NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky. z 15. ap rí la 2004,

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky. z 15. ap rí la 2004,"

Prepis

1

2 Strana 2730 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 15. ap rí la 2004, kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na uvá dza nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe hu Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod a 2 ods. 1 písm. k) zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod - mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo - ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a pod a 40a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub - li ky č. 291/1996 Z. z. o od ro dách a osi vách v zne ní zá - ko na č. 470/2002 Z. z. ( a lej len zá kon ) na ria u je: 1 Pred met úpra vy (1) Toto na ria de nie usta no vu je a) pod mien ky a po žia dav ky na mno ži te ský ma te riál vi - ni ča pod a 2 ods. 20 zá ko na, kto ré pri vý ro be a uvá - dza ní do obe hu musí spĺ ňa pod a usta no ve nia zá - ko na a toh to na ria de nia, b) po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča, c) po žia dav ky na vý ro bu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni - ča, d) pod mien ky uvá dza nia mno ži te ské ho ma te riá lu vi - ni ča do obe hu, e) pod mien ky vý ko nu kon tro ly mno ži te ské ho ma te riá - lu vi ni ča do ve ze né ho pod a 10, f) po dro bnos ti o oba loch, ich ozna čo va ní a uzat vá ra ní mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča, g) spô sob a roz sah vý ko nu kon tro ly kva li ty mno ži te - ské ho ma te riá lu vi ni ča uvá dza né ho do obe hu. (2) Toto na ria de nie sa ne vz a hu je na mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto rý je pre u ká za te ne ur če ný na vý voz do kra jín, kto ré nie sú člen ský mi štát mi Eu róp skej únie ( a lej len tre tia kra ji na ) a kto rý je riad ne ozna če - ný, dos ta toč ne izo lo va ný a jeho zdra vot ný stav spĺňa po žia dav ky usta no ve né v prí lo he č. 1; vý ro ba a vý voz toh to mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča sa ria di pod a uzav re tej zmlu vy. 2 Mno ži te ský ma te riál vi ni ča (1) Po žia dav ky usta no ve né tým to na ria de ním na vý - ro bu, spra co va nie a uvá dza nie do obe hu musí spĺ ňa mno ži te ský ma te riál všet kých od rôd vi ni ča pod a 2 ods. 4 zá ko na a klo nov pod a 2 ods. 8 zá ko na. (2) Mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto rý je ur če ný na ve - ge ta tív ne roz mno žo va nie vi ni ča, je mno ži te ský ma te - riál, kto rý sa vy rá ba a uzná va v ka te gó riách pod a 3 písm. b) až i). 3 Vy me dze nie poj mov Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie a) vi ni čom rast li ny rodu Vi tis (L.) ur če né na vý ro bu hroz na ale bo na po u ži tie ako mno ži te ský ma te riál, b) mla dý mi vi ni čo vý mi rast li na mi 1. za ko re ne né od rez ky, kto rý mi sú ne za šte pe né od - rez ky za ko re ne ných vi ni čo vých vý ho nov ur če - ných na za lo že nie pod pní ko vej vi ni ce ale bo vi ni ce na vý ro bu hroz na, 2. za ko re ne né sa de ni ce, kto rý mi sú za ko re ne né pod pní ko vé od rez ky spo je né šte pe ním s vrúb om uš ach ti lé ho vi ni ča ( a lej len sa de ni ce vi ni ča ), c) čas a mi sa de níc vi ni ča 1. vi ni čo vé vý ho ny, kto rý mi sú jed no roč né vý ho ny, 2. od rez ky pod pní kov na šte pe nie, kto rý mi sú od rez - ky pod pní ko vé ho vi ni ča ur če né na tvor bu pod - zem nej čas ti sa de ni ce vi ni ča, 3. vi ni čie, kto rým sú vy zre té jed no roč né vý ho ny ur - če né na zís ka va nie očiek, vrúb ov ale bo od rez kov na úče ly tvor by nad zem nej čas ti sa de níc vi ni ča, 4. od rez ky z pre šte pen cov, kto rý mi sú čas ti vi ni čo - vé ho vý ho nu ale bo by lin né ho vý ho nu ur če né na to, aby tvo ri li nad zem nú čas pri prí pra ve vrúb ov ale bo pri šte pe ní rast lín na mies te, 5. od rez ky zo škôl ky, kto rý mi sú čas ti vi ni čo vé ho vý - ho nu ale bo by lin né ho vý ho nu ur če né na pro duk - ciu od rez kov, d) škôl ka mi na mno že nie škôl ky na vý ro bu od rez kov vi - ni ča pod pní ko vé ho na šte pe nie, od rez kov zo škôl ky ale bo vi ni čia, e) škôl ka mi na kul ti vá ciu škôl ky na pes to va nie za ko re - ne ných od rez kov a za ko re ne ných sa de níc vi ni ča, f) mno ži te ským ma te riá lom pred stup ňov vi ni ča (SE) mno ži te ský ma te riál, kto rý 1. bol vy ro be ný pod a vše obec ne uzná va ných me tód s cie om za cho va pra vos od ro dy ale bo klo nu a s cie om pred chá dza cho ro bám, 2. je ur če ný na vý ro bu zá klad né ho mno ži te ské ho ma te riá lu ale bo cer ti fi ko va né ho mno ži te ské ho ma te riá lu, 3. spĺ ňa po žia dav ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot - ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre mno ži - te ský ma te riál pred stup ňov, 4. uznal pod a 15 ods. 3 zá ko na Ústred ný kon trol - ný a skú šob ný ús tav po no hos po dár sky ( a lej len kon trol ný ús tav ),

3 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana 2731 g) zá klad ným mno ži te ským ma te riá lom vi ni ča (E) mno ži te ský ma te riál, kto rý 1. bol vy ro be ný ve ge ta tív nym mno že ním pria mo z mno ži te ské ho ma te riá lu pred stup ňov pod a pís me na f), 2. je ur če ný na vý ro bu cer ti fi ko va né ho mno ži te ské - ho ma te riá lu, 3. spĺ ňa po žia dav ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot - ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre zá - klad ný mno ži te ský ma te riál, 4. kon trol ný ús tav uznal pod a 15 ods. 3 zá ko na, h) cer ti fi ko va ným mno ži te ským ma te riá lom vi ni ča (C) mno ži te ský ma te riál, kto rý 1. bol vy ro be ný pria mo zo zá klad né ho mno ži te ské - ho ma te riá lu ale bo z mno ži te ské ho ma te riá lu pred stup ňov a kto rý je ur če ný na vý ro bu 1a. mla dých vi ni čo vých rast lín ale bo čas tí mla - dých vi ni čo vých rast lín, ale bo 1b. hroz na, 2. spĺ ňa po žia dav ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot - ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre cer ti fi - ko va ný mno ži te ský ma te riál, 3. uznal kon trol ný ús tav pod a 15 ods. 3 zá ko na, i) štan dard ným mno ži te ským ma te riá lom mno ži te - ský ma te riál, kto rý 1. spĺ ňa po žia dav ky na od ro do vú pra vos a od ro do - vú čis to tu, 2. je ur če ný na vý ro bu 2a. mla dých vi ni čo vých rast lín ale bo čas tí mla - dých vi ni čo vých rast lín, ale bo 2b. hroz na, 3. spĺ ňa po žia dav ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot - ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre štan - dard ný mno ži te ský ma te riál, 4. uznal kon trol ný ús tav pod a 15 ods. 3 zá ko na, j) uvá dza ním mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe - hu pre daj, skla do va nie na úče ly pre daja, po nu ka na pre daj, do voz z tre tích kra jín ale bo aké ko vek na kla - da nie, do dá va nie ale bo iný od plat ný ale bo bez od - plat ný spô sob pre vo du mno ži te ské ho ma te riá lu na inú oso bu, ak sa tie to čin nos ti vy ko ná va jú na ob - chod né úče ly; za uvá dza nie mno ži te ské ho ma te riá - lu vi ni ča do obe hu a za ob chod né využívanie 1 ) od rôd vi ni ča sa ne po va žu je do dáv ka mno ži te ské ho ma te - riá lu 1. zod po ved ným or gá nom pod a 16 na úče ly jeho uzná va nia ale bo kon tro ly, 2. na úče ly jeho úpravy 2 ) fy zic ký mi oso ba mi pod ni - ka te mi ale bo práv nic ký mi oso ba mi, kto ré ako do dá va te lia slu žieb ne na do bud li prá vo na uvá - dza nie do da né ho mno ži te ské ho ma te riá lu do obe hu. 4 Po žia dav ky na mno ži te ský ma te riál vi ni ča (1) Mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto ré ho od ro da ne - bo la re gis tro va ná pod a 4 zá ko na, sa ne smie uzná va a uvá dza do obe hu, ak ne bol vy ro be ný z nie ktorej od - ro dy, kto rá je za pí sa ná v ka ta ló gu od rôd vi ni ča člen ské - ho štá tu Eu róp ske ho spo lo čen stva ( a lej len člen ský štát ). (2) Na mno ži te ský ma te riál vi ni ča vrá ta ne štan dard - né ho mno ži te ské ho ma te riá lu od rôd a klo nov re gis tro - va ných v Štát nej od ro do vej kni he Slo ven skej re pub li ky a za pí sa ných v lis ti ne re gis tro va ných od rôd pod a 7 ods. 4 zá ko na ale bo za pí sa ných v ka ta ló gu od rôd a klo - nov vi ni ča člen ské ho štá tu, kto rý spĺ ňa po žia dav ky a pod mien ky usta no ve né zá ko nom a tým to na ria de - ním, sa ne smú ok rem ob me dze ní, kto ré usta no vu je toto na ria de nie, pri jí ma iné ob me dze nia ale bo prís nej - šie pod mien ky vz a hu jú ce sa na kva li tu, po žia dav ky na uzná va nie ale bo kon tro lu, na uvá dza nie do obe hu a uzat vá ra nie oba lov. (3) Usta no ve nie od se ku 2 pla tí aj pre mno ži te ský ma te riál vi ni ča vy ro be ný v tre tej kra ji ne, kto rej bola pri zna ná rov no cen nos pod a 10 ods Po žia dav ky na vý ro bu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Kon trol ný ús tav uzná va pod a 15 zá ko na mno ži - te ské po ras ty vi ni ča pod a 2 ods. 18 zá ko na, kto ré sú ur če né na vý ro bu mno ži te ské ho ma te riá lu v ka te gó - riách mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (E) a cer ti fi ko va - ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (C). Mno ži te ské po ras - ty vi ni ča ur če né na vý ro bu štan dard né ho mno ži te ské - ho ma te riá lu sa úrad ne ne uzná vajú; kon trol ný ús tav ich kon tro lu je, či spĺ ňa jú po žia dav ky usta no ve né v prí - lo he č. 1. Mno ži te ské po ras ty mu sia by za lo že né len z uzna né ho mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a 2 ods. 21 zá ko na. (2) Po žia dav ky na uzna nie mno ži te ských po ras tov vi ni ča ur če ných na vý ro bu mno ži te ské ho ma te riá lu vi - ni ča v ka te gó riách mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (E) a cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (C) sú uve - de né v prí lo he č. 1. (3) Mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE) sa môže vy rá ba len v ge ne rá cii mno že nia SE1. Zá klad ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča sa môže vy rá ba v ge ne rá - cii mno že nia E. Cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál vi - ni ča (C) sa môže vy rá ba v ge ne rá cii mno že nia C1. Pri štan dard nom mno ži te skom ma te riá li sa ge ne rá cia mno že nia ne uvá dza. Štan dard ný mno ži te ský ma te riál sa ozna ču je sym bo lom S. 6 Po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množite ského materiálu viniča sú uvedené v prílohe č. 2. (2) Po žia dav ky pod a od se ku 1 musí spĺ ňa mno ži te - 1 ) 8 ods. 1 a 5 zá ko na č. 132/1989 Zb. o ochra ne práv k no vým od ro dám rast lín a ple me nám zvie rat. 2 ) 536 Ob chod né ho zá kon ní ka.

4 Strana 2732 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka 115 ský ma te riál vi ni ča v ka te gó riách mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský ma te - riál vi ni ča (E), cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál vi ni - ča (C) a štan dard ný mno ži te ský ma te riál. 7 Uzná va nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča Kon trol ný ús tav uzná va pod a 15 zá ko na mno ži te - ský ma te riál vi ni ča v ka te gó riách mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský ma te - riál vi ni ča (E) a cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál (C). Mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad - ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (E) a cer ti fi ko va ný mno - ži te ský ma te riál vi ni ča (C) môže kon trol ný ús tav uzná - va v ge ne rá ciách mno že nia pod a 5 ods. 3. Štan dard ný mno ži te ský ma te riál sa úrad ne ne uzná va; kon trol ný ús tav kon tro lu je, či spĺ ňa po žia dav ky uve de - né v prí lo he č Vý nim ky z po žia da viek na vlast nos ti a kva li tu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Pri do čas nom ohroz e ní zá so bo va nia trhu mno ži - te ským ma te riá lom vi ni ča Mi nis ter stvo pô do hos po - dár stva Slo ven skej re pub li ky ( a lej len mi nis ter stvo ) po žia da ko mi siu o ude le nie sú hla su na pri ja tie mi mo - riad ne ho opat re nia pod a 40 ods. 1 písm. b) zá ko na tý ka jú ce ho sa uvá dza nia do obe hu mno ži te ské ho ma - te riá lu, kto rý ne spĺ ňa po žia dav ky pod a prí lo hy č. 2. (2) Mi mo riad ne opat re nie pod a od se ku 1 mož no pri - ja len na množ stvo mno ži te ské ho ma te riá lu, kto ré je pot reb né na pre ko na nie do čas ných až kos tí v zá so bo - va ní trhu mno ži te ským ma te riá lom vi ni ča. (3) Do dá va te je po vin ný po u ži ná ve sku, kto rá zod - po ve dá prí sluš nej ka te gó rii mno ži te ské ho ma te riá lu. Pri do dáv ke mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do dá va né - ho pod a 9 ods. 3, je dodávate povinný po u ži náves ku hne dej far by pod a 12 ods. 3 písm. e). Na ná ve ske musí by vždy uve de né, že do dá va ný mno ži te ský ma te - riál je mno ži te ským ma te riá lom ka te gó rie, kto rá spĺňa me nej prís ne po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu usta - no ve né tým to na ria de ním, ale bo je mno ži te ským ma - te riá lom do dá va ným na úče ly pod a 9 ods Uvá dza nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe hu (1) Do dá va te ne smie uvá dza do obe hu mno ži te ský ma te riál vi ni ča, ak ne bol kon trol ným ús ta vom uzna ný ale bo skon tro lo va ný pod a 7 a ak ne spĺ ňa po žia dav ky uve de né v prí lo he č. 2. (2) Do dá va te môže uvá dza do obe hu mno ži te ský ma te riál vi ni ča v od de le ných ce lých dáv kach, kto ré sú dos ta toč ne ho mo gén ne, v die loch dá vok ale bo v ich čas - tiach. Mno ži te ský ma te riál vi ni ča musí by ba le ný v uzav re tých oba loch ale bo vo zväz koch s bez peč nost - ným uzá ve rom a musí by ozna če ný pod a 12. (3) Do dá va te môže uvá dza do obe hu aj malé množ - stvá mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča na a) po kus né úče ly ale bo na ve dec ké úče ly, b) š ach ti te ské úče ly, c) ucho va nie ge ne tic kých zdro jov rast lín, 3 ) aj ke ten to mno ži te ský ma te riál ne bol uzna ný v nie - ktorej z ka te gó rií uve de ných v 7. (4) Do dá va te môže uvá dza do obe hu mno ži te ský ma te riál ge ne tic ky mo di fi ko va nej od ro dy vi ni ča, len ak boli spl ne né všet ky opat re nia pod a oso bit né ho predpisu 4 ) na za brá ne nie ne žia du ce mu vply vu na ud - ské zdra vie a ži vot né pros tre die. (5) Ak ko mi sia roz hod ne, že od ur či té ho času ne mož - no mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto rý nie je ur če ný na po u ži tie, ako sú pod pní ky na vý ro bu od rez kov, uvá dza do obe hu, ak ne bol uzna ný ako mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský mate - riál vi ni ča (E) ale bo cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál (C), do dá va te ne smie od toh to času uvá dza do obe hu ta ký to mno ži te ský ma te riál v ka te gó rii štan dard ný mno ži te ský ma te riál. Mi nis ter stvo in for mu je o tomto zá ka ze do dá va te ov vo Ves tní ku Mi nis ter stva pô do hos - po dár stva Slo ven skej re pub li ky ( a lej len ves tník ). (6) Do dá va te môže mno ži te ský ma te riál vi ni ča me - tó da mi in vit ra uvá dza do obe hu len po pri ja tí vše obec - ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su pod a 19 ods. 1 písm. b). 10 Do voz mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča z tre tích kra jín (1) Do dá va te môže z tre tej kra ji ny do vá ža a ná sled - ne uvá dza do obe hu len mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto rý spĺ ňa po žia dav ky na po né pre hliad ky, kva li tu, zdra vot ný stav, dru ho vú pra vos, dru ho vú čis to tu, od - ro do vú pra vos a od ro do vú čis to tu usta no ve né v prí lo - hách č. 1 a 2. (2) Do dá va te môže do vá ža mno ži te ský ma te riál vi - ni ča z tre tej kra ji ny, len ak Rada Eu róp skej únie na ná - vrh ko mi sie pred jeho do vo zom pri ja la roz hod nu tie, kto rým uzna la, že mno ži te ský ma te riál vi ni ča vy rá ba - ný v tre tej kra ji ne pos ky tu je rov no cen né zá ru ky ako mno ži te ský ma te riál vi ni ča vy ro be ný v Eu róp skom spo lo čen stve. (3) Po dro bné zá sa dy na uplat ňo va nie usta no ve ní od - se kov 1 a 2 určí mi nis ter stvo pod a po žia da viek Eu róp - ske ho spo lo čen stva. (4) Do času, kým ne bu de pri ja té roz hod nu tie pod a od se ku 2 a ne bu dú usta no ve né zá sa dy pod a od se ku 3, kon trol ný ús tav je opráv ne ný po vo li do voz mno ži te - ské ho ma te riá lu vi ni ča z tre tích kra jín, ak do dá va te spĺ ňa pod mien ky pod a od se ku 1. (5) Kaž dý do dá va te bez toho, aby sa na ru šil vo ný po - hyb mno ži te ské ho ma te riálu vi ni ča v Eu róp skom spo - 3 ) Zá kon č. 215/2001 Z. z. o ochra ne ge ne tic kých zdro jov rast lín pre vý ži vu a po no hos po d ár stvo. 4 ) Zá kon č. 151/2002 Z. z. o po u ží va ní ge ne tic kých tech no ló gií a ge ne tic ky mo di fi ko v a ných or ga niz mov.

5 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana 2733 lo čen stve do vá ža né ho pod a od se kov 1 a 2, je po vin ný od vý voz cu za bez pe či o do vá ža nom mno ži te skom ma - te riá li vi ni ča tie to úda je: a) druh (bo ta nic ký ná zov), b) od ro da ale bo klon; pri do vo ze vrúb ov sa ten to údaj uvá dza pri pod pní koch ur če ných na vý ro bu od rez - kov a pri od rez koch z pre šte pen cov, c) ka te gó ria mno ži te ské ho ma te riá lu, d) ge ne rá cia mno ži te ské ho ma te riá lu, e) kra ji na vý ro by mno ži te ské ho ma te riá lu a zod po ved - ný úradný orgán, f) kra ji na vý vo zu, ak je iná ako kra ji na vý ro by, g) do voz ca, h) množ stvo do ve ze né ho mno ži te ské ho ma te riá lu. (6) Do dá va te je po vin ný úda je uve de né v od se ku 5 uvies v pí som nom ozná me ní, kto ré kon trol né mu ús ta - vu pred kla dá pod a 19 ods. 3 zá ko na. (7) Ak ko mi sia pri jme opat re nie na uvá dza nie úda jov pod a od se ku 5, mi nis ter stvo po stu pu je pod a 17 písm. d). 11 Ba le nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Oba ly a zväz ky s mno ži te ským ma te riá lom vi ni ča mu sia by uza tvo re né úrad ne ale bo pod od bor ným do - h a dom do dá va te a ta kým spô so bom, aby ich ne bo lo mož né ot vo ri bez po ru še nia pe čat né ho sys té mu ale bo bez za ne cha nia sto py na ná ve ske ale bo na oba le. Sú - čas ou pe čat né ho sys té mu je plomba ale bo rov no cen ná pe ča ( a lej len úrad ná pe ča ) a ná ve ska. (2) Oba ly, kto ré už boli úrad ne uza tvo re né, ne mož no po dru hý raz uza tvo ri, len ak tak uro bil zá stup ca kon - trol né ho ús ta vu ale bo do dá va te za prí tom nos ti zá - stup cu kon trol né ho ús ta vu. Pri opa ko va nom uza tvo re - ní oba lu do dá va te je po vin ný na ná ve ske uvies úda je o opa ko va nom uza tvo re ní oba lu, o čase opa ko va né ho uza tvo re nia oba lu a o or gá ne zod po ved nom za jeho vy - ko na nie. (3) Mno ži te ský ma te riál vi ni ča musí by ba le ný po - d a po žia da viek uve de ných v prí lo he č. 3. (4) Ak ko mi sia pri jme opat re nie na po u ží va nie pe čat - né ho sys té mu pri ba le ní mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni - ča, mi nis ter stvo po stu pu je pod a 17 písm. c). (5) Mi nis ter stvo môže po žia da ko mi siu o vý nim ku z po žia da viek na ba le nie a uzat vá ra nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do dá va né ho v ma lých množ stvách ko - neč ným spot re bi te om a o usta no ve nie pod mie nok na uvá dza nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obehu v ná do bách, pre prav kách ale bo ška tu liach. 12 Ozna čo va nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Pri uvá dza ní mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe hu v oba loch ale bo vo zväz koch do dá va te je po vin - ný vy ho to vi a zvonka k nim pri po ji ná ve sku s mi ni - mál ny mi roz mer mi a údaj mi uve de ný mi v prí lo he č. 4. (2) Ná ve ska sa ne smie po u ži viac krát a úda je pod a od se ku 1 mu sia by na nej či ta te ne a ne zma za te ne vy - tla če né v štát nom jazyku 5 ) ale bo v inom úrad nom ja zy - ku Eu róp ske ho spo lo čen stva. Ak do dá va te ná ve sku k oba lu pri pev ňu je mo tú zom, jej upev ne nie musí za - bez pe či úrad nou pe ča ou po mo cou uzat vá ra cie ho za - ria de nia. (3) Ná ve sky na oba loch a zväz koch mu sia by fa reb ne od lí še né pod a ka te gó rie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni - ča. Ná ve ska musí by a) bie la s uh lo prieč nym fia lo vým pá som pre mno ži te - ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), b) bie la pre zá klad ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (E), c) mod rá pre cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál vi ni ča (C), d) tma vo žl tá pre štan dard ný mno ži te ský ma te riál, e) hne dá pre mno ži te ský ma te riál vi ni ča do dá va né ho pod a 9 ods. 3. (4) Do dá va te môže po u ži len je di nú ná ve sku pri do - dáv ke mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča, ak a) do dá va šte pe né ale bo za ko re ne né sa de ni ce vi ni ča pre jed né ho ku pu jú ce ho, b) do dá va né ba le nie ob sa hu je mno ži te ský ma te riál len jed nej od ro dy vi ni ča, c) ná ve ska ob sa hu je všet ky úda je pod a prí lo hy č. 4, d) všet ky ba le nia ale bo zväz ky sú spo je né ta kým spô so - bom, že pri ich od de le ní sa spo je nie po ško dí a už sa nedá uvies do pô vod né ho sta vu, e) ná ve ska k ba le niu ale bo zväz ku je pri pev ne ná pomo - cou uzat vá ra cie ho za ria de nia a f) spô sob ba le nia pod a toh to od se ku sa po u ži je len raz. (5) Mno ži te ský ma te riál vi ni ča sa ne mu sí ozna či ná - ve skou, ak do dáv ka je spre vá dza ná rast lin ným pa - som. 6 ) (6) Od be ra te lia mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča sú po vin ní ná ve sky uscho vá va po čas jed né ho roka od pre vza tia do dáv ky a sú po vin ní ke dy ko vek ich pred lo - ži kon trol né mu ús ta vu, ak o to po žia da. (7) Ak sa do obe hu uvá dza mno ži te ský ma te riál ge - ne tic ky mo di fi ko va nej od ro dy pod a 2 ods. 10 zá ko na, do dá va te je po vin ný na ná ve ske, oba le, zväzku a v sprie vod nom do kla de uvies údaj o tom, že ide o mno ži te ský ma te riál ge ne tic ky mo di fi ko va nej od ro dy vi ni ča. (8) Mi nis ter stvo môže po žia da ko mi siu o ude le nie vý nim ky z po žia da viek na ozna čo va nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a od se kov 1 až 3, ak do dá va te ten to mno ži te ský ma te riál do dá va v ma lom množ stve ko neč ným spot re bi te om. 5 ) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 270/1995 Z. z. o štát nom ja zy ku Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov. 6 ) 3a ods. 4 a 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no l e kár skej sta ro stli vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. 16 vy hláš ky Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 41/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vý ko ne rast li - no le kár skej sta rost li vos ti.

6 Strana 2734 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka Do čas né po ku sy a po rov ná va cie skúš ky (1) Ko mi sia je opráv ne ná roz hod nú, že na úče ly ove - ro va nia vhod nej ších pod mie nok a po žia da viek na uvá - dza nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe hu v Eu - róp skom spo lo čen stve sa vy ko na jú na území Slo ven skej re pub li ky do čas né po ku sy. Po pri ja tí roz - hod nu tia ko mi sie o vy ko na ní do čas ných po ku sov mi - nis ter stvo pri jme opat re nie, kto rým určí vý nim ky a ich roz sah z do dr žia va nia ur či tých po vin nos tí usta no ve - ných v tom to na ria de ní. (2) Ak ko mi sia roz hod ne o vy ko na ní po rov ná va cích skú šok v Eu róp skom spo lo čen stve a na úze mí Slo ven - skej re pub li ky, tie to skúš ky sa vy ko na jú na úče ly ná - sled nej kon tro ly vzo riek mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni - ča, kto ré boli úrad ne odob ra té po čas vzor ko va nia kon trol ným ús ta vom. Ná sled nou kon tro lou vzo riek sa zis u je, či mno ži te ský ma te riál vi ni ča spĺ ňa po žia dav - ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot ný stav usta no ve né tým to na ria de ním na jeho uvá dza nie do obe hu. (3) Do po rov ná va cích skú šok mož no za hr nú najmä mno ži te ský ma te riál vi ni ča a) vy ro be ný v tre tích kra ji nách, ak sa na chá dza na úze - mí Slo ven skej re pub li ky, b) ur če ný pre eko lo gic ké po no hos po dár stvo, c) ur če ný na za cho va nie ge ne tic kej rôz no ro dos ti. 3 ) (4) Vý sled ky po rov ná va cích skú šok sa po u ži jú na zo - sú la de nie tech nic kých me tód skú ša nia mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča a vy ko ná va nia ná sled ných kon trol. 14 Spô sob a roz sah vý ko nu kon tro ly (1) Kon trol ný ús tav je opráv ne ný ke dy ko vek po čas vý ro by mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča a naj mä od jeho vy o ra nia až po do da nie ko neč né mu spot re bi te o vi ná - hod ný mi kon tro la mi ove ro va, či mno ži te ské po ras ty a mno ži te ský ma te riál vi ni ča spĺ ňa jú po žia dav ky uve - de né v prí lo hách č. 1 a 2 a či je za cho va ná ich pra vos. (2) Pri do dáv kach mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča kon trol ný ús tav môže vy ko ná va kon tro lu dru ho vej pra vos ti, dru ho vej čis to ty, od ro do vej pra vos ti a od ro do - vej čis to ty mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča la bo ra tór ny - mi roz bor mi úrad ných vzo riek ale bo ve ge tač ný mi skúš - ka mi. (3) Kon trol ný ús tav je opráv ne ný na úče ly vý ko nu kon tro ly odo be ra pot reb né množ stvo úrad ných vzo - riek. 15 Oso bit né usta no ve nia o uzná va ní mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (1) Do dá va te lia sú po vin ní a) od vy o ra nia mno ži te ské ho ma te riá lu ale bo jeho od - de le nia z ma ter skej rast li ny vi ni ča až po jeho do da - nie ko neč né mu spot re bi te o vi za bez pe čo va pra vos toh to mno ži te ské ho ma te riá lu, b) po čas pes to va nia, vy o rá va nia ale bo od de le nia z ma - ter skej rast li ny, ba le nia, skla do va nia a pre pra vy ucho vá va mno ži te ský ma te riál vi ni ča v od de le ných zá siel kach a ozna čo va ho ná zvom od ro dy ale bo klo - nu. (2) Množite ský materiál viniča, ktorý sa vyrobil v jed - nom členskom štáte zo základného množite ského mate - riálu certifikovaného a vyrobeného v druhom členskom štáte, môže uzna kontrolný ústav, ak množite ské po - rasty boli úradne prehliadané a bolo zistené, že spĺňajú podmienky ustanovené v prílohe č. 1 a ak výsledky uzná - vacieho konania preukázali, že množite ský materiál spĺ - ňa podmienky uvedené v prílohe č Kon trol ný ús tav (1) Kon trol ný ús tav je zod po ved ným or gá nom za uzná va nie mno ži te ských po ras tov a mno ži te ských ma te riá lov vi ni ča v ka te gó rii mno ži te ský ma te riál pred stup ňov vi ni ča (SE), zá klad ný mno ži te ský mate - riál vi ni ča (E) a cer ti fi ko va ný mno ži te ský ma te riál vi ni - ča (C) a za úrad nú kon tro lu štan dard né ho mno ži te - ské ho ma te riá lu a uzna né ho mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a 14. (2) Po moc né čin nos ti pri uzná va ní mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča môže vy ko ná va aj od bor ne spô so bi lá fy zic ká oso ba pod ni ka te ale bo práv nic ká osoba na zá kla de po ve re nia kon trol né ho ús ta vu. (3) Kon trol ný ústav môže po ve ri vy ko ná va ním čin - nos tí pod a odseku 2 fy zic kú osobu pod ni ka te a ale bo práv nic kú oso bu, len ak táto fyzická osoba pod ni ka te, práv nic ká osoba alebo jej zamestnanci nemajú osob ný prospech z vý sled ku vykonanej kon tro ly a z opat re ní, kto ré treba pri ja na zá kla de vý sled kov vykonanej kon - tro ly. (4) Kon trol ný ús tav s cie om za bez pe či sú lad sku toč - né ho stavu s po žia dav ka mi usta no ve ný mi v tom to na - ria de ní vy dá va opat re nia, kon tro lu je ich pl ne nie a spo - lu pra cu je s od bor ník mi ko mi sie pod a 13. (5) Kon trol ný ús tav a) vy dá va osved če nia o pre hliad ke mno ži te ské ho po - ras tu vi ni ča pod a 5 ods. 1, b) vy dá va osved če nia o uzna ní mno ži te ské ho ma te riá - lu vi ni ča, c) vy dá va po sud ky úrad nej vzor ky mno ži te ské ho ma - te riá lu vi ni ča o ne uz na ní mno ži te ské ho ma te riá lu ale bo o ne po vo le ní pre sklad ne né ho mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča, d) vy ho to vu je zá pis ni ce o kon tro le kva li ty uznaného mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a 14, e) vy dá va osved če nia o ve ge tač nej skúš ke, f) vy dá va iné úrad né sta no vi ská sú vi sia ce s vý ro bou, spra cú va ním a uvá dza ním mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča do obe hu. (6) Fyzická osoba pod ni ka te ale bo práv nic ká osoba uvedená v odseku 2 tie to do kla dy vydáva v mene kon - trolného ústavu, ak bola na to po ve re ná pod a odseku 3.

7 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana Za bez pe čo va nie pl ne nia úloh vy plý va jú cich z opat re ní ko mi sie (1) Úlo hy vy plý va jú ce z opat re ní pod a práv nych ak - tov uve de ných v prí lo he č. 5 a opat re ní ko mi sie za bez - pe ču je mi nis ter stvo pod a 29 zá ko na. (2) Mi nis ter stvo a) in for mu je ko mi siu o uve de ní práv nych pred pi sov Slo ven skej re pub li ky upra vu jú cich mno ži te ský ma - te riál vi ni ča do sú la du s práv ny mi akt mi Eu róp - skych spo lo čen stiev a za šle jej ich zne nie, b) in for mu je ko mi siu o kaž dom kon trol nom or gá ne Slo ven skej re pub li ky pod a 16, c) môže po žia da ko mi siu o ude le nie vý nim ky pod a 11 ods. 5 a 12 ods. 8, d) môže po žia da ko mi siu o ur če nie vý nim ky na vlast - nos ti a kva li tu mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a 8 ods. 1, e) pri jme opat re nia na ko or di ná ciu, vy ko ná va nie a kon tro lu do čas ných po ku sov a po rov ná va cích skú šok vy ko ná va ných pod a 13 a na po sú de nie ich vý sled kov na zá kla de žia dos ti ko mi sie. 18 Kon zul tá cie s vý bor mi ko mi sie (1) Mi nis ter stvo a kon trol ný ús tav kon zul tu jú s po - rad ným vý bo rom, s ria dia cim vý bo rom a re gu lač ným vý bo rom Eu róp ske ho spo lo čen stva všet ky zá le ži tos ti v roz sa hu toh to na ria de nia, kto ré sú vi sia s uvá dza ním mno ži te ského ma te riá lu vi ni ča do obe hu. (2) Slo ven skú re pub li ku za stu pu je v po rad nom vý bo - re, ria dia com vý bo re a re gu lač nom vý bo re Eu róp ske ho spo lo čen stva zá stup ca, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va mi nis ter stvo. 19 Spl no moc ňo va cie usta no ve nie Ak ko mi sia pri jme prí sluš né opat re nia, mi nis ter stvo môže usta no vi vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi - som po dro bnos ti o a) pod mien kach do dá vok mno ži te ské ho ma te riá lu vi - ni ča, kto ré sa ne po va žu jú za uvá dza nie do obe hu a za ob chod né vy u ží va nie od rôd vi ni ča pod a 3 písm. j), b) pod mien kach do dá vok mno ži te ské ho ma te riá lu vi - ni ča pod a 9 ods. 3 a 4, c) po u ží va ní pe čat né ho sys té mu pri ba le ní mno ži te - ské ho ma te riá lu vi ni ča pod a 11 ods. 4, d) uvá dza ní úda jov o mno ži te skom ma te riá li vi ni ča do vá ža né ho z tre tích kra jín pod a 10 ods Pre chod né usta no ve nie Mno ži te ský ma te riál vi ni ča, kto rý bol uzna ný pred na do bud nu tím účin nos ti toh to na ria de nia a kto rý sa po u žil na za lo že nie škô lok na mno že nie pod a 3 písm. d) ale bo škô lok na kul ti vá ciu pod a 3 písm. e), sa po - va žu je za mno ži te ský ma te riál uzna ný pod a toh to na - ria de nia. 21 Tým to na ria de ním sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp - skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo - he č Účin nos Toto na ria de nie na do bú da účin nos dňom na do bud - nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li - ky k Eu róp skej únii. Mi ku láš Dzu rin da v. r.

8 Strana 2736 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka 115 Prí lo ha č. 1 k na ria de niu vlá dy č. 280/2004 Z. z. PO ŽIA DAV KY na uzná va nie mno ži te ských po ras tov vi ni ča I. Vše obec né pod mien ky 1. Vi nič musí spĺ ňa od ro do vú pra vos a od ro do vú čis to tu. 2. Pod mien ky pes to va nia a stu peň vý vi nu sa de níc sú také, aby umož ni li adek vát nu kon tro lu od ro do vej pra vos ti a odrodovej čis to ty. 3. Naj väč šia po zor nos sa ve nu je za bez pe če niu toho, aby pôda v škôl kach na mno že nie a kul ti vá ciu, kto ré sú ur če né na pes to va nie zá klad né ho ma te riá lu ale bo cer ti fi ko va né ho ma te riá lu, ne bo la in fi ko va ná škod li vý mi or ga niz ma mi a ich vek tor mi, pre do všet kým há at ka mi, kto ré majú vplyv na pre nos ví ru so vých cho rôb. 4. Vý skyt škod li vých or ga niz mov, kto ré zni žu jú úžit ko vos mno ži te ské ho ma te riá lu, musí by čo naj niž ší. 5. Škod li vé ví ru so vé ocho re nia, naj mä ron cet vi ni ča a zvi nut ka vi ni ča, sa mu sia od strá ni z po ras tov ur če ných na pro duk ciu zá klad né ho ma te riá lu. V po ras toch na vý ro bu ostat ných ka te gó rií sa ne smú vy sky to va rast li ny, kto ré vy ka zu jú symp tó my škod li vých ví ru so vých cho rôb. 6. Vý pad, kto rý mož no pri pí sa škod li vým or ga niz mom, ne pre siah ne a) 5 % v škôl kach na mno že nie ur če ných na pes to va nie cer ti fi ko va né ho mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča (C), b) 10 % v škôl kach na mno že nie ur če ných na pes to va nie štan dard né ho mno ži te ské ho ma te riá lu. 7. Ak vý pad mož no pri pí sa iným fak to rom, než je zdra vie rast lín, a ak mie ra vý pa du pre kro čí uve de né per cen tá, tieto prí či ny sa za zna me na jú do pro to ko lu. 8. Každý rok sa vykoná najmenej jed na prehliadka úro dy, druhá pre hliad ka úrody sa vykoná v prípadoch rozporov v otáz kach, o ktorých sa nemôže rozhodnú bez toho, aby tým bola porušená kva li ta množi te ské ho ma te riá lu. II. Oso bit né pod mien ky 1. Škôl ky na kul ti vá ciu sa ne za kla da jú vo vi ni ciach ale bo v oko lí nie ko kých met rov od vi níc ur če ných na pes to va - nie plo dov. 2. Čas ti sa de níc vi ni ča po u ží va né na pes to va nie za ko re ne ných vrúb ov a za ko re ne ných sa de níc sa odo be ra jú zo škô lok na mno že nie, kto ré boli pre hliad nu té a uzna né.

9 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana 2737 Prí lo ha č. 2 k na ria de niu vlá dy č. 280/2004 Z. z. PO ŽIA DAV KY na uzná va nie mno ži te ské ho ma te riá lu vi ni ča I. Vše obec né pod mien ky 1. Mno ži te ský ma te riál sa vy zna ču je od ro do vou pra vos ou a od ro do vou čis to tou; pri ob cho do va ní so štan dard ným ma te riá lom sa ak cep tu je to le ran cia na úrov ni 1 %. 2. Mi ni mál na tech nic ká čis to ta: 96 %. Za tech nic ky ne čis té sa po va žu je a) úpl ne ale bo čias toč ne vy su še ný mno ži te ský ma te riál, a to do kon ca aj vte dy, ak po vy su še ní bol na mo če ný do vody, b) po ško de ný, ohnu tý ale bo po ru še ný mno ži te ský ma te riál, naj mä pri po ško de ní v dô sled ku a dov ca ale bo mra - zu, ale bo ak bol roz dr ve ný ale bo po lá ma ný. Vý skyt škod li vých or ga niz mov, kto ré zni žu jú úžit ko vos mno ži te ské ho ma te riá lu, musí by čo naj niž ší. II. Oso bit né pod mien ky 1. Za ko re ne né vrúb le Za ko re ne né vrúb le po zos tá va jú ce zo zá klad né ho ma te riá lu na vrúb o va né ho na zák lad ný ma te riál ale bo zo zá klad - né ho ma te riá lu na vrúb o va né ho na cer ti fi ko va ný ma te riál sú kla si fi ko va né ako zá klad ný ma te riál. Za ko re ne né vrúb le po zos tá va jú ce z cer ti fi ko va né ho ma te riá lu na vrúb o va né ho na zá klad ný ma te riál ale bo z cer ti fi ko va né ho ma te riá lu na vrúb o va né ho na cer ti fi ko va ný ma te riál sú kla si fi ko va né ako cer ti fi ko va ný ma te riál. Všet ky ostat né kom bi ná cie sú kla si fi ko va né ako štan dard ný ma te riál. 2. Čas ti sa de níc vi ni ča Výhony viniča musia dosiahnu príslušné štádium zrelosti dreva. Pomer drevo/stržeň je pre danú odrodu obvyklý. III. Trie de nie 1. Od rez ky pod pní kov na šte pe nie, od rez ky zo škôl ky a vi ni čie A. Prie mer Prie mer sa me ria v naj šir šom bode hor né ho prie re zu. Od rez ky pod pní kov na vrúb o va nie a vi ni čie: 1. prie mer vr cho lu 1.1 Vitis ru pes tris a jeho krí že nie s Vi tis vi ni fe ra 6 mm až 12 mm, 1.2 ostat né od ro dy 6,5 mm až 12 mm, po čet vý ho nov s prie me rom ma xi mál ne 7 mm v prí pa de Vi tis ru pes tris a jeho krí že nia s Vi tis vi ni fe ra a naj viac 7,5 mm v prí pa de ostat ných od rôd ne pre sa hu je 25 % vo zväz ku, 1.3 ma xi mál ny prie mer dol né ho konca 14 mm ok rem vi ni čia pre pre vrúb o va nie; rez sa vy ko ná mi ni mál ne 2 cm pod naj niž ším oč kom. 2. Od rez ky zo škôl ky Mi ni mál ny prie mer vr cho lu je 3,5 mm. B. Dĺž ka 1. Od rez ky z pod pní kov na vrúb o va nie Mi ni mál na dĺž ka od naj niž šej čas ti naj niž šie ho ko lien ka až po naj vy ššie in ter no dium je 1,05 m. 2. Od rez ky zo škôl ky

10 Strana 2738 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka 115 Mi ni mál na dĺž ka od naj niž šej čas ti naj niž šie ho ko lien ka až po naj vy ššie in ter no dium je 55 cm, v prí pa de Vi tis vi ni - fe ra 30 cm. 3. Vi ni čie a) s pia ti mi po u ži te ný mi oč ka mi má mi ni mál nu dĺžku od naj niž šej čas ti naj niž šie ho ko lien ka až po naj vy ššie in - ter no dium 50 cm, b) s jed ným po u ži te ným oč kom má mi ni mál nu dĺž ku 6,5 cm; rez sa má uro bi mi ni mál ne vo vzdia le nos ti 1,5 cm nad oč kom a 5 cm pod oč kom. C. Za ko re ne né od rez ky 1. Prie mer Prie mer me ra ný v stre de in ter nó dia bez pros tred ne pod boč ným vý ras tkom a po zdĺž naj dlh šej osi nie je men ší ako 5 mm. 2. Dĺž ka Vzdia le nos od naj niž šie ho bodu, v kto rom ko re ne vy stu pu jú do zá klad ne boč né ho vý rast ku, nie je men šia ako a) 30 cm, ak ide o pod pní ky, b) 22 cm, ak ide o ostat né za ko re ne né od rez ky. 3. Ko re ne Kaž dá sa de ni ca má mi ni mál ne tri ve mi dob re vy vi nu té a dob re roz mies tne né ko re ne. Od ro da 420 A môže ma len dva dob re vy vi nu té ko re ne za pred po kla du, že sa na chá dza jú pro ti sebe. 4. Za ko re ne né vrúb le a) vý hon je dlhý naj me nej 20 cm, b) ko re ne; kaž dá sa de ni ca má mi ni mál ne tri ve mi dob re vy vi nu té a dob re roz mies tne né ko re ne; od ro da 420 A môže ma len dva dob re vy vi nu té ko re ne za pred po kla du, že sa na chá dza jú pro ti sebe, c) zrast; kaž dá sa de ni ca sa vy zna ču je adek vát nym, pra vi del ným a bez peč ným zras tom.

11 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana 2739 Prí lo ha č. 3 k na ria de niu vlá dy č. 280/2004 Z. z. BA LE NIE Zlo že nie ba le ní ale bo via za ní Typ 1. Za ko re ne né vrúb le 25, ale bo ak sa po u ží va jú plas to vé vrecká po dob ných ba le ní, 50 ale bo 100 Po čet 2. Za ko re ne né od rez ky 50, ale bo ak sa po u ží va jú plas to vé vrec ká po dob ných ba le ní, Vi ni čie: 3.1 s pia ti mi po u ži te ný mi oč ka mi 3.2 s jed ným po u ži te ným oč kom 100 ale bo ale bo jeho ná so bok 4. od rez ky pod pní kov na vrúb o va nie Od rez ky pod pní kov zo škôl ky a Vi tis vi ni fe ra od rez kov zo škôl ky 200 ale bo Ostat né od rez ky zo škôl ky 200

12 Strana 2740 Zbierka zákonov č. 280/2004 Čiastka 115 Prí lo ha č. 4 k na ria de niu vlá dy č. 280/2004 Z. z. PO ŽIA DAV KY NA NÁ VE SKU A. Po ža do va né in for má cie 1. ES kva li ta 2. Meno a ad re sa do dá va te a a jeho iden ti fi kač né číslo 3. Úrad zod po ved ný za cer ti fi ká ciu a kon tro lu a člen ský štát 4. Prí sluš né čís lo zväzku 5. Od ro da a tam, kde je to vhod né, klon (pre za ko re ne né sa de ni ce na šte pe nie, klo ny podp ní kov a vi ni čie ) 6. Ka te gó ria 7. Kra ji na vý ro by 8. Množ stvo 9. Dĺž ka, ak ide o od rez ky pod pní ko vé ur če né na vrúb o va nie, ak člen ský štát ude u je vý nim ku z pra vi diel pre mi ni - mál nu dĺž ku. Ak ide o za ko re ne né od rez ky a za ko re ne né vrúb le, sú dos ta toč né úda je pod a bo dov 1, 2, 5, 6 a 7. B. Do pl ňu jú ce in for má cie po vo le né pre zá klad ný mno ži te ský ma te riál a pre cer ti f i ko va ný roz mno žo va cí ma te riál: Zá klad ný ma te riál/ma te riá ly ve ge ta tív ne ho štá dia boli pred tým tes to va né...(or gán) a bolo po tvr de né, že ne ma jú...(ví ru so vé ocho re nie) na zá kla de...(tes to va cia me tó d a). Pre zá klad ný mno ži te ský ma te riál a pre cer ti fi ko va ný roz mno žo va cí ma te riál sa tie to in for má cie môžu tý ka zvi - nut ky a ron ce tu vi ni ča a v prí pa de od rez kov z pod pní kov aj škvr ni tos ti. Tes ty musia by úrad ne uzna né. Mu sia by vy - ko na né za ob do bie naj me nej troch ro kov úrad ne uzna ným a kon tro lo va ným or gá nom. Po u ži sa môžu tie to tes to va cie me tó dy: a) pre všet ky ví ru so vé ocho re nia me tó da in de xo va nia, ak ide o vi ni čo vé rast li ny, b) pre ron cet vi ni ča ok rem pred chá dza jú cich me tód me tó da in de xo va nia, ak ide o by lin né rast li ny, a ta kis to me tó da se ro ló gie. C. Mi ni mál ne roz me ry x 67 mm, ak ide o od rez ky pod pní kov ur če né na vrúb o va nie, vi ni čie a od rez ky zo škôl ky, x 70 mm, ak ide o za ko re ne né od rez ky a za ko re ne né vrúb le.

13 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 280/2004 Strana 2741 Prí lo ha č. 5 k na ria de niu vlá dy č. 280/2004 Z. z. ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE Tým to na ria de ním sa pre be ra jú tie to práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie: Smer ni ca Rady 68/193/EHS z 9. ap rí la 1968 o ob cho do va ní s ma te riá lom na ve ge ta tív ne roz mno žo va nie vi ni ča v zne ní smer ni ce Rady 71/140/EHS z 22. mar ca 1971, smer ni ce Rady 74/648/EHS z 9. de cem bra 1974, pr vej smer ni ce Ko mi sie 77/629/EHS z 28. sep tem bra 1977, smer ni ce Ko mi sie 78/55/EHS z 19. de cem bra 1977, smer ni ce Ko mi sie 78/692/EHS z 25. júla 1978, smer ni ce Ko mi sie 82/331/EHS zo 6. mája 1982, smer ni ce Rady 86/55/EHS z 22. ap rí la 1986, smer ni ce Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988, smer ni ce Rady 90/654/EHS zo 4. de cem bra 1990, smer ni ce Rady 2002/11/ES zo 14. feb ru ára 2002, smer ni ce Rady 2003/61/ES z 18. júna Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na hliad nu v In šti tú te pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slob o dy 1/29, Bra ti sla va.

14 Strana 2742 Zbierka zákonov č. 281/2004 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod a 2 ods. 1 písm. k) zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod - mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo - ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a pod a 40a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub - li ky č. 291/1996 Z. z. o od ro dách a osi vách v zne ní zá - ko na č. 470/2002 Z. z. ( a lej len zá kon ) na ria u je: 1 Predmet úpravy (1) Toto na ria de nie usta no vu je a) druh ze mia kov, kto ré ho od ro dy po vin ne pod lie ha jú ko na niu o re gis trá cii od ro dy pod a 3 ods. 1 zá ko na a kto rých sa di vo pod a 2 ods. 20 zá ko na pri vý ro be a uvá dza ní do obe hu musí spĺ ňa pod mien ky a po - žia dav ky usta no ve né zá ko nom a tým to na ria de ním, b) po žia dav ky na vlast nos ti a kva li tu sa di va ze mia kov, c) po žia dav ky na vý ro bu sa di va ze mia kov a pod mien ky pre do dá va te ov pod a 13 ods. 1 zá ko na na sle do va - nie a kon tro lu kva li ty a zdra vot né ho sta vu sa di va ze - mia kov, d) pod mien ky uvá dza nia sa di va ze mia kov do obe hu, e) pod mien ky vý ko nu kon tro ly sa di va ze mia kov do ve - ze né ho pod a 11, f) po dro bnos ti o oba loch, ich ozna čo va ní a uzat vá ra ní oba lov so sa di vom ze mia kov, g) spô sob a roz sah vý ko nu kon tro ly kva li ty sa di va ze - mia kov uvá dza ných do obe hu. (2) Toto na ria de nie sa ne vz a hu je na sa di vo ze mia - kov, kto ré je pre u ká za te ne ur če né na vý voz do kra jín, kto ré nie sú člen ský mi štát mi Eu róp skej únie ( a lej len tre tia kra ji na ) a kto ré je riad ne ozna če né, dos ta toč ne izo lo va né a jeho zdra vot ný stav spĺ ňa po žia dav ky pod a 6 ods. 1; vý ro ba a vý voz toh to sa di va sa ria di pod a uzav re tej zmlu vy. 2 Druh Po žia dav ky usta no ve né tým to na ria de ním na vý ro - bu, spra co va nie a uvá dza nie sa di va ze mia kov do obe hu mu sia spĺ ňa všet ky od ro dy dru hu ze miak So la num tu - be ro sum L. 3 Vymedzenie pojmov Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie a) uvá dza ním sa di va ze mia kov do obe hu pre daj, skla - do va nie na úče ly pre daja, po nu ka na pre daj, do voz z tre tích kra jín ale bo aké ko vek na kla da nie, do dá va - nie ale bo iný od plat ný ale bo bez od plat ný spô sob pre vo du sa di va ze mia kov na inú oso bu, ak sa tieto čin nos ti vy ko ná va jú na ob chod né úče ly; za uvá dza - nie sa di va ze mia kov do obe hu od rôd ze mia kov sa ne - po va žu je do dáv ka sa di va ze mia kov 1. Ústred né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu po no hos po dár ske mu ( a lej len kon trol ný ús - tav ) pod a 16 ods. 1, 2. na úče ly jeho úpra vy fy zic ký mi oso ba mi ale bo práv nic ký mi oso ba mi, kto ré ako do dá va te lia slu - žieb ne na do bud li vlast níc ke prá vo k do da né mu sa di vu ze mia kov, 3. na úče ly vý ro by ur či tých po no hos po dár skych su - ro vín ur če ných na prie my sel né spra co va nie ale bo na úče ly mno že nia sa di va ze mia kov, ak fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba ako do dá va te uve - de ných slu žieb ne na do bud la vlast níc tvo k doda - né mu sa di vu ze mia kov ale bo k pro duk tu zbe ru; do dá va te sa di va ze mia kov je po vin ný do ru či kon trol né mu ús ta vu kó piu zmlu vy uzav re tej s do - dá va te om slu žieb do de sia tich dní od jej uzav re - tia, kto rá ob sa hu je po žia dav ky a pod mien ky, za kto rých do dá va te má pl ni do hod nu tú čin nos, b) zá klad ným sa di vom ze mia kov h u zy ze mia kov, kto ré 1. boli vy ro be né v sú la de s po žia dav ka mi na udr žia - va cie š ach te nie od ro dy usta no ve ný mi v 9 ods. 3 až 7 zá ko na, 2. sú ur če né na vý ro bu sa di va ze mia kov ka te gó rie mno ži te ské ho ma te riá lu pod a 2 ods. 22 zá ko na cer ti fi ko va né sa di vo ze mia kov, 3. spĺ ňa mi ni mál ne po žia dav ky na vlast nos ti, kva li - tu a zdra vot ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre zá klad né sa di vo ze mia kov a 4. kon trol ný ús tav uznal pod a 15 ods. 3 zá ko na, c) cer ti fi ko va ným sa di vom ze mia kov h u zy ze mia kov, kto ré 1. boli vy ro be né pria mo zo zá klad né ho sa di va ale bo cer ti fi ko va né ho sa di va ale bo z mno ži te ské ho ma - te riá lu pred stup ňov pod a 2 ods. 24 zá ko na, ak kon trol ný ús tav na zá kla de vy ko na ných skú šok uznal, že spĺ ňa po žia dav ky na zá klad né sa di vo ze - mia kov usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2, 2. sú ur če né naj mä na vý ro bu ze mia kov, ok rem sa - di va ze mia kov, 3. spĺ ňa jú mi ni mál ne po žia dav ky na vlast nos ti, kva - li tu a zdra vot ný stav usta no ve né v prí lo hách č. 1 a 2 pre cer ti fi ko va né sa di vo ze mia kov a 4. kon trol ný ús tav uznal pod a 15 ods. 3 zá ko na.

15 Čiastka 115 Zbierka zákonov č. 281/2004 Strana Všeobecné požiadavky na sadivo zemiakov (1) Sa di vo ze mia kov, kto ré ho od ro da ne bo la re gis tro - va ná pod a 4 zá ko na, sa ne smie uzná va a uvá dza do obe hu, ak ne bo lo vy ro be né z nie ktorej od ro dy, kto rá je za pí sa ná v Spo loč nom ka ta ló gu od rôd pod a 2 ods. 14 zá ko na. (2) Na sa di vo od rôd ze mia kov za pí sa ných v lis ti ne re - gis tro va ných od rôd pod a 7 ods. 4 zá ko na ale bo za pí - sa ných v Spo loč nom ka ta ló gu od rôd, kto ré spĺ ňa po žia - dav ky a pod mien ky usta no ve né zá ko nom a tým to na ria de ním, sa ne smú ok rem ob me dze ní, kto ré usta - no vu je toto na ria de nie, pri jí ma iné ob me dze nia ale bo prís nej šie pod mien ky vz a hu jú ce sa na kva li tu, po žia - dav ky na uzná va nie, uvá dza nie do obe hu a uzat vá ra nie oba lov so sa di vom ze mia kov. 5 Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov (1) Kon trol ný ús tav uzná va pod a 15 zá ko na mno ži - te ské po ras ty ze mia kov pod a 2 ods. 18 zá ko na, kto ré sú ur če né na vý ro bu sa di va ze mia kov v ka te gó riách zá - klad né sa di vo ze mia kov a cer ti fi ko va né sa di vo ze mia - kov. Mno ži te ské po ras ty ze mia kov mož no za lo ži len z uzna né ho sa di va pod a 2 ods. 21 zá ko na ale bo zo š ach ti te ské ho sa di va pod a 10 ods. 6. (2) Požiadavky na uznanie mno ži te ských porastov ze - miakov ur če ných na výrobu sa di va ze mia kov v kategó - riách sadivo pred stup ňov, základné sadivo a certifikova - né sadivo sú usta no ve né v bo doch 5 a 6 prí lo hy č. 1. (3) Sa di vo pred stup ňov ze mia kov sa môže vy rá ba v ge ne rá ciách mno že nia SE1 a SE2. Zá klad né sa di vo ze mia kov sa môže vy rá ba v ge ne rá cii mno že nia E. Cer - ti fi ko va né sa di vo ze mia kov sa môže vy rá ba v ge ne rá - ciách mno že nia C1 a C2. (4) Ak Európska komisia ( alej len komisia ) prijme opatrenie, ktorým ustanoví podrobné podmienky na vý - robu generácií množenia zemiakov a ich označovanie, Mi - nisterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ( alej len ministerstvo ) bude postupova pod a 19 písm. b). (5) Pri vý ro be sa di va ze mia kov vy rá ba né ho tech ni - kou me ris té mo vé ho mno že nia sa pri hlia da na oso bi tos - ti vý rob né ho pro ce su. Ak ko mi sia prij me opat re nie, kto rým usta no ví vý nim ky z po žia da viek na vý ro bu sa - di va ze mia kov a pod mien ky vý ro by a uzná va nia sa di va ze mia kov vy rá ba né ho tech ni kou me ris té mo vé ho mno - že nia a jeho ozna čo va nie, mi nis ter stvo bude po stu po - va pod a 19 písm. c). (6) Sa di vo ze mia kov v ka te gó rii sa di vo pred stup ňov a zá klad né sa di vo mož no vy rá ba len na mno ži te ských po ras toch, kto ré boli za lo že né v ka tas trál nom území obcí, kto ré sú uve de né v prí lo he č. 3. (7) Zoznam obcí uvedených v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblas na výrobu sadiva predstupňov zemiakov a základného sadiva zemiakov, v ktorej je zakázané a) pes to va ze mia ky zo sa di va, kto ré nie je š ach ti te - ským sa di vom, sa di vom pred stup ňov, zá klad ným sa di vom ale bo cer ti fi ko va ným sa di vom ze mia kov, b) po u ží va sa di vo ze mia kov, kto ré je na pad nu té až ký - mi ví ru so vý mi cho ro ba mi v roz sa hu viac ako 10 %, c) pes to va kon zum né ze mia ky v blíz kos ti mno ži te - ských po ras tov ur če ných na vý ro bu sa di va pred - stup ňov ze mia kov a zá klad né ho sa di va ze mia kov pod a 21 písm. a) zá ko na, d) skla do va, do pra vo va ale bo inak na kla da so sa di - vom ze mia kov spo lu s kon zum ný mi ze miak mi. 6 Požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov (1) Po žia dav ky na vlast nos ti, kva li tu a zdra vot ný stav sa di va ze mia kov sú usta no ve né v bo doch 1 až 4 prí lo hy č. 1 a v prí lo he č. 2. (2) Po žia dav ky pod a od se ku 1 musí spĺ ňa sa di vo ze - mia kov v ka te gó riách zá klad né sa di vo a cer ti fi ko va né sa di vo. Sa di vo ze mia kov, kto ré je mno ži te ským mate - riá lom pred stup ňov, musí spĺ ňa po žia dav ky usta no - ve né pre ka te gó riu zá klad né sa di vo ze mia kov pod a 3 písm. c) bodu 1. (3) Sa di vo ze mia kov sa ne smie uvá dza do obe hu, ak jed not li vé h uzy ne ma jú a) mi ni mál nu ve kos, aby sa ne pre pad li cez štvor co vé sito s roz mermi 25 x 25 mm, b) ma xi mál nu ve kos, aby sa ne pre pad li cez štvor co vé sito s roz mermi 50 x 50 mm. (4) Po žia dav ky na ve kos pod a od se ku 3 ne mu sí spĺ ňa sa di vo ze mia kov, kto ré bolo vy ro be né tech ni kou me ris té mo vé ho mno že nia. Tak to vy ro be né h u zy, kto ré sú ur če né na vý ro bu sa di va pred stup ňov, však mu sia ma takú mi ni mál nu ve kos, aby sa ne pre pad li cez štvor co vé sito s roz mermi 17 x 17 mm. (5) Dáv ka ne smie ob sa ho va viac ako 3 % h úz z cel - ko vej hmot nos ti dáv ky, kto rých ve kos je men šia ako mi ni mál na ve kos ale bo viac ako 3 % h úz z cel ko vej hmot nos ti dáv ky, kto rých ve kos je väč šia ako ma xi - mál na ve kos. (6) Mi nis ter stvo je opráv ne né pri ja mi mo riad ne opat re nie pod a 40 ods. 1 písm. b) zá ko na, kto rým bude re du ko va roz die ly ve ko sti me dzi h u za mi v dáv - ke. 7 Uznávanie a úradná kontrola sadiva zemiakov (1) Kon trol ný ús tav uzná va pod a 15 zá ko na sa di vo ze mia kov v ka te gó riách sa di vo pred stup ňov, zá klad né sa di vo a cer ti fi ko va né sa di vo. Sa di vo pred stup ňov, zá - klad né sa di vo a cer ti fi ko va né sa di vo môže kon trol ný ús tav uzná va v ge ne rá ciách mno že nia pod a 5 ods. 3. (2) Pri uvá dza ní š ach ti te ské ho sa di va ze mia kov do obe hu kon trol ný ús tav kon tro lu je, či toto sa di vo spĺ ňa po žia dav ky usta no ve né v 10 ods. 6. (3) Kon trol ný ús tav je opráv ne ný na úče ly uzná va nia sa di va ze mia kov pod a od se ku 1 a vý ko nu úrad nej kon - tro ly sa di va ze mia kov pod a od se ku 2 odo be ra pot reb - né množ stvo úrad ných vzo riek sa di va ze mia kov. Naj vy - ššia hmot nos dáv ky je 50 t a naj niž šia hmot nos