iškvp Škola je dielňou ľudskosti Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "iškvp Škola je dielňou ľudskosti Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školo"

Prepis

1 Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom "Škola je dielňou ľudskosti" Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 1.supeň Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň Názov ŠkVP Škola je dielňou ľudskosti Stupeň vzdelania ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia 4-ročná 5-ročná Vyučovací jazyk slovenský slovenský Študijná forma denná denná Koordinátor pre tvorbu iškvp Mgr. Regendová Mgr. Regendová Druh školy Štátna Predkladateľ Základná škola s materskou školou Názov školy Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Adresa Križovany nad Dudváhom, č.250, IČO Riaditeľ školy Mgr. Janečková Andrea kontakt Zriaďovateľ Obec Križovany nad Dudváhom Adresa Križovany nad Dudváhom č. 1, Starosta obce Ing. Masaryková Svetlana kontakt Schválený pedagogickou radou dňa: Schválený Radou školy, dňa Platnosť dokumentu od 1. septembra 2015 Mgr. Janečková Andrea 1

2 riaditeľka školy Dátum Zaznamenané zmeny, inovácie, úpravy a pod. Dodatok č. Platnosť Revidovanie platnosť revidovanie bod č. 5 - učebný plán bod č. 6 - učebné osnovy bod č.7 - personálne zabezpečenie schválený Radou školy dňa

3 Všeobecná charakteristika školy Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom vznikla na základe Rozhodnutia MŠ SR - sekcia regionálneho školstva, číslo: CD / :09/ZM zo dňa a podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od Základná škola s materskou školou je školou rodinného typu, s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému a psychickému násiliu. Našimi hodnotami sú vzájomná úcta a porozumenie. Sme školou otvorenou európskym hodnotám s moderným vzdelávaním a s inovatívnymi vzdelávacími metódami a formami práce. Škola je situovaná v tichom a peknom prostredí plnom zelene, v areáli s rozlohou 2ha. Budova školy je po rekonštrukcii a ponúka príjemné a upravené prostredie ZŠ s MŠ je samostatný plnoorganizovaný právny subjekt. Základná škola a materská škola sú umiestnené samostatných objektoch. Priemerná naplnenosť tried 1.stupňa : 18 Priemerná naplnenosť tried 2.stupňa: 29 Počet žiakov školy sa pohybuje od žiakov Priemerný vek pedagogických zamestnancov: 40 Škola je centrom vzdelávania, ponúka: predprimárne a základné ( primárne a nižšie stredné vzdelanie) vzdelanie výchovnovzdelávaciu činnosť v školskom klube detí voľnočasové aktivity pre deti vo forme záujmových krúžkov a aktivít vyplývajúcich z plánu školy, Škola ponúka služby: stravovanie pre žiakov a obyvateľov obce odborné poradenstvo prenájom priestorov telocvične poskytuje priestory pre záujmové organizácie, v ktorých sú žiaci školy Škola je kultúrnym centrom: Obecná knižnica organizuje kultúrne aktivity. 3

4 Charakteristika školského vzdelávacieho programu "ŠKOLA JE DIELŇOU ĽUDSKOSTI" 1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA Princíp školy (ciele výchovy a vzdelania): učiť sa poznávať - budovať si základné predpoklady pre úspešnú komunikáciu, otvárať sa rôznym oblastiam poznania učiť sa jednať - to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi - získať univerzálne zručnosti učiť sa žiť medzi ľuďmi - dokázať úspešne komunikovať, spolupracovať a rešpektovať odlišnosti každého človeka učiť sa byť - dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a svoje konanie Priorita školy kvalitná príprava žiakov na pokračovanie vzdelávania vo vyššom programe vzdelávania ( ISCED2, ISCED 3) spokojnosť, uznanie kvality výstupov a výsledkov práce zamestnancov školy s verejnosťou spokojnosť žiakov s celkovou úrovňou školy poskytnúť širokú škálu záujmových útvarov pre deti Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania, predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Vo vzdelávaní na prvom stupni sa vyvážene venuje pozornosť kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadiská sa premietajú do všeobecných cieľov vzdelávania: vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií; poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia; viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa; rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie; rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov; viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia; viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí 4

