Ucebne osnovy

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ucebne osnovy"

Prepis

1 Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Fyzika 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín, 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín, spolu 66 vyučovacích hodín Prvý, druhý Učebný odbor Slovenský jazyk, maďarský jazyk Charakteristika predmetu Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstaty javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomostí a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje, zákonitosti reálneho sveta, ktoré sú podstatné pre utváranie fyzikálneho, a spolu s poznatkami z iných prírodovedných predmetov aj prírodovedného obrazu sveta. Tento predmet zahŕňa fyzikálne poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote, či už osobnom alebo pracovnom rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach znalosť správnej formulácie a spracovania fyzikálnych problémov Obsah vyučovania fyziky nadväzuje na učivo základnej školy a systematicky prehlbuje a rozširuje získané fyzikálne vedomosti žiakov. Učivo je štruktúrované do nasledovných tematických celkov: Mechanika Termika Elektrina magnetizmus Mechanické kmitanie, vlnenie a optika Fyzika atómu Vesmír Každý žiak dostane také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel použiť a aplikovať získané poznatky na efektívne riešenie komplexných odborných predmetov. Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Aplikácia fyzikálnych poznatkov sa realizuje formou riešenia úloh, poukázaním na využitie fyziky vo vede, technike a občianskom živote. Z hľadiska funkcie fyziky ako prípravného predmetu sa akceptujú aplikácie fyziky v odbornej zložke vzdelávania a v praxi odboru. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií, fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakom možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, súčasných technológií, s ich využívaním a so spôsobom života spoločnosti. Žiak získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a pod. Mal by byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. Ciele vyučovacieho predmetu Výchovno-vzdelávací proces vo fyzike smeruje k tomu, aby žiaci mali predstavu o materiálnej jednote sveta, základné predstavy o jednotnej štruktúre hmoty,

2 mali základné predstavy o látkovej a poľovej forme hmoty, o jej vývoji, o štruktúre látok, ich stavebných časticiach a o vzťahoch medzi štruktúrou látok a ich fyzikálnymi vlastnosťami, rozumeli fyzikálnej terminológii, vedeli ju aktívne používať, poznali fyzikálne pojmy, sústavu SI, veličiny, jednotky a ich vzájomné prevody, nadobudli zručnosť používať matematický aparát vo fyzike, čítať a konštruovať grafy funkčných závislostí medzi fyzikálnymi veličinami, vedeli rozlišovať fyzikálnu realitu a fyzikálny model, vedeli používať myšlienkové operácie, vedeli aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení fyzikálnych problémov a úloh, poznali základné charakteristiky fyzikálneho deja, osvojili si zásady bezpečnosti a hygieny práce vo fyzikálnom laboratóriu i v praxi, zásady starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia, chápali fyzikálne poznanie ako dôležitú súčasť ľudskej kultúry a ako podmienkou rozvoja vedy, techniky a spoločnosti. Okrem toho sa fyzika spolupodieľa na plnení formatívnych a hodnotových cieľov. Súčasťou prípravy žiakov na vyučovanie sú domáce cvičenia. Môžu mať formu riešenia úloh, vypracovania referátov a pod. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti viesť žiakov ku spisovnému a vecne správnemu vyjadrovaniu, trvať na používaní odbornej terminológie, podporovať komunikáciu žiakov pri riešení problémov v rámci skupiny, vyžadovať komentár pri riešení úlohy, ukazovať postup pri riešení slovnej úlohy: pochopenia zadania, matematizácia, matematické riešenie, posúdenie reálnosti výsledku, odpoveď, používať rôzne formy a metódy práce k udržaniu pozornosti a aktivity, viesť so žiakom pri preverovaní znalosti dialóg, v priebehu ktorého je žiak schopný reflexie, odhaduje výsledky vlastného postupu, podporovať prácu v skupine, žiak uplatňuje svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti, učí sa aj tolerancii k iným názorom, kriticky vyhodnocuje perspektívnosť navrhnutého postupu a spolupracuje s ostatnými pri riešení úlohy, pri výuke využívať prostriedky informačných technológií. Schopnosti riešiť problémy prechádzať dôsledne od jednoduchšieho problému k zložitejšiemu (princíp postupnosti), zaraďovať problémové úlohy, podporovať logické, empirické i heuristické postupy pri riešení, vysvetľovať na príkladoch induktívny a deduktívny prístup pri riešení problému, rozoberať príčinu vzniku logickej chyby v postupe riešenia, nechať žiakov nájsť a opraviť chybný krok v inom spôsobe riešenia. Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a za prácu v kolektíve, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu iných, využívať k učeniu skúsenosti iných a učiť sa na základe sprostredkovaných skúseností, sebakriticky vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a pokrok, prijímať radu a kritiku,

3 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, učiť žiakov tolerancii k iným názorom, kritický hodnotiť perspektívnosť navrhnutého postupu a spolupracovať s ostanými pri riešení úlohy. Spôsobilosti využívať informačné technológie získavať informácie v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. Spôsobilosť byť demokratickým občanom formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu svojho fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku, v rámci prírodovedného vzdelávania prehĺbiť u žiakov aj hodnotové a morálne aspekty výchovy Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Mechanika Termika Elektrina a magnetizmus Mechanické kmitanie, vlnenie a optika Fyzika atómu Vesmír Metódy Stratégia vyučovania Formy práce Demonštrácia a pozorovanie Demonštrácia a pozorovanie

4 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje Mechanika PhDr. Řeśatko M., Pitner J., RNDr. Volf I. : Fyzika 1. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1986 MFCHT kalkulačka Termika PhDr. Řeśatko M., Pitner J., RNDr. Volf I. : Fyzika 1. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1986 MFCHT kalkulačka Elektrina a magnetizmus PhDr. Řeśatko M., doc. RNDr. Hlavička A. : Fyzika 2. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1987 MFCHT kalkulačka Mechanické kmitanie, vlnenie a optika PhDr. Řeśatko M., Pitner J., RNDr. Volf I. : Fyzika 1. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1986 PhDr. Řeśatko M., doc. RNDr. Hlavička A. : Fyzika 2. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1987 MFCHT kalkulačka Fyzika atómu PhDr. Řeśatko M., doc. RNDr. Hlavička A. : Fyzika 2. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1987 MFCHT kalkulačka Vesmír PhDr. Řeśatko M., Pitner J., RNDr. Volf I. : Fyzika 1. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1986 PhDr. Řeśatko M., doc. RNDr. Hlavička A. : Fyzika 2. časť pre UO SOU. SPN. Bratislava 1987

5 ROČNÍK: PRVÝ ROZPIS UČIVA PREDMETU: Fyzika 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Mechanika 15 Žiak má: Žiak: Obsah a význam fyziky 1 poznať obsah a rozdelenie fyziky opísať jej jednotlivé časti poznal obsah a rozdelenie fyziky opísal jej jednotlivé časti Hmota a formy jej existencie 1 poznať zloženie hmoty a formy jej existencie poznal zloženie hmoty a formy jej existencie Fyzikálne veličiny a jednotky SI 1 vymenovať základné fyzikálne veličiny SI a ich jednotky vymenoval základné fyzikálne veličiny SI a ich jednotky Prevody jednotiek 1 ilustrovať prevody medzi základnými fyzikálnymi jednotkami ilustroval prevody medzi základnými fyzikálnymi jednotkami Písomné Mechanický pohyb, rýchlosť ako vektor 1 rozlíšiť pojmy teleso- hmotný bod, pokoj pohyb, trajektória dráha rozlíšil pojmy teleso- hmotný bod, pokoj pohyb, trajektória dráha Rovnomerný pohyb 1 opísať rovnomerný pohyb opísal rovnomerný pohyb Rovnomerne zrýchlený pohyb 1 opísať rovnomerne zrýchlený (spomalený) pohyb opísal rovnomerne zrýchlený (spomalený) pohyb Rovnomerný pohyb po kružnicifrekvencia a perióda 1 opísať rovnomerný pohyb po kružnici a jeho charakteristické veličiny opísal rovnomerný pohyb po kružnici a jeho charakteristické veličiny Rýchlosť pri pohybe po kružnici 1 rozlíšiť druhy rýchlostí pri pohybe po kružnici rozlíšil druhy rýchlostí pri pohybe po kružnici Písomné

6 Vzájomné pôsobenie telies, zákon zotrvačnosti 1 ilustrovať na príkladoch silu a jej účinky ilustroval na príkladoch silu a jej účinky Zákon sily 1 definovať zmenu pohybového stavu ako účinok výslednice pôsobiacich síl definoval zmenu pohybového stavu ako účinok výslednice pôsobiacich síl Zákon akcie a reakcie 1 demonštrovať príklady na 3. pohybový zákon demonštroval príklady na 3. pohybový zákon Ústne Mechanická práca 1 charakterizovať veľkosť mechanickej práce podľa veľkosti pôsobiacej sily charakterizoval veľkosť mechanickej práce podľa veľkosti pôsobiacej sily Kinetická a potenciálna energia 1 popísať súvislosť medzi zmenami energie popísal súvislosť medzi zmenami energie Pojem gravitácia, všeobecný gravitačný zákon 1 vysvetliť Newtonov gravitačný zákon vysvetlil Newtonov gravitačný zákon Písomné Termika 5 Žiak má: Žiak: Vnútorná energia sústavy a jej zmeny 1 charakterizovať vnútornú energiu telesa charakterizoval vnútornú energiu telesa vysvetliť príčiny jej zmien vysvetlil príčiny jej zmien Teplota, teplotné stupnice 1 definovať termodynamickú a Celziovu teplotnú stupnicu definoval termodynamickú a Celziovu teplotnú stupnicu Ústne demonštrovať vzťah medzi jednotkami kelvin a stupeň Celzia demonštroval vzťah medzi jednotkami kelvin a stupeň Celzia Teplo, základy tepelných motorov 1 popísať princíp činnosti tepelných motorov popísal princíp činnosti tepelných motorov Štruktúra pevných látok a kvapalín 1 popísať štruktúru pevných látok a kvapalín na základe ich časticového zloženia popísal štruktúru pevných látok a kvapalín na základe ich časticového zloženia

7 Zmeny skupenstva 1 charakterizovať zmeny skupenstiev látok charakterizoval zmeny skupenstiev látok Ústne Elektrina a magnetizmus 13 Žiak má: Žiak: Elektrický náboj, vlastnosti náboja 1 opísať vznik elektrického náboja a jeho prejavy opísal vznik elektrického náboja a jeho prejavy Silové pôsobenie nábojov, Coulombov zákon 1 charakterizovať Coulombov zákon charakterizoval Coulombov zákon El. pole, intenzita pola 1 charakterizovať siločiarový model elektrického poľa charakterizoval siločiarový model elektrického poľa Kapacita vodiča, kondenzátor 1 vysvetliť princíp kondenzátora vysvetlil princíp kondenzátora El. prúd v kovoch, el. odpor, Ohmov zákon 1 vysvetliť elektrický prúd ako pohyb nosičov elektrického náboja vysvetlil elektrický prúd ako pohyb nosičov elektrického náboja Písomné definovať závislosť elektrického prúdu od napätia definoval závislosť elektrického prúdu od napätia Magnetické pole trvalého magnetu 1 znázorniť magnetické pole trvalého magnetu znázornil magnetické pole trvalého magnetu Magnetické pole vodiča a cievky 1 znázorniť magnetické pole priameho vodiča s prúdom a cievky znázornil magnetické pole priameho vodiča s prúdom a cievky Elektromagnetická indukcia 1 vysvetliť jav elektromagnetickej indukcie vysvetlil jav elektromagnetickej indukcie Elektromagnet a jeho využitie 1 vysvetliť princíp elektromagnetu a možnosti jeho využitia vysvetlil princíp elektromagnetu a možnosti jeho využitia Ústne Vznik striedavého prúdu a napätia 1 vysvetliť vznik striedavého napätia vysvetlil vznik striedavého napätia

