R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a"

Prepis

1 R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Vypracovali pracovníci odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z podkladov všetkých RÚVZ v SR ku dňu Epidemiologická analýza prenosných ochorení bola spracovaná z výstupov zo dňa

2 I. Črevné infekcie UBrušný týfus A 01 V júni bol importovaný 1 prípad ochorenia z Mexika (0,02/ ). U 32 ročnej ženy z okresu Bratislava V. s pozitívnou cestovateľskou anamnézou v predchorobí (Mexiko), ktorá bola hospitalizovaná so septickým klinickým obrazom ochorenia na KIGM v Bratislave, teplota skákala počas dňa v rozmedzí 36 až 40 C, mala bolesti hlavy a hnačky. Hemokultúra kultivačne pozit. Salmonella typhiabdominalis. Neočkovaná. USalmonelózy A 02 V júni bolo hlásených 737 ochorení (chor. 13,58/ ), minulý mesiac bolo 415 ochorení, minulý rok v júni bolo hlásených 529 ochorení. U 31 osôb bolo zistené bezpríznakové vylučovanie salmonel. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v KI (19,96) a TA kraji (18,94). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 1-4 roč. detí (72,99) a 0 ročných (65,94). U chorých bola najčastejšie pôvodcom S. Enteritidis 81,95 %, S. Typhimurium 6,11 %, S. bližšie neurčená 3,53 %. Importovaný prípad nebol zaznamenaný. Klinická manifestácia: - A 02.0 Salmonelová enteritída 713x, NN 2x - A 02.2 Lokalizované salmonelové infekcie 3x - A 02.8 Iné nešpecifikované salmonelové infekcie 1x - A 02.9 Nešpecifikované salmonelové infekcie 20x, NN 1x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný aj epidemický. Zaznamenali sme 37 epidémií 11 väčších epidémií (5-48 prípadov) a 26 epidémií menšieho rozsahu (2-4 prípady). V etiológii epidémií S. Enterica (1x), S. Enteritidis (33x), S. Skupiny B (1x) a S. Typhimurium (2x). Dát. vzniku Dát. ukon Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz S.Enteriti výrobky z vajec nedost. epidemiologi dis Trebišov spracované cky S.Enteriti epidemiologi dis 7 7 Detva lahôdkárske výrobky cky S.Enteriti epidemiologi dis Šahy vajcia-obchodná sieť cky S.Enteriti cukrárenské výrobky, epidemiologi dis Šamorín sladkosti cky S.Enteriti Balog nad epidemiologi dis 7 13 Ipľom vajcia-domáce cky S.Enteriti epidemiologi dis Bardejov zmiešaná strava cky S.Enteriti epidemiologi dis 52 Gabčíkovo vajcia-obchodná sieť cky S.Enteriti epidemiologi dis 5 5 Sečovce vajcia-domáce cky S.Enteriti epidemiologi dis 5 5 Sečovce vajcia-domáce cky S.Enteriti epidemiologi dis Sliač zmiešaná strava cky S.Enteriti epidemiologi dis 6 6 Levice vajcia-domáce cky

3 UBacilová dyzentéria A 03 V júni bolo hlásených 18 ochorení (chor. 0,33/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 19 prípadov a v júni minulého roka bolo hlásených 10 ochorení. Prípady ochorení boli hlásené z krajov: PV (14x) a KI (4x). Rozdelenie chorých podľa veku: 0r=2x, 1-4=7x, 5-9=4x, 10-14=2x, 25-34=2x, 55-64=1x. Etiológia: - A 03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri 13x - A 03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei 5x Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Zaznamenali sme 2 rodinné epidémie (počet chorých 2). Dát. vzniku Dát. ukon Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz Shigella Mníšek nad voda-nezabezp. epidemiolog sonnei 2 6 Popradom vodný zdroj icky Shigella kontaminované epidemiolog sonnei 2 5 Banské predmety icky UIné bakteriálne črevné infekcie A 04 V júni bolo hlásených 1149 prípadov ochorení (chor. 21,/ ), minulý mesiac bolo 876 prípadov, minulý rok v júni bolo 1370 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v BL kraji (29,69) a KI kraji (25,61). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 1-4 ročných (chor. 261,0/ ) a 0 ročných detí (chor. 194,26/ ). Etiológia: - A 04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 28x, NN 1x - A 04.3 Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli 1x - A 04.5 Kampylobakteriálna enteritída 856x - A TEnteritída zapríčinená Yersínia enterocolitica8t 16x - A 04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 239x, NN 6x - A 04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 9x (Citrobacter 3x, Klebsiella pneumoniae 1x, Klebsiella iná 2x, Pseudomonas 1x, Proteus mirabilis 2x) Charakter výskytu bol sporadický a rodinný, pričom sme zaznamenali 21 epidémií, z toho 2 väčšieho rozsahu (6-7 chorých, 1x C. coli, 1x C. jejuni) a 19 menších epidémií (2-3 chorí, 1x C. nešp., 16x C. jejuni, 2x Clostridium difficile). UKampylobakteriálna enteritída A 04.5 V júni bolo hlásených 856 ochorení (chor. 15,78/ ), minulý mesiac 640 prípadov a minulý rok v júni bolo hlásených 1108 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v PV kraji (21,08) a BL kraji (20,84). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných detí chor. 140,79/ a 1-4 ročných (chor. 104,27). Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 19 epidémií, z čoho 2 boli väčšie epidémie (6-7 chorých, 1x C. coli, 1x C. jejuni) a menších epidémií (2-3 chorí, 1x C. nešp., 16x C. jejuni). Importované boli 4 prípady z Bulharska, Rakúska, Česka a Maďarska. 3

4 Dát. vzniku Dát. ukon Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz Campylobacter epidemiologic coli 7 9 Levice syry ky Campylobacter Slovenské Nové neznám epidemiologic jejuni 6 11 Mesto y ky UEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica A04.6 a Extraintestinálna yersinióza A28.2 V júni bolo hlásených na dg. A prípadov (chor. 0,29/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 20 prípadov, minulý rok v júni 19 ochorení. Najviac prípadov bolo hlásených v NI (5x) a KI kraji (4x). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u ročných (1,91). Výskyt bol sporadický. Dg. A28.2 viď časť Zoonózy. UEnteritída zapríčinená Clostridium difficile A 04.7 V júni bolo hlásených 239 prípadov ochorení (chor. 4,40/100000), minulý mesiac 167 prípadov, minulý rok v júni 0 prípadov. Ochorenie bolo hlásené vo všetkých krajoch s maximom v kraji BL (8,68) a ZI (8,11). Z celkového počtu sa jednalo o nozokomiálnu nákazu 6x, minulý mesiac to bolo 112x, minulý rok v júni 115x. Najviac NN nákaz sa vyskytlo na internom (47x), doliečovacom odd. (28x) a geriatrickom odd. (24x). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia v skupine 65+ (21,05) a 0 ročných (23,). Charakter výskytu bol sporadický. Agens: Clostridium difficile nešpecif. 107x Clostridium d. produk. toxín A 9x Clostridium d. produk. toxín B 10x Clostridium d. produk. toxín A a B 110x Hlásené boli dve epidémie menšieho rozsahu (2-3 prípady) jedna sa vyskytla na oddelení dlhodobo chorých, v druhej išlo o rodinnú epidémiu. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Špecif. ch. exp Clostridium produkujúci toxín A aj 0 difficile toxín B Clostridium produkujúci toxín A aj 0 difficile toxín B 3 20 Obec Rako vá Krupi na Fakto r nezná my nezná my Dôkaz epidemiolog icky epidemiolog icky Na oddelení dlhodobo chorých v Krupine evidujeme výskyt enterokolitíd spôsobených Cl. difficile prod. toxín A+B. V čase od do z celkového počtu exponovaných 38 (20 pacientov, 18 zdravotníckych pracovníkov) ochoreli 3 pacienti ( vyšetrenie stolice 3x laboratórne potvrdený Clostridium diff. prod. toxín A+B). V klinickom obraze početné hnačkové stolice. Ochorenia mali nozokomiálny charakter. Na oddelení bol uskutočnený ŠZD a nariadené protiepidemické opatrenia. 4

5 Pri druhej eúpidémii boli zaznamenané 2 prípady enterokolitíd zapríčinených Cl. difficile. U oboch pozit. CDI GDH, toxín A i B. Ochorenie sa vyskytlo v domácom prostredí - ochoreli manželia. Prvá ochorela žena 4.6. a manžel V klinickom obraze hnačky, zvracanie, zimnica, triaška, dehydratácia, slabosť, bolesti brucha. U ženy si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na Internom odd. I.B KNsP Čadca. V rodine boli nariadené protiepidemické opatrenia. UIné bakteriálne otravy potravinami A 05 V júni ochorenie nebolo hlásené. UAmébová červienka amebózy A 06 V júni hlásené 1 ochorenie, chor. 0,02/ Minulý mesiac a ani minulý rok v júni ochorenie nehlásené. A06.9-9TNešpecifikovaná amebóza 1x Ochorenie hlásené u 9 roč. žiačky ZŠ z okresu Vranov nad Topľou, forma bezpríznaková, vyšetrenie vykonané na základe doporučenia z neurolog. ambulancie, EA: negat., laborat. vyš. stolice mikroskop. Entamoeba histolytica. UIné protozoárne črevné choroby A 07 V júni bolo hlásených prípadov ochorení (chor. 0,31/ ), v minulom mesiaci bolo zaznamenaných 10 prípadov, v júni minulého roka bolo hlásených 28 ochorení. Najvyššia chorobnosť bola hlásená z KI kraja (8x), ZI (3x) a BL kraja (3x). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 1-4 roč. (chor. 2,) a ročných 1,14/ Etiológia: A 07.1 Giardióza 16x A07.9 Nešpecifikovaná protozoárna črevná choroba 1x UVírusové a iné špecifikované črevné infekcie A 08 V júni bolo hlásených 560 prípadov ochorení (chor. 10,32/ ), minulý mesiac bolo 821 ochorení, minulý rok v júni bolo zaznamenaných 588 ochorení. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v PV kraji (13,89) a KI kraji (13,18). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (194,26) a 1-4 ročných (106,88). Etiológia: A 08.0 Rotavírusová enteritída - 419x, NN 23x, import 1 prípadu z Turecka A 08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 57x, NN 2x A 08.2 Adenovírusová enteritída 82x, NN 2x A 08.3 Iné vírusové enteritídy 1x, NN 1x A 08.4 Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia 1x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 13 epidémií, z toho väčšie epidémie boli 4 s počtom chorých 5 11 (3x rotavírus, 1x vírus iný 5

6 špecifikovaný), menších epidémií bolo 9 s počtom chorých 2 4 (8x rotavírus, 1x adenovírus). Dát. vzniku Dát. ukon. Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz epidemiologi rotavírus Nitra neznámy cky Zborov nad kontakt s epidemiologi rotavírus 5 5 Bystricou chorým cky epidemiologi rotavírus 7 12 Banská Bystrica neznámy cky vírus iný epidemiologi špecifikovaný Marcelová neznámy cky UHnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A 09 V júni bolo hlásených 151 ochorení (chor. 2,78/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 180 prípadov a v júni minulého roka bolo 285 ochorení. 9 ochorení malo NN charakter. Najvyššiu chorobnosť sme zaznamenali v KI kraji (5,40) a PV kraji (4,02). Vekovošpecifická chorobnosť bola najvyššia u 0-ročných (23,) a ročných (12,94). Charakter výskytu bol sporadický a epidemický. Išlo o 1 väčšiu epidémiu (25 chorých) a 1 menšiu epidémiu (3 chorí, agens ZES nevyšetrený). Dát. Dát. vzniku ukon Agens kultivačne negatívny ch. exp. Obec Faktor Dôkaz Komárn neznám epidemiologick o y y II. Vírusové hepatitídy II. Vírusové hepatitídy V júni bolo hlásených 70 prípadov vírusových hepatitíd, minulý mesiac 70, minulý rok v júni 91 prípadov. Z toho bolo zaznamenaných 45 prípadov akútnej VHA (65,22 %), 1 prípad akútnej formy VHC (1,45 %), 6 prípadov chronickej formy VHB (8,70 %), 11 prípadov chronickej VHC (15,94 %) a 6 prípady akútnej VHE (8,70 %). UAkútna vírusová hepatitída typu A B 15 V júni bolo hlásených 45 prípadov ochorení (chor. 0,83/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 48 prípadov. V júni minulého roka bolo hlásených 93 prípadov ochorení. Ochorenia boli najviac hlásené z krajov: BL (chor. 1,26), NI (0,15), BC (2,30) a KI (2,64). Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 1 4=11, 5-9=12, 10-14=6, 15-19=3, 20-24=3, 25-34=5, 35-44=2, 55-64=3. 6

7 Očkovanie: neočkovaní 26, očkovaní 13, nezistené 1, neočkovaný pre vek 1. Výskyt ochorenia bol sporadický a epidemický. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens ch. vírus hepatitídy A Roštár exp. Obec Faktor Dôkaz kontakt s chorým epidemiologicky V obci Roštár hlásených 5 prípadov, 4 pacienti hospitalizovaní na infekčnom oddelení, pri epidem. vyšetrení sme zistili, že obyvatelia majú suché WC, zdroj pitnej vody v niektorých domácnostiach, nízky hyg. štandard v rodine a na škole a MŠ Roštár nariadený LD a očkovanie. UVírusová hepatitída typu B UAkútna vírusová hepatitída typu B B 16 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UChronická vírusová hepatitída typu B B 18.1 V júni bolo hlásených 6 pr. ochorení (chor. 0,1/ ), minulý mesiac 10 prípadov. V júni minulého roka bolo zaznamenaných 21 prípadov. Ochorenia boli hlásené z krajov: TA 1x, TC 1x, NI 1x, PV 1x, KI 2x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách 1-4=1, 25-34=1, 35-44=1, 45-54=3. EA: 1x pôrod, 5x negat. Hlásené ochorenie u 2 ročného dieťaťa z okresu Trnava, u ktorého je anikterická forma ochorenia. EA: matka užívala drogy - dieťa pri narodení hneď nebolo očkované, markery na VHB neboli vyšetrené. Riadne doočkované. Ostatné prípady - 4x neočkovaní, 1x nezistené očkovanie. EA 5x negat. UVírusová hepatitída typu C UAkútna vírusová hepatitída typu C B.1 V júni bol hlásený 1 prípad ochorenia (0,02/ ), minulý mesiac 2 prípady ochorenia, minulý rok v júni 2 ochorenia. Ochorenie bolo hlásené u ročnéhom študenta z okresu Košice II. EA: amatérske tetovanie, nízky hygienický štandard. Krv potvrdený vírus hepatitídy typu C genotyp 1b. UChronická vírusová hepatitída typu C B 18.2 V júni bolo hlásených 11 ochorení (chor. 0,20/ ), v minulom mesiaci bolo 11 ochorení. V júni minulého roka bolo zaznamenaných 32 ochorení. Ochorenia boli hlásené najviac z krajov: TA 1x, ZI 1x, BC 3x, PV 1x, KI 5x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 20-24=2x, 25-34=3x, 35-44=3x, 45-54=2x, 55-64=1x. V epidemiologickej anamnéze udané: i. v. drogy 3x, gynekol. operácia 1x, tetovanie 1x, negat. 6x. 7

8 UAkútna vírusová hepatitída typu E B.2 V júni bolo hlásených 6 ochorení (chor. 0,11/ ), v minulom mesiaci boli hlásené 4 ochorenia. V júni minulého roka boli zaznamenané 4 ochorenia. Ochorenia boli hlásené z okresov: TC 1x, ZI 1x, BC 4x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 35-44=1, 55-64=2, 65+=3. EA: negat 5x, konzumácia klobás 1x. UCytomegalovírusová hepatitída B 25.1 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UKontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou Z 20.5 V júni bolo hlásených 11 prípadov (0,20/ ), minulý mesiac 8 prípadov. Minulý rok v júni 4 prípady. Všetky ohrozenia hlásené z TC kraja (1,86). Poranenia sa vyskytli u osôb vo veku 25-34=3, 35-44=5, 45-54=2, 55-64=1. Povolanie: ZP SZP 9x, ZP PZP 2x. UNosič vírusovej hepatitídy Z 22.5 V júni bolo hlásených 32 prípadov nosičstva (chor. 0,59/ ), pričom minulý mesiac bolo hlásených 37 prípadov. Minulý rok v júni 22 prípadov. Najviac prípadov nosičstva bolo hlásených z KI kraja (chor. 1,26). Prípady boli hlásené vo vekových skupinách: 20-24=2, 25-34=3, 35-44=9, 45-54=5, 55-64=9, 65+=4. Anamnéza: tetovanie 2x, operácie 5x, drogy 1x. Dôvod vyšetrenia: prev. prehliadka 10x, hospitalizácia 5x, vyhľadanie zdrav. pomoci 7x. II. Vzdušné nákazy UPertussis A 37 V júni bolo zaznamenaných 15 ochorení (chor. 0,28/ ), minulý mesiac bolo hlásených 16 prípadov a v júni minulého roka 28 ochorení. Etiológia ochorení: dg. A Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 15x Očkovanie: 9x nezistené, 3x očkovaní riadne, 3x neočkovaní. Ochorenia boli najviac hlásené zo ZI kraja 4x, BC kraja 3x, KI kraja 3x. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9=1, 15-19=1, 25-34=1, 45-54=2, 55-64=5, 65+=5. Z okresu SNV 8 ročnému žiakovi pre suchý dráždivý kašeľ, najmä v noci odobratá krv na sérologiu. Dieťa má základné očkovanie + preočkovanie (4 dávky): Infanrix Hexa Infanrix Hexa Infanrix Hexa Infanrix Polio:

9 ULegionárska choroba A 48.1 UVaricella B 01 V júni bolo hlásených 2258 ochorení (chor. 41,61/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 2829 ochorení, v júni minulého roka bolo hlásených 37 ochorení. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v krajoch: ZI (94,58) a NI (74,43). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u 1-4 ročných (361,48) a 5-9 ročných (341,64/ ). Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách. Klinické prejavy ochorení: B 01.8 Varicella s inými komplikáciami 9x. B TVaricella bez komplikácie2t 2249x, NN 1x UOsýpky - morbilli B 05 UParotitis epidemica B 26 V júni boli hlásené 3 prípady ochorenia (chor. 0,06/ ), minulý mesiac 4 prípady, v júni minulého roka išlo o 11 prípadov ochorenia. Všetky prípady boli hlásené z PV kraja. Vekové skupiny: 5-9=2, 45-54=1. 1x nezistené, 1x očkovaní čiastočne, 1x neočkovaný. Dg. B26.9 Parotitída bez komplikácií - 3x UNešpecifikovaná parvovírusová infekcia B 34.3 Hlásime epidemický výskyt exantémových infekčných ochorení v MŠ Zázrivá. V čase od ochorelo 37 detí, zo 68. V klinickom obraze dominoval makulopapulózny exantém (tvár, HK, DK), teplota. Vykonaný bol odber krvi na vyšetrenie parvovírusu, výsledky nie sú zatiaľ k dispozícii. Boli nariadené protiepidemické opatrenia (prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu, plošná dezinfekcia a izolácia chorých). Dát. vzniku Dát. ukon. Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz parvovírus Zázrivá kontakt s chorým epidemiologicky UChrípka vyvolaná identifikovateľným vírusom chrípky - J 10 V júni bolo hlásených 6 ochorení (0,11/ ), minulý mesiac 12 ochorení. Najviac ochorení bolo hlásených zo ZI kraja 5x a BC kraja 1x. Najviac chorých bolo vo vek. skupine: 10-14=1, 55-64=2, 65+=3. 9

10 USARI - J 10.7 UChrípka typu A(H1N1) - J 10.9 IV. Nákazy kože a slizníc USvrab B 86 V júni bolo hlásených 132 ochorení (chor. 2,43/ ), minulý mesiac bolo 182 prípadov, v júni minulého roku 104 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (6,74) a BC kraji (4,13). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine ročných (6,99) a ročných (6,86). Hlásené boli 3 väčšie epidémie, 2x z NI kraja a 1x z BB kraja (počet prípadov 7-14). Importovaný bol 1 prípad z Chorvátska. Dát. vzniku Dát. ukon Agens ch. exp. Obec Faktor Dôkaz zákožka svrabová 7 11 Brezno neznámy epidemiologicky zákožka svrabová 5 7 Čaradice neznámy epidemiologicky zákožka svrabová Horné Obdokovce kontaminované predmety epidemiologicky V. Zoonózy ULymeská borrelióza A69.2, M 01.2, G 63.0 V júni bolo zaznamenaných 92 prípadov ochorení (chor. 1,70/ ), minulý mesiac bolo hlásených 49 prípadov, kým v júni minulého roku bolo hlásených 78 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená z TC kraja (3,73/ ) a ZI kraja (2,61/100000). Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 5-9=6x, 10-14=4x, 15-19=8x, 20-24=2x, 25-34=9x, 35 44=12x, 45 54=14x, 55 64=18x a 65+=19x. Ako dg. A69.2 bolo vykázaných 71 ochorení, ako dg. M01.2 bolo vykázaných 21 ochorení. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: prisatie kliešťa 60x, neznámy 15x, poštípanie hmyzom 15x. Klinická forma: erythema chron. mig. 54x, kĺbna 22x, kožná 4x, neurologická 8x, očná 2x, bezpríznaková 1x, febrilná 1x. Rozdelenie podľa povolania: dôchodca 19x, iné povolanie 45x, študent 13x, dieťa 5x, robotník 3x, lesnícky pracovník 2x, pedagogický prac. 2x, MD 1x, pracovník v kolek. zariadení 1x, nezamestnaný 1x. 10

11 UTularémia A 21 Minulý mesiac hlásený 1 prípad ochorenia. UAntrax A 22 UBrucelóza A 23 ULeptospiróza A 27 UIné bakteriálne zoonózy A 28 V júni boli hlásených 7 ochorení (0,13/ ), minulý mesiac hlásené 3 prípady. Minulý rok v júni ochorenie nehlásené. A Extraintestinálna yersinióza 6 prípadov Ochorenia hlásené z okresu Liptovký Mikuláš (3x), Čadca (2x) a Myjava (1x). Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 25-34=1x, 55 64=2x a 65+=3x. Klinická forma kĺbna 3x, črevná 2x, nezistená 1x. EA: vo všetkých prípadoch negat. Zdroj nákazy, ani faktor prenosu nezistený. Laborat. vyšetrenie Yersinia enterocolitica 5x, Yersinia pseudotuberculosis 1x. A Iné špecif.baktér.zoonózy, nezatriedené inde Ochorela 68 roč. dôchodkyňa z okresu Gelnica, hospitalizovaná pre febrility, hepatopatiu a kolapsový stav. EA: prisatie kliešťa. Laborat. potvrdená Anaplazmóza phagocytophilum - PCR. UListerióza A 32, P37.2 V júni ochorenie nehlásené, minulý mesiac hlásené 2 ochorenia. UOrnitóza A 70 UBesnota A 82 11

12 UKliešťová encefalitída A 84 V júni boli hlásených 13 ochorení (0,24/ ), minulý mesiac hlásené 2 ochorenia, minulý rok v júni 80 prípadov. Ochorenia boli hlásené z krajov: TC (2x), NI (1x), ZI (4x), BC (4x), PV (1x), KI (1x). Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 10-14=2, 20-24=1, 25-34=2, 35-44=1, 45-54=4, 55-64=3. Rozdelenie podľa klinickej formy: 10x meningeálna, 2x neurologická, 1x febrilná. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: ingescia 4x, neznámy 4x, prisatie kliešťa 3x, poštípanie hmyzom 1x. Rozdelenie podľa povolania: iné povolanie 7x, študent 2x, lesný pracovník 1x, nezamestnaný 1x, poľnohospodársky pracovník 1x, robotník 1x. Charakter výskytu sporadický a rodinný. Ochorenie laborat. potvrdené vo všetkých prípadoch. Rodinný výskyt: Hlásené boli 2 ochorenia, ochorel otec a syn z okresu Banská Bystrica. K ochoreniu došlo po konzumácii ovčieho syra vyrobeného z nepasterizovaného mlieka z vlastnej produkcie zo salaša. Vyšetrenie anti KE IgM je pozitívne. UHorúčka dengue A 90 UIné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde A 98 V júni hlásené 2 prípady (chor. 0,04/ ), minulý mesiac nebolo hlásené ochorenie. Minulý rok v júni ochorenie nehlásené. Okres Trenčín Ochorenie hlásené u 31 roč. robotníka hospitalizovaného na inf. oddelení pre pocit nevoľnosti, hnačkovité stolice, nauzeu, vracanie, intenzívne bolesti hlavy. Laboratórne vstupne zvýšené hepatálne testy, trombocytopénia stredne ťažkého stupňa. Realizovaná LP s nálezom seróznej formuly. MR obraz: charakter cerebritídy. Na 7. deň hospitalizácia komplik. náhlou stratou vedomia s ton.-klon. kŕčami, laboratórne zistené renálne zlyhávanie, preklad na neurol. JIS. EA: pracuje ako robotník na stavbách v ČR. Laborat. serum: Hantavírus IgM + IgG ELISA pozit. Okres Banská Štiavnica Ochorenie hlásené u 39 roč. pacienta, hospit. pre bolesti hlavy, febrílie 39 C, zvracanie, hypertenziu, v ďalšom priebehu zhoršenie stavu. Nefrologické vyšetrenie: akútne poškodenie obličiek, polyurická fáza. V priebehu hospitalizácie dochádza k postupnému zlepšovaniu renálnych parametrov aj celkového zdravotného stavu. EA: kontakt so zvieraťom. Laborat.: hantavírus nešpecifik. ELISA IgG, IgM pozit. UMalária - B 50 - B54 12

13 UToxoplazmóza B 58, P37.1 V júni bolo hlásených 7 ochorení (chor. 0,13/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo 7 prípadov a v júni minulého roka bolo hlásených 4 prípady. Diagnóza: B 58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov 2x B 58.9 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 5x Ochorenia boli hlásené z kraja ZI (4x), KI (2x), TC (1x). Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 5-9=1, 10-14=1, 15-19=1, 25-34=2, 35-44=1, 55-64=1. Rozdelenie podľa klinickej formy: uzlinová 7x. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: ingescia 3x, kontakt so zvieraťom 3x, neznámy 1x. UEchinokokóza B 67 V júni ochorenie nehlásené. Minulý mesiac hlásený 1 prípad ochorenia. UTenióza B 68 UTrichinelóza B 75 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UIné helmintózy B 83 V júni bolo hlásené 2 prípady ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac hlásených 7 prípadov. Minulý rok v júni išlo o 4 prípady. B Viscerálna larva migrans Toxokaróza 2 prípady Kraje: NI (2x). Vekové skupiny: 25-34=1, 45-54=1. Klinická forma: bezpríznaková 2x. Mechanizmus prenosu: 1x ingescia, 1x neznámy. Laborat. EA: kontakt so zvieratami 1x, negat. 1x. VI. Neuroinfekcie UMeningokokové invazívne ochorenia - A39 V júni boli hlásené 2 ochorenia (chor. 0,04/ ), minulý mesiac 4 ochorenia. Diagnóza: A 39.0 Meningokoková meningitída (G01*) 1x, NN A Okres Martin 13

14 Ochorela 53 ročná žena - u pacietky vykonaná operácia - dekompresia tvárového nervu, v rámci predooperčných vyšetrení nemala robené výtery nos - hrdlo, nosičstvo N. meningitidis sa nedá vyvrátiť ale ani potvrdiť. Liquor Neisseria meningitidis. Proti meningokokom neočkovaná. Prípad vykázaný ako NN. A 39.2 Akútna meningokokcémia 1x, 6 mes dieťa, ochorenie končiace exitom, popis v časti Úmrtia UCreutzfeldtova-Jakobova choroba - A 81.0 UIné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - A 85 UNešpecifikované vírusové encefalitídy A 86 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UVírusová meningitída A 87 V júni bolo hlásených 7 prípadov ochorenia (chor. 0,13/100000), v minulom mesiaci bolo hlásených 9 ochorení, v minulom roku v júni hlásených 6 prípadov. Prípady boli hlásené z krajov: NI 2x, BC 2x, PV 1x, KI 2x. Vekové skupiny: 10-14=1, , 25-34=1, 35-44=2, 45-54=1, 65+=1. Etiológia: A 87.9 Nešpecifikovaná vírusová meningitída 7x UHerpetickovírusová meningitída B 00.3 V júni bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ). Okres Galanta 34 ročný pacient prijatý na neurologické oddelenie GA pre náhle vzniknuté bolesti hlavy v F-T oblasti pulzujúceho charakteru, bez nauzey a emésy. Objektívne pri prijatí boli pozitívne horné a dolné meningeálne príznaky, v základnom laboratórnom screeningu zaznamenaná leukocytóza, Vzhľadom na suspekciu neuroinfekcie preklad na infekčnú kliniku TT. Z likvoru potvrdený HSV2. Zahájená spasmoanalgetická infúzna liečba a podávanie virostatík. UHerpetickovírusová encefalitída B

15 UVaricellová meningitída B 01.0 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UVaricellová encefalitída.- B 01.1 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UZosterová encefalitída B 02.0 V júni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia. UZosterová meningitída B02.1 V júni bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý rok v júni 1 prípad. Okres Veľký Krtíš 0T1 ochorenie u 76 ročného polymorbídneho pacienta z obce Dolné Plachtince hospitalizovaného na infekčnom oddelení pre bolesti v oblasti pravého rebrového oblúka s vyžarovaním do chrbta a herpetickým výsevom. Na 5. deň po hospitalizácii pacient udával bolesti hlavy, vertigo občasnú dezorientovanosť a spavosť. V laboratórnom obraze elevácia zápalových parametrov, sérologicky potvrdená antihsv1,2 IgG pozit, taktiež anti VZV IgG aj IgM pozit, forma neurologická. UBakteriálna meningitída G 00 V júni bolo hlásených 9 prípadov (chor. 0,/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 6 prípadov, v júni minulého roku bolo 6 ochorení. Diagnóza: G 00.1 Pneumokoková meningitída 5x, 1x úmrtie viď v časti Úmrtia G 00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 4x 0TG001 Pneumokoková meningitída 0TOkres Trnava Ochorelo 4 ročné dieťa z Modranky v okrese Trnava. Prvé príznaky: febrility 38,7 C, rozvoj vegetat. symptomatológie vracanie, spavosť. Dieťa s 5 dňovou anamnézou febrilít, ambulantne liečené Supraxom pre zápal hrdla, opakované zvracanie, následne odoslané na hospitalizáciu na Detskú kliniku FN Trnava. U dieťaťa v objektívnom náleze naznačená opozícia šije, v laboratórnych parametroch zvýšené laborátorne parametre, leukocytóza. V likvore kultivačne potvrdený Streptococcus pneumoniae, kmeň zaslaný do NRC pre pneumokoky do B. Bystrice, kde potvrdený sérotyp 23A. V terapii ordinované ATB (Ceftriaxon, Suprax). Dieťa sa nelieči na žiadne vážne ochorenia. Dieťa očkované proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam podľa očkovacieho kalendára tromi dávkami vakcínou Prevenar 13, posledná dávka podaná

16 Okres Trenčín Evidovali sme prípad u 53 ročného pacienta, ktorý bol privezený RZP na infekčné oddelenie pre febrility do 39 st. C, bolesti hlavy frontálne a v oblasti ucha, v noci vracal, ráno dezorientovaný, pri chôdzi sa potácal. Pri príjme si sťažoval na bolesti v ľavom uchu s hnisavým výtokom (cca pred mesiacom mal bolesti ucha, ktoré neskôr prešli). U pacienta realizovaná LP s obrazom purulentnej meningitídy. CT a ORL vyšetrenie - akútna mastitída a otitída l. sin. Vyšetrenie likvoru - biochemicky: Pándy pozit., Elem 4672,0, Ery 68,0, GLU 0,50, CB 4,83, Cl 112,9, Laktát 12,20, text nažltlý, skalený. Likvor a HK kultivačne Streptococcus pneumoniae,(hk stanovený) sérotyp 3. Pacient nebol očkovaný proti pneumokokovým nákazam. Okres Humenné 57-ročný muž, neočkovaný, dňa privezený RZP na JIS neurologického odd. v Humennom pre subfebrílie, nechutenstvo, pozit. meningeálne príznaky. Následne o 15,00 hod. preložený na infekčné odd. v Michalovciach pre susp. meningitídu. Dňa preložený na OAIM v Michalovciach pre poruchy vedomia. Dňa preložený na oddelenie. V rr a 2010 prekonal meningitídu nejasnej etiológie. Z likvoru kultivačne potvrdený Strep. pneumoniae. Pacient nebol očkovaný proti pneumokokovým nákazam. Okres Brezno Hlásené bolo 1 ochorenie u dospelého muža z obce Pohorelá, ktorý mal v predchorobí zápal processus mastoideus. Z liquoru bol dokázaný Streptococcus pneumonaie sérotyp 3. Pacient nebol proti pneumokokom očkovaný. Okres Trebišov Viď v časti Úmrtia. UZápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde G 01 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída G04.9 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. 9TUEncefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírus. chorobách zatriedených inde U9TU G 05.1 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. 9TUZápalová polyneuropatia U9TUG 61 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. VII. Ostatné infekcie 16

17 UMeningokoková sepsa A 39.2 V júni bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ). Viď časť Úmrtia. UStreptokoková septikémia A 40 V júni bolo hlásených 8 ochorení (chor. 0,15/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 14 prípadov, minulý rok v júni 18 prípadov. Rozdelenie podľa krajov: TA 1x, TC 1x, ZI 2x, BC 2x, PV 1x, KI 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 45-54=1, 55-64=2, 65+=5x. Etiológia: A 40.1 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B 1x A 40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D 1x A 40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumoniae 5x, 1x úmrtie A 40.8 Iná streptokoková septikémia 1x A40.3 Pneumokoková sepsa UOkres Košice Ochorela 65 ročná žena klin. príznakmi - febrility septického charakteru, sťažené dýchanie, zhoršenie chôdze, vysoké zápalové parametre, USG pľúc - pravostranná pneumónia. Z hemokultúry Streptococcus pneumoniae, sérotyp 9N. Proti pneumokokom neočkovaná. UOkres Žiar nad Hronom Bolo hlásené 1 ochorenie u 46 ročného pacienta po splenektomii, viac v časti Úmrtia. UOkres Poprad Ochorel 69 ročný muž - sepsa vyvolaná Streptococcus pneumoniae, sérotyp 3, pri základnom ochorení CHOCHP GOLD D s pneumóniou u pacienta hospitalizovaného na oddeleniach NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Exitus na septický šok. Očkovanie nezistené. UOkres Žilina Ochorel 70 ročný muž - TT do 38,5 st.c, nechutenstvo, slabosť, dehydratácia, pred dvoma týždňami dyspeptické ťažkosti. HK Streptococcus pneumoniae nešpecif. UOkres Námestovo Ochorel 56 ročný muž- HK Streptococcus pneumoniae sérotyp 6C. Očkovanie neudané. UIné septikémie A 41 V júni bolo hlásených 147 prípadov ochorení (chor. 2,71/ ), minulý mesiac 138 prípadov, minulý rok v júni 166 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená v NI kraji (4,25/ ) a KI kraji (3,26/ ). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0 ročných,82 a 65+ ročných 8,67. Nozokomiálny charakter malo 101 ochorení, minulý mesiac 86 ochorení.

18 Etiológia: A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 26x, NN 19x A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 37x, NN 27x A41.2 Septikémia vyvolaná nešpecifikovanými stafylokokmi - 1x, NN 1x A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorganizmami 75x, NN 48x A41.8 Septikémia iná špecifikovaná 5x, NN 4x A41.9 Nešpecifikovaná septikémia 3x, NN 2x UPlynová gangréna A 48.0 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UKandidová septikémia B 37.7 V júni boli hlásené 3 ochorenia (chor. 0,06/ ) ako NN nákazy, v minulom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia. V júni minulého roka bolo hlásených 5 ochorení. Okres Bratislava Nové Mesto I. Ochorel 36 ročný muž ako NN z ARO. HK Candida iná II. Ochorel 38 ročný muž ako NN z ARO. HK Candida albicans Okres Košice Ochorel novorodenec z nedonosenec. odd, HK Candida albicans UPopôrodná sepsa O 85 V júni nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNovorodenecká sepsa P 36 V júni boli hlásené 4 prípady (chor. 0,07/ ) ako NN nákazy, minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok v júni 5 ochorení. Diagnóza: P 36.0 Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo skupiny B 1x, Okres Bánovce nad Bebravou, Streptococcus agalactiae P 36.1 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi 1x, Okres Bratislava V P 36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi 2x, Okres Trnava, Bratislava V P36.4 Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli 1x, Okres Prešov 18

19 ÚMRTIA A39.2Meningokoková sepsa Okres D. Streda mesačné dieťa bolo odoslané z LSPP pre pretrvávajúce febrility do 39 C a odmietanie perorálneho príjmu na pediatrické oddelenie NsP Dunajská Streda. Pri prijatí dieťa bolo skleslé, malátne, febrilné, prítomná tachykardia, koža sivastá bez patologických eflorescencií. Laboratórne stredne zvýšené CRP s leukopéniou. O 23,30 hod.- náhle zhoršenie, petéchie až sufúzie na tvári, na hrudníku aj v inguinách, dieťa je somnolentné, prítomná periorálna cyanóza - podozrenie na meningokokovú inf., pacientka preložená na vyššie pracovisko, na detské ARO DFNsP Bratislava. Terapia: Abricef, Gentamycin. Na druhý deň exitus letalis. Laboratórne výsledky negatívne. A40.3 Pneumokoková sepsa Okres Poprad Ochorel 69 ročný muž - sepsa vyvolaná Streptococcus pneumoniae, sérotyp 3, pri základnom ochorení CHOCHP GOLD D s pneumóniou u pacienta hospitalizovaného na oddeleniach NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Exitus na septický šok. Očkovanie nezistené. Okres Žiar nad Hronom Bolo hlásené 1 ochorenie u 46 ročného pacienta po splenektómii hospitalizovaného na internom oddelení pre febrilný stav a zvracanie. I napriek intenzívnej starostlivosti pacient zomrel. Ako príčina úmrtia bola považovaná fulminantná sepsa u asplenického pacienta. Sérotypizácia S. pneumoniae ( NRC) sérotyp 22F. Pacient nebol očkovaný proti pneumokokom. G00.1 Meningokoková meningitída Okres Trebišov Úmrtie hlásené z RÚVZ Nitra odd. epidemiológie dňa ročný pacient prijatý dňa na OAIM NsP Zlaté Moravce, po nájdení v kamióne v bezvedomí, v prijímacej správe uvedené, že mal pri sebe nález z ORL Trebišov, kde bol vyšetrený pre hnisový zápal stredného ucha l.dx.,. Počas hospitalizácie pokračujúca UPV, tachykardia, TT 39,5 C, laboratórny vzostup renálnych parametrov, hyperglykémia. CT mozgu - otittis media l.dx. s endocelulitídou. CT hrudníka - pozápalové zmeny s hypostázou. Po príchode z CT vyšetrenia pokles akcie srdca a tlaku krvi, asystólia, zahájená KPR, vyšetrenie po 12 hodinách - vzostup CRP, následne odber likvoru na K+C, HK. Biochemicky aj mikrobiologicky potvrdená ťažká bakteriálna infekcia - Streptococcus pneumoniae. Napriek liečbe pretrváva areflexná kóma, neurológ hodnotí stav ako komatózny s kvadruplegiou na podklade meningoencefalitídy. Aj napriek komplexnej liečbe stav progreduje do asystólie. Dňa dochádza k exitu. Nečkovaný. 19

20 Príloha: Výskyt prenosných chorôb v SR v mesiaci jún 20 podľa krajov (zdroj: EPIS) Diagnoza/Kraj BL TA TC NI ZI BC PV KI SR A010 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A02 a r 0,00 0,71 0, 0,73 0,58 0,00 0,12 2,01 0,57 A020 a r 8,68 18,76 7,80 11,28 11,15 12,56 16,08,45 13,14 A022 a r 0,32 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 A028 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A029 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 0,37 A031 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,50 0,24 A033 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,09 A040 a r 0,16 0,89 0, 0,88 0,29 0,61 0,12 1,00 0,52 A043 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A045 a r 20,84 19,12 12,54,29 7,53 6,74 21,08 19,58 15,78 A046 a r 0,00 0,18 0,00 0,73 0,00 0,46 0,37 0,50 0,29 A047 a r 8,68 2,86 2,54 1,47 8,11 4,90 2,80 3,89 4,40 A048 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,37 0,63 0, A069 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A071 a r 0,47 0,00 0,00 0,15 0,29 0,00 0,24 1,00 0,29 A079 a

21 r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A080 a r 0,47 5,72 9,66 7,91 8,69 9,49 9,26 9,41 7,72 A081 a r 0,16 0,89 1,70 0,59 0,43 1,23 2,07 1,13 1,05 A082 a r 0,00 1,25 0,34 1,47 1,30 1,84 2,56 2,64 1,51 A083 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A084 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A09 a r 1,58 3,04 0,51 3,81 0,43 2,45 4,02 5,40 2,78 A150 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,63 0,11 A151 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,04 A160 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,04 A162 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A180 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25 0,07 A190 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A282 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,11 A288 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A370 a r 0,32 0,36 0,00 0,15 0,58 0,46 0,00 0,38 0,28 A38 a r 0,00 0,54 0, 0,88 0,29 0,46 0,00 0,00 0,28 A390 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A392 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A401 a

22 r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A402 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A403 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,15 0,12 0,13 0,09 A408 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A410 a r 0,63 0,18 0, 0,59 0,14 0,31 0,97 0,63 0,48 A411 a r 0,47 0,00 0,00 1,47 0,58 1,07 0,61 1,00 0,68 A412 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A415 a r 1,89 0,18 0,85 1,90 1,30 1,84 1,22 1,63 1,38 A418 a r 0,00 0,36 0,00 0,15 0,14 0,00 0,12 0,00 0,09 A419 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,12 0,00 0,06 A421 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A46 a r 0,79 1,61 0,34 1,32 0,72 0,46 0,37 0,88 0,79 A480 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A490 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A510 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,13 0,04 A513 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,11 A515 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 0,04 A519 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A528 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A529 a

23 r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A530 a r 0,16 0,00 0,34 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 0,09 A539 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 A540 a r 3,47 0,89 0,85 0,44 0,14 0,31 0,37 0,25 0,79 A549 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,04 A560 a r 2,53 1,43 0,00 0,73 0,43 2,14 0,49 0,25 0,96 A562 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,13 A590 a r 0,00 0,36 0, 0,15 0,00 0,15 0,12 0,00 0,11 A599 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A630 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,06 A692 a r 0,47 0,71 1,36 1,32 2,32 1,99 0,37 1,88 1,31 A841 a r 0,00 0,00 0,34 0,15 0,58 0,46 0,12 0,13 0,22 A879 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,31 0,12 0,25 0,13 A985 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 B003 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B005 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B008 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B009 a r 0,00 0,00 0, 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 B018 a r 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0, B019 a

24 r 14,21 48,96 33,05 74,43 94,58 30,78 20,10 20,84 41,50 B021 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 B023 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,43 0,00 0,00 0,00 0,09 B027 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,12 0,00 0,04 B028 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,50 0,13 B029 a r 4,42 3,93 3,22 3,22 6,95 5,36 4,14 4,14 4,44 B080 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B082 a r 0,00 0,36 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 B083 a r 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 B084 a r 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 B088 a r 0,00 0,00 0,00 1,32 0,14 0,00 0,00 0,00 0,18 B09 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B15 a r 1,26 0,00 0,00 0,15 0,00 2,30 0,00 2,64 0,83 B1 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 B2 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,14 0,61 0,00 0,00 0,11 B181 a r 0,00 0,18 0, 0,15 0,00 0,00 0,12 0,25 0,11 B182 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,14 0,46 0,12 0,63 0,20 B259 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 B269 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,06 B270 a

25 r 0,00 0,18 0, 1,03 0,43 0,31 0,24 0,13 0,31 B271 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,25 0,06 B278 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B279 a r 0,00 1,25 0, 0,44 0,00 0,61 0,00 0,88 0,41 B343 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,24 0,00 0,74 B349 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 B353 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B371 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 B377 a r 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,06 B440 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 B588 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 B589 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,25 0,09 B770 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,49 2,13 0,59 B779 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 3,89 0,68 B79 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,75 0,18 B80 a r 1,11 1,25 0, 0,44 0,00 0,15 0,12 0,13 0,39 B830 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B850 a r 0,16 0,00 0,00 0,44 0,14 1,53 1,10 0,13 0,46 B86 a r 0,16 0,71 1,02 6,74 0,87 4,13 2,19 3,01 2,43 G001 a

26 r 0,00 0,18 0, 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 0,07 G002 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 G009 a r 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,07 G510 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 H100 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,06 I80 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,12 0,13 0,07 I800 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 J00 a r 0,16 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 J02 a r 0,63 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 J03 a r 0,00 0,18 0,00 0,44 0,00 0,31 0,37 0,00 0, J040 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 J06 a r 1,58 0,00 0, 0,44 0,00 0,92 0,12 0,00 0,39 J069 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 J10 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,15 0,00 0,00 0,11 J15 a r 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 J150 a r 0,16 0,00 0,34 0,44 0,29 0,15 0,12 0,25 0,22 J151 a r 0,00 0,18 0,00 0,59 0,43 0,00 0,37 0,25 0,24 J152 a r 0,00 0,00 0,34 0,44 0,00 0,15 0,24 0,38 0,20 J154 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 J155 a

27 r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,13 0,06 J157 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 J158 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,14 0,00 0,49 0,13 0,13 J159 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 J16 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 J160 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,12 0,00 0,04 J18 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,14 0,15 0,12 0,00 0,07 J180 a r 0,32 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 0,13 J188 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 J20 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 J208 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,29 0,00 0,24 0,00 0,09 J209 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 0,07 J22 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 K65 a r 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,11 L01 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,31 0,12 0,13 0,11 L02 a r 0,00 0,18 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 L022 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 L03 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 L08 a r 0,16 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,12 0,00 0,07 L89 a

28 r 0,32 0,00 0,00 0,59 0,00 0,31 0,00 0,00 0,15 M012 a r 0,00 0,36 2,37 0,00 0,29 0,46 0,00 0,00 0,39 N10 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,13 0,04 N30 a r 0,00 0,36 0, 0,29 1,45 0,31 0,12 0,00 0,33 N300 a r 0,95 0,18 0,85 0,59 0,00 0,00 0,12 0,38 0,37 N309 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 0,07 N390 a r 0,00 0,18 0, 0,44 1,16 0,00 0,49 0,38 0,37 N76 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 O23 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,06 O860 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 O90 a r 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 P360 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 P361 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 P363 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 P364 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 P391 a r 0,00 0,71 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 P393 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 P394 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 T801 a r 0,32 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,13 0,09 T802 a

29 r 0,16 0,00 0, 0,73 0,14 0,92 0,12 0,00 0,28 T81 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 T813 a r 3,47 0,36 0,51 0,15 0,00 0,77 0,00 0,75 0,72 T814 a r 0,16 1,25 0,00 0,59 4,92 0,00 0,97 1,26 1,18 T827 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 T835 a r 2,68 0,36 1,02 1,61 0,00 2,76 0,61 0,00 1,09 T845 a r 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 T846 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 T857 a r 2,37 0,89 0,51 0,88 0,00 1,99 0,73 0,00 0,88 Y95 a r 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 Z203 a r 3,00 1,43 1,70 1, 1,30 3,52 1,34 1,51 1,84 Z205 a r 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Z21 a r 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Z223 a r 0,00 0,00 0, 0,44 0,00 0,00 0,73 1,00 0,33 Z225 a r 0,16 0,36 0,85 0,73 0,14 0,15 0,85 1,26 0,59 Z228 a r 2,84 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,24 0,38 0,79 29

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Zs9814

Zs9814 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 Zdravotnícka štatistika Roèník 1998, ZŠ - 14/98 Ústav

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okrem spálenia sa od slnka alebo chorôb prenášaných kliešťom,

Podrobnejšie

pdf

pdf Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 000 Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Roèník 000, ZŠ - 14/000 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 Ústav

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph 79 Očkovacie postupy mimo schémy ho povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 3 1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Normatívna časť: 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

1

1 Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017 Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu

Podrobnejšie

mesiac júl 2018

mesiac júl 2018 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2018/006614/BM7 Streda 1.8.2018 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení

Podrobnejšie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS pod garanciou: FAKULTA

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie

Dokáže vidiecky lekár u svojich pacientov ovplyvniť poĊet hospitalizácií a mortalitu na kardiovaskulárne ochorenia ?

Dokáže vidiecky lekár u svojich pacientov ovplyvniť poĊet hospitalizácií a mortalitu na kardiovaskulárne ochorenia ? Dokáže vidiecky lekár ovplyvniť prognózu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami? MUDr Zuzana Nedelková NZZ amb. pre dospelých Drahovce Po 9-ročnom pôsobení na doliečovacom a internom oddelení vo svetoznámom

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie