PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PREVÁDZKOVÝ PORIADOK"

Prepis

1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

2 Obsah I. Časť ÚVODNÉ USTANOVENIA Definície a skratky použité v Prevádzkovom poriadku Postavenie centrálneho depozitára, predmet úpravy Prevádzkového poriadku a jeho záväznosť Schvaľovanie Prevádzkového poriadku a jeho zverejnenie Cenové podmienky poskytovania služieb Vykonávacie predpisy, Vestník a webové sídlo Depozitára Rozsah činností Depozitára Podmienky poskytovania služieb II. Časť ČLENSTVO V DEPOZITÁRI Zmluva o členstve a jej prílohy Poradný výbor Registrácia člena Práva a povinnosti člena Oznamovacie povinnosti člena Preukazovanie odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva člen činnosti člena Dôvody pre udelenie sankcie členovi

3 Pravidlá pre udelenie sankcie členovi Písomné upozornenie a oznámenie o udelení sankcie Pozastavenie členstva Zánik členstva, odobratie členstva III. Časť PRAVIDLÁ VEDENIA EVIDENCIE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV Registrácia identifikačných údajov Prideľovanie náhradných identifikačných čísel Účty Účet majiteľa Klientsky účet Držiteľský účet Technický účet Depozitára Výpis z účtu Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov zaknihovaného cenného papiera Poskytovanie informácií z evidencie IV. Časť EVIDENCIA EMISIÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

4 Podmienky vedenia evidencie emisií zaknihovaných cenných papierov Register emitenta Identifikátory prideľované národnou číslovacou agentúrou Registrácia emisie a vedenie evidencie emisie Vydávanie cenných papierov Výmaz zaknihovaného cenného papiera z evidencie a zrušenie evidencie emisie Zoznam majiteľov emisie zaknihovaných cenných papierov Vedenie evidencie zaknihovaných cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov V. Časť ŠPECIÁLNE OPERÁCIE S CENNÝMI PAPIERMI Výplata výnosov a splácanie menovitej hodnoty zaknihovaných cenných papierov Postup pri splácaní menovitej hodnoty a pri výplate výnosov zo zaknihovaného cenného papiera Imobilizácia cenných papierov VI. Časť ZÁLOŽNÉ PRÁVO, KTORÉ SA REGISTRUJE DO REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV Zmluvné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom podľa 45 Zákona Zmluvné záložné právo k listinným cenným papierom podľa 45 Zákona Zákonné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom

5 Zákonné záložné právo k listinným cenným papierom Register záložných práv a poskytovanie údajov z registra záložných práv VII. Časť ZÁLOŽNÉ PRÁVO, KTORÉ SA NEREGISTRUJE DO REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV Zmluvné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom podľa 53a Zákona Osobitné ustanovenia k zmluvnému záložnému právu k zaknihovaným cenným papierom podľa 53a ods. 4 Zákona Osobitné ustanovenia k zmluvnému záložnému právu k zaknihovaným cenným papierom podľa 53a ods. 5 Zákona VIII. Časť ZABEZPEČOVACIE PREVODY Zabezpečovacie prevody podľa 53 Zákona zaknihovaných a listinných cenných papierov Zabezpečovacie prevody podľa 53c Zákona zaknihovaných cenných papierov Osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov a poskytovanie informácií z osobitnej evidencie. 51 IX. Časť PREVOD, PRECHOD, PRESUN ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPIERA Prevod zaknihovaného cenného papiera Prechod zaknihovaného cenného papiera Presun zaknihovaného cenného papiera X. Časť POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ SO ZAKNIHOVANÝM CENNÝM PAPIEROM Registrácia a zánik pozastavenia práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom Osobitné ustanovenia k PPN na základe príkazu orgánu verejnej moci

6 XI. Časť ZOZNAM AKCIONÁROV PRI LISTINNÝCH AKCIÁCH NA MENO Vedenie zoznamu akcionárov Zápis zmien v zozname akcionárov Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno XII. Časť - PREDKLADANIE POKYNOV NA SLUŽBY DEPOZITÁRA Doručovanie pokynov a preberanie výsledkov služieb Žiadateľ o služby Doklady prikladané k pokynu na služby Depozitára XIII. Časť SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP XIV Vedenie evidencie zaknihovaných ZCP Nakladanie so ZCP Poskytovanie služieb spojených s evidenciou ZCP Vedenie evidencie zaknihovaných ZCP vydaných ECB Časť ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV SO ZAKNIHOVANÝMI CENNÝMI PAPIERMI Ďalšie definície a skratky Všeobecné podmienky Typy príkazov na vyrovnanie

7 Výpočet výšky peňažného záväzku a pohľadávky Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov so zaknihovanými cennými papiermi Práva a povinnosti BCPB pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov so zaknihovanými cennými papiermi Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania Depozitára pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov so zaknihovanými cennými papiermi Termíny plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s cennými papiermi Časový rozvrh zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, okamih začiatku vyrovnania Zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody Vyrovnanie obchodov so ZCP Harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP Prijatie príkazu na vyrovnanie a jeho neodvolateľnosť Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP Zodpovednosť za škody XV. Časť BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY Prenájom bezpečnostných schránok XVI. Časť - REKLAMÁCIE

8 Reklamačný poriadok Osoby oprávnené podať reklamáciu Lehoty pre podanie reklamácie, náležitosti podania XVII. Časť - OPRAVA A DOPLNENIE V EVIDENCII DEPOZITÁRA/ČLENA Spôsob a postup pri oprave chyby alebo neúplnosti v evidencii XVIII. Časť ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Mimoriadna technologická odstávka Platnosť a účinnosť Prevádzkového poriadku a jeho zmien XIX. Časť PRECHODNÉ USTANOVENIA Prechodné ustanovenia

9 I. Časť ÚVODNÉ USTANOVENIA Definície a skratky použité v Prevádzkovom poriadku a) Depozitár - Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., b) CP - cenný papier, c) člen - člen Depozitára, d) BCPB - burza cenných papierov, e) ECB Európska centrálna banka, f) CBE centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému, g) EIB Európska investičná banka, h) IČO - identifikačné číslo organizácie, i) BIC identifikačný kód banky, j) NBS Národná banka Slovenska, k) OCP - obchodník s CP, l) Držiteľ právnická osoba, ktorej zriadil Depozitár držiteľský účet, m) Systém pre technické spracovanie údajov alebo HIS hlavný informačný systém Depozitára, prostredníctvom ktorého poskytuje svoje služby, n) Zákon - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o) ZBCP - zahraničná burza cenných papierov, p) ZCP - zahraničný cenný papier, q) NIČO náhradné identifikačné číslo pridelené Depozitárom, r) ZOCP - zahraničný obchodník s CP, s) VOR výpis z obchodného registra, t) PPN pozastavenie práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom, u) T2 platobný systém TARGET2, v) ČEM proprietárne/interné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno v evidencii Depozitára, w) technologický stav stav emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať transakcie so zaknihovanými cennými papiermi danej emisie s výnimkou služieb vyplývajúcich so zmluvy s emitentom, Postavenie centrálneho depozitára, predmet úpravy Prevádzkového poriadku a jeho záväznosť 1. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, Slovenská republika, IČO: je akciová spoločnosť, ktorá je zapísaná 9

10 v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6044/B (ďalej len Depozitár ). Depozitár vykonáva činnosť centrálneho depozitára cenných papierov v zmysle ustanovenia 99 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ) a jeho postavenie a činnosť sa riadi okrem zákona týmto Prevádzkovým poriadkom a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 2. Povolenie na vznik a činnosť Depozitára bolo udelené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím číslo ODT-5797/ zo dňa 29. októbra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť Prevádzkový poriadok je vydaný v zmysle ustanovenia 103 Zákona a upravuje najmä podmienky poskytovania služieb, spôsoby a postupy Depozitára pri vykonávaní činností podľa ustanovenia 99 ods. 3 a 4 Zákona, práva a povinnosti členov Depozitára a ostatných osôb, ktorým sú poskytované služby Depozitára ako aj ďalšie skutočnosti súvisiace s činnosťami Depozitára. 4. Prevádzkový poriadok je záväzný pre Depozitár, členov Depozitára, obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa ustanovenia 71h ods. 2 Zákona, obchodníka s cennými papiermi, ktorému Depozitár zriadil držiteľský účet, právnické osoby, ktorým Depozitár zriadil účet majiteľa podľa 105 Zákona, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v Depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv. Schvaľovanie Prevádzkového poriadku a jeho zverejnenie 1. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny predkladá predstavenstvo Depozitára na schválenie do Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS ). Prevádzkový poriadok a jeho zmeny prerokuje Depozitár v Poradnom výbore. 2. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom schválenia NBS. Ak NBS nerozhodne do 30 dní odo dňa keď jej návrh na schválenie Prevádzkového poriadku alebo jeho zmien bol doručený, Prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené. 3. Prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien zverejňuje Depozitár na svojich web stránkach a taktiež ho sprístupňuje vo svojom sídle a v sídlach svojich členov. O schválení Prevádzkového poriadku a jeho zmien uverejňuje Depozitár oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. 4. Záväznosť prevádzkového poriadku a jeho zmien nie je dotknutá obsahom práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. 10

11 Cenové podmienky poskytovania služieb 1. Depozitár poskytuje svoje služby za odplatu, v zmysle Cenníka Depozitára (ďalej len cenník ), ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak. Ceny za služby sú uvedené v cenníku alebo sú zmluvne dohodnuté. 2. Cenník schvaľuje dozorná rada Depozitára. 3. Aktuálne znenie cenníka, každá jeho zmena, musí byť zverejnená vo Vestníku podľa Článku 5 ods. 4 a na web stránkach Depozitára minimálne 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím jeho účinnosti. Táto lehota nemusí byť dodržaná, pokiaľ nadobudnutie účinnosti právneho predpisu, ktorý zmenu vyvolal, dodržanie stanovenej lehoty neumožňuje. 4. Členovia a ďalšie osoby, ktorým Depozitár poskytuje služby, sú povinní zaplatiť za poskytnuté služby odplatu v zmysle ods. 1. Vykonávacie predpisy, Vestník a webové sídlo Depozitára 1. Depozitár vydáva vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku za účelom podrobnejšej úpravy ustanovení Prevádzkového poriadku, v ktorých bližšie upravuje a konkretizuje podmienky a metodické postupy pri poskytovaní svojich služieb. Vykonávacie predpisy sa týkajú najmä technickej špecifikácie informačného systému Depozitára, hardvéru, obsahu formulárov prikladaných k požiadavkám na služby a rozsahu služieb poskytovaných členom na výkon činností člena podľa Zákona. Vykonávacie predpisy sú záväzné pre členov a iné osoby využívajúce služby Depozitára. Vykonávacie predpisy nie sú súčasťou prevádzkového poriadku. 2. Aktuálny zoznam vykonávacích predpisov ako aj ich rekonštruované znenia zverejňuje Depozitár na svojom webovom sídle. 3. Depozitár vydáva Vestník, v ktorom uverejňuje najmä: a) zmeny v zozname svojich členov, b) zmeny Prevádzkového poriadku, c) zmeny vo vykonávacích predpisoch k Prevádzkovému poriadku, d) zmeny cenníka, e) informácie týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania a vedenia evidencie, f) informácie týkajúce sa emisií zaknihovaných cenných papierov, g) ďalšie informácie týkajúce sa činností Depozitára. 4. Depozitár poskytuje Vestník všetkým členom, osobám, ktorým vedie účet majiteľa a osobám, ktorým vedie držiteľský účet, a to v elektronickej podobe spravidla raz týždenne. 5. Depozitár uverejňuje na svojom webovom sídle a) informácie uvedené v ods. 4, b) aktuálne znenie Prevádzkového poriadku a vykonávacích predpisov, 11

12 c) aktuálne znenie cenníka, d) informácie týkajúce sa emisií zaknihovaných cenných papierov, e) informácie týkajúce sa zoznamov akcionárov vedených pre akciové spoločnosti, ktoré vydali listinné akcie na meno, f) výročné správy, g) štatistické údaje o objemoch a počtoch investičných nástrojov vysporiadaných v rámci systému zúčtovania a vyrovnania h) ďalšie údaje v zmysle Prevádzkového poriadku. Rozsah činností Depozitára Depozitár vykonáva v súlade so Zákonom tieto činnosti: a) eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov, b) eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom Zákonom, c) eviduje zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom Zákonom a na klientskych účtoch členov, d) eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papieroch v rozsahu ustanovenom Zákonom, e) poskytuje služby členom Depozitára, emitentom cenných papierov, BCPB, ZBCP, spojené s činnosťami podľa písmen a) až d), a l) až r) f) zabezpečuje a organizuje systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa 104 ods.2 písm. a) až c) Zákona, g) zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania, iných ako centrálny depozitár, ktorý prevádzkuje tento systém vyrovnania, h) vedie zoznamy akcionárov pri listinných akciách na meno, i) zriaďuje a vedie držiteľské účty, j) eviduje zmeny na držiteľských účtoch, k) eviduje ďalšie údaje, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon, l) zabezpečuje splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta, m) vykonáva úschovu a správu finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, n) zriaďuje účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytuje s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, 12

13 o) eviduje zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS, ako aj zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a služby Depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje Zákonom, osobitnými predpismi, Prevádzkovým poriadkom Depozitára a zmluvou uzavretou medzi Depozitárom a ECB alebo medzi Depozitárom a NBS, p) zriaďuje a vedie účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečuje s tým súvisiace služby, q) zriaďuje a vedie držiteľský účet pre centrálneho depozitára a zabezpečuje s tým súvisiace služby, r) zabezpečuje iné činnosti, súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa Zákona. Podmienky poskytovania služieb 1. Depozitár poskytuje svoje služby, v rozsahu a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto osobám: a) členom Depozitára, b) emitentom, c) osobám, ktorým Depozitár zriadil účet majiteľa alebo držiteľský účet, d) osobám podávajúcim príkaz na registráciu/vyznačenie vzniku, zmeny a zániku záložného práva/zabezpečovacieho prevodu, e) osobám uvedeným v 28 ods. 3 Zákona, f) osobám uvedeným v 110 ods. 1 Zákona alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, g) ďalším osobám oprávneným na poskytnutie služieb Depozitára Zákonom, resp. iným osobitným právnym predpisom. 2. Vzťahy medzi Depozitárom a osobami, ktorým Depozitár poskytuje svoje služby, sa riadia týmto Prevádzkovým poriadkom, uzatvorenými zmluvami, ustanoveniami Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 3. Vzťah medzi Depozitárom a Členom je upravený osobitnou zmluvou, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Depozitára a Člena pri poskytovaní služieb Depozitára. 4. Člen je oprávnený podávať iba tie pokyny na služby Depozitára, ku ktorým ho oprávňuje príslušná zmluva s Depozitárom a v súlade so zmluvným vzťahom klienta Člena. Emitent je oprávnený podávať iba tie pokyny na služby Depozitára, ku ktorým ho oprávňuje príslušná zmluva s Depozitárom. Člen a emitent môžu taktiež podávať príkazy, ku ktorým sú oprávnení priamo zo všeobecne záväzného právneho predpisu. 5. Člen podáva príkazy k vykonaniu služby Depozitáru vo svojom mene alebo v mene svojho klienta ak to umožňuje Prevádzkový poriadok a zmluva medzi Členom a Depozitárom. 6. Člen, ktorý podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť Depozitáru je povinný zabezpečiť riadnu kontrolu dokladov, na základe ktorých má byť vykonaná služba Depozitára a taktiež tých, ktoré preukazujú oprávnenie člena službu Depozitára požadovať. Depozitár nie je, v tomto prípade, povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť podkladov priložených k pokynu člena na službu, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako 13

14 požadovanej forme zodpovedá príslušný člen a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol. Depozitár taktiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo včasnosť príkazu podaného Členom. 7. Depozitár je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu v prípade, ak nie sú splnené podmienky ustanovené Zákonom, osobitnými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom alebo vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku. 8. Člen podáva pokyny k vykonaniu služby/depozitár informuje Účastníka o vykonaní príkazu v elektronickej forme prostredníctvom komunikačného napojenia, ktorého podmienky sú upravené vo Vykonávacom predpise č. 1 Depozitára, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak alebo pokiaľ sa nedohodne Účastník s Depozitárom inak. 9. Emitent podáva pokyny k vykonaniu služby v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve uzavretej medzi emitentom a Depozitárom, ak nie je v Prevádzkovom poriadku uvedené inak. 10. Osoby uvedené v ods. 1 písm. c) až g) odovzdávajú pokyny k vykonaniu služby písomnej podobne predloženej/doručenej osobne alebo prostredníctvom poštového podniku, ak nie je v Prevádzkovom poriadku alebo v zmluve uzavretej s Depozitárom uvedené inak. 11. Depozitár nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu Depozitára, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej jeho činnosť. Depozitár nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo včasnosť príkazu podaného osobami oprávnenými k jeho podaniu podľa ods. 1. II. Časť ČLENSTVO V DEPOZITÁRI Zmluva o členstve a jej prílohy 1. Členom Depozitára môže byť len osoba uvedená v 104 ods. 1 Zákona, ktorá spĺňa podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom. 2. Členstvo v Depozitári vzniká na základe písomnej zmluvy o členstve, ktorú uzatvára žiadateľ o členstvo s Depozitárom. Zmluva o členstve musí byť uzatvorená v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Prevádzkovým poriadkom. Žiadateľ o členstvo musí mať pred uzatvorením zmluvy pridelený BIC kód. 3. Návrh na uzatvorenie príslušnej zmluvy o členstve je k dispozícii na webovom sídle Depozitára v slovenskom a anglickom jazyku. 4. Žiadateľ o členstvo predloží Depozitáru vyplnený návrh zmluvy spolu s nasledujúcimi prílohami: 14

15 a) povolenie k výkonu činností, ktoré oprávňujú žiadateľa o členstvo stať sa členom Depozitára (napr. povolenie pôsobiť ako banka, povolenie na poskytovanie investičných služieb), b) rozhodnutie NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu s vykonávaním činností člena, ak Zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak, c) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; ak má právnická osoba sídlo v zahraničí je povinná predložiť inú verejnú listinu, ktorá preukazuje existenciu právnickej osoby a údaj o jej registrácii, právnej forme, názve a sídle. Ak táto listina neobsahuje tieto alebo neobsahuje údaje o štatutárnych zástupcoch alebo o spôsobe konania zahraničnej právnickej osoby, musia byť tieto údaje preukázané iným právne relevantným spôsobom. Ak je štatutárnym zástupcom zahraničnej právnickej osoby iná právnická osoba, je nutné doložiť aj výpis z obchodného registra alebo inú obdobnú verejnú listinu právnickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom. d) kópie návrhov na vykonanie zápisu do obchodného registra, ktoré, neboli ku dňu vyhotovenia výpisu z obchodného registra podľa písm. c), zapísane do obchodného registra, e) určenie čísel bankových účtov, prostredníctvom ktorých bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s cennými papiermi, f) určenie adresy pre doručovanie písomností, ak sa líši od adresy sídla žiadateľa o členstvo. 5. Žiadateľ o členstvo musí spĺňať technické požiadavky pre výkon činnosti člena stanovené Depozitárom vo Vykonávacom predpise č Pokiaľ právna povaha žiadateľa o členstvo neumožňuje predloženie niektorej z príloh uvedenej v ods. 4, oznámi to žiadateľ o členstvo Depozitáru, ktorý následne rozhodne o predložení náhradných dokumentov. 7. Všetky prílohy návrhu zmluvy je žiadateľ o členstvo povinný predložiť v origináli alebo úradne overenej kópii. V prípade predkladania dokumentu, pôvodne vystaveného, vyhotoveného alebo verifikovaného v zahraničí v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť tento dokument úradne preložený do slovenského jazyka. Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci, uzavretá medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom nestanoví inak, resp. pokiaľ krajina pôvodu dokumentácie nie je zahrnutá do zoznamu krajín, ktoré podpísali Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra Depozitár je oprávnený vyžiadať si od žiadateľa aj ďalšie dokumenty a informácie, ktorých predloženie bude považovať za nevyhnutné k uzavretiu zmluvy o členstve. 9. Ak žiadateľ o členstvo spĺňa všetky podmienky stanovené Zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Prevádzkovým poriadkom a predloží všetky prílohy v zmysle tohto článku, Depozitár so žiadateľom o členstvo bez zbytočného odkladu uzavrie zmluvu o členstve. 15

16 10. Ak žiadateľ o členstvo nespĺňa všetky podmienky stanovené Zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Prevádzkovým poriadkom a nepredloží všetky prílohy v zmysle tohto článku, je Depozitár oprávnený odmietnuť uzatvoriť so žiadateľom o členstvo zmluvu o členstve. Túto skutočnosť je Depozitár povinný oznámiť žiadateľovi bez zbytočného odkladu a uviesť dôvody odmietnutia. Poradný výbor 1. Depozitár zriaďuje Poradný výbor ako svoj odborný poradný orgán. Rokovanie a rozhodovanie výboru upravuje štatút Poradného výboru. 2. Členom Poradného výboru môžu byť zástupcovia členov Depozitára, zástupcovia Depozitára, zástupcovia asociácií a iní odborníci pôsobiaci v oblasti finančného trhu. Registrácia člena Podmienkou využívania služieb Depozitára členom je registrácia člena. Obsahom registrácie člena je zápis potrebných identifikačných údajov do evidencie a pridelenie registračného čísla. Práva a povinnosti člena 1. Práva a povinnosti člena sú stanovené predovšetkým zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou o členstve a Prevádzkovým poriadkom. 2. Člen je oprávnený využívať služby Depozitára v rozsahu a za podmienok stanovených zmluvou o členstve, Prevádzkovým poriadkom a Vykonávacími predpismi, a to za cenu stanovenú cenníkom, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku alebo v zmluve o členstve stanovené inak. 3. Člen je oprávnený delegovať svojho zástupcu do Poradného výboru. 4. Člen je povinný, po celú dobu trvania členstva, zabezpečiť preberanie doručovaných písomností na adrese uvedenej podľa článku 8 ods. 4 písm. f). 5. Depozitár je oprávnený požadovať od člena informácie a podklady osvedčujúce plnenie uvedených povinností členom a člen je povinný mu takéto informácie a podklady poskytnúť. Oznamovacie povinnosti člena 16

17 1. Člen je povinný oznámiť Depozitáru zmenu všetkých údajov, ktoré sú obsahom zmluvy o členstve a jej príloh ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výkon činnosti člena, a to najmä: a) začatie konania orgánom dohľadu o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb, b) vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na majetok člena alebo zamietnutie vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku člena, c) zavedenie nútenej správy, d) začatie akéhokoľvek konania, resp. akýkoľvek iný úkon, vykonaný voči nemu, pokiaľ by jeho dôsledkom mohlo dôjsť, resp. došlo k ohrozeniu jeho postavenia ako člena, e) oslabenie svojho finančného postavenia, ktoré môže spôsobiť jeho neschopnosť plniť svoje záväzky voči Depozitáru, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu viesť k podobným dôsledkom, f) uloženie opatrení na nápravu, resp. sankcií, uložených orgánom dohľadu, g) neplnenie technických požiadaviek stanovených Depozitárom. 2. Oznámenie spolu s dokladmi právne preukazujúcimi vznik oznamovanej skutočnosti podľa ods. 1 zasiela člen faxom a om, a to najneskôr do jedného dňa od okamžiku, kedy sa o nich dozvedel. Oznámenie faxom a om musí byť potvrdené následným doručením prostredníctvom poštového podniku alebo osobne, a to spolu s dokladmi právne preukazujúcimi vznik tejto oznamovanej skutočnosti. 3. Člen je povinný plniť voči Depozitáru aj iné oznamovacie povinnosti v súlade so Zákonom, osobitnými právnymi predpismi a Prevádzkovým poriadkom. Preukazovanie odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva člen činnosti člena 1. Odborne spôsobilou osobou prostredníctvom ktorej môže člen vykonávať činnosti člena je osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: a) má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, b) je v pracovnom pomere u člena, c) má ročnú prax v oblasti finančného trhu. 2. Ak člen využíva systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa 99 ods. 3 písm. g) Zákona musí osoba, prostredníctvom ktorej môže člen vykonávať činnosti člena, absolvovať školenie ohľadom tohto systému pre technické spracovanie údajov a ovládať jeho funkcionality pre plnenie činností člena. 3. Člen je povinný vykonávať svoje činnosti prostredníctvom minimálne dvoch odborne spôsobilých osôb. 4. Člen je povinný, kedykoľvek na požiadanie Depozitára, preukázať splnenie podmienok podľa tohto Článku. 17

18 Dôvody pre udelenie sankcie členovi 1. Ak člen nedodržiava ustanovenia Prevádzkového poriadku, môže mu Depozitár udeliť, v závislosti od typu a závažnosti tohto porušenia, nasledujúce sankcie: a) pozastavenie členstva, b) odobratie členstva. 2. Depozitár pozastaví alebo odoberie členstvo v Depozitári bez zbytočného odkladu po tom ako zistí, že člen nespĺňa podmienky stanovené v 104 Zákona. 3. Sankcie v zmysle ods. 1 môže Depozitár členovi udeliť aj pri takom porušení povinnosti zo strany člena, ktorá vyplýva zo zmluvy o členstve a ktorá závažným spôsobom ohrozila činnosť Depozitára, činnosť iného člena alebo ktorej porušením došlo ku vzniku škody na strane klienta člena, iného člena alebo jeho klientov. Pravidlá pre udelenie sankcie členovi 1. Pre udelením sankcie v zmysle Čl. 14 je Depozitár povinný doručiť členovi písomné upozornenie. 2. Depozitár udelí členovi sankciu odobratia členstva len vtedy, ak by sankcia pozastavenia členstva nepostačovala k dosiahnutiu účelu sankcie. Depozitár sa riadi zásadou primeranosti sankcie. 3. Depozitár je oprávnený pozastaviť členstvo v Depozitári na dobu nevyhnutnú na odstránenie nedostatkov, najdlhšie však na jeden rok. 4. Udelením sankcie nie je dotknuté plnenie povinností člena, ktoré vyplývajú zo Zákona, zmluvy o členstve a Prevádzkového poriadku. Písomné upozornenie a oznámenie o udelení sankcie 1. Depozitár je povinný doručiť písomné upozornenie alebo písomné oznámenie o udelení sankcie v zmysle Čl. 14 ods. 1 na adresu sídla člena alebo na jeho adresu určenú v zmysle Článku 8 ods. 4 písm. f). 18

19 2. Písomné upozornenie obsahuje určenie porušovaného ustanovenia Prevádzkového poriadku a spôsob jeho porušovania alebo určenie iného porušovania povinností člena podľa Čl. 14, príp. odporúčanie Depozitára na odstránenie tohto stavu. 3. Písomné oznámenie o udelení sankcie Depozitárom obsahuje určenie udeľovanej sankcie spolu s uvedením dôvodov, na základe ktorých Depozitár sankciu udelil. Ak Depozitár udeľuje sankciu pozastavenia členstva, uvedie aj dobu pozastavenia členstva a podmienky ukončenia pozastavenia členstva. 4. Depozitár je oprávnený písomné upozornenie a oznámenie o uložení sankcie zverejniť vo Vestníku a na webovom sídle Depozitára. Pozastavenie členstva 1. V prípade, že Depozitár pozastavil členovi členstvo podľa Článku 14 ods. 1 písm. a) môže člen podávať Depozitárovi iba príkazy: a) na registráciu presunu zaknihovaných cenných papierov medzi dvoma účtami toho istého majiteľa, pričom účet prevodcu je vedený týmto členom a účet nadobúdateľa je vedený iným členom, b) na registráciu bezodplatného prevodu, pričom účet prevodcu je vedený týmto členom a účet nadobúdateľa je vedený iným členom, c) na registráciu prechodu, pričom účet prevodcu je vedený týmto členom a účet nadobúdateľa je vedený iným členom, d) na registráciu vzniku, zmeny, zániku zákonného záložného práva podľa 52 Zákona, ak predmetom zákonného záložného práva sú cenné papiere vedené na účte v evidencii tohto člena, e) na registráciu vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi, vedenými na účtoch v evidencii tohto člena. 2. Člen, ktorému Depozitár pozastavil členstvo je povinný o tejto skutočnosti okamžite písomne informovať všetkých majiteľov účtov, s ktorými uzatvoril zmluvný vzťah. V prípade, že majitelia účtov prejavia záujem ukončiť zmluvný vzťah s týmto členom, je člen povinný vyzvať ich k uzatvoreniu nového zmluvného vzťahu s iným členom a na ich príkaz presunúť zaknihované cenné papiere na účet zriadený v evidencii iného člena. Ukončením zmluvného vzťahu nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 3. V prípade, že Depozitár pozastavil členstvo, podľa Článku 14 ods. 1 písm. a), členovi, ktorý je zaregistrovaný ako sprostredkovateľ na účte vedenom Depozitárom, nie je člen oprávnený pozastavením členstva podávať Depozitáru príkazy, vzťahujúce sa k tomuto účtu. Sprostredkovateľom k tomuto účtu sa stáva Depozitár, ktorý bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti majiteľa účtu/osobu, ktorej bol zriadený držiteľský účet. 4. Depozitár je povinný zrušiť pozastavenie členstva bez zbytočného odkladu po zistenia, že: a) pominuli dôvody, pre ktoré bolo členovi pozastavené členstvo alebo b) člen splnil podmienku ukončenia pozastavenia členstva. 19

20 Zánik členstva, odobratie členstva 1. Členstvo v Depozitári zaniká ku dňu zániku zmluvy o členstve. 2. Dôvodom k zániku zmluvy o členstve môže byť: a) žiadosť člena o zrušenie členstva v Depozitári, ak člen nemá vedený v evidencii Depozitára klientsky účet, účet majiteľa, držiteľský účet, resp. ak má zriadený niektorý z týchto typov účtov a nie sú na ňom vyznačené žiadne údaje o cenných papieroch, b) žiadosť o zrušenie členstva v Depozitári z dôvodu zamýšľaného zániku člena v dôsledku zlúčenia s iným členom Depozitára, ktorý sa stáva právnym nástupcom a preberá všetky práva a záväzky vyplývajúce z členstva žiadateľa o zrušenie členstva; člen, ktorý preberá evidenciu člena žiadajúceho o zrušenie členstva nesmie mať udelenú sankciu pozastavenia členstva, c) udelenie sankcie odobratia členstva Depozitárom z dôvodu porušenia povinností člena vyplývajúcich zo zmluvy o členstve, Prevádzkového poriadku, za ktoré je Depozitár oprávnený odobrať členstvo, d) udelenie sankcie odobratia členstva Depozitárom z dôvodu straty spôsobilosti byť členom Depozitára. 3. Zmluva o členstve zaniká: a) dňom uvedenom v žiadosti člena žiadajúceho o zrušenie členstva podľa ods. 2 písm. a), najskôr však 30 kalendárnych dní po dni doručenia žiadosti tohto člena, b) dňom uvedenom v zmluve o presune evidencie člena, uzatvorenej medzi žiadajúcim členom o zrušenie členstva podľa ods. 2 písm. b), Depozitárom a členom preberajúcim evidenciu zanikajúceho člena, c) dňom v zmysle oznámenia o udelení sankcie odobratia členstva podľa ods. 2 písm. c) a d). 4. Člen, ktorému zanikla zmluva o členstve, je povinný o tejto skutočnosti okamžite písomne informovať všetkých majiteľov účtov, s ktorými uzatvoril zmluvný vzťah, ukončiť s nimi tento zmluvný vzťah a vyzvať ich k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s iným členom. 5. Člen, ktorému zanikla zmluva o členstve, nemôže podávať príkazy Depozitáru. 6. Zánikom členstva a ukončením zmluvy o členstve nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto zmluvného vzťahu. 7. V prípade, že Depozitár odoberie členstvo v zmysle ods. 2 písm. c) a d) Depozitár vykoná na príkaz oprávnenej osoby na účte majiteľa vedenom v evidencii člena: a) registráciu presunu zaknihovaných cenných papierov na účet majiteľa vedený iným členom, s ktorým majiteľ účtu uzatvoril nový zmluvný vzťah, b) registráciu bezodplatného prevodu so súhlasom majiteľa účtu ak je účet nadobúdateľa je vedený iným členom, c) registráciu prechodu ak je účet nadobúdateľa je vedený iným členom, 20

21 d) registráciu vzniku, zmeny, zániku zákonného záložného práva podľa 52 Zákona, ak predmetom zákonného záložného práva sú cenné papiere vedené na účte v evidencii člena, ktorému bolo odobraté členstvo, e) registráciu vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi, vedenými na účtoch v evidencii člena, ktorému bolo odobraté členstvo, f) registráciu zmeny emisie na základe žiadosti emitenta, g) prevod zaknihovaných cenných papierov za účelom výkonu záložného práva. III. Časť PRAVIDLÁ VEDENIA EVIDENCIE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV Registrácia identifikačných údajov 1. Podmienkou využívania služieb Depozitára/člena je registrácia oprávnenej osoby. 2. Obsahom registrácie oprávnenej osoby je zápis potrebných identifikačných údajov do evidencie a pridelenie registračného čísla. 3. Identifikačné údaje o oprávnenej osobe sú: a) pri právnickej osobe: i. obchodné meno alebo názov, sídlo, korešpondenčná adresa ak je iná ako adresa sídla a identifikátor: ii. IČO, iii. BIC ak je pridelený a registrovaný v HIS, iv. pri zahraničných právnických osobách obdobné označenie uvedené vo verejnej listine preukazujúcej existenciu právnickej osoby, jej právnu formu, sídlo a názov, v. NIČO pridelené v zmysle Článku 20, b) pri fyzickej osobe meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby, korešpondenčná adresa ak je iná ako adresa trvalého pobytu a identifikátor - rodné číslo. 4. Ak fyzická osoba, ktorá nie je občanom SR, nemá pridelené v SR rodné číslo, pridelí jej rodné číslo Register obyvateľstva SR. 5. Registráciu oprávnenej osoby, zmenu jej identifikačných údajov a výmaz vykonáva Depozitár/člen každý vo svojej evidencii. 6. Pri registrácii novej osoby do evidencie Depozitár/člen každý vo svojej evidencii overí, či pod rovnakým identifikátorom nie je registrovaná iná osoba. Ak je pod rovnakým identifikátorom registrovaná už iná právnická osoba, pridelí Depozitár náhradné identifikačné číslo podľa Článku 20. Ak je pod rovnakým identifikátorom registrovaná už iná fyzická osoba, Depozitár/člen registráciu nevykoná a fyzickej osobe odporučí obrátiť sa na Register obyvateľstva SR. 21

22 7. Depozitár/člen zmení údaje v evidencii na žiadosť oprávnenej osoby po predložení dokladov preukazujúcich zmenu alebo pokiaľ zistí zmenu iným dôveryhodným spôsobom, najmä v súvislosti so svojou činnosťou. V príkaze ku zmene údajov sa uvedie identifikátor a aktuálne identifikačné údaje v rozsahu podľa ods Oprávnená osoba je povinná požiadať o zmenu zapísaných údajov bez zbytočného odkladu potom, čo príslušná zmena nadobudne účinnosť. Prideľovanie náhradných identifikačných čísel 1. Depozitár je oprávnený prideliť právnickej osobe alebo podielovému fondu na žiadosť správcovskej spoločnosti náhradné identifikačné číslo osoby (NIČO), ktoré je jedinečným identifikátorom danej osoby). O pridelenie NIČO môže požiadať Depozitára člen alebo správcovská spoločnosť. 2. NIČO slúži výhradne pre potreby evidencie Depozitára/člena. 3. Člen alebo správcovská spoločnosť je povinná požiadať o zmenu zapísaných údajov v pridelenom NIČO bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušná zmena nadobudla účinnosť. 4. Depozitár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku uvedenia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych alebo nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o pridelenie NIČO. Účty 1. Depozitár eviduje údaje o zaknihovaných cenných papieroch vedených pre: a) majiteľa účtu, ktorý je považovaný za vlastníka zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte účet majiteľa, b) člena Depozitára, ktorý nie je vlastníkom zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte klientsky účet; vlastníkov eviduje člen na účtoch majiteľov vedených vo svojej evidencii v systéme pre technické spracovanie údajov Depozitára za podmienok stanovených Zákonom a Prevádzkovým poriadkom, c) držiteľa, ktorý nie je vlastníkom zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte - držiteľský účet; vlastníkov eviduje člen na účtoch vedených vo svojej evidencii v zmysle 71h ods. 2 Zákona d) Depozitára, ktorý nie je vlastníkom zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte technický účet; ak si Depozitár tento účet zriadi, vlastníkov eviduje Depozitár vo svojej osobitnej evidencii. 2. Člen eviduje údaje o zaknihovaných cenných papieroch vedených pre majiteľa účtu, ktorý je považovaný za vlastníka zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte účet majiteľa. 22

23 3. Účet môže Depozitár/člen zriadiť a viesť len pre osobu, ktorá má pridelené registračné číslo Depozitárom/členom. 4. Žiadosť o zriadenie účtu v evidencii Depozitára musí obsahovať: a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorej účet sa požaduje zriadiť, b) jej registračné číslo alebo BIC ak je pridelený, c) identifikátor, d) typ účtu podľa ods. 7 písm. e) body i., ii., iv., 5. Účet je zriadený pridelením čísla účtu. 6. Tá istá osoba môže mať v evidencii Depozitára zriadených a vedených viac účtov. 7. Účet je identifikovaný nasledujúcimi údajmi: a) BIC Depozitára alebo člena, ktorý zriadil účet, b) registračné číslo alebo BIC ak je pridelený osoby, ktorej bol zriadený účet, c) identifikátor osoby, ktorej bol zriadený účet, d) číslo účtu, e) údaj o type účtu: i. účet majiteľa, vedený v evidencii Depozitára, ii. klientsky účet, iii. účet majiteľa, vedený v evidencii člena, iv. držiteľský účet. 8. Ak Prevádzkový poriadok neustanovuje inak, Depozitár zriadi účet v zmysle ods. 1, na základe písomnej žiadosti. K žiadosti o zriadenie účtu musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. 9. Majiteľ účtu vedeného v evidencii Depozitára alebo držiteľ môže oprávniť člena k nakladaniu s účtom majiteľa/držiteľským účtom prostredníctvom HIS a k elektronickému podávaniu požiadaviek na služby týkajúce sa tohto účtu. To neplatí ak je účet majiteľa/držiteľský účet vedený pre člena Depozitára. 10. Depozitár zaregistruje člena, oprávneného v zmysle ods. 9, ako sprostredkovateľa na určený účet základe zmluvy uzavretej s členom. K jednému účtu môže byť ako sprostredkovateľ zaregistrovaný iba jeden člen. Pred uzavretím zmluvy je tento člen povinný preukázať Depozitáru svoje oprávnenie zaregistrovať sa na účte majiteľa vedenom Depozitárom/na držiteľskom účte ako sprostredkovateľ. 11. Zrušenie registrácie člena ako sprostredkovateľa na príslušnom účte vykoná Depozitár na základe: a) oznámenia majiteľa účtu vedeného v evidencii Depozitára o ukončení oprávnenia člena v zmysle ods. 9, b) oznámenia držiteľa o ukončení oprávnenia člena v zmysle ods. 9, c) žiadosti člena zaregistrovaného ako sprostredkovateľa. 23

24 12. O zrušenie účtu môže požiadať Depozitára osoba, ktorej bol účet zriadený ak sú splnené podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom. 13. Žiadosť o zrušenie účtu v evidencii Depozitára musí obsahovať: a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorej účet sa požaduje zrušiť, b) jej registračné číslo alebo BIC ak je pridelený a registrovaný v HIS, c) identifikátor, d) číslo účtu. Účet majiteľa 1. Účet majiteľa zriadi Depozitár : a) členovi bez zbytočného odkladu po udelení členstva, b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu, c) obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, banke, zahraničnej banke, zahraničnej právnickej osobe s obdobným predmetom činnosti ako Depozitár na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu, d) inej právnickej osobe ako uvedenej v písm. a) až c), ak jej výška základného imania je, v čase podania žiadosti o zriadenie účtu majiteľa, minimálne ,- eur na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu. 2. Právnická osoba, uvedená v písm. c) a d) musí v čase podania žiadosti spĺňať technické požiadavky pre elektronické využívanie vybraných služieb k svojmu účtu majiteľa stanovené Depozitárom vo Vykonávacom predpise č. 1. Tieto podmienky musí spĺňať aj právnická osoba uvedená v písm. b) v prípade záujmu využívať elektronickú formu podávania žiadostí a príkazov k svojmu účtu majiteľa. 3. Účet majiteľa zruší Depozitár na základe písomnej žiadosti majiteľa účtu, ak na účte nie je v čase zrušenia účtu evidovaný žiadny údaj o cennom papieri. Depozitár je oprávnený zrušiť účet majiteľa aj bez žiadosti, ak na účte majiteľa nie je, po dobu jedného kalendárneho roka, evidovaný žiadny údaj o cennom papieri. Klientsky účet 1. Klientsky účet zriadi Depozitár členovi na základe písomnej žiadosti. 24

25 2. Klientsky účet zruší Depozitár na základe písomnej žiadosti člena, ak v čase zrušenia klientskeho účtu nie je, v systéme pre technické spracovanie údajov Depozitára, na klientsky účet viazaný žiadny účet majiteľa. Držiteľský účet 1. Držiteľský účet zriadi Depozitár na základe písomnej žiadosti osoby, spĺňajúcej podmienky uvedené v Zákone, a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu. Žiadateľ o zriadenie a vedenie držiteľského účtu musí mať pred uzatvorením zmluvy pridelený BIC kód. 2. Prevod/prechod/presun zaknihovaných cenných papierov z/na držiteľský účet je možný len ak na zaknihované cenné papiere, ktoré sú predmetom prevodu/prechodu/presunu nie je zaregistrované PPN alebo záložné právo. 3. Ak Depozitár nastaví emisiu do technologického stavu, držiteľ nesmie podať príkaz Depozitáru na registráciu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a vo svojej evidencii vedenej podľa 71h ods. 2 Zákona nesmie zaregistrovať PPN/záložné právo/prevod/prechod/presun zaknihovaných cenných papierov emisie v technologickom stave. 4. Držiteľský účet zruší Depozitár na základe písomnej žiadosti držiteľa, ak v čase zrušenia držiteľského účtu nie je v evidencii držiteľa k držiteľskému účtu vedený žiadny údaj o cennom papieri. O tejto skutočnosti predkladá držiteľ Depozitáru, spolu so žiadosťou, písomné čestné vyhlásenie. Technický účet Depozitára 1. Technický účet si môže zriadiť Depozitár za účelom evidencie údajov o cenných papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi. 2. Výpis z technického účtu obsahuje: a) údaje uvedené v Článku 26 ods. 4 písm. b) bod ii., b) údaje o Depozitári podľa Článku 19 ods Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o Depozitári, pričom sa uvedie táto skutočnosť. 4. Pri plnení informačných povinností Depozitára sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom účte sa namiesto údajov o majiteľovi cenného papiera uvádzajú údaje o Depozitári, pričom sa uvedie táto skutočnosť. 25

26 5. Technický účet je možné použiť výhradne na zabezpečenie záväzkov členov organizátora regulovaného trhu s cennými papiermi, vyplývajúcich z kurzotvorných a blokových obchodov, ktoré nie je možné vyrovnať v súlade s pravidlami organizátora regulovaného trhu s cennými papiermi. 6. Technický účet nie je možné použiť na krytie rizík vyplývajúcich s priamych obchodov a repo obchodov a obchodov v rámci MTF. 7. Podmienky vedenia technického účtu upraví zmluva uzavretá medzi Depozitárom a organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v súlade s jeho pravidlami. 8. Depozitár nie je vlastníkom zaknihovaných cenných papierov, o ktorých údaje sú evidované na tomto účte. Ak si Depozitár tento účet zriadi a na technickom účte budú vedené údaje o zaknihovaných cenných papieroch, vlastníkov eviduje Depozitár vo svojej osobitnej evidencii, na základe údajov doručených organizátorom regulovaného trhu. Výpis z účtu 1. Výpis z účtu vedeného v evidencii Depozitára odovzdá Depozitár osobe, ktorej je účet vedený. Ak je účet majiteľa vedený v evidencii člena, výpis z účtu odovzdá osobe, ktorej je účet vedený, člen. 2. Depozitár poskytuje výpis z účtu: a) po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu (zmenový výpis), ak sa s osobou, pre ktorú účet vedie nedohodne Depozitár inak, b) na žiadosť osoby, pre ktorú Depozitár vedie účet: i. k okamihu výkonu služby (aktuálny stavový výpis), ii. k spätnému dátumu k okamihu uzávierky požadovaného dátumu (spätný stavový výpis), c) raz ročne na trvanlivom médiu, podľa výberu Depozitára, k okamihu uzávierky dátumu stanoveného Depozitárom (spätný stavový výpis), ak sa s osobou, pre ktorú vedie účet, nedohodne na častejšom odovzdávaní výpisu z účtu d) po vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii Depozitára alebo člena, na základe námietky majiteľa účtu alebo z vlastného podnetu (aktuálny stavový výpis, spätný stavový výpis), spolu s odôvodnením a bez zbytočného odkladu po vykonaní opravy alebo doplnenia vo svojej evidencii alebo v evidencii člena, e) oprávnenej osobe v iných prípadoch stanovených Zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 3. Žiadosť o výpis z účtu podľa ods. 2. písm. b) musí obsahovať: a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, z účtu ktorej sa výpis požaduje, b) jej registračné číslo ak je žiadateľovi známe, c) identifikátor, d) číslo účtu, 26

27 e) dátum, ak sa požaduje vyhotovenie spätného stavového výpisu; ak nebude v žiadosti uvedený tento dátum, poskytne Depozitár aktuálny stavový výpis. 4. Výpis z účtu majiteľa obsahuje najmä: a) zmenový výpis: i. údaje o majiteľovi zaknihovaného cenného papiera uvedené v Článku. 19 ods. 3, ii. údaje o emitentovi a emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorých sa zmena týka uvedené v Článku 32 ods. 3 písm. a) body i. a ii. a písm. b) bod i s uvedením počtu kusov pred a po vykonaní účtovného zápisu podľa jednotlivých emisií, vrátane podielu z príslušnej emisie, iii. dátum vyhotovenia výpisu. b) stavový výpis: i. údaje o majiteľovi zaknihovaného cenného papiera uvedené v Článku. 19 ods. 3, ii. údaje z registra emitenta uvedené v Článku 30 ods. 3; pri údaji o počte kusov alebo objeme emisie sa uvedie výška podielu z príslušnej emisie, iii. údaje o reštrikciách na zaknihované cenné papiere (napr. PPN, záložné práva, neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu v zmysle 107a zákona), a to s presnou identifikáciou rozloženia reštrikcií na zaknihovaných cenných papieroch, t. j. v jednotlivých pozíciách iv. dátum vyhotovenia výpisu a dátum, ku ktorému bol stavový výpis vyhotovený (aktuálny alebo spätný stavový výpis). 5. Výpis z klientskeho účtu obsahuje: a) údaje uvedené v ods. 4 s výnimkou údajov o majiteľoch zaknihovaných cenných papierov a údajov o reštrikciách na jednotlivé počty kusov zaknihovaných cenných papierov, b) údaje o členovi, ktorému je klientsky účet vedený. 6. Výpis z držiteľského účtu obsahuje: a) údaje uvedené v ods. 4 s výnimkou údajov o majiteľovi zaknihovaného cenného papiera a údajov o reštrikciách na jednotlivé počty kusov zaknihovaných cenných papierov, b) údaje o držiteľovi podľa Článku 19 ods Výpis z účtu môže obsahovať aj iné údaje upravené osobitným predpisom. 8. Výpis z účtu môže byť odovzdaný oprávnenej osobe na základe vzájomnej dohody: a) osobne, b) prostredníctvom poštového podniku, c) elektronicky. 27

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. OBSAH Článok 1... 1 Úvodné ustanovenia... 1 Článok 2... 2 Predmet zúčtovania

Podrobnejšie

Cenník NCDCP od (s úpravami) web

Cenník NCDCP od (s úpravami) web CENNÍK 1/15 Obsah Všeobecná časť, definície, skratky... 3 1.1 Odkazy na poznámky v texte cenníka... 3 1.2 Použité skratky a odkazy... 4 Registrácia subjektu... 7 Účet vedený v evidencii Depozitára... 7

Podrobnejšie

Spoločný prevádzkový poriadok

Spoločný prevádzkový poriadok Spoločný prevádzkový poriadok spoločností VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s. pri vedení samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov 1. Úvodné ustanovenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - zmenyvPP doc

Microsoft Word - zmenyvPP doc Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 12. 2005 v znení zmien zo dňa 06.03.2006 Bratislava 06.03.2006 Zmena č. a1

Podrobnejšie

Spoločný prevádzkový poriadok

Spoločný prevádzkový poriadok Spoločný prevádzkový poriadok 1. Základné ustanovenia 1.1 Tento Poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie Podielových listov AM SLSP a Depozitárom v zmysle Zákona. 1.2 Samostatnú

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s. Tieto Všeobecné obchodné podmi

Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s. Tieto Všeobecné obchodné podmi Tieto Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s. (ďalej aj VOP ) sú vydané v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

PPSS prevadzkovy poriadok.indd

PPSS prevadzkovy poriadok.indd Spoločný prevádzkový poriadok 1. Definície a výkladové pravidlá: Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, pojmy uvedené s veľkým písmenom majú v tomto Spoločnom prevádzkovom poriadku význam uvedený v tomto článku.

Podrobnejšie

0BAL1-ZZ.vp

0BAL1-ZZ.vp Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - p15.doc

Microsoft Word - p15.doc Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 1 zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, IČO

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 1 zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, IČO Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL TITUL BYDLISKO PRED

Podrobnejšie

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo Oddiel: Sa Vložka číslo: / NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/

Podrobnejšie

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: Bankové spojenie u

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: Bankové spojenie u Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: 31 338 976 Bankové spojenie ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava I DIČ: 2020312833

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci REKLAMAČNÝ PORIADOK IAD Investments, správ. spol., a.s. 01.09.2019 OBSAH 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2 REKLAMÁCIA... 3 3 ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ... 4 4 EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ... 4 5 LEHOTA NA PODANIE

Podrobnejšie

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Leviciach 1.berie na vedomie a) Ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 14.8.2015 b) Stanovisko

Podrobnejšie

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, meno, Titul Adresa trvalého pobytu, PSČ Rodné číslo Druh

Podrobnejšie

Navrh sablony pre burzove pravidla

Navrh sablony pre burzove pravidla Vykonávací predpis č.1 k Pravidlám účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania (Podrobnosti postupu burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov)

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zverejnené na

Podrobnejšie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK , Zapísaný

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK , Zapísaný Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO:31 338 976, DIČ: 2020312833, IČ DPH: SK2020312833, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

CENNÍK CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A. S., ÚČINNÝ OD Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: Bankové s

CENNÍK CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A. S., ÚČINNÝ OD Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: Bankové s CENNÍK CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A. S., ÚČINNÝ OD 01.05.2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO: 31 338 976 Bankové spojenie ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava I DIČ:

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných (Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej

Podrobnejšie

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k 31.12.2015 Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 340 890 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci PORIADOK O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 01.09.2019 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ... 3 3. PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTI... 4 4. EVIDENCIA SŤAŽNOSTI...

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č Evidencia subjektov podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z. ) Usmernenie

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

POPLATKOVÝ PORIADOK BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

POPLATKOVÝ PORIADOK BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. OBSAH Článok 1... 1 Úvodné ustanovenia... 1 Článok 2... 1 Druhy burzových poplatkov... 1 Článok 3... 2 Platitelia burzových poplatkov... 2 Článok 4... 4 Sadzby

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, 824 81 Bratislava CENNÍK Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Úplné znenie so zapracovaným Dodatkom č. 1 s účinnosťou od

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od do Poštová banka, a.s. Dvořákovo náb

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od do Poštová banka, a.s. Dvořákovo náb Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014, IČO: 31 340 890 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa,

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Palisády 36, 811 06 Bratislava Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535 e-mail.: office@rvr.sk; plo@rvr.sk www.rvr.sk Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK Zapísaný v

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK Zapísaný v Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava IČO: 31 338 976, DIČ: 2020312833, IČ DPH: SK2020312833 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/ Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25.

696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/ Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. 696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/2014 17 Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách

Podrobnejšie

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) Oprávnená osoba : JUDr.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012 CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok / Year OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU Value and Number of Transfers Total POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Days of Operation

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Informácie 2017 uverejňované podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu Across Wealth Management, o. c. p., a.s., Zochova 3, Bratislava,

Informácie 2017 uverejňované podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu Across Wealth Management, o. c. p., a.s., Zochova 3, Bratislava, uverejňované podľa Opatrenia NBS č. 20/2014 ku dňu 30. 6. 2017 Across Wealth Management, o. c. p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, +421 2 5824 0300, www.across.sk, info@across.sk, spoločnosť je zapísaná

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

vzn_2011_2

vzn_2011_2 Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

pln znenie

pln znenie čiastka 6/2011 Vestník NBS opatrenie NBS č. 1/2011 13 1 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 15. marca 2011 o registri bankových úverov a záruk Národná banka Slovenska podľa 38 ods. 5 zákona č. 483/2001

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

adresa pobočky a Kremnica.doc

adresa pobočky a Kremnica.doc čiastka 44/2005 Vestník NBS opatrenie NBS č. 11/2005 645 11 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa 10.02.2017 VZN 2/2017 schválené dňa: 01.03.2017 uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené dňa: 01.03.2017 Účinnosť VZN dňom: 15.03.2017 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

AGROINVEST, správ

AGROINVEST, správ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP K ÚDAJOM PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A. Predmet Obchodných podmienok pre Zabezpečený prístup k údajom 1. Tieto Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup

Podrobnejšie

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_ Poskytnutie informácií klientovi (ako dotknutej osobe) v zmysle 15 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Informácie poskytované formou tohto dokumentu

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2014 z 11. marca 2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) v znení op

Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2014 z 11. marca 2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) v znení op Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2014 z 11. marca 2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 6/2016 z 8. novembra 2016 (oznámenie č.

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

P10.vp

P10.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLONOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo Oddiel: Sa Vložka íslo: / NAVRHOVATE

Podrobnejšie

JELLYFISH o.c.p., a.s. BBC 1, PLYNÁRENSKÁ 1, BRATISLAVA CENNÍK SLUŽIEB JELLYFISH o.c.p., a.s. súvisiaci s výkonom činností člena Centrálneho de

JELLYFISH o.c.p., a.s. BBC 1, PLYNÁRENSKÁ 1, BRATISLAVA CENNÍK SLUŽIEB JELLYFISH o.c.p., a.s. súvisiaci s výkonom činností člena Centrálneho de JELLYFISH o.c.p., a.s. BBC 1, PLYNÁRENSKÁ 1, 821 09 BRATISLAVA CENNÍK SLUŽIEB JELLYFISH o.c.p., a.s. súvisiaci s výkonom činností člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Národného centrálneho

Podrobnejšie

Microsoft Word - ciastka doc

Microsoft Word - ciastka doc čiastka 44/2012 Vestník NBS opatrenie NBS č. 8/2012 679 8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 28.12.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 15.04.1994 do: 12.09.1994 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 600 Z Á K O N z 2. decembra

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Smernica 8_2011

Smernica 8_2011 Smernica dekana číslo 8/ 2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Smernica dekana MTF STU č. 8/2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv,

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: 16.12.2015 Zvesené dňa: Pavol Kuba starosta obce Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/ ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmien

čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/ ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmien čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/2019 31 14 ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky,

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., so sídlom Považská

Podrobnejšie

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Bratislava, 26. apríla 2019 a) INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Podrobnejšie

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx Úvod UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky obstarania investičných služieb a evidencie investičných nástrojov

Všeobecné obchodné podmienky obstarania investičných služieb  a evidencie investičných nástrojov Všeobecné obchodné podmienky služieb súvisiacich s cennými papiermi - Prima banka Slovensko, a.s. Účinnosť od: 1. 10. 2012 Článok I. Úvodné ustanovenia Banka je poskytovateľom investičných služieb v súlade

Podrobnejšie

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy V súlade

Podrobnejšie

To:

To: pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31.03. 2013 so sídlom,, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 14. 12. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 334 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátum doručenia: Počet príloh: Dátum overenia: Podpis a

Podrobnejšie

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

V záhlaví vybrať a vyplniť len relevantnú alternatívu podľa typu klienta, ostatné pred tlačou vymazať

V záhlaví vybrať a vyplniť len relevantnú alternatívu podľa typu klienta, ostatné pred tlačou vymazať Zmluva o úvere č. 808/CC/18 (ďalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP od

Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP od ZMLUVA O PRÍSTUPE ÚČASTNÍKA K SLUŽBÁM NÁRODNÉHO CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV, A. S. (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s Nariadením Európskeho Parlamanetu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registratorska_zmluva_dodatok_01_fin (002)_revDL

Microsoft Word - Registratorska_zmluva_dodatok_01_fin (002)_revDL DODATOK Č. 1 k REGISTRÁTORSKEJ ZMLUVE Tento dodatok (ďalej len Dodatok ) k Registrátorskej zmluve je uzatvorený v zmysle ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla

Podrobnejšie