DODATOKč. 4 ku Zmluve o dielo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DODATOKč. 4 ku Zmluve o dielo"

Prepis

1 DODATOKč. 4 ku Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: Objednávatel': Názov: Bratislavský samosprávny kraj Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, Bratislava 25 Zastúpený: Mgr. Juraj Draba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK IČO: DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN:... - projektový účet OŠ 988 IBAN:... - účet cudzích prostriedkov ( ďalej len objednávatel'") Zhotovitel': Názov : PORR s. r.o. Sídlo: Plynárenská 1, Bratislava Štatutárny zástupca : Dipl. BW Anja Forster, MBA, konatel'ka spoločnosti Ing. Pavel Zuzula, konatel' spoločnosti Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Milan Baroš IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie Tatra banka, a.s. Čí slo účtu: IBAN Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č /B ( ďalej len zhotovitel'") PREAMBULA Objednávatel' a Zhotovitel' uzatvorili dňa Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela:,,rekonštrukcia cesty 111/1113 (póvodná 111/50310)" (ďalej len ZoD" alebo Zmluva"). Zmluvné strany uzatvorili dňa Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý nadobudol účinnost' a dňa Dodatok č. 2 kzmluve, ktorý nadobudol účinnost' dňa a dňa Dodatok č. 3 kzmluve, ktorý nadobudol účinnost' dňa ( ďalej len Zmluva vrátane dodatkov"). V dosledku zlúčenia sa dňom stala spoločnosť P ORR s.r.o. IČO: , so sídlom Plynárenskí 1, Bratislava nástupníckou spoločnosťou spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.o. IČ0: , so sídlom Vlčie Hrdlo 324/90. strana 1 z 2

2 Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4, ktorým dochádza k zmene ZoD v zmysle 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Dovodom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 je skutočnosť, že počas realizácie prác sa niektoré činnosti uvedené v položkovom rozpočte ukázali ako nepotrebné. Tieto menej práce spočívajú v znížení množstva informačných tabúl' EÚ o ukončení stavby, z dovodu nemožnosti určenia termínu spustenia cesty III/1113 do prevádzky; znížení množstva premiestňovania zemín do 5 m, z dovodu realizácie vystuženej medzivrstvy, znížení množstva ocel'ového zábradlia, z dovodu menšieho rozsahu oproti PO, znížení množstva podkladových vrstiev z betónu prostého, znížení množstva dlažieb z lomového kameňa a tiež vo vypustení časti sadenie a ošetrovanie stromov, z dovodu realizácie týchto činnosti Vojenskými lesmi a majetkami. Článok I. PREDMET DODATKU 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 4 sú nasledujúce zmeny Zmluvy vrátane dodatkov: zmena čl. IV. bodu 4.3, ktorý sa mení takto : Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 je Cena bez DPH ,54 EUR DPH 20% ,11 EUR Cena spolu s DPH ,65 EUR Zmena prílohy č. 1 Zmluvy vrátane dodatkov- Výkaz výmer- položkový rozpočet zhotovitel'a, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4. Článok II. ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 sa nemenia a zostávajú v platnosti a účinnosti. 2.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost' d11om nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a. 2.3 Právne vzťahy týkajúce sa predmetu Dodatku č. 4 začaté pred jeho uzatvorením sa riadia ustanoveniami Zmluvy vrátane dodatkov v celom rozsahu. 2.4 Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v ósmich (8) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom objednávatel' obdrží šest' rovnopisov a zhotovitel' obdrží dva rovnop1sy. 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, obsahu dodatku porozumeli a tento na znak súttttl:'stlr--"l"; tttttt'tiťffi.e podpisujú. Za objednávatel'a: Za zhotovitel'a: Plynárenská Bratislava r.,e..,.q..1-,1-:. / Prík,ba č. 1 Výkaz ýmer- položkový rozpočet zhotovitel'a Strana 2 z 2

3 Stavba: Rekonštrukcia cesty 111/1113 Cena stavby vrátane zmien Rekapitulácia stavby CELKOM A B C 1 Cena podra ZoD Eur Eur Eur Bez DPH DPH 20% s DPH D E F ,22 2 Zmeny Dodatek č.2 3 CELKOM ZoD + Zmeny (Dodatok č.2) , ,56 4 Zmeny Dodatek č.3 5 CELKOM ZoD + Dodatok č.2 + Dodatok č , ,00 4 Zmeny Dodatek č.4 5 CELKOM ZoD + Dodatok č.2 + Dodatok č.3 + Dodatok č , , , ,651 kontrola;

4 Objednávatel': Zhotoviter Bratislavský samosprávny kraj ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. CENA STAVBY VRÁTANE ZMIEN Stavba: Rekonštrukcia cesty 111/1113 (póvodná 111/5031 O) Cena podra ZOO Cena zmeny (Dodatok é.2) Cena zmeny (Dodatok č.3) Cena zmeny (Dodatok č.4) Cena ZOD + Dč.2 + Dč.3 + Dč.4 Člsločastl stavby Klaslfiltkla staviob Nttov častl stavby Základ Základ Základ Základ Základ Spolu EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR s DPH l Všeobecné položky Priprava územia Rekonštrukcia cestv 111/1113 Uprava zjazdov VLM Dočasné dopravné značenie Preložka a ochrana NN kábla v km Ochrana NN káblov VPRNS v km 7,277 Preložka kábla VPRNS Stará - Strelnica.B" ZS KIS Trenčín Ochrana kábla VTSU Záhorie v km 6,280 Preložka kábla VPRNS Stará - Dialná ZS KIS Trenčín Prelozka VTL plynovodu DN500 Ochrana tranzitného VTL plvnovodu DN7DO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 o.oo O.DO \ Stavebně práce bez DPH ,22 \ ,34\ 21a 500,44\ ,46\ , ,651

5 físlo časti stavby Objednávater: Zhotovitel' Stavba Klaslftkáda d vlab Všeobecné položky 45_ Menej práce 45.0 Colkom za 00 V:loobecntl ooloil<v Príprava ůzemia 45, ,11.11 Cotkom zn Prlprnvn ťlzemla ,12 45, Rekonštrukcia cesty 111/ , , Menej p<áce Menej práce , , , ? Názovbstl,tavby Oí04050? Bratislavský samosprávny kraj ALPINE SLOVAKIA, spol sr o Rekonšlrukcia cesty 111/1113 (póvodná 111/50310) N4 ov položky M.j. Mnoistvo µiadonlo bodov w111čovaoo1 si!lte KPL 1 zartadenio stavoniska zhotov,tera zriadenle lkpl 1, Zariad nle slavonlskazhotovllola prevác:llka lnes 12, Zariadenle slaven1ska zhoto\/ítora odstránen10 KPL 1, Do1wmen1acia pre vvkooanle orác KPL 1, Dokumentécla slwtočného roallzovanla stavbv KPL 1 vvnčer\le u.-stvulúclch inzlnferskveh siell KPL 1, Polstenlo diole KPL 1, Technicky dozor správcov KPL 1 nformacne tabule EU KS 4, IOdstranen,o spevnenyon ploch a vozollíok, zvodktlol, zábradlla.slien, oprotenl kovovvch M 177, Doarava vvbůraných hmór vodorovná T Prípravnó prac;e, všeobecné vypratanle J)Ol'nohospodňrskych lotoch M2 1938, Prioravné oiáco, všeobecné ==tanle Jesrrvch oloch M Prif)ravné cmca, odslranenlo nnrnslov kmvfn M2 550 Prfl)(avné prácé, růbanle slromov KS 482 Pnpravné oráoe, rubanle Odstranen[e oňov KS 482 Premlestnen,e vodorovné do 5 m Odkonav><Y a orekopavkv humoznel vrstw, ornice 193,800 O<lkooávkv a orekooávkv humóznei vrstvv, lesnel oódv Konšlrukci<J z hemin. skládkv 6580,300 Premlestnenla vodorovně do 5 uuu m MJ Premlestnenl'a metlo<lemrn 6580,300 Promlestnenle. nakladanle, p1ekladanle, vvkladnnlc 6580,300 Povrctiové t'jpravy ceninu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch M2 ROZPOČET STAVBY VRÁTANE ZMIEN 6580, , Zmluvně potiadavky poplatky za zemník 42312, Odstránenie spevnených plóch a vozoviek, podkladov bitůmenových M Odslranenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného M , Odslránenje spevnenyeh ploch a vozovlek, mlslé!,o dopravného z.na nle, kovov<ich KS 37, Ods1ránenle spovnenýoh ploch a vozovklk, zvtslého dopravného značenle. z nla.stov KS Doorava vvbůren ch hmói vodorovná T oPl(llJ\\C8 orilco, recvkli!c,a bltumenovvch konštrukclf T 4588 DoolJ\ulúce Práce, frézovanle bil.ůmenového krvtu.!)odkladu MZ Ooplóujúce prace, diamantové rezanie bitúmenového krytu, loodkladu M 13. Prioravné oráca, uornva zeml'n váonom 35107, Premlestnenle vodotovné do 5 m 6582 Premíestnenle vod'orovné nad 5 m 4523, Premiestnenle. nakl8danle, prekledanle, vvkladanie 6582, 350 Povrchové úoraw terónu, ůocavy oovrchov rozpreslrelím ornice M , Povrcnové upravy terénu, úpravy povrchov založením tn\vnll<>i hydroosevom M , Povrchové ůpravv tor-.lnu, ůpravv ored výsadbou. obrobenie oódy M , Povrehové ůpravy terénu, úpravy pred V\'S9Clbou chemlekým Odolevelonim. odburtnenim M Povrchove úpravy t rónu, sadenie, presádzanie, osetrovanie, ochrana stromov bez balu KS Povrcnovó úpravy temnu. sadorne. prnsadzan,e. ošetrovanlo, ochrana ošotrenle drevln KS Povrchové ůpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika M , Odkopavlt; o orakcipavky komunlkácll,želaznlc,oloch 36914, Hlbenó wkooavk, fám oozaoažerrvch 1\ Hlbená =návl(v rýh š. do 600 mm 2, Kon!trukclo z hornin skllid.kv 36992, KQ11$trulic10 z hornin nás\ijjy so zhotnenim 85723, KonšU'ukcie z hornin zésvpv so zhlltnenim 1897, KonMrukcle z hornin ob YllY so zhulnenim 88. Premleslnenle vodorovné do 5 m 90368, Premlostnenle vodorovné nad 5 m MJ Prcmtnstnenle. nakladanie, orokladanle. vvkladanle 53377, Povrcho é áoravv terénu, ůorava pláne so zhutnením v násvpoch M , Povrct,ové ůoravy terénu, úprava pláne bez zhulnenia v zárezoch M , Povrchové ucravv ter nu, úorava """rozia M , Povrchové ůoravv terénu, svahovanio v zározoeh M2 8793, Povtchov6 u== tetě.nu, sva'1ovanki v,iásvn<>q1 M Komoletné konštruj(cla, rám z dla,cov želozobelónových KS 17, t>odl<ladné konšlrukclo pod potruble, šachly. stok)' atd'., Strkopleskom 11, lzolácle proll vodo a zemnej vlhkosti, bcžných kontlrukcíl nálenvaml a tmelmi M2 185, tzolócie proll vodo a zeninei vlhkosti, bežných konštrukcii pásmi M DoplňyJoce kooštrukcie, delá pnopustov a výus!e. z betónu 30 Doplfu,JLlco koně\rukclo, čelá prlepuscov a vyusto, debnonie tradičně 1\ ptoslého POákladnO a krvcle vrstvv bez sooihla nestmeloi\ó. šlrl<qdrva 14588, Podkladrié a kryc,e vrstvy bez spo va, spevnenio krajnic zo Podkladné a kryci& vrstvy bez spojrve, spevnonie krajnic, šlrkodrva 1254, wminv ZOE> Cena bei DPH , , S, ,20 o , , , ,28 1,39 246, , ,38 0,01 6" , ,56 2, ,07 1, , ,36 0, , ,68 0, ,44 1, ,72 0, , ,76 1, , ,05 367,50 0, o.co 4, , O ,70 0, , , 00 0, ,58 0, , ,23 245, , 88 0, , , , 59 20, ,52 0, , ' , , , ,74 0, , ,25 915, , , , , , , , ,12 Zmena (Dodatek č.2) ZoD+Dodatok č.2 mnoistvo Cena bez DPH Celkom mnofstvo Cena bez DPH o oo o.oo ooo o.co ooo ooo ooo o.co ,40 311, 1 054, o.oo o.co 0,0() o.oo a.co 311, , , , , ,19 o.co , o.co 7341, 9102, , ,86 o.co o.co , o.co , 3 286, , Strana 1 z 6 1, , 1. 1, 1, 4, ,!lOO , , , , , , , 46814, , 4588, , 35107, 21264, , , 29844, 29844, 7113, 42678, 51351, , , , 99377, , 17, 11, 185, 174, , , , , , , ,28 246,03 0,16 19, , , ,56 304, , , , , , , , , '12, ,60 O.DO , , , , , , , , , , , , , , , , '12, ,12 I (mnoistvo I Zmena (Dodatek č.3) 0, , 93, 93, 85, 9 186, , 52, 52, , , 822, , , 90 Cena bez DPH o.co O.OD 3 299,16 o.oo o.co 896, o.co 2 270, ,51 o.oo 765 o.co ,00 56,16 36,40 8,32 959< , ,00 746,82 130, , mnoistvo Zmena (Dodatok č.4) , , l Cena bez DPH o.oo o.oo o.co , ,56 o.co ' o,oo o.co D,00 o.co -81 o.co o.co o.oo ZoD+Dodatok č.2 + č.3 + č.4 Celkom množstv Cena bez DPH I DPH 20% I Cena s DPH 1. 1, , ,48 12, 8 444,16 l 688, ,99 1, 5'13, , , , ,84 1. o.co , !i0 1. 2, 1 016,56 203, , , , ,66 177, 246,03 49,21 295,24 1, , , , , , , ,85 366,12 766, , , , , , , , , , , o.oo , , , , , ,78 51,36 308, ao, , 93814, o.co 13, ,41 68, , , , , , , ,12 S , , , , , , , , , , , ,38 481S , , , ,88 23, , ,96 3, , , , , , , , 62913, , , , , , , , , , , , , , , , ,05 354, , , ' , , , , , , , ,34

6 Objednávatel': Bratislavský samosprávny kraj ROZPOČET STAVBY VRÁTANE ZMIEN Čísla fastl stavby Zhotovitel' Stavba: N.6:zovbstl,tavby ALPINE SLOVAKIA, spol sr o, Rekonšlrukcia cesty 111/1113 (povodná 111/50310) Ná1ov položky M.j. Mnoistvo zoo Jednotkov, Cena bez DPH Zmena (Dodatok č.2) ZoD+Dodatok č.2 mnoistvo I Cena bez DPH Celkem mnoistvo I Cena bez DPH Zmena (Dodatok č.3) Zmena (Dodatok č.4) mnoistvo I Cena bez DPH mnoistvo Cena bez DPH I ZoD+Dodatok č.2 + č.3 + č.4 Celkem mnohtvo I Cena bez DPH I DPH 20% I I Cena s DPH Podktadne a l<ryc1e vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojiv , , , , , t Menej práce , Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové. kamenivo spevnené cementem Podkladné a Kryc1e vrstvy z asfaltovych zmes1, 01túmenové postreky. nátery,posypy infiltračrni ooslrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obarované asfaltem Doplňujúce konšlrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý Kryty dlázdené,chodníkov komunikácii,rigolov za zámkovej dlazoy betónovej Kryty dláždené,chodnikov KomurnKácii,ngotov - vyptnenie škár asfaltovou zálievkou DoplriuJúce konštrukc1e, zábradlle Kovové Doplriujúce konštrukcie. zvodidlá ocel'ové 9401, M M 42, M2 66, M 13, M 13, M 1162, O ,49 19,93 2,98 75,21 31, , , , , , o.oo 2942, 0,0d 42, 15518, DOQ 66, , , , ,38 38,74 977, , , O.DO , 93, 13, , , , ,49 38, , ,65 644, ,83 370,70 7,75 182, , , , , t = poplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slípiky Doplňujuce Konslrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá Doplriujúce konštrukcie, značky staniéenia a geodetické body, kilometrovníky Doplňujúce konstrukcte, značky staniéerna a geodetické oooy, medznikv Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvačšemí rozmer KS 400 KS 22. KS 14 KS 785, KS 46, 7, , , , , , 14, 785, 46, 2 924,00 366,30 258, , ,38 o.co 6, , , ,56 584,80 73,26 51, , ,80 439,56 310, , , , Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, vel l <orozmerné Doptnujůce Konštrukcie, obrubnikv chodníkové Doplňujůce konštrukcie, vodorovné dopravně znacerne striekaně a náterové Pooklaoné konš1rukc1e, podkladné vrstvy, z oetónu prostého KS M 6, 67, M2 4283, 9, 226,82 15, , ,54 6, 67, 4283 o.oo , ,46 585,54 44, 694,32 38, f30 f2-2,00-130,12 6, , 9, 1 360, , , , ,40 117, , , Podkladné konštrukcie, lesniace vrstvy, prahy, z balónu prostého Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Zfepšovarne základove) pody, drenážne vrstvy z geosyntelického materiálu Zlepšovanie základovei pódv, sanaéné vrslvv z kameniva 2, M2 66, "' ,62 17, ,06 141, , , ,72 O OQ 2. 66, 8323, 4162, 141, , , , , 86, 8323, , ,50 56,50 309, , , Zlepšovanie základovei pódv, sanačně vrstvv z lomového kameňa Spevňovanie hornin a konstrukc11, oplášterne, spevneníe geotextíliou a geomrežovinou MZ 8418, 14, , , , , , , , , , , , , Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z belónu prostého , ,66 3, , Podkladné konštrukcie. desky, bloky, sedlá, z betónu železového M t , t Podkladné konštrukcie, desky, bloky, sedlá, debnenie lradičné Podkladné konštrukcie, desky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele Podkladně konšlrukc1e vyrovnávacie, z betónu prostého Podkladné konštrukc1e vvrovnávacie, debnenie tradičně Pater krycí z malty cemenlovej M2 6. T 1, 3, M2 2 M2 41, , ,08 920, , , 3, 2, 41, , , 3, 2. 41, 136,08 920,13 198, ,22 184, , ,43 257, , lzolácie orati chemickým volvvom, kanálv. šachlv. doskami Bůrame konštrukcii muriva, pnečok, pilierov,prekladov betónových. sklobelónových M2 47, 16,16 32, , , , , , Doplňuiúce oráce, recvklácia betónových konštrukcll T 4, , , , , Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy 0,46 649, ,71 358,25 45, !=>odkladné konštrukcie. doskv. blokv. sedlá. z betónu železového , , 68,53 13,71 82, Podkladné konštrukcie, desky, bloky, sedlá, debnenie tradičné Podkladné konstrukc,e, desky, bloky, sedlá, výstuž z Oetonárskej ocele M2 T ,15 1, , 57,15 920, , , Doolňujúce konštrukcie, obetónovanie polrubia, z betónu prostého , 205,59 3, , Doplňujúce konšlrukcie, obetónovanie polrubia, debnenie tradičně Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bltúmenové postrekv, nálerv,oosvov spalovací postrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bilůmenové vrslvy, asfaltový betón Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bilúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový M2 M O ,50 298, , , , , t , ,50 119, , Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice 1,57 75, 117, =51083 Doplňuiúce konštrukcie, dilataéné škárv rezané pnečne M 74,10 19, 1 407,90 19, , Hlbené vykopávky z vody 46, ,33 91, , , Colkom za 10. Rokonštrukcia cesty Uprava zjazdov VLM 146, Soevnené plochv, zahádzkv z lomového kameňa do 200 kq I Me11oracne nraaiace t<onstrukc1e, zaorany z vnec nap1nenycn pieskom Zmluvné po!iadavkv pot>l81kv za zwluilk Zmluvně požiadavky poplatkv za skládkv zeminy Buraníe konstrukcii muriva, príečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových , 76,45 161,51 0, ,37 522, , , , , 5 551! 124, ,94 531, ,95 131, , , ,88 o.oo , , 7, , , , , ,84 104,51 45, , , , ,33 Strana 2 z 6

7 Objednávatel': Bratislavský samosprávny kraj ROZPOČET STAVBY VRÁTANE ZMIEN Číslo častf stavby Zhotovitel'. Stavba. K1aslflkdd11 sta\lleb Nhovl.astl stal/by ALP I NE SLOVAKIA, spol. sr o Rekonštrukcia cesty 111/1113 (póvodná 111/50310) Názov položky M.J. Množstvo Jednctkowli Zmena (Doclatok č.2) ZoD+Dodatok č.2 Cena bez DPH mnoistvo Cena bez DPH celkom množstvo Cena bez DPH Zmena (Dodatok č.3) Zmena (Dodatok č.4) ZoD+Dodatok č.2 + č.3 + č.4 I mnoistvo Cena bez DPH mnoistvo Cena I I bez DPH Celkem mnoistvo i Cena bez DPH I DPH 20% I Cena s DPH I Ochrana kábla VTSU Záhorle v km 6, , Zmluvn4 oožlada\/1\v ooclau<v za sl<lédkv zomlnv Hfbené vvkopavl(y rvh ě. do 600 rnm KonšllVkde z 11omin zásvov bez zhutnenla Konšlrukcie z hornin 7t,5unu so Zllulnemrn Premiestnenie vodorovné nad 5 m Premiestnern'e - naklaelarne, prekladanie. vvkladanie 2,39 5, O.DO 5, , 32,45 908,60 28, ,21 63, ,03 179,87 o.oo 22, ,87 5, ,200 33,28 5,200 29, , , ,48 2, ,60 181, ,600 83,56 16,71 100,27 o.oo , o.co 5,200 33, ,94 5, ,54 30, , Vedenia vonkaišie, káblové (miestne sietej - činnosti na kábloch Ooplňujůce konšlrukcio, kébelovody z rur aletlo dielcov plastowch KS 1 10,99 10,99 o.oo 1, 10,99 M , o.oo 10, , , , ,43 33,69 202, Celkom za Ochrana kablo VTSU Zllíhorle v km 6,280 65A -00 " ProlOž!(a ktlbla VP RNS Stara - Dialná ZS KIS Trenčín , , , Oop{hujůce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého Zmluvné p0žladavkv latkv za skládkv zeminv Hlbené vykooavkv lám neuioaž1>ných Hlbeně wk=avkv rvh š do 600 mm Konšllllkcie z hornin zósvov bez zhutnenla Konštrukcíe z hornin - zásypy so zhutnenim Premiestnenie vodorovné nad 5 m Prem1estneme - nakladanie, orekladanie, vvktadanie Pretláčanie potrubia ocel'ového, lr, hor, 1-4 Veaema vonkajšie, káblové (rniestne siete) - káble rnieslne telefónne ,07 o.oo 1, , , ,73 4, ,89 o oo 4,100 1,89 8, 12, ,600 32,45 538,67 16, ,500 23,21 34,82 1,500 34, ,62 20, ,62 t , , ,85 M , , M 50 8,79 439, Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - sooikv káblové rovné KS 2 120,68 241, ,76 1, ,07 47,81 286, ,73 356, ,88 o.oo o.oo 4, O o.oo 16, , , , , ,85 146,22 8, , ,10 120, ,78 31, , , , , Vedenia vonkaišie, káblové ťmiestne siete\ - činnosti na kábloch oop;ňujuce konštrukcie. kábelovo<ly z růr alebo d.lelcov lolastovvch KS 11 10,99 120, ,89 M 8,500 15,89 135,07 8, O.OD ,89 24,16 145,07 O.DO 8, , Cclkom za Proložka k bla VPRNS St.ara - DlalnA ZS KIS Trentin Ooplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubla, z belónu prostého Prelozka VTL plynovodu DN Zmluvné požiadavky poplatky za skládkv vvbúramich hmot a sutí Zmluvné ooiladavkv =nlau<v za Skladkv zemlnv ;!1 Wburanle. odstranenlo konštrukcli lzolácie DOVlílkOvei Vybůranie, odstránenie konštrukcií vonkajšich ocerových pctrubi do šrotu Vyburanie, odslránenie konstrukcii, róznych predmetov z dielcov prefabrtkovaných MJ 2, , , , ,76 T 0, ,400 9,24 S ,46 270,16 587, :M2 21,600 34,38 742,61 21, M 391,500 23, , ,65 KS 2, 161J7 322, ,34 373,55 o.oo 2,500 74, , ,76 654, ,31 O 400 9,24 1,85 11,09 587, , , , , , , , , Odstránenie spevnemich olóch a vozoviek, krytov dlaždenvch Doprava vyoůranvch hmót vodorovná Oopl ujůce orlk:e, r"""klácia botoncwch konštrukeil PriClfllvné onlce, zarstonlo vooenia.vvtzemnl!lio ootrubta Prtpravné práce, zaísienie podzemného vedenia Hlbeně vykopávky 1am nezapažených Hlbené vykopav1<11 rvh š. do 600 mm 45, Hlbené vykopávkv,vh $ nad 600 mm Konštrukc1e z hornin - zásvpy so zhutnenim 45, Konstrukcie z hornin - obsvpv so zhutnenim Premiestneme vodorovné nad 5 m 45, PremiestnenlB orohodeofm 45, Premlestnenle nakladaore prekladanre. '"""adanle Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vvkopávok orlložné Plynovodv z růr ocel'ovvch, tr, Plvnovodv z rur ocefovvch, rurové dielv orivarovacie Plvnovodv, ostatně inontátne Oféca. docl;luoůc-.n činnosti Pl\lnovodv, ostatně monlmne or(lce, nede.šlruldlvrie skůškv M , o.oo ,48 T 68, ,12 68, T 1, M o.oo 101, 1 626,10 M , ,68 MJ 32,45 249,87 O.DO 7, , , , , , , ,97 313, , , , , , ,56 587, , , , M , ,89 M 423, ,91 o.oo KS 8, 419, , ,32 KS 5, ,15 o.oo 5, ,15 KS , ,89 117, , , , 0,89 6, , , ,98 303, 3805, , , ,84 o.no 1651, , , , , , ,30 313, , , ' 1 539, ,6< , ,47 587, , , , , , , Plynovody, ostatné monlážne práce, tlak skúšky tesnosti ootrubia M , , &5, , , , PtvnovOdv, ostatně montážne práce, katodická ochrana potrubia KS PtvnovOdy, ostatml montáme prka, revfzje KPL 45.21, Chrónlčk. růrv oc;ejové. nedolené M Podldaoné konštrukc1e pod potrubie, šachty, stoky atd., štrkopieskom 4, 816,22 1, , 1 OOOJ , , , , ,71 4, ,87 21, , ,86 1, , , ,15 84, Kanalizácie, ostatné konštrukcle, šachty a spádoviská kanalizačně KS veaenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne M , 8, , , , ,95 8,79 52, , lzolácie proti vede a zemnei vlhkosti, ocerovvch ootrubi ručne M2 Kryty dlázdené,chodnikov komunikácii,rigolov, prefabrikované panelv cestné '""PY, -p,,ere, vzpery a rámove stojky (pozemne stavby) plotove M , ocel'ové KS Colkom za Prolo!ka VTL nlvnovodu DN vo;11rana trantltného VTL plynovodu DN Zmluvné požiadavky poplatkv za skládkv vvbúranvch hmót a suti T Zmluvné poztadavkv nnniatkv za skl dkv zcmlnv Vybúrante, odslranenle konštrukcil lzolácio D011lakcvol M2 Vyburanie, odstránenie konštrukcii vonkajšich ocel'ových potrubí do šrotu M Vybúramo. odstrán&nle konšjrukcli. rowycii p,eamatov z djclcov profabrikovanvch KS Doprava wbúranvch hmot vodoroun:i T =ul\lcs nmce, mcvklácla betonovýci1 konštrukcll T Prip<avno práce, zaistenio vltdonla podzomného oolrubla M 45, Prlpravné práce, zaislenlo oodzemného vadenla M Hlbénó wkcoávkv lam :tn"-t,e(llich Hlbeně vykopávky ryh š nad 600 mm MJ 45.11, Konštrukcie z hornin - zásvpv so zhulnenim 45.11, KonštruKcie z hornin - obsvpv so zhutnenim ,40 72, ,72 1, 23,10 136,200 0,46 55, 34,38 22, 23, ,09 0,600 4, ,10 3,200 16,03 303, ,600 13,18 239, , , , , , , ,34 0,70 2, , ,15 469, , ,69 209, , , , , ,20 o.oo ,800 0, ooo , , o.oo 239,800 I 92,559 47, ,69 o.oo 209, , , ,55 72, , , ,12 8, ,95 515, , , ,57 O.OD 1. 23,10 4, , , ,18 O.OD 22, 508, ,34 64,47 386,81 O.OD ,14 0,84 o.oo O , ,60 3,200 S1, ,56 o.oo ,i5 609, , , ,05 239, , , ,69 339,3' ,03 Strana 5 z 6

8 Objednávatel': Bratislavský samosprávny kraj ROZPOČET STAVBY VRÁTANE ZMIEN Číslo častí stavby Zhotovitel': Stavba: Klaslflkiida stavlab ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.o. Rekonštrukcia cesty 111/1113 (póvodná 111/50310) Názov pololky M.J. Mnoistvo zoo Jednotko"nl Cena bez DPH Zmena (Dodatok č.2) ZoD+Dodatok č.2 mnoistvo Cena bez DPH celkom množstvo Cena bez DPH j Zmena (Dodatok č.3) j Zmena (Dodatok č.4) ZoD+Dodatok č.2 + č.3 + č.4 (mnoistvo J Cena bez DPH (množstvo I Cena bez DPH Celkom mnoistvo J Cena bez DPH I DPH 20% I Cena s DPH Vybúranie, odslránenie konšlrukcii, roznych predmetov kovových KS 2. 56, , 112, , , Odstránenie soevnenvch olóch a vozoviek, krvtov bitúmenových M Odstranenie spevnenych ptóch a vozovtek, podktadov bitúmenových M2 255, Odstršnerne spevnenycn plócn a vozov1ek, podkladov z kameniva hrubého drveného tv,2 255, Odstranenie spevnenycn plčch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov KS ,07 1, , ,50 153, 1375, , , 272, , a oo 408, O.DO ,28 571, B!i 52,50 698,86 114, , , ,42 63, , Odslránenie spevnených p l och a vozoviek, priepustov betónovvch M 24. Ooprava vybúranlích hmot vodorovna Doplňuiúce práce. recyklácta betónovycn konštrukcí, Ooplňujuce práce, recvklácia bitumenových konštrukcil Doplňujúce práce, frezovarne b1túmenového krytu, podkladu Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, T T T M loodkladu M Pripravne prace. ůprava zemin vaonom Premiestnenie vodorovné nad 5 m , , ,39 6, ,55 O.DO o.oo 24, 289,20 719, o.oo ,55 459, , , , o.oo , , , , ,55 245, , ,31 49, , , , Povrchové úpravy terénu, úoravv povrchov rozprestretim ornice Povrchové ůpravy terěnu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom M M , , ,04 959, , ,300 o.oo , , Menej préco ,11, , Of0S Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pódv Povrchové ůpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika Odkopávky a prekopávkv komunikácli,železnic,olčch H1bené vvkopávkv iám zaoažených Hlbeně vykopávky Jšm nezapažených Hlbeně vvkooávkv rýh š do 600 mm Konštrukcie z hornin skládky Konštrukcie z hornin - násvov so zhutnenim Kn trukeio llllmín zásypy so zhutnenim Konštrukcle z hornin obsvpv so zhutnenim Premiesťnenie vodorovné do 5 m Pmmléstnenie vodorovné nad 5 DOO m Premiestnenle. nakladanle, prekladanlo, vyldadanle M , KS 18968, M , , , , , 168, , , 973,400 0,35 O 11 O 16 2, ,23 0,9'1 0,28 7, ,27 1, , , , , , ,10 501, , , 2 086,48 959, , , , , 159, , , , ,00 O.DO i 76, , , , , , , 15255, , , , , , , , , , ,08 o.ao 30, , ,74 693_,02 306, , , ,65 938, , ;06 o.oo Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemí vykopávek príložné M ,08 374, ,08 330, , Povrchové úpravv terénu, úprava pláne so zhulnenim v násypech Povrchové úpravy terénu, ůorava oodlož1a Povrchové úpravv terénu. svahovanle v zarezoch Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypech Zlepšovanie základovej pódy, ložko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva raženého Zlepšovanie základovej péidy, trativody kompletně z potrubia plastického Múry, rlmsy z dielcov žetezobetónovvch M M M2 140,900 M2 818,400 0,400 M 17, , ,31 0, , , ,68 204,60 12, , , , ,900 43,68 o.oo ,60 O , , ,33 154, 4 763, a.oo , , , ,68 204, ,59 21, , , , ,75 52,42 245, , Podkladné konštrukcie, desky. bloky. sedlá, z belónu železového , , ,92 46, 3 152, , Podkladné konštrukcie. desky, bloky, sedlá, debnenie tradičně Podkladné konštrukcie, desky, bloky, sedlá, vysluž z betonárskej ocele lzolácie proti vede a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi M2 33, T M2 401, ,65 0, , ,26 33, , , , , lzolácle proti vode a zemnei vlhkosti. bežných konštrukcii pásmi lzolacie proti vede a zemnej vlhkosti, Dežnych konstrukcit ochrannými a podkladnvmi textiliami M2 9,600 M ,27 1,98 50,59 215,03 9, , , ,01 60, Doplňujúce konštrukcle, obelónovanie potrubia, z betónu prostého , , , Doplňuiúce konštrukcie. obetónovanie potrubia. debnenie tradičně Podkladné a krycie vrstvv bez sooiiva nestmelené. štrkodrva Podkladné a kryc1e vrstvy Dez spapva. spevneníe krajnic zo zeminy Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív M ,600 r,,13 151, 37, , ,16 786,71 845, , , , , , ,97 320, , , , , ,71 845, , , , , , Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové Jednovrstvové, kamenivo spevnené cementem Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi s bitúmenovým spo ivom, kamenivo obal'ované asfaltem Doplňujuce konštrukcle, priepusty, hospodarske preiazdy z růr plastových Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojrvom, cementobetónové iednovrstvové, beton prostý Podkladné a krycíe vrstvy s hydrauílckym spoj1vom, cementobetónové lednovrstvové, beton železový Podkladne a krycie vrstvy z asfaltovycn zmesi, bitumenové postreky, nátery,posvov sooiovací oostrek Podkladné a krycte vrstvy z asfallovýcn zmesi, Ditúmenové vrstvy, asfaltový betón Podkladne a krycie vrslvy z asfaltovych zmesí, bitúmenové vrslvy, asfaltový koberec mastixovlí Kryty dtaždené,chodníkov komunikáclí,rlgolov zo zámkovej dlažby betónovej 192,700 M2 4512_.600 r,, M , M , M ,23 0,44 142,75 59, ,44 237,50 298,09 19, , , , ,54 873, , o.oo 17, ,25 o.oo ooo 96, O.DO O.DO 192, , ,900 a oo 201, , , 8523, , , , , , , , , , , , , ,94 Strana 3 z 6

9 Objednávatel': Bratislavský samosprávny kraj ROZPOČET STAVBY VRÁTANE ZMIEN Zhotovitel' Stavba: ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.o. Rekonšlrukcia cesty (póvodná O) zoo Zmena (Dodatok č.2) ZoD+Dodatok č.2 Zmena (Dodatok č.3) Zmena (Dodatok č.4) ZoD+Dodatok č.2 + č.3 + č.4 Číslo častl stavby KlaslnUd stintleb Nllzov častl stavby Názov položky M.J. Mnoistvo Jednotková Cena bez DPH mnoistvo Cena bez DPH Celkom množstvo Cena bez DPH množstvo Cena bez DPH mnoistvo Cena bez DPH Celkom mnoistvo Cena bez. DPH DPH 20% Cena s DPH 45, Kryly dlaždeně,chodnlkov komunikácii,ligolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou M o.oo 51, ,66 a ao 51, ,93 185, ,12 45, _ Doplňujúce konšlrukcie, ochranné zariadenia, smerové stípiky Ooplňujuce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá Dopl"ujúce konmrukc10. zvislé Clopravné značky, normálny rozmar alebo zvl!manv rozmar, n,ll'luiuce konštrukcla, obrubnlkv chodnlkové DoplňuJúco konštrukcle, dilalačné š arv vkladané Doplňujůco konštrukcio, pil stavba krylov kornu1ll)(ácl1, ocerová výstuz DoplňllJúce konšlrukclo, vodorovné <!opravné znacenlo strlekané a nátorovó PodlliMné k.onstrukcia, oodkladné vrstvv, z belónu prostého Podkladné konšlrukcie, tosn,ace vrstw, prahv, z botónu o,ostého Spevnoné olochv, dlažby z lomového kamoóa Zlopšovanle zakladovoj pódy, árenázne vrstvy z geosyntetickčho mateňálu ZJepsovanle?.akfa<IOVej pody, sanatnó vrstvy z kameniva KS ,90 Ks 7, KS , M 112, M 17, ,77 T 7, , M2 7A1,600 13, ,59 23, ,98 M2 260, M2 1498,100 0,58 868, ,a.os ,72 O.DO 00() o.co 90 7, 22, , ,700 29, 260, , , , ,36 149, , , , , , , o.co a oa 260,24 a ao ,50 o.aa , ,55 22, ,77 7, , ,59 741, ,16 29, , , ,90 748, ,72 131, ,33 353,47 29, , ,43 409,60 586,15 173, , , , , , , , , Zlepšovanie základovei pódy, sanačně vrstvy z lomového kameňa 1S pe vflovanie hornin a konštrukcií, oplášlenie, spevnenie geotextfliou a aeomrežovinou 1908,700 14, M , ,55 O.DO , , , , , , ,46 45, Podkladné konšlrukcie, doskv, blokv, sedlá, z belónu prostého 2, ,44 2, o.ao 2, ,49 158, ,00,()(J Cell<om za Uprava zjazdov VLM a Gb PQdk.ladrnl kon!truktje, doskv, blol<v. sedlé, z balónu želazovoho Podkladné konštrukcio. dosky, blokv. sedlá, debnenie 11adiái6 Oplolenie, zavorv mechamcké, Kovové Doplňujuce KonšlruKcie, obrubníky ku kruhovým objazdom betónové pliame Doptňujúce konšlrukcie. obtubnlky ku kruhovým objazdom betónové koncové naco SUP i t:l 3, ,56 M2 7,400 22, ,83 KS 2 140,58 26'1,16 m 0 106,78 ks o.ooa 82,23 l(pl a.aao 5 945, ,64 o.co 8 399, , ,56 167,83 281,16 o.oo , , 1, a aa ,34 657, ,07 3, O.DO 7, , 281,16 103, ,34 8, , 5 945, , ,33 50,71 33, ,67 131, , , ,40 337, , , , Dočasné dopravné značenie Celkom za 13 Dočosno dopravn6 značenle Prelozka a ochrana NN 1<abla v km 5, , Dopravné značenlo dočasné (prenosnél Odslranenie spevnených plócn a vozoviek, zvisleho dopravného značenla. kovových Doprava vybtlranýcn nmot vodorovná oocasna sveterna s1gna1jzac1a Zmluvnó oozladavky ood!atl<v za skládky zeminv Pnpravně orflca, zaistenie ooozemnéno v0clenla Hlbenó vykopavky 1ám nezapažen\ich H1bené vvkodavkv rýh š. do 600 mm Konšlrukcie z hornin zásypy so zhutnanlm Konšfrukcla z homln 01:>SYDY bez zhutnel\io Premlestnenle vodolovné nad s m Premlf)st n!e n!! lcd_e,. pre!o:!ai:t n!.e, 1 k!:?dan.ia Káblo Al - NN káble silové DoplliuJúce konštrukcie, kábelovody z betónových tvárnic Dopliiujuce konštrukcle, kabelovody z rúr alebo dietcov I plastových KPL , ,36 6,94 41,64 KS 6, T KPL ,05 0, ,46 2,99 M 5, 16, ,500 i2,56 18,84 12, , , , ,30 6,500 6, MJ , M M ,43 105,44 M 15, 15_, , , ,10 o.aa 1, , 6, ,100 9,800 0, , , , , 16 2, ,84 392,65 78, ,60 193,18 120, a.aa 1, 10666,38 O OD 6, ,500 o.os 1, , , , ,15 1,500 18,64 12, , , ,60 6, ,18 O.DO ,84 4, ,44 6,500 15, , ,63 0, , , ,97 0, , ,78 3,59 96,18 22, ,36 49,92 231, , Cetkom za so1,oo. Prolofka a ochrana NN kabla v km 5, Ochrana NN káblov VPRNS v km 7,277 45, , ,23, Celkom za 602,00. Ochrana NN kilblov VPRNS v km 7, 277 Doplňujúce Konslrukcla, obetónovanie polrubia, z betónu prostého Zmluvné ooiladsvkv nmiblkv za ski.ldky zeminy Hlbené VV1U>Davky Jám neupaženvch Hlbené Wl<ODávkY rih t, do 600 mm Kooštrukaie z hornin zi\sypy so zhljlnruilm Konšlrul<cle z hotoin - obsvnv boz znulnenia Promiestnenle vodorovné nad 5 rn Premiestnenie - naklaciarne, preklactanie, vvktadanie Kable Al - NN kable silové Doplňujúc:o kol'islrukcle, kllbelovody z nir alebo dlelcov lolastových Doplňujúce konšlrukcie, obetónovanie polrubia, z betónu prostého 1, , , ,500 12, MJ 2, ,64 MJ 1, ,200 14,71 2,94 MJ 2, ,72 62A1 M 16, 4, M 5, 15, ,42 59,77 389,28 O.DO O.DO a oa o.oo 1,100 21, O,sóO 2, , , , ,39 9,66 6, , ,44 62A , ,28 a aa o.oa 1, , O , ,85 O ,64 2,94 2,100 13,44 2,100 62,41 16, 67,84 5, 79,45 0,400 59,77 389,28 32,87 289,48 1,93 1, , , ,95 77,86 197, , , ,53 16,13 74,89 81,41 95,34 71,72 467, Preložka kábla VPRNS Stará -Slrelnlca,B" ZS KIS Trenčín ,21 010&) , Zmluvné požiadavkv poplatky za skládky zeminy Hlbené vvkopávky jám nezapažených Hlbeml vyl<opáv r rýh š, do 600 mm Kontlrukcle z hoo1in - zasypy boz lhútnenla Kon lrukde z hornin - ziisvov so zhutnenlm Premieslnenie vodorovné nad 5 m Ptcmlestnenle nakladanle, orel<jadenie, vvl(1adanie Protláčanle r:,ollubla ocerovél\o, Ir. hor. 1-4 Vedenia vonkajšie, kablové (m1estne slete) - kable miestne telefónne 23, ,99 8, ,500 32, ,98 21,400 23, ,100 8, ,900 6, ,900 29, M , M , ,13 23,900 8, 95,500 21,400 79, , , , a.oa ,99 8, D,00 95, ,98 a ao 21, , ,17 23, ,96 23, ,31 11, 1 259,72 347, , , , ,19 120, ,78 596,03 762,20 183,55 852, , Vedenia vonkaišie, káblové (miestne siele) - spojky káblové rovné KS 2, 120, a aa ,35 290, Vedenia vonkaišie, káblové (mieslne siete) činnosti na kábloch D0plňu1uce Konšlrukcie, kabelovody z rúr alebo dielcov iplastovvch KS ,74 M O OD O.DO 26, 11, 285,74 174,79 O.DO ,74 11, 174, ,96 3<12,89 209, CoJkom za Prcloika k bla VPRNS Staré - Strclnlca. B" ZS KIS Trončln Doplňujúce konšlrukcle, obetónovanie potrubia, z belónu prostého 2, ,42 373, ,27 O.OD 2, , ,27 O.DO , ,27 74, ,52 Strana 4 z 6

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 284,1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 133,6 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 1 622,8 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina Vyplň údaj Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž.

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 2 00000115

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2017 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: Ma

DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: Ma DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: 5145 380-11 Malé Leváre HO PZ, ČOV" apríl 2002 2 ČI. I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišskej Sobote" Záznam z rokovania dňa 30.10.2015 o 0930

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : 113 90110306- Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 116.1.2018 uzatvorenej pod ľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, 040 11 ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 10-000056692PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

Čiastková zmluva č. k Rámcovej dohode č LZM uzatvorenej v zmysle 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov z

Čiastková zmluva č. k Rámcovej dohode č LZM uzatvorenej v zmysle 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov z Čiastková zmluva č. k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM uzatvorenej v zmysle 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov zákonníka Objednávateľ: Názov: Domov sociálnych služieb

Podrobnejšie

. Miestny úrad Bratislava - Mestská časť Podunajské Biskupice Materiál určený na rokovanie Miestnej rady dňa Miestneho zastupiteľstva dňa

. Miestny úrad Bratislava - Mestská časť Podunajské Biskupice Materiál určený na rokovanie Miestnej rady dňa Miestneho zastupiteľstva dňa . Miestny úrad Bratislava - Mestská časť Podunajské Biskupice Materiál určený na rokovanie Miestnej rady dňa 10. 09. 2012 Miestneho zastupiteľstva dňa 25. 09. 2012 Návrh na schválenie dodatku Č. 1 k zmluve

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim 2010-2014

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R Zemné práce Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,000

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 14 - Oporné múry SO 15 - Objekt odpadového hospodárstva SO 16 - Parkovisko a dopravné napojenie SO

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

" ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s

 ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s " ZMLUVA O DIELO GEN 473/207 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 5399 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok Zmluvné strany. Objednávateľ: Názov: Sídlo: Štát: IČO: DIČ: Zastúpený:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/

ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/ ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

ORACLE

ORACLE Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany

Podrobnejšie

/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I Účas tn í c i zmluvy Budúci povi

/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I Účas tn í c i zmluvy Budúci povi / Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I 2019 1. Účas tn í c i zmluvy Budúci povinný z vecného bremena Budúci oprávnený z vecného bremena

Podrobnejšie

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. (ďalej len Zmluva ) Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 860 637, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , , 1. Identifik

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , ,   1. Identifik Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty 018 52 Pruské č.39, mobil: 0907747824, 0911747824, E-mail : ondrejbuday@centrum.sk 1. Identifikačné údaje 1.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA Názov stavby: Dopravné

Podrobnejšie

;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.." DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní

;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.. DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní ;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.." DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 40-000057709P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok)

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

KONTRAKT na rok 2013

KONTRAKT na rok 2013 Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 dňa 28.2.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.6.2013 (ďalej len kontrakt a dodatok ) Čl. I Účastníci

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e DODATOK C. 6 K ZMLUVE C. 80-000058027P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atm osférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe

Podrobnejšie

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ , I

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ ,   I Adresát: Váš list č. / zo dňa: - / - Naše číslo: Vybavuje: Ing. Ladislav Šimčisko Mobil: 041/4302724 Email: uctaren@staskov.sk VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zm

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zm Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 27.07.2005 podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zmluvné strany Prenajímateľ: Bratislavský samosprávny

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Obec Likavka Projektant Zhotoviteľ BauTop s.r.o. Ing. Straku

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Ta

Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Ta Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Tatry (mimo), 1.etapa SO 402-32-04 Žst. Svit, nástupište

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Podrobnejšie

0 RIGHT (j) POWER Obchodník: Segment: Master: Zmluvný vzťah: Dôvod uzatvorenia zmluvy: Sidónia Ješková SME Obec Žirany Dodatok Úprava účinnosti DODATO

0 RIGHT (j) POWER Obchodník: Segment: Master: Zmluvný vzťah: Dôvod uzatvorenia zmluvy: Sidónia Ješková SME Obec Žirany Dodatok Úprava účinnosti DODATO (j) POWER Obchodník: Segment: Master: Zmluvný vzťah: Dôvod uzatvorenia zmluvy: Sidónia Ješková SME Dodatok Úprava účinnosti DODATOK č..2. K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI

Podrobnejšie

ELGAS, k.s., Robotnícka 2271, Považská Bystrica Korešpondenčná adresa: Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva twkobel, a.s,,' ' ^ j SPIŠSK

ELGAS, k.s., Robotnícka 2271, Považská Bystrica Korešpondenčná adresa: Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva twkobel, a.s,,' ' ^ j SPIŠSK Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva------ twkobel, a.s,,' ' ^ j 052 01SPIŠSKÁ NOVÁ VES eigňs č.jedn.: typ J k. j _p jdatok k zmluve o združenej dodávke plynu DOŠLO PŇA: /./o /j VYBAVÍ: fjíž (A uzavretá m edzi

Podrobnejšie

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len Dodatok) NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV KÓDITMS: 24110110053

Podrobnejšie

ZML 458_2017

ZML 458_2017 Z M L U V A O P R E N Á J M E (ďalej len Zmluva ) uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská č. 6, 043 29 Košice v zastúpení:

Podrobnejšie

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska,

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska, Cenník Terrace 9555 Terasová doska, 140 / 28 mm 4,5 m / 1 ks 503, 504, 522 502, 509, 510 9,50 9,50 bm bm 9486 PVC spona P9528 + skrutka P9546 85 x spona + 100 x skrutka 57,60 balenie 9512 Počiatočná a

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sídlo IČO DIČ Bankové spojenie: Číslo účtu: Zastúpený:

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx Návod na montáž systému VOM Návod na montáž systému VOM (Vegetačné oporné múry) Pred začatím projektu VOM si preštudujte miestne predpisy a požiadavky na stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Mestskému zastupiteľstvu

Mestskému zastupiteľstvu Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 13. 06. 2012 v Snine Číslo poradia: K bodu: Zmluvný prevod nehnuteľnosti ČOV Snina Predkladá: Ing. Štefan Milovčík primátor Spracoval: JUDr.

Podrobnejšie