5 Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä: rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie; umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov; motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania; viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť); poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní; sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka; rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu; viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí 2. STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM ŠkVP ALEBO JEHO UCELENEJ ČAST Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Spôsob ukončenia štúdia Doklad o získanom stupni vzdelania Poskytnutý stupeň vzdelania: Možnosti ďalšieho štúdia primárne vzdelanie štyri roky denná slovenský Na povinnú školskú dochádzku sú prednostne prijímaní žiaci zo školského obvodu obce Križovany nad Dudváhom a deti, ktoré splnili podmienky povinnej školskej dochádzky. Žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Vysvedčenie s doložkou: "Žiak získal primárne vzdelanie.". Primárne vzdelanie Nižšie sekundárne vzdelanie Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Spôsob ukončenia štúdia Doklad o získanom stupni vzdelania nižšie stredné vzdelanie päť rokov denná slovenský Žiaci, ktorí získali primárne vzdelanie. Žiak zo školského obvodu z obce Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce. Žiak získa nižšie sekundárne vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru pre druhý stupeň základnej školy Vysvedčenie s doložkou: "Žiak získal nižšie sekundárne vzdelanie.". 5

6 Poskytnutý stupeň vzdelania: Možnosti ďalšieho štúdia 3. ZMERANIE ŠKOLY Nižšie sekundárne vzdelanie Vyššie stredné vzdelanie Pre našu školu je charakteristický otvorený a demokratický prístup k žiakom. Naším spoločným cieľom, ktorý sa prelína prácou zamestnancov školy v rôznych podobách, je úsilie o rozvoj pozitívnych a zodpovedných vzťahov k sebe, ostatným ľuďom, spoločnosti a prírode. Škola sa vo svojej profilácii na primárnom stupni vzdelania a nižšom sekundárnom stupni vzdelania zameriava na: rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačné a jazykové spôsobilosti rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku na zodpovedajúcej úrovni na rozvoj logického myslenia a uvažovania matematických kompetencií na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov na rozvíjanie vzťahu ku kultúre národa, ľudovým zvykom a tradíciám na rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností ľudí z rôznych skupín a spoločenstiev na ochranu zdravia a života človeka prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov a zručností na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu 4. FORMY VÝCHOVY A VZDELANIA Úlohou pedagogických zamestnancov je zvoliť také stratégie metódy a formy učenia, ktoré vedú k napĺňaniu spoločných cieľov uvedených v zameraní školy a k získaniu kompetencií absolventa vzdelávacieho programu. Pedagogickí zamestnanci sprostredkúvajú žiakom rôzne metódy a formy učenia s cieľom naučiť deti učiť sa a získať návyky, motivácie pre celoživotné vzdelávanie. Dôležitá pre pedagóga a žiaka je spätná väzba. Individuálnym a diferencovaným prístupom sa snažíme zabezpečiť úspech každého žiaka. Preferujeme kladné hodnotenie detí, vedieme žiakov k sebahodnoteniu. Podporujeme účasť žiakov na súťažiach, olympiádach, projektoch školy. Škola podporuje výučbu pomocou modernej vyučovacej techniky, zavádzanie nových metód a stratégii učenia, ale zároveň neodmieta metódy a formy klasického vzdelávania. 6

7 5. UČEBNÝ PLÁN Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb vyučovací ročník ročník predmet Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk * 2* 1 3* Nemecký jazyk 2 2* 2* 6* * Matematika Informatika 2 4 Prvouka Prírodoveda Fyzika Chémia Biológia Mladý záchranár 1 1* * Vlastiveda Dejepis 2 6 1* 1 2* * Regionálna výchova Geografia Práca s mapou Občianska náuka 4 Etická výchova / * 1* 1 4 1* 1* * 1* 5 * * * Pracovné vyučovanie 2 Technika 1 5 Hudobná výchova Telesná a športová výchova 2 Základ Voľné

8 spolu * povinne voliteľné predmety 1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vyučovanie cudzích jazykov: Trieda sa delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Trieda, ktorá má viac ako 15 žiakov sa podľa podmienok a potrieb školy môže deliť na jednej vyučovacej hodine na dve skupiny. Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Pri témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov sa trieda delí na skupiny do počtu najviac 17 žiakov. Etická a náboženská výchova Na vyučovanie predmetu náboženská alebo etická výchova možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupiny spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Informatika Trieda sa delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 15 žiakov. Technika. Na vyučovanie predmetu Technika sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 2. Vo vyučovacom predmete technika sú zastúpené témy nasledovne: 2/3 z tematického celku Technika a 1/3 z tematického celku Ekonomika domácnosti 3. Povinne voliteľné hodiny / Etická výchova 7. ročník výber predmetu nemecký jazyk v alternácii: 7.ročník Nemecký jazyk / 2h Mladý záchranár / 1h Dejepis / 1h 8.ročník Nemecký jazyk / 2 h Anglický jazyk / 1h Dejepis / 1h 9.ročník Nemecký jazyk / 2h Anglický jazyk / 2h 4. Vyučovacia hodina trvá 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu 8

9 5. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia. Učebný plán bol vypracovaný v súlade s rámcovým učebným plánom pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa pod číslom /1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy tvoria prílohu k školskému vzdelávaciemu programu. Učebné osnovy predmetov pre primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Predmety Učebné osnovy Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk vytvorila škola Matematika a práca s informáciami Matematika Informatika Človek a príroda Prvouka Prírodoveda Človek a spoločnosť Vlastiveda Človek a hodnoty Etická výchova Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Umenie a kultúra Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Učebné osnovy predmetov pre nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Predmety Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk 5.r rozširuje obsah 6. 7.r. 9.r rozširuje a prehlbuje obsah Matematika a práca s Matematika informáciami Človek a príroda Človek a spoločnosť Informatika Fyzika Chémia Biológia Mladý záchranár Dejepis Geografia Regionálna výchova 5.r, 6., 7.r, 8.r - 9.r rozširuje a prehlbuje obsah vytvorila škola 5., 6., 9.r rozširuje a prehlbuje obsah 7., 8.r vytvorila škola 9

10 Práca s mapou Občianska náuka Človek a hodnoty Etická výchova Človek a svet práce Technika Umenie a kultúra Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova vytvorila škola Finančná gramotnosť zapracovaná podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP ZŠ a SŠ do učebných osnov jednotlivých predmetov, schválenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2014 pod číslom /40322:5-10E0 s účinnosťou od 1. septembra Prierezové témy Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov alebo prostredníctvom samostatných projektov, kurzov a pod. alebo sú súčasťou samostatných predmetov. Sú súčasťou plánov koordinátorov a plánu práce školy na daný školský rok. Začlenenie prierezových tém do jednotlivých predmetov Prierezová téma Primárne vzdelanie Nižšie sekundárne vzdelanie Osobnostný a sociálny rozvoj Výchova k manželstvu a rodičovstvu Environmentálna výchova Mediálna výchova Slovenský jazyk Matematika Prvouka Hudobná výchova Telesná výchova Etická výchova Slovenský jazyk Prvouka Etická výchova Prvouka Prírodoveda Telesná výchova Slovenský jazyk Hudobná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Etická výchova - besedy Slovenský jazyk Biológia Telesná výchova Etická výchova Vychádza z plánu koordinátora environmentálnej výchovy Geografia Hudobná výchova Informatika Dejepis Multikultúrna výchova Anglický jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Regionálna výchova Dejepis Práca s mapou 10

11 Regionálna výchova Dopravná výchova Ochrana života a zdravia Hudobná výchova Telesná a športová výchova Návšteva dopravného ihriska beseda Vychádza z plánu koordinátora OČP a ŠPZ Geografia Regionálna výchova Hudobná výchova beseda Vychádza z plánu koordinátora OČP a ŠPZ Mladý záchranár Osobnostný a sociálny rozvoj - prelína sa celým vzdelávaním, je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania na škole. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: porozumel sebe a iným; optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií; uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej; osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií; rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov; uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. Výchova k manželstvu a rodičovstvu - je dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov, príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak: osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov; uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom každodennom živote. osvojil si zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality (len ISCED2) Environmentálna výchova - umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku 11

12 primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak: ISCED 1 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie; rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia; poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia; podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia; správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie. ISCED2 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...); získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach; rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; šetrne sa správal k prírodným zdrojom; aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. Mediálna výchova - hlavným cieľom je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak: ISCED 1 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov; nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. ISCED 2 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne; pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu; 12

13 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov. Multikultúrna výchova S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu Ciele multikultúrnej výchovy sa napĺňajú v predmete Regionálna výchova a ľudová kultúra - ISCED1 - úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra je súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy. Jej ciele sa napĺňajú realizáciou aktivít plánu školy. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu; vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. Regionálnu výchovu rozvíjame aj na druhom stupni, zavedením samostatného predmetu, v ktorom obec Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce žiaci vnímajú v kontexte kraja, vlasti, Európy. Dopravná výchova výchova k bezpečnosti v cestnej premávke - ISCED 1 Zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni; osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...); pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla; uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. 13

14 Ochrana života a zdravia Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach Na 2.stupni sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatnými organizačnými formami vyučovania účelové cvičenia. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar. Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti a najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérnej pozície ukončia funkčné vzdelávanie. Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Podieľajú sa na tvorbe pedagogických a organizačných noriem školy. Koordinujú v odborných metodických orgánoch školy (metodické združenia, predmetové komisie), každý pedagóg je zaradený pod organizačnú zložku vedenú zvoleným členom, ktorý má priznané čiastočné kontrolné kompetencie. Spolupracujú so samosprávnymi orgánmi školy (Rada školy, Rada rodičov) a s 14

15 verejnosťou. Pedagogický zbor aktívne reaguje na problémy vyplývajúce z výchovy a vzdelávania detí, zapája žiakov do súťaží, olympiád, aktivít organizovaných školou. Je prístupní ku kritike a k hodnoteniu ich práce. Objektívne vie posúdiť výsledky svojej práce a zvládať záťažové situácie. Štruktúra kariérových pozícii Triedny učiteľ Výchovný poradca Vedúci metodického združenia Predseda predmetovej komisie pre humanitné predmety Predseda predmetovej komisie pre prírodovedné predmety Koordinátor environmentálnej výchovy Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor plánu pre ľudské práva Koordinátor ochrany človeka a prírody Koordinátor školy podporujúcej zdravie Koordinátor prevencie protidrogových závislostí a iných sociálno-patologických javov Počet vedúcich pedagogických zamestnancov: 2 Priemerný počet pedagogických zamestnancov: 13 Zvyšovanie kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických zamestnancov škola realizuje prostredníctvo plánu kontinuálneho vzdelávania. 8. MATERIÁLNO TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY Priestorové podmienky Priestorové podmienky ZŠ a MŠ sú priaznivé. V areáli základnej školy je letná učebňa, lesopark, ovocný sad, 6 budov a 3 športoviská: pavilón A- uzavretý z technických príčin pavilón B - zrekonštruovaná budova s nadstavbou, ktorá sa využíva na výchovno - vzdelávací proces telocvičňa - budova a aj vnútorné priestory postupne sa renovujú budova školskej jedálne s kuchyňou - v budove je umiestnená Obecná knižnica dielne - uzavreté z technických príčin nová kotolňa trávnaté ihrisko - nerovný povrch, problémy s údržbou trávnika v letných mesiacoch tenisový kurt multifunkčné ihrisko - betónová plocha, ktorá by potrebovala lepší povrch a okolo ihriska mantinely letná učebňa - čiastočne opravená, vyžaduje si väčšiu rekonštrukciu Škola má k dispozícii 15 učební, z toho 5 odborných učební. Areál školy s trávnatým ihriskom je potrebné postupne revitalizovať. Materiálno - technické podmienky školy Pavilón B Učebne - triedy: 15

16 I.stupeň 4 triedy - 4 učebne vybavené novým nábytkom, stoličkami a lavicami, tabuľami, v jednej triede sa nachádza interaktívna tabuľa (učebňa ŠKD) II.stupeň 6 tried - 6 učební vybavených novými lavicami a tabuľami, je tu starý nevyhovujúci nábytok Odborné učebne: učebňa výpočtovej techniky č. 1 - nové zariadenie, 15 pevných počítačov, skener, dataprojektor, internet učebňa výpočtovej techniky č. 2, ktorá slúžia ako odborná učebňa chémie a biológie - nové lavice a stoličky, interaktívna tabuľa s dataprojektorom multimediálna učebňa, ktorá slúži ako odborná učebňa pre techniku, výtvarnú výchovu a anglický jazyk - starý nevyhovujúci nábytok (stoly, stoličky), dataprojektor, video + televízor interaktívna učebňa, ktorá slúži ako odborná učebňa pre fyziku, dejepis, geografiu - nové lavice a stoličky, interaktívna tabuľa s dataprojektorom, ozvučenie učebňa cudzích jazykov - nový nábytok - lavice a stoličky, keramická tabuľa, notebook a dataprojektor Škola je pripojená na optický internet. Škola prostredníctvom projektov získala moderné odborné pomôcky na vyučovanie predmetov technika, biológia, chémia, fyzika, anglický jazyk. Škola pravidelne dopĺňa pomôcky podľa požiadaviek učiteľov. Telocvičňa V roku 2014 bola zrekonštruovaná podlaha hracej časti telocvične a opravené náradie. V súčasnosti prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce na zlepšenie technického vybavenia telocvične. Chýbajú nám moderné pomôcky na skvalitnenie hodín telesnej výchovy Školská jedáleň je vybavená starším, ale vyhovujúcim nábytkom. Školská kuchyňa je čiastočne zmodernizovaná a podľa podmienok sa postupne obnovuje jej zariadenie. 9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ Podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov sú rozpracované v nasledujúcich dokumentoch: Školský poriadok základnej školy Prevádzkový poriadok telocvične a odborných učební Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole Smernica o organizovaní školských výletoch, exkurzií a vychádzok Smernica o organizovaní školy v prírode Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná akreditovaným bezpečnostným technikom, školníkom, zamestnancami školy podľa náplne práce. Škola v zmysle platnej legislatívy robí revízne správy a odstraňuje nedostatky vyplývajúce z revíznych správ. Zamestnanci školy sú pravidelne školený z BOZP, CO, PO, ZO. V škole a v areáli školy platí zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov a omamných látok. 16

17 Žiaci na začiatku školského roka, pred prázdninami a pred každou akciou organizovanou školou sú poučení o školskom poriadku a BOZP, o čom je vyhotovený písomný záznam. Zamestnanci školy a žiaci sú povinní informovať svojich nadriadených o zistených nedostatkoch, ktoré môžu ohrozovať zdravie, život a bezpečnosť osôb. Nad žiakmi je zabezpečený trvalý pedagogický dozor. 10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A ŽIAKOV Žiaci sú hodnotení v súlade s platnými Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ - Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl schválený pod číslom /8039-1:922. Kritériá hodnotenia žiakov sú rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov a v dokumente Vnútorný systém hodnotenia žiakov. Žiaci sú hodnotení slovne (absolvoval / neabsolvoval) len z predmetu náboženská výchova a etická výchova. Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú hodnotení podľa platných metodických pokynov na hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl schválených pod číslom /8039-1:922, príloha č. 2. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY Hodnotenie pedagogických zamestnancov je upravené v pláne kontrolnej činnosti. Dôraz pri hodnotení zamestnancov školy sa kladie na celkový prístup zamestnanca k žiakom. Hodnotenie zamestnancov školy sa uskutočňuje k za predchádzajúci rok. Hodnotenie zamestnancov vykonáva priamy nadriadený. Na kontrolu a hodnotenie učiteľov využíva vedenie školy najmä: hospitačnú činnosť výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov prípravu a výsledky žiakov v súťažiach využívanie a tvorba vlastných pomôcok zavádzanie inovačných metód do vyučovania podiel na mimoškolskej činnosti. 12. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Zvyšovanie kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických zamestnancov škola realizuje prostredníctvo plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý reaguje na potreby školy a zamestnancov školy. Cieľom školy je zvýšiť odbornosť a kvalifikovanosť učiteľov v predmete fyzika. 17

18 13. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI Základnú školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na podporu efektívneho vzdelávania. Pri vytváraní vhodných podmienok na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi potrebami vychádzame zo záverov a odporúčaní správ centra špeciálno pedagogického poradenstva a pokynov k individuálnemu začleneniu. Škola v spolupráci s centrom Maják poskytuje žiakom pravidelnú starostlivosť a učiteľom a rodičom odborné poradenstvo. Našim cieľom je zabezpečiť rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 5. UČEBNÝ PLÁN Dodatok č Zmena učebného plánu platného od sa týka zloženia povinne voliteľných vyučovacích predmetov v 7., 8., 9.ročníku a počtu hodín predmetu dejepis v 9.ročníka MŠVVa Š vydalo dodatok č.2 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa pod číslom /5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od

19 SCHVÁLILO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 2017 pod číslom /20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020: 1. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským sa v časti Poznámky dopĺňa bod 12: 12. Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu z voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis. ) Poznámky k učebnému plánu 1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vyučovanie cudzích jazykov: Trieda sa delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Trieda, ktorá má viac ako 15 žiakov sa podľa podmienok a potrieb školy môže deliť na jednej vyučovacej hodine na dve skupiny. Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Pri témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov sa trieda delí na skupiny do počtu najviac 17 žiakov. Etická a náboženská výchova Na vyučovanie predmetu náboženská alebo etická výchova možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupiny spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Informatika Trieda sa delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 15 žiakov. Technika. Na vyučovanie predmetu Technika sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 2. Vo vyučovacom predmete technika sú zastúpené témy nasledovne: 2/3 z tematického celku Technika a 1/3 z tematického celku Ekonomika domácnosti 3. Povinne voliteľné hodiny / Etická výchova 7. ročník výber predmetu nemecký jazyk v alternácii: 7.ročník Nemecký jazyk / 2h Čitateľská gramotnosť/ 1h Konverzácia v anglickom jazyku / 1h 19

20 8.ročník Nemecký jazyk / 2 h 9.ročník Nemecký jazyk / 2h Čitateľská gramotnosť/ 1h Konverzácia v anglickom jazyku / 1h Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov / 1h Konverzácia v anglickom jazyku / 1h Podmienka otvorenia obidvoch blokov voliteľných predmetov Počet žiakov v trieda 17 Otvorí sa alternatíva predmetov, na ktoré je prihlásená väčšina žiakov Minimálny počet žiakov na 1 skupinu predmetov % Vyučovacia hodina trvá 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu 5. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia. Učebný plán bol vypracovaný v súlade s rámcovým učebným plánom pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa pod číslom /1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od v znení neskorších predpisov, schválený Radou školy Učebný plán platný od Vzdelávacia vyučovací ročník ročník oblasť predmet Jazyk a Slovenský jazyk komunikácia a literatúra 2 Anglický jazyk Konverzácia v ANJ 1 * 1* 1* 3* Nemecký jazyk 2 * 2* 2* 6* 20

21 Matematika a práca s informáciami Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Matematika Informatika 2 4 Prvouka Prírodoveda Fyzika Chémia Biológia Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov 1* 1* Vlastiveda Dejepis Regionálna výchova Geografia 2 6 Práca s mapou Občianska náuka 4 Čitateľská gramotnosť Etická výchova / 1 * 1* 1* 1 * 1 * 4 1* 1* 1 * 1* 2* 1* 1* 5 Pracovné vyučovanie 2 Technika 1 5 Hudobná výchova Telesná a športová výchova Základ Voľné spolu * povinne voliteľné predmety 5.2 Učebný plán pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku na nižšom sekundárnom vzdelávaní od školského roku 2015/2016 Žiaci si z povinne voliteľných predmetov v 7.ročníku vybrali predmety Čitateľská gramotnosť, Konverzácia v anglickom jazyku, Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov Učebný plán platný od ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku na nižšom sekundárnom vzdelávaní od školského roku 2015/

22 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Človek a hodnoty Umenie a kultúra Zdravie a pohyb vyučovací predmet / / /2018 ročník / /2020 Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Konverzácia v ANJ Čitateľská 2 gramotnosť Matematika Informatika 4 Fyzika Chémia Biológia Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov Dejepis Regionálna výchova Geografia 2 6 Práca s mapou Občianska náuka 4 Etická výchova / 1* 1* 1* 1* 1* 5 Technika 1 5 Hudobná výchova Telesná a športová výchova spolu Základ Voľné spolu UČEBNÉ OSNOVY Učebné osnovy tvoria prílohu k školskému vzdelávaciemu programu. Učebné osnovy predmetov pre primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Predmety Učebné osnovy Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk 1.r, 2.r - vytvorila škola 3.r, 4.r 22

23 Matematika a práca s informáciami Matematika Informatika Človek a príroda Prvouka Prírodoveda Človek a spoločnosť Vlastiveda 3.r rozširuje obsah 4.r - Človek a hodnoty Etická výchova Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Umenie a kultúra Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Učebné osnovy predmetov pre nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Predmety Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Konverzácia z ANJ Nemecký jazyk Čitateľská gramotnosť Matematika a práca s informáciami Matematika vytvorila škola vytvorila škola 5.r, 6.r 7.r rozširuje obsah Informatika Človek a príroda Fyzika Chémia Biológia Praktické cvičenia vytvorila škola z prírodovedných predmetov Človek a spoločnosť Dejepis Geografia Regionálna výchova vytvorila škola Práca s mapou vytvorila škola Občianska náuka Človek a hodnoty Etická výchova Človek a svet práce Technika Umenie a kultúra Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Finančná gramotnosť zapracovaná podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP ZŠ a SŠ do učebných osnov jednotlivých predmetov, schválenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2014 pod číslom /40322:5-10E0 s účinnosťou od 1. septembra Prierezové témy Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov alebo prostredníctvom samostatných projektov, kurzov a pod. alebo sú súčasťou samostatných predmetov. Sú súčasťou plánov koordinátorov a plánu práce školy na daný školský rok. 23

