mesiac júl 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "mesiac júl 2018"

Prepis

1 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Streda Číslo:RH/2018/006614/BM7 Streda Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za júl 2018 za okres Streda Ochorenie Počet Miesto ochorenia Salmonelóza A02.0, A02.8 Iné bakteriálne črevné infekcie A04.5, A04.6, A04.7 Vírusové enteritídy A08.0, A08.1, A08.2, A08.3. Septikémie A40.8, A41.1, A41,5 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavenj sústavy A56.0 Enterovírusová encefalitída (G05.1*) B85.0 Varicella B Blatná na Ostrove 2, Čakany - 2, Čenkovce 1, Streda 9, Holice 3, Horná Potôň 2, Janíky 1, Kráľovičove Kračany - 1, Malé Dvorníky - 1, Okoč 3, Rohovce 3, Šamorín 2, Topoľníky 1, Trhová Hradská 1, Veľké Blahovo - 1, Veľké Dvorníky 1, Veľký Meder 4, Vydrany 1, Zlaté Klasy Baka - 1, Blahová - 1, Blatná na Ostrove 2, Čenkovce 1, Dolný Štál 2, Streda 11, Gabčíkovo 1, Holice 1, Jahodná 2, Jurová 1, Kostoľné Kračany 2, Kútniky 1, Kvetoslavov 1, Lehnice 2, Lúč na Ostrove 1, Malé Dvorníky 1, Medveďov - 1, Michal na Ostrove 1, Ňárad 1, Nový Život 1, Ohrady 1, Orechová Potôň 1, Padáň 2, Šamorín 2, Trhová Hradská 1, Trnávka 1, Veľké Blahovo 1, Veľký Meder 3, Vrakúň 5, Zlaté Klasy Streda 4, Gabčíkovo 2, Holice 1, Jahodná 1, Lehnice 1, Šamorín 1, Topoľníky 1, Veľké Dvorníky 2, Vrakúň -2 4 Streda 3, Šamorín Veľký Meder Topoľníky Boheľov 2, Dolný Štál 2, Kráľovičove Kračany 2, Nový Život 2, Okoč 3, Padáň 3, Topoľníky 1, Veľký Meder - 2,

2 - 2 - Erythema infectiosum (piata choroba) B083 Iná infekčná mononukleóza B27.8 Svrab - scabies B86 Nozokomiálne nákazy A04.7, A 41.1, A41.5, J15.8, J18.0, N30.0, N39.0, P39.1, T81.4, T84.5, Kontakt alebo ohrozenie besnotou Z20.3 Nosič vírusovej hepatitídy B Z Streda Streda Streda 1, Pataš Streda 16 1 Horná Potôň Ohrady 1, Veľký Meder - 1 I. Charakteristika epidemiologickej situácie: 1.Črevné nákazy A02.0 Vykazujeme 41 ochorení na salmonelózu s manifestným priebehom. V mesiaci júl vykazujeme 6 rodinných epidémií (viď. kapitola Epidémie), v ostatných prípadoch ochorenia sa vyskytovali sporadicky. Výskyt ochorení bol 8x u detí MK a v nasledovných kolektívoch: 8x u detí MŠ, 9x u žiakov ZŠ, 1x u študenta VŠ a 15x u dospelých osôb. Izolácia chorých: 5x na pediatrickom oddelení NsP Streda, 1x na internom oddelení NsP Streda a 35x chorí boli izolovaní doma a liečení ambulantne. Etiologický agens: 32x Salmonella enteritidis, 2x Salmonella typhimurium, 2x Salmonella infantis, 2x Salmonella muenchen a 3x Salmonella bližšie neurčená. Predpokladaný faktor prenosu nákazy: vajcia obchodná sieť 15x, mäso hydina 9x, mäsové výrobky 7x, vajcia domáce 3x a 7x faktor prenosu ostal neobjasnený. V rámci protiepidemických opatrení boli vyradení zo zamestnania 4 potravinári, 2x formou dovolenky, 1x formou PN a 1x formou čerpania NV. V mesiaci júl nevykazujeme ochorenie u 0 ročných detí. A04.5 Evidujeme 51 ochorení s manifestným priebehom. V mesiaci júl vykazujeme 5 rodinných epidémií (viď. kapitola Epidémie), v ostatných prípadoch ochorenia sa vyskytovali sporadicky. Výskyt ochorení bol 13x u detí MK a v nasledovných kolektívoch: 3x u detí MŠ, 10x u žiakov ZŠ, 3x u študentov SŠ a 22x u dospelých osôb. Etiologický agens: 51x Campylobacter jejuni. Predpokladaný faktor prenosu nákazy: 44x mäso hydina, 3x kontaminované ruky, 1x mäsové výrobky, 1x vajcia obchodná sieť, 1x lahôdkárske výrobky a 1x faktor prenosu ostal neobjasnený. Kontakt s domácimi zvieratami: 1x s mačkou a 23x so psom. Izolácia chorých: 1x pediatrické oddelenie NsP Streda, 1x geriatrické oddelenie NsP Streda a 49x chorí boli izolovaní doma a liečení ambulantne. V rámci protiepidemických opatrení bol vyradený zo zamestnania 1 potravinár, formou čerpania dovolenky. V mesiaci júl vykazujeme 3 ochorenia u 0 ročných detí. Ochorenie vykazujeme: - u 4 mesačného nekojeného dieťaťa, živeného umelou mliečnou výživou.

3 - 3 - Predpokladaný faktor prenosu: kontaminované ruky. - u 7 mesačného nekojeného dieťaťa, živeného zmiešanou stravou. Predpokladaný faktor prenosu: kuracie mäso. - u 11 mesačného nekojeného dieťaťa, živeného zmiešanou stravou. Predpokladaný faktor prenosu: kuracie mäso. A04.6 V mesiaci júl evidujeme 2 ochorenia. Ochorenia evidujeme 2x u žiakov ZŠ. PFPN: 1x mäsové výrobky a 1x faktor prenosu ostal neobjasnený. Izolácia: chorí boli izolovaní doma a liečení ambulantne. Etiologický agens: 2x Yersinia enterocolitica serovar 3. A08 V mesiaci júl vykazujeme 15 vírusových enteritíd, z toho 5x rotavírusovú enteritídu, 5x norovírusovú enteritídu, 4x adenovírusovú enteritídu a 1x astrovírusovú enteritídu. A08.0 V mesiaci júl evidujeme 5 rotavírusových enteritíd. Výskyt ochorení bol 4x u detí MK a 1x u študenta SŠ. Izolácia chorých: 3x pediatrické oddelenie NsP Streda a 2x chorí boli izolovaní doma a liečení ambulantne. Etiologický agens: 5x rotavírus. Ochorenia evidujeme u neočkovaných detí. A08.1 V mesiaci júl evidujeme 5 norovírusových enteritíd. Ochorenia evidujeme 2x u detí MK a v nasledovných kolektívoch: 2x u žiakov ZŠ a 1x u študenta SŠ. Izolácia: 1 x pediatrické oddelenie NsP Streda a 4x pacienti boli izolovaní doma a liečení ambulantne. Etiologický agens: 5x vírus Norwalk. A08.2 V mesiaci júl evidujeme 4 adenovírusové enteritídy. Ochorenia evidujeme 3x u detí MK a 1x u študenta SŠ. Izolácia chorých: 1x pediatrické oddelenie NsP Streda a 3x chorí boli izolovaní doma a liečení ambulantne.. Etiologický agens: 4x adenovírus. A08.3 V mesiaci júl evidujeme 1 ochorenie u 2mesačného dieťaťa MK. Izolácia: pacient bol izolovaný doma a liečený ambulantne. Etiologický agens: astrovírus. 2. Vírusové hepatitídy Z22.5 V mesiaci júl evidujeme 2 nosičov vírusovej hepatitídy B. 3. Respiračné nákazy B01.9 Vykazujeme 17 ochorení na ovčie kiahne s najvyšším výskytom vo vekovej skupine 5 9 ročných 9 ochorení a vo vekovej skupine 1-4 ročných a ročných po 4 ochorenia. Výskyt ochorení bol 1x u dieťaťa MK a v nasledovných kolektívoch: 5x u detí MŠ a 11x u žiakov ZŠ. Akútne respiračné ochorenia za kal. týždeň Akútne respiračné infekcie: 0-5r. 6-14r r r. 60+r. celkom Úmrtie Z nich chrípke podobné ochorenia: 0-5r. 6-14r r r. 60+r. celkom Úmrtie Komplikácie:

4 - 4 - Druh komplikácie Počet komplikácií vo veku 0-5r. 6-14r r r. 60+r. Spolu Pneumónia Otitída Sinusitída Spolu: Neuroinfekcie A85.0 V mesiaci júl evidujeme 1 ochorenie u 50 ročného muža. Klinické príznaky: cefalea, retrobulárne bolesti, bolestivé rotácie v krčnej chrbtici, tuhé trapézové svaly. V likvori dokázané enterovírusy, metódou PCR. Izolácia: neurologické oddelenie NsP Streda a Infekčná klinika FN v Trnave. 5. Antropozoonózy V mesiaci júl nevykazujeme ochorenie. 6. Nákazy kože a slizníc A evidujeme 1 ochorenie. Ochorenie evidujeme u 33 ročnej ženy. B86 evidujeme 2 ochorenia sporadického charakteru. Z Vykazujeme 1 pohryznutie neznámym psom. Bolo zahájené očkovanie očkovacou látkou Verorab v 5. dávkach. 7. Nozokomiálne nákazy Oddelenie: Diagnóza NN: Odber: Výsledok: Interné oddelenie 1x A04.7, 1x A41.1 1x stolica, 1x hemokultúra. 1x Cl. difficile, 1x St. epidermidis Neurologické 2x J18.2, 1x N 30.0, 1x spútum 2x Pseudomonas oddelenie 1x N39.0 2x moč 1x materiál neodobratý aeruginosa 1x Enterococcus faecalis FBRL 1x N39.0 1x moč 1x Escherichia coli Ortopedické oddelenie OAIM Novorodenecké oddelenie 1x T81.4,2x T84.5 3x výter z rany 1x St. aureus, 1x Enterococcus faecalis, 1x Proteus mirabilis 1x A41.1, 1x A41.5, 1x J15.8 3x P39.1 2x hemokultúra, 1x BAL 3x výter zo spojivkového vaku V sledovanom mesiaci sme neevidovali úmrtie na nozokomiálne ochorenie. 1x Staphylococcus haemolyticus, 2x Klebsiella pneumoniae 2x St. aureus, 1x Haemophilus influenzae II. Epidémie: V skupine salmonelóz v mesiaci júl evidujeme 6 rodinných epidémií: - v obci Rohovce v 6 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x dieťa MŠ a 1x dieťa MK. Klinické príznaky: nezvýšená TT, bolesti brucha, hnačky.

5 - 5 - PFPN: mäsové výrobky. - v obci Čakany v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x dieťa MŠ a 1x dieťa MK. Klinické príznaky: zvýšená TT, bolesti brucha, hnačky. PFPN: mäsové výrobky. -v obci Okoč v 5 člennej rodine ochoreli 3 rodinní príslušníci, 3x dospelé osoby MK. Klinické príznaky: zvýšená TT, zvracanie, hnačky. PFPN: kuracie mäso. - v meste Šamorín v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 2x deti MŠ. Klinické príznaky: zvýšená TT, kŕčovité bolesti brucha, hnačky. PFPN: vajíčka obchodná sieť. - v obci Holice v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 2x dospelé osoby MK. Klinické príznaky: zvýšená TT, nauzea, hnačky. PFPN: vajíčka obchodná sieť. - v meste Streda v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x dieťa MŠ a 1x dieťa DJ. Klinické príznaky: zvýšená TT, hnačky. PFPN: ostal neobjasnený. V skupine campylobakterióz evidujeme 5 rodinných epidémií: - V meste Streda v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x študent SŠ a 1x dospelá osoba MK. Klinické príznaky: nezvýšená TT, kŕčovité bolesti brucha, hnačky. PFPN: kuracie mäso. - V meste Streda v 3 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 2x dospelé osoby MK. Klinické príznaky: nezvýšená TT, hnačky. PFPN: kuracie mäso. - V obci Jahodná v 4 člennej rodine ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x dieťa MK a 1x dieťa MŠ. Klinické príznaky: zvýšená TT, kŕčovité bolesti brucha, hnačky. PFPN: kuracie mäso. - V obci Vrakúň v 4 člennej rodine ochoreli 3 rodinní príslušníci, 1x dieťa MK, 1x dieťa MŠ a 1x dospelá osoba MK. Klinické príznaky: zvýšená TT, hnačky. PFPN: kuracie mäso. - V obci Padáň v 4 člennej domácnosti ochoreli 2 rodinní príslušníci, 1x žiak ZŠ a 1x dieťa MK. Klinické príznaky: zvýšená TT, bolesti brucha, hnačky. PFPN: kontaminované ruky. III.Nákazy s ojedinelým výskytom: Streptokoková septikémia: A85.0 evidujeme 1 ochorenie u 13 mesačného dieťaťa MK.

6 - 6 - Iné septikémie: A41.1 evidujeme 2 ochorenia 2x NN. A41.5 evidujeme 1 ochorenie 1x NN. V mesiaci júl úmrtie na septikémiu nevykazujeme. IV. Úmrtie v mesiaci júl neevidujeme. V. Iné pozoruhodné informácie V mikrobiologickom laboratóriu nebola zachytená prítomnosť corynebacteria. Ing. Rozália Robotková regionálna hygienička Rozdeľovník: Výkonný riaditeľ OAIM Detské oddelenie Interné oddelenie Chiurgické.oddelenie Gynekologické oddelenie Novorodenecké odd. FRO Geriatrické oddelenie Hematologia Neurologické oddelenie Ortopedické oddelenie OKB ORL Ing. Sylvia Bock prim. MUDr. Drotár Miroslav prim. MUDr. Rajzák Edit prim. MUDr. Horváth Ján prim. MUDr. Varga Igor prim. MUDr. Schwarcz Juraj vedúci lekár MUDr. Brányiková Adriana prim. MUDr. Königsmarková Eva prim. MUDr.Jandurová Ildikó prim. MUDr. Fekete Ladislav prim. MUDr. Andrej Vermes Prim. MUDr.Almási Jozef prim. RNDr. Sartoris Marián prim. MUDr. Nagy Vidor ml.

7 - 7 - funkcia Meno priezvisko Adresa PSC Obec MUDr.Katarína dospelých Ferdicsová Streda 929 Barmedical s.r.o MUDr. Imrich Lelkes Ružová Streda C.O.X, MUDr. Peter Krstev Streda BELEMI, MUDr. Emil Beleš Streda MUDr. Ildikó IKA-MED, Halászová Streda MUDr. Mária Medlin-K, Matusová Streda MUDr Ildikó 929 SANDREX, Laczkóová Hlavná Streda MUDr. Vojtech BORAS Boráros Streda REAL-MED, MUDr. Zoltán Hajdú Streda M&M Medic, MUDr. Sylvia Bálintová Streda L-MED DS, MUDr. Viola Lelkesová Hlavná 5599/3A Streda AM-MED, MUDr. Michaela Andruchová Ružová Streda PraxMed, MUDr. Marián Tichavský Michal n/o Michal n/o PraxMed, MUDr. Ingrid Tichavská Michal n/o Michal n/o dospelých MUDr. Emília Modravá OZS Lehnice DAKTARI, MUDr. Dušan Woletz OZS Zlaté Klasy dospelých MUDr. Zora Vajnorská OZS Zlaté Klasy HERCON spol., MUDr.Heringesová Beata Veľkoblahovská Streda ZK- Med, MUDr. Katarína Meltsóková OZS Zlaté Klasy MUDr. Andrea Veľkoblahovská RELADIN, Horváth Csölle Streda MUDr. Marta STARBIOS, Motúzová Školská Šamorín PROMETEUM, MUDr. Edita Babejová Školská Šamorín MUDr. Alžbeta HEL-MED, Bothová Školská Šamorín dospelých MUDr.Adela Horváthová P.O.BOX Šamorín ASKLEPIOS-M, MUDr. Ladislav Mátyás Školská Šamorín dospelých MUDr. Milan Drugda Rohovce Rohovce JESENIUS, MUDr. Michal Szalay OZS Vojka n/d Barmedical, MUDr. Diana Fehérová Holice Holice

8 - 8 - SEKONI, MUDr. Vladimír Klement Nová Horný Bar Zdravotnícka MED-LIS, MUDr. Rudolf Líška Gabčíkovo dospelých MUDr. Katarína Szentesiová Zdravotnícka Gabčíkovo MUDr. Rudolf Líška Zdravotnícka MED-ZOE, ml Gabčíkovo dospelých MUDr. Roman Ružička Vrakúň Vrakúň FEBA-MED, MUDr. Blažej Fehér Čil Radvaň Čil. Radvaň VIVAT, MUDr. Andrea Nagy Stará Veľký Meder ANATOMY KT, MUDr. Tomáš Kolonyi Polovnícka Veľký Meder FOVAMED MUDr. Darina Vargová Polovnícka Veľký Meder EDMA-MED, MUDr. Eduard Matica Lipový rad Okoč Galileo- Medici MUDr. Almási Tamás Hlavná Topoľníky IV-MAR-MA, MUDr. Agnesa Csidey Trhová Fodorová OZS Hradská dospelých MUDr. Milada Gábrišová Hlavná 4/2 Štvrtok na Ostrove Trhová dospelých MUDr. Irena Écsyová OZS Hradská HEMATI, MUDr. Tibor Nagy M.Korvina 675/ Dolný Štál dottoressa, MUDr. Alžbeta Tóthová Veľkoblahovská Streda dospelých MUDr. Pavol Polóny Lehnice Lehnice Veľké JH-UniMed MUDr. Gergely Szigeti Hlavná 190/ Dvorníky DEMIANOS, MUDr. Eva Csibová OZS Jahodná Streda dospelých MUDr. Tóthová Eva Hlavná Velké Dvorníky ReSante MUDr. Sekáčová Renáta Indačská Gabčíkovo Minoris, s.r.o MUDr. Kinga Kosárová Streda JUVENALIA, MUDr. Zuzana Nagyová Streda MUDr. Irma ALYSIA Benkovičová Streda SPES FUTURI MUDr. Dósa Sarolta Streda Streda PEKIA, Prakt. lekár pre deti a dorast Prakt.lekár pre deti a dorast MUDr. Svetozár Angst MUDr. Bizubová Valéria Michal n/o č Michal n/o MUDr. Mária Bertóková OZS Zlaté Klasy LYDI, MUDr.Kilárová Lýdia OZS Zlaté Klasy BENJAMIN, MUDr. Adamcová Školská Šamorín

9 - 9 - Anna Prakt. lekár pre MUDr. Doležalová deti a dorast Eva Školská Šamorín Prakt. lekár pre deti a dorast MUDr. Huberová Eva Školská Šamorín MUDr. Erika RochMed Csörgőová OZS Holice Prakt. lekár pre MUDr. Ceconíková deti a dorast Katarína Nová Horný Bar Prakt. lekár pre Zdravotnícka deti a dorast MUDr. Borárosová Eva Gabčíkovo Prakt. lekár pre MUDr. Takácsová deti a dorast Magdaléna Vrakúň Vrakúň MUDr.Szerdaová REAPED, s.r.o Andrea Čil Radvaň Čil Radvaň Prakt. lekár pre MUDr. Vrezgóová deti a dorast Alžbeta Polovnícka Veľký Meder PED-INT, MUDr. Uharčeková Milota Polovnícka Veľký Meder ERIZUM MUDr. Kovátsová Izabela Lipový rad Okoč PEKIA MUDr. Svetozár Angst Hlavná Topoľníky MUDr. Katarína Trhová MAPED s.r.o Matusová OZS Hradská PEDNEF MUDr.Ladzianská Nataša Dolný Štál Dolný Štál

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Konferencia ObFZ Dunajská Streda

Konferencia ObFZ Dunajská Streda KONFERENCIA OBFZ DUNAJSKÁ STREDA 13.7.2018 Dunajská Streda Konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ObFZ Dunajská Streda Mandátna komisia: predseda: MENOVANIE SKRUTÁTOROV A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE,

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr.

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr. v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 29.12.2017 Alicja Tereza K. Košice I.

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

ENVIRONMENTÁLNY FOND VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Bratislava,

ENVIRONMENTÁLNY FOND VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Bratislava, ENVIRONMENTÁLNY FOND VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Bratislava, 28. 06. 2019 Environmentálny fond zverejňuje v súlade s 4e ods. 2 zákona

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 23.3.2017 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

OBYVATEĽSTVO PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY

OBYVATEĽSTVO PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZÁKLADNÉ ÚDAJE ZO SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 OBYVATEĽSTVO PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY 2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 900-0046/2013 Kód:

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

Register - ľudské telo,

Register - ľudské telo, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, 929 01 Register odborne spôsobilých osôb podľa 15 ods. 2 písm. b) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore

Podrobnejšie

Výsledková listina

Výsledková listina Výsledková listina XXXV. ročníka Májového behu mieru 30. 04. 2010 Kategória rok narodenia 2003 2002 dievčatá 150 m 1. Monika ČAMAJOVÁ Sopka Seňa 2. Simona LACKAŇOVÁ Poproč 3. Denisa ROSTÁŠOVÁ Rudník Kategória

Podrobnejšie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Volebný obvod č.: 7 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 11 Por. číslo Meno a p

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Volebný obvod č.: 7 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 11 Por. číslo Meno a p 1 Viera Beňová, RNDr. 52 riaditeľka školy Bojnice 2 Pavol Caňo, PhDr. 51 starosta Nitrianske Sučany 3 Miloš Cúcik, Ing. 42 starosta Valaská Belá NÁRODNÁ KOALÍCIA 4 Tibor Čičmanec, Ing. 55 starosta Chrenovec

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

31_Prisediaci_OS_BA5

31_Prisediaci_OS_BA5 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2013 Materiál číslo: 436/2013 Voľba prísediacich Okresného súdu V Predkladateľ: Miroslav Štefánik prednosta

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF prípadne nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Výnimky z hracích dní a hracích časov III. liga TIPOS ŠTK ZsFz z dôvodu účasti výberu

Podrobnejšie

UFICMS - II.S

UFICMS - II.S Slovenský jazyk a literatúra 22. mája 2012 Mgr. Jana Šuranská Mgr. Jana Hríbiková Mgr. Anetta Foltánová učebňa B 210 1. Benčíková Claudia II. S 7:20 7:40 2. Dalmadyová Lucia II. S 7:40 8:00 3. Drahošová

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: obvodnej volebnej komisie 504 15.11.2014 23:23:06 obce 512729 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do obecného

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, Komárno Číslo: 51657/36886/ODP/2012 Komárno, dňa 19. júna 2012 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste ul

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, Komárno Číslo: 51657/36886/ODP/2012 Komárno, dňa 19. júna 2012 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste ul Číslo: 51657/36886/ODP/2012 Komárno, dňa 19. júna 2012 Č. j.: 23052/36886/ODP/2012 Priska Ancsinová Veľký Harčáš 61/14 Číslo: 51721/37781/ODP/2012 Komárno, dňa 20. júna 2012 Č. j.: 23105/37781/ODP/2012

Podrobnejšie

Dátum a čas: :33:00 oso2018_ao_599875_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ll ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej ko

Dátum a čas: :33:00 oso2018_ao_599875_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ll ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej ko Dátum a čas: 11.11.2018 02:33:00 oso2018_ao_599875_l okresnej volebnej komisie obce T/ll 801 599875 ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti1* vo

Podrobnejšie

doc

doc VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 -BOD č. -Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ) Zasadnutie č. 200603 -V. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Dňa: 28.06.2006 10:16

Podrobnejšie

Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesor

Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesor Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090086 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Lenhardt Ľudovít, prof. MVDr. PhD. (1951) Korim Peter, doc. MVDr. CSc. (1964) Takáčová Daniela, doc. MVDr. PhD.

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :31:23 Kód obce a_504998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :31:23 Kód obce a_504998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 406 11.11.2018 01:31:23 obce 504998 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: STO Veľké Úľany Kategória: MUŽI Hrací systém a Typ pavúka druhéh

Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: STO Veľké Úľany Kategória: MUŽI Hrací systém a Typ pavúka druhéh Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: 10.1.016 Usporiadateľ: Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : 6 Počet klasifikovaných: Koeficient turnaja

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :04:19 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :04:19 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 304 11.11.2018 01:04:19 obce 513997 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470

Podrobnejšie

Microsoft Word - vysledky.doc

Microsoft Word - vysledky.doc XXI. PTZ detí a mládeže z detských domovov v SR 9. mája 008 Poriadatel: DETSKÉ CENTRUM Miesto konania: Margita - Ilona pri Leviciach Riaditel závodu: Martin Machciník Hlavný rozhodca: Róbert Vessa Stavitel

Podrobnejšie

1. informácia XIX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR apríla 2019 Tále SLO

1. informácia XIX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR apríla 2019 Tále SLO 1. informácia XIX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR 29. 30. apríla 2019 Tále SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Podrobnejšie

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T Overall Finish List Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place Time 1 Ivančo Michal ŠK Banské 38 49 M 1 40-49 1:04:59.9 2 Erik Seman Mamka Zlatka 90 36 M 1 18-39 1:05:49.6 3 Juraj Hvizdoš Ordzovany 20

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: 7.12.2017 Značka: R104821 Okresný súd Trnava - Zbierka listín Spoločnosť Solar 2009,

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Štál č....2.../2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku v školskom roku 2017/2018 Sp. zn.:

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Dôležité upozornenia 1. ŠTK ZsFZ oznamuje, že Termínová listina súťažného ročníka 2016/2017, schválená VV ZsFZ, je zverejnená na webstránke ZsFZ www.zsfz.sk v sekcii Futbalové normy / Rozpis súťaží ZsFZ.

Podrobnejšie

súhrnný harm pč oz ms 2012 a dozor

súhrnný harm pč oz ms 2012 a dozor 16. 04. 2012 6446 4 Kozmetik 14 žiakov Stredná ná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice Harmonogram Praktická časť nej zložky MS 2011/2012 úlohy a obhajoby vlastného projektu 16. 19. apríl 2012 Skupina 1 Bc.

Podrobnejšie

Spravodaj

Spravodaj kolo KL : : : Bielko Dušan Pavlík Peter Makara Jozef Greising Pavol Nedbal Jaroslav Maschke Vladimír Pisca Marek Dzúrik Martin Bača Jozef Cích Branislav Švaro Jaroslav Ďuďák Pavol Ch s s s s s s s s Ch

Podrobnejšie

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Ak. rok 2018/2019 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 Kód Názov predmetu D

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Ak. rok 2018/2019 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 Kód Názov predmetu D BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 XVZb08 Anatómia a fyziológia II. P 4 2/0/2 = 16h Husťak XVZb02 Biológia P 3 2/0/0 = 8h Bošák XVZb09 Patológia P 3 1/0/0 = 4h Kopecká

Podrobnejšie

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky parcely registra CKN parc. č. : 63 záhrada o výmere 247

Podrobnejšie

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum:

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum: Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum: 14.6. - 15.6.2014 Trnava (eternit) Účas jednotlivcov: Muži Ženy Seniori

Podrobnejšie

Oblastný futbalový zväz

Oblastný futbalový zväz OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Alžbetínske námestie 1203/7 mobil: 0901/724-694 http://www.obfzds.sk http:// www.obfzds.com e-mail: obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk R O Z P I S MAJSTROVSKÝCH

Podrobnejšie

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled Dátum a čas: 11.11.2018 01:15:26 a_502031_l okresnej volebnej komisie obce T/11 402 502031 ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsledku volieb -v-obe - meste - vo voľbách do orgánov samosprávy

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :28:28 Kód obce ao_506_510998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :28:28 Kód obce ao_506_510998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: obvodnej volebnej komisie 506 15.11.2014 23:28:28 obce 510998 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do obecného

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014 VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU Príloha k zmluve o poskytovaní vzdelávania čísloo... 1.Splnomocnené osoby Týmto splnomocňujem nasledovné osoby na vyzdvihnutiee môjho dieťaťa z materskej školy Espania, na

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 22. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

ProgramINT08-09

ProgramINT08-09 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KOŠICE, 29. apríla 2009 PROGRAM SEKCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA A ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 101 11.11.2018 06:12:50 obce 529354 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen Lukáš Anderko Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií Podpredseda Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj Predseda Výboru v mestskej časti č. 7 SPOLU 226,00

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie