VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDEm 2552 Premium line 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDEm 2552 Premium line 1"

Prepis

1 VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDEm 2552 Premium line 1

2 2

3 Obr. 1 3

4 4

5 5

6 6

7 Radi by sme sa Vám poďakovali, že ste si vybrali náš stroj. Sme presvedčení, že s vysokou kvalitou nášho stroja budete spokojný. Pred začatím používania vášho stroja si s pozornosťou prečítajte túto príručku, ktorá bola zámerne vypracovaná tak, aby Vám poskytla všetky potrebné informácie pre správne používanie stroja, v súlade so základnými požiadavkami na bezpečnosť. TECHNICKÉ ÚDAJE Pracovný tlak Prietok vody Napätie Frekvencia Výkon Trieda ochrany Dĺžka x šírka x výška Teplota vody Hluk EC 2000/14 Reakčná sila 130 bar l/h 230/240 V 50/60 Hz 2,4 kw IPX5 360 x 440 x 770 mm 40 o C L PA : 79,3 db(a), L WA : 92,1 db(a), K: 3dB(A), garantované 95 db(a) 15 N ZÁKLADNÉ ČASTI VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA (Obr.1) 1. Rukoväť 2. Kľuka 3. Koleso 4. Konektor hadice / filter 5. Prívod vody 6. Vypínač On/Off 7. Odkladací priestor na trysku 8. Vysokotlaková hadica 9. Navijak hadice 10. Striekacia pištoľ 11. Držiak pištole 12. Uchytenie trysky 13. Vetracie otvory 14. Tryska 15. Čistiaca ihla 16. Odkladací priečinok 17. Nádržka na čistiace prostriedky 18. Napájací kábel so zástrčkou 19. Odkladací priestor (umývacia tryska) 20. Regulátor dávkovania čistiaceho prostriedku 21. Predĺženie trysky 22. Nastaviteľná tryska 23. Turbo tryska 24. Pena tryska 25. Kefa 26. podlahový čistič BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tento vysokotlakový čistič používajte iba na domáce použitie na čistenie strojov, vozidiel, fasád, terás, chodníkov, náradia a záhradnej techniky alebo na odstránenie starých náterov. Nesprávne používanie alebo úpravy na zariadení sa považuje za porušenie odporúčaného použitia a nesie riziko nehôd. Pred prvým spustením zariadenia si starostlivo prečítajte návod na použitie. Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia. Uchovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie alebo pre prípadne odovzdanie budúcemu majiteľovi. Symboly Symboly na typovom štítku a v návode na použitie zobrazujú dôležité informácie a návod na použitie výrobku. 7

8 Z dôvodu zníženia rizika zranenia, musí obsluha prečítať návod na použitie. Všeobecné upozornenie. Vystríha, že pri nedodržaní postupov podľa pokynov v tejto príručke, môže dôjsť k zraneniu, smrti alebo poškodeniu nástroja. Spĺňa všetky relevantné smernice Európskej únie. Zariadenie nesmie byť pripojené k potrubiu pitnej vody. Hladina akustického výkonu. Tento symbol na výrobku znamená, že sa s výrobkom nesmie nakladať ako so všeobecným odpadom. Chemikálie v elektrických a elektronických zariadeniach môžu predstavovať zdravotné riziko a poškodiť životné prostredie. Elektrické a elektronické prístroje a batérie zlikvidujte v špecializovaných zberniach odpadu na recykláciu. Tým šetríte životné prostredie. Nikdy nemierte prúd vody na osoby, zvieratá, samotné zariadenie alebo zariadenia pod prúdom. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti osôb, pokiaľ nemajú na sebe potrebné ochranné odevy. Vysokotlakové trysky môžu byť nebezpečné, ak sú používané nesprávne. Nesmú smerovať na osoby, živé elektrické spotrebiče vrátane samotného zariadenia. Nikdy nepoužívajte na čistenie vlastného oblečenia alebo obuvi. Generovaný vysoký tlak vody a pripojenie k elektrickej sieti predstavuje obzvlášť vážne nebezpečenstvo rizika. Pred pripojením zariadenia k elektrickej zásuvke skontrolujte, či elektrické údaje vytlačené na identifikačnom štítku zodpovedajú napájaniu siete. NEBEZPEČENSTVO Nepoužívajte ďalej vysokotlakový čistič, ak elektrický kábel alebo iné dôležité súčasti, ako sú bezpečnostné mechanizmy, vysokotlakové hadice alebo pištole, sú poškodené. Udržujte vysokotlakový čistič v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, horľavého dymu a prachu. Nebezpečenstvo výbuchu nestriekajte žiadne horľavé kvapaliny. POZOR Existuje riziko spätného rázu a náhleho zaťaženia krútiacim momentom proti prúdu pri otvorení pištole. Pri práci s vysokotlakovým čističom použite obe ruky, aby ste mali vždy pod plnou kontrolou striekacie trysky. Nechajte hadicu pripojenú k stroji a k striekacej pištoli, kým je jednotka pod tlakom. Je nebezpečné odpojiť hadicu, zatiaľ čo je jednotka pod tlakom. Stroj nesmú používať deti. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so strojom. Spotrebič nesmie byť používaný osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí. Nikdy nepoužívajte prívod vody, ktorý prekračuje 10bar maximum. POZOR Nikdy nepoužívajte horúcu vodu, ktorá môže spôsobiť prehriatie a poškodiť vysokotlakové čerpadlo. Nepoužívajte prístroj pod 0 o C. Suchá prevádzka so zatvoreným kohútikom môže poškodiť čerpadlo. Nikdy nedovoľte, aby stroj pracoval s uzatvoreným postrekom dlhšie ako dve minúty. Po dvoch minútach teplota cirkulujúcej vody rýchlo stúpa a môže dôjsť k poškodeniu tesnenia čerpadla. Spotrebič môžu používať len pracovníci vyškolený o jeho používaní a výslovne oprávnení ho používať. Návod na použitie musí byť k dispozícii všetkým používateľom. Vysokotlakový čistič je upravený v továrni a všetky obsiahnuté bezpečnostné zariadenia sú uzavreté. Zmena ich nastavenia je zakázaná. Nevystavujte stroj žiadnym úpravám, ktoré by mohli ohroziť osobnú bezpečnosť. Vysokotlakový čistič je klasifikovaný ako fixný aparát. Nedodržanie tohto predpisu môže byť nebezpečné. Elektrické pripojenie musí byť prevedené kvalitnou technikou schopnou prevádzky pri dodržaní platných noriem v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo zvierat a škody na objekte, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. 8

9 Elektrický rozvod, na ktorý je zariadenie pripojené, musí byť realizované v súlade s právnymi predpismi krajiny inštalácie. Nepoužívajte predlžovacie káble. Prístroj je odpojený od elektrického napájania iba vytiahnutím za zásuvky alebo prepnutím omnipolárnym vypínačom všetkých pólov. Vysokotlakové čističe s Total stop zariadením sa považujú za vypnuté, keď omnipolárny prepínač je v polohe 0, alebo zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Prístroj môžete prevádzkovať len za predpokladu, že všetky komponenty sú bez chýb. Najskôr skontrolujte sieťový pripojovací kábel, vysokotlakové potrubie, rozprašovacie zariadenia a telo čističa. Nestojte na vysokotlakovom potrubí, neťahajte ho, neohýbajte ani nekrúťte ho. Neposúvajte spotrebič ťahaním za vysokotlakové potrubie. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným vysokotlakovým potrubím, vždy ho nahraďte originálnym náhradným. Vysokotlakové potrubie musí byť homologované pre povolený pracovný pretlak spotrebiča. Funkčný pretlak a maximálna vstupná teplota ako aj dátum výroby sú vytlačené na vysokotlakovom potrubí. Toto zariadenie je navrhnuté pre použitie s čistiacim prostriedkom, ktorý odporúča výrobca. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemických výrobkov môže ohroziť bezpečnosť tohto stroja. Používajte iba mierne alkalické čistiace prostriedky (ph 9,1, 1% roztok), ktoré sú viac ako 90% biologicky odbúrateľné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach ako následok nesprávneho alebo neprimeraného použitia, alebo použitia ktoré nie je v súlade s vyššie uvedenými indíciami. Dôležité: Používajte len originálne náhradné diely. Oblečenie a výbava Noste pracovnú obuv s protišmykovou podrážkou! Používajte ochranné okuliare a ochranné oblečenie! Odporúča sa vždy nosiť pracovnú kombinézu, aby sa znížilo riziko zranenia v prípade kontaktu s vysokotlakovým prúdom vody. Oblasti použitia Vysokotlakové čistiace zariadenie možno použiť na čistenie dopravných prostriedkov, strojov, kontajnerov, opláštenia, stajní. Hrdza a nečistoty budú odstránené bez toho aby sa prášilo. Počas čistenia treba zabezpečiť, aby neunikli žiadne znečisťujúce látky (azbest, olej, atď.). Starostlivo dodržujte pokyny k likvidácii. Vysokotlakový čistič je určený používajte s prestávkami ( optimálne: 20 minút práca, 15 minút prestávka). S týmto druhom práce sa môžete vyhnúť prehriatiu vysokotlakového čističa. Nepoužívajte na čistenie citlivých komponentov vyrobených z gumy, tkaniny alebo podobných materiálov. Pri čistení vysokotlakovým plochým lúčom udržujte trysku v minimálnej vzdialenosti 15cm. Uvedenie do prevádzky Spúšť striekacej pištole musí hladko fungovať a vrátiť sa do východiskovej polohy po prepustení. Skontrolujte funkčné podmienky spotrebiča pred začatím každej operácie. Funkcia sieťového kábla a zástrčka, vysokotlakového potrubia so striekacím zariadením a funkcia bezpečnostných zariadení sú obzvlášť dôležité. Držte deti a zvieratá bokom, keď je spotrebič v prevádzke. Nikdy nečistite spotrebiče alebo iné elektrické zariadenia vodným prúdom! Nebezpečenstvo skratu! Skontrolujte, či je dostatočné prúdenie vzduchu v motore vo ventilačnej zóne. Nezakrývajte zariadenie, uistite sa, že je dostatočná ventilácia motora. Umiestnite vysokotlakový čistič tak ďaleko, ako je to možné od objektu, ktorý má byť čistený. Snažte sa nepoškodiť napájací kábel, šliapať na neho, stáčať ho, ťahať ho. Neodpájajte zástrčku zo zásuvky ťahom za sieťový kábel, ale vytiahnite zástrčku. Uistite sa, že máte suché ruky pred dotykom zástrčky a pripojovacieho kábla. Držte striekacie zariadenie oboma rukami, aby sa dostatočne absorbovali reakčné sily a krútiaci moment v prípade striekacieho zariadenia so šikmou rúrkou nástreku. Vždy udržujte bezpečnú a spoľahlivú pozíciu. Pred začatím akejkoľvek práce na zariadení vždy odpojte zástrčku zo zásuvky. 9

10 Požiadavky na napájací zdroj POZOR Vysokotlakový čistič bol vybavený elektrickým káblom v továrni. Tento elektrický kábel môže byť pripojený len k elektrickej zásuvke, ktorá zodpovedá miestnym bezpečnostným predpisom. Jednotka môže byť pripojená iba k elektrickej zástrčke, ktorá je nainštalovaná elektrikárom v súlade s IEC Napájanie prístroja by malo byť vybavené prúdovým chráničom, ktorý preruší prívod prúdu, ak poruchový prúd prekročí 30mA počas 30ms. VÝSTRAHA Tento výrobok spĺňa požiadavky normy EN a podlieha osobitným podmienkam. To znamená, že použitie výrobku na akýkoľvek voľne voliteľné pripojenie nie je povolené. Nepriaznivé podmienky v napájacom produkte môžu spôsobiť dočasné kolísanie napätia. Výrobok je určený výhradne pre použitie s pripojením, ktoré a) neprekročí maximálne povolenú napájaciu impedanciu 0,25 + j 0,25, alebo b) má trvalý prúd aspoň 100A na fázu Ako používateľ ste povinný zabezpečiť po konzultácii so svojim dodávateľom elektrickej energie, ak je to nutné, aby prípojný bod, v ktorom chcete prevádzkovať výrobok spĺňal jednu z dvoch vyššie uvedených podmienok a) alebo b). PRIPOJENIE NAPÁJANIA VODY Pri pripojení vodovodného čistého potrubia (obr.4) na vodovodnú sieť zabezpečte, aby minimálny tlak bol 1,5bar a maximálny 6bar s minimálnou prietokovou rýchlosťou 7 litrov za minútu. - Pripojte prívodné potrubie (min. priemer ½ ) na vodovod (obr.3) - Nasaďte konektor hadice (obr.4 poz. 1) na prívod vody (poz.2). PRIPOJENIE VYSOKOTLAKOVEJ HADICE - Pripojte druhý koniec hadice ku striekacej pištoli tak, že zavediete strieborný koniec hadice (hrot) do armatúry pod pištoľ. To je zámok do striekacej pištole so zakliknutím (obr.5a). Overte si uzamknutie hadice do striekacej pištole miernym ťahom za hadicu. Hadica je teraz bezpečne pripojená ku striekacej pištoli. - Ak chcete uvoľniť vysokotlakovú hadicu zo striekacej pištole, stlačte palcom páčku na spodnej strane pištole smerom na spúšť. Hadica sa vysunie von zo spojenia (obr. 5B). Montáž trysky na striekaciu pištoľ (obr.6) - Vložte trysku do pištole. - Otočte trysku o 90 o a zakliknite ju. PRIPOJENIE DO SIETE Sieťové napätie musí zodpovedať prevádzkovému napätiu (viď. typový štítok). - Zasuňte zástrčku do zásuvky inštalovanej v zhode s predpismi. - Pri použití predlžovacieho kábla skontrolujte minimálny priemer jednotlivých káblov. - Použite taký predlžovací kábel, aby bola zachovaná trieda ochrany zariadenia. Napätie V Dĺžka kábla m Prierez mm Do 2 1,5 230 Do 20 2,5 AKTIVÁCIA ZARIADENIA POZOR! Po pripojení zariadenia na prívodné potrubie a zapnutí vody prevádzkujte toto zariadenie vo zvislej polohe (obr.2). - Vložte trysku do striekacej pištole, pootočte ju o 90 o a zaistite ju (obr.7). - Nasmerujte striekaciu pištoľ na čistený objekt, nikdy nie na ľudí! - Stlačte bezpečnostné zariadenie (obr. 9 poz. 1). Pištoľ je odistená. - Ak chcete uvoľniť vzduch nahromadený v hadici, stlačte a podržte spúšť, až kým hadicou nepreteká konštantné množstvo vody (obr.9). - Nasmerujte trysku smerom nadol (obr.2). - Stlačte tlačidlo I (obr. 8-ON) na hlavnom vypínači umiestnenom na zadnej strane prístroja. - Úplne stlačte spúšť (obr. 9 poz.2). 10

11 VYPNUTIE PRÍSTROJA - Stlačte tlačidlo označené O na vypínači (obr.8 OFF) - Zatvorte prívod vody. - Stláčajte striekaciu pištoľ pokiaľ z trysky kvapká voda. (Stroj je teraz bez tlaku.) - Uvoľnite spúšť. - Stlačte bezpečnostnú západku na striekacej pištoli. (obr.10) Striekacia pištoľ je uzamknutá a nemôže byť náhodne aktivovaná. - Odpojte zariadenie zo zásuvky. - Odpojte hadicu na prívod vody zo stroja aj z vodovodnej siete. PRÍSLUŠENSTVO Nastaviteľná tryska: Trysku (obr 1-22) možno nastaviť plynulo otočením čierneho puzdra z dierkovanej trysky (obr.11) na plochý lúč (obr.12). Turbo tryska: Turbo tryska (obr. 1-23) je ideálna pre maximálne čistenie. Nie je ju možné nastaviť. Kefa (obr. 1-25) Podlahový čistič (obr. 1-26) POZOR! Nesiahajte pod podlahový čistič pokiaľ je v prevádzke! Nepoužívajte podlahový čistič na voľne stojace rohy! (obr.16) Vysokotlakový čistič HDEm 2552 je vybavený navíjacím bubnom. Upozornenie: Pred vykonaním akejkoľvek operácie na stroji alebo na príslušenstve odpojte zástrčku zo zásuvky. Hadicu namotávajte v smeru šípok na bubne (obr.17, 18). Doplnenie čistiaceho prostriedku: POZOR! Čistiaci prostriedok nesmie zaschnúť na objekte, ktorý chcete čistiť. Tento výrobok obsahuje nádrž na čistiaci prostriedok. Pri použití nádrž naplňte vhodným čistiacim prostriedkom alebo čistiacim prostriedkom zmiešaným s vodou vo vhodnom pomere (obr.15-a). Stroj bude nasávať čistiaci prostriedok automaticky pri použití penovej trysky, rotačnej kefy alebo podlahového čističa. Otočením regulačného uzáveru upravte množstvo peny (obr. 15-B). ÚDRŽBA, OPRAVY A SKLADOVANIE Pozor! Pred začatím akejkoľvek práce na zariadení vždy odpojte zástrčku zo zásuvky. Zaoberajte sa iba údržbou popísanou v tomto návode na použitie. Pre všetky ostatné prípady údržby sa obráťte na servisnú službu. Používajte iba originálne náhradné diely. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo iným kvalifikovaným pracovníkom, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu. Kolíky a kĺby spojovacích káblov elektrického systému musia byť chránené proti náhodnému strieknutiu vody. Čistenie trysky Odmontujte trysku z ručnej striekacej pištole. Nečistoty z trysky odstráňte pomocou čističa trysiek (obr. 19). Čistenie vodného filtra - Vysokotlakový čistič je vybavený vstupným vodným filtrom na ochranu čerpadla. (obr.1-4) - Filter by sa mal pravidelne čistiť. - Vložte hrot pera alebo ceruzy do malého otvoru na konci adaptéra. Filter sa vysunie (obr.20). Opláchnite ho čistou vodou a umiestnite ho naspäť do adaptéra. Mazanie O-krúžky na spojovacie časti príslušenstva by mali byť pravidelne mazané a čistené tukom alebo vazelinou. Skladovanie Vysokotlakový čistič uskladnite v miestnosti pri izbovej teplote minimálne > 0 C. V mraze sa môže čerpadlo v prístroji trvalo poškodiť. Na poškodenie mrazom sa nevzťahuje záruka. 11

12 Nakladanie s odpadom z elektrických/elektronických zariadení Likvidáciu výrobku robte v súlade s platnými predpismi o triedenom odpade vo vyhradených zberniach odpadu. Výrobok nelikvidujte v komunálnom odpade. Tento produkt je v súlade s požiadavkami novej smernice zavedenej na zachovanie životného prostredia a musí byť zlikvidovaný príslušným spôsobom na konci jeho životného cyklu. RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred začatím akejkoľvek práce na stroji odpojte napájací kábel, vypnite prívod vody a stláčajte ovládanie striekacej pištole, kým tlak úplne nevyfučí. Problém Príčina Náprava Tlak vody kmitá. Nedostatok vody Otvorte vodovodný kohútik Vodný filter upchaný Vyčistite vodný filter na prívode do čerpadla. Motor po zapnutí vrčí Sieťové napätie je príliš nízke. Skontrolujte elektrické pripojenie. a nespustí sa. Pištoľ nie je aktivovaný. Po zapnutí prístroja aktivujte pištoľ. Predlžovacie káble sú poddimenzované. Použite predlžovacie káble dostatočného prierezu. (viď. elektrické pripojenie spotrebiča) Motor po spustení Nesprávne napájacie napätie. Skontrolujte zástrčku, kábel a prepínač. nenabehne. Istenie nie je zapojené. Zapojte sieťovú ochranu. Motor sa zastavil. Motor odpojený z dôvodu prehriatia. Skontrolujte, či sa napájacie napätie a napätie na štítku motora zhodujú, počkajte 3 minúty a spustite zariadenie znova. Čistiaci prostriedok nevychádza. Upchatý vstrekovač. Vyčistite trysku pištole pre striekanie čistiaceho prostriedku. Nepravidelný a nepresný Zanesená vysokotlaková tryska. Vyčistite vysokotlakovú trysku. prúd vody. Nesprávne nasadené regulačné puzdro. Nastavte regulačné puzdro. DODÁVA: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, Zlaté Moravce Tel.: 037 /

13 13

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

vysokotlaky cistic_HP90_SK.indd

vysokotlaky cistic_HP90_SK.indd VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ MODEL: BY-3100KB-1600W SK Návod na používanie Ďakujeme Vám za zakúpenie tohoto výrobku. Prosíme, pozorne si prečítajte následujúci návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu

Podrobnejšie

TitulkaTC108.cdr

TitulkaTC108.cdr Návod na obsluhu mini kompresor Sil-AIR TC08 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš airbrush-ový kompresor Sil-AIR Pozorne si prečítajte návod na obsluhu ešte pred jeho použitím, aby ste mohli čo najlepšie

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK ČISTIČE VZDUCHU VORTRONIC 50-100 / strana 1 Čističe vzduchu s elektrostatickým filtrom Inštalačno - užívateľský návod VORTRONIC 50 100 Dátum vydania: 05.05.2006 UZN-V-CVZ-VORTRONIC50100-0506-01-SK VORTRONIC

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

TurboBuddy Plus Vysávač

TurboBuddy Plus Vysávač TurboBuddy Plus Vysávač 10032991 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

GB

GB 7 5 3 6 1 6 2 4 1 3 11 1 0 1 2 8 9 1 1 4 15 1 7 1 8 1 9 Fig 1 Fig 2A Fig 2B Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Copyright 2018 VARO www.varo.com Fig 8 Fig 9 Copyright 2018 VARO www.varo.com Fig 10 Copyright

Podrobnejšie

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd IceWind Ochladzovač vzduchu 10033496 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW C A B 1 Bezpečnostné pokyny a životné prostredie 3 1.1. Všeobecná bezpečnosť................ 3 1.1.1 Varovanie HC....................... 5 1.1.2 Pre modely

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

GB

GB 7 5 3 6 16 2 4 13 11 10 12 8 9 1 14 15 17 18 Fig 1 Fig 2A Fig 2B Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 SK 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Mains on Tap návod na montáž

Mains on Tap návod na montáž info@manadatrading.sk www.manadatrading.sk Návod na montáž a údržbu systému dopúšťania pitnej vody do nádrže : MAINS ON TAP Mains on Tap Obj.číslo : 350020 Body popísané v tomto návode musia byť dodržané

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich.

ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich. ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich. Výrobca nie je zodpovedný za škody na tovare alebo

Podrobnejšie

Šrotovníky GOLIA, DAVIDE, BRAVO, MAGNUM Návod na použitie Elektrické šrotovníky sú určené pre mletie obilnín - kukurice, raže, ovsa, jačmeňa, hrachu,

Šrotovníky GOLIA, DAVIDE, BRAVO, MAGNUM Návod na použitie Elektrické šrotovníky sú určené pre mletie obilnín - kukurice, raže, ovsa, jačmeňa, hrachu, Šrotovníky GOLIA, DAVIDE, BRAVO, MAGNUM Návod na použitie Elektrické šrotovníky sú určené pre mletie obilnín - kukurice, raže, ovsa, jačmeňa, hrachu, fazule a pšenice. Umožňujú užívateľovi mlieť obilniny

Podrobnejšie

B.book

B.book A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Slovensky Pre Vašu bezpečnosˆ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie MIXÉR NA FRAPPÉ R-4410 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

B.book

B.book gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U Slovensky

Podrobnejšie

DIC 221 SÉRIA

DIC 221 SÉRIA DIC SÉRIA ! VÝSTRAHA PREHĽAD PROODUKTU. Prosím, prečítajte si pred inštaláciou a použitím produktu starostlivo tieto pokyny.. Neodstrihujte zdroj napájania kvôli jeho predĺženiu; zariadenie (transformátor)

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

FVC_2001-EC_2003-EK_M7.pdf

FVC_2001-EC_2003-EK_M7.pdf FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

K 2 Basic Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie zneči

K 2 Basic Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie zneči Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie znečistenie okolo domu jedným pohybom ruky. Vysokotlakový čistič je

Podrobnejšie

K 2 Basic Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie zneči

K 2 Basic Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie zneči Či ide o špinavé bicykle, záhradné náradie so zaschnutým blatom alebo znečistený záhradný nábytok K2 Basic od Kärcheru odstráni ľahšie znečistenie okolo domu jedným pohybom ruky. Vysokotlakový čistič je

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

manual_water_heater_digiterm_SK.indd

manual_water_heater_digiterm_SK.indd SK BATÉRIA S OHREVOM DIGITERM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE BATÉRIA S OHREVOM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku.

Podrobnejšie

K 3 Premium Home Vysokotlakový čistič K3 Premium Home so sadou Home Kit (Pre dom) je ideálny na príležitostné použitie a ľahké znečistenia okolo domu,

K 3 Premium Home Vysokotlakový čistič K3 Premium Home so sadou Home Kit (Pre dom) je ideálny na príležitostné použitie a ľahké znečistenia okolo domu, Vysokotlakový čistič K3 Premium Home so sadou Home Kit (Pre dom) je ideálny na príležitostné použitie a ľahké znečistenia okolo domu, ako napríklad čistenie áut, záhradných múrikov alebo bicyklov. Výkonný

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK J O N S E R E D S E R V I C E 1750/1950 ČEŠTINA POLSKI MAGYAR SLOVENŠČINA CZ Priročnik za uporabnika SK Operátorská príručka PL Instrukcja obsługi HU Manualul operatorului SI Priročnik za uporabnika 115

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

ČERPADLO AKU DO SUDU NA DAŽĎOVÚ VODU 50 W CS-050-AKU

ČERPADLO AKU DO SUDU NA DAŽĎOVÚ VODU 50 W CS-050-AKU ČERPADLO AKU DO SUDU NA DAŽĎOVÚ VODU 50 W 10.86-CS-050-AKU Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. 2 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1. Zásuvka na nabíjanie batérie musí byť uzemnená a mať

Podrobnejšie

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd Infrapanel 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Profigaraz

Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Profigaraz Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Technické parametre Objem nádrže: 50 l Výkon: 2,5 kw Vyťaženosť: 210 l/min Rýchlosť otáčania: 2850 obr/min Max. pracovný tlak: 8 bar Valec: 47 mm Menovité napätie:

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Stern - návod EASY 1010 korektura.doc

Microsoft Word - Stern - návod EASY 1010 korektura.doc Séria EASY ELEKTRONICKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA EASY E EASY B Návod na montáž a údržbu Technické parametre: Elektr. zdroj.: Prevádzkový tlak: Max. teplota: 9V Batéria alebo 9V Transformátor 10,0 Bar Max. 70

Podrobnejšie

Manual_E_Inhalt.indd

Manual_E_Inhalt.indd Zoznam obsahu Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy/symboly. W Prečítajte si návod

Podrobnejšie

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1 Ref. č.: 178.309; 178.312 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL V1.1 Blahoželáme k nákupu tohto produktu Fenton. Pred používaním produktu si dôkladne prečítajte túto príručku, aby ste mohli plne využívať všetky funkcie.

Podrobnejšie

Master CT – SK – 2008.cdr

Master CT – SK – 2008.cdr TEPLOVZDUŠNÝ KOTOL NÁVOD NA OBSLUHU MASTER CT-50 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MODEL MASTER CT-50 Menovitý tepelný výkon kw 50 Vzduchový výkon m 3 /h 1400 OHRIEVANÝ pri +20 C VZDUCH Statický tlak Nárast teploty

Podrobnejšie

Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small

Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small Všeobecné bezpečnostné upozornenia Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book Kontrolný zoznam pre uvedenie do prevádzky V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Vykonané opatrenia označte! Slovenčina Vykonané opatrenia označte! Inicializácia: Vnútorný

Podrobnejšie

IN M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre b

IN M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre b IN 257772 M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu. Blahoželáme Vám k nákupu Rovus prenosného

Podrobnejšie

Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY

Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY www.kralovstvopozitkov.sk 1 VÝBER MIESTA Barelové sauny sú navrhnuté primárne pre exteriérové použitie. Pre výber miesta sú limitujúce najmä dva faktory, dostupnosť

Podrobnejšie

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Klimatizácia 10029317 10029318 Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto prístroja. Pozorne si prosím prečítajte nasledujúci manuál a postupujte podľa návodu na obsluhu, aby sa predišlo možnému

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

_BDA_Waschmaschine_OneConcept.indd

_BDA_Waschmaschine_OneConcept.indd 10029330 Práčka Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním

Podrobnejšie

_BDA_Luftreiniger_Klarstein.indd

_BDA_Luftreiniger_Klarstein.indd Čistička vzduchu Air Cleaner Puri icador de aire Puri icateur d air Puri icatore d aria 10031909 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie 2 V 1 ZVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU R-9509 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 948 940 993 prorain@prorain.sk PRED INŠTALÁCIOU: 1.

Podrobnejšie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ODVLHČOVAČ R-9010 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031501 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním

Podrobnejšie

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd Prúdový chránič EFI-2 30.5 5 EFI-2 16-80 A 18 36 71.5 87.5 Men. zapínací a vypínací I m Stupeň ochrany Trieda izolácie 230 V a.c. 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 0.03, 0.1, 0.3, 0,5 A 10 ka 800 A IP 20 (IP40)

Podrobnejšie

_ _BDA_KonvektorHeizung_Klarstein_ohneWand.indb

_ _BDA_KonvektorHeizung_Klarstein_ohneWand.indb Sklenený konvektor 10037979 10031980 Poznámka: Tento výrobok je určený len do dobre izolovaných miestností a na príležitostné použitie. Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019 Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- ink UGTx UGTx UGT5x UGT5x 8775 / / 9 Bezpečnostné upozornenia Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania

Podrobnejšie

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K Úvod Vážený zákazník, V prvom rade by sme vám chceli zablahoželať ku kúpe tejto žehličky spoločnosti Hoover a poďakovať vám za dôveru k značke Hoover. Tento prístroj bol vyrobený s

Podrobnejšie

SK Návod na obsluhu 1

SK Návod na obsluhu 1 Návod na obsluhu 1 2 3 * Iba pri niektorých modeloch ** Iba niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu 4 Návod pre bezpečné použitie Tento vysávač by mal byť používaný iba na upratovanie domácnosti

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

UZN-V-VPK-LINEO VO ES SK

UZN-V-VPK-LINEO VO ES SK VENTILÁTORY Domácnosť a komerčné priestory Inštalačno - užívateľský návod LINEO VO ES Dátum vydania: 03.12.2018 UZN-V-VPD-LINEO_ES-1218-01-SK LINEO VO ES / strana 2 POPIS Dodržiavanie nasledujúcich pokynov

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Exteriérová stolná lampa s LED sk Informácia o výrobku a záruka Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

Článok: Verzia: DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone Fax

Článok: Verzia: DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone Fax Článok: 08095924 Verzia: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink FT Instalačná príručka SK 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink

Podrobnejšie

Microsoft Word - PC P

Microsoft Word - PC P NÁVOD NA POUŽITIE OVLÁDACEJ JEDNOTKY ČERPADIEL S TLAKOVÝM A PRIETOKOVÝM SENZOROM INTELLIGENT PC-10 a PC-10P NÁVOD NA POUŽITIE Pred inštaláciou a použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Pri

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) EZ PH regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sada E) dnový filter (PVC) F) vstrekovací ventil (3/8

Podrobnejšie

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM Technický dodatok pre ponorné elektrické čerpadlo Acuafluss 1. Úvod 1.1. Tento technický dodatok obsahuje informácie o ponorných čerpadlách Acuafluss a je dodatok k štandardnému návodu. Je nutné dodržať

Podrobnejšie