24 Začlenenie prierezových tém do jednotlivých predmetov Prierezová téma Primárne vzdelanie Nižšie sekundárne vzdelanie Osobnostný a sociálny rozvoj Výchova k manželstvu a rodičovstvu Environmentálna výchova Mediálna výchova Slovenský jazyk Matematika Prvouka Hudobná výchova Telesná výchova Etická výchova Slovenský jazyk Prvouka Etická výchova Prvouka Prírodoveda Telesná výchova Slovenský jazyk Hudobná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Etická výchova - besedy Slovenský jazyk Biológia Telesná výchova Etická výchova Vychádza z plánu koordinátora environmentálnej výchovy Geografia Hudobná výchova Informatika Dejepis Multikultúrna výchova Anglický jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Regionálna výchova Dejepis Práca s mapou Geografia Regionálna výchova Dopravná výchova Ochrana života a zdravia Hudobná výchova 7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE Telesná výchova Návšteva dopravného ihriska beseda Vychádza z plánu koordinátora OČP a ŠPZ Regionálna výchova Hudobná výchova beseda Štruktúra kariérových pozícii Triedny učiteľ Výchovný a kariérny poradca Vedúci metodického združenia I.stupňa Predseda predmetovej komisie pre humanitné predmety Predseda predmetovej komisie pre prírodovedné predmety Predseda predmetovej komisie pre výchovy Vychádza z plánu koordinátora OČP a ŠPZ 24

25 Koordinátor environmentálnej výchovy Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Koordinátor plánu pre ľudské práva Koordinátor ochrany človeka a prírody Koordinátor školy podporujúcej zdravie Koordinátor prevencie protidrogových závislostí a iných sociálno-patologických javov Koordinátor finančnej gramotnosti Koordinátor čitateľskej gramotnosti Koordinátor žiackej školskej rady 25

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Učebné plány

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Plán je inovovaný v 1. až 4. ročníku. Schválilo MŠ SR dňa 20. marca

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014 ZŠ, Mojzesovo Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2013/2014 príloha č.2 ŠkVP Vypracovala: Mgr. Elena Puková, riad. školy 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov školy

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

Oblasť hodnotenia

Oblasť hodnotenia Škola má vypracovaný školský vzdelávací program (ŠkVP), podľa ktorého uskutočňuje výchovu a vzdelávanie. V ŠkVP stanovené strategické ciele smerujú k príprave na ďalšie vzdelávanie. Vyhotovenie učebného

Podrobnejšie

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA DIDAKTICKÉ MYSLENIE A POSTUPY UČITEĽA OBOZNÁMENIE SA SO VŠEOBECNÝMI CIEĽMI VÝUČBY A PREDMETU UJASNENIE TÉMY V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA KONKRETIZÁCIA CIEĽOV VO VZŤAHU MOŽNOSTIAM

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov

Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov Mestský úrad Kolárovo Na 33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 23. 09. 2013 K bodu rokovania číslo: 4 f) Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov na školský rok

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 13, H U M E N N É Školský vzdelávací program Dodatok k ŠkVP č. 6 Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 2016/2017 Dodatok k ŠkVP

Podrobnejšie

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací

Podrobnejšie

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/4, 036 36 Martin Názov školského Technické lýceum vzdelávacieho

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský rok 203 / 204 Školský vzdelávací

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania

Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania: ISCED 1 Dĺžka štúdia: 4 roky Forma štúdia: denná

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 093 01 P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čiešková 1 1. Analýza výchovnej činnosti v školskom roku

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iné Učebné osnovy Makroekonómia

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO (v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

Oblasť hodnotenia

Oblasť hodnotenia Škola má vypracovaný školský vzdelávací program (ŠkVP), podľa ktorého uskutočňuje výchovu a vzdelávanie. V ŠkVP stanovené strategické ciele, zadefinovaný profil absolventa smerujú k príprave na ďalšie

Podrobnejšie

A

A Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ školy GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU UL. M.M.HODŽU 860/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Poslanie vzdelávacích oblastí v školskom vzdelávacom programe A. Štvorročné štúdium Povinné

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne difer

3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne difer 3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná na päť rôznych zameraní, pripravujúca na ďalšie

Podrobnejšie

Základná škola, Študentská ul

Základná škola, Študentská ul Vzdelávací program Stupeň vzdelania: ISCED 1, 2 Dĺžka štúdia: ISCED 1 4-ročná, ISCED 2-5-ročná Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Predkladateľ Názov školy: Základná škola

Podrobnejšie

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 65 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, 956 53 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Mikušová Ivana, Mgr. Adámková Jana, Mgr. Absolvované

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie  žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Vzdelávania pedagogických zamestnancov k 1.9.2018 1. - 4. ročník ZŠ Meno a priezvisko Mgr. Beáta Babinová Druh vzdel. Názov vzdelávania Počet uznaných kreditov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina

Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Svet práce ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 1hodina týždenne, 33hodín ročne Povinný predmet Ing. Machajdíková

Podrobnejšie

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu sa zhoduje

Podrobnejšie

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov a kariérneho

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ  PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 2 Košice september 2015 Dodatok č. 2 1 Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Schválilo

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, 926 01 Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mgr. Bodišová Viera Mgr. Bohušová Ingrid Názov vzdelávacieho

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2018/2019. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Školská 10, RYBNÍK I N O V O V A N Ý ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania I

Základná škola s materskou školou, Školská 10, RYBNÍK I N O V O V A N Ý ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania I Základná škola s materskou školou, Školská 10, 935 23 RYBNÍK I N O V O V A N Ý ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací

Podrobnejšie

Základná škola, Družicová 4, Košice Inovovaný ŠkVP Základná škola, Družicová 4, Košice Vo vedomostiach je sila Inovovaný školský vzdelávací program pr

Základná škola, Družicová 4, Košice Inovovaný ŠkVP Základná škola, Družicová 4, Košice Vo vedomostiach je sila Inovovaný školský vzdelávací program pr Základná škola, Družicová 4, Košice Vo vedomostiach je sila Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelanie Názov školského vzdelávacieho programu Školský vzdelávací program pre základné

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

Metodický list k pracovnému listu Atóm I.

Metodický list k pracovnému listu Atóm I. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Zaujímavosti prírody Austrálie. RNDr. Mária

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie

ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie Obsah 1. Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu pri ZŠ na Ul. Sama Chalupku 313/14 v Prievidzi a osobitosti

Podrobnejšie

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Metodické usmernenie riaditeľky č. 021/2018 k voľbe voliteľných predmetov Účel metodického usmernenia: Tento vnútorný predpis zjednocuje

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 20

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 20 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 2016 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet práce TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ISCED 2 nižšie sekundárne

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Stredná odborná škola, Zvolenská 83, Lučenec

Stredná odborná škola, Zvolenská 83, Lučenec ŠTATÚT SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA Základná škola s materskou školou Brusno I. časť Základné ustanovenia Čl. 1 Postavenie sociálneho pedagóga (1) Národná rada SR sa 24.júna 2009 uzniesla na Zákone o pedagogických

Podrobnejšie

Microsoft Word - vp ,plán

Microsoft Word - vp ,plán Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spr

Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spr Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spracovala: Mária Koppová Dátum spracovania: Vyhodnotenie

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

I

I Školský vzdelávací program Základná škola 2. stupeň ZŠ Vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺžka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 5-ročná slovenský

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM V BIELI Najlepšie sa učí v materinskom jazyku. / Jan Amos Komenský / Názov školy : Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Adresa : Biel 076 41 Hlavná

Podrobnejšie

untitled

untitled Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací jazyk:... TRIEDNA KNIHA pre primárne vzdelávanie Trieda: Školský rok:....../... Začiatok školského roka dňa: Koniec prvého polroka dňa: Koniec druhého polroka

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Sveda

Microsoft PowerPoint - Sveda Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF Dušan Šveda Žilina, 9. februára 2016 Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 1 Hlavné ciele činnosti SMS - vytvorenie

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

Microsoft Word - InovovanýISCED2_2018_2019

Microsoft Word - InovovanýISCED2_2018_2019 Základná škola, Školská č. 299, Skýcov Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy Predkladateľ Názov školy Adresa školy

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Podrobnejšie

Žiadosť o akreditáciu

Žiadosť o akreditáciu Operačný program: Prioritná os: Prijímateľ: Názov projektu: Kód žiadosti o NFP: Aktivita: Ľudské zdroje 1.Vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum Škola otvorená všetkým NFP312010D079 3. Zvyšovanie kompetencií

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou P L Á N P R Á C E V Ý C H O V N É H O P O R A D C U Školský rok 2018/2019 Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania

Podrobnejšie

ŠkVP1718

ŠkVP1718 Školský vzdelávací program 1. stupeň ZŠ ISCED 1 2. stupeň ZŠ ISCED 2 V Pezinku 4. 9. 2017 Mgr. Ingrid Jurčová riaditeľka školy Školský vzdelávací program: BIELENISKO B - bystrý I - iniciatívny E - emotívny

Podrobnejšie

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Základná škola, Malonecpalská ul

Základná  škola,  Malonecpalská ul Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza INOVOVANÝ školský vzdelávací program s názvom: Škola tvorivých detí, pripravených na život vo vedomostnej spoločnosti, škola pre

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ  PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 5 Košice september 2018 Dodatok č. 5 1 Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie