Microsoft Word - zapisnica OZ 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - zapisnica OZ 1"

Prepis

1 Zápisnica zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa Prítomní: Poslanci : Emil Jurčák ospravedlnený Ľubomír Kačír ml. Branislav Murgáč Vlastimil Branislav Murgáč Neprítomní : 0 Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe Verejnosť: podľa prezenčnej listiny v prílohe PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Informácia o plnení uznesení 4. Program 4.1. Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4.3. Návrh poplatku za odber pitnej vody na rok Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok Predĺženie nájomnej zmluvy 4.6. Materská škola Hnilčík riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v Hnilčíku 4.7. Harmonogram zasadnutí OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok Rôzne 6. Uznesenia 7. Záver bodu 1. Otvorenie zasadnutia Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril,. Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnení poslanci: 1 Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Overovatelia zápisnice: František Fabian, Ľubomír Kačír Návrhová komisia : Vlastimil, Murgáč Branislav Zapisovateľ : Katarína Novottová 1

2 Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: Návrhy na zmenu a doplnenie programu: neboli Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje navrhnutý program rokovania SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Informácia o plnení uznesení 4. Program 4.1. Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4.3. Návrh poplatku za odber pitnej vody na rok Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok Predĺženie nájomnej zmluvy 4.6. Materská škola Hnilčík riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v Hnilčíku 4.7. Harmonogram zasadnutí OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok Rôzne 6. Uznesenia 7. Záver K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa Všetky úlohy boli splnené. Návrh na uznesenie č. 46-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z IV. zasadnutia OZ, konaného

3 K bodu 4. Program k bodu 4.1 Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019, predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce a návrh na predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry podľa predloženého materiálu a dôvodovej správy. Poslanci OZ tento návrh prerokovali, otázky k jednotlivým položkám rozpočtu boli odkonzultované s ekonómom obce a následne prijali uznesenie. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 47-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie : a). návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 celkovej sume: Bežný rozpočet: - Príjmy : , - výdavky: , - prebytok: ,-- Kapitálový rozpočet - príjmy : 1.000,-- - výdavky: 7.000,-- - schodok: 6.000,-- Finančné operácie: - príjmy : 7.000, - výdavky: , - schodok: ,-- Rozpočet spolu: - príjmy , - výdavky , schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019 bez programovej štruktúry. 3

4 k bodu č Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. Zmenu VZN predkladáme z dôvodu potreby upraviť v pôvodnom VZN č. 4/2015 príslušný rok pre vyrubenie miestnych daní z roku 2016 na rok 2017, prípadne upraviť podľa uváženia navrhované sadzby miestnych daní. Do VZN č. 3/2016 bol doplnený nový odsek v piatej časti poplatok článok 10 sadzba poplatku ods. 5 a to: 5. Poplatok za stavebný odpad bez obsahu škodlivín na miesto určené obcou je 0,02 ú1 kg. Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím. Platí sa za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na miesto určené obcou. Poplatok uhrádza poplatník správcovi dane ihneď po odovzdaní odpadu. Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní návrhu VZN sa zhodli, že výška miestnych daní a poplatku pre rok ostáva nezmenená. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 48-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík a) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady b) Schvaľuje VZN obce Hnilčík č 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady c) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2016 o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k bodu č. 4.3 Návrh poplatku za odber pitnej vody pre rok 2017, predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík. V cene vody sú zahrnuté: služby za prevádzku vodovodu, rozbory vody, poplatky za odber podzemnej vody, oprava a údržba vodovodov, odstraňovanie havarijných situácii, chlorácia vody ap. Maximálna cena vody bola určená na základe Oznámenia obce o cene vody, číslo potvrdenia o registrácii: 0168/2013/V-RG. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh a predložilo návrh na uznesenie v tomto znení: Návrh na uznesenie č. 49-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2017 takto: občania, chatári a chalupári paušálny poplatok vo výške 10,--/osoba/vlastník/rok občania, chatári a chalupári vodomery vo výške 0,2647/m3 podnikatelia vodomery vo výške 0,4817/m3 4

5 a fixnú zložku faktúry vo výške 1, /rok a ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. k bodu č. 4.4 Návrh na výšku CVČ pre rok 2017 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh výšky príspevku pre CVČ zriadené mimo územia obce pre rok Príspevok je určený na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Hnilčík, vo výške, ktorú určí obec. Na odporúčanie ADAM CVČ Sp. Nová Ves, predložil návrh vo výške 65,-- /žiak/rok Zo štátneho rozpočtu nám prideľujú finančné prostriedky iba na deti od 5 do 15 rokov veku. Obec však môže rozhodnúť o pridelení financií aj inej vekovej kategórii napr. do 25. Starosta obce navrhol vekovú hranicu detí do 19 roku veku. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 50-9/ Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s prihliadnutím na 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Hnilčík 1. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 2. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia obce Hnilčík Maximálne vo výške 65,-- eur na žiaka na rok 2017, v prípade, že žiak navštevuje viacero centier voľného času výška finančného príspevku sa delí počtom navštevovaných zariadení za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: A) Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času B) K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2016/2017, aktuálna a platná zriaďovacia listina centra voľného času C) Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, ktorá určí ďalšie podmienky financovania D) výpis z registra trestov právnickej osoby 5

6 k bodu č Predĺženie nájomnej zmluvy Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jána Tomajka o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 6 v bytovke Nájomné byty 8 b.j. Hnilčík 244. Po prerokovaní tejto žiadosti obecné zastupiteľstvo predložilo návrh na uznesenie: Návrh na uznesenie č. 51-9/ Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa Jána Tomajka, byt č. 8 Nájomné byte Hnilčík č. 244 do k bodu č. 4.6 Materská škola Hnilčík riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej atestácie riaditeľa MŠ v Hnilčíku Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe riešenia situácie v súvislosti s vykonaním prvej atestácie riaditeľa MŠ v Hnilčíku. Oznámil OZ zastupiteľstvu postup úkony, ktoré vykonal do termínu OZ a to: - písomne, doporučenou zásielkou do vlastných rúk oslovil pedagogických zamestnancov MŠ s možnosťou vykonania prvej atestácie. - žiadny pedagogický zamestnanec nepotvrdil záujem o vykonanie tejto prvej atestácie so začiatkom vzdelávania do Z uvedeného dôvodu je na základe usmernenia Okresného úradu odboru školstva v Košiciach potrebné vykonať tieto úkony: - k obec odvolá z funkcie riaditeľa MŠ terajšiu riaditeľku MŠ - od ju poverí riadením MŠ najdlhšie na dobu 6 mesiacov, aby sa dokončil tento školský rok - od marca 2017 sa budú prijímať prihlášky žiakov do MŠ - potom je potrebné vypísať výberové konanie na riaditeľa MŠ v Hnilčíku od začiatku školského roka 2017/2018. Môže sa však sťa, že Ministerstvo školstva zmení zákon a podmienky prevej atestácie nebudú až také prísne. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 52-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje postup v súvislosti s riešením situácie s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v tomto postupe: - odvolanie zamestnanca z funkcie riaditeľa MŠ do poverenie zamestnanca riadením MŠ od

7 k bodu č. 4.7 Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017, predložil obecnému zastupiteľstvu harmonogram riadnych zasadnutí OZ v roku Harmonogram je vypracovaný v zmysle zákona 369/1900 Z. z. o obecnom zriadení. V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 53-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. k bodu č. 4.7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017, predložil obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Hnilčíku, bude sa riadiť zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú vykonávané priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený obecným zastupiteľstvom na I. a II. polrok Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh na uznesenie č. 54-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. K bodu č. 5 Rôzne 1. Žiadosť o odkúpenie pozemkovej nehnuteľnosti Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu list z predbežného auditu vypracovaného Ing. Kutkovou, v ktorom audítor upozorňuje na výdavky použité z rezervného fondu uznesením 22-15/ na opravu obecnej budovy materskej školy. Podľa názoru audítora výdavky majú charakter bežných výdavkov a nie investičných. Z uvedeného dôvodu odporúča vrátiť finančné prostriedky vo výške 2.700, do rezervného fondu a zaúčtované výdavky preúčtovať z kapitálových na bežné z investičného účtu na nákladový účet. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 7

8 Návrh na uznesenie č. 56-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie list z predbežného auditu predloženého Ing. Veronikou Kutkovou a ukladá vrátiť do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 2.450, na opravu obecnej budovy Materskej školy v zmysle uznesenia 22-15/4-2016, výdavky preúčtovať na bežné výdavky z dôvodu, že výdavky majú charakter opráv. K bodu č. 5 Rôzne 2. Dofinancovanie ČOV 10 b.j. z rezervného fondu Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o dofinancovanie technického zhodnotenia ČOV Nájomné byty 10 b.j. z finančných prostriedkov rezervného fondu. Uznesením č / bolo schválené financovanie na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 1.922,65. Z dôvodu vykonania niektorých prác nad rámec cenovej ponuky, aby ČOV fungovala správne a bezporuchovo, bolo nevyhnutnosťou vykonať nad rámec cenovej ponuky. Z uvedeného dôvodu je potrebné dofinancovať technické zhodnotenie z rezervného fondu vo výške 248,40. Návrh na uznesenie č. 57-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje dofinancovanie technického zhodnotenie ČOV pre bytovke Nájomné byty 10 b.j, Hnilčík č. 241 výmena prevzdušňovacích elementov a inštalácia nového dúchadla a vzduchového rozdeľovača z dôvodu vykonaných prác nad rámec cenovej ponuky nutnosť vykonania pre správny chod ČOV vo výške 248,40. K bodu č. 5 Rôzne 3. Operatívny leasing Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu opäť požiadavku na obstaranie nákladného vozidla pre obec. Po prerokovaní tejto požiadavky spolu s obecným zastupiteľstvom bol predložený tento návrh uznesenia. 8

9 Návrh na uznesenie č. 58-9/ Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík ukladá v súvislosti s obstaraním nového nákladného vozidla preveriť výhody, nevýhody a podmienky poskytovania operatívneho leasing. za 5 Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil neprítomný 0 K bodu č. 6 Uznesenia Uznesenia zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované v samostatnej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. K bodu č. 7 - Záver Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o hod. Zapísal/(a): katarína Novottová Overovatelia: František Fabian... Ľubomír Kačír... Prílohy: - Prezenčná listina - Návrh programu zasadnutia - Návrhy uznesení OZ s prílohami - Uznesenia OZ 9

10 Uznesenie č. 46-9/ K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík podľa 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ, konaného Uznesenie č. 47-9/ k bodu 4.1 Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie : a). návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 celkovej sume: Bežný rozpočet: - Príjmy : , - výdavky: , - prebytok: ,-- Kapitálový rozpočet - príjmy : 1.000,-- - výdavky: 7.000,-- - schodok: 6.000,-- Finančné operácie: - príjmy : 7.000, - výdavky: , - schodok: ,-- Rozpočet spolu: - príjmy , - výdavky , schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017,2018,2019 bez programovej štruktúry V Hnilčíku,

11 Uznesenie č. 48-9/ k bodu č. 4.2 Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík d) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady e) Schvaľuje VZN obce Hnilčík č 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady f) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2016 o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Uznesenie č. 49-9/ k bodu č Návrh poplatku za ober pitnej vody pre rok 2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2017 takto: občania, chatári a chalupári paušálny poplatok vo výške 10,--/osoba/vlastník/rok občania, chatári a chalupári vodomery vo výške 0,2647/m3 podnikatelia vodomery vo výške 0,4817/m3 a fixnú zložku faktúry vo výške 1, /rok a ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. 11

12 Uznesenie č. 50-9/ k bodu č. 4.4 Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2017 Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s prihliadnutím na 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Hnilčík 3. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 4. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia obce Hnilčík Maximálne vo výške 65,-- eur na žiaka na rok 2017, v prípade, že žiak navštevuje viacero centier voľného času výška finančného príspevku sa delí počtom navštevovaných zariadení za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: E) Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času F) K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2016/2017, aktuálna a platná zriaďovacia listina centra voľného času G) Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, ktorá určí ďalšie podmienky financovania H) výpis z registra trestov právnickej osoby Uznesenie č. 51-9/ k bodu č. 4.5 Predĺženie nájomnej zmluvy Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa Jána Tomajka, byt č. 8 Nájomné byte Hnilčík č. 244 do

13 Uznesenie č. 52-9/ k bodu č. 4.6 materská škola Hnilčík riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prevej atestácie riaditeľky MŠ Hnilčíku Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje postup v súvislosti s riešením situácie s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v tomto postupe: - odvolanie zamestnanca z funkcie riaditeľa MŠ do poverenie zamestnanca riadením MŠ od Uznesenie č. 53-9/ k bodu č. 4.7 Harmonogram zasadnutí OZ v Hnilčíku na rok 2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. Uznesenie č. 54-9/ k bodu č. 4.8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok

14 Uznesenie č. 55-9/ k bodu č. 5 Rôzne 1. Predbežný audit - oprava Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie list z predbežného auditu predloženého Ing. Veronikou Kutkovou a ukladá vrátiť do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 2.700, na opravu obecnej budovy Materskej školy v zmysle uznesenia 22-15/4-2016, výdavky preúčtovať na bežné výdavky z dôvodu, že výdavky majú charakter opráv. Uznesenie č. 56-9/ k bodu č. 5 Rôzne 2. Dofinancovanie ČOV 10 b.j. z rezervného fondu Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje dofinancovanie technického zhodnotenie ČOV pre bytovke Nájomné byty 10 b.j, Hnilčík č. 241 výmena prevzdušňovacích elementov a inštalácia nového dúchadla a vzduchového rozdeľovača z dôvodu vykonaných prác nad rámec cenovej ponuky nutnosť vykonania pre správny chod ČOV vo výške 248,40. Uznesenie č. 57-9/ k bodu č. 5 Rôzne 3. Operatívny leasing Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík ukladá v súvislosti s obstaraním nového nákladného vozidla preveriť výhody, nevýhody a podmienky poskytovania operatívneho leasing. 14

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341pisnica)

(Microsoft Word - Z\341pisnica) Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 25. 5. 2018 Prítomní: Poslanci : Ľubomír Kačír ml. Branislav Murgáč Vlastimil Novotta Božena Fehérová František Fabian Neprítomní

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 19.10.2016 v kancelárii obecného úradu o 16,00 hod.. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet poslancov : 5 Počet prítomných

Podrobnejšie

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 a) konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny program zasadnutia obecného zastupiteľstva K bodu

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

O B E C V I N I Č K Y, ul

O B E C  V I N I Č K Y, ul O b e c V i n i č k y, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky, IČO: 00332101 Tel./fax: 056/63 73 281 E-mail: obecvinicky@kid.sk Číslo: 4M/2018 vo Viničkách, dňa 9.8.2018 Z Á P I S N I C A Napísaná v priebehu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: , Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: ,  Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 30.05.2018 Prítomní

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 Prítomní: Starosta: Milan Chmelár Poslanci: Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Terézia

Podrobnejšie

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. Prítomní:

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

O b e c V i n i č k y, ul

O b e c V i n i č k y, ul O b e c V i n i č k y, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky, IČO: 00332101 Tel./fax: 056/63 73 281 E-mail: obecvinicky@kid.sk Číslo: 7/2016 vo Viničkách, dňa 14.11.2016 Z Á P I S N I C A Napísaná v priebehu

Podrobnejšie

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Štefan Cvíčela / B / B / / B / B / B 0 / / B / Mgr.

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Uznesenia U Z N E S E N I E č. 215 Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia OZ : 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Určenie overovateľov

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190627 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Marek Zálešák, poslanec OZ predseda, Mgr. Mário Rudinský,

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Microsoft Word - zápisnica z 8. riadneho OZ

Microsoft Word - zápisnica z 8. riadneho OZ Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 17. 12. 2018 Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny Program: podľa pozvánky Úvodné

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1:

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa 27.05.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 10. júna 2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 Predkladá: Ing. Ľubica Benická Hlavná kontrolórka

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Hlavný kontrolór Obce Trebatice Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa 28.12.2018 Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program: Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T Uznesenie č. 1/ z 6. decembra Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019-2021, ktorého

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Mirošove Uznesenia Z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Mirošov zo dňa A) Zoznam prijatý

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Mirošove Uznesenia Z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Mirošov zo dňa A) Zoznam prijatý Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Mirošove Uznesenia Z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Mirošov zo dňa 30.12.2018 A) Zoznam prijatých uznesení Číslo uznesenia - Uznesenie k bodu 1/2//2018

Podrobnejšie

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk UZNESENIA z riadneho OZ konaného dňa 30.05.018 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

zápisnica

zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, konaného dňa 12.12.2016 Prítomní: Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Ján Krištof, Bc. Ján Šalapka Ďalší

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa 25.4.2019 Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Milan Belej, Dalibor Jakal podľa prezenčnej listiny Krajčík

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Poslanci OZ: Mgr. Ivana Farkašovská, Marek Gonda, Ing. Ján

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C  H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica _ _

Microsoft Word - Zápisnica _ _ Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov, konaného dňa 21.12.2018 Prítomní: Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková,

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn. 2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa 20.05. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

Microsoft Word zasadnutie.doc

Microsoft Word zasadnutie.doc Z á p i s n i c a z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo dňa 28.09.2018 v malej sále KD o 18.30 h. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č. 1 Program: 1.

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx)

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx) ZÁPISNICA z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného dňa 1.12.2017 Prítomní: starosta obce: poslanci: JUDr. Juraj Guzej Mgr. Ján Bača Ing. Maroš Obrin Ing. Anton Oporoska Jozef Dobranský

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 06. zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.05.2019 na OcÚ v Rudňanoch Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet prítomných poslancov OcZ: 9 Neprítomní ospravedlnení: 2 p. Martin Hozza, p.

Podrobnejšie

Stanovisko k rozpoctu

Stanovisko k rozpoctu Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu

Podrobnejšie

Uznesenie / návrh/

Uznesenie / návrh/ U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa 28.07.2017. Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 2. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

uzn-11_02_2019

uzn-11_02_2019 96/2019 k návrhu programu 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne schvaľuje program 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 11. februára 2019

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra- 2018 Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta obce Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Erzsébet Podracky,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _ Uznesenie č. 317/2017 K bodu 1. Otvorenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lenartov nasledovne 1. Otvorenie 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa 3. Kontrola plnenia

Podrobnejšie

ZÁP

ZÁP Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište konaného dňa 12. júla 2017. Prítomní: Ing. Dagmar Mikudíková starostka obce Poslanci : Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV A PODĽA 6 ODS. 12 PÍSM. C) ZÁKONA Č.

Podrobnejšie

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6. Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.06.2019 Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.2019 UZNESENIE PREDMET/POPIS MENO POSLANCA HLASOVANIE

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

Zapisnica

Zapisnica Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 11.04 2016 od 17:00 do 21:00 hod. v Púchove. Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1 Program : 1./ Otvorenie 2./ Určenie

Podrobnejšie

Zápisnica z 7.03

Zápisnica z 7.03 Z á p i s n i c a z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 V Lukáčovciach 8.03.2019 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa o hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku :::::::::::::::::::::::::::::

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa o hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku ::::::::::::::::::::::::::::: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.02.2015 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.augusta 2014 Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach Členovia OZ : Ing.Ľubomír Michalík Ing.Ján Pšenák Milan Matúš Daniela

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo Somotor U Z N E S E N I A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa so začiatkom o hod. Uznesen

Obecné zastupiteľstvo Somotor U Z N E S E N I A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa so začiatkom o hod. Uznesen Uznesenie č. 253/2017 OZ v Somotore schvaľuje program zasadnutia OZ s tým, že sa vkladá nový bod programu a to Odmeny poslancom OZ za rok 2016 ako bod č. 14. Program zasadnutia OZ je nasledovný: 1. Otvorenie

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom O B E C O S T R O V Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa 27.6.2019 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia bol poslancom písomne doručený v nasledovnom znení:

Podrobnejšie

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD Materiál na rokovanie OZ vo Vinosadoch (N á v r h ) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinosady č. /2013 z... apríla 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 21.júna 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany P r í t o m n í: po

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 21.júna 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany P r í t o m n í: po Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 21.júna 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola uznesení

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí

U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa 09.12.2016. Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 2. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie