Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky"

Prepis

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY pre prácu s elektronickým formulárom web aplikácie ISZI Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov R (MZ SR) 8 99 Posledná aktualizácia 2. januára 2019 (posledný ods. kapitoly 1. a podkapitola 2.2. a 2.3.) 1. Úvod Všeobecné zásady Zásady práce s jednotlivými typmi hlásení Doplňujúce hlásenie Kompletné hlásenie Negatívne hlásenie Stav Rozpracovaný Spôsob vyplňovania jednotlivých modulov web aplikácie elektronického formulára Všeobecné zásady Modul: 0_R08_99 - Identifikačný modul Modul: 00 - Určenie a označenie špecifikácie predkladaného hlásenia Modul: 01 Identifikačné údaje pracovníka Modul: 04 Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke Modul: 05A Výpisové / Evidované údaje / Aktualizačné údaje Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu Modul: 05B Registračné / Aktualizačné údaje Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu Modul: 06 Kontrolný modul (Nevypĺňa sa) Kontroly Príloha č. 1 Číselník právnych vzťahov Príloha č. 2 Číselník zaradenia do evidenčného počtu Príloha č. 3 Číselník zdravotníckych povolaní Príloha č. 4a Číselník zdravotníckych odborností podľa kódu Príloha č. 4b Číselník zdravotníckych odborností podľa názvu Príloha č. 5 Číselník typu poskytovanej starostlivosti Príloha č. 6 Číselník funkcií Kontaktné údaje na pracovníkov Národného registra zdravotníckych pracovníkov Vyhláška MZ SR č. 9/2014 Z. z Úvod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií zber údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, a to za účelom vedenia národných administratívnych registrov údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému v zmysle 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohou Národného registra zdravotníckych pracovníkov je plnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni, ďalej potom vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z. z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky MZ SR č. 186/2015 Z. z. (ďalej len vyhláška ), sa uvedený zber údajov vykonáva prostredníctvom elektronického formulára Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov s označením R (MZ SR) Vyhláška je všeobecne záväzným právnym predpisom a spravodajská jednotka je povinná podľa nej postupovať. Formulárom R (MZ SR) 8-99 sa do registra hlásia priebežne, počas celého kalendárneho roka údaje o výkone zdravotníckeho povolania vrátane identifikačných údajov zdravotníckeho pracovníka. Ide o údaje, ktoré okrem iného v registri spájajú zdravotníckeho pracovníka s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a nadobúdajú tak z pohľadu potrieb reálneho výkonu pripravovaného elektronického zdravotníctva zásadný a nenahraditeľný význam. 1

2 Osobné údaje sa v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov spracúvajú zákonným spôsobom v zmysle 13 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn. bez súhlasu dotknutej osoby. 2. Všeobecné zásady 2.1. Metodické pokyny sú záväzné pre všetky spravodajské jednotky, ktoré sú povinné ich pri práci s formulárom presne dodržiavať Zdravotnícky pracovník je podľa 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent a sanitár. Zdravotníckym pracovníkom je aj fyzická osoba vykonávajúca povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ak zároveň spĺňa podmienku získania osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve; v takom prípade je takáto osoba označovaná aj ako iný zdravotnícky pracovník Zdravotnícke povolanie je podľa 3 odsek 1 a 2 zákona č. 578/2004 Z. z. súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri: a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti, b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, c) ochrane zdravia ľudí, d) lekárskej posudkovej činnosti, e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, f) výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, g) vykonávaní prehliadky mŕtveho tela, pričom súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. (Po použití prepojenia späť na bod 3.3. alebo 4.5..) 2.4. Povinnosť hlásiť údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov majú všetky spravodajské jednotky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie zariadenia, orgány a organizácie v Slovenskej republike, ktoré poskytujú pracovnú príležitosť pre výkon zdravotníckeho povolania. Konkrétny okruh spravodajských jednotiek stanovuje vyhláška v písm. c) Prílohy. (Po použití prepojenia späť na bod 4.5..) 2.5. Každá spravodajská jednotka hlási do registra a následne kontroluje a udržiava v aktuálnom stave údaje za svoj každý jeden právny vzťah so zdravotníckym pracovníkom: a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vrátane pracovného vzťahu založeného na "Dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru" podľa 226 a 228a Zákona č. 311/2001 Z. z., tzn. Zákonníka práce, b) vykonávajúcim zdravotnícke povolanie na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami alebo živnostenského oprávnenia, c) vykonávajúcim zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, d) vykonávajúcim zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, e) v inom právnom vzťahu, napr. na základe príkaznej alebo mandátnej zmluvy, obchodného vzťahu apod.. (Po použití prepojenia späť na bod 3.3. alebo 4.5..) 2.6. Všetky typy a stavy elektronického formulára R (MZ SR) 8-99 sú spravodajskej jednotke k dispozícii po prihlásení se do web-aplikácie ISZI, a to v sekcii Register, čo je jedna (piata zľava) zo záložiek horného menu hlavnej stránky aplikácie na webovom konte ISZI príslušnej spravodajskej jednotky Prvotné naplnenie registra údajmi o vykonávanom zdravotníckom povolaní zdravotníckym pracovníkom v právnom vzťahu so spravodajskou jednotkou (ďalej iba právny vzťah ) spočíva vo vyplnení prázdneho formulára a v jeho odoslaní z webového konta spravodajskej jednotky aplikácie ISZI NCZI, pričom takýto formulár je špecifikovaný ako Kompletné hlásenie. Skutočnosťou, ktorá podľa písm. a) bod 1. Prílohy vyhlášky zakladá povinnosť hlásiť údaje do registra, je vznik (existencia) doposiaľ neregistrovaného právneho vzťahu. Prázdny formulár R (MZ SR) 8-99 je v sekcii Register webového konta spravodajskej jednotky aplikácie ISZI po celý aktuálny kalendárny rok k dispozícii v podsekcii Prehľad zberov, a to v prvej zľava s názvom Očakávané. Prázdny formulár sa zobrazí kliknutím na príkaz Vytvoriť nový v zázname hlásenia. 2

3 (Po použití prepojenia späť na bod 4.5..) 2.8. Údaje už registrovaného a neukončeného právneho vzťahu sú od nasledujúceho dňa po registrácii a po celý aktuálny kalendárny rok spravodajskej jednotke k dispozícii v sekcii Register jej webového konta aplikácie ISZI v podsekcii Prehľad zberov (ďalej iba podsekcia ), a to v druhej zľava Výpisy z registrov v údajmi naplnenom formulári R (MZ SR) 8-99, tzn. vo forme výpisu z registra, pričom takýto formulár je špecifikovaný ako Doplňujúce hlásenie. (Po použití prepojenia späť na bod 4.5..) 2.9. Udržiavanie správnych a aktuálnych údajov v registri spočíva v priebežnej kontrole údajov uvedených vo výpise z registra, tzn. v Doplňujúcom hlásení podľa písm. a) bod 3. Prílohy vyhlášky a v zapracovaní prípadnej zmeny alebo opravy do tohto Doplňujúceho hlásenia podľa písm. a) bod 2. Prílohy vyhlášky a v jeho odoslaní. Nové, resp. aktualizované údaje sú, okrem ukončeného právneho vzťahu, od nasledujúceho dňa po zaslaní spravodajskej jednotke k dispozícii v novom Doplňujúcom hlásení v tej istej podsekcii Výpisy z registrov V prípade, že počas kalendárneho roka nedôjde v spravodajskej jednotke k vzniku nového právneho vzťahu, zmene registrovaného právneho vzťahu alebo k zisteniu chyby či absencie registrovaných údajov, resp. ak počas kalendárneho roka nedôjde k odoslaniu ani jedného formulára R (MZ SR) 8-99, potvrdí spravodajská jednotka podľa písm. a) bod 4. Prílohy vyhlášky platnosť registrovaných údajov po skončení kalendárneho roka v sekcii Register jej webového konta aplikácie ISZI do 31. januára nasledujúceho roka, a to vytvorením, vyplnením a odoslaním elektronického formulára R_08_99_POTVRDENIE Najprv treba pracovať s formulármi Doplňujúcimi hláseniami z podsekcie Výpisy z registrov - ak ich tam spravodajská jednotka má. Až potom, za účelom registrácie nového alebo chýbajúceho, resp. doposiaľ neregistrovaného právneho vzťahu, treba pracovať s formulárom - Kompletným hlásením z podsekcie Očakávané Informácie a asistenciu vo veci Hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom formulára R (MZ SR) 8-99 poskytne: Ing. Iveta Kamendyová, č. tel.: 02 / , Mgr. Mária Patrášová, č. tel.: 02 / , Ing. Michaela Bobovská, Termín 1. januára nasledujúceho roka, ktorý je uvedený v sekcii Prehľad v podeskcii Register Prehľadu povinností v zázname R_MZSR_8-99, NIE JE TERMÍNOM PLNENIA SPRAVODAJSKEJ POVINNOSTI, ale je technickým termínom, do ktorého sa môže pracovať s formulárom R (MZ SR) 8-99 dovtedy aktuálneho zberu!!! 1. januára o 21:59 dochádza k uzatvoreniu zberu údajov prostredníctvom formulárov predchádzajúceho roka, pričom sa spravodajským jednotkám uzavrie prístup ku všetkým stavom formulára, vrátane formulárov v stave (podsekcii) Rozpracované predchádzajúceho roka! Následne dochádza k otvoreniu zberu údajov prostredníctvom formulárov aktuálneho roka, pričom je formulár R (MZ SR) 8-99 prítomný každopádne v podsekcii Očakávané a prípadne formulár/re v posekcii Výpisy z registrov (ak existuje v registri aspoň jeden evidovaný neukončený právny vzťah za danú SJ) a v posekcii Odoslané (ak bol v minulosti aspoň jeden formulár odoslaný). Z uvedeného vyplýva, že po tomto dátume nemá spravodajská jednotka prístup k doposiaľ neodoslaným formulárom v stave Rozpracovaný, ktoré do tohto stavu uložila v predchádzajúcom roku. 3. Zásady práce s jednotlivými typmi hlásení 3.1. Doplňujúce hlásenie je výpis údajov z registra a slúži: a) na kontrolu správnosti a platnosti údajov v registri už evidovaného neukončeného právneho vzťahu podľa písm. a) bod 3. Prílohy vyhlášky, b) na hlásenie zmien a opráv registrovaných údajov podľa písm. a) bod 2. Prílohy vyhlášky Doplňujúce hlásenie je spravodajskej jednotke k dispozícii po celý aktuálny kalendárny rok za každý jeden, v registri registrovaný, neukončený právny vzťah, a to v podobe vyplneného formulára R (MZ SR) 8-99 v sekcii Register jej webového konta aplikácie ISZI, resp. v druhej podsekcii zľava Výpisy z registrov Doplňujúce hlásenie otvoríte kliknutím na slovo Otvoriť v zázname konkrétneho hlásenia. Otvorené Doplňujúce hlásenie je v Moduloch: 0_R08_99 - Identifikačný modul, okrem riadkov 11-14, 00 - Určenie a označenie špecifikácie predkladaného hlásenia, 01 - Identifikačné údaje pracovníka, 04 - Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke, v stĺpci Výpisové / Evidované údaje, okrem riadkov 3 a 4, 3

4 05A - Výpisové / Evidované údaje - Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu, vyplnené už v registri evidovanými údajmi právneho vzťahu. Registrované údaje sprístupnené spravodajskej jednotke prostredníctvom Doplňujúceho hlásenia je potrebné vždy skontrolovať, či sú správne, úplné a aktuálne. Ak sú údaje v poriadku alebo ak nechcete alebo nemôžete v tom čase ďalej spracúvať predmetné hlásenie, zatvorte ho kliknutím na ZATVORIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky. (Po použití prepojenia späť na bod ) Doplňujúce hlásenie spravodajská jednotka ďalej spracuje iba, ak je potrebné zmeniť, doplniť a/alebo opraviť registrované údaje podľa písm. a) bod 2. Prílohy vyhlášky Ak je potrebné zmeniť, doplniť a/alebo opraviť registrované údaje, spracujte a v desaťdňovej lehote podľa písm. d) bod 2. Prílohy vyhlášky odošlite otvorené (viď. vyššie uvedený bod ) Doplňujúce hlásenie nasledovne: 1. kliknite na príkaz UPRAVIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, 2. do riadkov č. 11 a 12 modulu 0_R08_99 - Identifikačný modul zapíšte priezvisko a telefónne číslo spracovateľa hlásenia, 3. zapíšte v zmysle príslušných ustanovení kapitoly 4. iba vybrané zmenené, nové a/alebo opravné údaje v prípadnom module formulára: 01 - Identifikačné údaje pracovníka, a to v stĺpci Údaje, 04 - Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke, a to v stĺpci 2 Registračné / Aktualizačné údaje, 05A - Výpisové / Evidované údaje / Aktualizačné údaje - Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu, a to vybrané údaje v zmysle ustanovenia bodu 4.6., 05B Registračné / Aktualizačné údaje - Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu, a to v príslušných stĺpcoch a nevyhnutnom počte riadkov. 4. dajte skontrolovať a uložiť údaje formulára kliknutím na príkaz ULOŽIŤ PRIEBEŽNE v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, 5. vyčkajte ukončenie procesu ukladania, ktoré bude oznámené textom Akcia Uloženie bola úspešne vykonaná, 6. odošlite upravený formulár bez chýb kliknutím na príkaz ODOSLAŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, 7. vyčkajte ukončenie procesu odoslania, ktoré bude oznámené textom Akcia Odoslanie bola úspešne vykonaná. 8. zatvorte formulár kliknutím na ZATVORIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky. (Po použití prepojenia späť na bod ) Zmena, doplnenie a oprava registrovaných údajov prostredníctvom upraveného Doplňujúceho hlásenia podľa predchádzajúceho bodu je vykonateľná v priebehu celého aktuálneho kalendárneho roka, resp. od 2. januára do 31. decembra, a to v aktuálnom roku zberu údajov formulára R (MZ SR) Všetky údaje zmeneného, doplneného alebo opraveného a neukončeného právneho vzťahu, ktoré spravodajská jednotka v registri úspešne zaktualizuje prostredníctvom Doplňujúceho hlásenia, sú spravodajskej jednotke od nasledujúceho dňa k dispozícii v podsekcii Výpisy z registrov vo forme nového výpisu z registra ako Doplňujúce hlásenie, a to za účelom kontroly registrovaných údajov a za účelom prípadného hlásenia ďalších zmien a opráv Doplňujúce hlásenie je, okrem prípadného obdobia rozpracovania (vtedy môže byť Doplňujúce hlásenie spravodajskou jednotkou kliknutím na ULOŽIŤ PRIEBEŽNE v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky presunuté do podsekcie Rozpracované ) a obdobia od odoslania hlásenia do nasledujúceho dňa, v podsekcii Výpisy z registrov po celý kalendárny rok prostredníctvom aktuálneho zberu údajov formulára R (MZ SR) 8-99 stále k dispozícii. Odstránenie (výmaz) Doplňujúceho hlásenia spravodajskou jednotkou nie je možné V prípade väčšieho počtu záznamov formulára R (MZ SR) 8-99 v podsekcii Výpisy z registrov je výpis za konkrétny právny vzťah zdravotníckeho pracovníka k spravodajskej jednotke vyhľadateľný zápisom niektorej z filtračných položiek (napr. priezvisko, rodné číslo etc.) do vyhľadávacieho okna a kliknutím na príkaz FILTROVAŤ Kompletné hlásenie 4

5 je formulár pre registráciu nového, v registri doposiaľ neevidovaného právneho vzťahu podľa písm. a) bod 1. Prílohy vyhlášky Kompletné hlásenie je v podobe prázdneho formulára R (MZ SR) 8-99 spravodajskej jednotke k dispozícii v sekcii Register jej webového konta aplikácie ISZI po celý aktuálny kalendárny rok k dispozícii v prvej podsekcii zľava s názvom Očakávané Kompletné hlásenie otvoríte kliknutím na slovo Vytvoriť nový v zázname hlásenia, pričom bezprostredne po otvorení je formulár, okrem riadkov č. 1 3 prvého modulu 0_R08_99 - Identifikačný modul, prázdny. Formulár je po otvorení pripravený pre zápis údajov (Po použití prepojenia späť na bod ) Kompletné hlásenie spracujte a v desaťdňovej lehote podľa písm. d) bod 1. Prílohy vyhlášky odošlite za každý jeden právny vzťah osoby, ktorá pre spravodajskú jednotku vykonáva zdravotnícke povolanie, a to iba v prípade, že tento vzťah nie je ešte v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov evidovaný, tzn. ak sa nenachádza v podsekcii Výpisy z registrov prípadne v podsekcii Rozpracované Kompletné hlásenie spracujte a odošlite aj za účelom dodatočného dohlásenia existujúceho neukončeného právneho vzťahu, ak nie je doposiaľ v registri evidovaný, tzn. ak sa nenachádza v podsekcii Výpisy z registrov prípadne v podsekcii Rozpracované Vlastný zápis údajov do formulára pre odoslanie Kompletného hlásenia, tzn. vypĺňanie formulára otvoreného v podsekcii Očakávané, je každopádne potrebné začať použitím funkcie PREDPLNIŤ, pričom spôsob jej použitia je nasledovný: 1. do riadka 2 modulu 01 - Identifikačné údaje pracovníka zapíšte rodné číslo zapisovaného pracovníka (viď. bod ), 2. kliknite na príkaz PREDPLNIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, 3. vyčkajte ukončenie procesu predplnenia, ktoré bude oznámené textom Akcia Predplnenie bola vykonaná. (Po použití prepojenia späť na body , , alebo ) Automatické predplnenie zabezpečí jednorazové naplnenie modulov hlásenia: 0_R08_99 - Identifikačný modul, 00 - Určenie a označenie špecifikácie predkladaného hlásenia, 01 - Identifikačné údaje pracovníka, ak sa zapísané rodné číslo v registri nachádza; v tom prípade predplnenie zabezpečí naplnenie modulu údajmi zapisovaného zdravotníckeho pracovníka aktuálne evidovanými v registri V prípade, že bolo rodné číslo zapísané správne, ale sa v registri nenachádza, vyplňte modul 01 - Identifikačné údaje pracovníka manuálne v stĺpci Údaje a v zmysle ustanovení bodu Údaje predplneného modulu 01 - Identifikačné údaje pracovníka v prípade nesprávnych, chýbajúcich alebo neaktuálnych údajov opravte, doplňte alebo aktualizujte manuálne v stĺpci Údaje v zmysle ustanovení bodu Za účelom dokončenia vypĺňania a predloženia Kompletného hlásenia ďalej: manuálne vyplňte ďalšie údaje a moduly: do riadkov č. 11 a 12 modulu 0_R08_99 - Identifikačný modul zapísaním priezviska a telefónneho čísla spracovateľa hlásenia, 04 - Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke, a to v stĺpci 2 Registračné / Aktualizačné údaje v zmysle bodu , 05B Registračné / Aktualizačné údaje - Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu, a to v príslušných stĺpcoch a nevyhnutnom počte riadkov v zmysle bodu 4.7., resp , dajte skontrolovať a uložiť údaje formulára kliknutím na príkaz ULOŽIŤ PRIEBEŽNE v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, vyčkajte ukončenie procesu ukladania, ktoré bude oznámené textom Akcia Uloženie bola úspešne vykonaná, odošlite vyplnený formulár bez chýb kliknutím na príkaz ODOSLAŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, vyčkajte ukončenie procesu odoslania, ktoré bude oznámené textom Akcia Odoslanie bola úspešne vykonaná, zatvorte formulár kliknutím na ZATVORIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky. 5

6 Všetky údaje nového právneho vzťahu, ktoré spravodajská jednotka úspešne zaeviduje prostredníctvom Kompletného hlásenia do registra, sú spravodajskej jednotke od druhého dňa k dispozícii vo forme výpisu z registra ako Doplňujúce hlásenie, a to za účelom kontroly a za účelom prípadného hlásenia zmien a opráv v budúcnosti Prázdny formulár Kompletného hlásenia je v podsekcii Očakávané spravodajskej jednotke v aktuálnom kalendárnom roku stále k dispozícii, tzn., že ani po splnení si spravodajskej povinnosti z tejto podsekcie nezmizne, a vždy, keď kliknete na Vytvoriť nový, otvorí sa Vám čistý, prázdny formulár Registrácia nového právneho vzťahu je prostredníctvom Kompletného hlásenia podľa bodov až vykonateľná v priebehu celého kalendárneho roka prostredníctvom aktuálneho zberu údajov formulára R (MZ SR) Kompletné hlásenie je možné vyplniť a odoslať najskôr 10 dní pred dátumom vzniku právneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka k spravodajskej jednotke Modul 05A sa v Kompletnom hlásení v žiadnom prípade nevypĺňa! 3.3. Negatívne hlásenie je spôsob plnenia spravodajskej povinnosti spravodajskou jednotkou v prípade, že nespĺňa podmienky hlásenia údajov do registra podľa bodov 2.5. a 2.3. Všeobecných pokynov Negatívne hlásenie predloží iba taká spravodajská jednotka, ktorá v aktuálnom roku zberu údajov nie je a nebude v právnom vzťahu so zdravotníckym pracovníkom podľa bodu 2.5., a ktorá zároveň nemá v registri neukončenú registráciu takého právneho vzťahu, tzn., ktorej podsekcia Výpisy z registrov neobsahuje ani jeden formulár R (MZ SR) Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov Negatívne hlásenie predložíte kliknutím na Označiť negatívny v sekcii Register webového konta spravodajskej jednotky v ISZI, resp. v druhej podsekcii s názvom Očakávané, pričom sa formulár R (MZ SR) 8-99 z podsekcie Očakávané presunie do šiestej podsekcie s názvom Negatívne V prípade, že spravodajská jednotka predložila Negatívne hlásenie omylom alebo u nej následne po jeho predložení došlo k skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť hlásiť údaje do registra, vrátite kliknutím na Zrušiť negatívnosť v zázname formulára R (MZ SR) 8-99 v podsekcii Negatívne formulár naspäť do podsekcie Očakávané s príkazom Vytvoriť nový Stav Rozpracovaný je stav Doplňujúceho alebo Kompletného hlásenia, ktorému spravodajská jednotka po otvorení a zápise aspoň časti údajov, dala zapamätať do formulára predplnené alebo aktívne zapísané údaje, ale ho ešte neodoslala Doplňujúce hlásenie, ktoré spravodajská jednotka otvorila podľa bodu a aspoň čiastočne spracovala podľa bodu sa môže uložiť kliknutím na príkaz ULOŽIŤ PRIEBEŽNE v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky, pričom formulár ostane otvorený. Formulár sa pritom presunie z podsekcie Výpisy z registrov do tretej podsekcie Rozpracované. (Po použití prepojenia späť na body alebo 4.9.) Kompletnému hláseniu, ktoré spravodajská jednotka otvorila podľa bodu a aspoň spracovala podľa bodu sa predplnené údaje zapamätajú automaticky a otvorený formulár sa pritom sám presunie do tretej podsekcie Rozpracované Ak spravodajská jednotka nespracuje a neodošle Doplňujúce alebo Kompletné hlásenie z prvého otvorenia, ale si ho uloží priebežne a zavrie, je ďalšie spracúvanie formulára, tzn. ďalší zápis údajov a odoslanie možné až po jeho vyhľadaní, otvorení v podsekcii Rozpracované (kliknutím na Otvoriť ) a po kliknutí na UPRAVIŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky Procesy podľa bodu sa môžu s Doplňujúcim hlásením ako aj s Kompletným hlásením otvoreným a upraviteľným v podsekcii Rozpracované opakovať, počet takto ukladaných formulárov sa pritom nemení. Až kliknutím na príkaz ODOSLAŤ v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky zmizne konkrétny formulár z podsekcie Rozpracované, nakoľko sa, ak je bez chýb (po skontrolovaní údajov kliknutím na príkaz ULOŽIŤ PRIEBEŽNE ), odošle Varovanie pred ponechaním formulára v stave rozpracovaný: Ponechanie formulára, prostredníctvom ktorého majú byť zapísané nové, aktualizované alebo opravné údaje v registri, 6

7 v stave ROZPRACOVANÝ (napr. zatvorenie formulára po jeho priebežnom uložení) nie je splnenie spravodajskej povinnosti zo strany spravodajskej jednotky, a to ani vtedy, ak je formulár bez chýb. Formulár, prostredníctvom ktorého majú byť zapísané nové, aktualizované alebo opravné údaje v registri, a ktorý je bez chýb, je preto bezpodmienečne nutné po priebežnom uložení bezodkladne odoslať. 4. Spôsob vyplňovania jednotlivých modulov web aplikácie elektronického formulára (Späť na 3. odsek bodu alebo bod ) 4.1. Všeobecné zásady Pri položkách s povinným naplnením je vo formulároch uvedený text * povinný údaj Pri práci s formulárom nikdy nepoužívajte klávesu Enter Dátum ukončujúci záznam s údajmi, ktoré nikdy neplatili alebo boli registrované s chybami, má mať rovnakú hodnotu ako dátum začiatku platnosti takéhoto záznamu Jednotlivé hlásenia R (MZ SR) 8-99 odoslané bez chýb sa ukladajú do siedmej podsekcie zľava s názvom Odoslané. V prípade, že spravodajská jednotka chce už odoslaný údaj/e dodatočne opraviť, môže kontaktovať pracovníkov registra a uviesť, za ktorého zdravotníckeho pracovníka je potrebné vrátiť hlásenie na opravu do podsekcie Vrátené, alebo službu nevyužije a údaj/e opraví až na druhý deň, kedy bude mať k dispozícii nové Doplňujúce hlásenie v podsekcii Výpisy z registrov Modul: 0_R08_99 - Identifikačný modul Ak sú v stĺpci 1 / Údaje riadky s povinným naplnením označené ako 5, 8 a 10 prázdne, dajte ich predplniť automaticky v zmysle ustanovenia bodu Iba týmto spôsobom je možné zabezpečiť naplnenie všetkých povinných a nepovinných riadkov 1 10 údajmi o období spracovania a identifikačnými údajmi o spravodajskej jednotke. Iný spôsob vyplnenia modulu nie je možný, a to ani v prípade, že niektorý z nepovinných údajov nie je uvedený Ak sú riadky 5, 8 a 10 v stĺpci Údaje naplnené, prejdite k riadku 11 a V riadkoch 11 a 12 vyplňte v stĺpci Údaje údaje o osobe zostavovateľa hlásenia, tzn. priezvisko zostavovateľa hlásenia a jeho telefónne číslo vrátane smerového a klapky V riadku 13 môžete v stĺpci Údaje uviesť ovú adresu zostavovateľa hlásenia V riadku 14 môžete v stĺpci Údaje uviesť v prípade potreby k jednotlivým modulom relevantné poznámky pre NCZI. Do položky môžete zapísať maximálne 256 znakov Modul: 00 - Určenie a označenie špecifikácie predkladaného hlásenia Doplňujúce hlásenie má špecifikáciu určenú a zapísanú automaticky už pri prvom otvorení formulára Kompletnému hláseniu sa špecifikácia určí a zapíše automaticky pri procese predpĺňania podľa bodu Automaticky určenú a zapísanú špecifikáciu nie je možné zmeniť Modul: 01 Identifikačné údaje pracovníka Údajová časť modulu nie je rozdelená na Výpisovú a Aktualizačnú, tvorí ju iba jeden údajový stĺpec s označením Údaje V Kompletnom hlásení každopádne aktivujte automatické predplnenie modulu už prípadne evidovanými identifikačnými údajmi zapisovaného zdravotníckeho pracovníka, a to prostredníctvom zadania príkazu PREDPLNIŤ v zmysle bodu Až v prípade, že sa zapisovaný pracovník v registri podľa rodného čísla nenachádza, vyplňte v Kompletnom hlásení v stĺpci Údaje všetky relevantné riadky identifikačnými údajmi pracovníka manuálne, a to okrem riadku 1 PK FO, ktorého naplnenie nie je v Kompletnom hlásení možné V Doplňujúcom hlásení v stĺpci Údaje skontrolujte, prípadne opravte neaktuálne, nesprávne údaje a/alebo doplňte chýbajúce údaje pracovníka okrem riadku 1 PK FO, ktorého zmena nie je možná. 7

8 Pri zápise údajov do jediného údajového stĺpca s názvom Údaje sa uvádza: 1. Rodné číslo (riadok 2) desaťmiestny alebo deväťmiestny číselný kód podľa rodného listu pracovníka. V prípade deväťmiestneho rodného čísla zostáva posledné miesto vpravo voľné. (Späť na 1. ods. bodu , bod alebo ) Šepkár: V prípade potreby opraviť Rodné číslo v Doplňujúcom hlásení, odporúčame čo najskôr kontaktovať niektorého z pracovníkov registra (kapitola 12.). Ak tak spravodajská jednotka neurobí, bude návrh na opravu rodného čísla v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov akceptovaný až po konzultácii so spravodajskou jednotkou zo strany NCZI. 2. Meno (riadok 3) krstné meno(á) pracovníka. 3. Priezvisko (riadok 4) aktuálne priezvisko pracovníka. Predchádzajúce priezviská sa neevidujú. 4. Pohlavie (riadok 5) kód a názov pohlavia pracovníka. Prípadný zápis údaja vykonajte výberom z priloženého číselníka. 5. Dátum narodenia (riadok 6) dátum narodenia pracovníka v tvare DD.MM.RRRR. Prípadný zápis údaja vykonajte výberom z priloženého kalendára alebo priamym zápisom. Šepkár: Na prípadnú opravu údajov Pohlavie alebo Dátum narodenia v Doplňujúcom hlásení platí rovnaké pravidlo, ako pre opravu rodného čísla podľa prvého bodu. 6. Akademický titul pred menom (riadok 7) kód a názov akademického titulu pracovníka uvádzaným pred menom. Prípadný zápis údaja vykonajte výberom z priloženého číselníka. Šepkár: V prípade, že odosielate formulár Doplňujúceho hlásenia za ukončený právny vzťah, tzn. s naplnenou položkou Dátum ukončenia právneho vzťahu v riadku 3 v Module 04 - Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke, nemá zmysel údaje podľa druhého, tretieho a šiesteho bodu už opravovať alebo meniť, nakoľko zmeny a opravy nebudú akceptované. (Viď. aj 3. odsek bodu ) 4.5. Modul: 04 Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke Údajová časť modulu je pevne rozdelená na Výpisové / Evidované údaje (stĺpec 1) a Registračné / Aktualizačné údaje (stĺpec 2) V časti Výpisové / Evidované údaje (stĺpec 1) sa v Doplňujúcom hlásení zobrazujú už registrované údaje predmetného právneho vzťahu. V Kompletnom hlásení je táto časť prázdna. V časti Výpisové / Evidované údaje (stĺpec 1) nie je možné údaje zapisovať, opravovať ani aktualizovať Časť Registračné / Aktualizačné údaje (stĺpec 2) je pri prvom otvorení formulára vždy prázdna a slúži pre zápis (riadok 1-6), opravu (riadok 5 a 6) alebo aktualizáciu (riadok 3 6) vybraných položiek modulu V Kompletnom hlásení v stĺpci 2 Registračné / Aktualizačné údaje riadky 1 6 vyplňte relevantnými údajmi o právnom vzťahu, a to aj podľa dokladu, na základe ktorého dotknutý právny vzťah vznikol a v rámci ktorého vykonáva pracovník zdravotnícke povolanie (viď. body ) V Doplňujúcom hlásení: v stĺpci 1 Výpisové / Evidované údaje overte a skontrolujte registrované údaje v riadkoch 1 6, v stĺpci 2 Registračné / Aktualizačné údaje prípadne opravte nesprávne a/alebo zmeňte neaktuálne údaje v riadkoch 5 a 6, v stĺpci 2 Registračné / Aktualizačné údaje prípadne doplňte chýbajúce údaje v riadku 3 (4). a to aj podľa dokladu, na základe ktorého právny vzťah vznikol (skončil), a v rámci ktorého vykonáva (vykonával) pracovník zdravotnícke povolanie (viď. body a 2.88.). Šepkár: V prípade už registrovaných chybných, nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v riadku 1 (Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke) a/alebo riadku 2 (Dátum začiatku právneho vzťahu) nie je v Doplňujúcom hlásení dovolené tieto údaje opravovať, aktualizovať ani iným spôsobom meniť. V takom prípade treba predmetný právny vzťah naplnením riadka 3 (Dátum ukončenia právneho vzťahu) ukončiť a odoslať a vyplnením, resp. odoslaním Kompletného hlásenia nanovo registrovať s už správnymi, či aktualizovanými údajmi Pri zápise údajov do 2. stĺpca s názvom Registračné / Aktualizačné údaje postupujte zhora nadol, tzn. od riadka 1 po riadok 6 (s prípadným vynechaním 3. a 4. riadka), nakoľko ponuka vhodných kódov číselníka v 6. riadku sa riadi kódom zapísaným v riadku 1: 1. Typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke (riadok 1) - Kód a názov konkrétneho typu právneho vzťahu, na základe ktorého vykonáva (vykonával) pracovník zdravotnícke povolanie. Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka (viď. aj Príloha č. 1). Každý jeden z relevantných (viď. 8

9 body Všeobecných zásad) právnych vzťahov k tej istej spravodajskej jednotke zároveň musí táto evidovať v registri, napr. v prípade súbehu viacerých pracovných pomerov a pod. Šepkár: Nesprávne, chybne alebo neaktuálne registrovaný typ právneho vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke nie je prostredníctvom Doplňujúceho hlásenia dovolené meniť. V takom prípade treba predmetný právny vzťah naplnením riadka 3 (Dátum ukončenia právneho vzťahu) ukončiť a vyplnením, resp. odoslaním Kompletného hlásenia nanovo registrovať s už správnymi, či aktualizovanými údajmi. 2. Dátum začiatku právneho vzťahu (riadok 2) dátum vzniku platnosti predmetného právneho vzťahu v tvare DD.MM.RRRR. Údaj zapíšte výberom z priloženého kalendára alebo priamo. Kompletné hlásenie je možné vyplniť a odoslať najskôr 10 dní pred dátumom vzniku právneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka k spravodajskej jednotke. Šepkár: Nesprávne, chybne a neaktuálne registrovaný dátum nie je prostredníctvom Doplňujúceho hlásenia dovolené meniť. V takom prípade treba predmetný právny vzťah naplnením riadka 3 (Dátum ukončenia právneho vzťahu) ukončiť a vyplnením, resp. odoslaním Kompletného hlásenia nanovo registrovať s už správnymi, či aktualizovanými údajmi. 3. Dátum ukončenia právneho vzťahu (riadok 3) dátum ukončenia platnosti predmetného právneho vzťahu v tvare DD.MM.RRRR. Údaj zapíšte výberom z priloženého kalendára alebo priamo. Šepkár: Ak je pri odosielaní Doplňujúceho hlásenia položka Dátum ukončenia právneho vzťahu vyplnená, nebudú pri prepisovaní dát z formulára do databázy registra akceptované zmenené alebo doplnené údaje z Modulu 01 - Identifikačné údaje pracovníka. (Späť na Šepkára za 6.odsekom bodu ) 4. Dátum ukončenia právneho vzťahu ak sa skončil úmrtím pracovníka (riadok 4) - dátum ukončenia platnosti predmetného právneho vzťahu v tvare DD.MM.RRRR, pokiaľ k ukončeniu došlo v dôsledku úmrtia pracovníka. Údaj zapíšte výberom z priloženého kalendára alebo priamo. 5. Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu (riadok 5) číselné označenie rozsahu celkového pracovného úväzku v uvedenom právnom vzťahu v prepočte na tzv. plný úväzok, tzn. hodnota v tvare a povolenom rozpätí od 0,001 do 1,000. Údaj vypočítajte a zapíšte ako podiel príslušnej dĺžky týždenného pracovného času pracovníka za príslušný právny vzťah (tzn. za všetky vykonávané činnosti v tomto právnom vzťahu) a dĺžky týždenného pracovného času zavedeného v spravodajskej jednotke, tzn. dĺžky plného úväzku. Šepkár: Napríklad v prípade úväzku 20 hodín týždenne v spravodajskej jednotke, kde je plný úväzok 40 hodín týždenne, ide o úväzok 0,500. V prípade pracovníkov, ktorí pôsobia v spravodajskej jednotke mimo pracovný alebo obdobný pomer, okrem dohôd, tzn. v prípade vzťahov 10 99, je celkovým pracovným úväzkom podiel pracovných (napr. ambulantných) hodín za týždeň (za príslušný právny vzťah) a tzv. plného úväzku. Od je možné prostredníctvom Doplňujúceho hlásenia celkový pracovný úväzok aj v prípade vzťahov 01, 03 a 05 znížiť na menšiu hodnotu, než je 1,000 a v prípade vzťahov 02, 04 a 06 zvýšiť až na hodnotu 1,000. Zároveň je možné v prípade potreby zmeniť aj súvisiace pracovné úväzky priamo v Module 05A. 6. Zaradenie do evidenčného počtu (riadok 6) kód a názov aspektu zaradenia do evidenčného počtu (v prípade právnych vzťahov s kódom 01 09), resp. faktického výkonu práce (v prípade právneho vzťahu s kódom 10). Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka (viď. aj Príloha č. 2) Šepkár: V prípade právneho vzťahu s kódom 26, 28, 30 alebo 99 je prípustný iba kód X s názvom nesleduje sa. (Späť na bod ) 4.6. Modul: 05A Výpisové / Evidované údaje / Aktualizačné údaje Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu Modul 05A je v Doplňujúcom hlásení samostatným Výpisovým a zčasti aj aktualizačným priestorom pre zobrazenie a pri vybraných údajoch aj pre modifikáciu registrovaných údajov o vykonávanom zdravotníckom povolaní v príslušnom právnom vzťahu V Kompletnom hlásení je modul prázdny, bez údajov, resp. neobsahuje žiadny údajový riadok a nie je možné s ním pracovať Údaje uvedené v stĺpcoch 1, 2 a 8 modulu v Doplňujúcom hlásení, tzn. Výpisové údaje Poradové číslo záznamu o vykonávanej práci, Vykonávané zdravotnícke povolanie a Dátum začiatku nie je možné prepisovať, opravovať ani doplňovať Počet riadkov otvoreného modulu je v Doplňujúcom hlásení daný počtom už registrovaných neukončených vykonávaných pracovných činností, resp. počtom záznamov o vykonávanej práci pri výkone zdravotníckeho povolania. Počet riadkov v tomto module nie je dovolené meniť. 9

10 V Doplňujúcom hlásení overte, skontrolujte a prípadne opravte alebo aktualizujte registrované údaje uvedené v stĺpcoch 2 9, pričom na Poradovom čísle záznamu o vykonávanej práci (stĺpec 1) nezáleží: 1. Vykonávané zdravotnícke povolanie (stĺpec 2) kód a názov zdravotníckeho povolania, ktoré pracovník konkrétnou zdravotníckou odbornosťou (viď. stĺpec 3) vykonáva. 2. Vykonávaná zdravotnícka odbornosť (stĺpec 3) - kód a názov odboru odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti, tzn. odboru vykonávanej práce pracovníkom; údaj je opraviteľný alebo aktualizovateľný priamo v Module 05A výberom z priloženého číselníka. 3. Typ poskytovanej starostlivosti (stĺpec 4) kód a názov typu poskytovanej starostlivosti alebo služieb pri vykonávaní uvedenej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti; údaj je opraviteľný alebo aktualizovateľný priamo v Module 05A výberom z priloženého číselníka. 4. Kód PZS (označenie pracovného útvaru) (stĺpec 5) 12 miestny Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len Úrad pre dohľad ), v kontexte ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva na určenom mieste dotknutú pracovnú činnosť; údaj je opraviteľný alebo aktualizovateľný priamo v Module 05A rovnakým spôsobom, ako podľa 5. bodu podkapitoly Funkcia (stĺpec 6) kód a názov funkcie, v ktorej pracovník vykonáva v uvedenom pracovnom útvare uvedenú odbornú, špecializovanú alebo certifikovanú pracovnú činnosť; údaj je opraviteľný alebo aktualizovateľný priamo v Module 05A výberom z priloženého číselníka. 6. Pracovný úväzok (stĺpec 7) - číselné označenie rozsahu uvedenej vykonávanej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti v uvedenom pracovnom útvare v prepočte na tzv. plný úväzok; údaj je opraviteľný alebo aktualizovateľný priamo v Module 05A rovnakým spôsobom, ako podľa 7. bodu podkapitoly Dátum začiatku (stĺpec 8) dátum začiatku vykonávania uvedenej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti v uvedenom pracovnom útvare. 8. Obec miesta výkonu práce (stĺpec 9) kód a názov obce, v ktorej uvedenú odbornú, špecializovanú alebo certifikovanú pracovnú činnosť pracovník v uvedenom pracovnom útvare vykonáva; údaj je opraviteľný, aktualizovateľný alebo odstrániteľný priamo v Module 05A rovnakým spôsobom, ako podľa 9. bodu podkapitoly Poslednou položkou modulu je Dátum ukončenia (stĺpec 10), ktorá je pri prvom otvorení Doplňujúceho hlásenia vždy prázdna a slúži iba pre prípadné ukončenie platnosti celého záznamu (riadka) o vykonávanej práci. V tom prípade ukončite predmetný záznam o vykonávanej práci (tzn. príslušný riadok) naplnením stĺpca 10 - Dátum ukončenia výberom z priloženého kalendára alebo priamo. Ak je potrebné opraviť a/alebo aktualizovať údaj v 2. (Vykonávané zdravotnícke povolanie) a/alebo 8. stĺpci (Dátum začiatku), ukončite predmetný záznam o vykonávanej práci (tzn. príslušný riadok) naplnením stĺpca 10 - Dátum ukončenia výberom z priloženého kalendára alebo priamo a pridajte a vyplňte nový/é záznam/y (tzn. nový alebo nové riadok/dky) v Module 05B (viď. aj bod ), a to za účelom nahlásenia nových, správnych, resp. aktuálnych údajov o vykonávanom povolaní a o dátume začiatku. Šepkár: V prípade, že odosielate formulár Doplňujúceho hlásenia za ukončený právny vzťah, tzn. s naplnenou položkou Dátum ukončenia právneho vzťahu v riadku 3 v Module 04 - Údaje o právnom vzťahu pracovníka k spravodajskej jednotke, nemá zmysel údaje Modulu 05A už opravovať, meniť alebo dopĺňať, ani vkladať nové záznamy do Modulu 05B, pretože takéto zmeny, opravy ani doplnenia nebudú akceptované. (Späť na 3. ods. bodu ) 4.7. Modul: 05B Registračné / Aktualizačné údaje Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu Modul je samostatným Aktualizačným priestorom pre: povinný zápis údajov o vykonávanom zdravotníckom povolaní v príslušnom právnom vzťahu v Kompletnom hlásení, prípadný zápis úplne nových údajov (vyplnenie nového záznamu) o vykonávanej práci alebo zápis zmien a/alebo opravu údajov o vykonávanom zdravotníckom povolaní a/alebo o jeho dátume začiatku v príslušnom právnom vzťahu v Doplňujúcom hlásení, ak sú tieto údaje v stĺpci 2 a/alebo v stĺpci 8 v Module 05A Výpisové / Evidované údaje / Aktualizačné údaje Údaje o vykonávanej práci pracovníka v uvedenom právnom vzťahu neaktuálne a/alebo nesprávne (viď. aj bod ) Modul je pri prvom otvorení formulára vždy prázdny, bez údajov, resp. neobsahuje žiadny údajový riadok. Typ modulu je tzv. otvorený, tzn. že kliknutie na príkaz Pridať počet riadkov umožní vloženie potrebného počtu údajových riadkov a ich vyplnenie. Celkový počet pridávaných riadkov je možné pred použitím uvedeného príkazu zadať do susediaceho okienka alebo ich pridávať postupne, napr. po jednom. 10

11 Každý odosielaný formulár Kompletného hlásenia musí obsahovať v Module 05B aspoň jeden záznam (riadok) o vykonávanej práci s neukončenou platnosťou Každý odosielaný formulár Doplňujúceho hlásenia musí obsahovať v Module 05A alebo v Module 05B aspoň jeden záznam (riadok) o vykonávanej práci s neukončenou platnosťou Kľúčovými údajmi pri registrácii údajov o výkone práce zdravotníckym pracovníkom je Vykonávaná zdravotnícka odbornosť a Kód PZS (označenie pracovného útvaru), kde túto prácu zdravotnícky pracovník vykonáva. Celkový počet záznamov (riadkov) o vykonávanej práci s neukončenou platnosťou v obidvoch Moduloch 05 formulára spolu teda závisí od počtu vykonávaných zdravotníckych odborností zdravotníckym pracovníkom v konkrétnom právnom vzťahu a/alebo počte pracovných útvarov, v ktorých pracovník tieto odbory činnosti vykonáva Do každého jedného údajového riadka Modulu 05B zapisujte údaje postupne zľava doprava, tzn. od stĺpca 1 po stĺpec 8, prípadne aj 9 a/alebo10, nakoľko sa ponuka vhodných kódov číselníkov v stĺpcoch 3 a 6, resp. 4 riadi konkrétnym kódom zapísaným v stĺpci 2, resp. 3: 1. Poradové číslo záznamu o vykonávanej práci (stĺpec 1) je formálne označenie jednotlivých riadkov Modulu 05B bez akéhokoľvek ďalšieho obsahového významu, nakoľko na poradí jednotlivých záznamov o vykonávanej práci nezáleží. Položku vyplňte priamym zápisom číslice 1 atď.. 2. Vykonávané zdravotnícke povolanie (stĺpec 2) kód a názov zdravotníckeho povolania, ktoré pracovník konkrétnou zdravotníckou odbornosťou (viď. stĺpec 3) vykonáva. Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka (viď aj Príloha č. 3), a to zdravotnícke povolanie prislúchajúce zdravotníckej odbornosti, v ktorej pracovník vykonáva príslušnú pracovnú činnosť. 3. Vykonávaná zdravotnícka odbornosť (stĺpec 3) kód a názov odboru vykonávanej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti, tzn. odboru vykonávanej práce pracovníkom v predmetnom právnom vzťahu a uvedenom zdravotníckom povolaní. Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka (viď. aj Príloha č. 4a podľa kódu alebo Príloha č. 4b podľa názvu). 4. Typ poskytovanej starostlivosti (stĺpec 4) kód a názov typu poskytovanej starostlivosti alebo služieb pri vykonávaní uvedenej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti. Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka (viď. aj Príloha č. 5). 5. Kód PZS (označenie pracovného útvaru) (stĺpec 5) 12 miestny Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len Kód PZS ) pridelený Úradom pre dohľad, v kontexte ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva na určenom mieste svoje zdravotnícke povolanie. V prípade, že: a) bol spravodajskej jednotke - poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a jeho odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti pridelený Úradom pre dohľad 12 miestny Kód PZS, v kontexte ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva na určenom mieste dotknutú pracovnú činnosť, vyplňte položku práve týmto Kódom PZS, Šepkár: Položka Obec miesta výkonu práce podľa ods. 9. nie je potom povinná. b) nebol spravodajskej jednotke - poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a jeho dotknutej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti pridelený Úradom pre dohľad 12 miestny Kód PZS, v kontexte ktorého by zdravotnícky pracovník mohol vykonávať na určenom mieste dotknutú pracovnú činnosť, pričom ale bol dotknutému poskytovateľovi vydaný aspoň jeden Kód PZS, vyplňte položku 12 miestnym kódom v tvare P , kde P54321 = prvých 6 znakov z prideleného Kódu PZS a druhých 6 znakov sú iba deviatky, Šepkár: Položka Obec miesta výkonu práce podľa ods. 9. je potom povinná. c) nebol spravodajskej jednotke, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pridelený ani jeden 12 miestny Kód PZS Úradom pre dohľad, vyplňte položku 12 miestnym kódom v tvare Šepkár: Položka Obec miesta výkonu práce podľa ods. 9. je potom povinná. 6. Funkcia (stĺpec 6) kód a názov funkcie, v ktorej pracovník vykonáva v uvedenom pracovnom útvare uvedenú odbornú, špecializovanú alebo certifikovanú pracovnú činnosť. Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka, a to pre príslušné zdravotnícke povolanie (viď. aj Príloha č. 6) podľa pracovno-funkčného zaradenia pracovníka v spravodajskej jednotke, resp. v uvedenom útvare. 7. Pracovný úväzok (stĺpec 7) - číselné označenie rozsahu uvedenej vykonávanej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti v uvedenom pracovnom útvare v prepočte na tzv. plný úväzok, tzn. hodnota v tvare a povolenom rozpätí od 0,001 do 1,000. Údaj vypočítajte a zapíšte ako podiel príslušnej dĺžky týždenného pracovného času pracovníka v uvedenom odbore a pracovnom útvare a dĺžky týždenného pracovného času zavedeného v pracovnom útvare, tzn. dĺžky tzv. plného úväzku. Šepkár: Napríklad v prípade pracovného úväzku 20 hodín týždenne v uvedenom odbore a pracovnom útvare, kde je plný úväzok 40 hodín týždenne, treba uviesť pracovný úväzok 0,

12 V prípade pracovníkov, ktorí pôsobia v spravodajskej jednotke mimo pracovný alebo obdobný pomer, okrem dohôd, tzn. v prípade vzťahov 10 99, je pracovným úväzkom podiel pracovných (napr. ambulantných) hodín za týždeň v uvedenom odbore a pracovnom útvare a tzv. plného úväzku. Šepkár: Súčet hodnôt pracovných úväzkov v záznamoch (riadkoch) o vykonávanej práci s neukončenou platnosťou v obidvoch Moduloch 05 formulára spolu sa musí rovnať hodnote celkového pracovného úväzku v právnom vzťahu (riadok 5) v Module Dátum začiatku (stĺpec 8) dátum začiatku vykonávania uvedenej odbornej, špecializovanej alebo certifikovanej pracovnej činnosti v uvedenom pracovnom útvare, a to v tvare DD.MM.RRRR. Údaj zapíšte výberom z priloženého kalendára alebo priamo. Dátum je možné do Modulu 05B zapísať a formulár odoslať najskôr 10 dní pred dátumom začiatku vykonávanej práce. 9. Obec miesta výkonu práce (stĺpec 9) kód a názov obce, v ktorej uvedenú odbornú, špecializovanú alebo certifikovanú pracovnú činnosť pracovník v uvedenom pracovnom útvare vykonáva. Naplnenie položky je povinné, iba ak je stĺpec 5 - Kód PZS (označenie pracovného útvaru) vyplnený podľa bodu 5.b) alebo 5.c). Údaj zapíšte výberom z priloženého číselníka obcí. Pre vyhľadanie kódu konkrétnej obce musíte použiť tzv. lupu, ktorá je súčasťou číselníka. Lupa je osobitný obdĺžnik nad vlastným zoznamom obcí, ktorý sa zobrazí po kliknutí na predmetnú položku. Do tohto obdĺžnika zapíšte začiatok alebo inú časť názvu hľadanej obce (alebo časť, či celý hľadaný kód), zoznam obcí vyhľadaných podľa Vami zapísanej časti názvu (kódu) sa hneď objaví pod obdĺžnikom. Vlastný zápis kódu a názvu obce do položky stĺpca 9 vykonajte kliknutím na záznam hľadanej obce v ponúknutom zozname obcí. Šepkár: Ak je stĺpec 5 - Kód PZS (označenie pracovného útvaru) vyplnený podľa bodu 5.a), tzn. reálnym kódom PZS, môžete nechať položku Obec miesta výkonu práce prázdnu. 10. Dátum ukončenia (stĺpec 10) slúži iba pre prípadné ukončenie platnosti celého záznamu (riadka) o vykonávanej práci, ak je potrebné dodatočne, resp. spätne do registra predmetné údaje o výkone zdravotníckeho povolania v príslušnom právnom vzťahu zaviesť. Údaj v tvare DD.MM.RRRR zapíšte výberom z priloženého kalendára alebo priamo. (Späť na bod 3.2.9) 4.8. Modul: 06 Kontrolný modul (Nevypĺňa sa) Modul nie je určený pre záznam údajov spravodajskou jednotkou a preto s ním nepracujte Kontroly Kontrolné procesy Doplňujúceho alebo Kompletného hlásenia vo veci naplnenia položiek s povinným naplnením a kontrol správnosti zapísaných údajov vo formulári sa aktivujú až kliknutím na príkaz v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky: a) ULOŽIŤ PRIEBEŽNE, pričom formulár ostane otvorený, resp. v upraviteľnej forme (viď aj bod 3.4.), b) UKONČIŤ ÚPRAVU, s následnou alternatívnou voľbou ULOŽIŤ alebo NEULOŽIŤ zapísané dáta, pričom sa formulár transformuje do neupraviteľnej formy (viď aj bod 3.4.), c) ZATVORIŤ, pričom sa formulár zavrie (viď aj bod 3.4.). V prípade neúspešne vykonanej kontroly sa v položke: s chybným údajom objaví značka s dvomi bielymi výkričníky v červenom poli; text chybového oznámenia sa objaví, ak sa postavíte myšou na uvedené konkrétnu značku, resp. je priamo vypísaný pri chybnej položke, v prípade varovania objaví značka s jedným bielym výkričníkom v bledohnedom poli; text varovania sa objaví, ak sa postavíte myšou na uvedené konkrétnu značku, resp. je priamo vypísaný pri chybnej položke. Príkaz ODOSLAŤ sa v príkazovej lište v pravej spodnej časti obrazovky objaví, až keď je formulár bez chýb, pričom môže obsahovať varovania. 12

SOR_SON

SOR_SON MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 M E T O D I C K É P O K Y N Y na spracúvanie údajov HLÁSENIE O PACIENTOVI S DIAGNOSTIKOVANOU CHOROBOU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA ZS (MZ

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlky

Evidencia elektronickej prihlky Evidencia elektronickej prihlášky na II. stupeň vysokoškolského štúdia https://e-prihlaska.euba.sk Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

296/2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych

296/2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych Strana 2362 Zbierka zákonov č. 296/2010 Čiastka 112 296 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu M(MZ SR) 2-04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za rok 2014 Ministerstvo

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Základné funkcionality elektronických služieb...4 2.1 Registrácia a prihlásenie sa

Podrobnejšie

SMERNICE

SMERNICE Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 o absolventoch vysokých škôl určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky) účinnosť od 01. 09. 2019 CVTI SR

Podrobnejšie

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc ProFIIT 2007 - Používateľská príručka Tento dokument obsahuje používateľskú príručku systému na organizovanie súťaže ProFIIT 2007. Je rozdelená do 3 kapitol. Kapitola 1 obsahuje návod na vytvorenie používateľského

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS Zápis predmetov do AiS na aktuálny akademický rok Pred zápisom predmetov Vám odporúčame pozorne si prečítať študijný plán pre Váš študijný program. Môžete si ho zobraziť v AiSe kliknutím na "Študijné programy"

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 Manuál pre autorov (aktualizované dňa 18.3.2019)

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 471/08 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte https://ais2.umb.sk. Do systému AIS2 sa prihlasujete

Podrobnejšie

Žiadosť o licenčnú zmluvu na podujatie Na adrese v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu,

Žiadosť o licenčnú zmluvu na podujatie Na adrese   v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu, Na adrese http://www.soza.sk v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu, kde si zvolíte prvú možnosť, a to Chcem licenciu. Po kliknutí na túto voľbu (pozri obrázok

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Overenie evidencie dokladu v systéme e-kasa web Systém e-kasa modul OPD web pre: : Finančná správa Verzia: 1.6 Dátum: 27.03.2019 OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba!

Podrobnejšie

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova Práca v systéme BUXUS Príručka pre katedrových redaktorov Michal Minarik michal.minarik@stuba.sk 2 Obsah Prihlásenie do systému BUXUS... 3 Prihlasovacie údaje... 3 Prihlasovacia obrazovka... 3 Úvodné menu...

Podrobnejšie

INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ   with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad

Podrobnejšie

2

2 Modul Formulár tlače MS WORD str. 1 Modul Formulár tlače MS WORD Obsah: 1 Úvod 2 2 Nastavenia 3 2.1 Nastavenie programu Herkules pre tlač 3 2.2 Nastavenie programu MS Word pre tlač 4 3 Tlač faktúry cez

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Podrobnejšie

Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18-

Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18- Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18- Obsah Registrácia používateľa Portálu finančnej správy... 1 1. Pojmy a skratky... 3 2. Registrácia používateľa Portálu finančnej správy... 4 2.1.

Podrobnejšie

Zakúpili sme mobilný telefón, ktorý budeme splácať v mesačných splátkach spolu s poplatkom za mobilné služby. Prvá faktúra bola vystavená s rozpisom n

Zakúpili sme mobilný telefón, ktorý budeme splácať v mesačných splátkach spolu s poplatkom za mobilné služby. Prvá faktúra bola vystavená s rozpisom n Došlú faktúru za mobilný telefón zaevidujete do záväzkov a touto faktúrou si uplatníte sumu DPH. Čiastočnú úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku. Ďalšie faktúry budete opäť evidovať v evidencii záväzkov,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx)

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx) Vytvorenie tuzemskej a zahraničnej jazdy, štandardná jazda V postupe sú uvedené kroky, ktorými môžeme rýchlo a jednoducho vytvoriť ďalšie jazdy a cestovné príkazy pomocou štandardných jázd. Tuzemská jazda

Podrobnejšie

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin Táto Rýchla referenčná príručka vám pomôže v týchto oblastiach: 1. Ako sa zaregistrovať na portáli CitiManager? a) Pre existujúcich držiteľov kariet s online výpismi b) Pre držiteľov kariet s papierovými

Podrobnejšie

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien:

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo pre Materskú školu Platí pre verziu programu Stravné 4.61 a 4.62 POZOR! Postup pre jedálne ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie

Podrobnejšie

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka   2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka www.rekrepo.sk 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión 3 Prihlásenie prevádzka/penzión 4 Prehľad 5 Nová platba

Podrobnejšie

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné práce). ZP1 odovzdanie záverečnej práce blok je prístupný

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre spracovanie lekárskych poukazov - očná optika Strana

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre spracovanie lekárskych poukazov - očná optika Strana Strana 1 z 5 Dátové rozhranie pre spracovávanie lekárskych poukazov očná optika Typ dávky: 738 Lekárske poukazy očná optika Dávka je textový súbor bez formátovania a bez diakritiky Obsah dávky: identifikácia

Podrobnejšie

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Používateľská príručka Portálu elektronických služieb Elektronizácia

Podrobnejšie

Microsoft Word _1_.docx

Microsoft Word _1_.docx Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky sl

Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia   Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky sl Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia https://e-prihlaska.euba.sk Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium

Podrobnejšie

Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1

Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1 Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1 Obsah Čo je ON!Track?... 3 Ako vyzerá celý proces ON!Track?... 3 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať umiestnenie?...

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Technik) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O aplikácii...

Podrobnejšie

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd MOBILNÝ TOKEN Sprievodca aktiváciou a používaním VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of 1. ČO JE MOBILNÝ TOKEN Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 26 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 636/26 z 1.10.25 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z 5.9.2018 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky P R Í R U Č K A k zberu údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ROK 2019 Bratislava 2019 Obsah Úvod 3 1. Administrácia

Podrobnejšie

Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom?

Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom? Príklad: V dňoch od 27.5.2014 do 31.5.2014 ste sa zúčastnili obchodného rokovania v Ríme (Taliansko). Začiatok cesty je v Dolnej Vsi. Cesta z Dolnej Vsi do Bratislavy bola zrealizovaná firemným automobilom

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019 Rozšírenie služby ELODO o úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ. Služba ELODO je rozšírená o modul úradného overenia súboru GP a súboru ZPMZ vizuálnym elektronickým podpisom. Služba neumožňuje elektronicky

Podrobnejšie

Uchádzač o štúdium potvrdenie el. návratky. Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke vidíte na stránke

Uchádzač o štúdium potvrdenie el. návratky. Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke   vidíte na stránke Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke https://ais2.euba.sk vidíte na stránke https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyzobrazit.do Po zadaní prihlasovacích údajov kliknite na tlačidlo Prihlásiť Strana

Podrobnejšie

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 novely ZP hovorí o tom, že : Zamestnancovi, ktorý vykonáva

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko:

Podrobnejšie

Ako podať elektronickú prihlášku

Ako podať elektronickú prihlášku Elektronická prihláška https://eprihlaska.tuke.sk - 1 - OBSAH 1. REGISTRÁCIA... 3 2. PRIHLÁSENIE... 6 3. EVIDENCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV... 6 1. Číselné údaje... 7 2. Menné údaje... 7 3. Osobné údaje... 8 4.

Podrobnejšie

IT NEWS

IT NEWS Objednávanie cez e-shop pre firmy (B2B) Jún 2019 Vypracoval: RNDr. Andrea Allárová, e-commerce manager Prihlásenie na stránku Pred prvým prihlásením na stránku www.hagard.sk kontaktujte svojho prideleného

Podrobnejšie

Import absencí z ASC

Import absencí z ASC Import absencií z Triednej knihy ASC Agendy do programu Stravné Ako to funguje... 1. Učitelia musia v systéme ASC Agenda zapisovať neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, tzn. je nutná elektronická evidencia

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V. volebné obdobie 475 VLÁDNY NÁVRH ZÁKON z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

fm 2012 a predajňa.doc

fm 2012 a predajňa.doc WISP Predajňa a FM od 01.01.2012 Od verzie programu 165.2928 a DB 165.1079 sú v programe doplnené a doladené úpravy pre užívateľov WISPu, modulu Predajňa. Potrebné nastavenia modulu Predajňa a Fiškálneho

Podrobnejšie

PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP) je registrácia

PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP)   je registrácia PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP) http://vsbm.dawinci.sk/ezp je registrácia užívateľa. 1 2. Pri prihlasovaní nového užívateľa je

Podrobnejšie

Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet?

Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet? V júli 2016 podnikateľ požiadal o spotrebný úver. Suma úveru vo výške 5 800,- EUR bola na bankový účet pripísaná dňa 22.7.2016. Mesačné splátky úveru budú splácané vo výške 480,- EUR, úver v sume 460,-

Podrobnejšie

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc)

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc) Podklady pre súťaž KROS DESIGN AWARD Úlohou účastníkov súťaže KROS DESIGN AWARD je navrhnúť 4 formuláre aplikácie. Pre každý formulár sú špecifikované položky, ktoré bude nutné v danom formulári editovať/zobraziť.

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo Platí pre verziu programu Stravné 4.61 POZOR! Postup pre jedálne základných škôl, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie od 1. 9. 2019 je uvedený

Podrobnejšie

Január 2012 (verzie ) Popis zmien v systéme PROLUC

Január 2012 (verzie ) Popis zmien v systéme PROLUC Január 2019 - ver. 9.90 aktualizácia textu: 20. februára 2019 Doplnené funkcie od prvého vydania verzie 9.90... 2 Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo... 3 Zápis nových adries výber zo zoznamu plátcov DPH...

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH P

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH P MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH POTRAVINÁCH za rok 2018 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Prevádzkar) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O

Podrobnejšie

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 3.01.11 (3.02.01) Dátum 20.12.2017 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013

Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 Pre vyplnenie elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Testovacie scenáre

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Testovacie scenáre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Testovacie scenáre HISTÓRIA ZMIEN A ICH POPIS... 4 POJMY... 4 SKRATKY... 4. TESTOVACIE SCENÁRE... 5. NAHRATIE ÚDAJOV PRE INICIALIZÁCIU ORP (CHDÚ) 5.. TS_0_0 NAHRATIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 631/2016 z 1.10.2015 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zverejnené na

Podrobnejšie

Žellova Bratislava Slovenská republika Metodické usmernenie č. 10/7/2006 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov

Žellova Bratislava Slovenská republika Metodické usmernenie č. 10/7/2006 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov Žellova 2 829 24 Bratislava Slovenská republika Metodické usmernenie č. 10/7/2006 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou august 2013 Článok 1 Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_ Poskytnutie informácií klientovi (ako dotknutej osobe) v zmysle 15 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Informácie poskytované formou tohto dokumentu

Podrobnejšie

Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA

Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické vybavenie... 3 2 Prihlásenie do systému... 3 1 Registrácia záujemcu... 4 3 Obnova

Podrobnejšie

1

1 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava Číslo vydania: 1 Dátum vydania: 20.9.2018 Účinnosť od: 20.9.2018 Strana: 1 / 10 Metodické usmernenie č. 01/1/2018 k vykonávaniu

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx)

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx) Ako registrovať účet Hik-Connect Tento dokument popisuje postup registrácie účtu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect a webový portál www.hik-connect.com. Poznámka: Ak chcete použiť pre registráciu

Podrobnejšie

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien: Dátum vydania Verzia Popis zmien 31. 12. 2018 2 Str.

Podrobnejšie

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.10.11 (2.11.02) Dátum 19.01.2015 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online registračnú pokladnicu (ďalej ORP) neustále pripojenú k počítaču, teda k programu OMEGA. Zároveň

Podrobnejšie

Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD Konvencie

Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD Konvencie Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 Konvencie použité v tomto manuáli... 2 1.2 Požiadavky na technické

Podrobnejšie

Pravidelné úlohy verzia ku dňu SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, Bratislava 1, tel.:

Pravidelné úlohy verzia ku dňu SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, Bratislava 1, tel.: Pravidelné úlohy verzia ku dňu 18.11.2009 SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, 811 04 Bratislava 1, tel.: +421 2 5465 0242, fax: 02/5478 9664 podpora: support@customermonitor.sk,

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie