LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX"

Prepis

1 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX národné výsledky v európskom kontexte Pavel Pavlenda Jozef Pajtík Tibor Priwitzer Hana Pavlendová Slávka Tóthová Počiatky programu monitoringu lesov v Európe i na Slovensku siahajú do roku V súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom lesov a ich odumieraním vo viacerých oblastiach strednej a západnej Európy bolo v súlade s Konvenciou UN/ECE o diaľkovom cezhraničnom znečistení ovzdušia (Convention on Longrange Transboundary Air Pollution CLRTAP) prijaté rozhodnutie o vzniku Medzinárodného kooperatívneho programu hodnotenia a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy (International Co-operative Programme on the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests ICP Forests). Na základe Nariadenia Rady č. 3528/86 o ochrane lesov pred atmosférickým znečistením sa zaviedol systematický monitoring v pravidelnej sieti (veľkoplošný extenzívny monitoring). V roku 1994 sa program rozšíril Nariadením Európskej komisie č. 1091/94 o začiatku programu intenzívneho monitoringu a podrobnostiach pre založenie plôch a hodnotenie stavu korún stromov, pôd, asimilačných orgánov a depozície. Koordinujúcim pracoviskom programu je Ústav svetového lesníctva v Hamburgu (v súčasnosti ako súčasť von Thünen Institut). Na činnosti ICP Forests participuje 41 krajín. V rokoch bolo legislatívnym rámcom pre monitoring lesov v Európe Nariadenie (EC) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady Národné lesnícke centrum 1

2 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitoringu lesov a environmentálnych interakcií Forest Focus. Po ukončení platnosti pôvodných nariadení o monitoringu lesov v Európe a realizácii národných programov monitoringu lesov v rámci schémy Forest Focus bolo z hľadiska legislatívy určité vákuum a menili sa podmienky pre realizáciu monitoringu lesov. Problematika monitoringu lesov sa zahrnula medzi možné opatrenia v rámci nástroja pre životné prostredie LIFE+. Podaný návrh projektu FutMon (Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ Further development and implementation of an EU-level Forest Monitoring System) so zámerom realizácie na 5 rokov bolo potrebné upraviť len na dvojročné riešenie ( ). V takejto podobe bol projekt odsúhlasený, následne bolo v súvislosti s určitými zmenami riešenie projektu predĺžené o pol roka. Monitoring lesov na Slovensku sa vyvíjal od svojich začiatkov vo väzbe na medzinárodný monitorovací program ICP Forests. Kým v niektorých krajinách sa v programe monitoringu zdravotného stavu lesa nadväzovalo na skúsenosti a existujúcu sieť plôch národných inventarizácií lesov, na Slovensku bol tento typ výberového zisťovania nový a nový systém inventarizácie lesov sa zaviedol až o dvadsať rokov neskôr. Monitoring lesov na Slovensku realizuje Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (od roku 2006 ako súčasť Národného lesníckeho centra). Popri medzinárodnom zapojení je národný program monitoringu lesa, spolu s ďalšími čiastkovými monitorovacími systémami (ČMS) v gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, od roku 1992 súčasťou komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky. CIELE A SÚČASTI MONITORINGU LESNÝCH EKOSYSTÉMOV Samotný program ICP Forests má dva hlavné ciele: poskytovať periodický prehľad o priestorových rozdieloch a časových zmenách stavu lesa vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom (zvlášť vo vzťahu k znečisteniu ovzdušia) prostredníctvom reprezentatívneho monitoringu v systematickej sieti monitorovacích plôch; prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi stavom lesných ekosystémov a stresovými faktormi, hlavne znečistením ovzdušia, prostredníctvom intenzívneho monitoringu na vybraných trvalých výskumných plochách. Týmto cieľom zodpovedajú hlavné zložky: monitoring I. úrovne veľkoplošný extenzívny monitoring, monitoring II. úrovne intenzívny monitoring. Trvalé monitorovacie plochy (TMP) I. úrovne sú založené v sieti km (obr. 1), je ich na Slovensku spolu 112. TMP majú tvar štvorca so stranami m. Plochy sú v rámci jednotky priestorového rozdelenia lesa vybrané tak, aby reprezentovali homogénnu časť lesa, a aby boli od okraja porastu vzdialené minimálne na vzdialenosť strednej výšky hlavnej dreviny. Národná monitorovacia sieť I. úrovne bola založená v rokoch 1987 a 1988 na celom území Slovenskej republiky dvojstupňovým výberom (TMP strom). Medzi TMP sa nenachádzali porasty v štádiu mladín, v súčasnosti sú však už na niektorých plochách následné mladé porasty po vyťažení pôvodných porastov. Národná monitorovacia sieť je súčasťou súboru viac než plôch v Európe. V rámci monitoringu I. úrovne (vnímanom hlavne ako monitoring zdravotného stavu lesov) sa v súlade s európskou legislatívou a projektom Čiastkového monitorovacieho systému Lesy každoročne uskutočňuje inventarizácia stavu korún (defoliácie, zmeny sfarbenia) a poškodenia stromov. Okrem toho sa tu nad rámec hlavných cie- Obrázok 1 Mapa trvalých monitorovacích plôch I. a II. úrovne 2

3 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku národné výsledky v európskom KONTEXTE ľov realizovali ďalšie rozsiahle zisťovania. Najvýznamnejším bolo podrobné zisťovanie stavu pôd a vybratých indikátorov biodiverzity v rámci projektu BioSoil v rokoch Monitoring II. úrovne je zameraný na detailné hodnotenie veličín charakterizujúcich lesný ekosystém a pôsobiacich faktorov. Plochy II. druhej úrovne sa zakladali na Slovensku postupne od roku 1995 (iba plocha Poľana-Hukavský grúň existovala už od roku 1991 a až následne sa zahrnula do programu). Tieto plochy boli vybrané tak, aby zahrnuli typické lesné ekosystémy Slovenska z hľadiska stanovišťa a drevinového zloženia. V súčasnosti sa prevádzkuje 9 plôch. Tieto plochy sú lokalizované v nadmorských výškach od 225 m do m, z hľadiska drevinového zloženia sú zastúpené porasty s dubom cerovým, dubom zimným, bukom lesným, smrekom obyčajným a jedna plocha so zmiešaným bukovo-smrekovo-jedľovým porastom s prímesou cenných listnáčov (javor, jaseň). Z pôvodne existujúcich plôch sa už tri neprevádzkujú jedna bola súčasťou účelového monitoringu pri Gabčíkove, na ďalších bol lesný porast vyťažený, a to v prípade jednej plochy bukovej plochy pri plánovanej ťažbe a v prípade jednej smrekovej plochy pri ťažbe v súvislosti s podkôrnikovou kalamitou. V Európe bolo založených približne 850 plôch intenzívneho monitoringu. Na plochách II. úrovne monitoringu sa vykonávajú tieto prieskumy: inventarizácia stavu korún (defoliácie, zmeny sfarbenia) a poškodenia stromov, odbery a analýzy vzoriek listov a ihličia, merania prírastkových zmien, merania kvantity a kvality atmosférickej depozície, merania pôdneho roztoku, meteorologické merania, hodnotenie vegetácie, meranie a hodnotenie kvality ovzdušia, hodnotenie viditeľného poškodenia ozónom, fenologické hodnotenia, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie opadu drevín. Niektoré z prieskumov sa realizujú na všetkých plochách, iné iba na menšom počte plôch. V rámci programu FuMon sa navrhla na jednej strane redukcia počtu plôch II. úrovne v celoeurópskom rámci, na druhej strane sa na vybratých plochách overovali aj nové zisťovania a prieskumy, zamerané na významné aktuálne problematiky vývoja lesných ekosystémov. Tieto témy sa hodnotili v rámci troch demonštračných projektov, a to vitalita a adaptácia stromov, kolobeh živín a kritické záťaže, vodná bilancia. Program monitoringu lesov, ktorého základom je ICP Forests, sa teda postupne vyvinul do rozsiahleho systému biomonitoringu, ktorý poskytuje informácie o lesoch v širších environmentálnych súvislostiach vrátane problematiky vplyvu klimatickej zmeny na lesy a biologickej diverzity lesov. Zahrňuje hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na lesy, vývoj indikátorov druhovej i štrukturálnej diverzity, hodnotenie stavu a vývoja lesných pôd, hodnotenie uhlíkových zásob. Významným prvkom programu je dôraz na zabezpečenie a kontrolu kvality v záujme spoľahlivosti údajov. V rámci Európy sa pravidelne organizujú terénne kurzy pre harmonizáciu hodnotení v rámci jednotlivých prieskumov a kruhové testy pre laboratóriá zúčastnené v programe. Počas monitoringu lesov na národnej i európskej úrovni sa tak vytvorili unikátne databázy výsledkov meraní a hodnotení. V takomto krátkom texte však nie je možné prezentovať výsledky v celej šírke, zameriame iba tu na príklady výsledkov z veľkoplošného i intenzívneho monitoringu. Obrázok 2 Meranie meteorologických veličín Obrázok 3 Zariadenia na meranie hrúbkového prírastku Obrázok 4 Detailné informácie o vlastnostiach lesných pôd na TMP sa získali v rámci projektu BioSoil 3

4 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 VÝVOJ INDIKÁTOROV ZDRAVOTNÉHO STAVU LESOV A PREJAVOV POŠKODENIA Obrázok 5 Vývoj priemernej defoliácie drevín na Slovensku Obrázok 6 Na korunách stromov sa hodnotí defoliácia, zmeny sfarbenia, prejavy poškodenia škodlivými činiteľmi aj priebeh fenologických fáz Hlavnou veličinou hodnotenia zdravotného stavu lesa je defoliácia (strata asimilačných orgánov), ktorá je jeho základným okulárnym symptómom a hlavným indikátorom. Je to veličina, v ktorej sa odrážajú vnútorné i vonkajšie vplyvy faktorov ovplyvňujúcich život jedinca (genetické, klimatické a stanovištné vplyvy, vplyv znečistenia ovzdušia a iné). Defoliácia vyjadruje stav porastu v dobe hodnotenia. Zásahy v poraste, ktoré sa udiali predtým a významne ovplyvnili zdravotný stav, napr. vyťaženie suchárov sú monitorované pomocou iných ukazovateľov. Vývoj priemernej defoliácie v lesoch Slovenskej republiky je znázornený na obrázku 5. V roku 1989 bola zaznamenaná najvyššia priemerná defoliácia všetkých drevín spolu. Ale už o dva roky, v roku 1991 bolo zistené výrazné zlepšenie nasledované opätovným postupným zhoršovaním až do roku V rokoch 1995 až 2005 nasledovalo postupné mierne zlepšovanie a stabilizácia stavu. Medziročné výkyvy súviseli jednak s extrémami v chode meteorologických prvkov (roky 2000, 2003) a pri listnatých drevinách aj s výskytom listožravého hmyzu a semennými rokmi, teda faktormi, ktoré významne zvyšujú priemernú defoliáciu. Od roku 2005 bolo zaznamenané opäť postupné zhoršovanie stavu. Popri priemernej defoliácii je ďalším indikátorom podiel stromov v jednotlivých stupňoch defoliácie. Na základe defoliácie sú stromy zatrieďované do stupňov defoliácie podľa nasledovnej tabuľky. Stupeň defoliácie defoliácia [%] Slovný popis stupeň defoliácie bez defoliácie slabo defoliované stredne defoliované silne defoliované odumierajúce a mŕtve Obrázok 7 Zastúpenie stromov v jednotlivých stupňoch defoliácie Pre posúdenie zhoršovania, resp. zlepšovania zdravotného stavu lesov je rozhodujúci podiel stromov v stupňoch defoliácie 2 4 (stromy zaradené do týchto stupňov sa považujú za poškodené). Zastúpenie v stupňoch defoliácie pre jednotlivé skupiny drevín je na obrázku 7. Z celkového počtu sledovaných stromov v roku 2010 bolo 38,6 % stromov hodnotených ako poškodené, t. j. mali defoliáciu väčšiu ako 25 % (stupne defoliácie 2 až 4). Horšia situácia bola pri ihličnatých stromoch, kde bolo poškodených 46,8 %, pri listnatých iba 32,9 % stromov. V roku 2010 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 4

5 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku národné výsledky v európskom KONTEXTE k zvýšeniu podielu poškodených stromov o 6,5 %. Drevinami s najmenšou defoliáciou sú hrab a buk, najväčšiu defoliáciu majú jedľa a smrek. Oblasťami s dlhodobo najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku sú Kysuce, Orava a spišsko-tatranská oblasť. Zdravotný stav lesov na Slovensku je podľa podielu stromov s defoliáciou nad 25 % horší ako priemerný stav v Európe. Kým na Slovensku ich podiel presahuje 30 %, podľa celoeurópskych výsledkov sa v ostatných rokoch pohybuje okolo 23 % (listnaté dreviny 25 %, ihličnaté dreviny 21 %). Podľa celoeurópskych hodnotení na dvoch tretinách plôch nie sú signifikantné zmeny, ale na zostávajúcej tretine sa v ostatnej dekáde stav zhoršil. Významným ukazovateľom zdravotného stavu drevín je aj výskyt škodlivých činiteľov. Podrobné hodnotenie poškodenia drevín jednotlivými škodlivými činiteľmi sa na plochách I. úrovne vykonávalo od roku V roku 2010 boli prejavy poškodenia zistené až na 83,3 % stromov, pričom najčastejšou príčinou poškodenia bolo pôsobenie hmyzu. Jeho výskyt bol pozorovaný na 44,5 % stromov. Výskyt húb bol pozorovaný na 33,8 % stromov, priamou činnosťou človeka bolo poškodených 15,8 % stromov, abiotickými činiteľmi 15,5 % stromov a zverou 1,2 %. Z hľadiska miesta vzniku poškodenia sa najčastejšie príznaky zaznamenali na koreňových nábehoch a kmeni. Vývoj percentuálneho podielu poškodenia drevín v rokoch 2006 až 2010 podľa miesta vzniku je na obrázku 8. Zdravotný stav lesov má významný vplyv aj na produktívnosť lesných porastov. Z taxačných veličín sa najväčší význam prisudzuje hrúbkovému prírastku, pretože ide o základný a ľahko zistiteľný komponent objemového prírastku. V rokoch bol vývoj priemerného radiálneho hrúbkového prírastku a defoliácie viac-menej stabilizovaný pri drevinách smrek, borovica a dub, trend zlepšovania zdravotného stavu (charakterizovaný znižovaním defoliácie a zvyšovaním prírastku) bol pozorovaný pri jedli a trend zhoršovania zdravotného stavu (charakterizovaný zvyšovaním defoliácie a znižovaním prírastku) pri hrabe a buku. Obrázok 9 ilustruje vývoj priemerného radiálneho prírastku, priemernej defoliácie a trend vývoja týchto veličín pre dreviny smrek a buk. V súvislosti s hodnotením rastu drevín je potrebné zdôrazniť aj poznatky súvisiace s reakciou drevín na extrémne suché roky. Z hodnotení v alpskom biogeografickom regióne je zrejmé, že smrek reagoval na mimoriadne suché leto v roku 2003 poklesom prírastku oveľa výraznejšie než buk. V najvyšších horských polohách, kde limitujúcim faktorom rastu sú nízke teploty, však vysoké letné teploty stimulovali rast drevín. Obrázok 8 Percentuálny podiel poškodenia všetkých drevín podľa miesta vzniku v rokoch 2006 až 2010 Obrázok 9 Trend vývoja priemerného radiálneho hrúbkového prírastku a defoliácie smreka a buka v období rokov ZNEČISTENIE OVZDUŠIA A DEPOZIČNÉ VSTUPY Monitorovanie znečistenia ovzdušia bolo kľúčovou zložkou programu monitoringu lesov v čase jeho vzniku. Hoci do popredia sa dostávajú ďalšie témy a v súčasnosti je imisná situácia vo všeobecnosti značne priaznivejšia než v dobe vzniku programu, zostáva sledovanie koncentrácií plynných polutantov, prejavov imisného poškodenia drevín a depozičných vstupov (najmä iónov síry a dusíka) aj v súčasnosti významnou časťou monitoringu lesných ekosystémov. Jedným z najdôležitejších stresových faktorov, ktorý okrem priameho poškodenia a vplyvu na produkciu prispieva k oslabeniu lesných ekosystémov a môže tak spôsobiť ich väčšiu náchylnosť na poškodenie ostatnými biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi je v súčasnosti v značnej časti Európy troposférický ozón (prízemný ozón, O 3 ). V minulosti sa koncentrácie plynných polutantov kontinuálne merali iba na vybratých plochách, a to pria- 5

6 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 mym meraním pomocou analyzátorov, v ostatných rokoch sa začali používať pasívne metódy (s využitím filtrov exponovaných v dvojtýždňovej perióde), hlavne na meranie koncentrácií ozónu. Pre posúdenie možného negatívneho účinku prízemného ozónu na lesné ekosystémy sa používa celý rad kritických úrovní, resp. imisných limitov. Z dlhodobých imisných limitov pre ochranu vegetácie je vyhodnocované prekračovanie indexu AOT 40 (Accummulated Exposure Over a Threshold of 40 ppb), ktorého kritická úroveň pre lesné ekosystémy je ppb (počítané z denných hodín vegetačného obdobia apríl september). Hodnota indexu AOT 40 presahovala na lokalite Poľana-Hukavský grúň v rokoch túto kritickú úroveň pravidelne, a to aj vo fotochemicky menej priaznivých rokoch. Vo fotochemicky priaznivých rokoch potom býva toto prekračovanie dvoj až trojnásobné (obr. 10). Novonavrhovaná hodnota kritickej úrovne pre citlivé dreviny (buk, breza, smrek, borovica), ktorá je stanovená na ppb.h, je potom prekračovaná aj viac ako šesťnásobne. Obrázok 10 Suma indexu AOT40 na TMP Poľana - Hukavský grúň v rokoch Výsledky meraní potvrdzujú, že krátkodobé i dlhodobé imisné limity stanovené na ochranu lesných ekosystémov sú každoročne prekračované takmer na celom území Slovenska, pričom výraznejšie prekračovanie je vo vyšších nadmorských výškach. Negatívne účinky ozónu na vegetáciu možno očakávať i vo fotochemicky menej priaznivých rokoch. Popri meraniach koncentrácií je súčasťou monitoringu aj hodnotenie viditeľného poškodenia rastlín ozónom. Hodnotené sú stromy, kry a bylinná vegetácia. Zistený výskyt viditeľného poškodenia na monitorovacích plochách II. úrovne korešponduje s nameraným koncentráciami ozónu iba čiastočne. Hodnotenie viditeľného poškodenia rastlín ozónom na Slovensku má význam najmä ako súčasť celoeurópskeho prieskumu, kde už je priestor na vzájomné porovnanie druhovo a stanovištne blízkych lokalít a ktorého cieľom je najmä priestorové mapovanie výskytu viditeľného poškodenia ozónom v jednotlivých rokoch. Vývoj depozičných vstupov zakysľujúcich iónov v atmosférických zrážkach sa v ostatnom období vyvíjal pomerne priaznivo. Najvýznamnejším trendom je pokles depozícií síry. Kým koncom osemdesiatych rokov sa pohybovala ročná depozícia síry (S SO 4 2- ) v podkorunových zrážkach na jednotlivých plochách v rozpätí 8,5 až 21,5 kg.ha -1, v súčasnosti sa pohybuje medzi 3,5 a 8,7 kg.ha -1. Depozičné vstupy dusičnanového aj amóniového dusíka však vo všeobecnosti nevykazujú signifikantný trend. Od roku 2003 je celkový ročný depozičný vstup dusíka vyšší než vstup síry. Táto skutočnosť zodpovedá trendom v rámci Európy. Napriek priaznivému všeobecnému trendu vývoja depozícií síry na Slovensku i v Európe však treba zdôrazniť, že depozícia síry i dusíka je vo všeobecnosti výrazne vyššia na plochách v rozsiahlych územiach strednej a západnej Európy než v severnej Európe. Vyššie depozície S SO 4 2- sú zvlášť 6

7 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku národné výsledky v európskom KONTEXTE Obrázok 11 Ukážka viditeľného poškodenia na listoch buka ozónom v oblastiach s priemyslom znečisťujúcim ovzdušie, vyššie depozície N NO 3 - sú najmä v oblastiach s hustou dopravnou sieťou a intenzívnou automobilovou dopravou. Kým v najviac zaťažených oblastiach ročná depozícia síry i dusíka dosahuje hodnoty 8 25 kg.ha -1, v relatívne najčistejších oblastiach Európy depozícia síry dosahuje hodnoty len okolo 1 2 kg.ha -1 a depozícia dusíka hodnoty 0,2 2 kg.ha -1. Obrázok 12 Zariadenia na meranie atmosférickej depozície na TMP Lomnistá dolina voľná plocha ZÁVER Systematicky získavané informácie o stave lesov sú v lesnícky vyspelých krajinách už desaťročia vnímané ako nevyhnutný predpoklad pre hodnotenie lesných zdrojov i ako podklad pre rozhodovanie a plánovanie v lesníctve. V ostatných rokoch vzrastá význam informácií o lesoch z hľadiska kľúčových environmentálnych problémov súčasnosti, ako sú dopady klimatickej zmeny na lesy alebo ohrozenie a znižovanie biodiverzity. Vybudovaný systém monitoringu lesov v Európe poskytuje spoľahlivé a porovnateľné údaje o lesoch a umožňuje nielen periodické hodnotenie stavu lesa, ale aj detailné zisťovanie dynamiky pôsobiacich faktorov. Dôležitou prednosťou národnej siete monitoringu lesov je teda metodické napojenie 7

8 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 na unikátny rozsiahly a multifunkčný systém monitorovacích plôch v Európe. Veľkou výhodou monitoringu lesov v Európe je existencia veľkých súborov informácií z celej Európy a dlhodobých časových radov, ale najmä harmonizácia typov prieskumov, monitorovaných veličín a metód ich stanovenia. Prvotné merané údaje často slúžia pre vedecké analýzy alebo pre validáciu modelov vývoja lesov z rôznych aspektov. Niektoré údaje zisťované na monitorovacích plochách patria priamo medzi ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definovanými rezolúciou L2 v rámci MCPFE. Tvorba európskeho systému monitoringu lesov patrí medzi kľúčové akcie definované v Akčnom pláne EÚ v oblasti lesného hospodárstva (COM(2006) 302 final), konkrétne v rámci opatrenia Zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrana a cieľa Udržiavať a príslušne zlepšovať biodiverzitu, viazanie uhlíka, integritu, zdravie a odolnosť lesných ekosystémov. Aj napriek uvedenému je v súčasnosti nad budúcnosťou európskeho monitoringu lesov viacero nejasností. Európska komisia podľa princípu subsidiarity v súčasnosti už priamo finančne nepodporuje harmonizovaný monitoring lesov, čím však stráca možnosť garantovať získavanie priamo porovnateľných údajov tohto typu. Šancou na pokračovania monitoringu lesných ekosystémov v EÚ môže byť ďalší pripravovaný medzinárodný projekt v rámci nástroja pre životné prostredie LIFE+ ale najmä náležitá kontinuálna podpora v jednotlivých členských krajinách. ĎALŠIE INFORMÁCIE Obrázok 13 Hodnotenie mŕtveho dreva a vegetácie je súčasťou monitoringu lesov z hľadiska biodiverzity POĎAKOVANIE Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ FutMon (LIFE07 ENV/D/000218), ktorý bol spolufinancovaný Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR, s využitím údajov dlhodobého monitoringu lesov spolufinancovaného v predchádzajúcom období Európskou komisiou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Názov: Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku národné výsledky v európskom kontexte Autori textu: Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Jozef Pajtík, Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD., RNDr. Slávka Tóthová, PhD. Autori fotografií: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., Ing. František Máliš, PhD., Ing. Jozef Pajtík, Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD. Grafický návrh a sadzba: Ľuboš Frič a Ľubica Pilná Vydal: Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2011 Náklad: ks

Snímek 1

Snímek 1 VYBRANÉ UKAZOVATELE POŠKODENIA LESOV ZISTENÉ V RÁMCI NÁRODNEJ INVENTARIZÁCIE A MONITORINGU LESOV SR Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa a:poškodenie z NIML 1/26 NIML SR 2005-2006: výberová reprezentatívna metóda

Podrobnejšie

MONITORING LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ EURÓPY A SLOVENSKA Danica Krupová, Pavel Pavlenda Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T

MONITORING LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ EURÓPY A SLOVENSKA Danica Krupová, Pavel Pavlenda Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T MONITORING LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA ÚZEMÍ EURÓPY A SLOVENSKA Danica Krupová, Pavel Pavlenda Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 2175, SK 960 92 Zvolen, e-mail: krupova@nlcsk.org,

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

untitled

untitled Výskumno-demonštračné objekty: cesta efektívnej spolupráce výskumu s praxou Ing. Ladislav Kulla, PhD. Zvolen, 3. 11. 2009 Obsah Výskum a prax Výskumná základňa Biely Váh Výskumno-demonštračné objekty rekonštrukcií

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA I. INVENTARIZÁCIA DREVÍN RASTÚCICH MIMO LES Inventarizácia drevín, rastúcich mimo lesa (mimo lesné pozemky) v zábere stavby bola vypracovaná v súlade so znením zákona NR SR c.543/2002z.z. O ochrane prírody

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020) Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 2020) Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Bioindikacia

Microsoft PowerPoint - Bioindikacia ekologických podmienok v lesných ekosystémoch Ing. Ján J Merganič,, PhD. www.forim.sk 3.12. 2007 Zvolen Úvodný rozbor problematiky Teoretické aspekty numerickej fytoindikácie Hodnotenie zmien v lesnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2010 ZELENÁ SPRÁVA Bratislava, 21. septembra 2011 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Všeobecná charakteristika stavu lesov a lesníctva na Slovensku...

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA implementuje aktivitu AKTIVITA 5.3.3. WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ STARÝ SMOKOVEC, GRAND HOTEL BELLEVUE, 21. 23. 11. 2018 A 26. 28. 11. 2018 Aktivita sa realizuje

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

C(2018)2526/F1 - SK (annex)

C(2018)2526/F1 - SK (annex) EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 4. 2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint - Kijovska [Re\236im kompatibility])

(Microsoft PowerPoint - Kijovska [Re\236im kompatibility]) Využitie ekotoxikologických metód pre hodnotenie kvality pitnej vody L. Kijovská Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Ekotoxikológia Ekotoxikológia môže byť definovaná ako oblasť vedy, ktorá

Podrobnejšie

Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch

Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1995 SLOVENSKA AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Slovenská agentúra životného prostredia realizuje aktivitu Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019 Piešťany 19.-21.06. 2019 Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti

Podrobnejšie

Článok- Enviromagazín

Článok- Enviromagazín Praktická realizácia monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku Výsledky projektu Príprava a zavedenie komplexného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu a zlepšenie sprístupňovania

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Monitorovanie a hodnotenie dopadov sucha - reportovacia sieť RNDr. Gabriela Ivaňáková Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava DriDanube Drought Risk in the Danube Region Project co-funded by European

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s.

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Zápisník o objekte PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia a geografická situácia Krajina: Slovenská republika Lesná oblasť:

Podrobnejšie

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/ /MPRV SR Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh Názov úlohy (č. 8): Výskum, inovácie a podpora konkure

Príloha číslo 2 ku kontraktu č. 463/ /MPRV SR Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh Názov úlohy (č. 8): Výskum, inovácie a podpora konkure Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh Názov úlohy (č. 8): Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný zámer) Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Molekulárna biológia (anglický názov "Molecular Biology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Podrobnejšie

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr POŽIADAVKY PRÁVNEJ ÚPRAVY K METÓDAM STANOVENIA UKAZOVATEĽOV VÔD E. RAJCZYKOVÁ, J. MAKOVINSKÁ, J. TKÁČOVÁ 1. ÚVOD Pri napĺňaní požiadaviek Smernice 60/2000/ES [1] pre dosiahnutie stanovených environmentálnych

Podrobnejšie

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji ENEF BB 2010 Využitie potenciálu ONE alternatíva pre znevýhodnené regióny Matej Polák-Martin Grejták-Dušan Blaško EU v Bratislave Ľudstvo vstúpilo do energetickej éry, ktorú charakterizuje: Inovovaná stratégia

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci podujatí

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR Uznesenie vlády SR č. 178/2011 úloha aktualizácie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku

Podrobnejšie

Biologická rozmanitosť a jej ochrana

Biologická rozmanitosť a jej ochrana 30. máj 2019 STRETY ŽIVOČÍCHOV S DOPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 1 Ing. Gabriela Ligasová, PhD. TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky 2 Základné

Podrobnejšie

Záznam zo stretnutia Paráč2

Záznam zo stretnutia Paráč2 Národné lesnícke centrum Ústav pre hospodársku úpravu lesov Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Námestovo Problematika stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom

Podrobnejšie

Predstavenie projektu „Lesníci deťom“

Predstavenie projektu „Lesníci deťom“ Predstavenie projektu Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny Úvodná konferencia 24. 10. 2012, Detva www.hungary-slovakia-cbc.eu Príprava projektu projektová cezhraničná spolupráca

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 23.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Kvantitativne_metody_v_ekonomii_3st_2015_2016

Kvantitativne_metody_v_ekonomii_3st_2015_2016 KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII Študijný program: Gestorská katedra: KŠ FHI EU v Bratislave Garant študijného programu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. Subgaranti študijného programu: prof. RNDr. Katarína

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november 2017-31. január 2018 Odpovedalo 210 respondentov z 492 oslovených 42,68 % Základné údaje Pohlavie

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Annex_9_3_Profeta_Ecotoxicology_SK.doc

Annex_9_3_Profeta_Ecotoxicology_SK.doc IMPLENTÁCIA A PRESADZOVANIE SMERNICE RADY EURÓPY O VYPÚŠŤANÍ ŠKODLIVÝCH LÁTOK DO VODNÉHO PROSTREDIA KRITÉRIÁ KONTROLY ŠKODLIVÝCH LÁTOK Výsledky ekotoxikologických analýz vypúšťaných odpadových vôd s obsahom

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách predstavenie projektu E. Speváková, M. Fabok, A. Seman, A. Patschová, R. Cibulka História a pôvod dusičnanovej

Podrobnejšie

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Microsoft Word - 18.doc

Microsoft Word - 18.doc 96 ZARIADENIE NA ZÍSKAVANIE ELEKTRICKÝCH VELIČÍN OBEHOVÉHO ČERPADLA SLNEČNÉHO KOLEKTORA PAULOVIČ Stanislav - MAKVA Martin Abstrakt: Príspevok oboznamuje s možnosťou automatického merania elektrických veličín.

Podrobnejšie

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska, 01/2009

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska, 01/2009 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen Stredisko lesníckej ochranárskej služby Ing. Andrej Kunca, PhD. Ing. Dušan Brutovský, CSc. Ing. Slavomír Finďo, CSc. Ing. Juraj Galko, PhD. Ing.

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Nové trendy v oblasti BOZP (alebo kam kráča BOZP?) Príspevok na seminár: Zdravé pracoviská- dobré pre teba. Dobré pre podnik. Košice, 17.4.2013 RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Nové trendy v oblasti BOZP

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Molekulárna cytológia (anglický názov "Molecular Cytology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Študijný program RASTLINY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ANOTÁCIA stručná charakteristika Štúdium v programe Rastliny v životnom prostredí v rámci U3V ponúka študujúcim informácie o funkciách rastlín a vegetácie

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike komunikačnej kompetencie dieťaťa?

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike komunikačnej kompetencie dieťaťa? AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVA MATERINSKÝ JAZYK PRI DIAGNOSTIKE KOMUNIKAČNEJ KOMPETENCIE DIEŤAŤA? PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., ÚRŠ FSVaZ UKF v Nitre VEGA -> 1/0845/15: Jazyková kompetencia rómskych žiakov v prvom

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

CMS Meteorologia a klimatologia Modra 2006

CMS Meteorologia a klimatologia Modra 2006 Meteorologický a klimatologický monitoring Branislav Chvíla, branislav.chvila@shmu.sk Slovenský hydrometeorologický ústav Meteorologický a klimatologický monitoring Hydrologický monitoring Monitoring kvality

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Hodnotenie kvality vody na vybranej časti SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo v.r. 2005-2009 Margita Slovinská 2. workshop k projektu SK-0135 30. 3. 2011 VÚVH Bratislava

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6 Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

Prezentácia výročnej správy AVF 2010

Prezentácia výročnej správy AVF 2010 15. máj 2012 Pravidelná súčasť komunikácie fondu s odbornou verejnosťou Transparentnosť a otvorenosť voči prispievateľom aj voči žiadateľom Priestor pre konštruktívnu diskusiu a návrhy na ďalší rozvoj

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 História a súčasnosť publikovania geologických máp Miroslav Antalík, Štefan Káčer 20.10. 2016 Kartografická konferencia 2016 1 Obsah 1. ŠGÚDŠ 2. Geologické mapy 3. Prístup ku geologickým informáciám a)

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 216 Bratislava, december 217 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 217 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Prečo nás stále ohrozujú povodne?

Prečo nás stále ohrozujú povodne? Prečo nás stále ohrozujú povodne? Mgr. Michal Hazlinger, PhD. Slovenský Hydrometeorologický ústav Povodeň - historický jav? Povodeň aktuálny jav Historické povodne na Slovensku Dunaj 1012, 1501 (14-15

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Správa z auditu Číslo zákazky: 1381/20/2014 Registračné číslo Žiadateľa: 0187 Číslo správy: 0187/20/14/SFCS/AS/LES Druh auditu: Podklady pre audit (pr

Správa z auditu Číslo zákazky: 1381/20/2014 Registračné číslo Žiadateľa: 0187 Číslo správy: 0187/20/14/SFCS/AS/LES Druh auditu: Podklady pre audit (pr Druh auditu: Podklady pre audit (predpisy pre certifikáciu) /Technický predpis/dátum vydania: recertifikačný 1002:2009 1003:2009 1005:2009 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 18.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 176 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO máj 2010 Hote

POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO máj 2010 Hote POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO 26.-27. máj 2010 Hotel Piešťany, Piešťany http://www.cvrv.sk/ Vedecký výbor:

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

lakJLDJl

lakJLDJl Modelovanie kvality ovzdušia chemicko-transportným modelom CMAQ v rámci projektu LIFE IP Dušan Štefánik, Jana Matejovičová, Jana Krajčovičová, Tereza Šedivá Model CMAQ (Community Multiscale Air Quality

Podrobnejšie

MEMO 98

MEMO 98 Kandidáti na prezidenta SR v spravodajstve televízií (17. 25.3.2019) Vydané 27. marca 2019 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podrobnejšie

Študijný program (Študijný odbor) Školiteľ Forma štúdia Téma Požiadavky na prijatie Výzbroj a technika ozbrojených síl (8.4.3 Výzbroj a technika ozbro

Študijný program (Študijný odbor) Školiteľ Forma štúdia Téma Požiadavky na prijatie Výzbroj a technika ozbrojených síl (8.4.3 Výzbroj a technika ozbro (8.4.3 ) doc. Ing. Martin Marko, CSc. e mail: martin.marko@aos.sk tel.:0960 423878 Elektromagnetická kompatibilita mobilných platforiem komunikačných systémov. Zameranie: Analýza metód a prostriedkov vedúcich

Podrobnejšie