KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 2

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 2"

Prepis

1 KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnote žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os Špecifický cieľ.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 1. Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO 1.1 Zvýše produktivity zdravotníckeho zariadenia a kvality poskytovaných služieb Posudzuje sa preukázateľné a kvantifikovateľné zvýše produktivity zdravotníckeho zariadenia na základe vypracovaného transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia a stanovených cieľových hodnôt indikátorov výsledku. Projekt preukázateľne zlepšuje produktivitu zdravotníckeho zariadenia a kvalitu poskytovania služieb Projekt nezvýši produktivitu zdravotníckeho zariadenia Súlad s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov Príspevok k podpore aktivít, ktoré sú v súlade s potrebami regiónu, regionálnymi špecifikami a integračnými trendmi Posudzuje sa, či projekt spĺňa princípy energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov v zmysle IROP. Pozn.: Aplikuje sa len v prípade výstavby a renovácie verejných budov. Posudzuje sa príspevok k podpore aktivít, ktoré sú v súlade s potrebami regiónu, resp. sú v rámci daného regiónu primerané rešpektujúc regionálne špecifiká (napríklad geografia, dopravná dostupnosť, demografia, epidemiológia) a integračné trendy. n/a Projekt spĺňa princípy energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov v zmysle IROP. Projekt nespĺňa princípy energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov v zmysle IROP. Aplikuje sa len v prípade výstavby a renovácie verejných budov. Z vyplýva, že budú podporované služby, ktoré sú v súlade s potrebami regiónu, resp. sú v rámci predmetného regiónu primerané, zohľadňujúc regionálne špecifiká (napr. geografia, dopravná dostupnosť, demografia, epidemiológia) a integračné trendy a z hľadiska očakávaného trendu vývoja v regióne je realizácia takýchto aktivít opodstatnená.

2 Inštitucionálna udržateľnosť očakávaných výsledkov Súlad so zabezpečením dostupnej a trvalej odbornej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy Multiplikačný efekt výsledkov Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO Posudzuje sa inštitucionálna udržateľnosť očakávaných výsledkov. Posudzuje sa súlad so zabezpečením dostupnej a trvalej odbornej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy. Posudzuje sa multiplikačný efekt výsledkov. Posudzuje sa príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO Bodové Bodové Projekt je nedostatočne podrobne spracovaný. Nie je možné posúdiť, či realizácia uvedených aktivít bude podporovať služby, ktoré sú v súlade s potrebami regiónu, resp. sú v danom regióne opodstatnené. Projekt nezohľadňuje regionálne špecifiká a integračné trendy. Zariade je súčasťou optimalizovanej siete akútnych všeobecných nemocníc a zároveň má vypracovaný a schválený transformačný plán. Zariade je súčasťou optimalizovanej siete akútnych všeobecných nemocníc alebo nemá vypracovaný a schválený transformačný plán. Zdravotnícke zariade zabezpečuje poskytova zdravotnej starostlivosti v rámci koncovej siete v zmysle platnej legislatívy. Zdravotnícke zariade má 5 a viac lôžok. Zdravotnícke zariade zabezpečuje poskytova zdravotnej starostlivosti v rámci koncovej siete v 3 zmysle platnej legislatívy. Zdravotnícke zariade má menej ako 5 lôžok. Zdravotnícke zariade, zabezpečuje poskytova zdravotnej starostlivosti mimo koncovej siete v zmysle platnej legislatívy. Zdravotnícke zariade má 5 a viac lôžok. Zdravotnícke zariade zabezpečuje poskytova zdravotnej starostlivosti mimo koncovej siete 1 v zmysle platnej legislatívy. Zdravotnícke zariade má menej ako 5 lôžok. Projekt podnecuje realizáciu ďalších činností a aktivít, formy spolupráce alebo šíre dobrej praxe. Projekt uvádza prepoje na ďalšie projekty financované z verejných zdrojov alebo fondov EÚ (investície, resp. projekty vzdelávania zamestnancov a pod.). Projekt podnecuje realizáciu ďalších činností 1 a aktivít, formy spolupráce alebo šíre dobrej praxe. Projekt nepreukazuje žiadne multiplikačné efekty. Projekt dosiahol minimálny počet bodov (3 body, t.j. 5 %) v rámci skupiny 1 - Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO.

3 . Navrhovaný spôsob realizácie.1..3 Projekt je v súlade s predloženým a schváleným transformačným plm v predloženej ŽoNFP Príspevok k zabezpečeniu komplexného prístupu v stavebno-technickej oblasti Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom Predložený projekt je v súlade s investičnými aktivitami žiadateľa popísanými v schválenom a predloženom transformačnom pláne predkladanom v rámci ŽoNFP. Posudzuje sa aj príspevok k zabezpečeniu komplexného prístupu v stavebno-technickej oblasti. Posudzuje sa vnútorná logika, t.j. či sú aktivity zvolené na základe východiskovej situácie, či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú dosiahnutie plvaných cieľov. Bodové Bodové Projekt nedosiahol minimálny počet bodov (3 body, t.j. 5 %) v rámci skupiny 1 - Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO. Projekt je v súlade s transformačným plm predloženým v rámci ŽoNFP. Projekt je v súlade s transformačným plm predloženým v rámci ŽoNFP. Projekt predstavuje komplexné stavebno-technické rieše modernizácie zdravotníckej infraštruktúry, ktorým bude dosiahnutý ucelený a plne funkčný výstup. Projekt predstavuje komplexné stavebno-technické rieše modernizácie zdravotníckej infraštruktúry, ktorým bude dosiahnutý iba čiastočne ucelený funkčný výstup, ktorý bude pre dosiahnutie úplnej funkčnosti vyžadovať ešte následné investície. Všetky hlavné aktivity sú odôvodnené z pohľadu východiskovej situácie, sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logicky a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Minimálne jedna z hlavných aktivít je odôvodnená z pohľadu východiskovej situácie, je potrebná/neprispieva k dosahovaniu plvaných cieľov, resp. projekt neobsahuje aktivity, ktoré by boli vhodné pre jeho realizáciu. Nedostatky sú závažného charakteru, neohrozujú jeho úspešnú realizáciu. Minimálne jedna z hlavných aktivít je odôvodnená z pohľadu východiskovej situácie a potrieb žiadateľa, je potrebná/neprispieva k dosahovaniu plvaných cieľov, resp. projekt neobsahuje aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre jeho realizáciu. Nedostatky sú závažného

4 ..5.6 Posúde vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska Úroveň technického riešenia Manažment riadenia rizík Posudzuje sa dosiahnuteľnosť výstupov, účinnosť a logická previazanosť aktivít, chronologická nadväznosť aktivít, vhodnosť a reálnosť dĺžky trvania jednotlivých aktivít, súlad časového plánu s ďalšou súvisiacou dokumentáciou, zadefinova analýzy rizík a ich rozpracova. Posudzuje sa úroveň spracovania projektovej dokumentácie a vhodnosť navrhovaného technického riešenia. Posúde z pohľadu hodnotenia a riadenia rizík a spôsobu ich eliminácie. Bodové Bodové Bodové charakteru, ohrozujú jeho úspešnú realizáciu. Navrhovaný spôsob realizácie aktivít umožňuje dosiahnutie výstupov v navrhovanom rozsahu, aktivity majú logickú vzájomnú súvislosť, časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a sú v súlade so súvisiacou dokumentáciou. Navrhovaný spôsob realizácie aktivít vykazuje jeden z nedostatkov: neumožňuje dosiahnutie minimálne jedného z výstupov v navrhovanom rozsahu, aktivity sú v plnej miere logicky previazané, časové lehoty realizácie aktivít sú reálne, sú chronologicky usporiadané a sú v súlade so súvisiacou dokumentáciou. Navrhovaný spôsob realizácie aktivít vykazuje viaceré z nasledovných nedostatkov: neumožňuje dosiahnutie výstupov v navrhovanom rozsahu, aktivity sú v plnej miere logicky previazané, časové lehoty realizácie aktivít sú reálne, sú chronologicky usporiadané, sú v súlade so súvisiacou dokumentáciou. Technické spracova projektovej dokumentácie je na vysokej profesionálnej úrovni. Jednotlivé časti sú dostatočne podrobne rozpracované. Jednotlivé časti projektovej dokumentácie sú v súlade. Vybrané navrhované rieše je na základe predloženej dokumentácie možné považovať za najvhodnejšie, zabezpečuje komplexné stavebnotechnické rieše stanoveného cieľa. Technické spracova projektovej dokumentácie je na štandardnej profesionálnej úrovni. Jednotlivé časti sú dostatočne podrobne rozpracované. Vybrané navrhované rieše je na základe predloženej dokumentácie možné považovať za vhodné pri daných zdrojoch. Žiadateľ vyhodnotil možné riziká realizácie vrátane spôsobu ich predchádzania a ich manažmentu. Vyhodnote možných rizík realizácie vrátane spôsobu ich predchádzania a ich manažmentu je uvedený len vo všeobecnej rovine.

5 .7 Navrhovaný spôsob realizácie Posudzuje sa navrhovaný spôsob realizácie. 3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa Posúde odborných skúseností žiadateľa Posúde administratívnych a odborných kapacít žiadateľa na riade a realizáciu Posudzuje sa preukázateľnosť dostatočných odborných skúseností žiadateľa v nadväznosti na realizované investičné akcie v príslušnej oblasti. Posudzuje sa zostave realizačného tímu s dostatočnými administratívnymi a odbornými kapacitami na riade (projektový manažment, monitorova, financova, publicita, dodržiava ustanovení zmluvy o NFP) a odbornú realizáciu aktivít (vrátane rozdelenia kompetencií, definovania potrebných odborných znalostí, vzdelania, atď.). Administratívne kapacity môžu byť zabezpečené buď interne alebo externe. Bodové Bodové Vyhodnote rizík je vôbec riešené alebo sú navrhnuté vhodné opatrenia na elimináciu týchto rizík. Projekt dosiahol minimálny počet bodov (1 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Navrhovaný spôsob realizácie. Projekt nedosiahol minimálny počet bodov (1 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Navrhovaný spôsob realizácie. Žiadateľ má dostatočné odborné skúsenosti v príslušnej oblasti, čo je potvrdené aj zoznamom investičných aktivít za posledných 1 rokov. Žiadateľ úspešne zrealizoval investičné aktivity, ktorých rozpočet bol viac ako % žiadanej výšky výdavkov uvedenej v žiadosti o NFP. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou aktivít v príslušnej oblasti za posledných 1 rokov. Zo zoznamu investičných aktivít vyplýva, že zatiaľ realizoval iba menej technicky a rozpočtovo náročné investície (do výšky % žiadanej výšky výdavkov uvedenej v žiadosti o NFP). Žiadateľ za posledných 1 rokov nezrealizoval žiadne investičné akcie v príslušnej oblasti. Žiadateľ má definovaný realizačný tím, ktorý je zostavený z odborníkov na príslušné oblasti aktivít (sú dostatočne a účelne pokryté všetky potrebné aktivity). Vedúci realizačného tímu má skúsenosti s koordináciou podobného rozsahu, resp. s realizáciou projektov financovaných pomocou fondov EÚ. Žiadateľ má definovaný realizačný tím, ktorý je zostavený z odborníkov na príslušné oblasti aktivít (sú dostatočne a účelne pokryté všetky potrebné aktivity). Vedúci realizačného tímu má skúsenosti s viacerými projektmi financovanými z iných zdrojov ako fondov EÚ. Žiadateľ nemá definovaný realizačný tím, resp. tím je nedostatočne definovaný ( sú určené zodpovednosti za všetky aktivity).

6 Posúde prevádzkovej a technickej udržateľnosti Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Finančná a ekonomická stránka.1 Vecná oprávnenosť výdavkov - obsahová oprávnenosť, účelnosť a účinnosť Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpeče udržateľnosti výstupov po realizácii (podľa relevantnosti): zabezpeče technického zázemia, administratívnych kapacít, zrealizovaných služieb a pod. vrátane vyhodnotenia možných rizík pre udržateľnosť a ich manažmentu. Posudzuje sa administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky vecne (obsahovo) oprávnené v zmysle riadiacej dokumentácie IROP upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy, či sú účelné z pohľadu dosahovania stanovených cieľov (t.j. či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu aktivít ) a či spĺňajú zásadu účinnosti (t.j. plne stanovených cieľov a dosahova plvaných výsledkov). Pozn.: V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov sa v procese odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov adekvátne zníži. Bodové Žiadateľ podrobne uviedol spôsob zabezpečenia potrebného technického zázemia, administratívnych kapacít, legislatívneho prostredia a podobne (analogicky podľa typu ) s cieľom zabezpečenia udržateľnosti výstupov/výsledkov po ukončení realizácie jeho aktivít. Žiadateľ vyhodnotil možné riziká udržateľnosti vrátane spôsobu ich predchádzania a ich manažmentu. Technické zázemie, administratívne kapacity, vyhodnote rizík sú v kontexte udržateľnosti vôbec riešené alebo ponúknuté riešenia predstavujú vážne riziko udržateľnosti. Projekt dosiahol minimálny počet bodov (5 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Projekt nedosiahol minimálny počet bodov (5 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Navrhovaný spôsob realizácie. 7% a viac finančnej hodnoty žiadateľom požadovaných celkových oprávnených výdavkov je vecne oprávnených (obsahová oprávnenosť, účelnosť a účinnosť). Menej ako 7% finančnej hodnoty žiadateľom požadovaných celkových oprávnených výdavkov je vecne oprávnených (obsahová oprávnenosť, účelnosť a účinnosť).

7 Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky spĺňajú podmienku hospodárnosti a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase.. Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov Uvedené sa overuje prostredníctvom stanovených benchmarkov (mernej investičnej náročnosti ) a/alebo finančných limitov, príp. zrealizovaného verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo ďalších nástrojov na overe hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. znalecký posudok). Výška identifikovaných / nehospodárnych výdavkov po posúdení ŽoNFP v odbornom hodnotení je nižšia ako % v pomere k oprávneným výdavkom identifikovaných po vecnom posúdení oprávnenosti výdavkov v procese odborného hodnotenia. Pozn.: V prípade prekročenia stanovených finančných limitov, alebo v prípade konkrétnych výdavkov, ktoré budú nadhodnotené, budú tieto výdavky znížené a projekt nebude diskvalifikovaný,

8 v prípade, že nebude prekročená výška identifikovaných nehospodárnych výdavkov (menej ako %). V prípade benchmarkov (t.j. smerných ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na výstupy ) a finančných limitov (t.j. jednotkových cien, ktoré sa vzťahujú na konkrétne typy výdavkov, napr. informačná tabuľa), budú stanovené konkrétne hodnoty, ktoré budú pravidelne aktualizované podľa vývoja trhových cien. V prípade prekročenia stanovených benchmarkov (alebo iných spôsobov overovania hospodárnosti a efektívnosti výdavkov viažucich sa na výstupy ) sa posúdi, či toto prekroče zodpovedá navrhnutému riešeniu a sťaženým podmienkam realizácie. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu benchmarku budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich zo stavebnotechnických, technologických, kapacitných, časových alebo iných špecifík. Výška identifikovaných / nehospodárnych výdavkov po posúdení ŽoNFP v odbornom hodnotení je % a viac v pomere k oprávneným výdavkom identifikovaných po vecnom posúdení oprávnenosti výdavkov v procese odborného hodnotenia..3 Finančná udržateľnosť výsledkov Posudzuje sa zabezpeče udržateľnosti, t.j. finančného krytia prevádzky (CF - cash flow) počas celého obdobia udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia. Bodové Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendami vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze. Finančná analýza neidentifikuje riziká v oblasti financovania. Žiadateľ má dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendami vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze. Finančná analýza identifikuje riziká v oblasti financovania (kolísavý cash flow, ukazovateľ zadlženosti,

9 ..5.6 Realizovateľnosť z finančného hľadiska Štruktúra a správnosť rozpočtu Finančná a ekonomická stránka Posudzuje sa realizovateľnosť z finančného hľadiska ako aj zdroje žiadateľa na zabezpeče úspešnej realizácie. Posudzuje, či sú jednotlivé výdavky zrozumiteľné, matematicky správne, dostatočne podrobne špecifikované a správne priradené k skupinám oprávnených výdavkov Posudzuje sa finančná a ekonomická stránka Bodové Bodové rentabilita celkového kapitálu a pod.). Rozpočet dostatočne pokrýva realizáciu všetkých aktivít. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné zdroje na zabezpeče úspešnej realizácie. Rozpočet pokrýva realizáciu všetkých aktivít. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje (kombinácia vlastných s cudzími, resp. cudzie zdroje) na zabezpeče úspešnej realizácie. Rozpočet je matematicky správny, jednotlivé položky sú zrozumiteľné, dostatočne podrobne špecifikované a správne priradené k skupinám oprávnených výdavkov. Prípadné nedostatky sa týkajú iba individuálnych položiek a nespôsobujú odchýlku väčšiu než 1% z výšky celkového navrhovaného rozpočtu. Rozpočet vykazuje nedostatky v matematickej správnosti, a/alebo sú identifikované nedostatky v jednotlivých položkách ( sú zrozumiteľné, dostatočne podrobne špecifikované a/alebo správne priradené k skupinám oprávnených výdavkov). Identifikované nedostatky sa týkajú súhrnných položiek a/alebo individuálnych položiek. Nedostatky nespôsobujú odchýlku väčšiu než 5% z výšky celkového navrhovaného rozpočtu. Rozpočet vykazuje nedostatky v matematickej správnosti, a/alebo sú identifikované nedostatky v jednotlivých položkách ( sú zrozumiteľné, dostatočne podrobne špecifikované a/alebo správne priradené k skupinám oprávnených výdavkov). Identifikované nedostatky sa týkajú súhrnných položiek a/alebo individuálnych položiek. Nedostatky spôsobujú odchýlku 5% a viac z výšky celkového navrhovaného rozpočtu. Projekt dosiahol minimálny počet bodov (6 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Finančná a ekonomická stránka. Projekt nedosiahol minimálny počet bodov (6 bodov, t.j. 5 %) v rámci skupiny - Finančná a ekonomická stránka.

10 Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria Hodnote/ bodová škála 1.1 Zvýše produktivity zdravotníckeho zariadenia / n/a 1. Súlad s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov / n/a Maximum bodov Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO 1.3 Príspevok k podpore aktivít, ktoré sú v súlade s potrebami regiónu, regionálnymi špecifikami a integračnými trendmi / n/a 1. Inštitucionálna udržateľnosť očakávaných výsledkov / n/a 1.5 Súlad so zabezpečením efektívnej, dostupnej a trvalej odbornej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy Bodové 1;;3; 1.6 Multiplikačný efekt výsledkov Bodové ;1; 1.7 Príspevok navrhovaného k cieľom a výsledkom IROP a PO / n/a Navrhovaný spôsob realizácie Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa Finančná a ekonomická stránka Spolu 6.1 Projekt je v súlade s predloženým a schváleným transformačným plm v predloženej ŽoNFP / n/a. Príspevok k zabezpečeniu komplexného prístupu v stavebno-technickej oblasti Bodové ;.3 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom Bodové ;;. Posúde vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska Bodové ;;.5 Úroveň technického riešenia Bodové ;.6 Manažment riadenia rizík Bodové ;;.7 Navrhovaný spôsob realizácie / n/a Spolu 3.1 Posúde odborných skúseností žiadateľa Bodové ;; 3. Posúde administratívnych kapacít žiadateľa na riade a realizáciu Bodové ;; 3.3 Posúde prevádzkovej a technickej udržateľnosti Bodové ; 3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa / n/a Spolu 1.1 Vecná oprávnenosť výdavkov - obsahová oprávnenosť, účelnosť a účinnosť / n/a. Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov / n/a.3 Finančná udržateľnosť výsledkov Bodové ;

11 . Realizovateľnosť z finančného hľadiska Bodové ;.5 Štruktúra a správnosť rozpočtu Bodové ;;.6 Finančná a ekonomická stránka / n/a Spolu 1 Spolu za všetky hodnotené 8 oblasti Na splne kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 6% z maximálneho počtu bodov bodovaných hodnotiacich kritérií. Rozlišovacie kritériá pre žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - prioritná os - Špecifický cieľ.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Rozlišovacie kritériá sa aplikujú v prípade, ak sa na základe poradia vytvoreného zoradením ŽoNFP podľa počtu dosiahnutých bodov nachádza na hranici vytvorenej výškou alokácie viacero ŽoNFP s rovnakým počtom bodov, t.j. ak dve alebo viac ŽoNFP dosiahli rovnaké bodové hodnote a alokácia určená vo výzve nepostačuje na schvále všetkých takýchto žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rozlišovacie kritériá P.č. Rozlišovacie 1. Súlad so zabezpečením efektívnej, dostupnej a trvalej odbornej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy (hodnotiace 1.5). Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom (hodnotiace.3) 3. Príspevok k zabezpečeniu komplexného prístupu v stavebno-technickej oblasti (hodnotiace.). Posúde odborných skúseností žiadateľa (hodnotiace 3.1) Aplikácia rozlišovacích kritérií: A. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí podľa dosiahnutého celkového počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov B. V prípade rovnosti bodov, po aplikácii bodu A. rozlišovacích kritérií, o poradí rozhoduje počet bodov dosiahnutý v rozlišovacom kritériu č. 1 Súlad so zabezpečením efektívnej, dostupnej a trvalej odbornej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak aj po aplikácii bodu B a rozlišovacieho kritéria č. 1 budú mať žiadosti o NFP rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí počet bodov dosiahnutý v rozlišovacom kritériu č. Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom. Rovnaký postup sa aplikuje aj pri rozlišovacom kritériu č. 3 a č., v prípade ak predošlé rozlišovacie kritériá nestanovia (nerozlíšia) poradie.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúde projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 2 Príloha 7 výzvy Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť

Podrobnejšie

Hodnotiace kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR Úvod Fázované projekty sú projekty, ktoré boli schválené a implementované v programovom období 200

Hodnotiace kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR Úvod Fázované projekty sú projekty, ktoré boli schválené a implementované v programovom období 200 Hodnotiace kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR Úvod Fázované projekty sú projekty, ktoré boli schválené a implementované v programovom období 2007 2013 v rámci operačného programu Výskum a vývoj (ďalej

Podrobnejšie

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVAŠ SR

Hodnotiace a výberové kritériá  pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVAŠ SR HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 2020 Ministerstvo školstva,

Podrobnejšie

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVAŠ SR

Hodnotiace a výberové kritériá  pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVAŠ SR HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 214 22 Ministerstvo školstva, vedy,

Podrobnejšie

HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Operačný program Výskum a inovácie pre

HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Operačný program Výskum a inovácie pre HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 2020 Ministerstvo školstva,

Podrobnejšie

Opatrenie Podopatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširo

Opatrenie Podopatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširo Opatrenie Podopatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

Opatrenie Podopatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodá

Opatrenie Podopatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodá Opatrenie Podopatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 6. - Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku:

Podrobnejšie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľud

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľud Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania OBSAH. Úvod...

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

MAS SKALA, o.z Chminianska Nová Ves 32. Opatrenie (IROP) Obce/združenia obcí IČO: DIČ:

MAS SKALA, o.z Chminianska Nová Ves 32. Opatrenie (IROP) Obce/združenia obcí IČO: DIČ: Opatrenie 512 (IROP) Obce/združenia obcí Špecifický cieľ: 512 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

KRITÉRIÁ NA VÝBER DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Operačný

KRITÉRIÁ NA VÝBER DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Operačný KRITÉRIÁ NA VÝBER DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandardná stupnica jednotkových nákladov Pre vyzvanie na národný

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt Príloha 421-4: VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie Kód výzvy Celkové výdavky projektu

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Slovenská agentúra životného prostredia realizuje aktivitu Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019 Piešťany 19.-21.06. 2019 Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania s

Integrovaný regionálny operačný program Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania s Integrovaný regionálny operačný program Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a

Podrobnejšie

Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základ

Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základ Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu vecne spadajú

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách 261113675 Kód rozhodnutia EK Prijímateľ Gymnázium Operačný program Prioritná os Opatrenie

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21SP - 0801 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy: KaHR 21SP 0801 Prioritná os:

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Príloha č. 5.2.13 Záverečná správa výzvy Operačný program: Prioritná os: Špecifický cieľ: Posudzované časové obdobie výzvy 1 : Kód výzvy: Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ 2 : Integrovaný regionálny

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

Príloha č. 4 vyzvania Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnenýc

Príloha č. 4 vyzvania Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnenýc Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnených výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame mzdové výdavky a ostatné výdavky 1. V tomto

Podrobnejšie

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová Vnútorný predpis Číslo: 2/2019 11. 03. 2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne

Podrobnejšie

Príloha č. 4 vyzvania - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osob

Príloha č. 4 vyzvania - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osob V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnených výdavkov V tomto vyzvaní sa aplikuje

Podrobnejšie

Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia St

Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia St Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Ing. Milada Mišicová gestor HP UR pre IROP 6.10.2016 Horizontálny princíp udržateľný rozvoj (HP UR) plynule nadväzuje na horizontálne priority Národného strategického referenčného rámca obdobia 2007 2013

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opentv pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'gr.m R MINISTlRSTV V PÓl-iSPÁP.STVA A RZVJA VIDIEKA SLVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FND REGINÁLNEH RZVJA Príloha' 5 2 11 IMP R IRP I peračný program: Záverečná

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie

”iadosš o zmenu projektu è.2

”iadosš o zmenu projektu è.2 I ŽiADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02 ~ A. IDENTIFIKÁCIA PRIJíMATEĽA povinné Názovorganizácie I Mesto Rajec Adresa žiadatel'a PSČ Obec (mesto) Ulica číslo domu 01522 Rajec Nám. SNP 2/2 IČO 100321575 IDIČ 12020637102

Podrobnejšie

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODOPATRENIE: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodá

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodá Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy: Prioritná os: Opatrenie: Výzva

Podrobnejšie

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov DODATOK. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU ÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/216 (alej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Integrovaný regionálny operačný program Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Integrovaný regionálny operačný program Kritériá pre výber projektov verzia 1.3 Obsah 1. Úvod...

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-31SP-0802

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-31SP-0802 Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-31SP-0802 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Správa o vyhodnotení výzvy kód Prioritná

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09 OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10 OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11 OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základ

Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základ Príloha č. 6 výzvy Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu vecne spadajú

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podrobnejšie

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vyhlasuje výzvu č. 03/2018 na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 086/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Trebišov - Milhostov - kanalizácia KÓD ITMS: 24110110062 uzavretý

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Písomného vyzvania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Ţiadosť

Príloha č. 1 Písomného vyzvania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Ţiadosť Príloha č. 1 Písomného vyzvania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Operačný

Podrobnejšie

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. Kód projektu: 309190N873 Kód ŽoNFP: NFP309190N873

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Sekcia environmentálnych programov a projektov Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_ ZÁSADA HOSPODÁRENIA s členským príspevkom RA BBSK, n.o. schválená valným zhromaždením OOCR Gemer dňa 14. 12. 2018. Členský príspevok RA BBSK, n.o. bude použitý v zmysle nasledovnej Schémy internej pomoci

Podrobnejšie

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

Podrobnejšie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy Názov výzvy Opatrenie Prioritná

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Možnosti financovania vodozádržných opatrení v mestách a v obciach v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy 16. októbra 2018 Bratislava Prioritná

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyzýva žiadateľa SZRB Asset Management, a.s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného

Podrobnejšie

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD.

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Prehľad ponuky predmetov ekonomického zamerania v Bc. Štúdiu Obsah kde hľadať informácie o predmetoch, štúdium na HI, predstavenie

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O N

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O N Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Podrobnejšie

Aplikácia vybraných probačných programov

Aplikácia vybraných probačných programov JA Pezinok, ÚPV Banská Bystrica, KS Košice September október 2018 Samuel BURSÝ Vladimír CEHLÁR Mandát PaMÚ Rola a postavenie PaMÚ v procese probácie Kompetencia, kompetentnosť & probačný program Prevencia

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom

Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané

Podrobnejšie

nebotra consulting s.r.o. HQ: Jakubovo námestie 13, Bratislava OFC: Jána Bottu 2, Banská Bystrica

nebotra consulting s.r.o. HQ: Jakubovo námestie 13, Bratislava OFC: Jána Bottu 2, Banská Bystrica PODPORA STRATEGICKÝCH PVVC V DOMÉNE ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Výška príspevku Oprávnení žiadatelia Termín uzávierky Intenzita pomoci min.: 500 tis. EUR max.: 2 mil. EUR MSP, VP 30.08.2019 uzvavretá

Podrobnejšie

Analýza možnosti poskytnutia

Analýza možnosti poskytnutia Zámer realizácie projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Topoľčianky v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou

Podrobnejšie

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO Príloha 423-1 Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k u rozpočtu na rok a k u viacročného rozpočtu

Podrobnejšie

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017 Názov materiálu: Základná škola, M.R. Štefánika 910/51, Trebišov obstaranie IKT učebne,

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 15-18 Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie

Podrobnejšie

VV 2014 PRÍLOHA 2 POSTUP HODNOTENIA A HODNOTIACE KRITÉRIÁ Časť A Postup hodnotenia návrhu projektu všeobecnej výzvy VV Kancelária agentúry pro

VV 2014 PRÍLOHA 2 POSTUP HODNOTENIA A HODNOTIACE KRITÉRIÁ Časť A Postup hodnotenia návrhu projektu všeobecnej výzvy VV Kancelária agentúry pro VV 2014 PRÍLOHA 2 POSTUP HODNOTENIA A HODNOTIACE KRITÉRIÁ Časť A Postup hodnotenia návrhu projektu všeobecnej výzvy VV 2014 1. Kancelária agentúry prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí, menovanej

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU

OBSAH ODBORNÉHO  STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ROZPOČTU Hlavná kontrolórka obce Sklené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Analýza možnosti poskytnutia

Analýza možnosti poskytnutia Zámer realizácie projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Kežmarok v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou

Podrobnejšie

Výzva č. 2/2018 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií Riaditeľ Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) v súlade s príslušnými ustano

Výzva č. 2/2018 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií Riaditeľ Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) v súlade s príslušnými ustano Výzva č. 2/2018 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií Riaditeľ Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu

Podrobnejšie

Úvodné stretnutie pre konečných príjemcov projektov financovaných z ročných programov 2010/2011

Úvodné stretnutie pre konečných príjemcov projektov financovaných z ročných programov 2010/2011 13. november 2013 Monitorovacie stretnutie pre konečných príjemcov IP pre ročné programy 2012 Program Stav implementácie IP v rámci AP 2012 Zmeny v projekte Publicita projektu Chyby KP pri predkladaní

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility] Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II 24. jún 2015, Hotel Kaskády pri Sliači Energetická efektívnosť - požiadavky a možnosti podpory Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Slovenská inovačná a energetická

Podrobnejšie