Mesto Hlohovec M. R. Štefánika Hlohovec

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Hlohovec M. R. Štefánika Hlohovec"

Prepis

1 Mesto Hlohovec M. R. Štefánika Hlohovec Odbor výstavby Referát dopravy a technickej infraštruktúry Č.j.: 48632/2019/1351/HLO v Hlohovci S T A V E B N É P O V O L E N I E ( v e r e j n á v y h l á š k a ) Stavebník: Andrej Kozačenko, Michalská 10, Hlohovec, Lenka Kozačenková Michalská 10, Hlohovec, Richard Rehák, Podzámska 29, Hlohovec, Marek Šangala, Hurbanova 81, Hlohovec v zastúpení: Ing. arch. Miroslav Marko, Karpatská 950/189, Marianka (doručovacia adresa: SMF MARKO s.r.o., Bratislavská 4, Trnava) podal dňa na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: BYTOVÁ VÝSTAVBA IBV PANSKÁ NIVA II 2. ETAPA3, SO 03 Komunikácie a spevnené plochy, SO Parkovisko, SO 05 Dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenia. Stavba sa nachádza na pozemkoch par. reg. C č.: 3083/1, 3158, 3194, 3859/147, 3859/148, 3859/151, 3859/171, 3859/173, 3859/175, 3859/203 k. ú. Hlohovec vedených na liste vlastníctva č a na par. reg. C č. 3859/1, 3859/145, 3859/379, 3859/380, 3859/381, 3859/382, 3859/383 k. ú. Hlohovec vedených na liste vlastníctva č (v priebehu konania došlo k zmene parciel v zmysle geometrického plánu č. 044/2018, ktorý bol vyhotovený Martinom Moravanským, M.M.Servis, s.r.o. dňa a overené katastrom pod číslom G1 544/2018 zo dňa Okresný úrad Trnava, Pozemkový a Lesný odbor vydal dňa rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2019/ zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na parcely reg. C č. 3859/1, 3859/145, 3859/146, 3859/150, 3859/153, 3859/1, 3859/1, 3859/147, 3859/151, 3859/171, 3859/175 r Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Č.j.: 27697/2018/1459/DAV zo dňa ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa V konaní bolo doložené povolenie na výrub stromov v predmetnej lokalite vydané Mestom Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec, č. j /2018/2675/SUR, 48640/2018/2675/SUR zo dňa Dňa bolo Mestom Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec ako miestne príslušným stavebným úradom, vydané záväzné stanovisko podľa 140b zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ) záväzné stanovisko zn /2018/305, ktorým bolo overené dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Časť stavby sa nachádza na pozemkov Mesta Hlohovec. Stavebník dokladoval v konaní vzťah k majetku prostredníctvom nájomných zmlúv uzatvorených medzi stavebníkmi a Mestom Hlohovec č. 394/2018 zo a č. 620/2018 zo dňa V súvislosti so spôsobom odvodnenia komunikácií - vypúšťaním povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií do vsakovacích objektov bolo Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané rozhodnutie zn. OÚ-HC-OSŽP- 2019/ zo dňa Mesto Hlohovec ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len špeciálny stavebný úrad ) podľa 120 stavebného zákona, 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ), v súvislosti s 16 ods. 1, ods. 6 cestného zákona a 2 písm. a), ods. (3) zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť v stavebnom konaní podľa 62 stavebného zákona, upustil od miestneho zisťovania v zmysle 61 ods. (2) stavebného zákona a v súlade s 32 a 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

2 strana 2/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO V zmysle 66 stavebného zákona: vydáva stavebné povolenie na stavbu: BYTOVÁ VÝSTAVBA IBV PANSKÁ NIVA II 2. ETAPA Stavebné objekty: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy SO Parkovisko SO 05 Dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenia Stavebník: Andrej Kozačenko, Michalská 10, Hlohovec, Lenka Kozačenková Michalská 10, Hlohovec, Richard Rehák, Podzámska 29, Hlohovec, Marek Šangala, Hurbanova 81, Hlohovec v zastúpení: Ing. arch. Miroslav Marko, Karpatská 950/189, Marianka (doručovacia adresa: SMF MARKO s.r.o., Bratislavská 4, Trnava) Miesto stavby: Zelená plocha medzi ulicou Pánska niva a ulicami Stará Hora a Československej armády Na pozemku: par. reg. C č.: 3083/1, 3158, 3194, 3859/147, 3859/148, 3859/151, 3859/171, 3859/173, 3859/175, 3859/203 k. ú. Hlohovec vedených na liste vlastníctva č a na par. reg. C č. 3859/1, 3859/145, 3859/379, 3859/380, 3859/381, 3859/382, 3859/383 k. ú. Hlohovec vedených na liste vlastníctva č (v priebehu konania došlo k zmene parciel v zmysle geometrického plánu č. 044/2018, ktorý bol vyhotovený Martinom Moravanským, M.M.Servis, s.r.o. dňa a overené katastrom pod číslom G1 544/2018 zo dňa ) Zodpovedný projektant: SO 03, SO Ing. Ján Malas, MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20, Trenčín SO 05 Ing. Lucia Adamcová, Lomonosova 6, Trnava Sadové úpravy Ing. Michaela Zmeková, Botanická 25, Trnava Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním Odborný dozor: Ing. arch. Miroslav Marko, Karpatská 950/189, Marianka Účel stavby: Predmetom stavby je vybudovanie miestnych obslužných komunikácií s chodníkmi, autobusovou nikou, priechodmi pre chodcov a parkovacou plochou. Zároveň je súčasťou stavby aj odvodnenie plôch a úpravy zelene. Stavba je zo severozápadnej strany ohraničená výstavbou rodinných domov v rámci IBV Panská niva, z juhozápadnej strany zelenou plochou na par. č. 3859/374 k. ú. Hlohovec, z juhovýchodnej strany rodinnými domami na ulici Čsl. armády, križovatkou miestnych komunikácií Čsl. armády, Stará Hora, Inovecká a miestnou komunikáciou Stará hora, z juhovýchodnej strany zelenou plochou na par. č. 6730/2 k. ú. Hlohovec SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy 1. Fáza Komunikácia vetva I Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 69,0 m. Rekonštrukcia spočíva vo výmene asfaltového povrchu komunikácie. Smerové vedenie komunikácie ostáva nezmenené, pozdĺžny sklon sa nemení. Odvodnenie je zabezpečené do jestvujúceho vpustu. Skladba B Komunikácia /rekonštrukcia krytu vozovky Asfaltový betón obrusný, AC 0 11-I, PmB 45/80-75 Spojovací postrek (0,7 kg/m 2 ), C50BP4 Pôvodná konštrukcia vozovky Spolu mm mm

3 strana 3/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO Vetva H, chodník H1 a H2 nie je predmetom tohto povolenia. SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy 2. Fáza Vetva A + chodníky Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 8,5/50. Vetva prepája Panskú nivu a ulicu Čsl. Armády. Komunikácia bude mať obojstranné chodníky šírky 2,0 m. Na komunikácií bude vybudovaná autobusová nika v smere z Panskej Nivy na Čsl. armády. Zriadené budú priechody pre chodcov v bezbariérovej úprave. Vetva C + chodník Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 7,0/40. Vetva sa napája na vetvu A. Komunikácia bude mať jednostranný chodník na pravej strane v smere staničenia v celej dĺžke a v prvej časti komunikácie aj po ľavej strane v smere staničenia. Vjazdy k rodinným domom budú riešené bezbariérovo, v miestach chodníkov nábehovými obrubníkmi a zo strany kde nie sú chodníky zapustením cestného obrubníka. Dĺžka: 244,3 m. Vetva D + chodník Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 6,5/40. Vetva sa napája na vetvu C. Komunikácia bude mať jednostranný chodník na ľavej strane v smere staničenia. Vjazdy k rodinným domom budú riešené bezbariérovo, v miestach chodníkov nábehovými obrubníkmi a zo strany kde nie sú chodníky zapustením cestného obrubníka. Komunikácia je ukončená plochou pre otáčanie vozidiel. Dĺžka: 46,5 m. Vetva E + chodník Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 6,5/40. Vetva sa napája na vetvu C. Komunikácia bude mať jednostranný chodník na ľavej strane v smere staničenia. Vjazdy k rodinným domom budú riešené bezbariérovo, v miestach chodníkov nábehovými obrubníkmi a zo strany kde nie sú chodníky zapustením cestného obrubníka. Komunikácia je ukončená plochou pre otáčanie vozidiel. Dĺžka: 64,5 m. Vetva F + chodník Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 6,5/40. Vetva sa napája na vetvu C. Komunikácia bude mať jednostranný chodník na ľavej strane v smere staničenia. Vjazdy k rodinným domom budú riešené bezbariérovo, v miestach chodníkov nábehovými obrubníkmi a zo strany kde nie sú chodníky zapustením cestného obrubníka. Komunikácia je ukončená plochou pre otáčanie vozidiel. Dĺžka: 82,5 m. SO 03.3 Komunikácie a spevnené plochy 3 fáza Vetva B + chodníky Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 6,5/40. Vetva je napojená na vetvu A. Komunikácia bude mať na ľavej strane v smere staničenia chodník po celej dĺžke vetvy a po pravej strane v miestach napojení dvoch slepých odbočení komunikácie k domom. Dĺžka: 372,6 m. Skladba A Komunikácia /A,B,C,D,E,F Asfaltový betón obrusný, AC 0 11-I, PmB 45/80-75 Spojovací postrek (0,7 kg/m 2 ), C50BP4 Asfaltový betón ložný, AC L 16-I Spojovací postrek (0,7 kg/m 2 ), C50BP4 Cementom stmelená zmes, CBGM C8/10 Štrkodrvina ŠD fr. (0-32), E def,2 =min 90 Mpa Zemná pláň (E def =min.60 MPa) Spolu 50 mm 70 mm 180 mm mm mm

4 strana 4/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO Skladba B Autobusová nika (Vetva A) Cementobetónový kryt CBII Povrchová metličková úprava Cementom stmelená zmes, CBGM C8/10 Štrkodrvina ŠD fr. (0-32), Podklad zhutniť (E def =min.60 MPa) Spolu Skladba C chodníky A1,A2,A3,A4,A5,A6,B1,B2,B3,C1,D1,E1,F1 Betónová dlažba BD 60 Drvené kamenivo DK fr.(2/4 resp. 4/8) Cementom stmelená zmes, CBGM C8/10 Štrkodrvina ŠD fr. (0-32), E def,2 =min 60 Mpa Zemná pláň (E def2 =min.45 MPa) Spolu 220 mm 130 mm mm mm 60 mm 30 mm 100 mm 160 mm 350 mm Odvodnenie je riešené pomocou pozdĺžnych a priečnych skonov do navrhnutých uličných vpustí. Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym sklonom ku komunikácií. SO 03.4 PARKOVISKO Stavebný objekt rieši výstavbu komunikácie sprístupňujúcej parkovisko, parkovisko s 8 státiami (7 x 2,5 m x 5 ) a jednostranný chodník pozdĺž komunikácie. Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MZ 7,0/40 (dĺžky 47,0 m). Vetva sa napája na vetvu A. Skladba A Komunikácia a parkovisko Asfaltový betón obrusný, AC 0 11-I, PmB 45/80-75 Spojovací postrek (0,7 kg/m 2 ), C50BP4 Asfaltový betón ložný, AC L 16-I Spojovací postrek (0,7 kg/m 2 ), C50BP4 Cementom stmelená zmes, CBGM C8/10 Štrkodrvina ŠD fr. (0-32), E def,2 =min 90 Mpa Zemná pláň (E def =min.60 MPa) Spolu Skladba C chodníky Betónová dlažba BD 60 Drvené kamenivo DK fr.(2/4 resp. 4/8) Cementom stmelená zmes, CBGM C8/10 Štrkodrvina ŠD fr. (0-32), E def,2 =min 60 Mpa Zemná pláň (E def2 =min.45 MPa) Spolu 50 mm 70 mm 180 mm mm mm 60 mm 30 mm 100 mm 160 mm 350 mm Odvodnenie je riešené pomocou pozdĺžnych a priečnych sklonov do navrhnutých uličných vpustov. Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym sklonom ku komunikácií. SO 05 Dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenia Dažďové vody budú odvedené do navrhovaných uličných vpustov. Od uličných vpustov bude pripojovacie kanalizačné potrubie vedené z rúr PP SN10 DN 200 do vsakovacích systémov z boxov Rehau Rausikko príslušného rozmeru. Bloky budú uložené na štrkové lôžko hr. 15 cm, fr mm, obalené geotextíliou GTPP 30/30 a obsypané štrkom fr mm.

5 strana 5/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO Pre uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 1) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 2) Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby (priestorovej polohy) orgánom alebo organizáciou na toto oprávnenou. 3) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 4) Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ustanovenia cestného zákona, príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. 5) Na uskutočnenie stavby smie byť použitý len vhodný stavebný výrobok v zmysle 2 zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 6) Stavebník zabezpečí vedenie stavebného denníku v zmysle 46a a 46d stavebného zákona. 7) Stavba bude dokončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. 8) Stavebník oznámi príslušnému špeciálnemu stavebnému spoločnosť, ktorá bude realizovať stavebné práce, ktorá bude vybraná na základe výberového konania. 9) Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu. 10) Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác vyžiadať si od príslušných vlastníkov informácie o podzemných vedeniach, zabezpečí ich vytýčenie a ochranu pred poškodením. Počas prác je povinný dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem. 11) Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre ŠSD. 12) V prípade výskytu nálezov pri výkopových prácach je stavebník povinný tieto ihneď ohlásiť archeologickému ústavu SAV v Nitre. 13) Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby použité cesty a miestne komunikácie pre účely staveniskovej dopravy boli v dobrom zjazdnom stave a pripustí oprávnené nároky stavebného úradu, ak dôjde k ich opotrebeniu v podstatne zvýšenej miere (podľa ustanovení cestného zákona). 14) Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa 52 ods. (1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 15) Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 16) Podľa 43i ods. (3) zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 17) Po ukončení stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle 79 staveného zákona, na základe ktorého stavba bude trvale užívaná. 18) Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie. 19) V súlade s 9 Zákona č.17/1192 Zb. o ochrane životného prostredia je potrebné pri plánovanej výstavbe predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzovať a odstraňovať. Možným poškodzovaním životného prostredia pri plánovanej výstavbe sa rozumie najmä unikanie ropných látok, prevádzkových kvapalín a iných nežiaducich cudzorodých škodlivých látok do okolitého prostredia. Stavebná činnosť, ako aj pohyb mechanizmov stavby bude pre elimináciu poškodenia okolitého prostredia prebiehať v maximálnej možnej miere v rámci vymedzeného staveniska. Neprípustné je poškodzovanie okolitého

6 strana 6/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO prostredia stavby nad únosnú mieru, a to zhoršovaním jeho stavu znečisťovaním alebo inou činnosťou súvisiacou s výstavbou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi. 20) Počas prípravných a realizačných prác stavby budú dodržiavané všetky príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej iba ZoPK ) a ďalšie právne predpisy súvisiace s ochranou drevín rastúcich mimo les a druhovou ochranou rastlín a živočíchov. 21) V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor bude riešiť požiadavky na výrub drevín v súlade s 47 ods. 4 ZoPK a ďalšími súvisiacimi predpismi pred vydaním stavebného povolenia. 22) Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č.183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec a VZN 226/2018 je neprípustné mechanické poškodzovanie prvkov a plôch verejnej zelene. Zriadenie staveniska na plochách zelene, ako aj skladovanie stavebných materiálov je možné iba so súhlasom odboru Životného prostredia MsÚ Hlohovec, ktorý je zodpovedný za správu a údržbu verejnej zelene na území mesta Hlohovec. 23) V prípade poškodenia plôch zelene vplyvom plánovanej činnosti, bude uskutočnená úprava terénu do pôvodného stavu s riadnym vyčistením, urovnaním, osiatím trávnym osivom. Po ukončení prác na investičnej akcii bude vykonaná kontrola spätných úprav za účasti povereného pracovníka odboru Životného prostredia a Mestskej zelene Hlohovec, s.r.o. ako správcu zelene. 24) Dodržať podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/ zo dňa : 1. Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 2. Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 3. Umiestnenie stavby je pravdepodobne v kolízii s existujúcou zeleňou, preto investor predloží na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie Mesta Hlohovec (ako príslušného orgánu ochrany prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle 47 ods. 3 v súlade s 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. Výrub potencionálnych kolíznych drevín a odstránenie potencionálneho krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 4. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody. 5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody. 6. Predmetné terénne úpravy vrátane vlastnej výstavby realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby. 7. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom

7 strana 7/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu ( 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/ zo dňa : 1. Podľa 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby. 3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/ zo dňa : - Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami. - SO Predĺženie verejného vodovodu a SO Verejná splašková kanalizácia, okrem prípojok, sú podľa 52 vodného zákona vodnými stavbami, stavebným úradom príslušným pre ich povolenie bude podľa 26 ods. 3 vodného zákona tunajší orgán štátnej vodnej správy. - Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Na uskutočnenie miestnej komunikácie je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona. - Stavebník je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z navrhovanej komunikácie cez vsakovacie objekty nepriamo do podzemných vôd. Povolenie na osobitné užívanie vôd musí byť vydané a právoplatné pred podaním žiadosti o stavebné povolenie na súvisiacu stavbu komunikácie SO 03 Komunikácie a spevnené plochy. - Pre posúdenie možnosti vypúšťania vôd z povrchového odtoku z komunikácie cez vsakovacie objekty nepriamo do podzemných vôd musí byť vykonané predchádzajúce zisťovanie podľa 37 ods. 1 vodného zákona a musia byť vykonané potrebné opatrenia. Hydrogeologický posudok priložiť k žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd. - Z hľadiska ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je potrebné projekt sadových úprav prerokovať so správcom verejných vodovodov a verejných kanalizácií. - Z hľadiska ochrany lokality pred povodňami je potrebné, aby rodinné domy mali vybudované vlastné vsakovacie zariadenia v zmysle predloženej dokumentácie. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, súhlas podľa 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona č. OÚ-HC-OSŽP- 2018/ zo dňa : - Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd. - Pri realizácii stavby dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. - Vody z povrchového odtoku odvádzané z komunikácií a parkoviska nepriamo do podzemných vôd nesmú obsahovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd. - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (ich používanie na pohon motorových vozidiel) musí byť v súlade s ustanoveniami 39 vodného zákona a vyhlášky Č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi

8 strana 8/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát zn. ORPZ-TT-ODI1-2019/ zo dňa na všetkých trasách pozemných komunikácií (miestnej resp. účelovej komunikácie) musí byť chodník oddelený od vozovky cesty stojatým obrubníkom s výškovo oddelenou hranou 12 cm od komunikácie. - Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu: a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), b) trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v znení neskoršich noviel a predpisov (cestný zákon), - žiadame aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SPP-distribúcia, a.s., zn. TD/NS/0482/2018/Ka zo dňa VŠEOBECNÉ PODMIENKY: - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ( - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č ) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, -ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

9 strana 9/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : , - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až ,-, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 286, alebo 288 zákona Č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, - stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP , TPP , TPP , - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN a TPP , - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., OSOBITNÉ PODMIENKY: - pre SO 03 komunikácie a spevnené plochy je povolené umiestnenie stavieb v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN 150 v minimálnej vzdialenosti 5,1 m osi plynovodu, výnimkou č. 960/050918/NM/JK a vyjadrením č. 485/DP/2018 zo dňa pre Trafostanicu a zastávku MHD je povolené umiestnenie stavieb v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN 150 v minimálnej vzdialenosti 12 m od osi plynovodu, výnimkou č. 719/040118/NM/JK. Západoslovenská distribučná a.s., zo dňa V záujmovom území dotknutom výstavbou IBV panská Niva II sa nachádzajú vzdušné vedenia VN a podzemné káblové vedenia VN a NN vo vlastníctve ZSD, v ich ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení je možné vykonávať iba ručne. Pred začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. 2. PD rieši zmenu územia s výstavbou IBV s požadovaným odberom Pi kw, Ps kw, 90 rodinných domov. Miestom pripojenia pre navrhovaných 7 rodinných domov v prvej etape bude jestvujúca distribučná sieť NN na ulici Československej armády. Jestvujúca istiaca skriňa PRIS bude vymenená a bude vybudované nové káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240 mm2 s dvomi skriňami SR. Káblové vedenie bude v druhej etape zokruhované s novou transformačnou stanicou. V druhej etape bude vybudovaná VN prípojka, slučka, z káblového vedenia V372 káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm2, nová transformačná stanica s vnútorným ovládaním, TS 22/0,4 kv s DTr

10 strana 10/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO 2x630 kva. TS bude obsahovať VN rozvádzač s dvomi prívodmi, dvomi vývodmi na transformátor, jedným vývodom ako rezervou a NN rozvádzač s 2x6 vývodmi NN. NN distribučné káblové rozvody budú vybudované káblom NAYY-J 4x240 vrátane istiacich skríň SR a jeden samostatný vývod bude pripojený do jestvujúcej skrine PRIS P704, ktorá sa vymení, v lokalite Panská Niva na ulici Kruhová. Káblové vedenia budú uložené v zmysle STN , pri križovaní a súbehoch s ostatnými inžinierskymi sieťami žiadame o dodržiavanie ustanovení STN 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Z novovybudovaných istiacich skríň SR budú vybudované elektrické prípojky pre jednotlivé rodinné domy káblami NAYY-J 4x16 mm2. Elektromerové rozvádzače, RE budú osadené na hraniciach jednotlivých pozemkov, na verejne prístupnom mieste. Odporúčame nainštalovať "RE" plastový z dôvodu používania bezdrôtovej komunikácie, minimálne 600 mm nad upraveným terénom. Hodnota ističov pred elektromerom môže mať max. In = 25A/3 v charakteristike B. Pripojenie vyššie uvedeného bude zrealizované na základe Zmluvy o spolupráci s investormi, ktorej predmetom bude vzájomná spolupráca Zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení uvedených nižšie potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby Žiadateľa k distribučnej sústave Prevádzkovateľa. 3. Pre pozemky dotknuté záberom ochranného pásma vedenia VN trváme na obmedzení výstavby RD len za hranicou ochranného pásma, 15 metrov od krajného fázového vodiča v smere od vedenia VN. Parkovacie miesta ( aj dočasné) pre všetky motorové vozidlá je možné zriadiť len v priestore mimo státia pod nadzemným vedením 110kV, najbližšie však vo vzdialenosti 5 m ( päť metrov) od krajného vodiča v smere od vedenia VVN. Komunikácie pre motorové vozidlá žiadame vybaviť dopravným značením s maximálnou podjazdovou výškou do 4 metrov. Statické objekty - umiestniť mimo ochranné pásmo, osvetľovacie stožiare, reklamné piliere, rampy s výškou viac ako 4m. Stožiare verejného osvetlenia s výškou viac ako 4 metrov môžu byť osadené vo vzdialenosti najmenej 10 metrov pôdorysne od krajného fázového vodiča. V priestore pod vedením a v priestore s presahom na každú stranu vedenia 5 m od krajných vodičov je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou nepresahujúcou 3m,v priestore od hranice 5 m v smere od vedenia je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m s obmedzením maximálnej výšky porastu tak, aby v prípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče nadzemného elektrického vedenia VVN. Je potrebné dbať na obmedzenia počas výstavby, kde pri prácach v ochrannom pásme nadzemného vedenia VVN je potrebné dodržať vzdialenosť strojných zariadení a montovaných konštrukcií od vodičov min. 3 m. V prípade, že túto podmienku nie je možné dodržať je potrebné požiadať prevádzkovateľa o vypnutie vedenia. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 110kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá. Pre zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia, výkonov súvisiacich s pravidelnými prehliadkami a opravami žiadame trvale zabezpečiť vstup na pozemky a do objektu v rozsahu definovanom v 11 Zákone o energetike č.251/2012 Z.z. Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa tvorí majetkovú hranicu vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení Žiadateľa, v tomto prípade to budú poistkové spodky na vývodoch v novovybudovaných istiacich skriniach SR v lokalite IBV Panská Niva II. 5. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN, VN a NN vedení definovaných podľa 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

11 strana 11/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO 6. Všetky stupne PD v štádiu prípravy žiadame konzultovať so správou elektroenergetických zariadení Západ a predložiť na posúdenie. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Slovak Telekom, a.s., zn zo dňa Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenia je porušením povinnosti podľa 68 zákona č, 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https: - Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12 strana 12/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. Všeobecné podmienky ochrany SEK: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s. - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OÚ-T-OCDPK-2018/024753/Ho zo dňa : - Pozemky uvedenej stavby budú dopravne napojené na miestnu komunikáciu Panská Niva, pripojenú na cestu 11/507, ktorej štátnu správu vykonáva tunajší cestný správny orgán podľa 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. Miestnu štátnu správu vo veciach účelových 11 komunikácií vykonáva podľa 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb., ako prenesený výkon štátnej správy pre miestne a účelové komunikácie obec, t. j. mesto

13 strana 13/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO Hlohovec, ktoré je zároveň podľa 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie v rámci preneseného výkonu štátnej správy. - Podľa predloženej PD nebude potrebný zásah do telesa cesty II/ Počas prác nesmie byť obmedzená, ani ohrozená premávka na ceste II/507, inak je žiadateľ povinný osadiť na ceste prenosné dopravné značenie, o ktorého určenie je povinný vopred požiadať tunajší cestný správny orgán. - Počas prác nesmie byť na ceste II/507 skladovaný žiadny stavebný materiál, ani zemina z výkopov, v prípade znečistenia musí byť cesta okamžite a dôsledne očistená, v prípade poškodenia musí byť vozovka cesty, resp. jej súčasti uvedené do pôvodného stavu. - Po splnení uvedených podmienok, tunajší cestný správny orgán súhlasí s vydaním stavebného povolenia uvedenej stavby. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OÚ-TT-PLO- 018/ zo dňa : - Predmetná výstavba musí byť v súlade s platným územným plánom mesta Hlohovec. Realizáciou výstavby dochádza k trvalému záberu na poľnohospodárskej pôde, a preto je potrebné postupovať v súlade s 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ) a požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. - Pokiaľ sa záber poľnohospodárskej pôdy bude dotýkať poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len nariadenie ) a Prílohy č. 2 k nariadeniu podľa kódu BPEJ zaradené do zoznamu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území, bude za trvalý záber poľnohospodárskej pôdy predpísaný odvod. - Pre vybudovanie príslušnej infraštruktúry a s tým súvisiacich výkopových prác v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasného stanoviska na dočasný záber poľnohospodárskej pôdy do jedného roka v zmysle 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č. ÚCLaSMŠ /2018 zo dňa : - Po posúdení predložených podkladov, nemáme k spracovanej dokumentácii stavby na stavebné konanie pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby Individuálna bytová výstavba - IBV Panská niva II - 2. etapa v k. ú. Hlohovec za dodržania podmienky výškového obmedzenia stavieb v súlade s Územným plánom mesta Hlohovec zmeny a doplnky Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. - V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Krajský pamiatkový úrad Trnava -rozhodnutie č. KPUTT-2017/ /79219/ Švh zo dňa : - Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby IBV Panská niva II - 2. etapa na pozemkoch pare, registra C. č. 3083/1, , 3160/1, 3161/1, 3194, 3859/1, 6730/2, 6731/1,2, 6732/2, 6735/2, 6737/2, 3859/ , 3859/175, 3859/203, 3859/ 374 a pare. registra E. č. 1425/85,86,192, v kat. území Hlohovec mesta Hlohovec bude podľa 35 ods. 7 v nadväznosti na ods. 4 pís. a) pamiatkového zákona vykonaný predstihový pamiatkový výskum. 1. KPÚ Trnava podľa 39 ods. 1. a 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu: a) druh výskumu: archeologický, b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby IBV

14 strana 14/18 rozhodnutia č /2019/1351/HLO Panská niva II - 2. etapa na pozemkoch pare. registra C. č. 3083/1, , 3160/1, 3161/1, 3194, 3859/1, 6730/2, 6731/1,2, 6732/2, 6735/2, 6737/2, 3859/ , 3859/175, 3859/203, 3859/ 374 a pare. registra E. Č. 1425/85,86,192, v kat. území Hlohovec mesta Hlohovec, c) spôsob vykonávania výskumu: výskum bude realizovaný v troch etapách: - V I. etape sa bude archeologický výskum vykonávať formou vyhotovenia povrchového zberu a pásovej sondáže v dĺžke všetkých navrhovaných komunikácií. Cieľom výskumných prác. bude zistenie prítomnosti archeologických nálezov - V II. Ak sa počas I. etapy archeologického výskumu preukáže, že na ploche stavby sa nachádzajú archeologické objekty, je potrebné sondáž rozšíriť v rozsahu nutnom na preskúmanie zistených archeologických situácií a ich vzájomných priestorových súvislostí. Cieľom etapy je kompletné preskúmame archeologických nálezov a situácií nachádzajúcich sa na ploche dotknutej výstavbou. - V III. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby, V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Cieľom III. etapy je doskúmanie archeologických nálezov a situácií, ktoré neboli preskúmané počas I. a II. etape, čo umožní realizovať zemné práce stavby v súčinnosti s dokumentáciu archeologických nálezov a situácií. 2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: a) podľa 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, b) v zmysle 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej oprávnená osoba ), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava, d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum, e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z, z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dni od ukončenia terénnej časti výskumu a situácií 3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami pamiatkového zákona. 4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR. č. 231/2014 Z. z ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. 5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov. 6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník KPÚ Trnava. 7. Správcu archeologického nálezu určuje 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom, naloží v zmysle 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. 8. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude vykonávať pracovník KPÚ Trnava. 9. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov. 10. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre danú stavbu.

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

VV_2018_05_31

VV_2018_05_31 odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec OÚ-HC-OSŽP-2018/000333-005 v Hlohovci 31. 05. 2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j.: OÚ-PB-OSZP 2018/012111-8 ZB1 A-20 Považská Bystrica 10. decembra 2018 Vybavuje: Ing. Daniela Benčová R O Z H O D N

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, Hlohovec č. 2356/20

MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, Hlohovec č. 2356/20 MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec č. 2356/2017-AB v Hlohovci 06.10.2017 Vybavuje: Ing. Hykšová

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

[21]

[21] MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 20630-ES/1824/2018/195/JF Nové Zámky 20.3.2019 Vybavuje: Ing. Jana Fabóová Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 202/2018-125/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 10.10.2018 Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E V E R E J N Á V Y H L

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

Obec DVORANY NAD NITROU

Obec DVORANY NAD NITROU OBEC BOJNÁ 956 01 Bojná číslo: Výst.1003/2018-Ku-002 v Topoľčanoch, dňa 6.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ, Dušan Beláň, 956 01 Bojná č. 68, požiadal dňa 12.12.2018 o vydanie rozhodnutia

Podrobnejšie

OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estate

OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estate OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa 12.6. 2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estates, a.s.,vlárska 6, 831 010 Bratislava identifikačný

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave 20.02.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej

Podrobnejšie

rozh

rozh MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 34589-9/2016/195/LÁ Nové Zámky 18.10.2016 Vybavuje: Ing. Ladislav Ács Právoplatnosť: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži 14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa -------- Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia..:. Bytové družstvo

Podrobnejšie

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 01 Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: 20.09.2018 Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica 10.11.2017 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): P r i M l y n e 1, s.r.o., IČO 50

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á  B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 08.04.2019 MK/A/2019/10207-04/ I /KON STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

Podrobnejšie

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a Košice, 12.12.2017 MK/A/2017/14775-04/IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.

Podrobnejšie

O B E C Š I N T A V A

O B E C  Š I N T A V A O B E C D O L N Á S T R E D A 925 63 Dolná Streda s. č. 650 Číslo: 708/ÚPaSP 902/2018 V Dolnej Strede, dňa 15.1.2019 Vec : Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D V P E Z I N K U

O K R E S N Ý  Ú R A D  V  P E Z I N K U V Pezinku dňa 07.06.2012 Zn.: 5/72-SP/2075-30245/2011-12 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: ZSE Distribucia a.s., Čulenova 6, Bratislava v

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 631/TS/18 Čierne, dňa 4.7.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Beleš Marián, Čierne 138 a manž. Jana, Čierne 1065, podali dňa 30.5.2018 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 V Považskej Bystrici 5. februára 2019 Vybavuje Ing. Mjartan R O Z H O D N U T I E Okresný

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16 -i ülése Tárgysorozatának.

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe

Podrobnejšie

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí Košice dňa 26.06.2018 MK/A/2018/08920-02/IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

O k r e s n ý ú r a d v S e n c i

O k r e s n ý ú r a d v S e n c i Obec Hamuliakovo 900 43 Hamuliakovo Č. j.: 331-37-H-2019-Mi-2 dňa 23.05.2019 Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

Košice MK/A/2019/ /IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne pr

Košice MK/A/2019/ /IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne pr Košice 24.05.2019 MK/A/2019/10799-02/IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa 10.8.2011 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E Stavebník: Mesto

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, T

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, T OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, 917 02 Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/011928/SVS/St V Trnave 03.05.2019

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi,

Okresný úrad v Prievidzi, Obec Kocurany Podacie číslo obce: 1/2018 V Prievidzi dňa 22. 06. 2018 Podacie číslo SOcÚ: 60/2018/SP-4 Vybavuje: Ing. Hurtová Verejná vyhláška Zverejnená dňa: Zvesená dňa: Meno, podpis, pečiatka R o z

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa 15.5.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE J Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II Mestská časť Bratislava-Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j. 7726/1838/2019/SU-BAJ V Bratislava dňa 07.05.2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad (ďalej len stavebný

Podrobnejšie

Okresný úrad v P r i e v i d z i

Okresný úrad v P r i e v i d z i Mesto Bojnice Podacie číslo mesta: 1608/2018 V Prievidzi dňa 24. 08. 2018 Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP-3 Vybavuje: Ing. Hurtová Zverejnená dňa: Zvesená dňa: Verejná vyhláška Meno, podpis, pečiatka STAVEBNÉ

Podrobnejšie

OBEC OČOVÁ spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy Námestie slobody 22, Zvolen Č. j.: SÚ 3191/2017-Če-rozh. Zvolen, dňa Vybavuj

OBEC OČOVÁ spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy Námestie slobody 22, Zvolen Č. j.: SÚ 3191/2017-Če-rozh. Zvolen, dňa Vybavuj OBEC OČOVÁ spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen Č. j.: SÚ 3191/2017-Če-rozh. Zvolen, dňa 3.11.2017 Vybavuje: Ing. Martina Černajová Tel.: 045/5303 224 VEREJNÁ

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2959/2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, 5.9.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

Číslo spisu:4227/2010

Číslo spisu:4227/2010 Strana 1 Číslo spisu: 2284/2014 Žiar nad Hronom: 3.7.2014 Vybavuje: D. Szarvasová STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

form_82

form_82 MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Číslo: V-2016/37798-Či V Michalovciach 16.1.2017 Vybavuje Tel.: E-mail: Ing. Vladimír Čižmár 056/6864273 vladimir.cizmar@msumi.sk

Podrobnejšie

', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ",(""""' /. ' ;;.... / v -, _ ' "f.()./ 01,G.íslô:" u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 95

', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ,(' /. ' ;;.... / v -, _ ' f.()./ 01,G.íslô: u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 95 ', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ",(""""' /. ' ;;.... / v -, _ ' "f.()./ 01,G.íslô:" 1 1299112018-004 - u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce V Zlatých Moravciach, 21. 03. 2018,,:_:

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a MK/A/2019/09352-03/II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica 7.10.2016 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): Západoslovenská distribučná, a.s.

Podrobnejšie

Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje

Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: 15.10.2018 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na líniovú inžinierskú

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26. 4. 2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete verejného osvetlenia ponuka spoločnosti FIN. M.O.S. a.s.

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

verejna_vyhlaska_cyklochodniky

verejna_vyhlaska_cyklochodniky OBEC HORNÁ SÚČA Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča č. S/OcÚHS/0575/2019-004 v Hornej Súči, dňa 21.05.2019 Verejná vyhláška R O Z H O D N U T I E Obec Horná Súča, ako orgán štátnej správy

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo na základe ust

Obecné zastupiteľstvo na základe ust Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Podrobnejšie

[21]

[21] MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 4116/2019/10-UKSP/2-Vl-6 Bratislava, 03.05.2019 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad príslušný podľa

Podrobnejšie

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úrad vo Svätom Jure Prostredná 29 900 21 Svätý Jur Vec:

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, Vybavuje: Ing. Peter

Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, Vybavuje: Ing. Peter Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55 p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, 13.01.2017 Vybavuje: Ing. Peter Matištík tel. č. +421901788721, e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk

Podrobnejšie

Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa ozna

Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa ozna Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: 12.04.2019 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na inžiniersku stavbu:

Podrobnejšie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pripomienkovaný materiál: Návrh zákona:

Podrobnejšie

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Malčice a o poplatkoch za znečisťovanie

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

1.pdf

1.pdf Mesto Krompachy Stavebný úrad Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka / e-mail Krompachy / 563-6/2017/ÚK-R/Čá Čupajová Anna, Ing. / 0534192227 18.05.2017

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 8437/2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, 17. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

PERMIT TEMPLATE

PERMIT TEMPLATE SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Žilina Legionárska 5, 012 05 Žilina Číslo: 5263-22979/2017/Daň/770300104/Z47-SP v Žiline, dňa 17. 07. 2017 R O Z H O D N U T I

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice)

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice) - Mesto Moldava nad Bodvou Číslo: 327/2014 Moldava nad Bodvou, 7. 7. 2014 Vybavuje: ing. Schwartzová 1460 32 22 VEREJNÁ Vyvesené dňa: li 'I -011 Zvesené dňa: Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6 Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1037 na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia O B E C SNEŽNICA Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 - zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

msu-zh_C

msu-zh_C OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-000666/2019-R-005 V Žiari nad Hronom dňa 03.04.2019 Číslo

Podrobnejšie

M E S T O Č A D C A

M  E  S  T  O Č  A  D  C  A OBEC KYSUCKÝ LIESKOVEC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Č. j. Výst. 445/2017/Ča V Kysuckom Lieskovci

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátum doručenia: Počet príloh: Dátum overenia: Podpis a

Podrobnejšie

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. k čiastke 2/2000 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 2/2000 BRATISLAVA 2000 K a t a s t r á l n y b u l

Podrobnejšie

MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, Prievidza Značka: V Prievidzi Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y

MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, Prievidza Značka: V Prievidzi Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza Značka: 2.4.2-03-8693-2019 V Prievidzi 03.07.2019 Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Odtlačok pečiatky

Podrobnejšie

T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo účtu: /7500 ICO/IC DPH: /SK

T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo účtu: /7500 ICO/IC DPH: /SK T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo účtu: 2940223/7500 ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893 Obeh. register: Obchodný register Okresného súdu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie