Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv"

Prepis

1 Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK Číslo spisu (objednávky): Objednávka č.042/2017 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo 149/2017 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 1 s príslušenstvom a pozemkom v bytovom dome - V2, súp. č na ulici Nad Laborcom, stojaceho na parcele č. 1335/39, katastrálne územie Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Počet listov posudku (z toho príloh): 21 (z toho 8 listov príloh) Počet odovzdaných vyhotovení: 4

2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 1 s príslušenstvom a pozemkom v bytovom dome - V2, súp. č na ulici Nad Laborcom, stojaceho na parcele č. 1335/39, katastrálne územie Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 2. Dátum vyžiadania posudku: Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok(rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku: 5.1 Dodané zadávateľom (objednávateľom): Objednávka znaleckého posudku č.042/2017 zo dňa Obstarané znalcom: Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Informatívna kópia z mapy na parcelu č.1335/39 zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Potvrdenie správcu - OSBD Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce o veku stavby Zameranie a zakreslenie skutkového stavu pri obhliadke predmetnej nehnuteľnosti Fotodokumentácia 6. Použitý právny predpis: Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR č. 626/2007 Z.z., 605/2008 Z.z., 47/2009 Z.z. a 254/2010 Z.z. 7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z. a ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MS SR č. 254/2010 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov STN Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ I.štvrťrok 2017 spracované pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001,ISBN Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 9. Právny úkon na ktorý sa má znalecký posudok použiť: Výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Strana 2

3 II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metódy: Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR č. 626/2007 Z.z., 605/2008 Z.z., 47/2009 Z.z. a 254/2010 Z.z. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie, nehnuteľnosť má charakter nepodnikateľského charakteru a pri výpočte sú použité koeficienty, ktoré charakterizujú aktuálny stav na relevantnom realitnom trhu. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie. Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť bez dosahovania výnosu formou prenájmu, jedná sa o nehnuteľnosť na bývanie, iné využitie v súčasnosti možno vylúčiť. Výpočet východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej vyhlášky a jej prílohy. Pri výpočte východiskovej hodnoty sú použité koeficienty nárastu cien stavebných prác vydané pre I.Q/2017. b) Vlastnícke a evidenčné údaje: Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č a 6717 v k.ú. Stráňany. V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne. 1) LIST VLASTNÍCTVA č čiastočný A. Majetková podstata: Stavby parc.č. 1335/39 bytový dom - V2, súp. č Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1769 je evidovaný na liste vlastníctva číslo B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: BYTY Vchod: 4-B 13. poschodie Byt č. 1 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2431/ Účastník právneho vzťahu: Vlastník 53 Niský Peter r. Niský, dátum narodenia: , Nad Laborcom 1769/4, Michalovce, PSČ , SR Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V3760/2014), č.3/2016/2977, z.d , OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava, IČO: , na byt č.1, 13.p., vchod 4-B,byt. domu V2, súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, P-812/ čz 756/16 Poznámka P-206/2017, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 178/2017 z.d , od Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce čz: 223/2017 Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2279/11 z.d , č.z. 510/11 Titul nadobudnutia Žiadosť o zmenu údajov R-194/13, č.z.-334/13 C. Ťarchy: Por.č.: 53 Záložné právo v zmysle 15 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov. 53 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 Iné údaje Bez zápisu Poznámka: Bez zápisu. Strana 3

4 2) LIST VLASTNÍCTVA č čiastočný A. Majetková podstata: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape Pozemky parc. č. 1335/39 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m 2 Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1335/39 je evidovaný na liste vlastníctva číslo B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: Účastník právneho vzťahu: Vlastník 53 Niský Peter r. Niský, dátum narodenia: , Nad Laborcom 1769/4, Michalovce, PSČ , SR Spoluvlastnícky podiel: 2431/ Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V3760/2014), č.3/2016/2977, z.d , OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava, IČO: , na byt č.1, 13.p., vchod 4-B,byt. domu V2, súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, P-812/ čz 756/16 Poznámka P-206/2017, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 178/2017 z.d , od Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce čz: 223/2017 Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2279/11 z.d , č.z. 510/11 Titul nadobudnutia Žiadosť o zmenu údajov R-194/13, č.z.-334/13 C. Ťarchy: Por.č.: 2 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 Iné údaje bytový dom čs na LV 6530 Poznámka: Bez zápisu. c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením za účasti vlastníka a zástupcu spoločnosti OTP Faktoring Slovenska s.r.o. vykonaná dňa Zameranie nehnuteľností vykonané dňa Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom dňa d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu so skutočným stavom: Projektová dokumentácia bytového domu nebola pri miestnom šetrení poskytnutá. Skutkový stav bol zistený meraním a tvorí prílohu znaleckého posudku. Vek stavby je stanovený na základe Potvrdenia správcu - OSBD Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce - bytový dom bol daný do užívania v roku vek stavby 42 rokov. e) Údaje katastra nehnuteľnosti, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov so skutočným stavom: Poskytnuté a znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. Dokumentácia zo súboru popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľnosti je v súlade so skutkovým stavom. Bytový dom je zapísaný v katastri nehnuteľností a zakreslený na kópii katastrálnej mapy na parcele č.1335/39 f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré tvoria predmet ohodnotenia: Byt č.1 v bytovom dome - V2 súp.č na parc. č. 1335/39, vchod: 4-B, 13. poschodie Pozemok v podiele 2431/ z parc. č. 1335/39 k.ú. Stráňany, obec Michalovce g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Neboli zistené Strana 4

5 2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 BYTY Bytový dom - V2, s. č na parc. č. 1335/39 Popis bytového domu: Ohodnocovaný byt č. 1 s príslušenstvom a pozemkom sa nachádza v bytovom dome V2, číslo súpisné 1769 na ulici Nad Laborcom na parc. č. 1335/39 kat. územie Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce. Bytový dom má 13 nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú pivnice k bytom, spoločné priestory a zariadenia domu. Prvé až dvanáste poschodie je obývané. Stavba je založená na železobetónových základoch pásových a pilotách. Obvodové steny poschodí sú pórobetónové prefabrikáty. Deliace priečky prízemia a horných poschodí sú z panelových prefabrikátov. Stropy železobetónové prefabrikované. Vo vstupných chodbách na prízemí sú podlahy z keramickej dlažby. V pivničných priestoroch sú podlahy z cementového poteru. Vykurovanie objektu a ohrev TV je zabezpečený z centrálneho zdroja tepla. Elektroinštalácia z AGY vodičov pod omietkou bez trúbkovania s istením v bytoch a v centrálnom rozvádzači. Odkanalizovanie bytov je riešené centrálne cez bytové jadrá s vyústením do mestskej kanalizácie. V jadre sú umiestnené aj rozvody teplej a studenej vody. Rozvody ZTI sú rekonštruované. Bytový dom bol v roku 2011 kompletne zateplený. Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave. Technický popis bytu v čase obhliadky: Predmetný byt č. 1 sa nachádza na 13. poschodí bytového domu vo vchode č. 4-B. Pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie - vodovodná, plynová, kanalizačná prípojka a rozvod ústredného kúrenia. Dvere interiérové sú dýhované v oceľovej zárubni. Okno plastové s izolačným dvojsklom. Na povrchu podláh je PVC. Bytové jadro a kuchyňa sú v pôvodnom stave. Kuchynská linka na báze dreva, v kuchynskej linke je osadený smaltovaný drez, páková batéria, plynový sporák s elektrickou rúrou a digestor. V kúpeľni je sprchovacia vanička so sprchovacou batériou a keramické umývadlo s batériou. Omietky v miestnostiach jemné štukové. Vykurovanie je cez panelové radiátory. Byt má vybudovaný rozvod káblovej televízie, domáci telefón s vrátnikom. Byt je v priemernom technickom stave. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými KS: Trojbytové a viacbytové budovy PODLAHOVÁ PLOCHA Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m 2 ] chodba 3,50*1,48 5,18 kuchyňa 1,78*2,27-0,30*0,90 3,77 izba 3,47*3,51 12,18 kúpeľňa 1,60*1,25 2,00 WC 0,83*1,17 0,97 Vypočítaná podlahová plocha 24,10 STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU Rozpočtový ukazovateľ: RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 /m 2 Koeficient konštrukcie: k K = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,350 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,00 Strana 5

6 Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu Číslo Názov Cenový podiel RU [%] cpi Koef. štand. ksi Úprava podielu cpi * ksi Cenový podiel hodnotenej stavby [%] Spoločné priestory 1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,63 2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 16,70 3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,41 4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,78 5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,40 7,00 6,49 6 Krytina strechy 2,00 1,40 2,80 2,59 7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,20 1,20 1,11 8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,60 4,80 4,45 9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,85 10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,46 11 Dvere 0,50 1,40 0,70 0,65 12 Okná 5,00 1,40 7,00 6,49 13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,46 14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,32 15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,85 16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,93 17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,85 18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,85 19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,93 20 Výťahy 2,00 1,20 2,40 2,22 21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,85 Zariadenie bytu 22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,71 23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 0,93 24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,85 25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,32 26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,32 27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,78 28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,93 29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,93 30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,46 31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,85 32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,85 33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,71 34 Bytové jadro bez rozvodov 4,00 1,00 4,00 3,71 35 Ostatné 2,50 1,20 3,00 2,78 Strana 6

7 Spolu 100,00 107,90 100,00 Koeficient vplyvu vybavenosti: k V = 107,90 / 100 = 1,079 Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k CU * k K * k V * k M [ /m 2 ] VH = 325,30 /m 2 * 2,350 * 1,037 * 1,0790 * 1,00 VH = 855,37 /m 2 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] BD - V2, s.č na p.č. 1335/ ,00 58,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 855,37 /m 2 * 24,1m ,42 Technická hodnota 58,00% z , ,36 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE BYTY Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: a) Analýza polohy nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Nad Laborcom v zastavanom území obce Michalovce, k.ú. Stráňany ako samostatne stojaci bytový dom v zástavbe obytných domov, v lokalite s vyšším záujmom o kúpu nehnuteľností. Predmetná lokalita má prístupové komunikácie a kompletné inžinierske siete (voda, plyn, prípojka ELI, teplovodný rozvod, verejná kanalizácia a telekomunikačný rozvod). Pri stanovení koeficientu 7- Pracovné možnosti obyvateľstva znalec vychádza z najaktuálnejšej (máj 2017) štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnené na webovom sídle na základe 67 ods. 13 zákona o službách zamestnanosti - Miera nezamestnanosti evidovanej v okrese Michalovce %.V blízkosti sa nachádzajú objekty menších podnikateľských aktivít a služieb, základná škola, materská škola, odborná škola, obchodné centrum, zdravotné stredisko a park. Dopravné spojenie do centra mesta je veľmi dobré (pešo do 5 min, vzdialenosť do 0,5 km). b) Analýza využitia nehnuteľnosti: Byt je možné využívať na celoročné bývanie. Iné využitie bytu v danej lokalite je možné vylúčiť. c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti: Na nehnuteľnosť sa viažu ťarchy: Por.č.: 53 Záložné právo v zmysle 15 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov. 53 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Strana 7

8 Michalovce, súd. ex. Judr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 Por.č.: 2 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. Judr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 Na nehnuteľnosť sa neviažu vecné bremená. Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, jej rozostavanosť a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 1,0. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 1 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (1, ,000) 3,000 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 2,000 III. trieda Priemerný koeficient 1,000 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,550 V. trieda III. trieda - 90 % = (1,000-0,900) 0,100 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda kpdi 1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku Váha vi Výsledok kpdi*vi dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší II. 2, ,00 2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo vybraných sídliskách 3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu I. 3, ,00 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 2, ,00 4 Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 5 Príslušenstvo bytového domu II. 2, ,00 práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah III. 1, ,00 6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým vybavením IV. 0, ,50 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % III. 1, ,00 Strana 8

9 8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov 9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám III. 1, ,00 orientácia obytných miestností nad 65 % JZ - JV II. 2, ,00 10 Umiestnenie bytu v bytovom dome byt na 4 a vyššom podlaží bez výťahu alebo byt na najvyššom podlaží 11 Počet bytov vo vchode - v bloku IV. 0, ,95 počet bytov vo vchode: do 48 bytov IV. 0, ,85 12 Doprava v okolí bytového domu železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 2, ,00 13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby 14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu II. 2, ,00 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1, ,00 15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu tiché prostredie - bez poškodenia ovzdušia, vodných tokov I. 3, ,00 16 Názor znalca priemerný byt III. 1, ,00 Spolu ,30 VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 243,3/ 145 1,678 Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kpd = ,36 * 1, , POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Zastavané plochy a nádvoria Predmetom ohodnotenia sú pozemky prístupné z verejnej komunikácie na parc. č.133/39 v zastavanom území obce Michalovce, zastavané bytovým domom - V2, súp.č v katastrálnom území Stráňany, okres Michalovce. Celková výmera pozemku pre bytový dom je 676 m 2, pri spoluvlastníckom podiele 2431/ bytu č. 1 výmera pozemku predstavuje 2,67 m 2. Pozemky sú napojené na inžinierske siete (voda, plyn, prípojka ELI, prípojka STA, verejná kanalizácia a elektrokomunikačná optická sieť). Pozemky sú v blízkosti autobusovej zástavky, dopravné spojenie s centrom mesta mestom je veľmi dobré (peši do 5 min., vzdialenosť cca. 0,5 km). Neboli zistené žiadne pozitívne a negatívne účinky okolia na pozemky, z uvedeného dôvodu stanovil znalec koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov 1,0. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera podielu [m 2 ] 1335/39 zastavané plochy a nádvoria , / ,67 Strana 9

10 Obec: Michalovce Východisková hodnota: VH MJ = 9,96 /m 2 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie Hodnotenie 4. obytné časti obcí a miest od do obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do obyvateľov 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy kv s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým koeficient intenzity využitia vybavením Hodnota koeficientu 1,10 1,00 kd koeficient dopravných vzťahov 5. pozemky na obchodných uliciach miest do obyvateľov, v nákupných centrách väčších predmestí, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy 1,05 kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov 2. obchodná poloha a byty 1,20 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,50 1. nevyskytuje sa 1,00 1. nevyskytuje sa 1,00 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 1,10 * 1,00 * 1,05 * 1,20 * 1,50 * 1,00 * 1,00 2,0790 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 9,96 /m 2 * 2, ,71 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 676,00 m 2 * 20,71 /m ,96 Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 2431/ * ,96 55,30 Strana 10

11 III. ZÁVER 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA Rekapitulácia: Stavby: Všeobecná hodnota poloh. difer. (byty a nebyt. priestory) spoluvlastníckeho podielu: ,77 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie Pozemky: Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho podielu: 55,30 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Stavby Názov Všeobecná hodnota celej časti [ ] Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu [ ] Byt č. 1 v bytovom dome - V2, s.č na p.č. 1335/ ,77 1/ ,77 Pozemky Zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1335/39 (2,67 m 2 ) , / ,30 Spolu VŠH ,07 Zaokrúhlená VŠH spolu ,00 Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: ,00 Slovom: Dvadsaťtisícsto Eur 3. MIMORIADNE RIZIKÁ Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V3760/2014), č.3/2016/2977, z.d , OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava, IČO: , na byt č.1, 13.p., vchod 4-B,byt. domu V2, súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, P-812/ čz 756/16 Poznámka P-206/2017, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 178/2017 z.d , od Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce čz: 223/2017 Ťarchy: Por.č.: 53 Záložné právo v zmysle 15 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov. 53 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. Judr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 Strana 11

12 Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V3760/2014), č.3/2016/2977, z.d , OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava, IČO: , na byt č.1, 13.p., vchod 4-B,byt. domu V2, súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, P-812/ čz 756/16 Poznámka P-206/2017, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností Ex 178/2017 z.d , od Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce čz: 223/2017 Ťarchy: Por.č.: 2 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: , na základe Zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 184/5004SU, na byt č.1, 13.p., vchod 4-B, byt. domu súp.č na parcele C KN 1335/39, podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu 2431/614744, V 3760/2014 z.d čz 851/ Z-1275/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 178/2017 zo dňa , Ex. úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce, súd. ex. Judr. Jozef Blaško v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce 275/2017 V Michalovciach dňa Ing.Posypanka Dušan IV. PRÍLOHY Objednávka znaleckého posudku č.042/2017 zo dňa Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Informatívna kópia z mapy na parcelu č.1335/39 zo dňa vytvorené cez katastrálny portál Potvrdenie správcu - OSBD Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce o veku stavby - kópia Zameranie a zakreslenie skutkového stavu pri obhliadke predmetnej nehnuteľnosti Fotodokumentácia Strana 12

13 V. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č /05-51 zo dňa pre odbor Stavebníctvo a odv285/2etvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 149/2017 znaleckého denníka. Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe dokladu č. 149/2017 Ing. Dušan Posypanka Strana 13

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, Ţilina evidenčné číslo: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, B

Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, Ţilina evidenčné číslo: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, B Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Ţilina evidenčné číslo: 900 251 Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava Číslo spisu (objednávky): 004/2014 objednávka

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca Tel.: ; mobil:

Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca Tel.: ; mobil: Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, 979 01 Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca 914 156. Tel.: 0961 682 962; mobil: 0907 816 517 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Vzor Zmluvy

Vzor Zmluvy Z M L U V A o prevode vlastníctva družstevného bytu uzatvorená podľa zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák.č. 182/1993

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 8-Byt Sv\344toplukova 7, PK)

(Microsoft Word - 8-Byt Sv\344toplukova 7, PK) Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, Prešov, telefón: ; znalec v odbore Stavebníctvo odvetv

Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, Prešov, telefón: ;  znalec v odbore Stavebníctvo odvetv Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, 080 01 Prešov, telefón: 0907 909 766; e-mail: mkurej@centrum.sk znalec v odbore 37 00 00 Stavebníctvo odvetvie - Odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Profesionálna

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, B r a t i s l a v a

Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, B r a t i s l a v a Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo , odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných

Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo , odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo 914916, odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác Zadávateľ: auctio, s. r. o. Kmeťkova 30 949 01

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 074/2019 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 074/2019 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/24 929 01 Dunajská Streda znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností Evidenčné číslo znalca : 911 441 Zadávateľ

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 7-Byt Hradi\232tn\341, BA)

(Microsoft Word - 7-Byt Hradi\232tn\341, BA) Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

Znalec: Milan Valigurský, Ing

Znalec: Milan Valigurský, Ing Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, 979 01 Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca 914 156. Tel.: 0961 682 962; mobil: 0907 816 517 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Palín, k.ú. Palín, okres Michalovce (pozemok) Číslo: D2/položka 17 Druh nehnuteľnosti: pozemok Katastrálne územie: Palín Obec: Palín Špecifikácia predmetu predaja: nehnuteľnosti zapísané na

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 1/2014/msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu meno, priezvisko, rodné priezvisko/obchodné meno: trvale bytom/sídlo: rodné číslo/ičo: narodený/-: štátne občianstvo/registrovaná: bankové spojenie: ako prevádzajúci

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 102017msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzť

^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzť ^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších

Podrobnejšie

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost Ing. Jozef Arendáč, č.541, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo 910042 tel. 0905/844881, mail. jarendac@slnet.sk

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e  o  d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 602016msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 102/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

p31-15

p31-15 Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, 093 03 Vranov nad Topľou, e mail: koscod47@gmail.com, tel.: 057/4464333, 0905 106 788 Zadávateľ: Obec Kvakovce,Kvakovce č.97,094 02 Slovenská Kajňa,okr.Vranov

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Op

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Op Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/10-2018 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: SVB a NP Chemik Obchodná 253, 072

Podrobnejšie

ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskoršíc

ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskoršíc ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č.182/1993 Z. z. v znení neskorších

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, Smolenice Odbor: stavebníctvo Odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty, nehnuteľností ev.č: tel:

Znalec: Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, Smolenice Odbor: stavebníctvo Odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty, nehnuteľností ev.č: tel: Znalec: Ing. Robert Gombár, Zalázne 27, 919 04 Smolenice Odbor: stavebníctvo Odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty, nehnuteľností ev.č: 910921 tel: 0903/803577 Zadávateľ: AUCTIO, Kmeťkova 30, 949 01

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 057/2017 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 057/2017 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/24 929 01 Dunajská Streda znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností Tel.: 0903/ 525 495, Evidenčné číslo znalca

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

ZNALECKÝ POSUDOK

ZNALECKÝ POSUDOK Meno, adresa znalca: Ing. František Nekoranec, J. Halašu 2711/12,911 08 Trenčín Evid. číslo znalca: 912481 Telefón, e-mail: 032/6529 829, 0907/776 991, f.nekoranec@orangemail.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná,

Podrobnejšie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia 30.4.2018 Obec 529346 Bratislava-Nové Mesto Cas vyhotovenia 11:04:30

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ :

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ : Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bytča č. účtu

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 10.12.2015 Značka: X009321 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Ľubomíra rod. Škandíková, 3. Bieliková Jarmila, rod.

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa 25.03.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37,

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky): zo dňa 18.04.2019,

Podrobnejšie

Bod_13A_Navrh_uznesenia

Bod_13A_Navrh_uznesenia N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

Podrobnejšie