnosti. Pri najnovších rokovaniach sa naďalej skúmalo, aké prvky by mohli byť zaradené do kapitoly TTIP o právach duševného vlastníctva. Diskusie o právach duševného vlastníctva sa konali celé dva dni. USA predstavili dva návrhy textu o právach duševného vlastníctva. Jeden z návrhov bol reakciou na pôvodný text EÚ o medzinárodných dohodách týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ktorý má mnoho spoločných bodov s naším textom. Druhý návrh predstavoval prvú koncepciu spoločných ustanovení, ktorá bola vo všeobecnosti v súlade s rovnocenným textom v TPP. Obidve strany viedli diskusie o spôsobe zvýšenia tempa rokovaní v otázke práv duševného vlastníctva v niekoľkých ďalších kolách. K ďalším častiam, pri ktorých sa v diskusiách dosiahol značný pokrok, patrí presadzovanie a spolupráca v oblasti ciel. V súvislosti s autorskými právami a obchodným tajomstvom si strany vymenili aktualizované informácie o príslušných vnútroštátnych legislatívnych procesoch. Podobne aj v otázke medzinárodných dohôd v oblasti práv duševného vlastníctva predstavili USA a EÚ súčasný stav ratifikácie marákešskej zmluvy o prístupe k zverejneným dielam pre osoby so zrakovým postihnutím a pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch. V otázke opatrení na presadzovanie občianskeho práva a technických opatrení ochrany/správy digitálnych práv predstavili USA komparatívnu analýzu medzi príslušnými kapitolami TPP a nedávnymi dohodami EÚ o voľnom obchode (CETA a dohoda s Vietnamom) a zdôraznili podobnosť prístupu medzi týmito dvoma stranami pri väčšine ustanovení. Pokiaľ ide o presadzovanie colných predpisov, USA predstavili nový prijatý zákon o uľahčení obchodu a presadzovaní obchodu, ktorý obsahuje pozitívne prvky umožňujúce väčšiu spoluprácu a výmenu informácií s tretími krajinami. EÚ v otázke obchodného tajomstva predstavila kľúčové prvky textu vyplývajúce z dohody medzi Radou a Európskym parlamentom o tom, čo by malo byť obsahom budúcej smernice o obchodnom tajomstve a USA oznámili pokrok v ich obdobe návrhu zákona. Pokiaľ ide o EÚ, v budúcej časti o spolupráci by sa malo vo veľkej miere zohľadniť to, čo sa dodnes vykonalo, a to najmä zo strany transatlantickej pracovnej skupiny pre práva duševného vlastníctva Strana 18 z 21

19 Pri budúcej časti o dohodnutých zásadách by sa dalo inšpirovať najnovšími oznámeniami a strategickými dokumentmi EÚ, ako aj obdobnými dokumentmi USA. Mali by sa v nej vyváženým spôsobom riešiť rozdielne (a protichodné) záujmy a citlivé prvky a začleniť príslušné prvky MSP. Diskusie boli pri zemepisných označeniach zamerané na prípravu diskusie medzi zasadnutiami pred ďalším kolom Hospodárska súťaž EÚ a USA pokračovali v rokovaniach týkajúcich sa kapitoly o hospodárskej súťaži. Rokovania vychádzajú z textov návrhov oboch strán. Stanoviská strán sa po niekoľkých kolách rokovaní a výmen medzi zasadnutiami zblížili takmer vo všetkých oblastiach. EÚ a USA počas tohto kola naďalej skúmali ďalšie možnosti nájsť spoločný terén a určili niekoľko oblastí, v ktorých sa príslušné stanoviská približujú. K týmto oblastiam patria: všeobecné zásady, odkaz na právny rámec a protisúťažné správanie, spolupráca, doložka o preskúmaní a urovnávanie sporov. EÚ a USA v zásade dosiahli v týchto oblastiach prevažne dohodu o obsahu budúcich ustanovení a pracovali na ich presnej formulácii. Hlavná oblasť, v ktorej je potrebné ďalšie úsilie, sa týka zásady spravodlivosti v konaní. Túto oblasť tvoria otázky, ako napríklad transparentnosť postupov a práva na obhajobu. Obe strany vyjadrili jasný záväzok, že nájdu formuláciu, ktorá bude zohľadňovať ich obavy a vyhovovať ich právnym a administratívnym systémom, napríklad formuláciu týkajúcu sa dobrovoľného riešenia problémov v oblasti hospodárskej súťaže. Ďalšia oblasť diskusie sa vzťahuje na otázku výnimiek z uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o podniky vo vlastníctve štátu. Podniky vo vlastníctve štátu a dotácie Medzi EÚ a USA prebehli zásadné diskusie o vzájomných návrhoch textov týkajúcich sa podnikov vo vlastníctve štátu. Tieto rozhovory boli konštruktívne a opäť umožnili stranám viac zosúladiť svoje stanoviská, pokiaľ ide o vymedzenie viacerých pojmov a ustanovení. EÚ sa opätovne vyjadrila, že je dôležité zaistiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa podnikov vo vlastníctve štátu uplatňovali aj na subferederálnej úrovni. Strany v súvislosti s dotáciami prerokovali návrhy textov zo strany USA aj EÚ. Diskusie umožnili obom stranám určiť a lepšie pochopiť rozdiely v prístupoch Strana 19 z 21

20 3.7. Ochrana investícií Na základe zásadných zmien v návrhu EÚ na ochranu investícií v reakcii na konzultačný proces so zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti členské štáty a Európsky parlament uplatnili v priebehu roku 2014 a väčšiny roku 2015, pričom EÚ predložila návrh v novembri 2015, nový a reformovaný prístup k ochrane investícií a riešeniu sporov v oblasti investícií v rámci TTIP, ktorý EÚ podrobne predstavila USA prvýkrát počas tohto kola. Cieľom návrhu EÚ je ochrana práva na reguláciu a vytvorenie systému podobnému súdu s mechanizmom odvolania založenom na jasne stanovených pravidlách, spolu s kvalifikovanými sudcami a transparentnými konaniami. Návrh takisto zahŕňa ďalšie zlepšenia týkajúce sa prístupu malých a stredných podnikov k novému systému. Obe strany majú návrhy textov v súčasnosti k dispozícii a prvá diskusia sa konala v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. V otázke ochrany investícií bola diskusia zameraná na vymedzenie pojmov, ako aj na články o hmotnoprávnych pravidlách. EÚ a USA podrobne analyzovali svoje príslušné prístupy s cieľom určiť oblasti, ktoré si v budúcich kolách budú vyžadovať ďalšiu vecnú diskusiu (najmä normy zaobchádzania). V otázke riešenia investičných sporov bola výmena názorov na príslušné návrhy textov zameraná najmä na pochopenie predmetných prístupov a na určenie oblastí konvergencie. USA kládli vecné a prieskumné otázky o zámeroch a cieľoch EÚ v pozadí nových ustanovení v návrhu EÚ. Témy diskusií zahŕňali ustanovenia o mediácii a konzultácii, požiadavky na zverejňovanie v prípade financovania tretími stranami, príslušné právo a pravidlá výkladu, ustanovenia, ktorými sa predchádza súbežným a viacerým konaniam, ako aj ustanovenia, ktorými sa umožňuje predčasné zamietnutie neopodstatnených nárokov. USA tiež vysvetlili prístup uplatnený v rôznych ustanoveniach v rámci reformovanej bilaterálnej investičnej zmluvy v USA z roku 2012 a svoje skúsenosti z prípadov v rámci ustanovení dohody o NAFTA. Strany určili niekoľko oblastí konvergencie vrátane uplatneného prístupu, pokiaľ ide o transparentnosť konaní a verejný prístup ku konaniam, možnosti kontroly výkladu dohody zo strany zmluvných strán, predchádzania súbežným a viacerým konaniam, ako aj možnosti, ktorou sa umožní predčasné zamietnutie neopodstatnených nárokov. Celkovo sa dosiahol značný pokrok smerom k pochopeniu cieľov, ktoré sleduje každá strana v rámci prerokovávaných ustanovení. Strany sa dohodli, že budú pokračovať vo výmene názorov v rámci prípravy na ďalšie kolo Strana 20 z 21

21 3.8. Urovnávanie sporov medzi jednotlivými štátmi Cieľom tejto kapitoly je vytvoriť účinný mechanizmus na riešenie všetkých sporov medzi stranami v otázke výkladu alebo uplatňovania dohody. Keďže texty návrhov oboch strán sa do určitej miery zakladajú na mechanizme WTO na urovnávanie sporov, v tejto oblasti už existuje vysoká miera konvergencie. Medzi stranami pokračovali konštruktívne diskusie, pričom sa dosiahol značný pokrok smerom k ďalšej konsolidácii príslušných návrhov textov do spoločného textu. Diskusie v tomto kole boli opäť zamerané na fázu súladu, ktorá nasleduje po vydaní správy poroty o určitom spore, pričom sa rozvíjali možné prvky kompromisu v otázke tých aspektov, pri ktorých sa oba návrhy textov zásadne líšia. V konsolidácii textov sa dosiahol značný pokrok, niektoré koncepčné rozdiely však pretrvávajú Strana 21 z 21

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 22. 1. 2016 COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Industrial-products-qanda_sk.DOCX

Industrial-products-qanda_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 1. februára 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske 26.7.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 244/15 EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení

Podrobnejšie

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ;

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

Top margin 1

Top margin 1 MEMO/11/840 Brusel 29. novembra 2011 Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online pre spotrebiteľov z EÚ: otázky a odpovede I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu 27. 10. 2015 COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 646. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 27. októbra 2017 Čas: 9.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 1. 2017 COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Microsoft Word - DGtrade-PE-trade_F_1_11611 WTO_SK_ACTE.DOC

Microsoft Word - DGtrade-PE-trade_F_1_11611 WTO_SK_ACTE.DOC KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 31.10.2006 KOM(2006) 644 v konečnom znení 2006/0212 (ACC) Návrh ROZHODNUTIE RADY o stanovisku Spoločenstva týkajúcom sa rozhodnutia generálnej rady WTO o dočasnom

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT EURÓPSKE KULTÚRNE INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ ZHRNUTIE

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve C 120/2 SK Úradný vestník Európskej únie 13.4.2017 ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Uvedenie zdravotníckej pomôcky na slovenský trh RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Zdravotnícke pomôcky 6. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zdravotnícke pomôcky Zákon 264/1999 Z. z. o technických

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE - z 29. apríla 2014, - ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie - (2014/255/EÚ)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE - z 29. apríla 2014, - ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie - (2014/255/EÚ) L 134/46 SK 7.5.2014 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre (2014/255/EÚ) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline Štruktúra prezentácie Terminológia normy ISO 37001 Účel normy ISO 37001 Požiadavky

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

Spoločná listina o výklade Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi

Spoločná listina o výklade Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi 14.1.2017 L 11/3 Spoločná listina o výklade Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi 1. Preambula a) Európska únia a jej členské štáty a

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte) 1. Číselný znak kombinovanej nomenklatúry: Časť I (uverejní sa na webovej stránke GR TAXUD) 2. Presný opis výrobku zohľadňujúci kritériá colného sadzobníka: Len pre chemické výrobky (predovšetkým kapitoly

Podrobnejšie

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie Odporúčania Úvod 1. V súlade s článkom 16

Podrobnejšie

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan Európsky parlament 2014-2019 Konsolidovaný legislatívny text 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

Recommendation ECB/2017/10

Recommendation ECB/2017/10 SK ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Základný právny rámec upravujúci legislatívu v ochrane spotrebiteľa Príloha č. 2 Základný právny rámec upravujúci legislatívu "Ochrana spotrebiteľa" Smernica 95/2001/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych po

Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych po Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Informácie o vplyve nariadenia o zdravotníckych

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni 20.5.2014 Úradný vestník Európskej únie L 150/1 I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE (EÚ) č. 510/2014 EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX Bratislava 24

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX Bratislava 24 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13.6.2013 C(2013) 3830 final Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Do rúk: Ladislav Mikuš predseda Fax: +421

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. Kom.: 9928/19 - COM(2019) 504 final Predmet: ECOFIN

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Asociácie priemyselných zväzov 19. jún 2018 DoubleTree by Hilton Bratislava Rekvalifikácie, dovoz, príplatky, odbory: situácia na trhu práce. Michaela Sojáková Súčasný stav na trhu

Podrobnejšie

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP), ŠVAJČIARSKO A SEVER Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Nástroj verejnej zodpovednosti KROK 1: Sťažnosť Kto môže podať sťažnosť? Každý, kto sa cíti byť postihnutý konaním skupiny EIB. Na čo môžem podať sťažnosť?

Podrobnejšie