Čiastka 106/2013

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Čiastka 106/2013"

Prepis

1

2

3

4

5 Ukazovateľ a b 1 Príjmy spolu A. Daňové príjmy A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku v tom: daň z príjmov fyzickej osoby v tom: zo závislej činnosti z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu daň z príjmov právnickej osoby daň z príjmov vyberaná zrážkou A.2 Dane za tovary a služby v tom: daň z pridanej hodnoty spotrebné dane dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií A.4 v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom B. Nedaňové príjmy C. Granty a transfery Tuzemské granty a transfery Prostriedky z rozpočtu Európskej únie Výdavky spolu Prebytok / Schodok ( +/- )

6 Kapitola Záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ a 1 2 Kancelária Národnej rady SR Kancelária prezidenta SR Úrad vlády SR Kancelária Ústavného súdu SR Najvyšší súd SR Generálna prokuratúra SR Najvyšší kontrolný úrad SR Slovenská informačná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo financií SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Štatistický úrad SR Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Úrad jadrového dozoru SR Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Protimonopolný úrad SR Národný bezpečnostný úrad Správa štátnych hmotných rezerv SR Všeobecná pokladničná správa Slovenská akadémia vied Spolu

7 z toho: Kapitola Výdavky celkom Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ Prostriedky na spolufinancovanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufinancovanie) a Kancelária Národnej rady SR Kancelária prezidenta SR Úrad vlády SR Kancelária Ústavného súdu SR Najvyšší súd SR Generálna prokuratúra SR Najvyšší kontrolný úrad SR Slovenská informačná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo financií SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Štatistický úrad SR Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Úrad jadrového dozoru SR Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Protimonopolný úrad SR Národný bezpečnostný úrad Správa štátnych hmotných rezerv SR Všeobecná pokladničná správa Slovenská akadémia vied Spolu

8 01 - Kancelária Národnej rady SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu A90N 0D40M Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR. Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.mf SR-NR SR SK PRES NR SR 02 - Kancelária prezidenta SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR Výkon funkcie prezidenta SR. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky Úrad vlády SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu P Tvorba a implementácia politík P01 06P010M 06P010N 06P010O 06P010P 06P010R 06P010S 06P010T 06P010V 06P010W 06P02 06P P P P020H 06P07 06P08 06P09 06P P0902 Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR. - Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie - Finančný mechanizmu EHP - Finančný mechanizmus Norského kráľovstva - Finančný mechanizmus EHP - Fond počiatočného kapitálu - Nórsky finančný mechanizmus - Fond počiatočného kapitálu - Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita informačná spoločnosť - Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj - Operačný program Technická pomoc-horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity - Švajčiarsky finančný mechanizmus-fond technickej asistencie - Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom - Činnosti Úradu vlády SR - Podporné činnosti - Stratégia informatizácie spoločnosti - Podpora športu a mladeže - Revitalizácia krajiny - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - Tanečné divadlo - Ifjú Szivek - Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín - Ľudské práva, boj proti diskr. a interet.dialóg - PROGRESS

9 Názov 06P Projekt Sobibor 06P Menšinová kultúrna politika P P ERAS P0A 06P0A01 06P0A02 06P0A04 06P0A05 06P0A06 06P0A07 - Splnomocnenec pre národnostné menšiny - Švajčiarsky finančný mechanizmus - Fond technickej asistencie - ŠFM - Štipendijný fond - ŠFM - Prevencia a manažment prírodných katastrof - ŠFM - Národné lesnícke centrum - ŠFM - Štátna ochrana prírody - ŠFM - Blokový grant - ŠFM 06P0A08 - Ministerstvo vnútra P0A09 - Ministerstvo spravodlivosti P0A0A 06P0A0B 06P0A0C - Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch - Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP - Technická a odborná príprava 06P0B - Finančný mechanizmus EHP a NFM až P0B01 - Technická asistencia FM EHP a NFM P0B02 06P0B03 06P0B04 06P0B05 06P0B06 06P0B07 06P0C 06P0C01 06P0C02 06P0C03 06P0C04 06P0C05 0A9 0A905 0A90F 0A90U 0AR 0AR01 - Prispôsobenie sa zmene klímy - Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností - Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva - Zelené inovácie v priemysle - Cezhraničná spolupráca - Domáce a rodovo podmienené násilie - Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít - Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie - Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie - Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita - Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou. Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR MPRV SR - Protidrogová politika Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie Úrad vlády SR Protidrogová politika 0AT Medzirezortný program Technická pomoc G0B 06G0B02 06G0B03 06G1E 06G1E01 06G1F 06G1F01 0D407 Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného Kvalita služieb zamestnanosti - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Efektívna verejná správa mimo BA SPK - Efektívna verejná správa v BA SPK Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami SK PRES ÚV SR

10 05 - Kancelária Ústavného súdu SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu A Ochrana ústavnosti Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 0A90K 0A90K01 0A90Q 0A90Q01 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚS SR - Elektronizácia služieb ÚS SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MF SR - ÚS SR - Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 06 - Najvyšší súd SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu. Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva. 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov Posilnenie nezávislosti súdnictva. O personálnych otázkach sudcov každoročne rozhodovať v termíne do 40 kalendárnych dní Generálna prokuratúra SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb. 06R01 06R02 06R03 06R04 0A90H 0A90H01 0AR0D 0AU04 0D40F - Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní - Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti - Riadenie, kontrola a podpora - Zefektívnenie činnosti ÚŠP Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na centrálnej úrovni MF SR - GP SR - Elektronické služby GP SR Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR SK PRES GP SR 08 - Najvyšší kontrolný úrad SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu S Nezávislá kontrolná činnosť

11 Názov Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom. Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými štandardmi Slovenská informačná služba ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu T Informačná činnosť Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR. 06T01 06T02 06T03 06T T Spravodajská činnosť - Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky - Riadenie, podpora, kontrola - Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI) - Podporné činnosti 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu U Rozvoj zahraničných vzťahov U09 06U U U U0A 06U0A01 06U0A02 06U0A03 06U0A04 06U0A08 Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí. - Reprezentácia SR v zahraničí - Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí - Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí - Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov - Tvorba a implementácia politík - Riadenie programov - Súdny spor GA/NA - Spolupráca s tretím sektorom - Vzdelávanie zamestnancov - Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv 0D3 Pomoc krajanom v zahraničí T Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Oficiálna rozvojová pomoc Plnenie Miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja rozvojových krajín 05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV T0A01 - Humanitárna pomoc Slovenskej republiky - MZV SR 05T0A02 - Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach Príspevky SR do MO - MZV SR AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky 0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV SR D4 SK PRES 2016 Vytvoriť predpoklady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES). 0D401 SK PRES MZVaEZ SR

12 Názov Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MZV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 0A90L Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZV SR 11 - Ministerstvo obrany SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Rozvoj obrany Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR Rozvoj infraštruktúry síl Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu Rozvoj komunikačných a informačných systémov 096 Obrana Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky Riadenie a podpora obrany Riadenie obrany Bezpečnostná podpora Správa nehnuteľného majetku Ostatná podpora Velenie a zaručovanie obrany Velenie a podpora velenia Pozemná obrana Vzdušná obrana Výcvik a podpora ozbrojených síl Operácie mimo územia štátu 06E Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Podpora obrany Pokračovať v udržiavaní a postupnom zdokonaľovaní funkčnosti systému obrannej infraštruktúry, úloh podpory a všestranného zabezpečenia činnosti ozbrojených síl SR a ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ na území SR v rámci podpory hostiteľskej krajiny. 06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR 05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR H02 Hospodárska mobilizácia MO SR A90R 0AR07 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika 0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR D40K 0DB02 SK PRES MO SR Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR 12 - Ministerstvo vnútra SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu D5 Výchova a vzdelávanie mládeže D501 0D502 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve

13 Názov 0D503 - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B D504 - Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR 0D Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami - opatrenie D Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. pre Bratislavský kraj 0D505 - Rozvojové projekty 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa D601 0D D D D D602 0D D603 0D D D D D D D D D604 0D D605 0D D606 0D Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti - Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite - Bezpečnosť schengenského priestoru - Prevencia kriminality - Boj proti obchodovaniu s ľuďmi - Záchrana života a zdravia - záchranné zložky - Záchrana života a zdravia - Okresné úrady - Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie - Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - Výstavba a bytová politika - Územná vojenská správa - Kataster - Životné prostredie - Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo - Cestná doprava a pozemná komunikácia - Archívnictvo - Archívnictvo - Azylová politika - Azylová politika - Integrovaný záchranný systém - Integrovaný záchranný systém 0D607 - Centrálna podpora 0D Centrálna podpora 0D Starostlivosť o ľudské zdroje D D D608 0D D609 0D D D D D D D D D60A 0D60A01 0D60A02 0D60A03 0D60A04 - Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ - Agenda splnomocnencov vlády SR - Riadenie a kontrola - Riadenie a kontrola - Voľby - Voľby do orgánov samosprávy obcí - Nové voľby do orgánov samosprávy obcí - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov - Voľby do Európskeho parlamentu - Referendum - Projekty Európskej únie - Európsky fond pre utečencov - Európsky fond pre návrat - Fond pre vonkajšie hranice - Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci 0D60A05 0D60A06 0D60A07 0D60A08 - Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) - Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders) - Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police) Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

14 Názov Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými zbraňami v čase vojny a vojnového stavu a ich teroristického použitia v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu. 08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry. 0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia E0J 06G0V 06G0V01 MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu Gestor:11 Ministerstvo obrany SR Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania 06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií A908 0A A90802 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR - Elektronizácia služieb matriky - IS Identifikátor fyzických osôb 0A A A A A A IS Register fyzických osôb - IS Register adries - Elektronická identifikačná karta - Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla - Elektronické služby centrálnej ohlasovne - Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR 0A Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika AU02 MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM 0D40D SK PRES MV SR 0DB01 Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MV SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR 13 - Ministerstvo spravodlivosti SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Väzenstvo Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry. Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie Zdravotná starostlivosť vo väzenstve Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru Vzdelávanie zamestnancov Preventívna starostlivosť o zamestnancov Ochrana inštitúcií justície 08P Financovanie systému súdnictva

15 Názov 08P02 08P03 08P04 08P P P P05 08P P P08 08P09 Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie. Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci - 06X0102 Prevádzka súdov - 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok - 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve - Inštitút vzdelávania MS SR - Justičná akadémia - Vzdelávanie ostatných organizácií - Projekty reformy súdnictva - Obchodný register - Projekt e - government - Centrum právnej pomoci - Komplexný informačný systém ekonomickej a personálnej agendy 08R Tvorba a implementácia politík R01 08R R A 06G0C 06G0I 06G1C 06G1D Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície. Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy. - Riadiaca činnosť ministerstva Riadenie ústredného orgánu - Financovanie odškodňovania Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR H0U 0A90J 0A90J01 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR - Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX) 0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika AU03 0D40B Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR SK PRES MS SR 15 - Ministerstvo financií SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Výber daní a cla Efektívny výber daní a cla. Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou. Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy UNITAS Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov Výber daní a cla finančnou správou Výkon funkcií finančnej správy Rozvoj informačných systémov finančnej správy 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií

16 Názov Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky. Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu. Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 95) Tvorba a implementácia politík Kontrola, vládny audit a vnútorný audit Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách F G - Finančná kontrola a audit MDVRR SR MF SR - Solidarita a riadenie migračných tokov Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR Distribúcia kolkov Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva F J K L M - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti - Finančné riadenie MDVRR SR MF SR - Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR MF SR - Informačné systémy MDVRR SR MF SR - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR MF SR N - Technická asistencia OP INTERACT II O - Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR P - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika Q - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika S - Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru Informačný systém pre systém štátnej pokladnice Rozpočtový informačný systém Informačný systém účtovníctva fondov Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií Manažovaná bezpečnostná služba Centrálny účtovný systém Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR G1A Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G1A01 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK MF SR opatrenie G1B Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G1B01 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami MF SR opatr H05 Hospodárska mobilizácia MF SR Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Príspevky SR do MO - MF SR A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb A A Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry A Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií 0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu A Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 0A904 Technická pomoc A A AR09 - Technická pomoc pre RO OP IS - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika 0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike AT01 Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-mf SR

17 0AT02 0AU05 0D408 0DB05 Názov Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-mf SR Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR SK PRES MF SR Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo životného prostredia SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Starostlivosť o životné prostredie Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu. Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia. Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR Zachovanie biologickej a krajinnej diverzity Ochrana a racionálne využívanie vôd Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd Ochrana pred povodňami Vodné diela (stavby) Výskum a vývoj V W - Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF) - Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF) Povodie Váhu a Dunaja - aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd ( ) B - Ochrana pred povodňami ( ) E F G - Priorita 2011 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS - Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135) - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému Ochrana ovzdušia Kvalita ovzdušia Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy ( ) Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory Zhodnocovanie odpadov A - Odpadové hospodárstvo ( ) Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia Geologický výskum Geologický prieskum Ostatná činnosť Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036) Environmentálne záťaže Svahové deformácie Podmienky a možnosti sekvestrácie skleníkových plynov, najmä CO Odpad z ťažobného priemyslu Ochrana prírody a krajiny Druhová a územná ochrana Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny ( ) LIFE B - Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121) Územný rozvoj a tvorba krajiny Interreg B CADSES Interreg B CADSES (MID-Taliansko) 076 Tvorba a implementácia politík Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.

18 Názov Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov Inšpekčná činnosť Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít Technická asistencia INTERREG IIIB B - Technická pomoc ( ) C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa) Integrovaná starostlivosť o životné prostredie Úrady životného prostredia Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR A90O 0A90S 0AS07 0D404 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR 1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.mf SR - MŽP SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému - MŽP SR MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR SK PRES MŽP 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Tvorba a implementácia politík Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR Koordinácia, tvorba a implementácia politík Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov Štrukturálne fondy Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania a Programu celoživotného vzdelávania 026 Národný program rozvoja športu v SR Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky. Každoročne získavať medailové umiestnenia na najvýznamnejších svetových a európskych podujatiach Šport na školách a rekreačný šport Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví Športovo-talentovaná mládež Materiálno-technický rozvoj športu Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska. Dosahovať podiel novoprijatých študentov - občanov SR na denné štúdium na verejných vysokých školách na generácii 19-ročných na úrovni najmenej 40 % Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl Vysokoškolská veda a technika Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)

19 Názov Rozvoj vysokého školstva Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva Sociálna podpora študentov vysokých škôl Sociálne štipendiá Motivačné štipendiá Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier 078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce. Každoročne zabezpečiť nákup učebníc pre základné a stredné školy. Zabezpečiť nákup nových titulov učebníc pre všetky druhy a typy základných a stredných škôl Rozvoj regionálneho školstva Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva Podpora detí a mládeže 0781A 0781B 0781B01 - Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR - Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca - Rekondičné pobyty pedagógov 0781B03 - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR C 0781F 0781G - Riadenie a implementácia Švajčiarskeho finančného mechanizmu - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR - Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR 0AE Operačný program Výskum a vývoj AE01 0AE0101 0AE0102 0AE02 0AE0201 0AE0202 0AE0203 0AE0204 0AE03 0AE0301 0AE04 0AE0401 0AE0402 0D5 0D501 0D502 0D503 0D504 Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových faktorov rozvoja SR. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 najkvalitnejšie (excelentné) spoločné výskumné programy slovenských a zahraničných výskumnovývojových inštitúcií a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre prácu výskumného personálu prostredníctvom technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení ako aj podporou dlhodobejších excelentných výskumných projektov. Zvýšiť v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 najkvalitnejšie (excelentné) spoločné výskumné programy slovenských a zahraničných výskumnovývojových inštitúcií a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre prácu výskumného personálu prostredníctvom technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení ako aj podporou dlhodobejších excelentných výskumných projektov. Zvýšiť v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces. - Infraštruktúra výskumu a vývoja - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji - Podpora výskumu a vývoja - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v Bratislavskom kraji - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji - Infraštruktúra vysokých škôl - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Výchova a vzdelávanie mládeže - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR 0D Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami - opatrenie 3.2.

20 0D D505 06K Názov - Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. pre Bratislavský kraj - Rozvojové projekty Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Národný program rozvoja vedy a techniky Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja. 06K0A 06K0A02 06K0A03 Zvyšovať medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku. Štátne programy MŠVVaŠ SR - Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja - Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti 06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky K13 06K14 0AA Štátne programy výskumu a vývoja Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja Operačný program Vzdelávanie Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR 0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov AA0101 0AA0102 0AA0103 Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov uskutočniť v rokoch obsahovú reformu vzdelávania na ZŠ a SŠ s ohľadom na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. V rokoch prostredníctvom vytvorenia nových vzdelávacích programov podporiť adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti s dôrazom na zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja. V rokoch podporiť tvorbu programov ďalšieho vzdelávania s dôrazom na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov. - Premena tradičnej školy na modernú - Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti - Podpora ďalšieho vzdelávania 0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami AA0301 0AA0302 V rokoch zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory programov ich vzdelávania. - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj AA0401 0AA0402 Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov uskutočniť v rokoch obsahovú reformu vzdelávania na ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji. - Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj - Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania 0AA05 Technická pomoc MŠVVaŠ SR AA0501 0AA B - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR 05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA) Každoročne poskytnúť 48 vládnych štipendií pre štipendistov z rozvojových krajín. 06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR 0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky. 0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika D403 SK PRES MŠVVaŠ SR

21 21 - Ministerstvo zdravotníctva SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Prevencia a ochrana zdravia Zlepšenie kvality života a zdravie obyvateľstva. Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami Programy WHO Kontrola prenosných chorôb Ochrana zdravia Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog Národný program podpory zdravia Výchova k zdraviu Edičná činnosť Výchova a vzdelávanie Národné preventívne programy 07A Zdravotná starostlivosť Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Každoročne zabezpečiť poistencom štátu poistné na verejné zdravotné poistenie. 07A01 - Poistné za poistencov štátu A03 07A A A030A 07A030B 07A030C 07A030D 07A04 - Zdravotné a liečebné výkony - Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých - Metadonová udržiavacia liečba - Paliatívna a hospicová starostlivosť - Zdravotná starostlivosti v zmysle 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci) - Toxikologické centrum - Katalóg a zoznam zdravotných výkonov - Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia 07A Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR A A040D 07A040G 07A040H - Ostatná technika zdravotníckych zariadení - Laboratórna technika - Stavby zdravotníckych zariadení - Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry - MVRR SR 07A040I - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc (1.1) 07A040J - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (1.2.) 07A040K - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (2.1.) 07A040L - Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky (2.2.) 07B Tvorba a implementácia politík B01 07B B B B B B B B010A 07B010B Realizácia transformačných opatrení v praxi. Koordinovať a zabezpečiť činnosti jednotlivých subjektov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a iných subjektov v rámci rezortu zdravotníctva. - Riadenie, podpora programov - Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu) - Zahraničná oblasť v zdravotníctve - Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne) - Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR - Činnosť Komunikačného odboru MZ SR - Lieková politika - Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR - Činnosť Osobného úradu MZ SR - Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 07B010D - Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)

22 Názov 07B010E - Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.) 07B010F 07B02 07B Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky - Systém zdravotníctva - Plnenie ehealth 07B Zber, spracovanie a analýza údajov B03 07B B B B B0307 0DB - Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva - Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách - Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne - Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti - Veda a výskum v zdravotníctve Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalosti podliehajúcich MZP SZO. 0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR DB Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR 06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora G09 06G G G1K Gestor:11 Ministerstvo obrany SR Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR K0J 06K0P 06K17 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Príspevky SR do MO - MZ SR A90C 0A90C01 0A90C02 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZ SR - Elektronické služby zdravotníctva - Národný zdravotnícky informačný systém 0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov AA0201 0AA0202 0AR04 Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika 0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike D402 Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR SK PRES MZ SR 22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu C Sociálna inklúzia Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia. Znížiť mieru rizika chudoby. Prispieť k vytvoreniu zdrojových predpokladov na výkon pôsobností obcí pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.

Čiastka 106/2012 (438)

Čiastka 106/2012 (438) Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 ( v eurách ) Ukazovateľ a b 1 Príjmy spolu 13 916 196 302 A. Daňové príjmy 8 912 036 000 A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 365 499 000

Podrobnejšie

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013 Strana: 1 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ VLASTNÍCTVA MAJETKU POPLATKY A PLATBY Kancelária Národnej rady SR 2101 0 0 0,0 399 553 138,6 840 1 027 122,3

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 27. 12. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 357 Z Á K O N z 29. novembra 2016 o štátnom rozpočte

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 23. 12. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 333 Z Á K O N z 13. decembra 2017 o štátnom

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Konsolidované znenie výnosu 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/ , ktorým sa ustanov

Konsolidované znenie výnosu 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/ , ktorým sa ustanov 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu: 3889/2003 Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií Vláda A. schvaľuje

Podrobnejšie

SPH.indd

SPH.indd OBSAH PREDHOVOR... 11 Prvá kapitola VNÚTORNÁ SPRÁVA... 13 1.1 Použitá študijná literatúra... 13 1.2 Základné pramene právnej úpravy... 13 1.3 Judikatúra... 19 1.4 Charakteristika vnútornej správy... 19

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

I. , II. , III. V Ý Z V A

I. , II. , III. V Ý Z V A Vykonávacie rozhodnutie Komisie C (2015) 889 zo dňa 12.2.2015 1 Alokácia Celkový rozpočet 182,34 mil. EUR Rozpočet na projekty 171,4 mil. EUR Prostriedky EFRR (85%) 154,99 mil. EUR Prostriedky EFRR na

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny ku skvalitneniu výskumu v oblasti BOZP RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD. Konferencia Aktuálne otázky BOZP 2017 06. - 08.11.2017,

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky predstavu

STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky predstavu STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie

Podrobnejšie

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 5751 0176. fax: +421 2 5751

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY  ÚRAD VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

Ministerstvo ţivotného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Národný work

Ministerstvo ţivotného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Národný work Ministerstvo ţivotného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Národný workshop Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR pod záštitou

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Operačný program: Výskum a inovácie

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA: Aktuálny prehľad grantových výziev- júl 2015 Opatrenie Aktivita Oprávnenosť Uzávierka Suma 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 4.2 Podpora pre investície na

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint 1 S Y S T É M O V É O P A T R E N I A V R Á M C I O P V a I N Á R O D N É P R O J E K T Y C V T I S R J Á N T U R Ň A OBSAH 2 POSLANIE A ČINNOSŤ CVTI SR BEŽIACE NÁRODNÉ PROJEKTY CVTI SR V RÁMCI OP VaV

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

Szolgayova

Szolgayova Bývanie a ŠF Slovensko Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD. generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, MDVRR SR Konferencia Využitie EŠIF pre podporu sociálneho bývania v ČR Praha,

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen BIOTECHNICKÉINOVÁCIE PRI VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY V MESTE ZVOLEN OTVÁRACIA KONFERENCIA TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 13. 11. 2014 PROJEKT A PROGRAM PROJEKT Názov: Číslo: Cieľ: Biotechnickéinovácie pri využití

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018 Návrh Záverečný účet Obce Sološnica za rok 2018 Predkladá : Anna Čermáková Spracoval : Marta Bordáková V Sološnici, dňa 15.4.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.5.2019

Podrobnejšie

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

PHÚ schválený xls

PHÚ schválený xls Plán hlavných úloh Ministerstva školstva na rok 2007 (schválené 2. GPM dňa 14.12.2006) P.č. Názov úlohy Predkladá Termín prerokovania PVM v Termín predloženia na rokovanie vlády Termín predloženia Poznámka

Podrobnejšie

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec Integrácia sektorových politík, regionálneho a územného rozvoja v rámci implementácie Agendy 2030 Sekcia riadenia investícií Október 2018 + 421 2 2092 8xxx kontakt@vicepremier.gov.sk Štefánikova 15-011

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktivity vodárenských spoločností v rámci Operačného programu životné prostredie. Asociácia vodárenských spoločností Ing. Ivana Mahríková, PhD. www.avssr.sk Asociácia vodárenských spoločností AVS združuje

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

5 - Bezpečnosť

5 - Bezpečnosť Program 5 Bezpečnosť Zámer programu Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v

Podrobnejšie

KONTRAKT na rok 2013

KONTRAKT na rok 2013 Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 dňa 28.2.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.6.2013 (ďalej len kontrakt a dodatok ) Čl. I Účastníci

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?  Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

Bez nadpisu

Bez nadpisu Odbor kvality vôd a environmentálnej politiky BVS a.s. Pitná voda -strategická komodita štátu, alebo základné ľudské právo? Teória a prax Ing. Alena Trančíková SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

2007-MS-VUDPaP

2007-MS-VUDPaP K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2007 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS 3 VÝROČNÁ KONFERENCIA OP KŽP 30. NOVEMBER 2018 PRIORITNÁ OS 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 2

Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 2 Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 26.04.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie