Séria Návod predajcu ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. CESTNÝ MTB Trekking. Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Séria Návod predajcu ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. CESTNÝ MTB Trekking. Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ"

Prepis

1 (Slovak) DM-UL Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria 6870 ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SM-EW90-A SM-EW90-B SM-BTR1 SM-BTR2 BT-DN110 BT-DN110-A SM-BMR1 SM-BMR2 BM-DN100 SM-BA01 SM-BCR1 SM-BCR2 SM-BCC1 EW-SD50 EW-SD50-I SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41

2 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE... 4 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI... 5 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma)...17 Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A)...19 Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka...23 Inštalácia prednej prehadzovačky...26 Inštalácia zadnej prehadzovačky...30 Inštalácia prepínača radenia...31 Montáž spojky A...39 Montáž spojky B...40 Inštalácia batérie...41 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A...47 Pripojenie spojky B...49 Pripojenie k páčke Dual Control...55 Smerovanie spojky B a elektrických vodičov vnútri rámu...57 Montáž stredovej osky...58 Inštalácia priechodiek...59 Kontrola zapojenia...60 Odpojenie elektrických vodičov

3 NASTAVENIE Nastavenie zadnej prehadzovačky...64 Nastavenie prednej prehadzovačky...69 Nastavenie pohybu páčky...74 NABÍJANIE BATÉRIE Názvy súčastí...76 Spôsob nabíjania...78 Ak je nabíjanie nefunkčné...80 PRIPOJENIE A KOMUNIKÁCIA S POČÍTAČOM Nastavenia, ktoré možno prispôsobiť v aplikácii E-TUBE PROJECT...83 ÚDRŽBA Opätovné nasadenie krytu konzoly...85 Výmena výrobného štítka...85 Demontáž telesa konzoly a telesa páčky...86 Montáž jednotky prepínača...87 Montáž telesa konzoly a telesa páčky...89 Výmena kladky...90 Inštalácia osky B

4 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Tento návod predajcu je primárne určený pre profesionálnych cyklistických mechanikov. Používatelia, ktorí nie sú profesionálne zaškolení na montáž bicyklov, sa pomocou návodu predajcu nesmú pokúšať o svojpomocné inštalovanie prvkov. Ak je pre vás ktorákoľvek časť informácií v návode nezrozumiteľná, s inštaláciou nepokračujte. Namiesto toho požiadajte o pomoc miestneho predajcu bicyklov alebo sa obráťte na miesto, kde ste daný výrobok zakúpili. Prečítajte si všetky referenčné príručky dodané s predmetným výrobkom. Výrobok nerozoberajte a ani ho neupravujte, ak to nie je požadované v rámci pokynov obsiahnutých v tomto návode predajcu. Všetky návody predajcu a referenčné príručky sú k dispozícii on-line na našej webovej lokalite ( Dodržiavajte všetky príslušné pravidlá a predpisy platné v krajine, štáte alebo regióne, kde vykonávate vašu podnikateľskú činnosť predajcu. Kvôli bezpečnosti si tento návod predajcu pred používaním dôkladne prečítajte a na zaistenie správneho používania ho riadne dodržiavajte. Nasledujúce pokyny je potrebné vždy dodržiavať, aby sa predišlo osobným poraneniam a fyzickému poškodeniu zariadení a okolia. Pokyny sú zatriedené podľa stupňa nebezpečenstva alebo škody, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade nesprávneho používania produktu. NEBEZPEČENSTVO Nedodržanie pokynov bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie. VÝSTRAHA Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok smrť alebo vážne poranenie. UPOZORNENIE Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok osobné poranenie alebo fyzické poškodenie zariadenia a okolia. 4

5 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI ZAISTENIE BEZPEČNOSTI NEBEZPEČENSTVO Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Lítium-iónová batéria Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov, aby ste predišli popáleninám alebo iným poraneniam spôsobeným únikom tekutiny, prehrievaním, ohňom alebo explóziou. Na nabíjanie batérie používajte určenú nabíjačku. Použitie akýchkoľvek iných položiek môže viesť k vzniku požiaru, prehriatiu alebo unikaniu. Batériu neohrievajte ani ju nevhadzujte do ohňa. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru alebo k prasknutiu. Batériu nedeformujte, neupravujte ani nerozoberajte; taktiež na koncovky batérie priamo neaplikujte spájku. Batériu nenechávajte na miestach, kde by mohla teplota presiahnuť 60 C; k takým miestam patria miesta vo vnútri vozidiel vystavené počas horúcich dní účinkom priameho slnečného žiarenia, alebo miesta v blízkosti sporákov. Ak to nedodržíte, úniky, prehrievanie alebo prasknutie môže mať za následok vznik požiaru, popálenín alebo iných poranení. Koncovky (+) a (-) neprepájajte kovovými predmetmi. Batériu neprenášajte ani neskladujte spolu s kovovými predmetmi, ako sú napríklad retiazky alebo sponky do vlasov. Ak to nedodržíte, môže dôjsť ku skratom, prehrievaniu, popáleninám alebo iným poraneniam. Ak sa tekutina unikajúca z batérie dostane do očí, okamžite zasiahnutú oblasť vypláchnite pitnou vodou bez trenia očí a následne vyhľadajte lekárske ošetrenie. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov, aby ste predišli popáleninám alebo iným poraneniam spôsobeným únikom tekutiny, prehrievaním, ohňom alebo explóziou. Nabíjačku nenechajte navlhnúť ani ju nepoužívajte ak je vlhká; taktiež sa jej nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť ku problémom v rámci prevádzky alebo k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nabíjačku počas používania nezakrývajte tkaninami. Ak to nedodržíte, môže dochádzať ku kumulovaniu tepla, deformácii skrinky, požiaru, alebo prehrievaniu. Nabíjačku nerozoberajte ani ju neupravujte. Ak toto nedodržíte, môže dôjsť ku zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k poraneniam. Nabíjačku používajte v spojení s uvedeným napájacím napätím. Ak je napájacie napätie iné ako uvedené napätie, môže dôjsť k požiaru, explózii, dymeniu, prehrievaniu, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k popáleninám. Počas búrky s výskytom bleskov sa nedotýkajte kovových súčastí nabíjačky alebo adaptéra striedavého prúdu. V prípade zásahu bleskom môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Používajte adaptér striedavého prúdu s USB portom s napätím 5,0 V DC a prúdom hodnoty aspoň 1,0 A DC. Ak použijete adaptér s hodnotou prúdu menšou ako 1,0 A, adaptér striedavého prúdu sa môže ohrievať a môže dôjsť k požiaru, dymeniu, prehrievaniu, poškodeniu, zasiahnutiu elektrickým prúdom či k popáleninám. 5

6 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI VÝSTRAHA Pri inštalacii komponentov dbajte na dodržiavanie pokynov uvedenych v referenčnych priručkach. Odporúčame, aby ste používali len originálne súčiastky značky Shimano. Ak sa diely, ako sú skrutky a matice, uvoľnia alebo poškodia, bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Okrem toho, ak nebudú nastavenia zrealizované správne, môže dochádzať k problémom a bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Počas vykonávania činností údržby, ako je výmena dielov, používajte na ochranu zraku ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmi. Tento návod predajcu je určený na použitie iba pre sériu ULTEGRA 6870 (elektronický systém radenia prevodov). Na získanie akýchkoľvek informácií ohľadom série ULTEGRA 6800, ktoré nenájdete v tomto návode, použite servisné pokyny dodané s každým komponentom. Po dôkladnom prečítaní návodu predajcu tento návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Intervaly medzi údržbou závisia od okolností používania a jazdenia. Reťaz čistte pravidelne pomocou správneho čističa reťaze. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá na báze zásad alebo kyselín, ako sú odstraňovače hrdze. V prípade použitia rozpúšťadla môže reťaz prasknúť a spôsobiť vážne poranenie. Pred jazdou na bicykli skontrolujte, či sú kolesá bezpečne upevnené. Ak sú kolesá akýmkoľvek spôsobom uvoľnené, môžu z bicykla odpadnúť, a výsledkom môže byť vážne zranenie. Skontrolujte, že reťaz nie je poškodená (deformácie alebo praskliny), nepreskakuje, alebo akékoľvek iné nezrovnalosti, ako je svojvoľné radenie prevodov. Ak zistíte akékoľvek problémy, poraďte sa s predajcom alebo so zastúpením. Reťaz sa môže zlomiť a vy môžete spadnúť. Dávajte pozor, aby sa vám počas jazdy do reťaze nezachytili časti oblečenia. V opačnom prípade môžete z bicykla spadnúť. 6

7 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Informácie o viacstupňovom radení V tomto systéme sa dá funkcia viacstupňového radenia nakonfigurovať pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT. S použitím funkcie viacstupňového radenia budú prevody pri stlačení prepínača radenia pokračovať v preraďovaní. Nastavenie viacstupňového radenia rýchlostí sa dá tiež prispôsobiť. Pri prispôsobovaní nastavení viacstupňovej zmeny prevodov pri radení si pozorne prečítajte Nastavenia, ktoré možno prispôsobiť v aplikácii E-TUBE PROJECT v tomto návode predajcu. Ak sa otáčky kľuky v rýchlejšom nastavení rýchlosti viacstupňového radenia nastavia na nízke, reťaz nebude schopná nasledovať pohyb zadnej prehadzovačky, čo môže viesť k problémom, akými sú spadnutie reťaze za hrot kazety ozubených kolies, deformácia kazety ozubených kolies alebo pretrhnutie reťaze. Položka Rýchlosť viacstupňového radenia Charakteristiky Poznámky k použitiu Rýchlosť otáčania kľuky pri spustení viacstupňového radenia Veľmi rýchlo Vysoká rýchlosť Rýchle viacstupňové radenie je možné Rýchlosť otáčania kľuky sa dá nastaviť rýchlo v závislosti od zmien jazdných podmienok. Otáčky sa dajú nastaviť rýchlo. Ľahko dochádza k nadbytočnému preradeniu. Ak bude rýchlosť otáčania kľuky nízka, reťaz nebude schopná nasledovať pohyb zadnej prehadzovačky. Reťaz preto môže spadnúť za hrot ozubenia kazetového ozubeného kolesa. Vysoká rýchlosť otáčania kľuky Rýchlo Štandardná Predvolené nastavenie Pomaly Veľmi pomaly Nízka rýchlosť Presné viacstupňové radenie je možné Viacstupňové radenie zaberie viac času Predvolené nastavenie je Štandardne. Úplne pochopte vlastnosti viacstupňového radenia rýchlostí a zvoľte nastavenie viacstupňového radenia prevodov podľa jazdných podmienok (terén, spôsob jazdy atď.). 7

8 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Lítium-iónová batéria Batériu neponárajte do sladkej ani do slanej vody a zabráňte zvlhnutiu svoriek batérie. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. Batériu nepoužívajte v prípade zreteľných poškriabaní alebo v prípade iného externého poškodenia. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Batériu nevystavujte účinkom silného nárazu ani ňou nehádžte. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Batériu nepoužívajte, ak vykazuje unikanie, zmenu farby, deformácie alebo iné nie bežné znaky. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k prasknutiu alebo prehrievaniu alebo problémom počas prevádzky. Ak unikajúca tekutina zasiahne vašu pokožku alebo odev, okamžite ich očisťte čistou vodou. Uniknutá kvapalina môže poškodiť vašu pokožku. Rozsahy prevádzkových teplôt pre batériu sú uvedené nižšie. Batériu nepoužívajte pri teplotách mimo týchto rozsahov. Ak sa batéria používa alebo skladuje pri teplotách mimo týchto rozsahov, môže dôjsť k požiaru, poraneniam alebo problémom počas prevádzky. 1. Počas vybíjania: -10 C - 50 C 2. Počas nabíjania: 0 C - 45 C SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) Ak sa nabíjanie neskončí po uplynutí 1,5 hodiny, nabíjanie ukončite. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Ak sa batéria po 4 hodinách úplne nenabije, nabíjanie ukončite. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru, prasknutiu alebo prehrievaniu. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie SM-BCR1: Nabíjačka batérie pre SM-BTR1 Pri pripájaní alebo odpájaní zástrčky uchopte a elektrickú zástrčku. Neplnenie uvedeného môže mať za následok požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Ak sa vyskytne nasledovné, prestaňte zariadenie používať a spojte sa s predajcom. Môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. * Ak zo sieťovej zástrčky vychádza štipľavo zapáchajúci dym alebo sa zástrčka zohrieva. * Vo vnútri sieťovej zástrčky je možno zlé spojenie. Elektrickú zásuvku nepreťažujte spotrebičmi nad jej menovitú kapacitu a používajte len elektrickú zásuvku pre napätie veľkosti V AC. V prípade preťaženia elektrickej zásuvky pripojením veľkého počtu spotrebičov pomocou adaptérov môže dôjsť k prehrievaniu s dôsledkom požiaru. Sieťový kábel ani sieťovú zástrčku nepoškodzujte. (Nepoškodzujte, neupravujte, nenechávajte blízko horúcich predmetov, neohýbajte, nestáčajte ani neťahajte; na hornú časť neklaďte ťažké predmety ani pevne nezväzujte.) V prípade používania v poškodenom stave môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo skratom. Nabíjačku nepoužívajte v spojení s komerčne dostupnými elektrickými transformátormi navrhnutými na používanie v zahraničí, pretože môžu nabíjačku poškodiť. Sieťovú zástrčku vždy zastrčte na doraz. Ak to nedodržíte, môže dôjsť k požiaru. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Nepoužívajte iný USB kábel, ale používajte len USB kábel dodávaný so zariadením na pripojenie k PC. Môže dôjsť k poruche nabíjania, požiaru alebo k poruche pripojenia PC v dôsledku prehrievania. Nabíjačku nepripájajte k PC v pohotovostnom režime. V závislosti od špecifikácií môže dôjsť k zlyhaniu PC. Pri pripájaní alebo odpájaní USB kábla alebo nabíjačky vždy uchopte zástrčku kábla. Neplnenie uvedeného môže mať za následok požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Ak sa vyskytne nasledovné, prestaňte zariadenie používať a spojte sa s predajcom. Môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. * Ak zo sieťovej zástrčky vychádza štipľavo zapáchajúci dym alebo sa zástrčka zohrieva. * Vo vnútri sieťovej zástrčky je možno zlé spojenie. Ak hrmí počas nabíjania adaptérom striedavého prúdu s USB portom, zariadenia, bicykla ani adaptéra striedavého prúdu sa nedotýkajte. V prípade zásahu bleskom môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Používajte adaptér striedavého prúdu s USB portom s napätím 5,0 V DC a prúdom hodnoty aspoň 1,0 A DC. Ak sa adaptér striedavého prúdu s prúdom nižším ako 1,0 A DC, môže dôjsť k poruche nabíjania, alebo sa môže adaptér striedavého prúdu prehrievať s následkom požiaru. Na pripojenie kábla k USB portu počítača nepoužívajte USB rozbočovač. Môže dôjsť k poruche nabíjania alebo k požiaru v dôsledku prehrievania. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili nabíjací kábel. (Nepoškodzujte, neupravujte, nenechávajte blízko horúcich predmetov, neohýbajte, nestáčajte ani neťahajte; na hornú časť neklaďte ťažké predmety ani pevne nezväzujte.) V prípade používania v poškodenom stave môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo skratom. 8

9 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Brzda Každý bicykel sa môže ovládať trochu inak v závislosti od modelu. Preto sa s vaším bicyklom určite naučte správne brzdiť (vrátane tlaku na brzdovú páčku a charakteristík ovládania bicykla) a manipulovať. Nesprávne používanie brzdového systému bicykla môže mať za následok stratu kontroly alebo pád, ktoré by mohli viesť k vážnemu zraneniu. O správnom ovládaní sa poraďte s profesionálnym predajcom bicyklov alebo si pozrite návod na obsluhu bicykla. Rovnako je dôležité precvičovať jazdy, brzdenie atď. Ak prednú brzdu budete aplikovať veľmi silno, koleso sa môže zablokovať a bicykel sa môže prevrhnúť dopredu s dôsledkom vážneho poranenia. Pred jazdou na bicykli sa vždy presvedčte, že predné a zadné brzdy pracujú správne. Počas daždivého počasia bude požadovaná brzdná dráha dlhšia. Znížte svoju rýchlosť a používajte brzdy skôr a jemne. Ak je povrch cesty mokrý, kolesá sa ľahšie šmyknú. V prípade šmyku pneumatík môžete z bicykla spadnúť; aby ste tomu zabránili znížte rýchlosť a brzdy používajte včas a jemne. Ohľadne inštalácie na bicykel a údržby: Pri používaní prepínača radenia bude motor, ktorý poháňa prednú prehadzovačku, pracovať až do polohy radenia bez zastavenia; preto dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu vašich prstov. ST-6871/SW-9071/SW-R671 Skutočnosti, ktoré je potrebné si všimnúť v prípade riadidiel Vnútorný priemer riadidla: Ø19,0 22,5 mm Vonkajší priemer riadidla: Ø22,2 24,0 mm Použiteľné riadidlá: Riadidlá z karbónových vlákien (s hliníkovou vložkou na mieste osadenia brzdových páčok) alebo hliníkové riadidlá. * Riadidlá z karbónových vlákien bez hliníkových vložiek nemožno používať, keď sú nainštalované brzdové páčky. UPOZORNENIE Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Lítium-iónová batéria Batériu uskladnite na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat. SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) Ak nebudete batériu dlhodobo používať, batériu pred uskladnením vyberte a nabite. SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Ak nebudete batériu dlhodobo používať, batériu pred uskladnením nabite. Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie SM-BCR1: Nabíjačka batérie pre SM-BTR1 Pred čistením nabíjačky vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. SM-BCR2: Nabíjačka batérie pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Počas vykonávania údržby odpojte USB kábel alebo kábel na nabíjanie. 9

10 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POZNÁMKA Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Pri akomkoľvek úkone s prepínačom za účelom radenia prevodov otáčajte kľukou. Malý vodovzdorný konektor opakovane nepripájajte a neodpájajte. Môže to poškodiť fungovanie. Dávajte pozor, aby sa do portu E-TUBE nedostala voda. Prvky boli navrhnuté ako úplne vodotesné a odolávajúce pre jazdné podmienky v mokrom počasí; predsa len však prvky úmyselne do vody neponárajte. Bicykel nečisťte vysokotlakovým zariadením na umývanie. Vniknutie kvapaliny môže mať za následok poškodenie alebo hrdzu. Aby ste výrobok nevystavili žiadnym nárazom, manipulujte s ním opatrne. Na čistenie výrobku nepoužívajte riedidlá ani podobné látky. Takéto látky môžu povrchy poškodiť. Ak preraďovanie prevodov nie je plynulé, umyte prehadzovačku a namažte všetky pohyblivé diely. O aktualizácie softvéru výrobku požiadajte miesto zakúpenia. Najaktuálnejšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite Shimano. Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia odlišovať, pretože táto príručka je určená predovšetkým na vysvetlenie postupov používania výrobku. Lítium-iónová batéria Lítium-iónové batérie sú recyklovateľné cenné zdroje. Informácie ohľadne batérií po skončení životnosti získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia daného výrobku. Batériu je možné nabíjať kedykoľvek, bez ohľadu na jej aktuálny stav nabitia. Pri nabíjaní vždy používajte špeciálnu nabíjačku a batériu nabíjajte až do jej plného nabitia. V dobe zakúpenia nie je batéria nabitá úplne. Pred jazdou batériu úplne nabite. Ak sa batéria úplne vybila, čo najskôr ju nabite. Ak batériu necháte nenabitú, zníži sa tým jej kapacita. Batéria predstavuje neobnoviteľný tovar. Opakovaným používaním batéria postupne stratí svoju kapacitu na nabíjanie. Keď sa interval použiteľnosti batérie nadmerne skráti, pravdepodobne dosiahla koniec svojej životnosti a bude potrebné zakúpiť novú batériu. Životnosť batérie bude závisieť od faktorov, akými sú spôsob skladovania, podmienky používania, podmienky okolitého prostredia a od vlastností samotného bloku batérie. Pri dlhodobom skladovaní vybratej batérie batériu vyberte, keď je úroveň nabitia aspoň 50 % alebo keď svieti zelený indikátor; tým predĺžite jej úžitkovú životnosť. Odporúčame batériu nabiť raz za 6 mesiacov. Ak je skladovacia teplota vysoká, výkon batérie sa zníži a doba možnosti jej používania sa skráti. Ak budete batériu používať po jej dlhodobom uskladnení, batériu umiestnite vnútri, kde nebude vystavená účinkom priameho slnečného žiarenia a dažďa. Ak je teplota okolia nízka, čas používania batérie sa skráti. SM-BTR1: Lítium-iónová batéria (externý typ) V prípade uskladnenia batérie na inom mieste ju najprv vyberte z bicykla a nasaďte kryt koncoviek. Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny. (Uvedomte si, že skutočná doba nabíjania sa bude líšiť v závislosti od zostávajúceho nabitia batérie.) Ak sa batéria ťažko zasúva alebo vyberá, na časť zboku sa dotýkajúcu O-krúžku aplikujte požadované mazivo (prémiové mazivo). SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A: Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) Po vybratí batérie z bicykla za účelom jej uskladnenia nainštalujte záslepku. Doba nabíjania pomocou adaptéra striedavého prúdu s USB portom je asi 1,5 hodiny a pri nabíjaní pomocou USB portu počítača sú to asi 3 hodiny. (Vezmite na vedomie, že skutočná doba nabíjania bude závisieť od aktuálneho stavu nabitia batérie. V závislosti od špecifikácií adaptéra striedavého prúdu môže opätovné nabíjanie pomocou adaptéra striedavého prúdu vyžadovať takú dobu (asi 3 hodiny) ako nabíjanie pomocou PC.) 10

11 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Nabíjačka batérie/kábel nabíjačky batérie Tento prístroj používajte na základe usmernenia bezpečnostného dozoru alebo na základe pokynov na používanie. Tento prístroj nedovoľte používať osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, neskúseným osobám, ani osobám bez požadovaných znalostí, a to vrátane detí. Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti produktu. Informácie o likvidácii pre štáty mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v rámci Európskej únie. Informácie o likvidácii získate na mieste predaja alebo u najbližšieho zástupcu spoločnosti Shimano. Aby ste zabránili vystaveniu účinkom dažďa alebo vetra, batériu nabíjajte vo vnútri. Nepoužívajte vonku alebo v prostrediach s vysokou vlhkosťou. Nabíjačku batérie neumiestňujte počas používania na zaprášené podlahy. Pri používaní položte nabíjačku batérie na pevný povrch, ako napríklad stôl. Na nabíjačku batérie ani na jej káble nedávajte žiadne predmety. Káble nezväzkujte. Keď budete nosiť nabíjačku batérie, nedržte ju za káble. Káble nenapínajte nadmerne. Nabíjačku batérie neumývajte ani ju neutierajte čistiacimi prostriedkami. SM-BCR2: Nabíjačka batérie/zariadenie na pripojenie k PC pre SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Zariadenie na pripojenie k PC zapojte priamo do počítača bez použitia prechodného zariadenia, ako je napríklad USB rozbočovač. Nejazdite na bicykli, ku ktorému je pripojené zariadenie na pripojenie k PC a kábel. Nepripájajte dve alebo viac rovnakých jednotiek k jednému pripájaciemu miestu. Ak to nedodržíte, jednotky nemusia fungovať správne. Nepripájajte ani neodpájajte jednotky, keď prebieha rozpoznávanie alebo keď sa rozpoznávanie ukončí. Ak to nedodržíte, jednotky nemusia fungovať správne. Pri zapájaní a odpájaní jednotiek skontrolujte postupy, ktoré sú uvedené v návode na použitie E-TUBE PROJECT. Tesnosť kábla na pripojenie k PC sa bude po opakovaných pripojeniach a odpojeniach zhoršovať. V takomto prípade vymeňte kábel. Súčasne nepripájajte dve a viac zariadení na pripojenie k PC. Ak pripojíte dve a viac jednotiek zariadenia na pripojenie k PC, nebudú fungovať správne. Okrem toho, ak sa vyskytnú chyby prevádzky, počítač možno bude potrebné reštartovať. Zariadenia na pripojenie k PC sa nemôžu používať, kým je pripojená nabíjačka. Zadná prehadzovačka Ak preraďovanie prevodov nie je plynulé, umyte prehadzovačku a namažte všetky pohyblivé diely. Ak reťaz preskakuje, požiadajte na mieste zakúpenia o výmenu ozubených koliesok, ozubených kolies a/alebo reťaze. Ak je v kladkách veľká vôľa, ktorá spôsobuje veľa hluku, požiadajte miesto zakúpenia o výmenu kladiek. Prevody je potrebné pravidelne umývať neutrálnym čistiacim prostriedkom. Okrem toho, čistenie reťaze neutrálnym čistiacim prostriedkom a jej namazanie môže byť účinným spôsobom predĺženia životnosti prevodov a reťaze. Ak je rozsah vôle v prepojeniach taký veľký, že nastavenie nie je možné, mali by ste vymeniť prehadzovačku. 11

12 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Ohľadne inštalácie na bicykel a údržby: Všetky nepoužívané porty E-TUBE opatrite záslepkami. Na demontáž elektrických vodičov používajte originálne náradie Shimano TL-EW02. Motory jednotky motora nemožno opravovať. Na získanie informácií o odoslaní nabíjačky batérie do Južnej Kórey a Malajzie sa obráťte na Shimano. Použite vonkajší bovden, ktorému stále ostáva určitá zvyšná dĺžka, a to aj v prípade, keď sa riadidlá úplne otočia do obidvoch strán. Okrem toho skontrolujte, či sa radiaca páčka nedotýka rámu bicykla, keď sa úplne vytočia riadidlá. Na dosiahnutie plynulej prevádzky použite vyšpecifikované lanko a vodiaci prvok lanka. Elektrické vodiče/kryty elektrických vodičov Elektrické vodiče zaistite pomocou upínacích pásikov, aby nekolidovali s ozubenými kolieskami, ozubenými kolesami ani plášťami. Sila priľnutia lepidla je sčasti oslabená, aby nedošlo k odlúpnutiu laku z rámu pri odmontovaní krytu elektrického vodiča, napríklad kvôli ich výmene. Ak dôjde k odlepeniu krytu elektrického vodiča, vymeňte ho za nový. Pri odstraňovaní krytu elektrického vodiča tento kryt neodlepujte príliš rázne. V takom prípade dôjde aj k odlúpnutiu laku z rámu. Neodmontujte držiaky káblov, ktorými sú uchytené vstavané elektrické vodiče (EW-SD50-I). Držiaky káblov zabraňujú pohybu elektrických vodičov vnútri rámu. Pri inštalácii na bicykel neohýbajte nasilu zástrčku elektrického vodiča. Môže dôjsť k nedostatočnému kontaktu. Páčka Dual Control Pred expedovaním od výrobcu sú inštalované záslepky. Záslepky neodstraňujte, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pri smerovaní elektrických vodičov dbajte na to, aby nekolidovali s brzdovými páčkami. Zadná prehadzovačka Vždy dbajte na to, aby bola skrutka horného nastavenia a skrutka dolného nastavenia nastavená podľa pokynov uvedených v časti týkajúcej sa nastavení. Ak tieto skrutky nenastavíte, reťaz sa môže zachytiť medzi špicami a najmenšie ozubené koleso a koleso sa môže zablokovať, alebo sa môže reťaz zošmyknúť na malé ozubené koleso. Pravidelne čisťte prehadzovačku a všetky pohyblivé časti pravidelne mažte (mechanizmus a kladky). Ak sa nedá vykonať nastavenie radenia prevodov, skontrolujte stupeň paralelnosti koncoviek vidlice. Na napínacej kladke je zobrazená šípka, ktorá označuje smer otáčania. Napínaciu kladku nainštalujte tak, aby šípka smerovala v smere hodinových ručičiek, a to ak sa pozeráte na vonkajšiu stranu prehadzovačky. SM-BMR1/Držiak batérie Podporuje ho verzia firmvéru alebo novšia. Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia odlišovať, pretože táto príručka je určená predovšetkým na vysvetlenie postupov používania výrobku. 12

13 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI Pre inštaláciu na bicykel: Poznámky týkajúce sa opätovnej inštalácie a výmeny komponentov Po opätovnom zmontovaní alebo výmene výrobku ho systém automaticky rozpozná s cieľom umožniť činnosť podľa nastavení. Ak systém po opätovnom zmontovaní alebo výmene nefunguje, činnosť skontrolujte pomocou dolu uvedeného postupu resetovania napájania systému. Ak dôjde k zmene konfigurácie prvkov alebo dôjde k poruche, pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT vykonajte aktualizáciu firmvéru pre každý prvok na najnovšiu verziu a kontrolu vykonajte znova. Taktiež skontrolujte, že máte najnovšiu verziu aplikácie E-TUBE PROJECT. Ak nemáte najnovšiu verziu softvéru, kompatibilita súčastí alebo funkcie výrobkov nemusia byť dostupné. Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Informácie o batériách po skončení životnosti Lítium-iónové batérie sú recyklovateľné cenné zdroje. Informácie ohľadne batérií po skončení životnosti získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia daného výrobku. Informácie o resetovaní napájania systému Ak systém prestane fungovať, systém možno obnoviť resetovaním napájania systému. Po vybratí batérie sa na resetovanie systému napájania vyžaduje asi jedna minúta. V prípade používania SM-BTR1 Z držiaka batérie vyberte batériu. Po asi jednej minúte batériu nainštalujte. V prípade používania SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Odpojte zástrčku od SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A. Po asi jednej minúte zasuňte zástrčku. Pripojenie a komunikácia s počítačom Zariadenia na pripojenie k PC sa dajú použiť na spojenie PC s bicyklom (systémom alebo komponentmi) a E-TUBE PROJECT sa dá použiť na vykonávanie úloh, ako je prispôsobovanie jednotlivých súčastí alebo celého systému a na aktualizovanie ich firmvéru. Ak nebudú verzie softvéru E-TUBE PROJECT a firmvéru pre každý komponent aktualizované, môžu sa pri prevádzke bicykla vyskytnúť problémy. Skontrolujte verziu softvéru a aktualizujte ju na najnovšiu. Zariadenie na pripojenie k PC E-TUBE PROJECT Firmvér SM-BMR2/SM-BTR2 Verzia alebo novšia Verzia alebo novšia BT-DN110/BT-DN110-A/ BM-DN100 SM-PCE1/SM-BCR2 Verzia alebo novšia Verzia alebo novšia Informácie o kompatibilite s aplikáciou E-TUBE PROJECT Podrobnosti o kompatibilite s aplikáciou E-TUBE PROJECT nájdete na nasledujúcej internetovej stránke. ( 13

14 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA

15 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA Na účely inštalácie, nastavenia a údržby sú potrebné nasledujúce nástroje. Nástroj Nástroj Nástroj 2 mm imbusový kľúč Šesťcípy kľúč č. 5 Náradie na odrezanie pásky na obalenie riadidiel 2,5 mm imbusový kľúč Kliešte na poistné krúžky TL CT12 3 mm imbusový kľúč Špeciálny nástroj na vybratie E-krúžku Originálne náradie Shimano TL-EW02 5 mm imbusový kľúč Plastové kladivko Skrutkovač č. 1 Úžitkový nôž 15

16 INŠTALÁCIA

17 INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) INŠTALÁCIA Tento návod predajcu je určený na použitie iba pre sériu ULTEGRA 6870 (elektronický systém radenia prevodov). Ďalšie informácie týkajúce sa série ULTEGRA 6800, ktoré v tomto návode nenájdete, nájdete v návode predajcu na webovej lokalite. Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 Externý typ (SM-JC40) [a] [b] [c] (C) [e] [f] [d] Držiak batérie SM-BMR2/BM-DN100 Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 (C) Spojka A SM-EW90-A/B (D) Elektrický vodič EW-SD50 (E) Spojka B SM-JC40 TECHNICKÉ TIPY (D) (E) Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] 900 mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm 17

18 INŠTALÁCIA Schéma elektrického zapojenia (celková koncepčná schéma) Vstavaný typ (SM-JC41) [b] [c] (C) [e] [f] [d] Držiak batérie SM-BMR2/BT-DN110/BT-DN110-A Lítium-iónová batéria (externý typ) SM-BTR1 (C) Spojka A SM-EW90-A/B (D) Elektrický vodič EW-SD50-I (E) Spojka B SM-JC41 TECHNICKÉ TIPY (D) (E) [a] Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm Vstavaná batéria typu SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Vstavaný typ (SM-JC41) [b] [c] [a] [e] [f] Lítium-iónová batéria (vstavaný typ) SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A Spojka A SM-EW90-A/B (C) Elektrický vodič EW-SD50-I (D) Spojka B SM-JC41 [d] TECHNICKÉ TIPY (C) (D) Dĺžka kábla (EW-SD50) [a] + [b] mm [a] + [c] mm [d] mm [e], [f] 500 mm 18

19 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) 3-portový typ Typ so zahnutými riadidlami SM-EW90-A ST-6870 ST-6870 Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra (z) Možnosť Port E-TUBE x2 Port pre diaľkový radič šprintéra (C) Spojka A (D) Port E-TUBE x3 (E) Spojka B SW-R610 (z) SM-EW90-A (C) SW-R610 (z) (D) SW-R600 (z) SM-JC40/41 (E) 19

20 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Typ s pripojením na nadstavec SM-EW90-A SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra ST-6870 ST-6870 (z) Možnosť Port pre diaľkový radič šprintéra Port E-TUBE x2 (C) Spojka A (D) Spojka B (E) Port E-TUBE x3 SW-R610 (z) SM-EW90-A (C) (E) SW-R610 (z) SM-JC40/41 (D) 20

21 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) 5-portový typ Typ s pripojením na nadstavec SM-EW90-B SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra ST-6870 ST-6870 (z) Možnosť Port pre diaľkový radič šprintéra Port E-TUBE x2 (C) Spojka A (D) Spojka B (E) Port E-TUBE x5 SW-R610 (z) SM-EW90-B (C) SW-R610 (z) (E) SW-R600 (z) SM-JC40/41 (D) 21

22 INŠTALÁCIA Schéma zapojenia elektrických káblov (na strane spojky A) Typ pre časovkárske/triatlonové riadidlá SM-EW90-B SW-R671/SW-9071 (z) Konektor E-TUBE Konektor pre diaľkový radič šprintéra (x) (y) (x) (y) 6 mm 18 mm ST-6871 ST-6871 (z) Možnosť Spojka A Spojka B (C) Port E-TUBE x5 SM-EW90-B SM-JC40/41 (C) 22

23 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Vnútorné lanko BC-9000/R680 Vonkajší bovden Ø1,6 mm Ø5 mm Na vnútorné lanko nenanášajte mazivo ani iné mazivá. VÝSTRAHA Nezabudnite utrieť všetko mazivo zachytené na upevňovacej časti vnútorného lanka. Po utretí maziva pretiahnite vnútorné lanko cez vonkajší bovden. Ak sa na upevňovaciu časť zachytí mazivo, sila pridržania brzdového lanka nemusí byť dostatočná. Ak je sila pridržania nedostatočná, brzdové lanko sa uvoľní a spôsobí stratu ovládania bŕzd a možné vážne poranenie. POZNÁMKA Dávajte pozor, aby vnútorné lanko BC-9000/R680 neprišlo do kontaktu s páčka brzdy alebo kovovou časťou (nastavovacou časťou) strmeňovej brzdy. Keď sa nainštaluje vnútorné lanko, alebo keď sa počas používania poškodí povrchová vrstva, môže dochádzať k tvorbe textilného prachu, nemá to však vplyv na funkcie lanka. Použite káble, ktoré sú dostatočne dlhé a majú určitú vôľu aj pri úplnom otočení riadidiel na obe strany. TECHNICKÉ TIPY Informácie o nainštalovaní brzdového kábla nájdete v návode predajcu BR ST-6870 Odlúpnite kryt konzoly a imbusovým kľúčom utiahnite upínaciu maticu. Upínacia matica Uťahovací moment 6-8 Nm 1 POZNÁMKA V prípade karbónového riadidla môže aj odporúčaný uťahovací moment byť veľmi veľký, čo spôsobí poškodenie riadidla, alebo veľmi malý, čo spôsobí nedostatočné namontovanie. Informácie o správnej hodnote uťahovacieho momentu získate u výrobcu kompletného bicykla alebo výrobcu riadidla. Pásik so svorkou, skrutka so svorkou a upínacia matica ST-6870 nie sú kompatibilné s ostatnými výrobkami. Nepoužívajte súčasti, ktoré sa používajú v iných výrobkoch. Pokračovanie na ďalšej strane 23

24 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka Stlačte páčku, ako keby ste chceli zabrzdiť, a pretiahnite vnútorné lanko. Vonkajší bovden Káblový hák (C) Vnútorné lanko POZNÁMKA Vnútorný koniec Zabezpečte, aby vnútorný koniec bol pevne uložený v káblovom háku. Vnútorný koniec 2 Káblový hák (C) Vonkajší bovden dočasne zaistite k riadidlám (pomocou pásky alebo podobného materiálu). Vonkajší bovden Platňa 3 24

25 INŠTALÁCIA Inštalácia páčky Dual Control a brzdového lanka ST Vonkajší bovden smerujte do riadidla. Pri montáži páčka brzdy nastavte dĺžku vonkajšieho bovdenu tak, aby bezpečne dosadol do držiaka vonkajšieho bovdenu. Nainštalujte páčka brzdy na riadidlo tak, že ju utiahnete pomocou imbusového kľúča proti smeru hodinových ručičiek. Riadidlá 5 mm imbusový kľúč Uťahovací moment 6-8 Nm 2 POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky (C) Pretiahnite vnútorné lanko. Vonkajší bovden Vnútorné lanko (C) Držiak vonkajšieho bovdenu POZNÁMKA 3 Vnútorný koniec Zabezpečte, aby vnútorný koniec bol pevne uložený v káblovom háku. Vnútorný koniec Káblový hák 25

26 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Inštalácia prednej prehadzovačky Skontrolujte, či rám, na ktorý bude nainštalovaná predná prehadzovačka, je natvrdo spájaný alebo s pásikom. Pri inštalácii na natvrdo spájaný typ rám (C) Namontujte podpernú platňu na sedadlová trubka. Počas nastavovania podpornej skrutky prednej prehadzovačky skontrolujte miesto, v ktorom sa podporná skrutka priamo dotýka rámu, a v tomto mieste nainštalujte podpernú platňu. Podperná platňa Montážna podložka (C) Upevňovacia skrutka Uťahovací moment 5-7 Nm Po vykonaní kontroly polohy uvoľnite podpornú skrutku a vráťte ju do pôvodnej polohy. POZNÁMKA Potom na rám nainštalujte prednú prehadzovačku. V prípade inštalácie prednej prehadzovačky na rám natvrdo spájaného typu treba na sedadlová trubka bezpodmienečne pripojiť podpernú platňu. Nezabudnite ju pripojiť, aby ste zabránili poškodeniu rámu tlakom podpornej skrutky. 1 TECHNICKÉ TIPY Pásku podpernej platne umiestnite tak, aby páska neprichádzala do priameho kontaktu s podpornou skrutkou. K dispozícii sú podperná platňa so zakriveným priľnavým povrchom a platňa s rovným priľnavým povrchom, ako je to znázornené na obrázku; použite typ, ktorý zodpovedá tvaru rámu. Platňa Platňa Podperná platňa 2 mm imbusový kľúč Podporná skrutka Pokračovanie na ďalšej strane 26

27 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky [A-B] Nastavte tak, aby medzi vonkajšou lištou vedenia reťaze a najväčším ozubeným kolieskom bola vzdialenosť 1-3 mm. Vonkajšia vodiaca lišta reťaze Najväčšie ozubené koliesko 2 [A-B] Vzdialenosť: 1-3 mm Pomocou 5 mm imbusového kľúča zaistite vonkajšiu lištu vedenia reťaze tak, aby rovná časť lišty bola priamo nad najväčším ozubeným kolieskom a tak, aby zadný okraj vedenia reťaze bol 0,5-1 mm od predného okraja. Vedenie reťaze Predné ozubené koleso (najväčšie ozubené koliesko) Uťahovací moment 3 [A-B] 0,5-1 mm 5-7 Nm [A-B] Nastavte polohu prednej prehadzovačky. Podporná skrutka Nastavte polohu prednej prehadzovačky tak, aby plochá časť vonkajšej lišty vedenia reťaze bola priamo nad a rovnobežne s najväčším ozubeným kolieskom. 4 Podpornú skrutku nastavte otáčaním 2 mm imbusového kľúča. 27

28 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Pri inštalácii na rám s pásikom Na prednú prehadzovačku nainštalujte pásik so svorkou. V závislosti na ráme namontujte na pásik so svorkou adaptér lišty. Potom na rám nainštalujte prednú prehadzovačku. Pásik so svorkou Podporná skrutka (C) 2 mm imbusový kľúč (D) Adaptér lišty (pre Ø28,6) (E) Upevňovacia skrutka Uťahovací moment 1 (C) (D) 5-7 Nm POZNÁMKA Pri inštalácii na rám s pásikom sa vyžaduje pásik so svorkou (SM-AD90/79/67). V tomto prípade taktiež použite podpornú skrutku. Podperná platňa a montážna podložka sa nevyžadujú. SM-AD11/15 nemožno nainštalovať. (E) [A-B] Nastavte tak, aby medzi vonkajšou lištou vedenia reťaze a najväčším ozubeným kolieskom bola vzdialenosť 1-3 mm. Vonkajšia vodiaca lišta reťaze Najväčšie ozubené koliesko 2 [A-B] Vzdialenosť: 1-3 mm Pokračovanie na ďalšej strane 28

29 INŠTALÁCIA Inštalácia prednej prehadzovačky Pomocou 5 mm imbusového kľúča zaistite vonkajšiu lištu vedenia reťaze tak, aby rovná časť lišty bola priamo nad najväčším ozubeným kolieskom a tak, aby zadný okraj vedenia reťaze bol 0,5-1 mm od predného okraja. Vedenie reťaze Predné ozubené koleso (najväčšie ozubené koliesko) Uťahovací moment 3 [A-B] 0,5-1 mm 5-7 Nm [A-B] Nastavte polohu prednej prehadzovačky. Podporná skrutka Nastavte polohu prednej prehadzovačky tak, aby plochá časť vonkajšej lišty vedenia reťaze bola priamo nad a rovnobežne s najväčším ozubeným kolieskom. 4 Podpornú skrutku nastavte otáčaním 2 mm imbusového kľúča. 29

30 INŠTALÁCIA Inštalácia zadnej prehadzovačky Inštalácia zadnej prehadzovačky Nainštalujte zadnú prehadzovačku na rám. Skrutka nastavenia napnutia B Doraz pätky (C) 5 mm imbusový kľúč Uťahovací moment 8-10 Nm POZNÁMKA (C) Počas inštalácie dávajte pozor, aby nedošlo k deformácii v dôsledku kontaktu skrutky nastavenia napnutia B a dorazu pätky. Imbusový kľúč zasuňte počas uťahovania až na doraz do otvoru pre nástroj na oske konzoly. Nepoužívajte guľôčkový imbusový kľúč. Guľôčkový imbusový kľúč V prípade nesprávneho utiahnutia môže dôjsť k nasledujúcim javom: Deformácia otvoru pre nástroj znemožňujúca vykonanie inštalácie alebo demontáže. Nižší než optimálny výkon radenia prevodov. 30

31 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Inštalácia prepínača radenia SW-R610 (Prepínač šprintéra) Schéma smerovania ST-6870 (R) ST-6870 (L) (C) SW-R610 (C) (C) Inštalácia Pomocou úžitkového noža alebo podobného náradia odrežte pásku na obalenie riadidiel na dĺžku podľa obrázka. Úžitkový nôž Náradie na odrezanie pásky na obalenie riadidiel 1 TECHNICKÉ TIPY S úžitkovým nožom manipulujte bezpečne a správne a dodržiavajte pokyny dodávané s úžitkovým nožom. 2 Odrezanú pásku na obalenie riadidiel pridržte pri náradí a následne vyrežte otvory pre spínače; zároveň sledujte smery šípok na náradí. TECHNICKÉ TIPY V závislosti od materiálu použitej pásky na obalenie riadidiel môže byť ťažké odrezať pásku pomocou nástroja na odrezanie pásky. Ak k tomu dôjde, vytvorte otvor veľkosti podľa obrázka. 13,5 mm 9,1 mm Pokračovanie na ďalšej strane 31

32 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia V polohe inštalácie prepínačov urobte na riadidlách vodiace značky a prepínače pripevnite pomocou obojstrannej pásky. Obojstranná páska 3 Zarovnajte otvor na páske na obalenie riadidiel s prepínačom. 4 Oviňte pásku na obalenie riadidiel. V tomto štádiu pásku pod prepínačmi prekryte. (z) Prekrytie POZNÁMKA Aby ste ochránili kábel, páskou na obalenie riadidiel kábel zaistite. Kábel nezaisťujte príchytkou zo suchého zipsu ani držiakom pre bicyklový počítač. 5 (z) TECHNICKÉ TIPY Na obrázku je znázornený príklad ovinutia pásky na obalenie riadidiel. Pásku na obalenie riadidiel naviňte bezpečne, aby sa prepínače nepohybovali. 32

33 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia SW-R671 (Prepínač radenia pre riadidlá aero) Schéma smerovania Spojka A SW-R671 (C) ST-6870 (C) Inštalácia Pomocou 2,5 mm imbusového kľúča demontujte upevňovaciu skrutku (M4) krytu. Upevňovacia skrutka krytu 2,5 mm imbusový kľúč (C) Upevňovacia matica krytu 1 (C) Snímte kryt konzoly z konca konzoly. Kryt konzoly Konzola 2 Pokračovanie na ďalšej strane 33

34 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Odpojte dva háčiky a z drážky konzoly vyberte kábel prepínača. Kábel prepínača 3 Konzolu umiestnite na koniec riadidiel aero. Vyťahovacia skrutka Riadidlá aero V tomto štádiu nastavte smer roviny prevádzky prepínača. Uťahovací moment 4 Pomocou 5 mm imbusového kľúča otočte vyťahovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek a utiahnite ju s cieľom nainštalovať konzolu na riadidlá aero. 5-6 Nm POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky Pokračovanie na ďalšej strane 34

35 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Zasuňte západky a na nainštalovanie konzoly ich zarovnajte s krytom konzoly. 5 Skontrolujte, že kábel prepínača vyčnieva z drážky na konzole a následne utiahnite upevňovaciu skrutku krytu. Upevňovacia skrutka krytu Drážka na konzole (C) Upevňovacia matica krytu Uťahovací moment 6 1,2-1,6 Nm TECHNICKÉ TIPY (C) Skontrolujte, že závit upevňovacej matice (M4) krytu je viditeľný. 35

36 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia SW-9071 (Prepínač radenia pre riadidlá aero) Schéma smerovania Spojka A SW-9071 (C) ST-6870 (C) Inštalácia 2 mm imbusovým kľúčom demontujte dve upevňovacie skrutky (M2,6) krytu. Upevňovacia skrutka krytu 2 mm imbusový kľúč (C) Upevňovacia matica krytu 1 (C) 2 Snímte kryt konzoly z konca konzoly. Kryt konzoly Konzola Pokračovanie na ďalšej strane 36

37 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Odpojte dva háčiky a z drážky konzoly vyberte kábel prepínača. Kábel prepínača 3 Konzolu umiestnite na koniec riadidiel aero. Vyťahovacia skrutka Riadidlá aero V tomto štádiu nastavte smer roviny prevádzky prepínača. Uťahovací moment 4 Pomocou 5 mm imbusového kľúča otočte vyťahovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek a utiahnite ju s cieľom nainštalovať konzolu na riadidlá aero. 5-6 Nm POZNÁMKA Je potrebné zarovnať ryhované drážky. Ryhované drážky Zasuňte západky a na nainštalovanie konzoly ich zarovnajte s krytom konzoly. 5 Pokračovanie na ďalšej strane 37

38 INŠTALÁCIA Inštalácia prepínača radenia Skontrolujte, že kábel prepínača vyčnieva z drážky na konzole a následne utiahnite upevňovaciu skrutku krytu. Upevňovacia skrutka krytu Drážka na konzole (C) Upevňovacia matica krytu Uťahovací moment 1,2-1,6 Nm 6 TECHNICKÉ TIPY Skontrolujte, že závit upevňovacej matice (M2,6) krytu je viditeľný. (C) 38

39 INŠTALÁCIA Montáž spojky A Príklad vedenia elektrického vodiča * Na obrázku je znázornený príklad pre ST-6870/SW-R610. (E) SM-EW90 ST-6870 (R) (C) Pravý prepínač radenia (D) Záslepka (E) Elektrický vodič (D) TECHNICKÉ TIPY (C) To sa líši v závislosti na kombinácii páčky Dual Control a prepínača radenia prevodov. Podrobnosti nájdete v schéme zapojenia elektrických vodičov (spojka A). Na vodovzdorné účely použite na nepoužívané porty TL-EW02 originálne náradie Shimano a nainštalujte záslepky. Montáž spojky A Pomocou lišty a háčika, ktoré sú súčasťou SM-EW90, pripevnite k tyčke. Lišta Predstavec (C) Háčik 1 (C) Nastavte dĺžku lišty podľa hrúbky predstavca. 2 Zaháčkujte lištu o háčik a oviňte okolo tyčky. Potiahnite lištu a skontrolujte dôkladné nainštalovanie. Pokračovanie na ďalšej strane 39

40 INŠTALÁCIA Montáž spojky B SM-EW90 nainštalujte zasunutím do časti s koľajničkou na háčiku. SM-EW90 Spojka A TECHNICKÉ TIPY Demontáž V prípade potreby demontáže vytiahnite uvoľňovaciu páku na posuvnej spojke A v smere šípky. Násilným vyťahovaním uvoľňovacej páky môžete páku poškodiť. 3 Dokončenie Uvoľňovacia páka Montáž spojky B Ak je na rám namontovaný držiak vodičov, demontujte ho. Držiak vodičov 3 mm imbusový kľúč 1 Dokončenie Nasaďte spojku B pomocou montážneho otvoru držiaka vodičov. Spojka B 2 40

41 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Inštalácia batérie Externá batéria (SM-BTR1) Inštalácia držiaka batérie Držiak batérie osaďte do požadovanej polohy. Pomocou upevňovacej skrutky košíka na fľašu dočasne nainštalujte držiak batérie k spodnej časti držiaka na fľašu. Krátky typ Na uchytenie krátkeho typu použite dodané skrutky M4. Krátky typ Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm 1 Dlhý typ V prípade dlhého typu ho zaistite skrutkami dodávanými s rámom alebo držiakom na fľašu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. 2 (z) Na konci držiaka batérie ponechajte priestor aspoň 108 mm. Uistite sa, že batériu je možné pri nainštalovanom držiaku na fľašu zasunúť a vybrať. (z) 108 mm Pokračovanie na ďalšej strane 41

42 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Utiahnutím skrutky na držiaku na fľašu pripevnite držiak batérie. V prípade dlhého typu použite na uchytenie držiaka batérie k rámu upínací pásik dodaný v rámci príslušenstva. Upínací pásik TECHNICKÉ TIPY Ak je na ráme upevňovací výčnelok Ak je rám opatrený upevňovacím výčnelkom, v tom prípade je držiak batérie možné k rámu prichytiť pomocou skrutky. Montážna skrutka držiaka batérie (M4 15 mm) 3 Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm Inštalácia krytov elektrického vodiča 1 Elektrický kábel pre držiak batérie veďte v drážke krytu pre elektrický vodič tejto konzoly. 2 Medzi konzolu pre batériu a rám osaďte pomocné rozpery a zaistite ich utiahnutím skrutiek. Rozpera TECHNICKÉ TIPY Ak máte nainštalovať košík na fľašu, je jednoduchšie inštalovať ho v tomto štádiu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. Pokračovanie na ďalšej strane 42

43 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Pomocou upínacieho pásika z príslušenstva pripevnite konzolu pre batériu k rámu. Upínací pásik TECHNICKÉ TIPY Ak je na ráme upevňovací výčnelok Ak je rám opatrený upevňovacím výčnelkom, v tom prípade je držiak batérie možné k rámu prichytiť pomocou skrutky. Montážna skrutka držiaka batérie (M4 15 mm) 3 Uťahovací moment 1,2-1,5 Nm 43

44 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Inštalácia adaptéra košíka na fľašu Ak držiak na fľašu inštalovaný na sedadlovej rúrke koliduje s batériou, posuňte ho smerom hore. Polohu držiaka na fľašu je možné presunúť nahor o minimálne 32 mm a maximálne 50 mm od pôvodnej polohy inštalácie. (y) (z) 15 mm 10 mm (z) Rozpera Uťahovací moment (y) 3 Nm TECHNICKÉ TIPY (z) V prípade jeho kolízie s upevňovacím výčnelkom pre prednú prehadzovačku použite pomocnú rozperu. Informácie ohľadom uťahovacieho momentu nájdete v servisných pokynoch pre držiak na fľašu. (y) 44

45 INŠTALÁCIA Inštalácia batérie Vstavaná batéria (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A) Inštalácia batérie Do sedadlovej rúrky zasuňte objímku sedadlovej rúrky. Sedadlová rúrka Objímka sedadlovej rúrky POZNÁMKA 1 Objímka sedadlovej rúrky nie je súčasťou. 2 Zasuňte internú batériu do objímky zo spodnej strany sedadlovej rúrky. Objímka sedadlovej rúrky Vstavaná batéria (SM-BTR2/BT-DN110/BT-DN110-A) (C) Adaptér batérie (C) Na drážku adaptéra batérie namontujte medzi dvomi podložkami vlnitú podložku a upevnite ich poistným krúžkom. Podložka Vlnitá podložka (C) Poistný krúžok (D) Adaptér batérie TECHNICKÉ TIPY 3 (C) Vstavanú batériu zaisťte k sedadlovej rúrke. V závislosti na ráme sa môže spôsob nainštalovania batérie líšiť. Podrobnosti prekonzultujte s výrobcom kompletných bicyklov. Pomocou klieští na poistné krúžky (s priemerom čeľuste do 2,0 mm) namontujte poistný krúžok. (D) 45

46 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV

47 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A Schéma vedenia ST-6870 s SM-EW90 V prípade 3 portov ST-6870 ST-6870 Port E-TUBE x3 Spojka A (C) Spojka B (D) Port E-TUBE x5 TECHNICKÉ TIPY Pripojte konektor SM-EW90 a ponechajte dostatočnú vôľu na nastavenie polohy ST-6870 a úplné otočenie riadidiel. SM-EW90-A SM-JC40/41 (C) V prípade 5 portov ST-6870 ST-6870 (D) SM-EW90-B SM-JC40/41 (C) 47

48 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky A Pripojenie elektrických vodičov Nainštalujte tak, aby výčnelok konektora bol zarovno s drážkou na úzkom konci. Originálne náradie Shimano TL-EW02 POZNÁMKA Pri pripájaní/odpájaní elektrických vodičov použite originálne náradie Shimano. Pri inštalácii elektrického vodiča neohýbajte nasilu poistku. Môže dôjsť k nedostatočnému pripojeniu. Pri zapájaní elektrických vodičov ich zatlačte, kým nebudete cítiť a počuť kliknutie. Originálne náradie Shimano TL-EW02 Poistka 48

49 PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV Pripojenie spojky B Pripojenie spojky B Externý typ (SM-JC40) 1 (C) (D) Pripojte elektrické vodiče k spojke A a k spojke B. SM-EW90-A Spojka A SM-EW90-B Spojka A (C) Port E-TUBE x3 (D) Port E-TUBE x5 (E) Originálne náradie Shimano TL-EW02 (F) Spojka B TECHNICKÉ TIPY Pri zapájaní elektrických vodičov ich zatlačte, kým nebudete cítiť a počuť kliknutie. (E) (F) Elektrické vodiče zapojte do prednej prehadzovačky, zadnej prehadzovačky a držiaka batérie. Originálne náradie Shimano TL-EW02 Predná prehadzovačka Zadná prehadzovačka TECHNICKÉ TIPY FD-6870 má na zadnej strane držiak kábla. Po pripojení pripevnite kábel podľa obrázka. Ak je ťažké pripojiť elektrický vodič, demontujte zadné koleso. Originálne náradie Shimano TL-EW02 2 Držiak batérie Držiak kábla * Používajúc širší koniec originálneho náradia Shimano TL-EW02 nainštalujte elektrický vodič na držiak kábla. Pokračovanie na ďalšej strane 49