SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe"

Prepis

1 SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

2 Poznámka Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej rade a Rade nájdete na webovej stránke: alebo ich poskytne oddelenie Generálneho sekretariátu Rady pre informovanie verejnosti: Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussels BELGIQUE/BELGIË Navštívte našu internetovú stránku: Ďalšie informácie o Európskej únii sú k dispozícii na Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2018 Predchádzajúce vydanie: 2015 Print ISBN doi: / QC SK-C PDF ISBN doi: / QC SK-N Európska únia, 2018 Reprodukcia je povolená len pod podmienkou uvedenia zdroja. Fotografie: Fotolia.com, Frontex Na použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nepodlieha autorskému právu EÚ, si treba vyžiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

3 SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

4 Y.L. Ph oto gra phi es F Foto lia.co m Y t OBSAH Úvod...3 Právo na voľný pohyb bez kontrol na vnútorných hraniciach...5 Policajná a colná spolupráca Vnútorné hranice Vonkajšie hranice Schengenský informačný systém (SIS)...6 Justičná spolupráca...8 Víza...8 Azyl...9 Mapa schengenského priestoru...10

5 ÚVOD Schengen, dedina v južnom Luxembursku na rieke Mosela nachádzajúca sa na mieste, kde sa stretávajú územia pôvodných zmluvných strán Schengenskej dohody (Francúzska, Nemecka a štátov Beneluxu), sa stal synonymom pre zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a voľný pohyb v Európe. Vývoj schengenského priestoru bol postupný: Európsk a únia ia Začal sa 14. júna 1985, keď päť krajín (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Holandsko) podpísalo Schengenskú dohodu. O päť rokov neskôr sa v Schengenskom dohovore stanovilo, akým spôsobom sa zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach bude uplatňovať v praxi. Ustanovil sa v ňom aj súbor kompenzačných opatrení potrebných na posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach, vymedzenie postupov udeľovania jednotných víz, boj proti obchodovaniu s drogami a vytvorenie spoločného systému výmeny informácií Schengenského informačného systému (SIS). Ku skutočnému zrušeniu hraničných kontrol došlo 26. marca 1995, keď sedem krajín (päť pôvodných plus Portugalsko a Španielsko) zrušilo kontroly na svojich vnútorných hraniciach. marec 2018 SK SCHENGEN 3

6 Odvtedy sa priestor bez kontroly vnútorných hraníc neustále rozširuje. V súčasnosti ho tvorí 22 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko a štyri krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ: Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. V budúcnosti, po tom, čo sa zruší kontrola na zostávajúcich vnútorných hraniciach s Bulharskom, Chorvátskom a Rumunskom, bude oblasť bez kontroly vnútorných hraníc zahŕňať 29 európskych krajín. Cyprus, Írsko a Spojené kráľovstvo vzhľadom na svoju špecifickú situáciu neuplatňujú schengenské pravidlá v plnej miere. EÚ pravidelne hodnotí každú krajinu schengenského priestoru, aby sa zabezpečilo, že všetci správne uplatňujú dohodnuté pravidlá. Rob Pitman n F Foto lia ia.co.com Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach má dosah na ďalšie oblasti politík, napríklad na to, ako riešiť otázku cezhraničnej trestnej činnosti, cezhraničného cestovania, cezhraničného obchodu a cezhraničnej justície. Pravidlá uplatňované v rámci schengenského priestoru sa preto netýkajú iba zrušenia kontroly vnútorných hraníc, ale aj víz, azylu 1 a policajnej, colnej a justičnej spolupráce. 1 Hoci oblasť azylu bola pôvodne zahrnutá v Schengenskej dohode, formálne sa už nepovažuje za súčasť schengenského acquis. 4 SCHENGEN SK marec 2018

