Séria Návod predajcu ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. CESTNÝ MTB Trekking. Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Séria Návod predajcu ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. CESTNÝ MTB Trekking. Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ"

Prepis

1 (Slovak) DM-UL Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria 6870 ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SM-EW90-A SM-EW90-B SM-BTR1 SM-BTR2 BT-DN110 BT-DN110-A SM-BMR1 SM-BMR2 BM-DN100 SM-BA01 SM-BCR1 SM-BCR2 SM-BCC1 EW-SD50 EW-SD50-I SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41

2 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE... 4 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI... 5 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma)...17 Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A)...19 Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka...23 Inštalácia prednej prehadzovačky...26 Inštalácia zadnej prehadzovačky...30 Inštalácia prepínača radenia...31 Montáž spojky A...39 Montáž spojky B...40 Inštalácia batérie...41 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A...47 Pripojenie spojky B...49 Pripojenie k páčke Dual Control...55 Smerovanie spojky B a elektrických vodičov vnútri rámu...57 Montáž stredovej osky...58 Inštalácia priechodiek...59 Kontrola zapojenia...60 Odpojenie elektrických vodičov

3 NASTAVENIE Nastavenie zadnej prehadzovačky...64 Nastavenie prednej prehadzovačky...69 Nastavenie pohybu páčky...74 NABÍJANIE BATÉRIE Názvy súčastí...76 Spôsob nabíjania...78 Ak je nabíjanie nefunkčné...80 PRIPOJENIE A KOMUNIKÁCIA S POČÍTAČOM Nastavenia, ktoré možno prispôsobiť v aplikácii E-TUBE PROJECT...83 ÚDRŽBA Opätovné nasadenie krytu konzoly...85 Výmena výrobného štítka...85 Demontáž telesa konzoly a telesa páčky...86 Montáž jednotky prepínača...87 Montáž telesa konzoly a telesa páčky...89 Výmena kladky...90 Inštalácia osky B

4 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Tento návod predajcu je primárne určený pre profesionálnych cyklistických mechanikov. Používatelia, ktorí nie sú profesionálne zaškolení na montáž bicyklov, sa pomocou návodu predajcu nesmú pokúšať o svojpomocné inštalovanie prvkov. Ak je pre vás ktorákoľvek časť informácií v návode nezrozumiteľná, s inštaláciou nepokračujte. Namiesto toho požiadajte o pomoc miestneho predajcu bicyklov alebo sa obráťte na miesto, kde ste daný výrobok zakúpili. Prečítajte si všetky referenčné príručky dodané s predmetným výrobkom. Výrobok nerozoberajte a ani ho neupravujte, ak to nie je požadované v rámci pokynov obsiahnutých v tomto návode predajcu. Všetky návody predajcu a referenčné príručky sú k dispozícii on-line na našej webovej lokalite ( Dodržiavajte všetky príslušné pravidlá a predpisy platné v krajine, štáte alebo regióne, kde vykonávate vašu podnikateľskú činnosť predajcu. Kvôli bezpečnosti si tento návod predajcu pred používaním dôkladne prečítajte a na zaistenie správneho používania ho riadne dodržiavajte. Nasledujúce pokyny je potrebné vždy dodržiavať, aby sa predišlo osobným poraneniam a fyzickému poškodeniu zariadení a okolia. Pokyny sú zatriedené podľa stupňa nebezpečenstva alebo škody, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade nesprávneho používania produktu. NEBEZPEČENSTVO Nedodržanie pokynov bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie. VÝSTRAHA Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok smrť alebo vážne poranenie. UPOZORNENIE Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok osobné poranenie alebo fyzické poškodenie zariadenia a okolia. 4

5 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI ZAISTENIE BEZPEČNOSTI NEBEZPEČENSTVO Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Lítium-iónová batéria Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov, aby ste predišli popáleninám alebo iným poraneniam spôsobeným únikom tekutiny, prehrievaním, ohňom alebo explóziou. Na nabíjanie batérie používajte určenú nabíjačku. Použitie akýchkoľvek iných položiek môže viesť k vzniku požiaru, prehriatiu alebo unikaniu. Batériu neohrievajte ani ju nevhadzujte do ohňa. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru alebo k prasknutiu. Batériu nedeformujte, neupravujte ani nerozoberajte; taktiež na koncovky batérie priamo neaplikujte spájku. Batériu nenechávajte na miestach, kde by mohla teplota presiahnuť 60 C; k takým miestam patria miesta vo vnútri vozidiel vystavené počas horúcich dní účinkom priameho slnečného žiarenia, alebo miesta v blízkosti sporákov. Ak to nedodržíte, úniky, prehrievanie alebo prasknutie môže mať za následok vznik požiaru, popálenín alebo iných poranení. Koncovky (+) a (-) neprepájajte kovovými predmetmi. Batériu neprenášajte ani neskladujte spolu s kovovými predmetmi, ako sú napríklad retiazky alebo sponky do vlasov. Ak to nedodržíte, môže dôjsť ku skratom, prehrievaniu, popáleninám alebo iným poraneniam. Ak sa tekutina unikajúca z batérie dostane do očí, okamžite zasiahnutú oblasť vypláchnite pitnou vodou bez trenia očí a následne vyhľadajte lekárske ošetrenie. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov, aby ste predišli popáleninám alebo iným poraneniam spôsobeným únikom tekutiny, prehrievaním, ohňom alebo explóziou. Nabíjačku nenechajte navlhnúť ani ju nepoužívajte ak je vlhká; taktiež sa jej nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť ku problémom v rámci prevádzky alebo k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nabíjačku počas používania nezakrývajte tkaninami. Ak to nedodržíte, môže dochádzať ku kumulovaniu tepla, deformácii skrinky, požiaru, alebo prehrievaniu. Nabíjačku nerozoberajte ani ju neupravujte. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť ku zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k poraneniam. Nabíjačku používajte v spojení s uvedeným napájacím napätím. Ak je napájacie napätie iné ako uvedené napätie, môže dôjsť k požiaru, explózii, dymeniu, prehrievaniu, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k popáleninám. Počas búrky s výskytom bleskov sa nedotýkajte kovových súčastí nabíjačky alebo adaptéra striedavého prúdu. V prípade zásahu bleskom môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Používajte adaptér striedavého prúdu s USB portom s napätím 5,0 V DC a prúdom hodnoty aspoň 1,0 A DC. Ak použijete adaptér s hodnotou prúdu menšou ako 1,0 A, adaptér striedavého prúdu sa môže ohrievať a môže dôjsť k požiaru, dymeniu, prehrievaniu, poškodeniu, zasiahnutiu elektrickým prúdom či k popáleninám. 5

6 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI VÝSTRAHA Pri inštalacii komponentov dbajte na dodržiavanie pokynov uvedenych v referenčnych priručkach. Odporúčame, aby ste používali len originálne súčiastky značky Shimano. Ak sa diely, ako sú skrutky a matice, uvoľnia alebo poškodia, bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Okrem toho, ak nebudú nastavenia zrealizované správne, môže dochádzať k problémom a bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Počas vykonávania činností údržby, ako je výmena dielov, používajte na ochranu zraku ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmi. Tento návod predajcu je určený na použitie iba pre sériu ULTEGRA 6870 (elektronický systém radenia prevodov). Na získanie akýchkoľvek informácií ohľadom série ULTEGRA 6800, ktoré nenájdete v tomto návode, použite servisné pokyny dodané s každým komponentom. Po dôkladnom prečítaní návodu predajcu tento návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Intervaly medzi údržbou závisia od okolností používania a jazdenia. Reťaz čistte pravidelne pomocou správneho čističa reťaze. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá na báze zásad alebo kyselín, ako sú odstraňovače hrdze. V prípade použitia rozpúšťadla môže reťaz prasknúť a spôsobiť vážne poranenie. Pred jazdou na bicykli skontrolujte, či sú kolesá bezpečne upevnené. Ak sú kolesá akýmkoľvek spôsobom uvoľnené, môžu z bicykla odpadnúť, a výsledkom môže byť vážne zranenie. Skontrolujte, že reťaz nie je poškodená (deformácie alebo praskliny), nepreskakuje, alebo akékoľvek iné nezrovnalosti, ako je svojvoľné radenie prevodov. Ak zistíte akékoľvek problémy, poraďte sa s predajcom alebo so zastúpením. Reťaz sa môže zlomiť a vy môžete spadnúť. Dávajte pozor, aby sa vám počas jazdy do reťaze nezachytili časti oblečenia. V opačnom prípade môžete z bicykla spadnúť. 6

7 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Informácie o viacstupňovom radení V tomto systéme sa dá funkcia viacstupňového radenia nakonfigurovať pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT. S použitím funkcie viacstupňového radenia budú prevody pri stlačení prepínača radenia pokračovať v preraďovaní. Nastavenie viacstupňového radenia rýchlostí sa dá tiež prispôsobiť. Pri prispôsobovaní nastavení viacstupňovej zmeny prevodov pri radení si pozorne prečítajte Nastavenia, ktoré možno prispôsobiť v aplikácii E-TUBE PROJECT v tomto návode predajcu. Ak sa otáčky kľuky v rýchlejšom nastavení rýchlosti viacstupňového radenia nastavia na nízke, reťaz nebude schopná nasledovať pohyb zadnej prehadzovačky, čo môže viesť k problémom, akými sú spadnutie reťaze za hrot kazety ozubených kolies, deformácia kazety ozubených kolies alebo pretrhnutie reťaze. Položka Rýchlosť viacstupňového radenia Charakteristiky Poznámky k použitiu Rýchlosť otáčania kľuky pri spustení viacstupňového radenia Veľmi rýchlo Vysoká rýchlosť Rýchle viacstupňové radenie je možné Rýchlosť otáčania kľuky sa dá nastaviť rýchlo v závislosti od zmien jazdných podmienok. Otáčky sa dajú nastaviť rýchlo. Ľahko dochádza k nadbytočnému preradeniu. Ak bude rýchlosť otáčania kľuky nízka, reťaz nebude schopná nasledovať pohyb zadnej prehadzovačky. Reťaz preto môže spadnúť za hrot ozubenia kazetového ozubeného kolesa. Vysoká rýchlosť otáčania kľuky Rýchlo Štandardná Predvolené nastavenie Pomaly Veľmi pomaly Nízka rýchlosť Presné viacstupňové radenie je možné Viacstupňové radenie zaberie viac času Predvolené nastavenie je Štandardne. Úplne pochopte vlastnosti viacstupňového radenia rýchlostí a zvoľte nastavenie viacstupňového radenia prevodov podľa jazdných podmienok (terén, spôsob jazdy atď.). 7

8 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Lítium-iónová batéria Batériu neponárajte do sladkej ani do slanej vody a zabráňte zvlhnutiu svoriek batérie. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. Batériu nepoužívajte v prípade zreteľných poškriabaní alebo v prípade iného externého poškodenia. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Batériu nevystavujte účinkom silného nárazu ani ňou nehádžte. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Batériu nepoužívajte, ak vykazuje unikanie, zmenu farby, deformácie alebo iné nie bežné znaky. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Ak unikajúca tekutina zasiahne vašu pokožku alebo odev, okamžite ich očisťte čistou vodou. Uniknutá kvapalina môže poškodiť vašu pokožku. Rozsahy prevádzkových teplôt pre batériu sú uvedené nižšie. Batériu nepoužívajte pri teplotách mimo týchto rozsahov. Ak sa batéria používa alebo skladuje pri teplotách mimo týchto rozsahov, môže dôjsť k požiaru, poraneniam alebo problémom počas prevádzky. 1. Počas vybíjania: -10 C - 50 C 2. Počas nabíjania: 0 C - 45 C SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) Ak sa nabíjanie neskončí po uplynutí 1,5 hodiny, nabíjanie ukončite. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Ak sa batéria po 4 hodinách úplne nenabije, nabíjanie ukončite. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie SM-BCR1: Nabíjačka batérie pre SM-BTR1 Pri pripájaní alebo odpájaní zástrčky uchopte a elektrickú zástrčku. Neplnenie uvedeného môže mať za následok požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Ak sa vyskytne nasledovné, prestaňte zariadenie používať a spojte sa s predajcom. Môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. * Ak zo sieťovej zástrčky vychádza štipľavo zapáchajúci dym alebo sa zástrčka zohrieva. * Vo vnútri sieťovej zástrčky je možno zlé spojenie. Elektrickú zásuvku nepreťažujte spotrebičmi nad jej menovitú kapacitu a používajte len elektrickú zásuvku pre napätie veľkosti V AC. V prípade preťaženia elektrickej zásuvky pripojením veľkého počtu spotrebičov pomocou adaptérov môže dôjsť k prehrievaniu s dôsledkom požiaru. Sieťový kábel ani sieťovú zástrčku nepoškodzujte. (Nepoškodzujte, neupravujte, nenechávajte blízko horúcich predmetov, neohýbajte, nestáčajte ani neťahajte; na hornú časť neklaďte ťažké predmety ani pevne nezväzujte.) V prípade používania v poškodenom stave môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo skratom. Nabíjačku nepoužívajte v spojení s komerčne dostupnými elektrickými transformátormi navrhnutými na používanie v zahraničí, pretože môžu nabíjačku poškodiť. Sieťovú zástrčku vždy zastrčte na doraz. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Nepoužívajte iný USB kábel, ale používajte len USB kábel dodávaný so zariadením na pripojenie k PC. Môže dôjsť k poruche nabíjania, požiaru alebo k poruche pripojenia PC v dôsledku prehrievania. Nabíjačku nepripájajte k PC v pohotovostnom režime. V závislosti od špecifikácií môže dôjsť k zlyhaniu PC. Pri pripájaní alebo odpájaní USB kábla alebo nabíjačky vždy uchopte zástrčku kábla. Neplnenie uvedeného môže mať za následok požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Ak sa vyskytne nasledovné, prestaňte zariadenie používať a spojte sa s predajcom. Môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. * Ak zo sieťovej zástrčky vychádza štipľavo zapáchajúci dym alebo sa zástrčka zohrieva. * Vo vnútri sieťovej zástrčky je možno zlé spojenie. Ak hrmí počas nabíjania adaptérom striedavého prúdu s USB portom, zariadenia, bicykla ani adaptéra striedavého prúdu sa nedotýkajte. V prípade zásahu bleskom môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Používajte adaptér striedavého prúdu s USB portom s napätím 5,0 V DC a prúdom hodnoty aspoň 1,0 A DC. Ak sa adaptér striedavého prúdu s prúdom nižším ako 1,0 A DC, môže dôjsť k poruche nabíjania, alebo sa môže adaptér striedavého prúdu prehrievať s následkom požiaru. Na pripojenie kábla k USB portu počítača nepoužívajte USB rozbočovač. Môže dôjsť k poruche nabíjania alebo k požiaru v dôsledku prehrievania. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili nabíjací kábel. (Nepoškodzujte, neupravujte, nenechávajte blízko horúcich predmetov, neohýbajte, nestáčajte ani neťahajte; na hornú časť neklaďte ťažké predmety ani pevne nezväzujte.) V prípade používania v poškodenom stave môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo skratom. 8

9 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Brzda Každý bicykel sa môže ovládať trochu inak v závislosti od modelu. Preto sa s vaším bicyklom určite naučte správne brzdiť (vrátane tlaku na brzdovú páčku a charakteristík ovládania bicykla) a manipulovať. Nesprávne používanie brzdového systému bicykla môže mať za následok stratu kontroly alebo pád, ktoré by mohli viesť k vážnemu zraneniu. O správnom ovládaní sa poraďte s profesionálnym predajcom bicyklov alebo si pozrite návod na obsluhu bicykla. Rovnako je dôležité precvičovať jazdy, brzdenie atď. Ak prednú brzdu budete aplikovať veľmi silno, koleso sa môže zablokovať a bicykel sa môže prevrhnúť dopredu s dôsledkom vážneho poranenia. Pred jazdou na bicykli sa vždy presvedčte, že predné a zadné brzdy pracujú správne. Počas daždivého počasia bude požadovaná brzdná dráha dlhšia. Znížte svoju rýchlosť a používajte brzdy skôr a jemne. Ak je povrch cesty mokrý, kolesá sa ľahšie šmyknú. V prípade šmyku pneumatík môžete z bicykla spadnúť; aby ste tomu zabránili znížte rýchlosť a brzdy používajte včas a jemne. Ohľadne inštalácie na bicykel a údržby: Pri používaní prepínača radenia bude motor, ktorý poháňa prednú prehadzovačku, pracovať až do polohy radenia bez zastavenia; preto dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu vašich prstov. ST-6871/SW-9071/SW-R671 Skutočnosti, ktoré je potrebné si všimnúť v prípade riadidiel Vnútorný priemer riadidla: Ø19,0 22,5 mm Vonkajší priemer riadidla: Ø22,2 24,0 mm Použiteľné riadidlá: Riadidlá z karbónových vlákien (s hliníkovou vložkou na mieste osadenia brzdových páčok) alebo hliníkové riadidlá. * Riadidlá z karbónových vlákien bez hliníkových vložiek nemožno používať, keď sú nainštalované brzdové páčky. UPOZORNENIE Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Lítium-iónová batéria Batériu uskladnite na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat. SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) Ak nebudete batériu dlhodobo používať, batériu pred uskladnením vyberte a nabite. SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Ak nebudete batériu dlhodobo používať, batériu pred uskladnením nabite. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie SM-BCR1: Nabíjačka batérie pre SM-BTR1 Pred čistením nabíjačky vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Počas vykonávania údržby odpojte USB kábel alebo kábel na nabíjanie. 9

10 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POZNÁMKA Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Pri akomkoľvek úkone s prepínačom za účelom radenia prevodov otáčajte kľukou. Malý vodovzdorný konektor opakovane nepripájajte a neodpájajte. Môže to poškodiť fungovanie. Dávajte pozor, aby sa do portu E-TUBE nedostala voda. Prvky boli navrhnuté ako úplne vodotesné a odolávajúce pre jazdné podmienky v mokrom počasí; predsa len však prvky úmyselne do vody neponárajte. Bicykel nečisťte vysokotlakovým zariadením na umývanie. Vniknutie kvapaliny môže mať za následok poškodenie alebo hrdzu. Aby ste výrobok nevystavili žiadnym nárazom, manipulujte s ním opatrne. Na čistenie výrobku nepoužívajte riedidlá ani podobné látky. Takéto látky môžu povrchy poškodiť. Ak preraďovanie prevodov nie je plynulé, umyte prehadzovačku a namažte všetky pohyblivé diely. O aktualizácie softvéru výrobku požiadajte miesto zakúpenia. Najaktuálnejšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite Shimano. Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia odlišovať, pretože táto príručka je určená predovšetkým na vysvetlenie postupov používania výrobku. Lítium-iónová batéria Lítium-iónové batérie sú recyklovateľné cenné zdroje. Informácie ohľadne batérií po skončení životnosti získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia daného výrobku. Batériu je možné nabíjať kedykoľvek, bez ohľadu na jej aktuálny stav nabitia. Pri nabíjaní vždy používajte špeciálnu nabíjačku a batériu nabíjajte až do jej plného nabitia. V dobe zakúpenia nie je batéria nabitá úplne. Pred jazdou batériu úplne nabite. Ak sa batéria úplne vybila, čo najskôr ju nabite. Ak batériu necháte nenabitú, zníži sa tým jej kapacita. Batéria predstavuje neobnoviteľný tovar. Opakovaným používaním batéria postupne stratí svoju kapacitu na nabíjanie. Keď sa interval použiteľnosti batérie nadmerne skráti, pravdepodobne dosiahla koniec svojej životnosti a bude potrebné zakúpiť novú batériu. Životnosť batérie bude závisieť od faktorov, akými sú spôsob skladovania, podmienky používania, podmienky okolitého prostredia a od vlastností samotného bloku batérie. Pri dlhodobom skladovaní vybratej batérie batériu vyberte, keď je úroveň nabitia aspoň 50 % alebo keď svieti zelený indikátor; tým predĺžite jej úžitkovú životnosť. Odporúčame batériu nabiť raz za 6 mesiacov. Ak je skladovacia teplota vysoká, výkon batérie sa zníži a doba možnosti jej používania sa skráti. Ak budete batériu používať po jej dlhodobom uskladnení, batériu umiestnite vnútri, kde nebude vystavená účinkom priameho slnečného žiarenia a dažďa. Ak je teplota okolia nízka, čas používania batérie sa skráti. SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) V prípade uskladnenia batérie na inom mieste ju najprv vyberte z bicykla a nasaďte kryt koncoviek. Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny. (Uvedomte si, že skutočná doba nabíjania sa bude líšiť v závislosti od zostávajúceho nabitia batérie.) Ak sa batéria ťažko zasúva alebo vyberá, na časť zboku sa dotýkajúcu O-krúžku aplikujte požadované mazivo (prémiové mazivo). SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Po vybratí batérie z bicykla za účelom jej uskladnenia nainštalujte záslepku. Doba nabíjania pomocou adaptéra striedavého prúdu s USB portom je asi 1,5 hodiny a pri nabíjaní pomocou USB portu počítača sú to asi 3 hodiny. (Vezmite na vedomie, že skutočná doba nabíjania bude závisieť od aktuálneho stavu nabitia batérie. V závislosti od špecifikácií adaptéra striedavého prúdu môže opätovné nabíjanie pomocou adaptéra striedavého prúdu vyžadovať takú dobu (asi 3 hodiny) ako nabíjanie pomocou PC.) 10

11 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie Tento prístroj používajte na základe usmernenia bezpečnostného dozoru alebo na základe pokynov na používanie. Tento prístroj nedovoľte používať osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, neskúseným osobám, ani osobám bez požadovaných znalostí, a to vrátane detí. Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti produktu. Informácie o likvidácii pre štáty mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v rámci Európskej únie. Informácie o likvidácii získate na mieste predaja alebo u najbližšieho zástupcu spoločnosti Shimano. Aby ste zabránili vystaveniu účinkom dažďa alebo vetra, batériu nabíjajte vo vnútri. Nepoužívajte vonku alebo v prostrediach s vysokou vlhkosťou. Nabíjačku batérie neumiestňujte počas používania na zaprášené podlahy. Pri používaní položte nabíjačku batérie na pevný povrch, ako napríklad stôl. Na nabíjačku batérie ani na jej káble nedávajte žiadne predmety. Káble nezväzkujte. Keď budete nosiť nabíjačku batérie, nedržte ju za káble. Káble nenapínajte nadmerne. Nabíjačku batérie neumývajte ani ju neutierajte čistiacimi prostriedkami. SM-BCR2: Nabíjačka batérie/zariadenie na pripojenie k PC pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Zariadenie na pripojenie k PC zapojte priamo do počítača bez použitia prechodného zariadenia, ako je napríklad USB rozbočovač. Nejazdite na bicykli, ku ktorému je pripojené zariadenie na pripojenie k PC a kábel. Nepripájajte dve alebo viac rovnakých jednotiek k jednému pripájaciemu miestu. Ak to nedodržíte, jednotky nemusia fungovať správne. Nepripájajte ani neodpájajte jednotky, keď prebieha rozpoznávanie alebo keď sa rozpoznávanie ukončí. Ak to nedodržíte, jednotky nemusia fungovať správne. Pri zapájaní a odpájaní jednotiek skontrolujte postupy, ktoré sú uvedené v návode na použitie E-TUBE PROJECT. Tesnosť kábla na pripojenie k PC sa bude po opakovaných pripojeniach a odpojeniach zhoršovať. V takomto prípade vymeňte kábel. Súčasne nepripájajte dve a viac zariadení na pripojenie k PC. Ak pripojíte dve a viac jednotiek zariadenia na pripojenie k PC, nebudú fungovať správne. Okrem toho, ak sa vyskytnú chyby prevádzky, počítač možno bude potrebné reštartovať. Zariadenia na pripojenie k PC sa nemôžu používať, kým je pripojená nabíjačka. Zadná prehadzovačka Ak preraďovanie prevodov nie je plynulé, umyte prehadzovačku a namažte všetky pohyblivé diely. Ak reťaz preskakuje, požiadajte na mieste zakúpenia o výmenu ozubených koliesok, ozubených kolies a/alebo reťaze. Ak je v kladkách veľká vôľa, ktorá spôsobuje veľa hluku, požiadajte miesto zakúpenia o výmenu kladiek. Prevody je potrebné pravidelne umývať neutrálnym čistiacim prostriedkom. Okrem toho, čistenie reťaze neutrálnym čistiacim prostriedkom a jej namazanie môže byť účinným spôsobom predĺženia životnosti prevodov a reťaze. Ak je rozsah vôle v prepojeniach taký veľký, že nastavenie nie je možné, mali by ste vymeniť prehadzovačku. 11

12 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Ohľadne inštalácie na bicykel a údržby: Všetky nepoužívané porty E-TUBE opatrite záslepkami. Na demontáž elektrických vodičov používajte originálne náradie Shimano TL-EW02. Motory jednotky motora nemožno opravovať. Na získanie informácií o odoslaní nabíjačky batérie do Južnej Kórey a Malajzie sa obráťte na Shimano. Použite vonkajší bovden, ktorému stále ostáva určitá zvyšná dĺžka, a to aj v prípade, keď sa riadidlá úplne otočia do obidvoch strán. Okrem toho skontrolujte, či sa radiaca páčka nedotýka rámu bicykla, keď sa úplne vytočia riadidlá. Na dosiahnutie plynulej prevádzky použite vyšpecifikované lanko a vodiaci prvok lanka. Elektrické vodiče/kryty elektrických vodičov Elektrické vodiče zaistite pomocou upínacích pásikov, aby nekolidovali s ozubenými kolieskami, ozubenými kolesami ani plášťami. Sila priľnutia lepidla je sčasti oslabená, aby nedošlo k odlúpnutiu laku z rámu pri odmontovaní krytu elektrického vodiča, napríklad kvôli ich výmene. Ak dôjde k odlepeniu krytu elektrického vodiča, vymeňte ho za nový. Pri odstraňovaní krytu elektrického vodiča tento kryt neodlepujte príliš rázne. V takom prípade dôjde aj k odlúpnutiu laku z rámu. Neodmontujte držiaky káblov, ktorými sú uchytené vstavané elektrické vodiče (EW-SD50-I). Držiaky káblov zabraňujú pohybu elektrických vodičov vnútri rámu. Pri inštalácii na bicykel neohýbajte nasilu zástrčku elektrického vodiča. Môže dôjsť k nedostatočnému kontaktu. Páčka Dual Control Pred expedovaním od výrobcu sú inštalované záslepky. Záslepky neodstraňujte, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pri smerovaní elektrických vodičov dbajte na to, aby nekolidovali s brzdovými páčkami. Zadná prehadzovačka Vždy dbajte na to, aby bola skrutka horného nastavenia a skrutka dolného nastavenia nastavená podľa pokynov uvedených v časti týkajúcej sa nastavení. Ak tieto skrutky nenastavíte, reťaz sa môže zachytiť medzi špicami a najmenšie ozubené koleso a koleso sa môže zablokovať, alebo sa môže reťaz zošmyknúť na malé ozubené koleso. Pravidelne čisťte prehadzovačku a všetky pohyblivé časti pravidelne mažte (mechanizmus a kladky). Ak sa nedá vykonať nastavenie radenia prevodov, skontrolujte stupeň paralelnosti koncoviek vidlice. Na napínacej kladke je zobrazená šípka, ktorá označuje smer otáčania. Napínaciu kladku nainštalujte tak, aby šípka smerovala v smere hodinových ručičiek, a to ak sa pozeráte na vonkajšiu stranu prehadzovačky. SM-BMR1/Držiak batérie Podporuje ho verzia firmvéru alebo novšia. Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia odlišovať, pretože táto príručka je určená predovšetkým na vysvetlenie postupov používania výrobku. 12

13 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Pre inštaláciu na bicykel: Poznámky týkajúce sa opätovnej inštalácie a výmeny komponentov Po opätovnom zmontovaní alebo výmene výrobku ho systém automaticky rozpozná s cieľom umožniť činnosť podľa nastavení. Ak systém po opätovnom zmontovaní alebo výmene nefunguje, činnosť skontrolujte pomocou dolu uvedeného postupu resetovania napájania systému. Ak dôjde k zmene konfigurácie prvkov alebo dôjde k poruche, pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT vykonajte aktualizáciu firmvéru pre každý prvok na najnovšiu verziu a kontrolu vykonajte znova. Taktiež skontrolujte, že máte najnovšiu verziu aplikácie E-TUBE PROJECT. Ak nemáte najnovšiu verziu softvéru, kompatibilita súčastí alebo funkcie výrobkov nemusia byť dostupné. Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Informácie o batériách po skončení životnosti Lítium-iónové batérie sú recyklovateľné cenné zdroje. Informácie ohľadne batérií po skončení životnosti získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia daného výrobku. Informácie o resetovaní napájania systému Ak systém prestane fungovať, systém možno obnoviť resetovaním napájania systému. Po vybratí batérie sa na resetovanie systému napájania vyžaduje asi jedna minúta. V prípade používania SM-BTR1 Z držiaka batérie vyberte batériu. Po asi jednej minúte batériu nainštalujte. V prípade používania SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Odpojte zástrčku od SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A. Po asi jednej minúte zasuňte zástrčku. Pripojenie a komunikácia s počítačom Zariadenia na pripojenie k PC sa dajú použiť na spojenie PC s bicyklom (systémom alebo komponentmi) a E-TUBE PROJECT sa dá použiť na vykonávanie úloh, ako je prispôsobovanie jednotlivých súčastí alebo celého systému a na aktualizovanie ich firmvéru. Ak nebudú verzie softvéru E-TUBE PROJECT a firmvéru pre každý komponent aktualizované, môžu sa pri prevádzke bicykla vyskytnúť problémy. Skontrolujte verziu softvéru a aktualizujte ju na najnovšiu. Zariadenie na pripojenie k PC E-TUBE PROJECT Firmvér SM-BMR2/SM-BTR2 Verzia alebo novšia Verzia alebo novšia BT-DN110/BT-DN110-A/ BM-DN100 SM-PCE1/SM-BCR2 Verzia alebo novšia Verzia alebo novšia Informácie o kompatibilite s aplikáciou E-TUBE PROJECT Podrobnosti o kompatibilite s aplikáciou E-TUBE PROJECT nájdete na nasledujúcej internetovej stránke. ( 13

14 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA

15 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA Na účely inštalácie, nastavenia a údržby sú potrebné nasledujúce nástroje. Nástroj Nástroj Nástroj 2 mm imbusový kľúč Šesťcípy kľúč č. 5 Náradie na odrezanie pásky na obalenie riadidiel 2,5 mm imbusový kľúč Kliešte na poistné krúžky TL CT12 3 mm imbusový kľúč Špeciálny nástroj na vybratie E-krúžku Originálne náradie Shimano TL-EW02 5 mm imbusový kľúč Plastové kladivko Skrutkovač č. 1 Úžitkový nôž 15

16 INŠTALÁCIA

17 INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) INŠTALÁCIA Tento návod predajcu je určený na použitie iba pre sériu ULTEGRA 6870 (elektronický systém radenia prevodov). Ďalšie informácie týkajúce sa série ULTEGRA 6800, ktoré v tomto návode nenájdete, nájdete v návode predajcu na webovej lokalite. Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 Externý typ (SM-JC40) [a] [b] [c] (C) [e] [f] [d] Držiak batérie SM-BMR2/BM-DN100 Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 (C) Spojka A SM-EW90-A/B (D) Elektrický vodič EW-SD50 (E) Spojka B SM-JC40 TECHNICKÉ TIPY (D) (E) Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] 900 mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm 17

18 INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) Vstavaný typ (SM-JC41) [b] [c] (C) [e] [f] [d] Držiak batérie SM-BMR2/BT-DN110/BT-DN110-A Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 (C) Spojka A SM-EW90-A/B (D) Elektrický vodič EW-SD50-I (E) Spojka B SM-JC41 TECHNICKÉ TIPY (D) (E) [a] Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm Vstavaná batéria typu SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Vstavaný typ (SM-JC41) [b] [c] [a] [e] [f] Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Spojka A SM-EW90-A/B (C) Elektrický vodič EW-SD50-I (D) Spojka B SM-JC41 [d] TECHNICKÉ TIPY (C) (D) Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm 18

19 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) 3-portový typ Typ so zahnutými riadidlami SM-EW90-A ST-6870 ST-6870 Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra (z) Možnosť Port E-TUBE x2 Port pre diaľkový radič šprintéra (C) Spojka A (D) Port E-TUBE x3 (E) Spojka B SW-R610 (z) SM-EW90-A (C) SW-R610 (z) (D) SW-R600 (z) SM-JC40/41 (E) 19

20 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Typ s pripojením na nadstavec SM-EW90-A SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra ST-6870 ST-6870 (z) Možnosť Port pre diaľkový radič šprintéra Port E-TUBE x2 (C) Spojka A (D) Spojka B (E) Port E-TUBE x3 SW-R610 (z) SM-EW90-A (C) (E) SW-R610 (z) SM-JC40/41 (D) 20

21 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) 5-portový typ Typ s pripojením na nadstavec SM-EW90-B SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra ST-6870 ST-6870 (z) Možnosť Port pre diaľkový radič šprintéra Port E-TUBE x2 (C) Spojka A (D) Spojka B (E) Port E-TUBE x5 SW-R610 (z) SM-EW90-B (C) SW-R610 (z) (E) SW-R600 (z) SM-JC40/41 (D) 21

22 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Typ pre časovkárske/triatlonové riadidlá SM-EW90-B SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra (x) (y) (x) (y) 6 mm 18 mm ST-6871 ST-6871 (z) Možnosť Spojka A Spojka B (C) Port E-TUBE x5 SM-EW90-B SM-JC40/41 (C) 22

23 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Vnútorné lanko BC-9000/R680 Vonkajší bovden Ø1,6 mm Ø5 mm Na vnútorné lanko nenanášajte mazivo ani iné mazivá. VÝSTRAHA Nezabudnite utrieť všetko mazivo zachytené na upevňovacej časti vnútorného lanka. Po utretí maziva pretiahnite vnútorné lanko cez vonkajší bovden. Ak sa na upevňovaciu časť zachytí mazivo, sila pridržania brzdového lanka nemusí byť dostatočná. Ak je sila pridržania nedostatočná, brzdové lanko sa uvoľní a spôsobí stratu ovládania bŕzd a možné vážne poranenie. POZNÁMKA Dávajte pozor, aby vnútorné lanko BC-9000/R680 neprišlo do kontaktu s páčka brzdy alebo kovovou časťou (nastavovacou časťou) strmeňovej brzdy. Keď sa nainštaluje vnútorné lanko, alebo keď sa počas používania poškodí povrchová vrstva, môže dochádzať k tvorbe textilného prachu, nemá to však vplyv na funkcie lanka. Použite káble, ktoré sú dostatočne dlhé a majú určitú vôľu aj pri úplnom otočení riadidiel na obe strany. TECHNICKÉ TIPY Informácie o nainštalovaní brzdového kábla nájdete v návode predajcu BR ST-6870 Odlúpnite kryt konzoly a imbusovým kľúčom utiahnite upínaciu maticu. Upínacia matica Uťahovací moment 6-8 Nm 1 POZNÁMKA V prípade karbónového riadidla môže aj odporúčaný uťahovací moment byť veľmi veľký, čo spôsobí poškodenie riadidla, alebo veľmi malý, čo spôsobí nedostatočné namontovanie. Informácie o správnej hodnote uťahovacieho momentu získate u výrobcu kompletného bicykla alebo výrobcu riadidla. Pásik so svorkou, skrutka so svorkou a upínacia matica ST-6870 nie sú kompatibilné s ostatnými výrobkami. Nepoužívajte súčasti, ktoré sa používajú v iných výrobkoch. Pokračovanie na ďalšej strane 23

24 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Stlačte páčku, ako keby ste chceli zabrzdiť, a pretiahnite vnútorné lanko. Vonkajší bovden Káblový hák (C) Vnútorné lanko POZNÁMKA Vnútorný koniec Zabezpečte, aby vnútorný koniec bol pevne uložený v káblovom háku. Vnútorný koniec 2 Káblový hák (C) Vonkajší bovden dočasne zaistite k riadidlám (pomocou pásky alebo podobného materiálu). Vonkajší bovden Platňa 3 24

25 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka ST Vonkajší bovden smerujte do riadidla. Pri montáži páčka brzdy nastavte dĺžku vonkajšieho bovdenu tak, aby bezpečne dosadol do držiaka vonkajšieho bovdenu. Nainštalujte páčka brzdy na riadidlo tak, že ju utiahnete pomocou imbusového kľúča proti smeru hodinových ručičiek. Riadidlá 5 mm imbusový kľúč Uťahovací moment 6-8 Nm 2 POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky (C) Pretiahnite vnútorné lanko. Vonkajší bovden Vnútorné lanko (C) Držiak vonkajšieho bovdenu POZNÁMKA 3 Vnútorný koniec Zabezpečte, aby vnútorný koniec bol pevne uložený v káblovom háku. Vnútorný koniec Káblový hák 25

26 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Inštalácia prednej prehadzovačky Skontrolujte, či rám, na ktorý bude nainštalovaná predná prehadzovačka, je natvrdo spájaný alebo s pásikom. Pri inštalácii na natvrdo spájaný typ rám (C) Namontujte podpernú platňu na sedadlová trubka. Počas nastavovania podpornej skrutky prednej prehadzovačky skontrolujte miesto, v ktorom sa podporná skrutka priamo dotýka rámu, a v tomto mieste nainštalujte podpernú platňu. Podperná platňa Montážna podložka (C) Upevňovacia skrutka Uťahovací moment 5-7 Nm Po vykonaní kontroly polohy uvoľnite podpornú skrutku a vráťte ju do pôvodnej polohy. POZNÁMKA Potom na rám nainštalujte prednú prehadzovačku. V prípade inštalácie prednej prehadzovačky na rám natvrdo spájaného typu treba na sedadlová trubka bezpodmienečne pripojiť podpernú platňu. Nezabudnite ju pripojiť, aby ste zabránili poškodeniu rámu tlakom podpornej skrutky. 1 TECHNICKÉ TIPY Pásku podpernej platne umiestnite tak, aby páska neprichádzala do priameho kontaktu s podpornou skrutkou. K dispozícii sú podperná platňa so zakriveným priľnavým povrchom a platňa s rovným priľnavým povrchom, ako je to znázornené na obrázku; použite typ, ktorý zodpovedá tvaru rámu. Platňa Platňa Podperná platňa 2 mm imbusový kľúč Podporná skrutka Pokračovanie na ďalšej strane 26

27 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky [A-B] Nastavte tak, aby medzi vonkajšou lištou vedenia reťaze a najväčším ozubeným kolieskom bola vzdialenosť 1-3 mm. Vonkajšia vodiaca lišta reťaze Najväčšie ozubené koliesko 2 [A-B] Vzdialenosť: 1-3 mm Pomocou 5 mm imbusového kľúča zaistite vonkajšiu lištu vedenia reťaze tak, aby rovná časť lišty bola priamo nad najväčším ozubeným kolieskom a tak, aby zadný okraj vedenia reťaze bol 0,5-1 mm od predného okraja. Vedenie reťaze Predné ozubené koleso (najväčšie ozubené koliesko) Uťahovací moment 3 [A-B] 0,5-1 mm 5-7 Nm [A-B] Nastavte polohu prednej prehadzovačky. Podporná skrutka Nastavte polohu prednej prehadzovačky tak, aby plochá časť vonkajšej lišty vedenia reťaze bola priamo nad a rovnobežne s najväčším ozubeným kolieskom. 4 Podpornú skrutku nastavte otáčaním 2 mm imbusového kľúča. 27

28 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Pri inštalácii na rám s pásikom Na prednú prehadzovačku nainštalujte pásik so svorkou. V závislosti na ráme namontujte na pásik so svorkou adaptér lišty. Potom na rám nainštalujte prednú prehadzovačku. Pásik so svorkou Podporná skrutka (C) 2 mm imbusový kľúč (D) Adaptér lišty (pre Ø28,6) (E) Upevňovacia skrutka Uťahovací moment 1 (C) (D) 5-7 Nm POZNÁMKA Pri inštalácii na rám s pásikom sa vyžaduje pásik so svorkou (SM-AD90/79/67). V tomto prípade taktiež použite podpornú skrutku. Podperná platňa a montážna podložka sa nevyžadujú. SM-AD11/15 nemožno nainštalovať. (E) [A-B] Nastavte tak, aby medzi vonkajšou lištou vedenia reťaze a najväčším ozubeným kolieskom bola vzdialenosť 1-3 mm. Vonkajšia vodiaca lišta reťaze Najväčšie ozubené koliesko 2 [A-B] Vzdialenosť: 1-3 mm Pokračovanie na ďalšej strane 28

29 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Pomocou 5 mm imbusového kľúča zaistite vonkajšiu lištu vedenia reťaze tak, aby rovná časť lišty bola priamo nad najväčším ozubeným kolieskom a tak, aby zadný okraj vedenia reťaze bol 0,5-1 mm od predného okraja. Vedenie reťaze Predné ozubené koleso (najväčšie ozubené koliesko) Uťahovací moment 3 [A-B] 0,5-1 mm 5-7 Nm [A-B] Nastavte polohu prednej prehadzovačky. Podporná skrutka Nastavte polohu prednej prehadzovačky tak, aby plochá časť vonkajšej lišty vedenia reťaze bola priamo nad a rovnobežne s najväčším ozubeným kolieskom. 4 Podpornú skrutku nastavte otáčaním 2 mm imbusového kľúča. 29

30 INŠTALÁCIA Inštalácia zadnej prehadzovačky Inštalácia zadnej prehadzovačky Nainštalujte zadnú prehadzovačku na rám. Skrutka nastavenia napnutia B Doraz pätky (C) 5 mm imbusový kľúč Uťahovací moment 8-10 Nm POZNÁMKA (C) Počas inštalácie dávajte pozor, aby nedošlo k deformácii v dôsledku kontaktu skrutky nastavenia napnutia B a dorazu pätky. Imbusový kľúč zasuňte počas uťahovania až na doraz do otvoru pre nástroj na oske konzoly. Nepoužívajte guľôčkový imbusový kľúč. Guľôčkový imbusový kľúč V prípade nesprávneho utiahnutia môže dôjsť k nasledujúcim javom: Deformácia otvoru pre nástroj znemožňujúca vykonanie inštalácie alebo demontáže. Nižší než optimálny výkon radenia prevodov. 30

31 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Inštalácia prepínača radenia SW-R610 (Prepínač šprintéra) Schéma smerovania ST-6870 (R) ST-6870 (L) (C) SW-R610 (C) (C) Inštalácia Pomocou úžitkového noža alebo podobného náradia odrežte pásku na obalenie riadidiel na dĺžku podľa obrázka. Úžitkový nôž Náradie na odrezanie pásky na obalenie riadidiel 1 TECHNICKÉ TIPY S úžitkovým nožom manipulujte bezpečne a správne a dodržiavajte pokyny dodávané s úžitkovým nožom. 2 Odrezanú pásku na obalenie riadidiel pridržte pri náradí a následne vyrežte otvory pre spínače; zároveň sledujte smery šípok na náradí. TECHNICKÉ TIPY V závislosti od materiálu použitej pásky na obalenie riadidiel môže byť ťažké odrezať pásku pomocou nástroja na odrezanie pásky. Ak k tomu dôjde, vytvorte otvor veľkosti podľa obrázka. 13,5 mm 9,1 mm Pokračovanie na ďalšej strane 31

32 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia V polohe inštalácie prepínačov urobte na riadidlách vodiace značky a prepínače pripevnite pomocou obojstrannej pásky. Obojstranná páska 3 Zarovnajte otvor na páske na obalenie riadidiel s prepínačom. 4 Oviňte pásku na obalenie riadidiel. V tomto štádiu pásku pod prepínačmi prekryte. (z) Prekrytie POZNÁMKA Aby ste ochránili kábel, páskou na obalenie riadidiel kábel zaistite. Kábel nezaisťujte príchytkou zo suchého zipsu ani držiakom pre bicyklový počítač. 5 (z) TECHNICKÉ TIPY Na obrázku je znázornený príklad ovinutia pásky na obalenie riadidiel. Pásku na obalenie riadidiel naviňte bezpečne, aby sa prepínače nepohybovali. 32

33 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia SW-R671 (Prepínač radenia pre riadidlá aero) Schéma smerovania Spojka A SW-R671 (C) ST-6870 (C) Inštalácia Pomocou 2,5 mm imbusového kľúča demontujte upevňovaciu skrutku (M4) krytu. Upevňovacia skrutka krytu 2,5 mm imbusový kľúč (C) Upevňovacia matica krytu 1 (C) Snímte kryt konzoly z konca konzoly. Kryt konzoly Konzola 2 Pokračovanie na ďalšej strane 33

34 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Odpojte dva háčiky a z drážky konzoly vyberte kábel prepínača. Kábel prepínača 3 Konzolu umiestnite na koniec riadidiel aero. Vyťahovacia skrutka Riadidlá aero V tomto štádiu nastavte smer roviny prevádzky prepínača. Uťahovací moment 4 Pomocou 5 mm imbusového kľúča otočte vyťahovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek a utiahnite ju s cieľom nainštalovať konzolu na riadidlá aero. 5-6 Nm POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky Pokračovanie na ďalšej strane 34

35 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Zasuňte západky a na nainštalovanie konzoly ich zarovnajte s krytom konzoly. 5 Skontrolujte, že kábel prepínača vyčnieva z drážky na konzole a následne utiahnite upevňovaciu skrutku krytu. Upevňovacia skrutka krytu Drážka na konzole (C) Upevňovacia matica krytu Uťahovací moment 6 1,2-1,6 Nm TECHNICKÉ TIPY (C) Skontrolujte, že závit upevňovacej matice (M4) krytu je viditeľný. 35

36 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia SW-9071 (Prepínač radenia pre riadidlá aero) Schéma smerovania Spojka A SW-9071 (C) ST-6870 (C) Inštalácia 2 mm imbusovým kľúčom demontujte dve upevňovacie skrutky (M2,6) krytu. Upevňovacia skrutka krytu 2 mm imbusový kľúč (C) Upevňovacia matica krytu 1 (C) 2 Snímte kryt konzoly z konca konzoly. Kryt konzoly Konzola Pokračovanie na ďalšej strane 36

37 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Odpojte dva háčiky a z drážky konzoly vyberte kábel prepínača. Kábel prepínača 3 Konzolu umiestnite na koniec riadidiel aero. Vyťahovacia skrutka Riadidlá aero V tomto štádiu nastavte smer roviny prevádzky prepínača. Uťahovací moment 4 Pomocou 5 mm imbusového kľúča otočte vyťahovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek a utiahnite ju s cieľom nainštalovať konzolu na riadidlá aero. 5-6 Nm POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky Zasuňte západky a na nainštalovanie konzoly ich zarovnajte s krytom konzoly. 5 Pokračovanie na ďalšej strane 37

38 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Skontrolujte, že kábel prepínača vyčnieva z drážky na konzole a následne utiahnite upevňovaciu skrutku krytu. Upevňovacia skrutka krytu Drážka na konzole (C) Upevňovacia matica krytu Uťahovací moment 1,2-1,6 Nm 6 TECHNICKÉ TIPY Skontrolujte, že závit upevňovacej matice (M2,6) krytu je viditeľný. (C) 38

39 INŠTALÁCIA Montáž spojky A Príklad vedenia elektrického vodiča * Na obrázku je znázornený príklad pre ST-6870/SW-R610. (E) SM-EW90 ST-6870 (R) (C) Pravý prepínač radenia (D) Záslepka (E) Elektrický vodič (D) TECHNICKÉ TIPY (C) To sa líši v závislosti na kombinácii páčky Dual Control a prepínača radenia prevodov. Podrobnosti nájdete v schéme zapojenia elektrických vodičov (spojka A). Na vodovzdorné účely použite na nepoužívané porty TL-EW02 originálne náradie Shimano a nainštalujte záslepky. Montáž spojky A Pomocou lišty a háčika, ktoré sú súčasťou SM-EW90, pripevnite k tyčke. Lišta Predstavec (C) Háčik 1 (C) Nastavte dĺžku lišty podľa hrúbky predstavca. 2 Zaháčkujte lištu o háčik a oviňte okolo tyčky. Potiahnite lištu a skontrolujte dôkladné nainštalovanie. Pokračovanie na ďalšej strane 39

40 INŠTALÁCIA Montáž spojky B SM-EW90 nainštalujte zasunutím do časti s koľajničkou na háčiku. SM-EW90 Spojka A TECHNICKÉ TIPY Demontáž V prípade potreby demontáže vytiahnite uvoľňovaciu páku na posuvnej spojke A v smere šípky. Násilným vyťahovaním uvoľňovacej páky môžete páku poškodiť. 3 Dokončenie Uvoľňovacia páka Montáž spojky B Ak je na rám namontovaný držiak vodičov, demontujte ho. Držiak vodičov 3 mm imbusový kľúč 1 Dokončenie Nasaďte spojku B pomocou montážneho otvoru držiaka vodičov. Spojka B 2 40

41 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Inštalácia batérie Externá batéria (SM-BTR1) Inštalácia držiaka batérie Držiak batérie osaďte do požadovanej polohy. Pomocou upevňovacej skrutky košíka na fľašu dočasne nainštalujte držiak batérie k spodnej časti držiaka na fľašu. Krátky typ Na uchytenie krátkeho typu použite dodané skrutky M4. Krátky typ Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm 1 Dlhý typ V prípade dlhého typu ho zaistite skrutkami dodávanými s rámom alebo držiakom na fľašu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. 2 (z) Na konci držiaka batérie ponechajte priestor aspoň 108 mm. Uistite sa, že batériu je možné pri nainštalovanom držiaku na fľašu zasunúť a vybrať. (z) 108 mm Pokračovanie na ďalšej strane 41

42 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Utiahnutím skrutky na držiaku na fľašu pripevnite držiak batérie. V prípade dlhého typu použite na uchytenie držiaka batérie k rámu upínací pásik dodaný v rámci príslušenstva. Upínací pásik TECHNICKÉ TIPY Ak je na ráme upevňovací výčnelok Ak je rám opatrený upevňovacím výčnelkom, v tom prípade je držiak batérie možné k rámu prichytiť pomocou skrutky. Montážna skrutka držiaka batérie (M4 15 mm) 3 Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm Inštalácia krytov elektrického vodiča 1 Elektrický kábel pre držiak batérie veďte v drážke krytu pre elektrický vodič tejto konzoly. 2 Medzi konzolu pre batériu a rám osaďte pomocné rozpery a zaistite ich utiahnutím skrutiek. Rozpera TECHNICKÉ TIPY Ak máte nainštalovať košík na fľašu, je jednoduchšie inštalovať ho v tomto štádiu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. Pokračovanie na ďalšej strane 42

43 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Pomocou upínacieho pásika z príslušenstva pripevnite konzolu pre batériu k rámu. Upínací pásik TECHNICKÉ TIPY Ak je na ráme upevňovací výčnelok Ak je rám opatrený upevňovacím výčnelkom, v tom prípade je držiak batérie možné k rámu prichytiť pomocou skrutky. Montážna skrutka držiaka batérie (M4 15 mm) 3 Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm 43

44 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Inštalácia adaptéra košíka na fľašu Ak držiak na fľašu inštalovaný na sedadlovej rúrke koliduje s batériou, posuňte ho smerom hore. Polohu držiaka na fľašu je možné presunúť nahor o minimálne 32 mm a maximálne 50 mm od pôvodnej polohy inštalácie. (y) (z) 15 mm 10 mm (z) Rozpera Uťahovací moment (y) 3 Nm TECHNICKÉ TIPY (z) V prípade jeho kolízie s upevňovacím výčnelkom pre prednú prehadzovačku použite pomocnú rozperu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. (y) 44

45 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Vstavaná batéria (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A) Inštalácia batérie Do sedadlovej rúrky zasuňte objímku sedadlovej rúrky. Sedadlová rúrka Objímka sedadlovej rúrky POZNÁMKA 1 Objímka sedadlovej rúrky nie je súčasťou. 2 Zasuňte internú batériu do objímky zo spodnej strany sedadlovej rúrky. Objímka sedadlovej rúrky Vstavaná batéria (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A) (C) Adaptér batérie (C) Na drážku adaptéra batérie namontujte medzi dvomi podložkami vlnitú podložku a upevnite ich poistným krúžkom. Podložka Vlnitá podložka (C) Poistný krúžok (D) Adaptér batérie TECHNICKÉ TIPY 3 (C) Vstavanú batériu zaisťte k sedadlovej rúrke. V závislosti na ráme sa môže spôsob nainštalovania batérie líšiť. Podrobnosti prekonzultujte s výrobcom kompletných bicyklov. Pomocou klieští na poistné krúžky (s priemerom čeľuste do 2,0 mm) namontujte poistný krúžok. (D) 45

46 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV

47 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A Schéma vedenia ST-6870 s SM-EW90 V prípade 3 portov ST-6870 ST-6870 Port E-TUBE x3 Spojka A (C) Spojka B (D) Port E-TUBE x5 TECHNICKÉ TIPY Pripojte konektor SM-EW90 a ponechajte dostatočnú vôľu na nastavenie polohy ST-6870 a úplné otočenie riadidiel. SM-EW90-A SM-JC40/41 (C) V prípade 5 portov ST-6870 ST-6870 (D) SM-EW90-B SM-JC40/41 (C) 47

48 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A Pripojenie elektrických vodičov Nainštalujte tak, aby výčnelok konektora bol zarovno s drážkou na úzkom konci. Originálne náradie Shimano TL-EW02 POZNÁMKA Pri pripájaní/odpájaní elektrických vodičov použite originálne náradie Shimano. Pri inštalácii elektrického vodiča neohýbajte nasilu poistku. Môže dôjsť k nedostatočnému pripojeniu. Pri zapájaní elektrických vodičov ich zatlačte, kým nebudete cítiť a počuť kliknutie. Originálne náradie Shimano TL-EW02 Poistka 48

49 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky B Pripojenie spojky B Externý typ (SM-JC40) 1 (C) (D) Pripojte elektrické vodiče k spojke A a k spojke B. SM-EW90-A Spojka A SM-EW90-B Spojka A (C) Port E-TUBE x3 (D) Port E-TUBE x5 (E) Originálne náradie Shimano TL-EW02 (F) Spojka B TECHNICKÉ TIPY Pri zapájaní elektrických vodičov ich zatlačte, kým nebudete cítiť a počuť kliknutie. (E) (F) Elektrické vodiče zapojte do prednej prehadzovačky, zadnej prehadzovačky a držiaka batérie. Originálne náradie Shimano TL-EW02 Predná prehadzovačka Zadná prehadzovačka TECHNICKÉ TIPY FD-6870 má na zadnej strane držiak kábla. Po pripojení pripevnite kábel podľa obrázka. Ak je ťažké pripojiť elektrický vodič, demontujte zadné koleso. Originálne náradie Shimano TL-EW02 2 Držiak batérie Držiak kábla * Používajúc širší koniec originálneho náradia Shimano TL-EW02 nainštalujte elektrický vodič na držiak kábla. Pokračovanie na ďalšej strane 49

(Slovak) DM-M Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 S

(Slovak) DM-M Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 S (Slovak) DM-M8050-07 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1 BT-DN110 BT-DN110-A BM-DN100 SC-MT800

Podrobnejšie

(Slovak) DM-R Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R6

(Slovak) DM-R Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R6 (Slovak) DM-R9150-06 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R610 ST-R9150 ST-R9160 ST-R9170 ST-R9180 FD-R9150 RD-R9150

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 (Slovak) DM-RD0003-09 Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI...4 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA...6 INŠTALÁCIA...8

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW (Slovak) DM-RD0001-06 Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Podrobnejšie

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M (Slovak) DM-SL0001-09 Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Podrobnejšie

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW (Slovak) DM-E6100-00 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW-M8050-L SW-E6010-R SW-M8050-R RD-M8050 MU-UR500 FC-E6100

Podrobnejšie

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW (Slovak) DM-E7000-00 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW-E8000-L SW-M8050-L SW-E7000-R SW-M8050-R RD-M8050

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Untitled

Untitled Varia predné a zadné bicyklové svetlá Príručka používateľa Úvod k použitiu bicyklových svetiel 1 UPOZORNENIE Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

(Slovak) DM-BR Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 B

(Slovak) DM-BR Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 B (Slovak) DM-BR0004-05 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 BR-R785 BR-RS785 BR-RS805 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Rotax EVO pokyny na prestavbu

Rotax EVO pokyny na prestavbu POKYNY PRE MODERNIZÁCIU EVO Vážený zákazník, nasledujúci návod popisuje modernizáciu so systémom zapaľovania DENSO na systém DELLORTO a tiež modernizáciu z pneumaticky na elektronicky časovaný výfukový

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Microsoft Word - El. bicykel GIRO ECO návod

Microsoft Word - El. bicykel GIRO ECO návod Príručka pre majiteľa elektrického bicykla GIRO ECO Obsah I Všeobecné montážne pokyny Ⅱ Kontrola pred jazdou Ⅲ Nabíjanie Ⅳ Údržba Ⅴ Odstraňovanie jednoduchých problémov Ⅵ Záruka I Všeobecné montážne pokyny

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

TurboBuddy Plus Vysávač

TurboBuddy Plus Vysávač TurboBuddy Plus Vysávač 10032991 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9

(Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9 (Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9120 BR-R9170 SM-RT900 ULTEGRA ST-R8020 BR-R8070 SM-RT800

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

B.book

B.book A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Slovensky Pre Vašu bezpečnosˆ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK J O N S E R E D S E R V I C E 1750/1950 ČEŠTINA POLSKI MAGYAR SLOVENŠČINA CZ Priročnik za uporabnika SK Operátorská príručka PL Instrukcja obsługi HU Manualul operatorului SI Priročnik za uporabnika 115

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 15 3000 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-3565 Regulačný model: P63F Regulačný typ: P63F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

B.book

B.book gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U Slovensky

Podrobnejšie

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd MONTÁŽNY NÁVOD T.342 SK OBSAH BALENIA TELEMATICKÁ JEDNOTKA ODPOJTE AKUMULÁTOR KABELÁŽ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery:... 55 x 124 x 13 mm Napájacie napätie:... 12/24V Frekvenčné pásma:.. 880-960 MHz;1559.00MHz-1610.00MHz;1710-1880MHz;2402-2480MHz

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC

ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC ELEKTRICKÝ BICYKEL LOVELEC ORION Manuál Záručný list 2 Úvod Vážený zákazník, Blahoželáme k zakúpeniu elektrického bicykla Lovelec! Tento výrobok Vám určite prinesie veľa skvelých okamihov a radosti. Tento

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230 ELEKTRICKÁ BRÚA NA NOŽE 51.01-BN-230 2 1 1. Vypínač 2. Otvory pre brúsenie 3 3. Otvory pre odstránenie prachu 2 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO. Pôvodný návod k elektrickej brúske

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

UM-78N0A Komplexný elektrický systém SHIMANO Používateľská príručka Séria E6100 Pôvodný návod na použitie

UM-78N0A Komplexný elektrický systém SHIMANO Používateľská príručka Séria E6100 Pôvodný návod na použitie UM-78N0A-002-02 Komplexný elektrický systém SHIMANO Používateľská príručka Séria E6100 Pôvodný návod na použitie OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 Slovak Dôležité bezpecnostné informácie...3 Zaistenie bezpečnosti...3

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie MIXÉR NA FRAPPÉ R-4410 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

UM-79E0A Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie

UM-79E0A Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie UM-79E0A-002-02 Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 Slovak Dôležité bezpečnostné informácie...3 Zaistenie

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané SLOVENSKY 1 Užívateľský manuál UPOZORNENIE Pre zaistenie plnej funkčnosti pretekárskeho volantu T 150 s hrami, je možné, že bude nutné inštalovať automatické aktualizácie (sú dostupné, ak je konzola pripojená

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

Inspiron Gaming Servisná príručka

Inspiron Gaming  Servisná príručka Inspiron 15 7000 Gaming Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-7567 Regulačný model: P65F Regulačný typ: P65F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Shimano Steps.indd

Shimano Steps.indd UM-78N0A-001-02 Komplexný elektrický systém SHIMANO Používateľská príručka a návod na použitie Séria E6100 Séria E6000 Séria E6100 Pôvodný návod na použitie OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 Slovak Dôležité

Podrobnejšie

CAL. AS32 Solárne hodinky slovenčina Hodinová, minútová a sekundová ručička Dátum zobrazený pomocou číslic Funkcia solárneho nabíjania Funkcia predbež

CAL. AS32 Solárne hodinky slovenčina Hodinová, minútová a sekundová ručička Dátum zobrazený pomocou číslic Funkcia solárneho nabíjania Funkcia predbež CAL. AS32 Solárne hodinky Hodinová, minútová a sekundová ručička Dátum zobrazený pomocou číslic Funkcia solárneho nabíjania Funkcia predbežného upozornenia na nízku hladinu energie 1 ZOBRAZENIE A KORUNKA

Podrobnejšie

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW C A B 1 Bezpečnostné pokyny a životné prostredie 3 1.1. Všeobecná bezpečnosť................ 3 1.1.1 Varovanie HC....................... 5 1.1.2 Pre modely

Podrobnejšie

XPS 15 Servisná príručka

XPS 15  Servisná príručka XPS 15 Servisná príručka Model počítača: XPS 9550 Regulačný model: P56F Regulačný typ: P56F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie

Podrobnejšie

Prevodník USB/20mA

Prevodník USB/20mA PREVODNÍK USB / 20mA DX5220 obj. č. K4133 Návod na obsluhu Námestovo, september 2006 A0881.doc 06/2007 Obsah 1. ÚVOD...2 2. OBSLUHA ZARIADENIA...2 2.1. POPIS PREVODNÍKA... 2 2.2. INŠTALÁCIA OVLÁDAČA...

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET () SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA 4.87 X 7.2 07/28/201 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠETKY INŠTRUCIE PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU VAROVANIE Pre zníženie

Podrobnejšie

Bez názvu-2

Bez názvu-2 NÁVOD NA POUŽITIE SPAL KIT Elektrické ovládanie okien 20 ÚVOD Aby bolo možné zariadenie nainštalovať do vášho vozidla, dbajte na to, aby boli splnené nasledovné podmienky: Odstráňte dvernú kľučku a dverný

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Yealink VC800 Videokonferenčný systém

Yealink VC800 Videokonferenčný systém Yealink VC800 Videokonferenčný systém OBSAH 1. BALENIE OBSAHUJE 3 2. ZAPOJENIE ZARIADENIA 4 3. INŠTALÁCIA DÁL. OVLÁDAČE A PÁSOK 5 4. INŠTALÁCIA KAMERY 6 5. SIEŤOVÁ NASTAVENIE 8 6. BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Exteriérová stolná lampa s LED sk Informácia o výrobku a záruka Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením

Podrobnejšie

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd Prúdový chránič EFI-2 30.5 5 EFI-2 16-80 A 18 36 71.5 87.5 Men. zapínací a vypínací I m Stupeň ochrany Trieda izolácie 230 V a.c. 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 0.03, 0.1, 0.3, 0,5 A 10 ka 800 A IP 20 (IP40)

Podrobnejšie

Inspiron v 1 Servisná príručka

Inspiron v 1 Servisná príručka Inspiron 13 5000 2 v 1 Servisná príručka Regulačný model: P69G Regulačný typ: P69G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Bezkáblový akumulátor powerbank a nabíjačka sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97638HB66XVIII 2018-07 Vážení zákazníci! Váš nový akumulátor powerbank je perfektný sprie - vod ca

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd 10022715 Inšpekčná kamera Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Batéria Li-ion typu Shark 36V a 48V Použitie batérie Lítiové články a batérie sú určené k používaniu ako nabíjateľné a opakovane použ

Návod na obsluhu Batéria Li-ion typu Shark 36V a 48V Použitie batérie Lítiové články a batérie sú určené k používaniu ako nabíjateľné a opakovane použ Návod na obsluhu Batéria Li-ion typu Shark 36V a 48V Použitie batérie Lítiové články a batérie sú určené k používaniu ako nabíjateľné a opakovane použiteľné zdroje elektrickej energie. Li-ion batérie sú

Podrobnejšie

manual_water_heater_digiterm_SK.indd

manual_water_heater_digiterm_SK.indd SK BATÉRIA S OHREVOM DIGITERM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE BATÉRIA S OHREVOM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku.

Podrobnejšie

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 Spotrebič musí inštalovať kvalifikovaný technik v súlade s týmito pokynmi. VAROVANIE: nedodržanie inštalácie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia

Podrobnejšie

Elektrické autíčko Audi R8 SPYDER Štýl a farba sa môžu líšiť. Vyrobené v Číne. Príručka majiteľa obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ako montáž

Elektrické autíčko Audi R8 SPYDER Štýl a farba sa môžu líšiť. Vyrobené v Číne. Príručka majiteľa obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ako montáž Elektrické autíčko Audi R8 SPYDER Štýl a farba sa môžu líšiť. Vyrobené v Číne. Príručka majiteľa obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ako montáž, použitie a pokyny pre údržbu. Autíčko musí byť zostavené

Podrobnejšie

UZN-V-VPK-LINEO VO ES SK

UZN-V-VPK-LINEO VO ES SK VENTILÁTORY Domácnosť a komerčné priestory Inštalačno - užívateľský návod LINEO VO ES Dátum vydania: 03.12.2018 UZN-V-VPD-LINEO_ES-1218-01-SK LINEO VO ES / strana 2 POPIS Dodržiavanie nasledujúcich pokynov

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

DIC 221 SÉRIA

DIC 221 SÉRIA DIC SÉRIA ! VÝSTRAHA PREHĽAD PROODUKTU. Prosím, prečítajte si pred inštaláciou a použitím produktu starostlivo tieto pokyny.. Neodstrihujte zdroj napájania kvôli jeho predĺženiu; zariadenie (transformátor)

Podrobnejšie

Mains on Tap návod na montáž

Mains on Tap návod na montáž info@manadatrading.sk www.manadatrading.sk Návod na montáž a údržbu systému dopúšťania pitnej vody do nádrže : MAINS ON TAP Mains on Tap Obj.číslo : 350020 Body popísané v tomto návode musia byť dodržané

Podrobnejšie

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 948 940 993 prorain@prorain.sk PRED INŠTALÁCIOU: 1.

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Exteriérová stojacia lampa s LED Informácia o výrobku a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94490HB11XIX 2018-11 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte

Podrobnejšie

76101_HHK_05_Kap2_SK

76101_HHK_05_Kap2_SK Nové modulové prístroje značky Hager - viac bezpečnosti Nové modulové prístroje značky Hager pri inštalácií zabezpečia jednoduchú a bezpečnú montáž. Chránia ľudské životy, veci a vodiče pred rizikom poškodenia

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

TDM-NW10_SK

TDM-NW10_SK 3-297-321-12(1) Adaptér DIGITAL MEDIA PORT Návod na použitie TDM-NW10 2008 Sony Corporation Slovensky Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia. Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených

Podrobnejšie