Prezentace aplikace PowerPoint

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prezentace aplikace PowerPoint"

Prepis

1 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE AKTUÁLNE PREDPISY PLATNÉ NA UVÁDZANIE STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH Ing. Daša Kozáková

2 Základné právne predpisy Od 1. júla 2013 platí v plnom rozsahu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. (ďalej len nariadenie ) Od 1. júla 2013 tiež nadobudol účinnosť Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) a Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. (ďalej len vyhláška ) Od 2. novembra 2013 platí Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2013 z 30. októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky. (ďalej len vykonávacie nariadenie ) strana 2

3 Základné právne predpisy Od 24. februára 2014 platí Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke. (ďalej len delegované nariadenie 157/2014 ) Od 16. júna 2014 platí Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2014 z 18. februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. (ďalej len delegované nariadenie 568/2014 ) Od 31. mája 2014 platí Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 21. februára 2014 o ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky. (ďalej len delegované nariadenie 574/2014 ) strana 3

4 Ďalšie právne predpisy Na základe článku 60 Delegované akty sa prijali ďalšie delegované nariadenia, týkajúce sa konkrétnych podmienkach pri posudzovaní parametrov stavebných výrobkov: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1291/2014 zo 16. júla 2014 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany pri použití na obklady stien a stropov pre dosky na báze dreva (podľa noriem EN a EN 14915) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1292/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok pre drevené podlahoviny bez náteru (podľa normy EN 14342) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1293/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň pre kovové nosič omietky a okrajové lišty (podľa EN , EN a EN 14353) strana 4

5 Nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011 Zavádzajú sa nové termíny, ktoré nahrádzajú doteraz používanú terminológiu v oblasti jednotlivých činností, aj v názvoch nezávislých subjektov, ktoré do procesu vstupujú. čl. 2 nariadenia Zavádza sa 7. základná požiadavka na stavby Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. príloha I nariadenia Zavádza sa možnosť zjednodušeného posudzovania parametrov, t.j. pri určovaní typu výrobku nahradiť skúšku typu alebo výpočet typu použitím špecifickej technickej dokumentácie, ktorá musí preukázať, že výrobok má požadované parametre, pre ktorý sa považuje za výrobok, ktorý dosahuje úroveň, triedu alebo prahovú hodnotu podľa určenej normy. čl. 36, 37 a 38 nariadenia strana 5

6 Nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011 Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo sa preň vypracovalo európske technické posúdenie, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh vypracuje vyhlásenie o parametroch. čl. 4 ods. 1 nariadenia Nová povinnosť výrobcov vydať vyhlásenie o parametroch aj pri použití systému 1+ alebo 1. príloha V ods. 1.1, 1.2 nariadenia v znení delegovaného nariadenia 568/2014 Označenie CE výrobca môže pripojiť iba na tie stavebné výrobky, pre ktoré vypracoval vyhlásenie o parametroch => ak výrobca vyhlásenie nevypracoval, nesmie sa označenie CE pripojiť. čl. 8 ods. 2 nariadenia Nariadenie opisuje obsah Vyhlásenia o parametroch čl. 6 nariadenia a určuje vzor Vyhlásenia o parametroch s pokynmi na vypracovanie. príloha III nariadenia v znení delegovaného nariadenia 574/2014 strana 6

7 Nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch každého výrobku, ktorý sa sprístupňuje na trhu výrobca poskytuje v písomnej forme alebo elektronicky. Ak sa výrobná dávka toho istého výrobku dodáva jednému používateľovi, môže ju sprevádzať len jedna kópia vyhlásenia o parametroch, informácie uvedené v článku 31 prípadne 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), ak sa vyžadujú, uvádzajú sa spolu s vyhlásením o parametroch. čl. 7 nariadenia Upresňujúce podmienky, čo musí spĺňať výrobca a ako musí zabezpečiť stránku: obsah vyhlásenia o parametroch sa po jeho sprístupnení nemá meniť; stránka musí byť nepretržite k dispozícii pre zákazníkov; zabezpečenie bezplatného prístupu k vyhláseniu o parametroch počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh; poskytnutie pokynov pre príjemcov / odberateľov o prístupe na internetovú stránku a k vyhláseniam o parametroch; zabezpečiť, aby ku každému výrobku alebo dávke, ktorá sa uvádza na trh bolo priradené vyhlásenie o parametroch, a to prostredníctvom identifikačného kódu daného typu výrobku. delegované nariadenie 574/2014 strana 7

8 Nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011 Prechodné ustanovenia: čl. 66 nariadenia stavebné výrobky, ktoré sa uviedli na trh v súlade so smernicou 89/106/EHS pred 1. júlom 2013 sa považujú za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia, všetky európske dokumenty, ktoré sa vydali do 30. júna 2013 platia do doby ich platnosti, výrobcovia môžu vypracovať vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu zhody alebo vyhlásenia o zhode, ktoré sa vydali pred 1. júlom strana 8

9 Zákon č. 133/2013 Z. z. Zaoberá sa posudzovaním parametrov stavebných výrobkov podľa neharmonizovaných technických špecifikácií, t. j. národnou cestou posudzovania parametrov a uvádzaním stavebných výrobkov na trh Slovenskej republiky, pričom preberá základnú terminológiu a nové postupy z Nariadenia. Postupy aj dokumenty sú označené rovnako ako v nariadení, majú však národný prefix SK, t.j. (SK posudzovanie parametrov, SK certifikáty a SK vyhlásenia o parametroch). Predpisuje iný spôsob odovzdávania SK vyhlásenia o parametroch - výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch v písomnej forme distribútorovi alebo inému odberateľovi spolu s prvou dodávkou výrobku. Rovnako sa k SK vyhláseniu o parametroch pripája karta bezpečnostných údajov, ak sa vyžaduje. Označovanie národnou značkou zhody C SK sa nevyžaduje. 6 ods. 2 zákona opisuje obsah SK vyhlásenia o parametroch. strana 9

10 Zákon č. 133/2013 Z. z. Prechodné ustanovenia: 30 zákona stavebné výrobky, ktoré sa uviedli na trh v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. pred 1. júlom 2013 sa považujú za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zákona, všetky dokumenty, ktoré sa vydali do 30. júna 2013 platia do doby ich platnosti, výrobcovia môžu vypracovať SK vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu zhody alebo vyhlásenia o zhode, ktoré sa vydali pred 1. júlom strana 10

11 Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. Ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Zmenou je rozsiahly 3 Systémy posudzovania parametrov, pretože v zákone č. 133/2013 Z. z. nie sú systémy zadefinované. Národné systémy kopírujú systémy z prílohy V nariadenia (t.j. 1+, 1, 2+, 3 a 4), sú však označené ako I+, I, II+, III a IV. Zavádza nový pojem: určenie typu výrobku namiesto doterajšej počiatočnej skúšky typu. Určenie typu výrobku sa vykonáva na základe skúšky typu na vzorkách výrobku, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie. Príloha č. 1 obsahuje skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie parametrov. Pre jednotlivé skupiny sú predpísané buď európske systémy podľa nariadenia a harmonizovaných noriem, alebo národné systémy podľa vyhlášky a určených (národných) noriem. Príloha č. 2 obsahuje vzor SK Vyhlásenia o parametroch. strana 11

12 Technické špecifikácie Technické špecifikácie na stavebné výrobky sú: - harmonizované technické špecifikácie: harmonizované normy hen, európske hodnotiace dokumenty EAD a ETAG, podľa ktorých sa vypracujú európske technické posúdenia ETA, - národné technické špecifikácie: slovenské technické normy určené ako vhodné na posudzovanie parametrov podstatných vlastností, t. j. určené normy, SK hodnotiace dokumenty SK TP. Európske normy, ktoré boli harmonizované podľa CPD sú harmonizované aj podľa Nariadenia; slovenské technické normy, ktoré boli vyhlásené ako vhodné na preukazovanie zhody sú určenými normami. Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia, nemožno na postupy podľa zákona použiť určené slovenské normy alebo SK technické posúdenia. strana 12

13 Technické špecifikácie Harmonizované normy hen sa zverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie najnovšie vydanie je z 13. februára 2015 (C 54/80) ?locale=sk Európske hodnotiace dokumenty EAD a návody na vypracovanie Európskeho technického posúdenia ETAG používané ako EAD v zmysle čl. 66(3) Nariadenia sa zverejňujú na stránke EOTA (Európska organizácia pre technické posudzovanie) Všetky harmonizované technické špecifikácie a k nim oprávnené notifikované osoby sa zverejňujú v databáze NANDO (obsahuje informácie týkajúce sa všetkých smerníc a nariadení): id=33 Zoznam technických špecifikácií (určených noriem aj harmonizovaných TŠ) sa zverejňujú v podobe pracovného vydania zoznamu na stránke MDVRR SR strana 13

14 Technické posudzovanie Technické posudzovanie sa vykonáva, ak neexistuje pre parametre výrobku harmonizovaná norma, alebo určená slovenská norma, prípadne sa od týchto podstatne odlišujú. Technické posudzovanie vykonávajú: TAB (orgány technického posudzovania) európska oblasť vypracovanie EAD vypracovanie ETA AO TP (autorizované osoby na technické posudzovanie) národná oblasť vypracovanie SK TP Technické posúdenia (ETA aj SK TP) sa vydávajú bez obmedzenia platnosti, pričom je možné technické posúdenie modifikovať formou vydania nového modifikovaného dokumentu v plnom rozsahu. strana 14

15 Označenie systému Certifikát nemennosti parametrov (AO/NO) Certifikát zhody systému riadenia výroby (AO/NO) Vyhlásenie o parametroch (V) Posúdenie parametrov výrobku (AO/NO), (V) Riadenie výroby (V) Plánované skúšky (V) Kontrolné skúšky (AO/NO) Počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby (AO/NO) Priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby (AO/NO) Úlohy pri posudzovaní parametrov delegované nariadenie 568/ (I+) (AO/NO), (V) 1 (I) (AO/NO), (V) 2+ (II+) (V) 3 (III) (AO/NO), (V) 4 (IV) (V) Legenda: AO/NO V úloha autorizovanej/notifikovanej osoby úloha výrobcu vyžaduje sa strana 15

16 Posudzovanie parametrov Výnimky: 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona / čl. 5 písm. a), b), c) nariadenia individuálne vyrobený alebo nesériovým spôsobom upravený výrobok podľa individuálnej požiadavky zákazníka, na stavenisku vyrobený výrobok na zabudovanie do konkrétnej stavby podľa technických predpisov a návodu výrobcu, výrobok vyrobený tradičným spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany stavebných pamiatok, alebo výrobný proces nemá priemyselný charakter. Podmienky uvádzania sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v Tureckej republike, alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého štátu Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Ustanovenie 2 ods. 4 sa vzťahuje aj na tieto výrobky. 28 ods. 2 zákona strana 16

17 Posudzovanie parametrov Stavebné výrobky, pre ktoré bolo vypracované európske technické posúdenie Notifikované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov 1+, 1 a 3, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy podľa systémov 2+ a 4 považujú európske technické posúdenie vypracované pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. Notifikované osoby a výrobcovia preto nevykonávajú úlohy uvedené v bode 1.1 písm. b) bode i), bode 1.2 písm. b) bode i), bode 1.3 písm. a) bode i), bode 1.4 písm. b) a bode 1.5 písm. a) bode i). t.j. robí sa iba hodnotenie systému riadenia výroby (inšpekčná činnosť). bod 1.6 delegovaného nariadenia 568/2014 strana 17

18 Uvádzanie výrobkov na trh SR Na domáci trh sa môžu uviesť výrobky, ktoré zákona spĺňajú: harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (nariadenia) 2 ods. 1 písm. a) zákona podmienky zákona 2 ods. 1 písm. b) zákona Ak sa uvádza na domáci trh výrobok vyrobený mimo územia SR, k návodu na použitie výrobku, k bezpečnostným pokynom k výrobku, k informácii o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, ako aj k vyhláseniu o parametroch podľa osobitného predpisu musí byť pripojený aj preklad do štátneho jazyka. 2 ods. 4 zákona strana 18

19 Vyhlásenie o parametroch Vo vyhlásení o parametroch sa uvádzajú parametre podstatných vlastností stavebných výrobkov v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami. čl. 6 ods. 1 nariadenia Informácie uvedené v článku 31 prípadne 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), ak sa vyžadujú, uvádzajú sa spolu s vyhlásením o parametroch. čl. 6 ods. 5 nariadenia Vyhlásenie o parametroch každého výrobku, ktorý sa sprístupňuje na trhu výrobca poskytuje v písomnej forme alebo elektronicky. čl. 7 ods. 1 nariadenia Ak sa výrobná dávka toho istého výrobku dodáva jednému používateľovi, môže ju sprevádzať len jedna kópia vyhlásenia o parametroch. čl. 7 ods. 1 nariadenia strana 19

20 Vyhlásenie o parametroch Upresňujúce podmienky, ktoré musí spĺňať výrobca a ako musí zabezpečiť svoju internetovú stránku: delegované nariadenie 157/2014 obsah vyhlásenia o parametroch sa po jeho sprístupnení nemá meniť; stránka musí byť nepretržite k dispozícii pre zákazníkov; zabezpečenie bezplatného prístupu k vyhláseniu o parametroch počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh; poskytnutie pokynov pre príjemcov/odberateľov o prístupe na internetovú stránku a k vyhláseniam o parametroch; zabezpečiť, aby ku každému výrobku alebo dávke, ktorá sa uvádza na trh bolo priradené vyhlásenie o parametroch, a to prostredníctvom identifikačného kódu daného typu výrobku. strana 20

21 Označenie CE pravidlá a podmienky Označenie CE sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na nemu pripevnený štítok. Ak to povaha výrobku neumožňuje, pripojí sa na obal alebo do sprievodnej dokumentácie. Označenie CE sa pripojí pred jeho uvedením na trh. Za ním môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka výrazne upozorňujúca na osobitné riziko alebo používanie. Za označením CE sa uvádzajú dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo, meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu, jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o parametroch, úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v technickej špecifikácii. čl. 9 nariadenia strana 21

22 SK vyhlásenie o parametroch Zákon predpisuje oproti nariadeniu iný spôsob odovzdávania SK vyhlásenia o parametroch: Výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch v písomnej forme distribútorovi alebo inému odberateľovi spolu s prvou dodávkou výrobku. 6 ods. 4 zákona Ak ide o výrobok, ktorý obsahuje chemickú látku, ktorá je nebezpečná pre zdravie alebo pre životné prostredie, výrobca je povinný k SK vyhláseniu o parametroch pripojiť kartu bezpečnostných údajov. 6 ods. 3 zákona Vzor SK vyhlásenia o parametroch sa uvádza v prílohe 2 vyhlášky. strana 22

23 VZOR vyhlásenia o parametroch delegované nariadenie 574/2014 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Zamýšľané použitie/použitia: Výrobca: Splnomocnený zástupca: Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:... strana 23

24 VZOR vyhlásenia o parametroch 6a. Harmonizovaná norma:... Notifikovaný/-é subjekt/-y:... 6b. Európsky hodnotiaci dokument:... Európske technické posúdenie:... Orgán technického posudzovania:... Notifikovaný/-é subjekt/-y:... strana 24

25 VZOR vyhlásenia o parametroch 7. Deklarované parametre: Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:... Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal/-a za a v mene výrobcu: [meno]... V [miesto]... dňa [dátum vydania]... [podpis]... strana 25

26 VZOR SK vyhlásenia o parametroch príloha 2 vyhlášky SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.... 1) 1. Druhový a obchodný názov výrobku: Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov): SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:... 1) Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr. strana 26

27 VZOR SK vyhlásenia o parametroch 5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením: Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.: Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:... strana 27

28 VZOR SK vyhlásenia o parametroch 10. Deklarované parametre Podstatné vlastnosti 2) Parametre 2) Protokol o skúške, výpočte a pod. 3) P. č. lab. 4) P. č. lab. 4) Názov a adresa skúšobného laboratória Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:... 2) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4. 3) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania. 4) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií. strana 28

29 VZOR SK vyhlásenia o parametroch 11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:... (meno a funkcia) (miesto a dátum vydania) (podpis) strana 29

30 Vyhlásenie o parametroch Výrobca môže vypracovať a vydať vyhlásenie o parametroch na základe: ES certifikátu zhody (systém 1+ a 1) vydaného do 30. júna 2013, ES vyhlásenia o zhode vydaného do 30. júna 2013 na základe ES certifikátu vnútropodnikovej kontroly (systém 2+ a 2), vykonanej PST (systém 3 a 4), certifikátu o nemennosti parametrov (systém 1+ a 1) vydaného po 1. júli 2013, certifikátu zhody systému riadenia výroby (systém 2+) vydaného po 1. júli 2013, určenia typu výrobku (systém 3 alebo 4) vykonaného po 1. júli Technickými špecifikáciami sú hen a ETA vydané do 30. júna 2013 základe ETAG a CUAP alebo po 1. júli 2013 vydané na základe EAD alebo ETAG, ktoré sa môžu používať ako EAD. Ak výrobca vypracoval a vydal vyhlásenie o parametroch, pripojí na výrobok označenie CE. strana 30

31 SK vyhlásenie o parametroch Výrobca môže vypracovať a vydať SK vyhlásenie o parametroch na základe: SK certifikátu zhody (systém 1+ a 1) vydaného do 30. júna 2013, SK vyhlásenia o zhode vydaného do 30. júna 2013 na základe SK certifikátu vnútropodnikovej kontroly (systém 2+ a 2), vykonanej PST (systém 3 alebo 4), SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (systém 1+ a 1) vydaného po 1. júli 2013, SK certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (systém 2+) vydaného po 1. júli 2013, SK určenia typu výrobku (systém 3 a 4) vykonaného po 1. júli Technickými špecifikáciami sú STN určenými na preukazovanie zhody a národné TO vydané do 30. júna 2013 alebo určené normy a SK TP vydané po 1. júli Ak výrobca vypracoval a vydal SK vyhlásenie o parametroch, neoznačuje výrobky značkou zhody C SK. strana 31

32 Možné chyby Výrobca musí vydať Vyhlásenie o parametroch alebo SK Vyhlásenie o parametroch vo všetkých systémoch posudzovania parametrov. Najčastejšie sa vyskytujúce chyby: VoP (SK VoP) výrobca nevypracoval výrobca predkladá iba certifikát, prípadne sa odvoláva na označovanie CE, VoP (SK VoP) vypracuje namiesto výrobcu (alebo duplicitne) dovozca resp. predajca, VoP (SK VoP) neobsahuje všetky predpísané informácie, VoP (SK VoP) obsahuje zavádzajúce informácie, výrobca predkladá VoP (SK VoP) aj po uplynutí platnosti technickej špecifikácie alebo platnosti certifikátu, VoP (SK VoP) nie je vypracované v štátnom jazyku, resp. nie je k dispozícii preklad do štátneho jazyka. strana 32

33 Možné chyby Najčastejšie sa vyskytujúce chyby: VoP (SK VoP) výrobca nevypracoval opakovane v prípade, keď sa to vyžaduje: zmena deklarácie parametrov, zmena technológie, ktorá môže ovplyvniť parametre vlastností, zmena technickej špecifikácie (technická zmena), vydanie nového vydania certifikátu. v prípade využitia 28 zákona nie je možné vydať SK VoP, ale použije sa vyhlásenie o parametroch vydané v krajine vykonania posudzovania parametrov: dovozca nezabezpečí preklad týchto dokumentov do úradného jazyka, na žiadosť odberateľa vydá neoprávnene SK VoP. strana 33

34 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, Bratislava CERTICOM VVÚPS-NOVA Tel: +421(2) Tel: +421(2) Tel: +421(2) Fax:+421(2) Fax:+421(2) Fax:+421(2) Web: Pobočka Bratislava Pobočka Nitra Pobočka Žilina Pobočka Prešov Studená 3 Braneckého 2 A. Rudnaya 90 Budovateľská Bratislava Nitra Žilina Prešov Tel: +421 (2) Tel: +421 (37) Tel: +421 (41) Tel: +421 (51) Fax: +421 (2) Fax: +421 (37) Fax: +421 (41) Fax: +421 (51) Pobočka Nové Mesto nad/váhom Pobočka Zvolen Pobočka Košice Pobočka Tatranská Štrba Trenčianska 1872/12 Jesenského 15 Krmanova 5 P.O.Box Nové Mesto nad Váhom Zvolen Košice Tatranská Štrba Tel: +421 (32) Tel: +421 (45) Tel: +421 (55) Tel: +421 (52) Fax: +421 (32) Fax: +421 (45) Fax: +421 (55) Fax: +421 (52) strana 34

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 04.2014 Identifikačné č. 02 05 04 03 350 0 000001 Verzia č. 1 Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Podrobnejšie

337_2004_od_1_1_2012

337_2004_od_1_1_2012 337/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu z 10. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

G4222OPCPR_SK

G4222OPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 032, ECOBATT MUR ISOLERING 032, NATUROLL 032, TI KD 432, TP138, NATURBOARD 032, FAÇADE BOARD 032 B, UNIFIT

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie

G4222LPCPR_SK

G4222LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC 035-V, ECOBATT 035, ECOBATT MUR ISOLERING 035, IDR 035, NATURBOARD 035, NATUROLL 035, TI135H, TIKD 135, TP425,

Podrobnejšie

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Aluprof/16-2017 Výrobok: Okno z hliníka jednoduché Varianty výrobku: Okno jednokrídlové, alternatívne s pevným spodným zasklením; balkónové dvere jednokrídlové

Podrobnejšie

G4222MPCPR_SK

G4222MPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 034, ECOBATT MUR ISOLERING 034, TI415, TP120A, TP435 B, TP440, TPKD430, UNIFIT 034, FAÇADE BOARD 034 B, AKUSTIK

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zamer

Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zamer Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zameraná na dodržiavanie informačných povinností, označenia

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Uvedenie zdravotníckej pomôcky na slovenský trh RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Zdravotnícke pomôcky 6. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zdravotnícke pomôcky Zákon 264/1999 Z. z. o technických

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 30, 40, 50 (20W50), 10W30, 15W40

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala do konca novembra 2018. Kontrolná akcia bola zameraná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 01.07.2003 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 229 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 0W30, 10W40, 10W60,, 5W40 Súvisiaci

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych po

Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych po Európska komisia Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Tento prehľad je určený výrobcom diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Informácie o vplyve nariadenia o zdravotníckych

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ H-31 Súvisiaci kód NATO H-537

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 59/2018 na

Podrobnejšie

Industrial-products-qanda_sk.DOCX

Industrial-products-qanda_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 1. februára 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE

Podrobnejšie

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 6. marca 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Konštruktér elektrických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01103 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 / Špecialista konštruktér elektrotechnických

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 16. 7. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2020 do: 31.12.2021 Obsah dokumentu je právne záväzný. 210 ZÁKON z 19. júna 2019, ktorým sa

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 040288-00-1201 Názov Prefabrikované tepelnoizolačné

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e 23.7.2009 Úradný vestník Európskej únie L 191/35 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn

Podrobnejšie

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: /2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a prís

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: /2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a prís EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: 20180706 1/2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a príslušné adaptéry boli navrhnuté a vyrobené v súlade s

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny VIACÚČELOVÝ ANTIKORÓZNY HYDROFÓBNY PROSTRIEDOK Súvisiaci

Podrobnejšie

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE PODMIENKY NA ZMENU POŽIADAVIEK NA TEPELNÚ OCHRANU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE PODMIENKY NA ZMENU POŽIADAVIEK NA TEPELNÚ OCHRANU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE PODMIENKY NA ZMENU POŽIADAVIEK NA TEPELNÚ OCHRANU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A BUDOV prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. sternova@tsus.sk

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

264/1999 Z

264/1999 Z 264/1999 Z.z. ZÁKON zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmena: 436/2001 Z.z. Zmena: 254/2003 Z.z. Zmena: 505/2009 Z.z.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 14. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 6.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 165 VYHLÁŠKA Národného úradu z 1. júna 2018, ktorou

Podrobnejšie

(Návrh) 126 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. februára 2016 o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu Vláda Slovenskej republ

(Návrh) 126 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. februára 2016 o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu Vláda Slovenskej republ (Návrh) 126 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. februára 2016 o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu Vláda Slovenskej republiky podľa 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310083/127/321/00-030 z 28. septembra 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Novela zákona 142/2000 Z.z. o metrológii Informačný seminár Bratislava, december 2009 doc. Ing. Martin Halaj, PhD. riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR 1/25 Priebeh legislatívneho procesu Pripomienkové konanie:

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 26. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 105 VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 12. 10. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 239 ZÁKON z 12. septembra 2017, ktorým sa mení a

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 8. 4. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 20. 4.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 145 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. februára

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica č /127/142/ z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica č /127/142/ z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica č. 310080/127/142/99-339 z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 23. 3. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 20. 4.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 126 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17.

Podrobnejšie

126/2016

126/2016 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 23. 3. 2016 Cena: 2,72 126 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky zo 17. februára 2016 o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Akvizičná agentúra č. p.: AA-1356-5/2014-OOŠM VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ( zákazka na poskytnutie služby podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

Podrobnejšie

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2015 do: 30. 4.2018 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 305 NARIADENIE VLÁDY

Podrobnejšie

331 - MST Vestník č. 8/ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)

331 - MST Vestník č. 8/ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 331 - MST Vestník č. 8/2014-14.01.2014 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky:

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 7. 5. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 5.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 122 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm.

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 1 / 5 Toto oznámenie na webovej stránke : udl?uri=:notice:99266-2019:text:sk:html -: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 2019/S 043-099266 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vybrané odvetvia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

Podrobnejšie

1

1 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava Číslo vydania: 1 Dátum vydania: 20.08.2014 Účinnosť od: 20.08.2014 Strana: 1/9 Metodické usmernenie o forme a náležitostiach

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 309 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina produktov SORPČNÉ MATERIÁLY Sorpčné materiály sú produkty,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

Spr_1

Spr_1 TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p. R č. 11 / máj 2008 S pravodajca informačný časopis o novinkách, ponúkaných službách a udalostiach Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Príhovor generálneho

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 30.11.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2003 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 653 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Microsoft Word _1_.docx

Microsoft Word _1_.docx Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Podrobnejšie

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a s

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a s V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a spôsobu údržby textilných výrobkov určených pre deti

Podrobnejšie

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx Úvod UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz L 29/24 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - osobnyudaj.sk_web_povinné_informovanie_kont.formulár def

Microsoft Word - osobnyudaj.sk_web_povinné_informovanie_kont.formulár def PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA Spoločnosť REAX s.r.o. so sídlom Jégeho 10 Bratislava, 821 08, IČO: 44784953 prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla [www.reax.sk, www.realitkajednotka.sk], že na zaistenie

Podrobnejšie

Í Í Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava SKTC-126 CERTIFIKÁT č /126/221/ zo dňa 30. júna 2000 Skúšobňa SKTC - 1

Í Í Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava SKTC-126 CERTIFIKÁT č /126/221/ zo dňa 30. júna 2000 Skúšobňa SKTC - 1 Í Í Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava SKTC-126 CERTIFIKÁT č. 350321/126/221/00-065 zo dňa 30. júna 2000 Skúšobňa SKTC - 126 pri Slovenskom metrologickom ústave poverená na

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

Príloha č. 4 Údaje tranzitného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o vstupe / výstupe V prípade, ak bude spolu s elektronickým tranzitným vyhlásením predlož

Príloha č. 4 Údaje tranzitného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o vstupe / výstupe V prípade, ak bude spolu s elektronickým tranzitným vyhlásením predlož Príloha č. 4 Údaje tranzitného vyhlásenia spolu s údajmi PCV o vstupe / výstupe V prípade, ak bude spolu s elektronickým tranzitným vyhlásením predložené aj predbežné colné vyhlásenie o vstupe / výstupe,

Podrobnejšie