7 PRÁVO NA VOĽNÝ POHYB BEZ KONTROL NA VNÚTORNÝCH HRANICIACH Právo na voľný pohyb v schengenskom priestore je právom nielen pol miliardy európskych občanov, ale aj všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v schengenskom priestore zdržiavajú legálne. Zahraniční občania s pobytom v schengenskom priestore požívajú toto právo bez toho, aby potrebovali víza, pokiaľ je platné ich povolenie na pobyt. Zahraniční občania, ktorí cestujú v rámci schengenského priestoru, sa v ňom tiež môžu voľne pohybovať počas období, ktoré nepresiahnu 90 dní v rámci 180 dňového obdobia. Právo na voľný pohyb znamená, že už nie je potrebné stáť v radoch na letiskách, morských alebo pozemných hraniciach a podrobovať sa kontrolám na vnútorných hraniciach. Odstránila sa infraštruktúra kontrol, ako napríklad kabíny pohraničnej stráže a iné fyzické bariéry. Každá zúčastnená krajina má však právo vykonávať kontroly osôb a colné kontroly kdekoľvek na svojom štátnom území ako súčasť každodennej práce policajných a colných kontrol, ako aj kontrol v oblasti prisťahovalectva. Príklady siahajú od cestných dopravných kontrol až po boj proti organizovanej trestnej činnosti. Za mimoriadnych okolností, v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, sa kontrola na vnútorných hraniciach môže na obmedzený čas obnoviť. POLICAJNÁ A COLNÁ SPOLUPRÁCA VNÚTORNÉ HRANICE Susediace krajiny úzko spolupracujú a sú oprávnené vykonávať spoločné operácie a kontroly na oboch stranách svojich spoločných hraníc. Príkladmi sú kontrolované dodávky drog, ako aj spoločné policajné hliadky. Príslušníci orgánov presadzovania práva môžu tiež vykonávať cezhraničné sledovanie a prenasledovanie na území susedných členských štátov, napríklad ak sa osoba podozrivá z trestnej činnosti pokúša polícii jednej krajiny uniknúť prekročením hraníc do susednej krajiny. V prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti môže členský štát výnimočne obnoviť kontroly na niektorých alebo všetkých vnútorných hraniciach na veľmi obmedzené obdobie, ktoré v zásade nepresiahne 30 dní. Medzi príklady patria významné športové podujatia, ktoré môžu viesť k ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. marec 2018 SK SCHENGEN 5

8 VONKAJŠIE HRANICE Vonkajšie hranice schengenského priestoru majú dĺžku viac ako km (z toho je približne 80 % morských a 20 % pozemných hraníc) a zahŕňajú stovky letísk a námorných prístavov, ako aj pozemných hraničných priechodov. Každý štát schengenského priestoru je zodpovedný za kontrolu svojich vonkajších hraníc. Normy a úroveň kontrol sú rovnaké na všetkých hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v schengenskom priestore bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Spoločné pravidlá sú ustanovené v Kódexe schengenských hraníc. V roku 2005 sa zriadila Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex 2 ), ktorej hlavnou úlohou je dopĺňať vnútroštátne systémy riadenia hraníc členských štátov, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, prostredníctvom podpory integrovaného riadenia všetkých typov vonkajších hraníc a koordinácie operačnej spolupráce na úrovni EÚ. V roku 2016 sa mandát agentúry Frontex (ktorej názov sa zmenil na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž ) rozšíril s cieľom efektívnejšie riešiť migračné výzvy a prípadné budúce hrozby na vonkajších hraniciach EÚ. Príslušníci pohraničnej stráže jednej krajiny sa môžu vyslať do inej krajiny s cieľom zúčastniť sa na spoločných operáciách a poskytovať podporu členským štátom, ktoré sú vystavené osobitnému tlaku. V súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa malého pohraničného styku na vonkajších hraniciach uzavreli niektoré štáty schengenského priestoru so susediacimi tretími krajinami dvojstranné dojednania, ktorých súčasťou je povolenie na malý pohraničný styk, s cieľom uľahčiť malý pohraničný styk, obchod, spoločenskú a kultúrnu výmenu a regionálnu spoluprácu. SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS) Jedným z najdôležitejších kompenzačných opatrení na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach je SIS. SIS je spoločnou databázou pre hraničné a migračné orgány, ako aj orgány presadzovania práva zúčastnených krajín. Prístup k nemu majú orgány na hraniciach, v rámci územia jednotlivých krajín a na konzulátoch v zahraničí, ako aj Eurojust a Europol. Na SIS sa vzťahujú osobitne prísne pravidlá ochrany údajov. K januáru 2017 obsahoval SIS viac ako 70 miliónov zápisov, ktoré sa týkali: fyzických osôb (vyše ), ktorým sa nepovolil vstup a zdržiavanie sa v schengenskom priestore (58 %), ktoré majú byť zatknuté (európsky zatykač) (4 %), ktoré sú nezvestné (12 %), ktoré sú predvolané pred justičný orgán (14 %), ktoré sú predmetom diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol (12 %) SCHENGEN SK marec 2018

9 Frontex a stratených alebo odcudzených predmetov (približne 69 miliónov) na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestných konaniach: nevyplnené alebo vydané doklady (80 %), ako napríklad cestovné pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, povolenia na pobyt, doklady o vozidlách, vozidlá, lode, závesné lodné motory, prívesy, kontajnery, karavany, lietadlá a evidenčné čísla vozidiel (12 %), strelné zbrane (1 %) a bankovky, cenné papiere a platobné prostriedky (7 %). Príslušné orgány nahliadajú do SIS viac ako 10 miliónov krát denne. V roku 2016 sa zaznamenalo viac ako pozitívnych lustrácií: podarilo sa nájsť približne osôb a predmetov vrátane takmer odcudzených vozidiel. To znamená, že každý deň sa zaznamenalo viac ako 550 pozitívnych lustrácií (vrátane priemerne 40 nájdených odcudzených vozidiel a 33 zatknutých hľadaných osôb denne). Na konci roku 2016 Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade súbor návrhov na nový právny rámec SIS. Cieľom návrhov je zlepšiť SIS z technického hľadiska, so zreteľom na rastúci počet zápisov, dopytov a pozitívnych lustrácií, a reagovať najmä na vývoj podôb závažnej trestnej činnosti vrátane terorizmu. Novým právnym rámcom by sa mali okrem iného rozšíriť kategórie zápisov, ktoré sa vkladajú do SIS, a poskytnúť širší prístup európskym agentúram. marec 2018 SK SCHENGEN 7

10 A nyk nyk yka Fo Fo tol ia.com JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA Krajiny schengenského priestoru uplatňujú určité osobitné pravidlá na uľahčenie postupov týkajúcich sa vzájomnej justičnej spolupráce. To zahŕňa zásadu ne bis in idem, aby osoba nemohla byť stíhaná a potrestaná dvakrát za ten istý trestný čin v rôznych krajinách schengenského priestoru. Väčšina pôvodných schengenských ustanovení týkajúcich sa policajnej a justičnej spolupráce sa už začlenila do aktov EÚ, ktoré sú uplatniteľné na všetky členské štáty EÚ. VÍZA Spoločné schengenské vízum (krátkodobé vízum kategórie C) sa udeľuje štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí navštívia schengenský priestor a na ktorých sa vzťahuje vízová požiadavka podľa nariadenia (EÚ) č. 539/2001. Umožňuje sa ním voľný pohyb v rámci schengenského priestoru počas obdobia jeho platnosti. Toto 8 SCHENGEN SK marec 2018

11 obdobie nemôže presiahnuť 90 dní počas akéhokoľvek 180 dňového obdobia. Pobyty, ktoré trvajú dlhšie ako 90 dní, ako aj otázky týkajúce sa bydliska v krajinách schengenského priestoru sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi (vízum kategórie D) s výnimkou legálnych pobytov osobitných kategórií ľudí, napríklad študentov a výskumných alebo sezónnych pracovníkov, ktoré sú upravené osobitnými smernicami EÚ. Na celom svete sa v roku 2016 udelilo 13,9 milióna schengenských víz. Počet dlhodobých víz (národné víza na pobyty trvajúce dlhšie ako 90 dní), ktoré udelili krajiny schengenského priestoru v roku 2013, dosiahol o niečo viac ako 1 milión. Krajiny schengenského priestoru spolupracujú s cieľom uľahčiť žiadateľom o víza podávanie žiadostí o udelenie schengenských víz v ich vlastných krajinách alebo regiónoch. Všetky konzuláty krajín schengenského priestoru uplatňujú na celom svete rovnaké pravidlá na udeľovanie víz kategórie C. Vízový informačný systém (VIS), ktorý členským štátom a hraničným priechodom na vonkajších hraniciach poskytuje spojenie so spoločnou databázou, bol uvedený do prevádzky v októbri 2011 a v súčasnosti už pokrýva všetky regióny sveta. Systém uľahčuje spracovanie žiadostí o udelenie víza na konzulátoch krajín schengenského priestoru na celom svete a prispieva k vyššej účinnosti kontroly vonkajších hraníc. AZYL 3 V roku 2016 vydalo všetkých 28 členských štátov EÚ spolu rozhodnutí. Existuje mechanizmus (dublinské nariadenie a nariadenie Eurodac) na určenie štátu zodpovedného za vybavenie žiadosti o azyl s cieľom predísť tomu, aby tá istá osoba podala v rôznych krajinách schengenského priestoru viaceré žiadosti o azyl, a zabrániť riziku, že žiadna z týchto krajín sa takýmito žiadosťami nebude zaoberať. Na tento účel sa vytvorila databáza na výmenu odtlačkov prstov (Eurodac). V máji a júli 2016 Komisia predložila sedem legislatívnych návrhov na reformu spoločného európskeho azylového systému (CEAS) s cieľom zlepšiť fungovanie CEAS tým, že sa odstráni rozdielne zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl a rozdiely v miere uznaných žiadostí o azyl medzi členskými štátmi, znížia sa sekundárne pohyby a prispeje sa k spravodlivejšiemu rozdeleniu zodpovednosti za poskytovanie ochrany tým, ktorí ju potrebujú, medzi členské štáty. Tieto návrhy sú v súčasnosti v rôznych fázach rokovaní spoluzákonodarcov (Európsky parlament a Rada). 3 Hoci oblasť azylu bola pôvodne zahrnutá v Schengenskej dohode, formálne sa už nepovažuje za súčasť schengenského acquis. marec 2018 SK SCHENGEN 9

12 Členské štáty EÚ, ktoré schengenské pravidlá uplatňujú v plnej miere* 1995: Belgicko Francúzsko Nemecko Luxembursko Holandsko Portugalsko Španielsko 1997: Rakúsko Taliansko 2000: Grécko 2001: Dánsko Fínsko Švédsko 2007: Česká republika Estónsko Maďarsko Lotyšsko Litva Malta Poľsko Slovensko Slovinsko Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, ale schengenské pravidlá uplatňujú v plnej miere* 2001: Island Nórsko 2008: Švajčiarsko 2011: Lichtenštajnsko NL Členské štáty EÚ, ktoré sa pripravujú na uplatňovanie schengenských pravidiel v plnej miere* LU Bulharsko Chorvátsko Rumunsko Členské štáty EÚ, ktoré neuplatňujú schengenské pravidlá, alebo ich uplatňujú čiastočne* Cyprus Írsko Spojené kráľovstvo * december SCHENGEN SK marec 2018

13 AZORY (PT) DK KANÁRSKE OSTROVY (ES) LI SI HR

14 VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ Online Informácie o Európskej únii vo všetkých úradných jazykoch EÚ sú k dispozícii na webovom sídle Europa na adrese Publikácie EÚ Publikácie EÚ si môžete stiahnuť alebo objednať bezplatne alebo za poplatok z kníhkupectva EU Bookshop na adrese Viaceré kópie bezplatných publikácií možno získať aj kontaktovaním služby Europe Direct alebo vášho miestneho informačného centra (viac informácií na adrese Právne predpisy EÚ a súvisiace dokumenty Právne informácie o EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch sú k dispozícii na webovom sídle EUR-Lex na adrese Otvorené údaje z EÚ Portál otvorených dát EÚ ( poskytuje prístup k súborom údajov z EÚ. Údaje možno bezplatne stiahnuť a opakovane používať na komerčné i nekomerčné účely.

15 Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel. +32 (0)

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie EURÓP TY Rada Európskej únie Oznam Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

st14359.sk11.doc

st14359.sk11.doc RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. septembra 2011 (20.09) (OR. fr) 14359/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0242 (COD) FRONT 117 SCH-EVAL 153 SCHENGEN 28 COMIX 583 CODEC 1466 NÁVRH Od: Európska komisia

Podrobnejšie

Rada Rada Európskej únie ZDROJE INFORMÁCIÍ O EURÓPSKEJ RADE A RADE Aký je rozdiel medzi Európskou radou a Radou Európskej únie? Ako môžem navštíviť ti

Rada Rada Európskej únie ZDROJE INFORMÁCIÍ O EURÓPSKEJ RADE A RADE Aký je rozdiel medzi Európskou radou a Radou Európskej únie? Ako môžem navštíviť ti Rada Rada Európskej únie ZDROJE INFORMÁCIÍ O EURÓPSKEJ RADE A RADE Aký je rozdiel medzi Európskou radou a Radou Európskej únie? Ako môžem navštíviť tieto dve inštitúcie? Môžem sledovať ministrov pri práci

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 302 final 2018/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (E

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 302 final 2018/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (E EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 16. 5. 2018 COM(2018) 302 final 2018/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie

TA

TA 8.3.2019 A8-0089/ 001-205 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-205 predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Správa Tanja Fajon A8-0089/2019 Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

TA

TA 8.3.2019 A8-0078/ 001-251 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-251 predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Správa Carlos Coelho Vízový informačný systém A8-0078/2019 (COM(2018)0302 C8-0185/2018

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP), ŠVAJČIARSKO A SEVER Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace

Podrobnejšie

JLS EN-REV-00

JLS EN-REV-00 KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 8.7.2009 KOM(2009) 322 v konečnom znení 2009/0098 (COD) C7-0055/09 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2017 (OR. en) 13171/17 NÁVRH ZÁPISNICE 1 Predmet: LIMITE PV/CONS 53 JAI 899 COMIX zasadnutie Rady

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2017 (OR. en) 13171/17 NÁVRH ZÁPISNICE 1 Predmet: LIMITE PV/CONS 53 JAI 899 COMIX zasadnutie Rady Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2017 (OR. en) 13171/17 NÁVRH ZÁPISNICE 1 Predmet: LIMITE PV/CONS 53 JAI 899 COMIX 681 3 564. zasadnutie Rady Európskej únie (spravodlivosť a vnútorné veci), ktoré

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 7.9.207 A8-0065/ Pozmeňujúci návrh Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Správa Jussi Halla-aho Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích

Podrobnejšie

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP), ŠVAJČIARSKO A SEVER Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Termínované vklady Poplatok

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 17. júla 2012 (OR. en) 11044/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0137 (NLE) VISA 122 COEST 204 OC 300 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: DOHODA medzi Európskou úniou

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Mesačný poplatok V cene účtu je zahrnuté:

Podrobnejšie

LOGO

LOGO DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) DIČ podľa tém: 1. AT Rakúsko Post.v-2-mi@bmf.gv.at Útvar informačných technológií federálneho ministerstva financií 2. BE Belgicko helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be tel: +32

Podrobnejšie

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP), ŠVAJČIARSKO A SEVER Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 29. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/1/19 REV 1 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CAD

Rada Európskej únie V Bruseli 29. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/1/19 REV 1 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CAD Rada Európskej únie V Bruseli 29. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/1/19 REV 1 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CADREFIN 250 CODEC 1146 COMIX 280 POZNÁMKA Od: Komu: Predmet:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/19 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CADREFIN 25

Rada Európskej únie V Bruseli 24. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/19 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CADREFIN 25 Rada Európskej únie V Bruseli 24. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0249(COD) 9629/19 JAI 572 FRONT 195 VISA 118 SIRIS 99 CADREFIN 250 CODEC 1146 COMIX 280 POZNÁMKA Od: Komu: Predmet:

Podrobnejšie

COM(2012)681/F1 - SK

COM(2012)681/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 26. 11. 2012 COM(2012) 681 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Siedma správa o zachovávaní vízových požiadaviek niektorými tretími krajinami v rozpore so zásadou

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Podnikateľský

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 2. mája 2019 (OR. en) 2017/0352 (COD) PE-CONS 31/19 COSI 26 VISA 34 FRONT 55 FAUXDOC 12 ASIM 17 COPEN

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 2. mája 2019 (OR. en) 2017/0352 (COD) PE-CONS 31/19 COSI 26 VISA 34 FRONT 55 FAUXDOC 12 ASIM 17 COPEN EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 2. mája 2019 (OR. en) 2017/0352 (COD) PE-CONS 31/19 COSI 26 VISA 34 FRONT 55 FAUXDOC 12 ASIM 17 COPEN 54 DAPIX 58 JAI 127 ENFOPOL 66 CT 11 ENFOCUSTOM 33 CSCI

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 6. 2012 COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o

Podrobnejšie

untitled

untitled SK Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu MAREC 2010 Upozornenie Toto znenie prijaté Radou pre spravodlivosť a vnútorné veci na zasadnutí, ktoré sa konalo

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske 26.7.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 244/15 EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení

Podrobnejšie

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016)

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ŠTATISTIKY EURÓPSKEJ AGENTÚRY O INKLUZÍVNOM

Podrobnejšie

31999L0037_001sk

31999L0037_001sk 07/zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 138/57 SMERNICA RADY 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá RADA EURÓPEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

CODE2APC

CODE2APC EURÓPSKY PARLAMENT 2004 Dokument na zasadanie 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) SK 15/01/2009 Spoločná pozícia Spoločná pozícia prijatá Radou 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ ,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, 911 50 Trenčín, 032/7400 401, www.fsev.tnuni.sk Podmienky prijatia pre AR 2019/2020 Informácie o

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty Bežné účty Mesačný poplatok Účet samosprávy 5,90 EUR Grantový

Podrobnejšie

United Airlines - eSky.sk

United Airlines - eSky.sk Posledná aktualizácia: 14.04.2019 Batožina: rozmery a váhový limit - United Airlines United Airlines Oboznámte sa s pravidlami prepravy príručnej batožiny pri letoch so spoločnosťou United Airlines. Nezabúdajte,

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Movements_of_live_animals_sk.DOCX

Movements_of_live_animals_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V Bruseli 27. februára 2018 OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI ZDRAVIA

Podrobnejšie

SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie)

SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie) SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie) účinnosť od 17. 05. 2018 2018 O B S A H Článok 1 Základné

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Ostatné služby Vedenie účtu - mesačný poplatok

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované ŠÚ SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 22.04.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 29.04.2006 do: 31.01.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 227 V y h l á š k a Ministerstva

Podrobnejšie

Application, Assessment and Decision making procedure

Application, Assessment  and Decision making procedure program INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007-2013 PhDr. Marek Hajduk, PhD. riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

COM(2018)472/F1 - SK

COM(2018)472/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 6. 2018 COM(2018) 472 final 2018/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo:

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. augusta 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0162 (NLE) 11650/17 ADD 1 VISA 313 COEST 215 NÁVRH Od: Dátum do

Rada Európskej únie V Bruseli 9. augusta 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0162 (NLE) 11650/17 ADD 1 VISA 313 COEST 215 NÁVRH Od: Dátum do Rada Európskej únie V Bruseli 9. augusta 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0162 (NLE) 11650/17 ADD 1 VISA 313 COEST 215 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 25. júla 2017 Komu: Jordi AYET PUIGARNAU,

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

COM(2016)744/F1 - SK

COM(2016)744/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 29. 11. 2016 COM(2016) 744 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice 2015/413/EÚ, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných

Podrobnejšie

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Voľný pohyb služieb v EÚ Štyri základné slobody v rámci Jednotného trhu EÚ Voľný pohyb tovarov Voľný pohyb kapitálu Voľný pohyb služieb a sloboda usadenia sa Voľný pohyb osôb Zmluva o založení Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 8. 2016 COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za rok 2015 SK SK PRÍLOHA

Podrobnejšie

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra ŠTIP NDIÁ na študijné pobyty v zahraničí 2019: 144 štipendijných ponúk pre ŠTUDENTOV!!! Z nich 58 administruje SAIA Programy SAIA 1. Akademické mobility (štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych

Podrobnejšie

PR_COD_1recastingam

PR_COD_1recastingam Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0040/2019 28.1.2019 ***I SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

Shutterstock/ Aleksandar Videnovic Asistenčná služba pre európsku iniciatívu občanov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore Európsky hospodársky

Shutterstock/ Aleksandar Videnovic Asistenčná služba pre európsku iniciatívu občanov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore Európsky hospodársky Shutterstock/ Aleksandar Videnovic Asistenčná služba pre európsku iniciatívu občanov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore Európsky hospodársky a sociálny výbor shutterstock/arthimedes EURÓPSKA INICIATÍVA

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2018 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta 3. júna 2016. V súlade s definíciou

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 15.10.2010 v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie