Údaje z registra registrových úradov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Údaje z registra registrových úradov"

Prepis

1 OV 82 / 2005 Neinvestičné fondy 157 Údaje z registra registrových úradov Neinvestičné fondy Údaje z registra neinvestičných fondov registrových úradov zverejnené pod a 10 ods. 6 zák. č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z.: Krajský úrad v Žiline J00165 Názov: MAKOVÉ ZRNKÁ, neinvestičný fond pre deti Registračné číslo: NF-6/04 neinvestičný fond Sídlo: Makov 264, Makov Zria ovatelia: Mgr. Elena Rusňáková, Čierne 2, Makov; Anton Stolárik, Čierne 133, Makov; Mgr. Ján Gašparík, Makov 284 Deň vzniku: IČO: Účel neinvestičného fondu: Účelom a predmetom fondu je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu, detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v obci Makov. Tento účel sa bude napĺňa najmä prostredníctvom organizovania mimoškolskej činnosti, záujmových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí Základnej školy Makov a Materskej školy Makov, alej realizáciou pomoci pri modernizácii učebných priestorov, učebných pomôcok, zve a ovaní školského areálu, športových a verejných priestranstiev v obci Makov. Fond bude napomáha ochranu prírody a krajiny, zve a ovanie životného prostredia, ochranu kultúrnych pamiatok, historických a prírodných zaujímavostí a prírodného bohatstva obce Makov. Výška vkladu: Mgr. Elena Rusňáková Sk (vklad v celk. sume Sk splatený); Anton Stolárik Sk (vklad v celk. sume Sk splatený); Mgr. Ján Gašparík Sk (vklad v celk. sume Sk splatený) Účet neinvestičného fondu: Slovenská sporite ňa, a.s., č. účtu: /0900 Štatutárny orgán: správkyňa: Alena Šupčíková, Makov 221, Makov Deň zápisu: J00166 Názov: PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU v Ružomberku, n.f. Registračné číslo: NF-1/05 neinvestičný fond Sídlo: Nám. A. Hlinku 56/1, Ružomberok Zria ovatelia: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., Budovate ská 427/3, Stará ubovňa; RNDr. Štefan Tkáčik, PhD., Za dráhou 5/15, Ružomberok Deň vzniku: IČO: Účel neinvestičného fondu: Účelom neinvestičného fondu PEDA- GOGICKÁ FAKULTA KU v Ružomberku, n.f., je podpora a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku ( alej len fakulty). Na dosiahnutie účelu bude fond najmä: a) podporova vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, podporova študentov, a to aj počas študijných pobytov na vysokých školách a iných inštitúciách v Slovenskej republike a zahraničí, b) podporova vysokoškolských učite ov a vedeckých pracovníkov pri rozvoji vzdelania, vedy a umenia v Slovenskej republike a zahraničí, c) v záujme vzdelávania študentov fakulty podporova vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných učite ov na fakulte, d) podporova získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov v Slovenskej republike a zahraničí, e) prostriedkami fondu prispieva na budovanie materiálno-technickej základne fakulty, f) podporova organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov fakulty, g) podporova športové aktivity na fakulte ako súčas rozvoja osobnosti človeka, h) podporova kultúrno-výchovné a umelecké podujatia študentov a učite ov fakulty ako súčas rozvoja osobnosti človeka, i) podporova výpomocou sociálne slabých študentov, j) podporova vydavate skú a edičnú činnos fakulty, k) podporova ostatné činnosti súvisiace s rozvojom fakulty. Výška vkladu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD Sk (vklad v celk. sume Sk splatený); RNDr. Štefan Tkáčik, PhD Sk (vklad v celk. sume Sk splatený) Účet neinvestičného fondu: Všeobecná úverová banka, a.s., URP Ružomberok, č. účtu: /0200 Štatutárny orgán: správca: Ing. Jaromír Bíroš, K. Krčméryho 20, Ružomberok Deň zápisu:

2 158 Neziskové organizácie OV 82 / 2005 Neziskové organizácie Údaje z registra neziskových organizácií registrových úradov zverejnené pod a 11 ods. 6 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zák. č. 35/2002 Z.z.: Krajský úrad v Žiline J00167 Názov: Agentúra pre verejné obstarávanie, n.o. Registračné číslo: NO-1/05 Sídlo: Komenského 20, Žilina Zakladate : Mgr. Alena Ferková, Komenského 20, Žilina IČO: Druh všeobecne prospešných služieb: Nezisková organizácia má za cie poskytova všeobecne prospešné služby v oblasti verejných nákupov tovarov, prác a služieb ( alej len oblas verejného obstarávania ). Dôvodom jej založenia bola skutočnos, že v dôsledku prichádzania do styku podnikate ského a súkromného sektora v uvedenej špecificky vymedzenej oblasti dochádza pre zištné osobné a politické záujmy k nehospodárnosti vynakladania verejných prostriedkov, deformácii hospodárskej sú aže a vzniku korupcie. Tieto nežiaduce prejavy v záujme udržate ného rastu spoločnosti a spoločenstva možno primárne eliminova napríklad tým, že sa budú v oblasti aktívne uplatňova tzv. dohody o bezúhonnosti ( alej len pakt integrity ), používa nové aktívne postupy spoločné obstarávania a elektronické obstarávanie a oddelia sa kompetencie, zodpovednos a udia, ktorí rozhodujú o požiadavkách, spôsobe riešenia potrieb, finančnom krytí a platení. Sekundárne najmä tým, že sa budú dôsledne podporova zásady vo ného pohybu tovaru, zásady slobody usadi sa, zásady poskytova služby a zásady z nich vyplývajúce, ako je zásada rovnakého zaobchádzania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada proporcionality a zásada transparentnosti v zmysle národného a komunitárneho práva Európskej únie (pozri napríklad smernicu Európskeho parlamentu a rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti verejného obstarávania prispeje k posilneniu uvádzaných zásad, zvýši úroveň verejnej kontroly a súčasne prinesie ekonomické výhody právnickým osobám, na ktoré sa pod a zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii činnosti ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ( alej len zákon o verejnom obstarávaní ) vz ahujú povinnosti používa metódy a postupy pod a tohto zákona ( alej len osoba verejného práva ). Nezisková organizácia vykonáva najmä tento druh všeobecne prospešných služieb: monitoruje a analyzuje dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania pod a komunitárneho a národného práva osobami, na ktoré sa vz ahujú pri uzavieraní verejných zmlúv povinnosti používa metódy a postupy pod a zákona o verejnom obstarávaní ( alej len osoba verejného práva ) štátnymi orgánmi ( alej len orgán verejnej moci ), ktorým tento zákon zveril do pôsobnosti právo rozhodova o právach a právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb zúčastnených na verejnom obstarávaní, informuje verejnos, médiá, orgány verejnej moci a v odôvodnených prípadoch orgány Európskej únie o výsledkoch monitorovania a analýz, ktoré poukazujú na nesúlad konania s pravidlami verejného obstarávania pod a komunitárneho a národného práva osôb verejného práva alebo orgánov verejnej moci, vykonáva alebo zabezpečuje pod a komunitárneho a národného práva ochranu práv a právom chránených záujmov osobám, ktoré boli alebo mohli by dotknuté na právach alebo právom chránených záujmoch konaním osôb verejného práva. vykonáva alebo zabezpečuje pod a komunitárneho a národného práva ochranu práv a právom chránených záujmov osobám verejného práva, ktoré boli alebo mohli by dotknuté na právach alebo právom chránených záujmoch konaním orgánu verejnej moci, vykonáva rozhodcu, zabezpečuje rozhodcovské konania v sporoch vo verejnom obstarávaní pod a národného práva, poskytuje alebo zabezpečuje lektorskú a personálnu pomoc osobám verejného práva alebo osobám, ktoré boli alebo mohli by dotknuté na právach a právom chránených záujmoch pri uzavieraní verejnej zmluvy alebo verejnej rámcovej zmluvy spoločným obstarávaním alebo e-obchodovaním alebo na jej základe čiastkovej alebo inej zmluvy pod a národného práva, vytvára v prospech osôb verejného práva predpoklady efektívneho uzatvárania verejných čiastkových zmlúv pod a národného práva uzavieraním verejných rámcových zmlúv spoločným obstarávaním lebo e-obchodovaním vo svojom mene a zodpovednos, vypracúva alebo zabezpečuje vo verejnom obstarávaní osobám verejného práva a osobám, ktoré boli alebo mohli by dotknuté na právach alebo právom chránených záujmoch, nezávislé posúdenie (audit) dodržiavania zásady vo ného pohybu tovaru, zásady slobody usadi sa, zásady slobody poskytova služby a zásady z nich vyplývajúce, ako je zásada rovnakého zaobchádzania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada proporcionality a zásada transparentnosti pod a národného a komunitárneho práva, preveruje alebo zabezpečuje osobám verejného práva súlad (atest) používaných postupov vo verejnom obstarávaní s komunitárnym a národným právom a vydáva o tom osvedčenie, poskytuje alebo zabezpečuje osobám verejného práva a osobám, ktoré boli alebo mohli by dotknuté na právach alebo právom chránených záujmoch, poradenskú, konzultačnú, metodickú, koordinačnú a hodnotiacu činnos v oblasti verejného obstarávania pod a komunitárneho a národného práva, vypracúva alebo zabezpečuje osobám verejného práva podklady verejného obstarávania, analýzy, rozbory a prieskumy relevantného tovarového trhu. Štatutárny orgán: riadite : Ing. Miroslav Ferko, Komenského 20, Žilina Deň zápisu: J00168 Názov: ARVA SALUTARIS ET LITTERATA, n.o. Registračné číslo: NO-2/05 Sídlo: Pod Stráňou 856, Trstená Zakladatelia: Ing. Ján Bukai, Pod Stráňou 856, Trstená; Ján Mičkalík, Ul. ČSA 75/15, Trstená IČO: Druh všeobecne prospešných služieb: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

3 OV 82 / 2005 Neziskové organizácie / Výzvy likvidátorov / Dražby a predaj majetku 159 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvate stva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Vklad zakladate ov: Ing. Ján Bukai Sk, Ján Mičkalík Sk Krajský úrad v Banskej Bystrici Štatutárny orgán: riadite : Ing. Ján Bukai, Pod Stráňou 856/25, Trstená Deň zápisu: J00169 Názov: INTEGRA chránené dielo, n.o. Registračné číslo: OVVS/NO-8/2002 Sídlo: Pstruša 687, Víg aš IČO: Vymazáva sa Sídlo: Pstruša 687, Víg aš Zapisuje sa Sídlo: Priechod 283, Selce Deň zmeny zápisu: Výzvy likvidátorov L00118 Likvidátor Emília Mitríková, s bydliskom Dolná č. 560/6, Ša a, PSČ: , pod a 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnos : Mestský podnik služieb Ša a, s.r.o., so sídlom: Dolná 5, Ša a, PSČ: , IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 15933/T, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa vstúpila do likvidácie odo dňa , a súčasne vyzýva verite ov obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby si prihlásili svoje poh adávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese: Mestský podnik služieb Ša a, s.r.o. Dolná 5, Ša a. L00119 Likvidátor Ing. Katarína Tóthová, s bydliskom: Orgovánová 5, Nové Zámky, PSČ: , pod a ustanovenia 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnos : KERLING informačné systémy, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Ružová dolina 6, Bratislava, PSČ: , IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 12265/B, na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa vstúpila do likvidácie odo dňa , a súčasne vyzýva verite ov obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom spoločnosti do likvidácie dotknuté, aby si prihlásili svoje poh adávky, prípadne iné práva v lehote 4 mesiacov odo dňa zverejnenia tejto výzvy na adrese sídla spoločnosti: Ružová dolina 6, Bratislava. L00120 Likvidátor Ing. Milan Zuščin, s bydliskom: Konečná 1, Michalovce, PSČ: , pod a 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnos : Slovensko-americký investičný fond, akciová spoločnos Michalovce, v likvidácii, so sídlom: Fraňa Krá a 1, Michalovce, PSČ: , IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č.: 520/V, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa vstúpila do likvidácie odo dňa , a súčasne vyzýva verite ov obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby si prihlásili svoje poh adávky, prípadne iné práva v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese likvidátora: Ing. Milan Zuščin, Konečná 1, Michalovce. L00121 Likvidátor Anežka Tvarogová, s bydliskom: Považanova 2, Bratislava, PSČ: , pod a 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnos : TATRA TRADING, s.r.o., so sídlom: Jesenského 54, Trenčín: PSČ: , IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele: s.r.o., vo vložke č.: 520/R, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa vstúpila do likvidácie odo dňa , a súčasne vyzýva verite ov obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby si prihlásili svoje poh adávky, prípadne iné práva v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese: Anežka Tvarogová, bytom: Považanova 2, Bratislava. Dražby a predaj majetku X00167 Likvidátor Juraj Korček, bytom: Gorazdova 4, Bratislava, obchodnej spoločnosti Záhradkárske služby spoločnos s ručením obmedzeným Senica v likvidácii, so sídlom: Tehelná 1168/2, IČO: , zapísanej na Okresnom súde Trnava, obchodný register, odd. Sro, vložka č.: 3372/T, ponúka na predaj mimo dražby osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Fabia 1,4 EČV SE-279 AM, výrobné č. motora , výrobné č. karosérie TMBPH16Y72X032559, modrej farby, rok výroby 2002, č. tech. preukazu SC , nákladné motorové vozidlo tová-

4 160 Dražby a predaj majetku / Oznámenia OV 82 / 2005 renskej značky IFA L X2P, valník s plachtou, výrobné č. motora 05092, výrobné č. karosérie SNLL60000K , zelenej farby, rok výroby 1989, č. tech. preukazu AK254610, úžitkové motorové vozidlo továrenskej značky IVECO DAILY 35E8V, furgon skriňový, EČV SE 351 AB, výrobné č. motora , výrobné č. karosérie ZCFC , bielej farby, rok výroby 1997, č. tech. preukazu SC227060, vysokozdvižný vozík Balcancar DV 1786 typ 33.23, výrobné číslo , výrobné číslo motora 84826, červenej farby, rok výroby Ďalej ponúka na predaj mobilný predajný stánok o výmere približne 18 m 2, umiestnený na ulici Zelený kríčok (autobus. zastávky) v Trnave, zakúpený v roku Záujemcovia o kúpu, ktorými môžu by právnické alebo fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, doručia svoje ponuky na adresu likvidátora: Juraj Korček, likvidátor, Gorazdova 4, Bratislava, doporučene, v zalepenej obálke s označením Likvidácia v termíne do Do obálky treba priloži aj aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, návrh kúpnej ceny, doklad o krytí kúpnej ceny, doklad o zaplatení zálohy v hodnote 50 % z kúpnej ceny pod a predloženej ponuky na č. ú.: /0200 vedeného vo VÚB, a.s., Senica. Táto záloha sa neúspešnému záujemcovi vráti do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Kúpna cena musí by vyplatená pred podpisom kúpnej zmluvy. Likvidátor si vyhradzuje právo odmietnu všetky predložené ponuky. Každý záujemca o kúpu sa môže informova na tel. č.: 0905/ u likvidátora Juraja Korčeka. Oznámenia Iné oznámenia O00098 Konate spoločnosti BEMI GROUP, s.r.o., so sídlom: Lamačská cesta 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 18404/B, pod a 218a ods. 5 Obchodného zákonníka zverejňuje oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti BEMI GROUP, s.r.o., a spoločnosti BEMI TRADE s.r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 11384/B, ako zanikajúcich spoločností, na právneho nástupcu spoločnos BEMI Export Group spol. s r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č. 4723/B. O00099 Konate spoločnosti BEMI TRADE s.r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 11384/B, pod a 218a ods. 5 Obchodného zákonníka zverejňuje oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti BEMI GROUP, s.r.o., so sídlom: Lamačská cesta 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 18404/B, a spoločnosti BEMI TRADE, s.r.o., ako zanikajúcich spoločností, na právneho nástupcu spoločnos BEMI Export Group spol. s r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 4723/B. O00100 Konate spoločnosti BEMI Export Group spol. s r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 4723/B, pod a 218a ods. 5 Obchodného zákonníka zverejňuje oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti BEMI GROUP, s.r.o., so sídlom: Lamačská cesta 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 18404/B, a spoločnosti BEMI TRADE s.r.o., so sídlom: Lamačská 1, Bratislava, IČO: , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č /B, ako zanikajúcich spoločností, na právneho nástupcu spoločnos BEMI Export Group spol. s r.o.

5 OV 82 / 2005 Oznámenia 161 Oznámenia zria ovate ov rozhodcovských súdov O00101 Zria ovate stáleho rozhodcovského súdu: Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom: Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: , zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 3530/B, pod a 12 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní zverejňuje: a) oznámenie o zriadení Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom: Trnavská cesta 70, Bratislava; b) Štatút Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s.; c) Rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s., Prílohu č. 1 rokovacieho poriadku Pravidlá o trovách rozhodcovského konania pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s., Prílohu č. 2 rokovacieho poriadku Sadzobník poplatkov; d) Zoznam rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s. ŠTATÚT Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s. Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom: Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B, štatutárny orgán: predstavenstvo Juraj Mahút, predseda predstavenstva, a PaedDr. Jozef Malich, člen predstavenstva, vydáva týmto pod a ustanovenia 12 ods. 2 v spojení s ustanovením 13 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní Štatút Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s. ( alej len štatút rozhodcovského súdu v príslušnom gramatickom tvare). Článok I Základné ustanovenia 1. Stály rozhodcovský súd ( alej len rozhodcovský súd v príslušnom gramatickom tvare), zriadený spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom: Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B ( alej len zria ovate v príslušnom gramatickom tvare), je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie majetkových sporov pod a zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ( alej len zákon o rozhodcovskom konaní v príslušnom gramatickom tvare). 2. Zria ovate je vybranou osobou pod a ustanovenia 6 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní. Plnenie úloh vybranej osoby pod a zákona o rozhodcovskom konaní zabezpečujú orgány rozhodcovského súdu pod a štatútu rozhodcovského súdu a pod a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu. 3. Sídlo rozhodcovského súdu je Trnavská cesta 70, Bratislava. Článok II Vecná pôsobnos 1. Rozhodcovský súd na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže ma formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve ( alej len rozhodcovská zmluva v príslušnom gramatickom tvare), rozhoduje majetkové spory uvedené v článku II ods. 2 štatútu, vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vz ahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Rozhodcovský súd rozhoduje len majetkové spory, ktoré by v konaní pred všeobecným súdom mohli skonči súdnym zmierom. 2. Rozhodcovský súd rozhoduje výlučne majetkové spory o splnenie peňažnej povinnosti z občianskoprávneho alebo z obchodnoprávneho vz ahu (pokia nejde o spor vylúčený z rozhodovania rozhodcovským súdom ustanovením 1 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní). Článok III Organizačná štruktúra rozhodcovského súdu 1. Rozhodcovský súd tvoria orgány rozhodcovského súdu a rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu ( alej len zoznam rozhodcov v príslušnom gramatickom tvare). 2. Orgány rozhodcovského súdu sú: a) predsedníctvo rozhodcovského súdu ( alej len predsedníctvo v príslušnom gramatickom tvare), b) predseda predsedníctva rozhodcovského súdu ( alej len predseda predsedníctva v príslušnom gramatickom tvare). Článok IV Predsedníctvo a predseda predsedníctva 1. Predsedníctvo sa skladá z troch členov vymenovaných zria- ovate om. 2. Za člena predsedníctva môže by vymenovaná každá fyzická osoba, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, z h adiska svojich skúseností je spôsobilá na výkon funkcie člena predsedníctva, je bezúhonná, pokia jej vymenovanie do funkcie člena predsedníctva nie je v rozpore so zákonom o rozhodcovskom konaní, príp. s iným zákonom. Najmenej jeden z členov predsedníctva musí by osoba s vysokoškolským vzdelaním právnického smeru. Podmienkou vymenovania za člena predsedníctva je písomný súhlas dotknutej osoby s ustanovením za člena predsedníctva. 3. Funkcia člena predsedníctva sa končí: a) rozhodnutím zria ovate a o odvolaní člena predsedníctva z funkcie a o vo be nového člena predsedníctva, a to odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pokia v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší deň,

6 162 Oznámenia OV 82 / 2005 b) vzdaním sa funkcie člena predsedníctva dňom doručenia písomného oznámenia zria ovate ovi o vzdaní sa funkcie člena predsedníctva, c) smr ou člena predsedníctva, d) dňom, ke dotknutý člen predsedníctva alebo ke o dotknutom členovi predsedníctva predseda predsedníctva, príp. iný predsedom predsedníctva poverený člen predsedníctva písomne oznámi zria ovate ovi, že dotknutý člen predsedníctva prestal spĺňa podmienky pre vymenovanie za člena predsedníctva pod a ustanovenia článku IV ods. 2 štatútu rozhodcovského súdu. 4. Pokia počet členov predsedníctva neklesol pod polovicu, môžu členovia predsedníctva až do vymenovania nového člena predsedníctva zria ovate om jednomyse ne rozhodnú o nahradení člena predsedníctva, ktorého funkcia sa skončila inak než rozhodnutím zria ovate a pod a ustanovenia článku IV ods. 3 písm. a) štatútu rozhodcovského súdu, inou osobou, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené článkom IV ods. 2 štatútu rozhodcovského súdu. Pokia sa pod a predchádzajúcej vety skončila funkcia predsedu predsedníctva, príp. člena predsedníctva s vysokoškolským vzdelaním právnického smeru, a žiaden zo zostávajúcich členov predsedníctva nemá vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, môžu zostávajúci členovia rozhodnú o nahradení člena predsedníctva, ktorého funkcia sa skončila, len osobou s vysokoškolským vzdelaním právnického smeru. Výkon funkcie nového, členmi predsedníctva v súlade s týmto ustanovením zvoleného člena predsedníctva sa začína dňom doručenia písomného oznámenia predsedu predsedníctva o určení nového člena predsedníctva zria ovate ovi. Pokia zria ovate do dvoch týždňov od doručenia oznámenia pod a predchádzajúcej vety tohto ustanovenia nevymenuje na miesto člena predsedníctva, ktorého funkcia sa skončila inak než rozhodnutím zria ovate a pod a ustanovenia článku IV ods. 3 písm. a) štatútu rozhodcovského súdu, inú osobu, ako je osoba určená zostávajúcimi členmi predsedníctva pod a predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, príp. ak v uvedenej lehote nepotvrdí túto osobu vo funkcii člena predsedníctva, považuje sa táto osoba za osobu vymenovanú za člena predsedníctva zria ovate om. 5. Členovia predsedníctva volia spomedzi seba predsedu predsedníctva. Za predsedu predsedníctva môže by zvolený len člen predsedníctva s vysokoškolským vzdelaním právnického smeru. Výkon funkcie predsedu predsedníctva sa začína dňom doručenia písomného oznámenia predsedu predsedníctva o vo be za predsedu predsedníctva zria ovate ovi. Pokia funkcia predsedu predsedníctva nie je obsadená viac ako jeden mesiac, určí predsedu predsedníctva spomedzi členov predsedníctva zria ovate ; ustanovenie druhej vety tohto odseku nie je dotknuté. 6. Členovia predsedníctva môžu odvola predsedu predsedníctva, ak zároveň zvolia spomedzi seba nového predsedu predsedníctva; ustanovenie článku IV ods. 5 druhá veta tým nie je dotknuté. Výkon funkcie doterajšieho predsedu predsedníctva sa končí a výkon funkcie nového predsedu predsedníctva sa začína dňom doručenia písomného oznámenia nového predsedu predsedníctva o vo be za predsedu predsedníctva zria ovate ovi. 7. Členovia predsedníctva sú povinní zachováva mlčanlivos o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, a to aj po zániku funkcie, pokia zákon nestanovuje inak. 8. Členovia predsedníctva nemôžu by zapísaní v zozname rozhodcov. Článok V Pôsobnos predsedníctva a predsedu predsedníctva 1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom rozhodcovského súdu. Predsedníctvo riadi a kontroluje činnos rozhodcovského súdu. 2. Predsedníctvo dohliada na výkon pôsobností predsedu predsedníctva, ktoré predseda predsedníctva vykonáva pod a tohto štatútu, pod a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu alebo ktorých výkon na predsedu predsedníctva prenieslo predsedníctvo. Predseda predsedníctva zodpovedá predsedníctvu za výkon činností v rámci svojej pôsobnosti. Predseda predsedníctva informuje predsedníctvo na zasadaniach predsedníctva o úkonoch, ktoré vykonal pri výkone svojej pôsobnosti. 3. Predsedníctvo môže kedyko vek rozhodnú, že jednotlivé právomoci zverené predsedovi predsedníctva štatútom rozhodcovského súdu, príp. rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu bude vykonáva predsedníctvo (s výnimkou právomoci pod a článku V ods. 6 písm. a) štatútu rozhodcovského súdu). 4. Predsedníctvo môže kedyko vek rozhodnú, že jednotlivé právomoci zverené predsedníctvu štatútom rozhodcovského súdu, príp. rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu bude na určený čas, príp. aj bez časového obmedzenia vykonáva predseda predsedníctva. Predsedníctvo môže kedyko vek rozhodnú o zrušení takéhoto zverenia právomoci predsedovi predsedníctva. 5. Pokia predseda predsedníctva uskutoční akýko vek úkon pri výkone právomoci, o ktorej predsedníctvo predtým rozhodlo, že túto právomoc bude vykonáva predsedníctvo pod a článku V ods. 3 tohto štatútu alebo vo vz ahu ku ktorej predsedníctvo rozhodlo o zrušení zverenia tejto právomoci predsedovi predsedníctva pod a článku V ods. 4 tohto štatútu, účinky takto uskutočneného úkonu voči rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov, voči účastníkom konania vedeného pred rozhodcovským súdom, ako aj voči akýmko vek tretím osobám nie sú, z dôvodu ochrany dobrej viery tretích osôb, dotknuté. 6. Predsedníctvo: a) vedie zoznam rozhodcov, b) rozhoduje o návrhu na zápis rozhodcu do zoznamu rozhodcov a o návrhu na výmaz rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, c) dozerá na riadny priebeh rozhodcovských konaní prebiehajúcich pred rozhodcovským súdom, d) zabezpečuje vypracovanie správy o činnosti a hospodárení rozhodcovského súdu a predkladá ju zria ovate ovi, a to vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, e) vypracúva návrh rozpočtu rozhodcovského súdu a predkladá ho na schválenie zria ovate ovi najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, ktorého sa predkladaný rozpočet týka, f) kontroluje dodržiavanie zria ovate om schváleného rozpočtu rozhodcovského súdu. 7. Predseda predsedníctva: a) zastupuje rozhodcovský súd navonok, b) predkladá predsedníctvu rozhodcovského súdu návrh na zápis rozhodcu do zoznamu rozhodcov, ako aj návrh na výmaz rozhodcu zo zoznamu rozhodcov; na podnet zria ovate a je predseda predsedníctva povinný takýto návrh predloži predsedníctvu, c) organizačne a administratívne zabezpečuje činnos rozhodcovského súdu, d) zabezpečuje plnenie úloh vybranej osoby pod a zákona o rozhodcovskom konaní, a to najmä: ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu z rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov, pokia sa účastníci rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve, príp. v osobitnej písomnej dohode pred podaním žaloby na rozhodcovský súd nedohodli na osobe rozhodcu alebo na zložení senátu, v prípadoch ustanovených v rokovacom poriadku rozhodcovského súdu rozhoduje o zmene rozhodcu alebo člena/členov senátu, resp. o ustanovení nového rozhodcu alebo nového člena/členov senátu, rozhoduje o námietke predpojatosti rozhodcu,

7 OV 82 / 2005 Oznámenia 163 e) vykonáva činnosti a uskutočňuje úkony, ktoré sú do pôsobnosti predsedu predsedníctva zverené štatútom rozhodcovského súdu alebo rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, ako aj všetky ostatné činnosti a úkony potrebné na riadne uskutočňovanie činnosti rozhodcovského súdu, pokia tieto činnosti a úkony nespadajú do právomoci predsedníctva, príp. pokia nejde o činnosti a úkony, ktoré pod a štatútu rozhodcovského súdu alebo pod- a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu v konkrétnej veci vykonáva ustanovený rozhodca alebo ustanovení členovia senátu. 8. Zasadania predsedníctva sa konajú najmenej raz za šes mesiacov. Zasadania predsedníctva zvoláva predseda predsedníctva, a to bu z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie ktoréhoko vek člena predsedníctva, príp. na požiadanie zria- ovate a; v prípade neprítomnosti predsedu predsedníctva, príp. pokia predseda predsedníctva napriek požiadavke na zvolanie zasadania predsedníctva nezvolá zasadanie predsedníctva tak, aby sa konalo do 15 dní od doručenia požiadavky predsedovi predsedníctva, môže zasadanie predsedníctva zvola ktorýko vek z členov predsedníctva. 9. Osoba zvolávajúca zasadanie predsedníctva informuje ostatných členov predsedníctva a zria ovate a o termíne a mieste konania zasadania predsedníctva, ako aj o navrhovanom programe zasadania predsedníctva. 10. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia predsedníctva. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov; každý člen predsedníctva má jeden hlas. 11. Na zasadaní predsedníctva je oprávnený zúčastni sa zria ovate prostredníctvom členov štatutárneho orgánu, príp. osoby písomne splnomocnené zria ovate om na zastupovanie zria ovate a na zasadaní predsedníctva. 12. Predseda predsedníctva alebo rozhodnutím predsedníctva poverený člen predsedníctva zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadania predsedníctva. Článok VI Rozhodcovia 1. Spory pred rozhodcovským súdom rozhodujú rozhodcovia, zapísaní do zoznamu rozhodcov rozhodcovského súdu, ktorí boli v konkrétnej veci ustanovení v súlade s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. 2. Spory pred rozhodcovským súdom rozhodujú rozhodcovia v trojčlenných senátoch. Účastníci rozhodcovského konania môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnú, že spor bude rozhodova jeden rozhodca, príp. že spor budú rozhodova viacerí než traja rozhodcovia; počet rozhodcov musí by nepárny. Ustanovenia štatútu rozhodcovského súdu týkajúce sa rozhodcu sa primerane použijú aj na členov senátu, pokia z okolností nie je zrejmé, že tieto ustanovenia sa týkajú výlučne rozhodovania sporu jediným rozhodcom. 3. Účastníci rozhodcovského konania sa v súlade s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu môžu dohodnú aj na inom rozhodcovi, nezapísanom do zoznamu rozhodcov; takáto osoba však musí spĺňa všeobecné, ako aj osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov ustanovené v článku VIII štatútu rozhodcovského súdu. O tom, či rozhodca ustanovený účastníkmi rozhodcovského konania pod a predchádzajúcej vety spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov, rozhoduje predseda predsedníctva; pokia účastníkmi rozhodcovského konania ustanovený rozhodca tieto podmienky nespĺňa, predseda predsedníctva v súlade s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu ustanoví rozhodcu, príp. ustanoví členov senátu. 4. Rozhodcovia sú pri rozhodovaní sporov nezávislí a nestranní. Práva a povinnosti rozhodcov pri rozhodovaní sporov sa spravujú zákonom o rozhodcovskom konaní, príp. inými zákonmi, štatútom rozhodcovského súdu a rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. 5. Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachováva mlčanlivos o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinnosti ho môže zbavi len účastník rozhodcovského konania, v ktorého záujme je viazaný povinnos ou zachováva mlčanlivos, ak zákon neustanovuje inak. Článok VII Zápis do zoznamu rozhodcov, výmaz zo zoznamu rozhodcov 1. Návrh na zápis fyzickej osoby do zoznamu rozhodcov podáva predsedníctvu predseda predsedníctva alebo prostredníctvom predsedu predsedníctva zria ovate. 2. Podmienkou zápisu konkrétnej osoby do zoznamu rozhodcov je písomný súhlas dotknutej osoby so zápisom do zoznamu rozhodcov. 3. Funkcia rozhodcu v konkrétnom spore pred rozhodcovským súdom zaniká: a) vzdaním sa funkcie rozhodcu na základe písomného oznámenia rozhodcu doručeného predsedovi predsedníctva (i) o tom, že rozhodca sa vzdáva funkcie rozhodcu v konkrétnom spore pred rozhodcovským súdom alebo (ii) o tom, že rozhodca sa vzdáva funkcie rozhodcu a požaduje výmaz zo zoznamu rozhodcov. Funkcia rozhodcu zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia predsedovi predsedníctva, b) dohodou účastníkov rozhodcovského konania o odvolaní rozhodcu, ak sa rozhodca stal nespôsobilý vykonáva funkciu, okrem prípadu, ak funkcia rozhodcu zanikne pod a písm. d) tohto odseku alebo rozhodca z iného dôvodu nekoná bez zbytočného odkladu potom, čo ho zmluvné strany na to upozornili. Funkcia rozhodcu zaniká ku dňu doručenia písomnej dohody účastníkov rozhodcovského konania o odvolaní rozhodcu predsedovi predsedníctva, c) rozhodnutím predsedníctva (i) o vylúčení rozhodcu z rozhodovania v konkrétnej veci alebo (ii) o výmaze rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony, e) smr ou rozhodcu. 4. Rozhodca je povinný vzda sa funkcie rozhodcu a požiada o výmaz zo zoznamu rozhodcov, ak zákon nepripúš a, aby vykonával funkciu rozhodcu. 5. Predseda predsedníctva je povinný predloži predsedníctvu návrh na prijatie rozhodnutia o výmaze rozhodcu zo zoznamu rozhodcov: a) ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonáva funkciu rozhodcu, okrem prípadov, ke funkcia rozhodcu zanikne pod- a ustanovenia článku VII ods. 3 písm. d) štatútu rozhodcovského súdu alebo ke sa rozhodca vzdá funkcie rozhodcu a požiada o výmaz zo zoznamu rozhodcov, b) ak sa rozhodca opakovane bez závažného dôvodu vzdá funkcie rozhodcu v konkrétnom spore pred rozhodcovským súdom, c) ak rozhodca v jednotlivých sporoch pred rozhodcovským súdom opakovane nekoná bez zbytočného odkladu z iného dôvodu, než je nespôsobilos na výkon funkcie rozhodcu, a pokia predsedníctvo už raz rozhodlo o zániku funkcie rozhodcu v konkrétnom spore pred rozhodcovským súdom. 6. Na návrh účastníka rozhodcovského konania je predseda predsedníctva povinný predloži predsedníctvu návrh na prijatie rozhodnutia o vylúčení rozhodcu z rozhodovania v konkrétnej veci, ak: a) rozhodca nekoná bez zbytočného odkladu z iného dôvodu, než je nespôsobilos na výkon funkcie rozhodcu, pokia sa

8 164 Oznámenia OV 82 / 2005 rozhodca nevzdá funkcie rozhodcu a pokia účastníci rozhodcovského konania neuzavrú dohodu o odvolaní rozhodcu, b) niektorý z účastníkov rozhodcovského konania podal námietku proti rozhodcovi. 7. Predseda predsedníctva bez zbytočného odkladu oznámi predsedníctvu zánik funkcie rozhodcu pod a ustanovenia článku VII ods. 3 písm. a) bod (ii), písm. d) a písm. e) štatútu rozhodcovského súdu; predsedníctvo bez zbytočného odkladu vymaže rozhodcu zo zoznamu rozhodcov. 8. Pokia v konkrétnom spore dôjde k zániku funkcie rozhodcu pod a ustanovenia článku VII ods. 3 štatútu rozhodcovského súdu, predseda predsedníctva v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu zabezpečí ustanovenie nového rozhodcu. Článok VIII Všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov 1. Do zoznamu rozhodcov môže by zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov. 2. Všeobecnými podmienkami pre zápis do zoznamu rozhodcov sú: a) plnoletos, b) spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, c) spôsobilos na výkon funkcie rozhodcu z h adiska skúseností dotknutej osoby, d) bezúhonnos, e) neexistencia zákonných prekážok pre zápis dotknutej osoby do zoznamu rozhodcov a pre jej prípadné ustanovenie za rozhodcu alebo člena senátu. 3. Osobitnou podmienkou pre zápis do zoznamu rozhodcov je vysokoškolské vzdelanie právnického smeru. 4. Predseda predsedníctva spolu s návrhom na zápis dotknutej osoby do zoznamu rozhodcov predloží predsedníctvu písomnú správu, v ktorej zhodnotí spôsobilos tejto osoby na výkon funkcie rozhodcu a odporučí predsedníctvu rozhodnú o zápise tejto osoby do zoznamu rozhodcov, príp. zamietnu návrh na zápis tejto osoby do zoznamu rozhodcov. Predsedníctvo nie je odporúčaním predsedu predsedníctva viazané. Článok IX Materiálne zabezpečenie 1. Materiálne podmienky pre činnos rozhodcovského súdu zabezpečuje zria ovate ; zria ovate môže v rokovacom poriadku rozhodcovského súdu, v pravidlách pre určenie trov rozhodcovského konania a v sadzobníku poplatkov za rozhodcovské konanie upravi, že účastníci rozhodcovského konania sú povinní uhradi osobitný poplatok na úhradu trov rozhodcovského konania, v ktorom má ako rozhodca rozhodova iná osoba, než je osoba zapísaná v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu. 2. Zria ovate vedie osobitnú účtovnú evidenciu týkajúcu sa činnosti rozhodcovského súdu. 3. Zria ovate zriadi osobitný bankový účet pre potreby rozhodcovského súdu. Článok X Záverečné ustanovenia 1. Zmeny a doplnenia štatútu rozhodcovského súdu vydáva zria- ovate vo forme dodatkov k štatútu rozhodcovského súdu. Každý dodatok nadobudne platnos a účinnos dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokia z dodatku nevyplýva, že účinnos nadobudne neskorším dňom. 2. Rozhodcovský súd postupuje od účinnosti zmeny a/alebo doplnenia štatútu rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní začatom pred zmenou a/alebo doplnením štatútu rozhodcovského súdu pod a zmeneného a/alebo doplneného štatútu rozhodcovského súdu, pokia prechodné ustanovenia dodatku o zmene a/alebo doplnení štatútu rozhodcovského súdu nestanovujú, že rozhodcovské konania začaté pred zmenou a/alebo doplnením štatútu rozhodcovského súdu sa dokončia pod a štatútu rozhodcovského súdu platného a účinného v čase pred dotknutou zmenou a/alebo doplnením štatútu. 3. Štatút rozhodcovského súdu nadobúda platnos a účinnos dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. ROKOVACÍ PORIADOK Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s. Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom: Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B, štatutárny orgán: predstavenstvo Juraj Mahút, predseda predstavenstva, a PaedDr. Jozef Malich, člen predstavenstva, vydáva týmto pod a ustanovenia 12 ods. 2 v spojení s ustanovením 14 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní Rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s. ( alej len rokovací poriadok rozhodcovského súdu v príslušnom gramatickom tvare). PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA Článok I Základné ustanovenie 1. Stály rozhodcovský súd ( alej len rozhodcovský súd v príslušnom gramatickom tvare), zriadený spoločnos ou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B ( alej len zria ovate v príslušnom gramatickom tvare), rozhoduje majetkové spory uvedené v článku II štatútu rozhodcovského súdu, pokia sa účastníci sporu dohodli na rozhodovaní takéhoto sporu rozhodcovským súdom v písomnej rozhodcovskej zmluve, ktorá môže ma formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve ( alej len rozhodcovská zmluva v príslušnom gramatickom tvare).

9 OV 82 / 2005 Oznámenia Zria ovate je vybranou osobou pod a ustanovenia 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ( alej len zákon o rozhodcovskom konaní v príslušnom gramatickom tvare). 3. Plnenie úloh vybranej osoby pod a zákona o rozhodcovskom konaní zabezpečujú orgány rozhodcovského súdu. Orgánmi rozhodcovského súdu sú: a) predsedníctvo rozhodcovského súdu ( alej len predsedníctvo v príslušnom gramatickom tvare), a) predseda predsedníctva rozhodcovského súdu ( alej len predseda predsedníctva v príslušnom gramatickom tvare). Článok II Miesto rozhodcovského konania 1. Sídlo rozhodcovského súdu je uvedené v článku I ods. 3 štatútu rozhodcovského súdu. 2. Rozhodcovský súd uskutočňuje rozhodcovské konanie a vykonáva úkony súvisiace s rozhodcovským konaním v zásade v sídle rozhodcovského súdu. 3. Ústne pojednávania pred rozhodcovským súdom sa uskutočňujú v sídle rozhodcovského súdu. 4. Rozhodcovský súd môže uskutočni jednotlivé úkony v rozhodcovskom konaní na ktoromko vek mieste, ktoré považuje za vhodné, najmä na vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, na preskúmanie určitého miesta, vecí, listín alebo iných skutočností. Článok III Jazyk rozhodcovského konania 1. Rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku. 2. Všetky písomnosti sa predkladajú rozhodcovskému súdu v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) alebo v úradnom preklade do slovenského jazyka (príp. do českého jazyka). Náklady na úradný preklad znáša účastník rozhodcovského konania, ktorý dotknutú písomnos predkladá rozhodcovskému súdu. 3. Každý účastník rozhodcovského konania je povinný na vlastné náklady zabezpeči tlmočníka do slovenského jazyka pre potreby ústneho pojednávania, nariadeného rozhodcovským súdom, pokia tento účastník rozhodcovského konania, jeho zástupca, príp. svedok, ktorého dotknutý účastník rozhodcovského konania navrhol, alebo ktorý má vypoveda na potvrdenie tvrdení dotknutého účastníka rozhodcovského konania, neovláda slovenský jazyk (príp. český jazyk). V prípade potreby zabezpečí tlmočníka na náklady dotknutého účastníka rozhodcovského konania rozhodcovský súd, pokia o to dotknutý účastník rozhodcovského konania požiada vopred; rozhodcovský súd môže podmieni zabezpečenie tlmočníka zložením primeraného preddavku zo strany účastníka rozhodcovského konania, ktorý o zabezpečenie tlmočníka požiadal. Článok IV Doručovanie 1. Písomnosti sa považujú za doručené: a) ak boli odovzdané adresátovi osobne, alebo b) ak boli doručené na adresu: ktorú adresát uviedol vo svojom písomnom podaní doručenom rozhodcovskému súdu ako adresu svojho sídla, miesta podnikania alebo bydliska, príp. miesta na doručovanie písomností, a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred odoslaním dotknutej písomnosti rozhodcovským súdom, ktorú rozhodcovský súd zistil ako adresu sídla, miesta podnikania alebo bydliska adresáta z písomností predložených v rozhodcovskom konaní rozhodcovskému súdu, pokia rozhodcovský súd nemá dôvod pochybova o správnosti údajov v týchto listinách. 2. Písomnos sa považuje za doručenú momentom jej prevzatia adresátom alebo osobou oprávnenou kona v mene adresáta alebo kona za adresáta. V prípade odopretia prevzatia doručovanej písomnosti sa za deň doručenia písomnosti považuje deň odopretia prevzatia písomnosti. 3. Rozhodcovský súd doručuje účastníkom rozhodcovského konania (i) žaloby, (ii) žalobné odpovede, (iii) vzájomné žaloby, (iv) predvolania na ústne pojednávania, (v) rozhodcovské rozsudky, (vi) uznesenia a (vii) iné písomnosti určené rozhodcovským súdom poštou do vlastných rúk doporučene s potvrdením o doručení, alebo prostredníctvom osoby poverenej rozhodcovským súdom, príp. kuriérskou službou. 4. Ostatné písomnosti doručuje rozhodcovský súd spravidla poštou, v prípade potreby urýchleného doručovania prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou na faxové číslo alebo na adresu elektronickej pošty, ktoré adresát uviedol pre doručovanie písomností pre potreby rozhodcovského konania. Písomnos sa považuje za doručenú tretím dňom od odoslania zásielky poštou, odoslania faxu alebo odoslania správy elektronickej pošty. 5. Ak nie je možné doruči písomnos pod a článku IV ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je rozhodcovskému súdu známa, považuje sa takáto písomnos za doručenú uplynutím troch (3) kalendárnych dní od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený kona v mene právnickej osoby alebo kto je oprávnený zastupova právnickú osobu, sa o tom nedozvie. 6. Ak nie je možné doruči písomnos pod a článku IV ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je rozhodcovskému súdu známa, považuje sa takáto písomnos za doručenú uplynutím troch (3) kalendárnych dní od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená na podnikanie o tom nedozvie. 7. Ak nie je možné doruči písomnos pod a článku IV ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu fyzickej osobe na adresu jej bydliska alebo na adresu, ktorú uviedla ako miesto na doručovanie písomností, a jej iná adresa nie je rozhodcovskému súdu známa, považuje sa takáto písomnos za doručenú uplynutím troch (3) kalendárnych dní od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba o tom nedozvie. 8. Ak nebola písomnos pod a článku IV ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu doručená z dôvodu, že adresát nebol na mieste doručovania zastihnutý, tak sa takáto písomnos uloží na pošte. Ak si adresát písomnosti nevyzdvihne takúto písomnos v odbernej lehote, tak sa posledný deň odbernej lehoty považuje za deň doručenia písomnosti, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. 9. Písomnosti doručované rozhodcovskému súdu sa považujú za doručené prevzatím písomnosti osobne v podate ni rozhodcovského súdu, príp. prevzatím doručovanej písomnosti na pošte. 10. Všetky písomnosti týkajúce sa začatia a priebehu rozhodcovského konania sa predkladajú rozhodcovskému súdu spolu s prílohami v takom počte vyhotovení, aby každý účastník rozhodcovského konania, každý rozhodca, ktorý bude daný spor rozhodova, a predseda predsedníctva mali k dispozícii jedno vyhotovenie dotknutej písomnosti. Ak účastník konania nepredloží písomnos v dostatočnom počte vyhotovení, predseda predsedníctva vyzve účastníka konania na predloženie dostatočného počtu vyhotovení dotknutej písomnosti, alebo zabezpečí vyhotovenie fotokópií na náklady účastníka roz-

10 166 Oznámenia OV 82 / 2005 hodcovského konania, ktorý predmetnú písomnos rozhodcovskému súdu predložil. 11. Žiadne podanie účastníka rozhodcovského konania uskutočnené voči rozhodcovskému súdu s výnimkou pod a ustanovenia článku IX ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu nie je možné urobi ústne do zápisnice. Článok V Účastníci rozhodcovského konania 1. Zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. 2. Účastník rozhodcovského konania, ktorý na rozhodcovský súd podal žalobu, je žalobca. Účastník rozhodcovského konania, proti ktorému žaloba smeruje, je žalovaný. 3. Účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa má poskytnú rovnaká možnos na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. 4. Ak je účastníkom rozhodcovského konania právnická osoba, koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. 5. Účastník rozhodcovského konania sa môže da zastupova zástupcom, ktorého si zvolí a ktorému na tento účel udelí písomné plnomocenstvo; v plnomocenstve musí by výslovne uvedené, že ide o plnomocenstvo na zastupovanie konkrétneho účastníka rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom v konkrétnom spore, ako aj rozsah udeleného plnomocenstva. Účastník rozhodcovského konania môže ma v tej istej veci súčasne len jedného zástupcu. 6. Pokia si účastník rozhodcovského konania zvolí zástupcu s neobmedzeným plnomocenstvom, všetky písomnosti určené tomuto účastníkovi rozhodcovského konania sa doručujú zvolenému zástupcovi. Pre účas takéhoto zástupcu na ústnych pojednávaniach pred rozhodcovským súdom platia primerane ustanovenia rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu o účastníkovi rozhodcovského konania. 7. Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci nieko ko, tak koná každý z nich sám za seba. 8. Ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozhodnutie rozhodcovského súdu musí vz ahova na všetkých účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na jednej strane, tak platia úkony jedného z nich aj pre ostatných. Na zmenu žaloby, na spä vzatie žaloby a na uzavretie zmieru je v tomto prípade potrebný súhlas všetkých účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na jednej strane. 9.Okrem účastníkov rozhodcovského konania sa môže konania zúčastni ako ved ajší účastník rozhodcovského konania ten, kto má právny záujem na výsledku rozhodcovského konania. O prípustnosti ved ajšieho účastníka rozhodcovského konania rozhodne rozhodcovský súd len na základe návrhu jedného z účastníkov rozhodcovského konania, na strane ktorého má ved ajší účastník rozhodcovského konania v rozhodcovskom konaní vystupova a ktorého má v rozhodcovskom konaní podporova. 10. V rozhodcovskom konaní má ved ajší účastník rozhodcovského konania rovnaké práva a povinnosti ako účastník rozhodcovského konania, ktorého v rozhodcovskom konaní podporuje. Ved ajší účastník rozhodcovského konania však koná sám za seba. Ak úkony ved ajšieho účastníka rozhodcovského konania odporujú úkonom účastníka rozhodcovského konania, ktorého v rozhodcovskom konaní podporuje, tak ich rozhodcovský súd posúdi po zvážení všetkých okolností. Ku skutkovým tvrdeniam ved ajšieho účastníka rozhodcovského konania môže rozhodcovský súd prihliadnu, aj ke odporujú skutkovým tvrdeniam účastníka rozhodcovského konania, ktorého ved ajší účastník rozhodcovského konania v rozhodcovskom konaní podporuje. DRUHÁ ČASŤ ZAČATIE ROZHODCOVSKÉHO KONANIA Článok VI Podanie žaloby 1. Rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia žaloby rozhodcovskému súdu. 2. Rozhodcovský súd vyznačí na všetkých vyhotoveniach žaloby deň, kedy bola žaloba rozhodcovskému súdu doručená. 3. Doručenie žaloby rozhodcovskému súdu má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd. 4. Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci kona a rozhodova na všeobecnom súde alebo pred iným rozhodcovským súdom. Článok VII Poplatok za rozhodcovské konanie 1. Podmienkou prejednania žaloby je zaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie. 2. Poplatok za rozhodcovské konanie sa určí pod a hodnoty predmetu sporu, na základe pravidiel pre určenie trov rozhodcovského konania a sadzobníka poplatkov (článok XXXIII ods. 2 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu). 3. Poplatok za rozhodcovské konanie sa platí bankovým prevodom na bankový účet zria ovate a, vedený osobitne pre potreby rozhodcovského súdu ( alej len účet rozhodcovského súdu v príslušnom gramatickom tvare). 4. Pokia žalobca pri podaní žaloby nezaplatí poplatok za rozhodcovské konanie na účet rozhodcovského súdu, príp. ak zaplatí poplatok za rozhodcovské konanie v nesprávnej výške, predseda predsedníctva vyzve žalobcu, aby zaplatil alebo doplatil poplatok za rozhodcovské konanie do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy. Pokia žalobca v stanovenej lehote nezaplatí alebo nedoplatí poplatok za rozhodcovské konanie, predseda predsedníctva rozhodcovské konanie uznesením zastaví. Článok VIII Obsah žaloby 1. Žaloba musí obsahova : a) identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, príp. ich zástupcov, b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, c) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykona, d) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva, e) návrh vo veci samej (petit), f) podpis žalobcu. 2. Žalobca k žalobe pripojí kópiu rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, o ktoré svoju žalobu opiera. Pokia žalobca navrhuje vykona dôkaz listinou, je povinný originál alebo kópiu tejto listiny predloži spolu so žalobou, príp. je povinný označi osobu alebo orgán, ktorý má túto listinu k dispozícii. 3. Žalobca je v žalobe povinný uvies hodnotu predmetu sporu. Hodnota predmetu sporu sa určuje výškou vymáhanej peňažnej sumy bez príslušenstva. 4. Pokia je žalobou uplatnených viac nárokov, je žalobca povinný urči hodnotu každého uplatneného nároku samostatne; hodnota predmetu sporu sa určí ako súčet hodnôt všetkých uplatnených nárokov. 5. Ak žalobca neurčil hodnotu sporu, alebo ak žalobca určil hodnotu sporu nesprávne, rozhodcovský súd určí z vlastného

PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU VICTORIA ARBITER zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Združenie zr

PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU VICTORIA ARBITER zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Združenie zr PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU VICTORIA ARBITER zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter,

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskejsamospráve a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL TITUL BYDLISKO PRED

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) Oprávnená osoba : JUDr.

Podrobnejšie

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak je riadne a úplne vyplnené podľa nižšie uvedených pokynov)

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo Oddiel: Sa Vložka číslo: / NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

0BAL1-ZZ.vp

0BAL1-ZZ.vp Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe 4 ods.3 písm. p/ a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - p15.doc

Microsoft Word - p15.doc Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZOR 10 - ZMLUVA Mathia.doc

Microsoft Word - VZOR 10 - ZMLUVA Mathia.doc Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.z. 17551/2011/OS uzatvorená v zmysle 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 07.12.2013 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 415 Z Á K O N z 27. novembra

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 06. 2017 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

P10.vp

P10.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLONOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo Oddiel: Sa Vložka íslo: / NAVRHOVATE

Podrobnejšie

Microsoft Word - Obalka

Microsoft Word - Obalka 2011 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 32C 16. februára 2011 OBSAH Výzvy likvidátorov... 2 Oznámenia... 4 Verejné súťaže... 14 Emisné podmienky... 16 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov...

Podrobnejšie

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku VZN Mesta H o l í č Mesto H o l í č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč č.7 O podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku Mesta Holíč Schválené : 10.06.1999 Novelizácia: 14.04.2004 Uznesenie:

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.11.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.1990 do: 31.12.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 173 Z Á K O N z 8. novembra

Podrobnejšie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_ VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora OPRÁVNENÁ OSOBA: Silken Legal - advokátska kancelária s.r.o. Sídlo: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Podrobnejšie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Pojmy... 3 4. Postup spracovania žiadostí... 4 5. Práva dotknutej osoby... 5 5.1. Právo na prístup...

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom: 26.8. 2016 Návrh VZN zvesený: 14. 9. 2016 s pripomienkami VZN schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pukanci dňa 14. septembra 2016 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

Vyvesené dňa: 27

Vyvesené dňa: 27 MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Obdržia: Sekretariát primátora Prednosta Právnik Referát podateľne

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie)

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie) Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVEJ KOMISIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2. 1. 29 NESLOVANSKÉ

Podrobnejšie

Strana 102 Zbierka zákonov č. 13/2002 Čiastka 6 13 ZÁKON z 18. decembra 2001 o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových

Strana 102 Zbierka zákonov č. 13/2002 Čiastka 6 13 ZÁKON z 18. decembra 2001 o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových Strana 102 Zbierka zákonov č. 13/2002 Čiastka 6 13 ZÁKON z 18. decembra 2001 o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu OBČIANSKE ZDRUŽENIE FONTÁNA PRE ZUZANU Šumavská 36, 821 08 Bratislava 2, IČO: 42358299 STANOVY Úplné znenie 2014-1 - OBSAH Článok I.... 3 Názov a sídlo... 3 Článok II.... 3 Účel a cieľ združenia... 3 Článok

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217112018 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A MEDIAČNÉHO KONANIA VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ A VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ MEDIÁCIE Viedenské medzinárodné rozhodcovské centrum www.

PRAVIDLÁ ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A MEDIAČNÉHO KONANIA VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ A VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ MEDIÁCIE Viedenské medzinárodné rozhodcovské centrum www. PRAVIDLÁ ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A MEDIAČNÉHO KONANIA VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ A VIEDENSKÉ PRAVIDLÁ MEDIÁCIE Viedenské medzinárodné rozhodcovské centrum www.viac.eu Impressum Vydavateľ: Hospodárska komora Rakúska

Podrobnejšie

Rokovaci poriadok AS MTF

Rokovaci poriadok AS MTF ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V TRNAVE Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Rokovací poriadok Akademického senátu

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Veliteľstvo logistiky Trenčín - Výtlačok č.: K č.p.:velog-229/24-3/2007 Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 530 ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) zoznam

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

Príloha č 7 / Sro - prvozápis

Príloha č 7 / Sro - prvozápis NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO TITUL ZA MENOM Názov ulice/ verejného priestranstva

Podrobnejšie

OP-Oboznamenie-skolitelia-web

OP-Oboznamenie-skolitelia-web Oboznámenie dotknutých osôb - školiteľov osvetových projektov občianskeho združenia Zdravé ďasná a spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit - Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou Nižná Myšľa,11.1.2014 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Spoločenstvo

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

530/2003 Z.z. ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmena: 432/2004 Z.z. Zmena: 562/2004 Z.z. Zmena: 24/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007 Zmena:

Podrobnejšie

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Petrova

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Zákon o obchodnom registri

Zákon o obchodnom registri ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 12. 12. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2016 530 Z Á K O N z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č E. č. 50/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf Mestská as Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva mestskej asti Bratislava Ružinov d a 19. 3. 2014 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej asti Bratislava Ružinov...zo

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 21. 1. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 8.11.2017 do: 31. 8.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 25 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k

Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť ) Autor: Ministerstvo spravodlivosti

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Limbová 12 833 03 Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob prijatia návrhu na jeho

Podrobnejšie

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných (Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA 1. ÚČASTNÍCI DOHODY 1.1. Oprávnená osoba obchodné meno : ALTER IURIS, s.r.o. sídlo : Tolstého 9, 811 06 Bratislava IČO : 36 708

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko:

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: 1315204279 Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1315204279.1

Podrobnejšie

CONTRACT No __________

CONTRACT No __________ SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM DOHODA O GRANTE č. PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV NÁZOV PROJEKTU [SKRATKA] (uveďte SCHÉMU FINANCOVANIA/AKCIU) Európske spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo ), zastúpené Komisiou Európskych

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx Verifikačný dokument Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK Návrh Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v súlade s 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ROKOVACÍ

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, 911 50 T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY

Podrobnejšie

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: 16.12.2015 Zvesené dňa: Pavol Kuba starosta obce Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_ Poskytnutie informácií klientovi (ako dotknutej osobe) v zmysle 15 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Informácie poskytované formou tohto dokumentu

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 14. 12. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 334 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf Proces overovania odbornej spôsobilosti základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 03.12. 2013 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12. 2013 N Á V R H na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej

Podrobnejšie