ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2014"

Prepis

1 ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB Mestská knižnica v Bratislave KF: knižničný fond kn. j.: knižničná jednotka MKB: Mestská knižnica v Bratislave ÚKCL: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry ÚLDM: Úsek literatúry ÚNL - OOL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie odbornej literatúry ÚNL - ONS: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých ÚNL - OHUL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

2 PLNENIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV V ČINNOSTI MKB ZA ROK Tabuľka 1 Prírastok knižničného fondu v kn. j. Čitatelia Výpožičky Úsek ÚKCL ÚLDM ÚNL - OOL ÚNL - ONS ÚNL - OHUL Letné čítanie na kúpaliskách Plán kúpou Skut. kúpou Plnenie v % Skut. darom Prírastok Prírastok 2013 Plán Skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Plnenie v % Skut Plán Skut. Plnenie v % Skut. 2013

3 PRÍRASTOK A ÚBYTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 2 ÚSEK Prírastok KF v roku z toho knihy % špeciálne dokumenty % Úbytok KF v roku ÚKCL ÚLDM ÚNL - OOL ÚNL - ONS ÚNL - OHUL Príručný fond ,4 8 0, ,7 3 0, ,3 36 2, , , , , , ,

4 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU ZA ROK PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Tabuľka 3 ÚSEK Stav knižničného fondu k Knižničné jednotky v t o m knihy % špeciálne dokumenty % ÚKCL , ,6 ÚLDM ,9 47 0,1 ÚNL- OOL , ,3 ÚNL - ONS , ,6 ÚNL - OHUL , ,5 Príručný fond , , ,5

5 TEMATICKÉ ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 4 Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Štatistické zosúladenie stavu KF ÚKCL s elektronickým stavom KF Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

6 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY Tabuľka 4/a k Štatistické zosúladenie stavu KF s elektronickým stavom KF Úbytok KF od vrátane úbytku ÚKCL v počte kn.j počas revízie konanej v ÚKCL Elektr. stav KF ÚKCL podľa výsledkov revízie k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty Prírastok KF v sledovanom období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled.období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

7 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ Tabuľka 4/b k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. Období Úbytok KF v sled. Období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

8 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a Tabuľka 4/c špeciálne dokumenty k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

9 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH Tabuľka 4/d k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

10 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K Tabuľka 4/e ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Mapy v tom MG pásky Kazety Videokazety Reprodukcie Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

11 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU, PRÍRASTKY, ÚBYTKY K PRÍRUČNÝ FOND Tabuľka 4/f k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty

12 VÝPOŽIČKY PODĽA TEMATICKÉHO ZLOŽENIA ZA ROK Tabuľka 5 Úsek ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL Letné čítanie na kúpaliskách Výpožičky KNIHY % lit. pre dospelých z t o h o Tematické zloženie kníh lit. lit. pre pre dospelých deti a mládež lit. pre deti a mládež Periodiká % Špeciálne dokumenty , , , , , , , , , , , , , ,0 - - % , , ,9

13 VÝPOŽIČKY ŠPECIÁLNYCH DOKUMENTOV ZA ROK Tabuľka 6 Úsek Výpožičky špeciálnych dokumentov z toho Hudobniny Gramoplatne Kazety MP3 ROM DVD Katalógy výstav Mapy ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL

14 ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY ZA ROK Tabuľka 7 Úsek Absenčné výpožičky knihy z t o h o Prezenčné z t o h o Výpožičky špeciálne výpožičky špeciálne periodiká dokumenty knihy periodiká dokumenty Počet osobných návštev v knižnici ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL Letné čítanie na kúpaliskách

15 VÝPOŽIČKY A NÁVŠTEVNÍCI ŠTUDOVNÍ, ONS, HUDOBNÉHO A INTERNETOVÉHO ŠTÚDIA A LETNEJ ČITÁRNE U ČERVENÉHO RAKA ZA ROK Tabuľka 8 ÚKCL - Študovňa Pracovisko Výpožičky z t o h o knihy periodiká špeciálne dokumenty Návštevníci návštevníci prezenčných výpožičiek v tom návštevníci internetu návštevníci WiFi ÚKCL - Internet, prízemie a 2. posch ÚKCL - Letná čitáreň U červeného raka ÚLDM Študovňa odbornej literatúry ÚNL - OOL Študovňa ÚNL -Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých ÚNL - OHUL Študovňa umenovednej literatúry ÚNL - OHUL Hudobné a internetové štúdio

16 ZLOŽENIE REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV ZA ROK NA PRACOVISKÁCH KNIŽNICE Tabuľka 9 U k a z o v a t e ľ Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry Úsek literatúry pre deti a mládež ÚNL Oddelenie odbornej literatúry a ONS ÚNL Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry Deti do 15 rokov Študenti Dospelí Dôchodcovia Nevidiaci a slabozrakí (ONS) Iné Právnické osoby