Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019"

Prepis

1 Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019

2 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 1.1 Názov obce: Mesto Turany 1.2 Identifikačné číslo obce: Okres: Martin 1.4 Počet obyvateľov obce: Rozloha katastrálneho územia obce: m2 1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva: do roku CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Tabuľka č. 1 Aktuálny stav nakladania s komunálnymi mi a drobnými stavebnými mi vrátane ich triedeného zberu na území obce v roku 2016 Kód Názov u Kat. Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie u u u materiálové energetické skládkovanie spaľovanie iné % % % % % Papier a lepenka O 53, Sklo O 88, Šatstvo O 5, Žiarivky N 0, Vyr. zariadenia obsahujúce HCFC N 1, Jedlé oleje a tuky O 0, Oleje a tuky iné N 0, Farby N 0, Batérie a N 0, akumulátory Vyr. elektr. zar. N 3, Vyr. elektr. zar. O 4, Plasty, kovy, O 61, VKM - spoločný zber Biologicky rozložiteľný O 3, komunál- ny Zmesový komunálny O 764, Objemný O 14, Drobný stavebný O

3 Tabuľka č. 2 Aktuálny stav nakladania s komunálnymi mi a drobnými stavebnými mi vrátane ich triedeného zberu na území obce v roku 2017 Kód Názov u Kat. Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie u u u materiálové energetické skládkovanie spaľovanie iné % % % % % Papier a lepenka O 52, Sklo O 96, Šatstvo O Rozpúšťadlá N 0, Pesticídy N 0, Žiarivky N Vyr. zariadenia obsahujúce HCFC N 3, Jedlé oleje a tuky O 0, Oleje a tuky iné N 0, Farby N 2, Batérie a N akumulátory Vyr. elektr. zar. N 4, Vyr. elektr. zar. O 5, Plasty, kovy, O 74, VKM - spoločný zber Biologicky rozložiteľný O komunál- ny * Zmesový komunálny O 709, Objemný O 58, Drobný stavebný O * v meste poskytnuté do domácnosti kompostéry Tabuľka č. 3 Aktuálny stav nakladania s komunálnymi mi a drobnými stavebnými mi vrátane ich triedeného zberu na území obce v roku 2018 Kód Názov u Kat. Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie u u u materiálové energetické skládkovanie spaľovanie iné % % % % % Papier a lepenka O 85, Sklo O 89, Obaly s obsahom N 0,085 NL Šatstvo O 6, Rozpúšťadlá N 0, Žiarivky N 0,058

4 Vyr. zariadenia obsahujúce HCFC N 3, Jedlé oleje a tuky O 0, Oleje a tuky iné N 0, Farby N 3, Batérie a N akumulátory Vyr. elektr. zar. N 2, Vyr. elektr. zar. O 4, Plasty, kovy, O 79, VKM - spoločný zber Kovy O Biologicky rozložiteľný O komunál- ny * Zmesový komunálny O 743, Odpad z čistenia O 4,1 100 ulíc Objemný O 58, Drobný stavebný O * v meste majú domácnosti kompostéry 3. PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO VZNIKU KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU Tabuľka č. 4 Predpokladané množstvo vzniku komunálneho u a drobného stavebného u v roku 2020 Kód u Názov u Kat. u Množstvo u Papier a lepenka O Sklo O Obaly s obsahom NL Šatstvo O Rozpúšťadlá N 0, Žiarivky N 0, Vyr. zariadenia obsahujúce HCFC Zhodnotenie Zneškodnenie materiálové energetické skládkovanie spaľovanie iné % % % % % N 0, N 3, Jedlé oleje a tuky O 0, Oleje a tuky iné N 0, Farby N Batérie a akumulátory N 0,1

5 Vyr. elektr. zar. N Vyr. elektr. zar. O 5, Plasty, kovy, O VKM - spoločný zber Kovy O Biologicky rozložiteľný O 200 komunál- ny Zmesový komunálny O Odpad z čistenia O ulíc Objemný O Drobný stavebný O 5 * v meste majú domácnosti kompostéry 4. ÚDAJE O SYSTÉME ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV A O ZABEZPEČOVANÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V Meste Turany je zavedený triedený zber zložiek komunálneho u papier, sklo, plasty, kovy a kompozity prostredníctvom zberovej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o, Martin, s ktorou má Mesto Turany zmluvu. Financovanie tohto zberu zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má aj zberová spoločnosť zmluvu. V meste sa nachádza Zberný dvor, kde môžu občania mesta odovzdávať y s obsahom škodlivých látok, elektroy, biologicky rozložiteľné y, papier, plasty, jedlé oleje a tuky a iné. V meste je zavedený kontajnerový systém zberu a vrecový systém zberu papiera, skla, plastov, kovov a VKM. SYSTÉM ZBERU DO KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK SKLO zelené zvony: - fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, sklenené nádoby, rozbité tabuľové sklo PLAST, KOV, VKM kontajnery žlté, červené a oranžové: - plastové y prázdne fľaše od nápojov, minerálok, vína, kelímky od jogurtov, nádoby od šampónov a ďalšej kozmetiky, čisté číre fólie a farebné plastové tašky, sáčky, streč fólie - kovové obaly konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov ( coca-cola, pivo) - viacvrstvové obaly od nápojov VKM, tetrapack mlieko, smotana, džúsy, ovocné šťavy

6 SYSTÉM ZBERU Z DOMÁCNOSTÍ PLASTY, KOV, KOMPOZITY žlté vrecia v rodinných domoch - plastové y prázdne fľaše od nápojov, minerálok, vína, kelímky od jogurtov, nádoby od šampónov a ďalšej kozmetiky, čisté číre fólie a farebné plastové tašky, sáčky, streč fólie - kovové obaly konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov ( coca-cola, pivo) - viacvrstvové obaly od nápojov VKM, tetrapack mlieko, smotana, džúsy, ovocné šťavy V meste je zavedený dvakrát ročne mobilný výkup papiera spoločne s výkupom jedlých olejov a tukov. V meste sa realizuje školský zber papiera dvakrát ročne v školách: - ZŠ Komenského - MS Krížna - MS Obchodná. Zber šatstva kontajner na šatstvo v počte 10 ks je rozmiestnených po meste Zber biologicky rozložiteľného komunálneho u: Mesto Turany v roku 2017 zabezpečilo 650 ks kompostérov do domácností na základe finančnej podpory z Environmentálneho fondu. Občania majú možnosť biologicky rozložiteľné komunálne y doviezť aj do Zberného dvora, ktorý prevádzkuje Mesto Turany. Od júna 2019 v Meste Turany ohľadne výkupu železného šrotu od občanov plánuje spoločnosť TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, Bratislava prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie ov - činnosťou R12 - Úprava ov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

7 5. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 5.1 Tabuľka č. 5 Ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych ov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych ov a ich následného zhodnotenia. Prúdy ov Množstvo u 2016 skutočnosť 2020 stanovené Zhodnotenie Zneškodnenie Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie Mater. Energ. Spaľov. Skládk. Iné u Mater. Energ. Spaľov. Skládk. Iné tony % % % % % % tony % % % % % % Komunálne y 1002, ,96 2,99 78, , ,33 3,23 52,44 1. Biologicky rozložiteľné komunálne y 3,18 0, , Odpady z papiera 53,614 5, , Odpady zo skla 88,86 8, , Odpady z plastov, kovov, 61,73 6, , VKM 5. Odpady zo železných , a neželezných kovov 6. Použité batérie a 0, ,1 0, akumulátory 7. Odpadové jedlé oleje 0,87 0, ,9 0, Odpadové oleje N 0,12 0, ,8 0, Odpady z elektrických a elektronických zariadení 9,225 0, , Odpady z textilu 5,63 0, , Farby N 0,543 0, , Drobné stavebné y , Zmesový komunálny a objemný 779,04 77, ,68 100

8 I. CIELE V NAKLADANÍ S URČENÝMI PRÚDMI ODPADOV STANOVENÉ KRAJSKÝM PROGRAMOM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA: 1. Komunálne y Stanovenie cieľov pre komunálne y vychádza z rámcovej smernice o e, na základe ktorej boli pre komunálne y stanovené nasledovné ciele: do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu u z domácnosti ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný ako z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti. Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych ov je nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych ov, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych ov. Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych ov nie sú 100 %-ne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín pre recyklačný proces, musia byť ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych ov vyššie ako samotný cieľ recyklácie. 2. Biologicky rozložiteľné komunálne y Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach u platí pre biologicky rozložiteľné komunálne y cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych ov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych ov vzniknutých v roku II. OPATRENIA NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA STANOVENÉ KRAJSKÝM PROGRAMOM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA: Na dosiahnutie všeobecných cieľov dodržiavania hierarchie ového hospodárstva, predchádzania vzniku ov, obmedzovania ich množstva a znižovania nebezpečných vlastností ov je potrebné zohľadniť všeobecné zásady ochrany životného prostredia, ako sú zásada obozretnosti a zásada trvalej udržateľnosti. Takisto je potrebné zohľadniť technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť, ochranu zdrojov, životného prostredia a ľudí. Pri nakladaní s mi je potrebné zohľadňovať zásadu blízkosti, aby sa pokiaľ je to ekonomicky možné eliminovali možné negatívne vplyvy prepravy predovšetkým nebezpečných ov do vzdialených zariadení na nakladanie s mi. Ďalšou zásadou, ktorá by mala byť zohľadnená, je zásada sebestačnosti predovšetkým v oblasti zneškodňovania ov. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy ov: 1. Komunálne y, biologicky rozložiteľné komunálne y a biologicky rozložiteľné priemyselné y: Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu komunálnych ov pre zložky komunálnych ov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie malých kompostární v obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné, podporovať financovanie projektov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych ov formou domáceho a komunitného kompostovania,

9 pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného u a biologicky rozložiteľných ov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne y, podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných ov, podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných komunálnych biologicky rozložiteľných ov, podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho u v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie, podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky rozložiteľných ov. 2. Elektro Pri spracovaní elektroov sledovať materiálové toky až po dosiahnutie stavu konca ov podľa osobitných predpisov, alebo zhodnotenie ov niektorou z činností R2 - R11, Podporovať financovanie technológií na spracovanie ov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít. 3. Papier Zefektívniť triedený zber komunálnych ov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne ton vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych ov, podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie ov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT), podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej lepenky. 4. Sklo Zefektívniť triedený zber komunálnych ov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne ton vytriedeného skla z komunálnych ov, podporovať financovanie nových technológií a budovanie kapacít na technologickú úpravu a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov ového skla z komunálneho u a špeciálnych druhov ového skla, uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť om podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 5. Železné a neželezné kovy Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie ov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít, uplatňovať pre oblasť ov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť om podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť om podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

10 6. Plastové y Zefektívniť triedený zber komunálnych ov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne ton vytriedených plastov z komunálnych ov, podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie ov z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít, nepodporovať financovanie technológií na katalytické chemické štiepenie plastov, podporiť financovanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze recyklátov, podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo spracovania starých vozidiel a ov z elektrických a elektronických zariadení a zmesových plastov. 7. Odpady z obalov zaviesť štatistické spracovanie (vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastových tašiek. 8. Použité batérie a akumulátory Podporiť financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a spracovanie použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných a spracovateľských kapacít, dôsledne kontrolovať inštitút prípravy na opätovné používanie pre oblasť použitých batérií a akumulátorov. 9. Staré vozidlá nepodporovať financovanie budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel, podporovať financovanie technológií na zhodnocovanie problémových ov zo spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové y, y z gumy, kompozitné materiály a pod.). 10. Opotrebované pneumatiky Podporovať financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie ových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT). 11. Stavebný a z demolácií pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený (materiálovo alebo energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a demolačných ov alebo vedľajších produktov výroby, podporovať financovanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných ov do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou, nepodporovať financovanie technológií na zhodnocovanie stavebných ov a ov z demolácií určených na primárne drvenie. 12. Odpadové oleje zavedením nového informačného systému ového hospodárstva sprehľadniť materiálový tok vzniknutých ových olejov a spôsob nakladania s nimi.

11 5.2 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych ov, opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych ov a ich následného zhodnotenia Zvýšiť povedomie občanov aby sa zapájali do organizovaného zberu ov zabezpečovaných Organizáciou zodpovednosti výrobcov prostredníctvom zberovej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., Martin: - dôslednejšia separácia zložiek komunálneho u ( papier, plasty, kovy, sklo ) - separácia elektroov - separácia automobilových, prenosných batérii a akumulátorov - separácia objemných ov - separácia oddelene vytriedených ov z domácností s obsahom škodlivín - separácia biologicky rozložiteľných komunálnych ov ( zelený tráva, lístie, konáre; jedlé oleje a tuky, kuchynský ) podpora domáceho kompostovania, chov domácich zvierat - separácia šatstva Separáciou vyšších množstiev zložiek komunálnych ov sa dosiahne zníženie množstva komunálnych ov ukladaných na skládky ov. 5.3 Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych ov ukladaných na skládky ov. Mesto Turany v roku 2017 zabezpečilo do domácností 650 ks kompostérov. Občania majú možnosť biologicky rozložiteľné y doviezť aj do Zberného dvora, ktorý prevádzkuje Mesto Turany. Separáciou vyšších množstiev biologicky rozložiteľných komunálnych ov sa dosiahne zníženie množstva komunálnych ov ukladaných na skládky ov. 5.4 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych ov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť. Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami (obr.1), ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi. Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

12 Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom: Plasty Materiál Číselné označenie Písomné označenie Polyetyléntereftalát 1 PET Polyetylén vysokej hustoty 2 HDPE Polyvinylchlorid 3 PVC Polyetylén nízkej hustoty 4 LDPE Polypropylén 5 PP Polystyrén 6 PS Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda: Kompozity C Materiál Číselné označenie Plast / hliník 90 Plast / cínový plech 91 Plast / rôzne kovy 92 Okrem týchto informačných symbolov sa na plastových obaloch nachádza aj grafický znázornený panáčik odhadzujúci nepotrebný obal do zbernej nádoby (obr.2). Obr. 2 Grafické zobrazenie panáčika so zbernou nádobou

13 6. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 6.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych ov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny je vhodné vybudovať Mesto Turany nemá zriadené v meste zariadenie na spracovanie komunálnych ov a neplánuje vybudovať zariadenia na zhodnocovanie ov. 6.2 Informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi mi Mesto Turany informuje obyvateľov o triedenom zbere komunálnych ov vrátane obalov: - formou informačných letákov - nástenka na mestskom úrade - harmonogramy zberu ov - miestnym rozhlasom - internetová stránka mesta, Hlas Turian 6.3 Rozsah finančnej náročnosti programu Mesto Turany neplánuje vybudovať zariadenia na zhodnocovanie ov. 7. INÉ 7.1 Zoznam rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej správy: OÚ-MT-OSZP-2016/ OH.Mi zo dňa Zoznam kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy: OÚ ŽP Martin č. OÚ-MT-OSZP-2018/ zo dňa Meno spracovateľa programu: Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka Martin Ing. Eva Gustiňáková Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu:... primátor mesta

14

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV MESTA...

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV OBCE...

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce Adresa: Obchodná 23, 946 51 Nesvady Program odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 216 22 2 Obsah: Úvod... 3 1 Základné údaje programu obce... 5 2 Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva...

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe a 39 ods. 4 zákona 223/2001 Z.z.

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce 1 Obec Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa Adresa: IČO: 00327883 DIČ: 2020732285 tel./fax: 051/4597310 Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí TORYSA na roky 2016 2020 Zúčastnené obce: Torysa,

Podrobnejšie

VZN_č

VZN_č Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm.g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 80 ods. 7, 81 ods. 3, ods. 8,

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV MESTA...

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV OBCE...

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecno

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecno NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s

Podrobnejšie

Obec Plešivec Čsl. armády 1, Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z

Obec Plešivec Čsl. armády 1, Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z Obec Plešivec Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

VZN 4_2016 o nakladani s komunalnym odpadom_

VZN 4_2016 o nakladani s komunalnym odpadom_ O B E C NEDEDZA Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce NEDEDZA Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.5.2016,

Podrobnejšie

Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákon

Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákon Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na

Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva za účelom

Podrobnejšie

Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky Nemšová

Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky Nemšová Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky 2016-2020 Nemšová 2018 1 OBSAH ÚVOD... 3 1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2.CHARAKTERISTIKA

Podrobnejšie

Pôvodca odpadu:

Pôvodca odpadu: bec Žirany Žirany 194, 951 74 Žirany PRGRAM DPADVÉH HSPDÁRSTVA BCE Žirany NA RKY 2016-2020 Žirany, August 2018 1 bsah 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRGRAMU BCE...4 1.1. Názov obce... 4 1.2. Identifikačné číslo obce...

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV

Podrobnejšie

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu 2019 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI: OBEC VEĽKÝ BIEL VYKONÁVA ZBER A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV PROSTREDNÍCTVOM OPRÁVNENEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - POH obce Lúčka _ finálna podoba

Microsoft Word - POH obce Lúčka _ finálna podoba OBEC LÚČKA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE LÚČKA NA ROKY 11-15 Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE... 3 1.1 Názov obce: Lúčka... 3 1.5 Rozloha katastrálneho územia obce... 3 1.6 Obdobie na ktoré sa

Podrobnejšie

OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2011-2015 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 1.1 Názov obce 1.2 Identifikačné číslo obce 1.3 Okres 1.4 Počet obyvateľov obce 1.5 Rozloha katastrálneho územia obce

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH Obec Zbudské Dlhé, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce 1 Mesto Zlaté Mestský úrad Zlaté, 1. mája 94/2, 953 1 Zlaté Program odpadového hospodárstva Program mesta Zlaté : na roky 216 22 2 Obsah: Úvod... 3 1. Základné údaje programu obce... 7 2. Charakteristika

Podrobnejšie

POH ZBOROV

POH ZBOROV OBEC ZBOROV, LESNÁ 10, 086 33 ZBOROV PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2016-2020 Obec Zborov 2019 Obsah Zoznam obrázkov... 4 Zoznam tabuliek... 5 Zoznam symbolov a skratiek... 6 1. Základné údaje...

Podrobnejšie

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: Všeobecne záväzné nariadenie obce o nak

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: Všeobecne záväzné nariadenie obce o nak O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: 2010-2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona

Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce Ľubica na roky

Program odpadového hospodárstva obce Ľubica na roky OBEC ĽUBICA Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE

Podrobnejšie

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Interval vývozu: 1 krát za týždeň IBV (individuálna bytová výstavba a rodinné domy) Druh nádoby:

Podrobnejšie

CD - VZN

CD - VZN O B E C T E R Ň A Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Terňa a v miestnych častiach Babin Potok a Hradisko Návrh VZN: - vyvesený

Podrobnejšie

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE P R O G R A M O D P A D O V É H O H O S P O D Á R S T V A O B C E P R A V E N E C P R O G R A M O V A C I E O B D O B I E 2 1 6-22 ÚVOD Od roku 1993 sa v Slovenskej republike v súlade so štátnou environmentálnou

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastu

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastu Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Nemeckom sa na základe ustanovenia

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TESÁRSKE MLYŇANY NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TESÁRSKE MLYŇANY NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TESÁRSKE MLYŇANY NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV

Podrobnejšie

Vyvesené: /2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 36

Vyvesené: /2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 36 Vyvesené: 16. 06. 2016 278/2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: 20. 8. 2018 Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci: Návrh VZN: Vyvesený dňa: 1. 8. 2018 Zvesený dňa: 20.

Podrobnejšie

Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky Čierne, máj

Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky Čierne, máj Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky 2016 2020 Čierne, máj 2019 1 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE ČIERNE Tabuľka 1 Základné údaje programu obce Názov obce Čierne Identifikačné číslo obce

Podrobnejšie

MOTOR–CAR, Leasing Košice, s

MOTOR–CAR, Leasing Košice, s MESTO GELNICA 056 01 Gelnica Rok vydania 2018 Počet strán: 1-27 Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 podľa 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

MOTOR–CAR, Leasing Košice, s

MOTOR–CAR, Leasing Košice, s OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA 076 64 Zemplínska Teplica Rok vydania 2018 Počet strán: 1-26 Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 podľa 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN_nakladanie_s_odpadmi_na_schva¾ovanie)

(Microsoft Word - VZN_nakladanie_s_odpadmi_na_schva¾ovanie) OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 191, 072 04 TRHOVIŠTE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU Číslo 7/2018 O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Obec Bánovce nad Ondavou, v súlade s ustanovením

Podrobnejšie

Obec Veľké Kosihy

Obec Veľké Kosihy SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 litrov, 240 litrov alebo

Podrobnejšie

VZN o komunálnych odpadoch

VZN o komunálnych odpadoch Návrh: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HELCMANOVCE Obec HELCMANOVCE (ďalej len obec ) na základe ustanovenia 4 ods.

Podrobnejšie

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD AKO MÁME TEDA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD DO FAREBNÝCH KONTAJNEROV? r SKLO Q DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Obec Kobyly, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

vzn

vzn Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. g/ a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

VZN o komunálnych odpadoch

VZN o komunálnych odpadoch OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE PARCHOVANY V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na

Podrobnejšie

VZN č o odpadoch

VZN č o odpadoch VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Unín č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Unín 1 Obsah: 1. Časť Úvodné ustanovenia... 3 1 - Predmet, účel a pôsobnosť

Podrobnejšie

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnost

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnost 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnosti od: 06. 06. 2016 Meno: Funkcia: Podpis: Vypracoval:

Podrobnejšie

NÁVRH O B E C OŠČADNICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnic

NÁVRH O B E C OŠČADNICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnic B E C ŠČADICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ščadnica ávrh VZ: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 11.6.2016 -

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods.1, 11 ods. 4 zákona

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom naria

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom naria Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade s 81 zákona č. 79/2015

Podrobnejšie

MsZ zmeny a doplnky VZN 163_2016 odpady

MsZ zmeny a doplnky VZN 163_2016 odpady MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE Na rokovanie Mestského zastupiteľstva na deň 07.12.2017 Materiál č.... Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi

Podrobnejšie

Návrh VZN c odpady

Návrh VZN c odpady NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tešedíkovo Návrh VZN č. 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Tešedíkovo

Podrobnejšie

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnost

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnost 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnosti od: 1.1.2019 Meno: Funkcia: Podpis: Vypracoval: Alena

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Program odpadového hospodárstva SR na roky SEPTEMBER 2015

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Program odpadového hospodárstva SR na roky SEPTEMBER 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 2020 SEPTEMBER 2015 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE... 5 1.1. Názov orgánu, ktorý POH SR vydal...

Podrobnejšie

Microsoft Word - Lucina_VZN_OOdpadoch

Microsoft Word - Lucina_VZN_OOdpadoch Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 10.01.2003 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2004 do: 31.05.2005 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 5 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora VZN č. 6/2018 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2019 VZN

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ve

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ve Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou Obec Nová Ves nad Žitavou na základe

Podrobnejšie

Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č.160 Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou na roky Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č.160 Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou na roky Michal nad Žitavou Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č.160 Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou na roky 2016 2020 Michal nad Žitavou 1.10.2018 Článok 1 Preambula Program odpadového hospodárstva

Podrobnejšie

MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom

MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa 81 ods.

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupite

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupite VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupiteľstvo obce Bruty v zmysle zákona č. 460/1992 Zb. Ústava

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z

POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Obsah: 1. Dôležité odkazy... 2 2. Právne

Podrobnejšie

ABTRETUNGSVERTRAG

ABTRETUNGSVERTRAG ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV uzatvorená medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov: NATUR-PACK, a.s. A obcou: Vitanová zo dňa 24.06.2016 Táto zmluva o zabezpečení

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Program odpado

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Program odpado 1.1.1.1 M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.02. 2014 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Program odpadového hospodárstva mesta Rožňava na roky 2011-2015 Predkladá:

Podrobnejšie

OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉH

OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉH OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul. 84 966 22 Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA : SPRACOVATEĽ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Podrobnejšie

Obec Ladice Ladice 219, Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

Obec Ladice Ladice 219, Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladice Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Mesto Rožňava na základe § 6 odst

Mesto Rožňava na základe § 6 odst Ev. č. 1/2016-z03 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovení 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s 4 ods. 3. písm. g), h) a n) citovaného

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce Mesto Spišská Belá Petzvalova 18, 59 1 Spišská Belá Program odpadového hospodárstva na roky 211 215 IČO: 326518 fax 52/458133 www.spisskabela.sk Obsah: Úvod... 3 1 Základné údaje programu mesta... 7 Názov

Podrobnejšie

cennik_new_2019.indd

cennik_new_2019.indd CENNÍK /ÁRLISTA 2019 SKLÁDKA ODPADOV ČUKÁRSKA PAKA KOMPOSTÁREŇ ŠAMORÍN - ŠÁMOT** ZARADENIE SKLÁDKY: WWW.ZOHZO.SK SKLÁDKA PRE NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD IČO: 34074694 SPÁDOVÁ OBLASŤ PRE PRÍJEM ODPADU JE ÚZEMIE

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

MESTO KOŠICE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOŠICE NA ROKY Schválený Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 83, dňa 11. ap

MESTO KOŠICE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOŠICE NA ROKY Schválený Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 83, dňa 11. ap MESTO KOŠICE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOŠICE NA ROKY 2016 2020 Schválený Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 83, dňa 11. apríla 2019. KOŠICE, NOVEMBER 2018 Obsah Zoznam obrázkov...4

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN odpady docx

Microsoft Word - VZN odpady docx VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STARÁ MYJAVA č. 3/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe ustanovenie 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V

Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 1. Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V roku 2017 zabezpečovalo Mesto Žiar nad Hronom nakladanie

Podrobnejšie

OZNAM _o_strategickom_dokumente_POH BB kraja

OZNAM _o_strategickom_dokumente_POH BB kraja OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016-2020 podľa 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a

Podrobnejšie

Vzor VZN

Vzor VZN Obec Borčany VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borčany Schválené VZN dňa 11.12.2015. Vyvesené dňa: 15.12.2015 Zvesené dňa: 31.12.2015 1 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

Nové obce zmluval_1x

Nové obce zmluval_1x Zmluva č. o spolupráci podľa 59 ods. 3 Zákona o odpadoch (ďalej len ako "Zmluva") uzavretá medzi RECobal s.r.o., Sídlo: Bohrova 1, 851 01 Bratislava Zápis v OR SR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro,

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE VECHEC NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE VECHEC NA ROKY PRGRAM DPADVÉH HSPDÁRSTVA BCE VECHEC NA RKY 2016 2020 bsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRGRAMU BCE... 4 1.1 NÁZV BCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSL BCE... 4 1.3 KRES... 4 1.4 PČET BYVATEĽV BCE... 4 1.5 RZLHA KATASTRÁLNEH

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 6 /2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Časť 1 PREDMET ÚPRAVY Toto všeobecne záväzné

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_01_2013_Nakladanie_s_KomunalnymOdpadom.doc

Microsoft Word - VZN_01_2013_Nakladanie_s_KomunalnymOdpadom.doc VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2013 OBCE PREDAJNÁ O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 15.11.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 343 Z Á K O N z 19. októbra 2012, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn_2012_03_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi

Microsoft Word - vzn_2012_03_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi Všeobecne záväzné nariadenie obce Opatovce č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opatovce Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe 6 zák. č.369/1990

Podrobnejšie

OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadm

OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadm OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pečovská Nová Ves Schválené : 15.4.2016,

Podrobnejšie

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, B

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, B Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Ba

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Ba NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Zmluvné strany Objednávateľ Názov:

Podrobnejšie

OBEC: Zeleneč PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE ZELENEČ NA ROKY NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Zeleneč, Školská 224/

OBEC: Zeleneč PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE ZELENEČ NA ROKY NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Zeleneč, Školská 224/ OBEC: Zeleneč PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE ZELENEČ NA ROKY 2016-2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Zeleneč, Školská 224/5 919 21 Zeleneč DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Podrobnejšie

vzn3_2013

vzn3_2013 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JABLONICA č. 3 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonica Obecné zastupiteľstvo v Jablonici vo veciach územnej samosprávy

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samo

Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samo Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 odst. 1 zákona SNR č.

Podrobnejšie