8 a prúdu a prúdu Generátory 1 opísať základy činnosti generátora opísal základy činnosti generátora Transformátory 1 vysvetliť konštrukciu, vlastnosti a využitie transformátora striedavého prúdu vysvetlil konštrukciu, vlastnosti a využitie transformátora striedavého prúdu Výroba a rozvod elektrickej energie 1 opísať spôsob výroby a prenosu elektrickej energie opísal spôsob výroby a prenosu elektrickej energie Písomné ROČNÍK: DRUHÝ ROZPIS UČIVA PREDMETU: Fyzika 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Mechanické kmitanie, vlnenie a optika 24 Žiak má: Žiak: Periodický pohyb 1 opísať jednoduchý periodický pohyb opísal jednoduchý periodický pohyb Ústne Ústna odpoveď Kmitavý pohyb 1 opísať základné veličiny kmitavého pohybu opísal základné veličiny kmitavého pohybu Jednoduchý kmitavý pohyb 1 opísať jednoduchý kmitavý pohyb opísal jednoduchý kmitavý pohyb Tlmené a netlmené kmitanie 1 charakterizovať tlmené a netlmené kmitanie charakterizoval tlmené a netlmené kmitanie

9 Vznik a šírenie vlnenia 1 opísať vznik a vlastnosti vlnenia opísal vznik a vlastnosti vlnenia Vlnenie priečne a pozdĺžne 1 vysvetliť základy priečneho a pozdĺžneho vlnenia vysvetlil základy priečneho a pozdĺžneho vlnenia Frekvencia vlnenia 1 definovať frekvenciu vlnenia definoval frekvenciu vlnenia Vlnová dĺžka 1 definovať vlnovú dĺžku a jej vzťah s frekvenciou definoval vlnovú dĺžku a jej vzťah s frekvenciou Ústne Ústna odpoveď Interferencia vlnenia, stojaté vlnenie 1 charakterizovať stojaté vlnenie charakterizoval stojaté vlnenie Písomné Vznik a zdroje zvuku 1 opísať vznik a zdroje zvuku opísal vznik a zdroje zvuku Šírenie zvuku, rýchlosť zvuku 1 vysvetliť princíp šírenia zvuku vypočítať rýchlosť zvuku vysvetlil princíp šírenia zvuku vypočítal rýchlosť zvuku Vlastnosti zvuku, výška, farba, intenzita 1 charakterizovať zvuk, opísať jeho valastnosti charakterizoval zvuk, opísal jeho valastnosti Ultrazvuk, infrazvuk 1 charakterizovať ultrazvuk a infrazvuk charakterizoval ultrazvuk a infrazvuk Ochrana pred škodlivými účinkami hluku 1 definovať hladinu zvuku a ochranu pred škodlivými účinkami hluku definoval hladinu zvuku a ochranu pred škodlivými účinkami hluku Svetlo, zdroje svetla, optické prostredie 1 vysvetliť podstatu svetla vymenovať zdroje svetla a optické prostredie vysvetlil podstatu svetla vymenoval zdroje svetla a optické prostredie Šírenie svetla, rýchlosť svetla 1 vymenovať základné vlastnosti svetla, vlnová dĺžka, rýchlosť šírenia svetla v prostredí a vo vákuu vymenoval základné vlastnosti svetla, vlnová dĺžka, rýchlosť šírenia svetla v prostredí a vo vákuu Frekvencia a vlnová dĺžka svetla 1 vypočítať frekvenciu a vlnovú dĺžku vypočítal frekvenciu a vlnovú dĺžku Písomné

10 Infračervené, ultrafialové žiarenie, RTG žiarenie 1 charakterizovať infračervené, ultrafialové a RTG žiarenie charakterizoval infračervené, ultrafialové a RTG žiarenie určiť príklady využitia v medicíne a v priemysle určil príklady využitia v medicíne a v priemysle Odraz svetla 1 vysvetliť odraz,úplný odraz svetla a zákon odrazu vysvetlil odraz,úplný odraz svetla a zákon odrazu Lom svetla 1 vysvetliť lom svetla a zákon lomu vysvetlil lom svetla a zákon lomu Ústne Ústna odpoveď Ohyb svetla 1 vysvetliť ohyb svetla vysvetlil ohyb svetla Ústne Ústna odpoveď Ľudské oko, chyby oka 1 opísať ľudské oko z fyzikálneho hľadsika vysvetliť optickú funkciu oka a korekciu jeho chýb opísal ľudské oko z fyzikálneho hľadsika vysvetlil optickú funkciu oka a korekciu jeho chýb Ústne Ústna odpoveď Zrkadlá 1 vymenovať druhy zrkadiel vymenoval druhy zrkadiel Šošovky 1 vymenovať druhy šošoviek vymenoval druhy šošoviek Písomné Fyzika atómu 6 Žiak má: Žiak: Vývoj modelov atómu 1 opísať model atómu opísal model atómu Ústne Ústna odpoveď Jadrová reakcia 1 opísať jadrovú reakciu opísal jadrovú reakciu Ústne Ústna odpoveď Prirodzená rádioaktivita 1 vysvetliť podstatu prirodzenej rádioaktivity vysvetlil podstatu prirodzenej rádioaktivity Umelá rádioaktivita 1 vysvetliť podstatu rádioaktivity vysvetlil podstatu rádioaktivity Ústne Ústna odpoveď Jadrový reaktor 1 opísať jadrový reaktor opísal jadrový reaktor Využitie jadrovej energie 1 vymenovať klady a zápory jadrovej elektrárne v porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie vymenoval klady a zápory jadrovej elektrárne v porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie Písomné

11 Vesmír 3 Žiak má: Žiak: Slnko a hviezdy 1 charkterizovať Slnko a slnečnú sústavu charkterizoval Slnko a slnečnú sústavu Vývoj hviezd 1 vysvetliť vývoj hviezd, odlíšiť hviezdy od planéty na základe ich vlastnosti vysvetlil vývoj hviezd, odlíšil hviezdy od planéty na základe ich vlastnosti Ústne Ústna odpoveď Stavba a vývoj vesmíru 1 charakterizovať stavbu vesmíru charakterizoval stavbu vesmíru Písomné vysvetliť vývoj vesmíru vysvetlil vývoj vesmíru Všeobecné pokyny hodnotenia: Hodnotenie žiakov sa riadi príslušnou legislatívou a príslušným článkom tohto školského vzdelávacieho programu.

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iné Učebné osnovy Makroekonómia

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA DIDAKTICKÉ MYSLENIE A POSTUPY UČITEĽA OBOZNÁMENIE SA SO VŠEOBECNÝMI CIEĽMI VÝUČBY A PREDMETU UJASNENIE TÉMY V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA KONKRETIZÁCIA CIEĽOV VO VZŤAHU MOŽNOSTIAM

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 11 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.2 Elektrostatické pole 5.3 Jednosmerný elektrický prúd Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Fyzika Školský rok: 2018/2019 Trieda: VIII.A,B

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 12 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.4 Stacionárne magnetické pole 5.5 Elektromagnetické pole Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

Ucebne osnovy

Ucebne osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Občianska náuka hodina týždenne v.roč., 33 vyučovacích hodín Prvý Trojročný učebný odbor Maďarský jazyk, slovenský

Podrobnejšie

FYZIKA I Rámcove otázky 1998

FYZIKA I Rámcove otázky 1998 Otázky k teoretickej skúške z predmetu Fyzika, ZS 2014/2015 Rámcové otázky: 1. Odvodiť vzťahy pre dráhu, rýchlosť a zrýchlenie pohybu hmotného bodu po priamke,(rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb).

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÉ VESELÉ ORAVSKÉ VESELÉ 377, ORAVSKÉ VESELÉ Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÉ VESELÉ ORAVSKÉ VESELÉ 377, ORAVSKÉ VESELÉ Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Fyzika šiesty ŠVP 1 hodina/týţdeň; ŠkVP

Podrobnejšie

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Podrobnejšie

Aplikácia multimédií

Aplikácia multimédií Aplikácia multimédií pri prednáškovo-experimentálnych turné na stredné školy S L O V E N S K Á T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V B R A T I S L A V E Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 8 Ciele 3. Kmity 3.1 Netlmený harmonický kmitavý pohyb 3. Tlmený harmonický kmitavý pohyb Zopakujte si Výchylka netlmeného harmonického kmitavého pohybu je x = Asin (ω 0 t + φ 0 ) Mechanická

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Učebné osnovy Právo Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník tretí Škola (názov, adresa) Súkromná obchodná akadémia, SNP 6 965 0 Žiar nad Hronom Názov ŠkVP Súkromná obchodná akadémia Kód a názov ŠVP

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

6

6 Názov tematického celku Hodi na Medzipredmetové vzťahy Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard Metódy a prostriedky Hodnotenia Kritériá Hodnotenia- Výstupový štandard Učebné zdroje Prierezové Témy Úvod

Podrobnejšie

Inovované učebné osnovy FYZIKA ISCED2 Učebná osnova FYZIKA v 6. ročníku základnej školy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom pre vyučova

Inovované učebné osnovy FYZIKA ISCED2 Učebná osnova FYZIKA v 6. ročníku základnej školy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom pre vyučova Učebná osnova FYZIKA v 6. ročníku základnej školy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom pre vyučovací predmet Fyzika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina

Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina týždenne, 33hodín ročne Povinný predmet Ing. Machajdíková

Podrobnejšie

Metodický list k pracovnému listu Atóm I.

Metodický list k pracovnému listu Atóm I. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Zaujímavosti prírody Austrálie. RNDr. Mária

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie Kód kvalifikácie C3131006-00135 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 3131006 / Dispečer prenosu a

Podrobnejšie

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Podrobnejšie

Pozn

Pozn Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 1. Časová dotácia - dotácia odporúčaná v ŠVP (Štátnom vzdelávacom programe) 5 hodín - dotácia podľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - Autoelektronika - EAT IV.r. -Osvetľovacie zariadenia -Základné pojmy.doc

Microsoft Word - Autoelektronika - EAT IV.r. -Osvetľovacie zariadenia -Základné pojmy.doc ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO AUTOMOBILOVEJ TECHNIKY 4.ročník Učebné listy 1.OSVETĽOVACIE ZARIADENIA ZÁKLADNÉ POJMY 1.1.Základné fyzikálne vzťahy a veličiny SVETLO SVETELNÝ TOK SVIETIVOSŤ ZDROJA OSVETLENIE MERNÝ

Podrobnejšie

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu sa zhoduje

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Počet

Počet Seminár z fyziky Školský vzdelávací program povinne voliteľného predmetu Názov predmetu: Seminár z fyziky Škola Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Nám. A. Hlinku č. 5, 034 50, Ružomberok Časový rozsah

Podrobnejšie

NÁVRH UČEBNÝCH OSNOV PRE 1

NÁVRH  UČEBNÝCH  OSNOV  PRE  1 PROGRAMOVANIE UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Charakteristika voliteľného učebného predmetu Programovanie Programovanie rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúcich povinného predmetu Informatika. Kompetencie

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Microsoft Word - 00_Obsah_knihy_králiková

Microsoft Word - 00_Obsah_knihy_králiková OBSAH KAPITOLA 1 FYZIKÁLNA PODSTATA SVETLA 1.1 Svetlo ako žiarenie... 11 1.2 Šírenie svetla prostredím... 13 1.2.1 Rýchlosť svetla... 13 1.2.2 Vlnové vlastnosti svetla... 16 1.2.2.1 Odraz a lom svetla...

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výrobca a opravár hudobných z dreva Kód kvalifikácie U7312001-01085 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 7312001 / Výrobca a opravár

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

UO 104 VLA

UO 104 VLA UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Vlastiveda Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Vlastiveda - VLA ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

29.Kvantová fyzika sa zakladá na Planckových a Einsteinových teóriach a hovorí, že všetky procesy sa dejú po maličkých krokoch => všetky fyzikálne vel

29.Kvantová fyzika sa zakladá na Planckových a Einsteinových teóriach a hovorí, že všetky procesy sa dejú po maličkých krokoch => všetky fyzikálne vel 29.Kvantová fyzika sa zakladá na Planckových a Einsteinových teóriach a hovorí, že všetky procesy sa dejú po maličkých krokoch => všetky fyzikálne veličiny narastajú o malé hodnoty, ktoré nazývamé kvantá

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

A

A Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ školy GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU UL. M.M.HODŽU 860/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Poslanie vzdelávacích oblastí v školskom vzdelávacom programe A. Štvorročné štúdium Povinné

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Časový rozsah výučby Ročník Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Strojársky špecialista riadenia výroby Kód kvalifikácie C2144007-00821 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 2144007 / Strojársky špecialista

Podrobnejšie

Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čú

Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čú Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čúzyová Ing. Zuzana Ruľáková Ing. Jana Kurtiová Charakteristika

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA (a) Názov študijného odboru: Filozofia (anglický názov "Philosophy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program: 2010/2011

Školský vzdelávací program:  2010/2011 INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá NEMECKÝ JAZYK päťročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Chemický špecialista vo výskume a vývoji Kód kvalifikácie U2145002-00144 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Chémia a farmácia SK ISCO-08 2145002 / Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \212kVP -Hra na bic\355ch n\341strojoch - pr\355pravn\375 ro\350n\355k.doc)

(Microsoft Word - \212kVP  -Hra na bic\355ch n\341strojoch  -  pr\355pravn\375 ro\350n\355k.doc) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre prípravné štúdium Predmet : Hra na bicích nástrojoch Názov predmetu Hra na bicích nástrojoch Ročník Prípravné štúdium

Podrobnejšie

11

11 11 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Skupina učebných odborov: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II Cieľom záverečnej skúšky (ďalej len ZS ) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 093 01 P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čiešková 1 1. Analýza výchovnej činnosti v školskom roku

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant Kód kvalifikácie U3117007-00419 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117007 / Technik kontroly

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Tavič Kód kvalifikácie C8121001-00399 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 8121001 / Tavič SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 24 Výroba a spracovanie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér v potravinárskej výrobe Kód kvalifikácie U1321001-00886 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 1321001 / Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/4, 036 36 Martin Názov školského Technické lýceum vzdelávacieho

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Didaktické princípy,

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

Fyzika nižšie stredné vzdelávanie ÚVOD FYZIKA Vzdelávací štandard je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozví

Fyzika nižšie stredné vzdelávanie ÚVOD FYZIKA Vzdelávací štandard je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozví ÚVOD FYZIKA Vzdelávací štandard je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Pozostáva z charakteristiky a cieľov predmetu,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316006-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316006 / Rytec kovu (gravírovanie) SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vizážista, kolorista Kód kvalifikácie U5142005-00198 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142005 / Vizážista, kolorista SK NACE Rev.2 S

Podrobnejšie

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manikér - nechtový dizajnér Kód kvalifikácie U5142003-00207 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142003 / Manikér SK NACE Rev.2 S OSTATNÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc DIPLOMOVÁ PRÁCA Priezvisko a meno: Zahradníková Dáša Rok: 2006 Názov diplomovej práce: Nepriaznivé vplyvy v elektrizačnej sústave harmonické zložky prúdu a napätia Fakulta: elektrotechnická Katedra: výkonových

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

UČEBNÉ OSNOVY OBČIANSKA NÁUKA Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Občianska náuka Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne/ 33 hodín r

UČEBNÉ OSNOVY OBČIANSKA NÁUKA Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Občianska náuka Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne/ 33 hodín r UČEBNÉ OSNOVY OBČIANSKA NÁUKA Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Občianska náuka Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Stupeň vzdelania ISCED 2 Štátny vzdelávací program

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Konštruktér elektrických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01103 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 / Špecialista konštruktér elektrotechnických

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Brúsič nástrojov Kód kvalifikácie C7224002-00810 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7224002 / Brúsič nástrojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Podrobnejšie

Informatika

Informatika Svet práce 2 stupeň ZŠ Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: V ôsmom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 33 hodín Štátny vzdelávací

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet práce TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ISCED 2 nižšie sekundárne

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode] Výboje v plynoch, V-A charakteristika Oblasť I. : U => I pri väčšej intenzite poľa (E) je pohyb nosičov náboja k elektródam rýchlejší a tak medzi ich vznikom a neutralizáciou na elektródach uplynie kratší

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 2 hodina týždenne, 66 hod. ročne Vyučovací jazyk

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

Mgr. Jaroslava Savčinská ZŠ Mudroňova 83, Bratislava Systém hodnotenia žiakov Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnut

Mgr. Jaroslava Savčinská ZŠ Mudroňova 83, Bratislava Systém hodnotenia žiakov Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnut Mgr. Jaroslava Savčinská Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu v jednotlivých

Podrobnejšie

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminár z biológie Kritériá hodnotenia a klasifikácie biológie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vydavateľský redaktor Kód kvalifikácie U2642007-01713 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642007 / Vydavateľský redaktor SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA,

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 8 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 8 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 8 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

Oblasť hodnotenia

Oblasť hodnotenia Škola má vypracovaný školský vzdelávací program (ŠkVP), podľa ktorého uskutočňuje výchovu a vzdelávanie. V ŠkVP stanovené strategické ciele smerujú k príprave na ďalšie vzdelávanie. Vyhotovenie učebného

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie