PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/ Ministerstvo hos

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/ Ministerstvo hos"

Prepis

1 PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie verzia 43,

2 OBSAH 1. Všeobecné informácie Cieľ Príručky Definície pojmov a použité skratky a pojmy Platnosť a účinnosť príručky pre žiadateľa Vypracovanie a predloženie ŽoNFP Pokyny pre vyplnenie a predloženie formulára ŽoNFP Predloženie písomnej formy ŽoNFP Predloženie elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa Predloženie listinnej formy formulára ŽoNFP na poštovú adresu poskytovateľa Predloženie príloh k ŽoNFP Príjem písomnej formy formulára ŽoNFP zo strany poskytovateľa Podmienky doručenia ŽoNFP Podmienky poskytnutia príspevku Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP Schvaľovanie žiadostí o NFP Administratívne overenie Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku Odborné hodnotenie a výber ŽoNFP Odborné hodnotenie ŽoNFP Vydávanie rozhodnutí Doručovanie rozhodnutí Overenie podmienok poskytnutia príspevku na mieste Opravné prostriedky a sťažnosti Odvolanie (riadny opravný prostriedok) Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (mimoriadny opravný prostriedok) Oprava rozhodnutia Sťažnosti Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP Komunikácia so žiadateľom Zverejňovanie výsledkov schvaľovania ŽoNFP Poskytovanie informácií

3 1. Všeobecné informácie 1.1 Cieľ Príručky Príručka pre žiadateľa je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní ŽoNFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou vrátane jej príloh a relevantných dokumentov. Poskytovateľom v rámci predmetnej výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj poskytovateľ ) konajúce v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie. Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj MH SR ) v rámci tejto výzvy koná aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len SIEA ). SIEA je kontaktným bodom pre žiadateľov a zabezpečuje konanie o ŽoNFP a MH SR je kontaktným bodom pre prijímateľov a zabezpečuje implementáciu schválených projektov. Súčasťou tejto príručky pre žiadateľa sú informácie týkajúce sa vyplnenia formulára ŽoNFP a zabezpečenia povinných príloh za účelom prípravy kompletnej dokumentácie ŽoNFP, informácie o spôsobe predloženia ŽoNFP poskytovateľovi, ako aj informácie týkajúce sa procesu schvaľovania ŽoNFP, postupov pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP a ďalšie informácie, s ktorými by sa mal žiadateľ o NFP oboznámiť za účelom riadneho vypracovania a správneho predloženia ŽoNFP. Príručka pre žiadateľa obsahuje špecifické informácie o podmienkach poskytnutia príspevku, ako aj o spôsobe preukázania a overovania ich splnenia. Jednotlivé kapitoly príručky pre žiadateľa sú definované tak, aby zohľadňovali postupnosť a logickosť krokov, ktoré by mal žiadateľ absolvovať pri príprave ŽoNFP. Informácie a údaje uvedené v tejto príručke by mali žiadateľovi poskytnúť odpovede na nasledujúce otázky nevyhnutne súvisiace s prípravou ŽoNFP: Ako vypracovať ŽoNFP vrátane príloh a ako ich predložiť? (kapitola 2) Aké sú presné požiadavky na jednotlivé povinné prílohy? (kapitola 3.1) Ako prebieha schvaľovanie ŽoNFP? (kapitola 4) Ako a kedy dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP v prípade schválenia ŽoNFP? (kapitola 5) Akým spôsobom komunikovať s poskytovateľom a kde nájsť bližšie informácie k výzve? (kapitola 6) Výsledkom práce s touto príručkou pre žiadateľa by mala byť komplexná dokumentácia ŽoNFP pripravená na predloženie poskytovateľovi. Príručka pre žiadateľa je vypracovaná v súlade s OP VaI a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a schválenými na národnej úrovni, najmä: - Systém riadenia EŠIF na programové obdobie , - Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie , - Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - metodické vzory a pokyny CKO, - Stratégia financovania EŠIF pre programové obdobie Aktuálne verzie uvedených dokumentov sú dostupné najmä na webových sídlach

4 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy V tejto príručke sú používané viaceré pojmy, ktoré majú význam pre správne pochopenie jednotlivých častí príručky pre žiadateľa ako aj širšej problematiky štrukturálnych fondov, a to: - Pojmy uvedené v 3 ods. 1 a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF majú v tejto príručke rovnaký význam, aký je definovaný v zákone o príspevku z EŠIF. - Pojmy používané v súvislosti a v nadväznosti na realizáciu projektu v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP majú v tejto príručke rovnaký význam, aký je definovaný v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá je zverejnená na stránke Ostatné pojmy používané v tejto príručke majú rovnaký význam ako pojmy definované v Systéme riadenia EŠIF na programové obdobie V tejto príručke sa používajú odvolávky na platnú právnu úpravu EÚ a SR, pričom skrátené názvy právnych predpisov predstavujú nasledujúce predpisy v platnom znení: - Všeobecné nariadenie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012; - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017; - Zákon o príspevku z EŠIF - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení; - Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení; - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci - zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Trestný zákon - zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; - Trestný poriadok - zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov; - Zákon o účtovníctve - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; - Zákon o VO - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zákon o slobode informácií - zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov; 1 V časti Dokumenty / Metodické dokumenty v gescii MH SR. 4

5 - Zákon o e-governmente - zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-governmente) v znení neskorších predpisov; - Zákon o správe daní - zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zákon o dani z príjmov - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; - Zákon o sťažnostiach - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; - Zákon o nelegálnej práci - zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov; - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zákon o posudzovaní vplyvov - zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zákon o registri partnerov verejného sektora - zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto príručke sú používané skratky a skrátené názvy pojmov, ktoré majú nasledujúci význam: CKO EŠIF EFRR Centrálny koordinačný orgán európske štrukturálne a investičné fondy Európsky fond regionálneho rozvoja ITMS2014+ IT monitorovací systém pre programové obdobie MH SR NFP OP VaI Príručka pre žiadateľa Poskytovateľ Zmluva o poskytnutí NFP Žiadosť o NFP alebo ŽoNFP VO Výzva Obdobie udržateľnosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok Operačný program Výskum a inovácie Príručka pre žiadateľa o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/ v platnom znení MH SR zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku verejné obstarávanie (verejným obstarávaním sa rozumie aj obstarávanie, na ktoré sa Zákon o VO nevzťahuje) výzva na predkladanie ŽoNFP (OPVaI-MH/DP/2018/ ) pre potreby tejto výzvy sa pod obdobím udržateľnosti pre projekt rozumie obdobie v trvaní minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu v prípade zapojenia veľkého podniku do projektu, resp. 3 roky, ak je žiadateľom MSP 1.3 Platnosť a účinnosť príručky pre žiadateľa Prvá verzia príručky pre žiadateľa nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle MH SR môže rozhodnúť o aktualizácii príručky pre žiadateľa vydaním novej celočíselnej verzie. Ak v dôsledku aktualizácie tejto príručky dôjde k zmene výzvy, MH SR zverejní aktualizovanú verziu príručky ako súčasť usmernenia k zmene výzvy. V rámci usmernenia MH SR definuje zmeny, ktoré boli vykonané v príručke pre žiadateľa a zároveň definuje, na ktoré ŽoNFP sa zmena vzťahuje. Aktualizácia príručky pre 5

6 žiadateľa je účinná v súlade s informáciou uvedenou v usmernení, najskôr však dňom jej zverejnenia na webovom sídle Ak v dôsledku aktualizácie príručky pre žiadateľa nedôjde k zmene výzvy, MH SR zverejní novú, aktualizovanú verziu príručky pre žiadateľa a zároveň informáciu o vydaní novej verzie. V tomto prípade nová verzia nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Aktualizovaná príručka pre žiadateľa v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú príručku pre žiadateľa, ktorej účinnosť končí dňom nadobudnutia účinnosti aktualizovanej príručky pre žiadateľa. 6

7 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP ŽoNFP je základným dokumentom, prostredníctvom ktorého žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy žiada poskytovateľa o spolufinancovanie projektu. Dokumentáciu ŽoNFP tvorí: - formulár ŽoNFP a - povinné prílohy. Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS vyplnením elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu vo verejnej časti ITMS2014+ pripojí elektronické verzie všetkých povinných príloh, v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 3.1 tejto príručky a vo výzve. 2.1 Pokyny pre vyplnenie a predloženie formulára ŽoNFP Žiadateľ pri vypĺňaní formulára ŽoNFP postupuje podľa krokov, ktorými je vedený priamo systémom ITMS2014+ a podľa inštrukcií uvedených v prílohe č. 1 Podpora vytvorenia ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ usmernenia CKO č. 1 k postupu administrácie ŽoNFP cez ITMS2014+, zverejnenom na webovomm sidle Súčasťou prílohy č. 1 výzvy je vzorový formulár ŽoNFP a inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, v rámci ktorej sú uvedené podrobné pokyny a vysvetlivky k vyplneniu jednotlivých častí ŽoNFP. Žiadateľ poskytovateľovi predkladá: 1) formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky (vo formáte požadovanom touto príručkou) prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň 2) formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme 3, a to: - v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa 4 alebo - v listinnej forme v originálnom vyhotovení opečiatkovaný (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpísaný (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou) na adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve. Postup získavania prístupu do verejnej časti ITMS2014+ S cieľom získať prístup do verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ postupuje podľa návodu, ktorý je súčasťou usmernenia CKO č. 2 Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, zverejneného na 2 Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na internetovej stránke 3 V súlade s 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka je písomná forma zachovaná, aj ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. 4 Pri odosielaní elektronickej formy formulára ŽoNFP žiadateľ nemusí opustiť prostredie ITMS Systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+, t.j. elektronickú správu aj samotný formulár ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu elektronickej správy. Po vygenerovaní elektronickej správy a formulára ŽoNFP žiadateľ podpíše obidva elektronické dokumenty a odošle podanie cez verejnú časť ITMS Systém ITMS2014+ automaticky odošle formulár ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň aj do elektronickej schránky poskytovateľa. Elektronické podanie sa uloží aj do elektronickej schránky (do odoslaných správ) žiadateľa a rovnako mu je doručená aj elektronická doručenka. 7

8 Prístup do verejnej časti ITMS2014+ žiadatelia získajú prostredníctvom DataCentra na základe žiadosti o aktiváciu používateľského konta, ktorá je k dispozícii na stránke 5. Upozorňujeme žiadateľov, aby si žiadosť o aktiváciu používateľského konta vybavili v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným predložením ŽoNFP 6. Problémy pri práci v ITMS2014+ môžu žiadatelia nahlasovať správcovi systému (t.j. DATACENTRUM) prostredníctvom helpdesku. Hlásenie je možné vytvoriť zaslaním u na alebo je možné využiť služby Centra podpory užívateľov. Podpora je vykonávaná v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod. Upozorňujeme žiadateľov, že v rámci procesu konania o ŽoNFP bude MH SR ako orgán verejnej moci v súlade so zákonom o e-governmente komunikovať so žiadateľmi, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Odporúčame žiadateľom, ktorí zatiaľ nemajú automaticky aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, aby tak v záujme rýchlejšej komunikácie s poskytovateľom urobili dobrovoľne 7. Užitočné odkazy V súvislosti s vyššie uvedenými upozorneniami dávame do pozornosti portál kde sa nachádzajú základné informácie o používaní elektronickej schránky, návod/inštrukcie, videonávody, najčastejšie otázky a i.: V prípade otázok týkajúcich sa elektronických služieb portálu sa žiadatelia môžu obrátiť na Ústredné kontaktné centrum, a to: - prostredníctvom kontaktného formuláru: - telefonicky na čísle: 02 / (pondelok piatok v čase od 8.00 hod. do hod., resp. v stredu až do hod.). 5 Po kliknutí na Prihlásiť sa alebo Registrovať sa. 6 Prístupy do verejnej časti ITMS využívaného v rámci programového obdobia nie sú platné pre ITMS2014+, t.j. žiadateľ musí požiadať o vytvorenie nových prístupov pre predkladanie ŽoNFP v programovom období Prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 8

9 2.2 Predloženie písomnej formy ŽoNFP Okrem elektronického predloženia formulára ŽoNFP a všetkých povinných príloh prostredníctvom ITMS2014+ žiadateľ zároveň predkladá aj písomnú formu formulára ŽoNFP. Pod písomnou formou formulára ŽoNFP sa rozumie elektronická forma formulára ŽoNFP predložená prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa 8 alebo listinná forma formulára ŽoNFP predložená na poštovú adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve Predloženie elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa Ako pomôcku zverejnil poskytovateľ na svojom webovom sídle inštruktážne video pre žiadateľov k elektronickému podpisovaniu a odosielaniu ŽoNFP priamo v ITMS Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP priamo z verejnej časti ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom eid žiadateľa). V prípade, že žiadateľ je fyzická osoba a zároveň fyzická osoba - podnikateľ alebo štatutár právnickej osoby, zobrazí sa možnosť výberu subjektu na prihlásenie. Žiadateľ sa prihlási pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom. Pri predkladaní elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky priamo z prostredia ITMS2014+ žiadateľ postupuje v zmysle nižšie uvedených bodov: 1. Vyplňte jednotlivé časti formulára ŽoNFP priamo v ITMS Po vyplnení formulára ŽoNFP a stlačení Odoslať sa zobrazí sprievodca odoslaním. 3. Systém ITMS2014+ zobrazí stránku Výber odoslania. 4. Zvoľte Odoslať elektronicky a následne stlačte Ďalej. Možnosť odoslať elektronicky je aktívna len vtedy, ak ste prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. 5. Zobrazí sa obrazovka so sumarizáciou elektronického podania, kde je automaticky generovaný adresát, odosielateľ a predmet podania. Do poľa Sprievodný text uveďte: Zaslanie žiadosti o NFP. 6. V spodnej časti sumarizačnej obrazovky sú vygenerované dva objekty na podpis a odoslanie, a to: a. elektronická správa (premietnutie údajov z obrazovky, ktorá je aktuálne viditeľná) a b. formulár ŽoNFP, ako príloha elektronickej správy. 7. Podpíšte príslušným certifikátom obidva dokumenty elektronickú správu aj jej prílohu, ktorou je formulár ŽoNFP. Podpis samotnej prílohy, t.j. formuláru ŽoNFP, je veľmi dôležitým krokom. Podpísaný formulár ŽoNFP je jednou z podmienok doručenia ŽoNFP v určenej forme. 8. Podpísanie dokumentov je potrebné potvrdiť. Podpísaný dokument je vizuálne odlíšený zelenou ikonou. 9. Po podpísaní obidvoch dokumentov dokončite odoslanie stlačením Odoslať. 10. ŽoNFP je odoslaná z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň je odoslaná priamo do elektronickej schránky poskytovateľa. 11. Do elektronickej schránky poskytovateľa je doručené samotné elektronické podanie (elektronická správa s prílohou, t.j. ŽoNFP), výsledok overenia podpisov a kópia doručenky. 8 Pri odosielaní elektronickej formy formulára ŽoNFP žiadateľ nemusí opustiť prostredie ITMS Systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+, t.j. elektronickú správu aj samotný formulár ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu elektronickej správy. 9

10 12. Do elektronickej schránky žiadateľa je doručená informácia o prijatí správy na spracovanie na Ústrednom portáli verejnej správy a následne aj elektronická doručenka Predloženie listinnej formy formulára ŽoNFP na poštovú adresu poskytovateľa Pri predkladaní formulára ŽoNFP listinnou formou žiadateľ postupuje rovnako ako v bodoch 1 až 3 v predchádzajúcej kapitole. Po zobrazení stránky Výber odoslania (bod 3.) žiadateľ zvolí Odoslať listinne, nie Odoslať elektronicky. Zobrazí sa informácia o odoslaní formulára ŽoNFP do neverejnej časti ITMS Následne žiadateľ vygeneruje formulár ŽoNFP vo formáte PDF, vytlačí ho, opečiatkuje (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpíše (štatutárny orgán žiadateľa 9 ) a v listinnej forme predloží 1 x v originálnom vyhotovení na poštovú adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve Predloženie príloh k ŽoNFP K formuláru ŽoNFP predkladanom v listinnej forme alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľ neprikladá prílohy, ale ich len vloží do ITMS2014+ (a odošle z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+) v zmysle popisu a vo formáte stanovenom v časti 3.1 tejto príručky. Prílohy musia byť vyplnené v slovenskom jazyku. V prípade, že nie sú vyplnené v slovenskom jazyku, je potrebné priložiť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka 10. Upozornenie: Za účelom zabezpečenia riadneho nakladania s dokumentáciou ŽoNFP v procese konania o ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby predložili formulár ŽoNFP vrátane povinných príloh prostredníctvom ITMS2014+ v súlade s pokynmi uvedenými v bode 2.1 tejto príručky a zároveň 1. predložili ŽoNFP (len formulár ŽoNFP bez príloh) v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa (v súlade s pokynmi uvedenými v bode tejto príručky) alebo 2. predložili formulár ŽoNFP (len formulár ŽoNFP bez príloh) v listinnej forme (v súlade s pokynmi uvedenými v bode tejto príručky) v pevnom, uzavretom, nepoškodenom a nepriehľadnom základnom obale, na ktorom budú uvedené nasledovné údaje: - označenie kódu príslušnej výzvy ( OPVaI-MH/DP/2018/ ), - názov a adresa poskytovateľa, - celý názov (meno) a adresa žiadateľa, - IČO žiadateľa, - názov projektu, - kód ŽoNFP vygenerovaný systémom ITMS2014+ (13-miestny kód), - nápis Žiadosť o NFP, - nápis NEOTVÁRAŤ. Formulár ŽoNFP predkladaný v listinnej forme je potrebné zviazať v hrebeňovej, tepelnej alebo inej pevnej väzbe. Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť prílohy ŽoNFP aj prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, za záväzné budú považované verzie predložené povinne prostredníctvom ITMS Príjem písomnej formy formulára ŽoNFP zo strany poskytovateľa V prípade osobného doručenia listinnej formy ŽoNFP pracovník podateľne vystaví žiadateľovi Potvrdenie 9 Ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na úkon podpísania formulára ŽoNFP. Bližšie informácie o obsahových požiadavkách na dané plnomocenstvo sú uvedené v kapitole 3.1 tejto príručky, v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP. V prípade žiadateľov zapísaných v Obchodnom registri SR musí byť ŽoNFP podpísaná v súlade s podmienkami konania v mene spoločnosti uvedenými v Obchodnom registri SR. 10 Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku. V prípade príloh, ktoré nemajú úradný charakter (napr. cenové ponuky), nie je potrebný úradný preklad. Postačuje, aby ich preklad do slovenského jazyka bol podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa na každej jednej strane prekladu. 10

11 o prijatí ŽoNFP, ktoré obsahuje: - názov a adresa žiadateľa, - názov a adresa poskytovateľa, - názov projektu, - dátum doručenia ŽoNFP, - meno a priezvisko osoby, ktorá ŽoNFP prijala. V prípade doručenia formulára ŽoNFP poštou alebo kuriérskou službou dostane žiadateľ doklad potvrdzujúci doručenie ŽoNFP od subjektu vykonávajúceho doručovanie zásielok, ktorý nahrádza potvrdenie o prijatí ŽoNFP vystavené poskytovateľom. V prípade doručenia formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky bude žiadateľovi priamo z prostredia Ústredného portálu verejnej správy doručená elektronická doručenka o tom, že podanie bolo doručené adresátovi (poskytovateľovi) 11, ktorá nahrádza potvrdenie o prijatí ŽoNFP vystavené poskytovateľom. Aby bola ŽoNFP predmetom konania v rámci hodnotiaceho kola, musí splniť stanovené podmienky doručenia do termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP V zmysle 19 zákona o príspevku z EŠIF musí byť ŽoNFP predložená riadne, včas a v určenej forme, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. ŽoNFP sa považuje za predloženú v určenej forme, ak bol formulár ŽoNFP predložený prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň: a) v prípade predkladania formulára ŽoNFP v elektronickej forme do elektronickej schránky poskytovateľa 12 musí byť formulár ŽoNFP podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom 13 alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom 14 alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa (osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa 15 ) a odoslaný 16 alebo b) v prípade predkladania formulára ŽoNFP v listinnej forme musí byť formulár ŽoNFP odoslaný do neverejnej časti ITMS2014+ a následne vytlačený, podpísaný (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou), opečiatkovaný (ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) a v listinnej forme v originálnom vyhotovení predložený na adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve. Upozornenia: Upozorňujeme žiadateľov, aby sa v prípade predkladania formulára ŽoNFP elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky prihlásili pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom a podpísali aj prílohu elektronického podania, ktorou je samotný 11 V prípade nedoručenia elektronickej doručenky, odporúčame obrátiť sa priamo na kontaktné centrum Ústredného portálu verejnej správy. 12 Zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy. 13 Kvalifikovaný elektornický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu, ktorým sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe. 14 Vydáva sa fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu ( 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách). 15 V prípade splnomocnenej osoby žiadateľ v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP predkladá scan úradne osvedčeného plnomocenstva, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na podpis ŽoNFP, resp. ďalšie relevantné úkony. Bližšie informácie o obsahových požiadavkách na dané plnomocenstvo sú uvedené v kapitole 3.1 tejto príručky, v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP. 16 Pri odosielaní elektronickej formy formulára ŽoNFP žiadateľ nemusí opustiť prostredie ITMS Systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+, t.j. elektronickú správu aj samotný formulár ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu elektronickej správy. Po vygenerovaní elektronickej správy a formulára ŽoNFP žiadateľ podpíše obidva elektronické dokumenty a odošle podanie cez verejnú časť ITMS Systém ITMS2014+ automaticky odošle formulár ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň aj do elektronickej schránky poskytovateľa. 11

12 formulár ŽoNFP. V opačnom prípade nebude ŽoNFP predložená v určenej forme. Upozorňujeme žiadateľov, aby v prípade odosielania formuláru ŽoNFP v listinnej forme nevytlačili formulár ŽoNFP pred jeho odoslaním do neverejnej časti ITMS Systém takto vygenerovaný formulár ŽoNFP označí ako DRAFT a ŽoNFP predložená vo verzii DRAFT nesplní podmienku doručenia v určenej forme. ŽoNFP sa považuje za predloženú včas, ak bol: a) formulár ŽoNFP odoslaný z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+ do termínu uzavretia výzvy a zároveň bol b) formulár ŽoNFP doručený: - elektronicky do elektronickej schránky poskytovateľa do termínu uzavretia výzvy alebo - v listinnej forme na adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve do termínu uzavretia výzvy. V prípade osobného doručenia je rozhodujúci termín fyzického doručenia ŽoNFP, pričom v takom prípade je nevyhnutné ŽoNFP doručiť najneskôr do 15:00 hod. v deň uzavretia výzvy. V prípade doručenia poštou alebo kuriérskou službou je rozhodujúci termín odovzdania listinnej formy ŽoNFP na prepravu. V prípade doručenia prostredníctvom elektronickej schránky je rozhodujúci termín odoslania elektronickej formy ŽoNFP do elektronickej schránky poskytovateľa. Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade odosielania formulára ŽoNFP do elektronickej schránky poskytovateľa priamo z prostredia ITMS2014+ odošle systém ITMS2014 formulár ŽoNFP jedným klikom do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň do elektronickej schránky poskytovateľa. Upozorňujeme žiadateľov, aby si nenechávali odosielanie formuláru ŽoNFP z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň do elektronickej schránky na posledný deň uzavretia výzvy. V prípade neočakávaných technických problémov systému ITMS2014+ alebo elektronickej schránky môže vzniknúť situácia, že žiadateľ nestihne predložiť ŽoNFP včas. ŽoNFP sa považuje za predloženú riadne, ak formulár ŽoNFP spĺňa nasledovné podmienky: a) je vyplnený v ITMS2014+, b) je vyplnený v slovenskom jazyku, c) predložený formát ŽoNFP umožňuje objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP a písmo umožňuje rozpoznanie obsahu textu. Dátum doručenia formuláru ŽoNFP je určujúci aj pre splnenie tých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých forma preukázania zo strany žiadateľa obsahuje lehotu aktuálnosti, ako aj pre zaradenie ŽoNFP do jednotlivých kôl výzvy. V prípade zmien vo výzve vykonaných usmernením poskytovateľa je dátum doručenia ŽoNFP rozhodujúci z hľadiska posúdenia dopadu relevantnej zmeny na ŽoNFP. Ak ŽoNFP nie je predložená riadne, včas a v určenej forme v súlade s vyššie uvedenými podmienkami doručenia, poskytovateľ v súlade s 20 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF zastaví konanie o ŽoNFP a nepristúpi k registrácii ŽoNFP v ITMS2014+ ani k následnému overeniu splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Upozornenie: V prípade predkladania formulára ŽoNFP v listinnej forme, ak na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania listinnej formy ŽoNFP na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, poskytovateľ overí dátum odovzdania zásielky obsahujúcej ŽoNFP na poštovú 12

13 prepravu na webovom sídle Slovenskej pošty, a.s. alebo priamo u kuriérskej služby. Poskytovateľ zaregistruje v ITMS2014+ iba tú ŽoNFP, ktorá bola predložená elektronicky v rámci verejnej časti ITMS2014+ a zároveň bola doručená do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. v listinnej forme na adresu poskytovateľa (podľa kódu ŽoNFP vygenerovaného systémom ITMS2014+) a spĺňa ostatné podmienky doručenia ŽoNFP. Pri tej ŽoNFP, ktorá bola podaná iba elektronicky v rámci verejnej časti ITMS2014+ a v rámci príslušnej výzvy nebola doručená aj do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. v listinnej forme na adresu poskytovateľa, nie je možné konštatovať splnenie podmienky doručenia ŽoNFP v určenej forme a poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. Pri tej ŽoNFP, ktorá bola podaná iba do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. v listinnej forme na adresu poskytovateľa a nebola zároveň podaná elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+, nie je možné konštatovať splnenie podmienky doručenia ŽoNFP v určenej forme a poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. V prípade, ak žiadateľ predložil ŽoNFP (do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. v listinnej forme na adresu poskytovateľa alebo elektronicky v rámci verejnej časti ITMS2014+), ktorú považuje za nesprávnu, resp. z iných dôvodov na strane žiadateľa nemá záujem o pokračovanie v konaní o predmetnej ŽoNFP, môže vziať svoju ŽoNFP späť. Vziať svoju ŽoNFP späť môže žiadateľ kedykoľvek počas konania o ŽoNFP, t.j. do vydania rozhodnutia o ŽoNFP. V takomto prípade poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. 13

14 3. Podmienky poskytnutia príspevku Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj PPP ) predstavujú súbor podmienok overovaných poskytovateľom, v rámci konania o ŽoNFP (schvaľovací proces) podľa 19 Zákona o príspevku z EŠIF. Poskytovateľ je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia príspevku aj po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a počas platnosti a účinnosti uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane obdobia udržateľnosti projektu. Z hľadiska charakteru zahŕňajú podmienky poskytnutia príspevku všeobecné podmienky platné pre všetkých žiadateľov v rámci OP VaI, ako aj špecifické podmienky, ktoré sa uplatňujú individuálne v závislosti, napr. od právnej formy žiadateľov, typu oprávnených aktivít a pod. Z hľadiska spôsobu preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku sa podmienky poskytnutia príspevku rozdeľujú na : 1. podmienky, ktoré žiadateľ preukazuje formou predloženia relevantného dokumentu alebo informácie; 2. podmienky, ktoré žiadateľ preukazuje priamo na mieste u žiadateľa; 3. podmienky, ktoré overuje poskytovateľ bez súčinnosti žiadateľa, a to: - v prípade overovania údajov z verejne dostupných registrov, ktoré sú s ITMS2014+ integrované, priamo prostredníctvom funkcionality ITMS2014+ alebo - v príslušných verejne dostupných elektronických registroch príslušných inštitúcií, resp. v informačných systémoch verejnej správy. V súvislosti s bodom 3. upozorňujeme žiadateľov, aby si pred predložením ŽoNFP overili správnosť/úplnosť údajov v ITMS2014+ (integračnou akciou), resp. v príslušných registroch a v prípade potreby zabezpečili relevantné kroky na úpravu údajov ešte pred predložením ŽoNFP. V prípade, ak žiadateľ overením zistí nesprávne/neúplné údaje, je oprávnený v rámci príloh ŽoNFP predložiť dokument (resp. zdôvodnenie nesprávnych/neúplných údajov) preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku aj bez vyzvania na jeho predloženie zo strany poskytovateľa. Tento dokument žiadateľ predloží spolu s ostatnými prílohami ŽoNFP, a to vložením do ITMS2014+ k podmienke poskytnutia príspevku č Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci. V prípade vzniku pochybností o plnení PPP na základe overenia v elektronických verejných registroch alebo v ITMS2014+, resp. v informačných systémoch verejnej správy je poskytovateľ povinný vyzvať žiadateľa na doručenie potvrdenia o splnení PPP. V prípade overovania PPP v informačných systémoch verejnej správy, uvedených v 1, odsek 3 zákona proti byrokracii 17 je poskytovateľ oprávnený vyzvať žiadateľa na doručenie potvrdenia o splnení PPP iba v prípade, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne. PPP môžu byť preukazované, resp. overované aj kombináciou niektorých z vyššie uvedených spôsobov. Bez ohľadu na spôsob overovania PPP je žiadateľ povinný splniť PPP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. poskytovateľ preukázateľne overil, že spĺňa všetky PPP definované výzvou. Vo všeobecnosti musí žiadateľ spĺňať PPP do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP a počas jej platnosti a účinnosti vrátane obdobia udržateľnosti projektu 18. PPP, ktoré musí žiadateľ splniť v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/ , sú prehľadne uvedené vo výzve Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v súlade so zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. a - Informačný systém katastra nehnuteľností v súlade s 20 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 18 Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP platí, že: Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup. Poskytovateľ zverejnil právny dokument vo vzťahu k PPP na svojom webovom sidle v časti Metodické dokumenty v gescii MH SR. 14

15 V nasledujúcich častiach tejto príručky sú bližšie špecifikované jednotlivé povinné prílohy, prostredníctvom ktorých žiadateľ preukazuje splnenie PPP stanovených vo výzve. 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP Žiadateľ je povinný predložiť všetky relevantné prílohy ŽoNFP výlučne elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ v zmysle popisu a vo formáte stanovenom v tabuľkách nižšie. K niektorým prílohám ŽoNFP sú v rámci prílohy č. 1 výzvy zverejnené záväzné formuláre, prostredníctvom ktorých žiadateľ príslušné prílohy vypĺňa a predkladá. Povinné prílohy ŽoNFP žiadateľ nepredkladá ani v listinnej forme ani elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, ale ich len vloží do ITMS2014+ a odošle z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+ v zmysle popisu a vo formáte stanovenom v tabuľkách nižšie (zoznam a detailný popis povinných príloh ŽoNFP). Rovnaké pravidlá platia aj v prípade doplnenia, resp. predkladania príloh na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP, t.j. žiadateľ vloží doplnené/chýbajúce prílohy do ITMS a následne ich odošle z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS Upozornenia: Upozorňujeme žiadateľov, aby dôsledne dbali na prípravu ŽoNFP vrátane všetkých jej príloh a predkladali ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ spolu so všetkými povinnými prílohami s cieľom minimalizovať negatívny dopad nedôslednej prípravy ŽoNFP na plnenie podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj PPP ). Upozorňujeme žiadateľov, aby vkladali všetky relevantné prílohy ŽoNFP do ITMS2014+ len k PPP s názvom Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci. Všetky prílohy vkladané do ITMS2014+ musia byť čitateľné, aby bolo možné objektívne rozpoznať a posúdiť ich obsah. Poskytovateľ bude vyhodnocovať splnenie PPP iba na základe príloh vložených v rámci PPP s názvom Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci. Upozorňujeme žiadateľov na obmedzenie spočívajúce v maximálnej veľkosti každého súboru v rámci príloh ŽoNFP predkladaných cez ITMS2014+, ktorá predstavuje 20 MB. Ak je niektorá z príloh ŽoNFP väčšia ako stanovená maximálna veľkosť (20 MB), je potrebné túto prílohu rozdeliť na samostatné časti, z ktorých každá je menšia ako 20 MB, tieto samostatné časti oskenovať a vložiť do ITMS V prípade ak sa žiadateľ rozhodne predložiť doplnené/upravené prílohy aj prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne na adresu poskytovateľa, za záväzné budú považované verzie predložené povinne prostredníctvom ITMS Vzhľadom na zadefinovanú formu predloženia povinných príloh ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak predložia povinnú prílohu aj v inej ako požadovanej forme, za záväznú bude považovaná výlučne forma, ktorá je požadovaná touto príručkou (napr. v prípade predloženia prílohy v požadovanom editovateľnom formáte.xls./xlsx a nad rámec tejto príručky zároveň aj vo formáte pdf., bude za záväznú považovaná výlučne príloha predložená v požadovanom editovateľnom formáte xls./xlsx cez ITMS2014+). Odporúčania: Pre bezproblémový priebeh vkladania príloh ŽoNFP do ITMS2014+ odporúčame: nepoužívať špeciálne, resp. neštandardné znaky (ako napr. {; }; &; # atď.) v názvoch príloh, pretože niektoré znaky alebo ich kombinácie môžu spôsobiť, že môžu byť vyhodnotené ako porušenie 19 Týmto nie je dotknuté právo žiadateľa predkladať prílohy aj v písomnej forme (listinne alebo prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa). 15

16 bezpečnosti a ich nahratie bude systémom ITMS2014+ zablokované; pre úspešné nahratie týchto príloh ŽoNFP do ITMS2014+ a následne aj ich odoslanie systémom ITMS2014+, je tak potrebné z názvov všetkých nahrávaných súborov odstrániť/nahradiť, resp. vynechať uvedené znaky; uskutočniť vkladanie požadovaných dokumentov do ITMS2014+ v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím stanovenej lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí a v prípade vzniku technických problémov pri práci s ITMS2014+ kontaktovať DataCentrum, ako správcu systému ITMS2014+ (kontakt je uvedený na webovom sídle v časti Technická podpora ); pred vložením prílohy ŽoNFP do ITMS2014+ skontrolovať jej čitateľnosť posúditeľnosť jej obsahu; skontrolovať otvoriteľnosť prílohy, t.j. či sa nevyskytli technické chyby, ktoré by znemožnili otvorenie obsahu prílohy, a to pred jej odoslaním. Zoznam a detailný popis povinných príloh ŽoNFP: Príloha č. 1 ŽoNFP Finančná analýza Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.xls/.xlsx MS Excel Keďže projekt predkladaný v rámci tejto výzvy je projekt investičného charakteru, je nevyhnutné z pohľadu posúdenia ekonomickej výkonnosti investície zostaviť finančnú analýzu, ktorá by mala preukázať, že investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov podniku žiadateľa. Do finančnej analýzy vstupujú iba údaje týkajúce sa realizácie aktivít projektu. Aby bol projekt trvalo finančne udržateľný, musí investícia vytvoriť kladnú hodnotu čistej súčasnej hodnoty (ČSH). ČSH sa počíta ako rozdiel výnosov a nákladov, pričom sa zohľadňuje časový aspekt, tzv. časová hodnota peňazí, ktorá hovorí, že 1 EUR dnes má vyššiu hodnotu ako zajtra. Časová hodnota peňazí sa zabezpečuje diskontovaním uvedených hodnôt. Pri diskontovaní sa používa tzv. diskontná sadzba, ktorá predstavuje percento, ktoré reprezentuje mieru znehodnotenia peňazí v čase. Pre účely výpočtu je v záväznom formulári finančnej analýzy, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy, prednastavená diskontná sadzba vo výške 4 %, ktorú žiadateľ nemôže zmeniť. 16

17 Pre výpočet ČSH je potrebné reálne odhadnúť výšku výnosov, ktoré vytvorí investícia (napr. zvýšením objemu ponúkaných výrobkov, resp. zavedením nových výrobkov na trhu) a tiež výšku nákladov, ktoré nevyhnutne s investíciou súvisia. Rozdiel diskontovaných výnosov (ktoré vytvorí investícia) a diskontovaných prevádzkových nákladov by mal za dobu ekonomickej životnosti obstaranej investície prevýšiť výšku samotných diskontovaných nákladov na investíciu. Za tohto predpokladu investícia vytvára kladnú ČSH. Doba ekonomickej životnosti investície (majetku, ktorý je predmetom projektu) je na účely finančnej analýzy stanovená na úrovni rokov, príp. ich podielov, počas ktorých bude prostredníctvom daňových odpisov daná investícia odpisovaná podľa zaradenia do príslušnej odpisovej triedy. Aby bol projekt životaschopný a dlhodobo ekonomicky udržateľný, je nevyhnutné, aby sa po zrealizovaní celej investície tvorili také príjmy, ktoré každý rok prevýšia prevádzkové výdavky súvisiace s investíciou. Ak by tomu tak nebolo, projekt sa môže v niektorých rokoch dostať do problémov s likviditou. Uvedená situácia výrazne ohrozuje udržateľnosť projektu žiadateľa. Finančná analýza zohľadňuje iba výnosy a náklady priamo spojené s plánovaným investičným zámerom, t.j. nezohľadňuje vyvolané vedľajšie efekty v podobe úspor nákladov z náhrady nákladovo náročnejšieho výrobného postupu inovovaným postupom. Podobné úspory sa preto vo finančnej analýze neuvádzajú. Všetky údaje potrebné pre výpočet výsledku finančnej analýzy projektu sa uvádzajú len za projekt (nie za žiadateľa). Všeobecné pokyny k vyplneniu tabuľky finančnej analýzy: Záväzný formulár finančnej analýzy je pripravený v MS Excel a výsledok finančnej analýzy je počítaný automaticky na základe údajov, ktoré zadáva žiadateľ do príslušných častí záväzného formulára finančnej analýzy. Pre prehľadnosť sú jednotlivé časti finančnej analýzy farebne rozlíšené nasledovne: vypĺňa žiadateľ počíta sa automaticky výsledok, počíta sa automaticky V prvom kroku žiadateľ vyplní rok, v ktorom sa projekt má začať realizovať, a to v súlade s plánovaným začiatkom realizácie projektu, ktorý uviedol vo formulári ŽoNFP. Rok začiatku realizácie projektu vyplní do bunky C11. Následne zvolí sadzbu dane z príjmov príslušnú pre žiadateľa (19% - fyzické osoby, resp. 21% - právnické osoby) v zmysle zákona o dani z príjmov. Do tabuľky vypĺňa žiadateľ údaje na základe odborného odhadu (výnosy a náklady) a v súlade s podrobným rozpočtom projektu (investičné náklady) hárok č. 5.1 prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom a vypĺňa údaje iba do polí tých príslušných rokov, ktoré predstavujú ekonomickú životnosť obstarávanej investície (doba odpisovania investície, ktorá je predmetom obstarania v rámci predloženého projektu) a to aj v prípade, ak do finančnej analýzy vstupujú ostatné investičné náklady, nielen tie, ktoré vznikajú počas doby realizácie projektu v zmysle ŽoNFP/zmluvy o poskytnutí NFP, ale počas celého obdobia ekonomickej životnosti obstarávanej investície. (napr. investičné výdavky vyvolané prvotnou investíciou a pod.). Výpočet výšky ČSH Za účelom správneho posúdenia ČSH je potrebné zistiť hodnotu za celé obdobie ekonomickej životnosti kumulatívne. Podmienkou dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu je, aby ČSH investície na konci doby ekonomickej životnosti bola vyššia ako nula, t.j. ČSH > 0. Výpočet nákladov V súvislosti s realizáciou projekt vznikajú žiadateľovi/prijímateľovi viaceré typy nákladov, ktoré sa delia 17

18 podľa oprávnenosti a typu: podľa oprávnenosti: oprávnené a neoprávnené (do podrobného rozpočtu projektu sa neoprávnené náklady neuvádzajú). podľa typu: investičné a prevádzkové. Keďže do projektu vstupujú všetky náklady a analýza v zmysle tejto finančnej analýzy nerobí rozdiel medzi oprávnenými a neoprávnenými nákladmi, je potrebné do analýzy zahrnúť aj oprávnené aj neoprávnené náklady. Do analýzy vstupujú všetky investičné náklady, nielen tie, ktoré vznikajú počas doby realizácie projektu v zmysle ŽoNFP/zmluvy o poskytnutí NFP, ale počas celého sledovaného obdobia (napr. investičné výdavky vyvolané prvotnou investíciou a pod.). DPH v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH, vstupuje do príslušného riadku spolu s nákladom, na ktorý sa vzťahuje. V prípade platcu DPH sa uvádzajú náklady bez DPH. Žiadateľ vo finančnej analýze nezohľadňuje nárast cien v dôsledku inflácie. Všetky vstupné údaje (ako napr. výška miezd, ceny materiálu, energií, výstupov projektu) uvádza žiadateľ v stálych cenách. Údaje sa uvádzajú v tisícoch EUR zaokrúhlené na jedno desatinné miesto matematicky. Vysvetlivky k jednotlivým vstupom finančnej analýzy sú uvedené v časti 6 - Popis vstupov do finančnej analýzy prílohy č. 6 ŽoNFP Doplňujúce údaje, v rámci ktorej žiadateľ popisuje vstupy do FA. To znamená, že žiadateľ okrem preddefinovaného záväzného formulára finančnej analýzy zároveň v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP Doplňujúce údaje uvedie, akým spôsobom určil jednotlivé hodnoty vstupujúce do finančnej analýzy a konkrétne vysvetlí ich vývoj v čase. Vo formulári ŽoNFP (v časti č. 13) je žiadateľ zároveň povinný vykonať rizikovú analýzu vstupov do finančnej analýzy, t.j. popísať, ktoré z údajov zadávaných do finančnej analýzy z pohľadu dosiahnutia požadovaných výsledkov predstavujú najväčšie riziko, a uvedie, ako plánuje zabrániť vzniku situácií, ktoré negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery výnosnosti investície. V rámci odborného hodnotenia ŽoNFP bude hodnote ČSH zodpovedať nasledovné vyhodnotenie: 1. ČSH 0 0 bodov 2. ČSH > 0 3 body Príloha č. 2 ŽoNFP Plnomocenstvo, ak relevantné, t.j. ak štatutárny orgán žiadateľa splnomocní na úkony súvisiace s predložením a/alebo konaním o ŽoNFP inú osobu/osoby Vydáva: Žiadateľ Záväzný formulár: Nie Podmienka poskytnutia príspevku: Právna forma ak relevantné Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP musí udelenie plnej moci časovo a rozsahom oprávnení splnomocnenca zodpovedať úkonom vykonaným splnomocnencom v súvislosti s predložením ŽoNFP/konaním o ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ (čitateľný 20 scan, resp. pdf. (preferovaný formát) podpísaného písomného dokumentu 21 ) V prípade, ak štatutárny orgán žiadateľa splnomocní na úkony súvisiace s predložením a/alebo konaním 20 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 21 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty musia byť podpísané relevantnými osobami. V prípade dokumentu predloženého v elektronickej forme sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis/kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom relevantných osôb. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 18

19 o ŽoNFP inú osobu/osoby, je potrebné predložiť scan plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na predmetné úkony. Plnomocenstvo musí obsahovať minimálne: označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa, označenie a podpis každej splnomocnenej osoby, rozsah plnomocenstva, t.j. identifikácia úkonov, na ktoré sú osoby splnomocnené, dátum udelenia plnomocenstva, v prípade, že plnomocenstvo bude vydané na obmedzený časový úsek, musí byť v čase predloženia ŽoNFP, resp. vykonania príslušného úkonu v rámci konania o ŽoNFP platné. V prípade nerelevantnosti žiadateľ plnomocenstvo nepredkladá. Príloha č. 3 ŽoNFP Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP/Vyhlásenie sa za veľký podnik Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP/Vyhlásenie sa za veľký podnik, pre ostatné dokumenty (podpornú dokumentáciu) nie sú stanovené záväzné formuláre Podmienka poskytnutia príspevku: - Právna forma - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.doc/.docx MS Word V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ, v závislosti od veľkostnej kategórie podniku, predkladá jeden zo záväzných formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku. Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, vyplní a predloží záväzný formulár pod názvom Vyhlásenie sa za veľký podnik. Žiadateľ, ktorý je MSP, vyplní záväzný formulár pomocou on-line aplikácie pod názvom Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP a predloží ho spolu s podpornou dokumentáciou (vlastníckou štruktúrou vrátane všetkých partnerstiev a prepojení), ako podkladom na základe ktorého formulár vyplnil a relevantné/jednoznačné zdôvodnenie v prípade, ak je žiadateľ prepojený s inými podnikmi prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne a tieto podniky nezahrnul do vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP. Všetky finančné údaje uvedené vo vyhlásení sa musia viazať na posledné schválené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze. Finančné údaje nesmú byť v rozpore s údajmi, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky vrátane poznámok. Údaje o počte zamestnancov musia zahrŕňať všetky osoby, ktoré sa považujú za pracovníka v zmysle definície uvedenej v článku 5 prílohy I GBER 22 a musia byť prepočítané na ročné pracovné jednotky. Za posledné schválené účtovné obdobie sa považuje účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce podaniu ŽoNFP, za ktoré je žiadateľ povinný v zmysle zákona o účtovníctve mať schválenú účtovnú závierku. 22 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, , s. 1) 19

20 V prípade, že od termínu predloženia ŽoNFP bola schválená účtovná závierka za ďalšie účtovné obdobie, žiadateľ je povinný predložiť nové vyhlásenie za posledné ukončené účtovné obdobie, ku ktorému bola schválená účtovná závierka. Uvedené je relevantné iba v prípade, že údaje v tejto účtovnej závierke by mali dopad na zmenu klasifikácie žiadateľa do kategórie mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP), resp. veľkého podniku. V prípade, že u žiadateľa došlo k zmene vlastníctva, posudzuje sa podnik na základe vlastníckej štruktúry v čase uskutočnenia transakcie a nie v čase poslednej účtovnej závierky. Žiadateľ je v takomto prípade povinný predložiť nové vyhlásenie, ktoré bude zohľadňovať aktuálnu vlastnícku štruktúru. K strate postavenia MSP môže v takomto prípade dôjsť s okamžitou platnosťou. Podnik, ktorý je MSP Pre uľahčenie vyplnenia vyhlásenia, ako aj podpornej dokumentácie, poskytovateľ zverejnil na webovom sídle 23 Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP vrátane príkladu na jeho vyplnenie a Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik. Žiadateľ zároveň v rámci tejto prílohy ŽoNFP povinne predkladá podpornú dokumentáciu v podobe úplnej schémy (ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadateľa vrátane podnikov, ktoré nebudú zahrnuté do vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, pričom schéma sa predkladá vo forme podľa vzoru uvedeného v príklade vyplnenia vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP) vlastníckej štruktúry hospodárskej jednotky (za žiadateľa) a relevantného/jednoznačného zdôvodnenia v prípade, ak sú v úplnej schéme zahrnuté podniky, ktoré žiadateľ nezahrnul do vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP. Pre správne kvalifikovanie sa ako MSP odporúčame žiadateľom oboznámiť sa s príručkou k definícii MSP zverejnenou na webovom sídle koordinátora štátnej pomoci v časti Metodické príručky a usmernenia/metodické usmernenia Európskej komisie pod názvom Revidovaná príručka k definícii MSP (malé a stredné podniky). V uvedenej príručke sú všetky potrebné definície a informácie pre správne vyplnenie prílohy, ako napr.: definícia podniku; definícia MSP a spôsob výpočtu, či podnik patrí medzi MSP; kritériá, ktoré je potrebné zohľadniť pri kvalifikovaní sa ako MSP vrátane hraničných hodnôt; ktoré osoby sa započítavajú do kritéria počet pracovníkov ; ako sa určujú kritériá ročný obrat a celková bilančná hodnota ; čo sa stane, ak sa prekročí hraničná hodnota; ako sa určí, či je podnik samostatným, partnerským alebo prepojeným podnikom; prepojenie prostredníctvom fyzických osôb; modelové príklady možných vzťahov medzi podnikmi a rozsah, v akom sa musia zohľadniť pri výpočte MSP. Na podnik, ktorý nespĺňa definíciu MSP sa nahliada ako na veľký podnik. Podnik, ktorý je veľkým podnikom V prípade, ak žiadateľ nespĺňa definíciu MSP, predkladá vyhlásenie sa za veľký podnik, ktorého záväzný formulár je zverejnený na webovom sídle v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku. Príloha č. 4 ŽoNFP Účtovná závierka, v prípade ak sa relevantná účtovná závierka nenachádza v Registri účtovných závierok 24 Vydáva: Finančná správa sekcia daňových úradov, miestne príslušný daňový úrad 23 V časti Dokumenty / Metodické dokumenty v gescii MH SR. 24 Vo verejnej časti alebo v neverejnej časti registra. 20

21 Záväzný formulár: Nie Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Ak sa relevantná účtovná závierka nenachádza v Registri účtovných závierok, musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade, ak schválenú účtovnú závierku predkladá žiadateľ ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, predkladá ju za účtovné obdobie, ktoré je relevantné pre posúdenie splnenia príslušnej PPP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP (viď upozornenie v popise prílohy). Forma predloženia: Ak sa relevantná účtovná závierka nachádza v Registri účtovných závierok, žiadateľ prílohu nepredkladá. Ak sa účtovná závierka nenachádza v Registri účtovných závierok (napr. z technických dôvodov), príloha musí byť predložená v elektronickej forme cez ITMS2014+ (čitateľný 25 scan originálu). Poskytovateľ overuje splnenie príslušných PPP na základe údajov zo schválenej účtovnej závierky vrátane poznámok. Schválenou účtovnou závierkou na tieto účely je účtovná závierka predložená žiadateľom na príslušný daňový úrad, ktorá obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa 17 ods. 2 písm. a) a b), vyplnené všeobecné náležitosti podľa 17 ods. 2 písm. c) až f) a zároveň obsahuje všetky súčasti podľa 17 ods. 3 alebo ods. 4 a dokumenty podľa 23 ods. 2 písm. f) až j) obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa 17 ods. 2 písm. a) a b) zákona o účtovníctve. Účtovným obdobím je pre účely výzvy obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov 26. Upozornenie k relevantnosti účtovnej závierky z pohľadu účtovného obdobia a príslušnej PPP: Podmienku, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii a Podmienku splnenia kritérií pre výber projektov (hodnotiace kritérium 4.2) bude poskytovateľ overovať s použitím údajov zo schválených účtovných závierok za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, pričom žiadne z týchto účtovných období nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov. V prípade Podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, ako aj v prípade všetkých ostatných PPP, pri ktorých je rozhodujúce posúdenie veľkostnej kategórie podniku žiadateľa, bude pre účely overenia ich splnenia, okrem údajov zo schválenej účtovnej závierky za posledné ukončené účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, relevantná aj schválená účtovná závierka za nové ukončené účtovné obdobie (v prípade, ak počas procesu konania o ŽoNFP dôjde k schváleniu účtovnej závierky za nové ukončené účtovné obdobie). V prípade ak po predložení ŽoNFP dôjde k schváleniu účtovnej závierky za nové ukončené účtovné obdobie je žiadateľ povinný informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti. Register účtovných závierok Pokiaľ sa účtovné závierky za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce dátumu predloženia ŽoNFP nachádzajú v Registri účtovných závierok v plnom požadovanom rozsahu, poskytovateľ overuje splnenie príslušných PPP priamo v ITMS2014+ (integračnou akciou), resp. priamo v tomto registri 27. Žiadateľ je povinný ešte pred predložením ŽoNFP overiť správnosť a úplnosť 25 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 26 S výnimkou uvedenou v rámci popisu prílohy č. 3 - Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP a prílohy č. 11 Preukázanie kritérií počiatočnej investície, v rámci ktorých je účtovným obdobím posledné schválené účtovné obdobie. 27 Poskytovateľ overuje údaje z účtovnej závierky v Registri účtovných závierok aj v prípade, ak žiadateľ, nad rámec povinnosti, predloží účtovnú 21

22 dokumentov nachádzajúcich sa v Registri účtovných závierok, a to buď priamo v registri alebo aj v ITMS2014+ (integračnou akciou) 28. V prípade, ak žiadateľ: a) nemá povinnosť auditu účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve, predkladá účtovnú závierku podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa na každej jednej strane, b) má povinnosť auditu účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve, predkladá účtovnú závierku overenú audítorom vrátane správy audítora. V prípade, ak žiadateľ má schválenú účtovnú závierku pred vypracovaním správy audítora k účtovnej závierke, predloží žiadateľ účtovnú závierku podpísanú štatutárom na každej jednej strane a správu audítora predloží poskytovateľovi na vyžiadanie po uplynutí lehoty na spracovanie správy audítora (ak nebude do toho času súčasťou účtovnej závierky nachádzajúcej sa v Registri účtovných závierok). Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumentácia k oprávneným výdavkom Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podrobný rozpočet projektu, Vyhodnotenie parametrov cenových ponúk, Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu (v rámci dokumentácie k stanoveniu výšky výdavku), Value for Money. Pre ostatné dokumenty (najmä v rámci dokumentácie k stanoveniu výšky výdavku) nie sú stanovené záväzné formuláre Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci - Maximálna a minimálna výška príspevku Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP je možné, aby príloha bola vypracovaná aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS , a to nasledovne: - záväzné formuláre - Podrobný rozpočet projektu, Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu a Výpočet hodnoty Value for Money v editovateľnom formáte.xls/.xlsx MS Excel; - cenové ponuky v editovateľných formátoch.doc/.docx MS Word alebo.xls/.xlsx MS Excel alebo čitateľné 30 scany originálov; - znalecké/odborné posudky (ak relevantné) a zmluvy s úspešným uchádzačom (ak relevantné) čitateľné 31 scany, resp. pdf. (preferovaný formát) podpísaných písomných dokumentov 32 ). závierku zároveň aj prostredníctvom ITMS2014+ vo forme scanu originálu. 28 Ak žiadateľ overením v ITMS2014+, resp. v Registri účtovných závieroki zistí nesprávne, resp. neúplné údaje, je oprávnený predložiť dokument (resp. zdôvodnenie nesprávnych/neúplných údajov) preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku aj bez vyzvania na jeho predloženie zo strany poskytovateľa, a to vložením tohto dokumentu do ITMS2014+ k podmienke poskytnutia prísepvku č. 20 Podmienky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci. V prípade, ak sa z nejakého dôvodu nachádzajú v Registri účtovných závierok dve a viac účtovných závierok za posledné ukončené účtovné obdobie, je potrebné zdôvodniť tento stav a uviesť, z ktorej účtovnej závierky boli použité údaje v súvislosti s predloženou ŽoNFP. 29 Pri súbežnom rešpektovaní upozornenia uvedeného v časti 3.1, na str. 54, týkajúceho sa maximálnej veľkosti príloh (20 MB) predkladaných cez ITMS Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 31 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 32 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty musia byť podpísané relevantnými osobami. V prípade dokumentu predloženého v elektronickej forme sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis/kvalifikovaný elektronický podpis 22

23 Žiadateľ v rámci tejto prílohy ŽoNFP predkladá dokumentáciu, na základe ktorej preukazuje oprávnenosť výdavkov nárokovaných v rozpočte projektu. V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predloží: Podrobný rozpočet projektu Dokumentáciu k stanoveniu výšky výdavkov (v závislosti od spôsobu stanovenia výšky výdavkov) Value for Money Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu žiadateľ povinne vypracúva na záväznom formulári, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy (hárok 5.1 prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom), v súlade s inštrukciami k vyplneniu jednotlivých častí podrobného rozpočtu uvedenými priamo v tomto záväznom formulári. Štruktúra podrobného rozpočtu projektu je preddefinovaná tak, že zohľadňuje oprávnené spôsoby stanovenia výšky výdavkov a zároveň umožňuje žiadateľovi overiť dodržanie percentuálnych limitov stanovených v prílohe č. 4 výzvy Podmienky oprávnenosti výdavkov. V súlade s inštrukciami uvedenými priamo v záväznom formulári podrobného rozpočtu musia byť jednotlivé položky podrobného rozpočtu (t.j. názvy jednotlivých výdavkov) definované na úrovni logického celku 33 (relevantné v prípade strojov/prístrojov/zariadení/technológií), resp. na úrovni predmetu zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky v rámci dokumentácie k záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu (hárok č. 5.2 prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom). To znamená, že deklarovaná výška výdavku v poli s názvom Cena celkom zodpovedá cene príslušného logického celku/predmetu zákazky určenej príslušným spôsobom stanovenia výšky výdavku (t.j. priemerná cena vypočítaná z cenových ponúk v prípade prieskum trhu, resp. cena stanovená znaleckým/odborným posudkom, resp. cena uvedená v zmluve s úspešným uchádzačom). V rámci záväzného formulára podrobného rozpočtu projektu žiadateľ vyplní údaje pre nasledovné položky Názov výdavku, Skupina výdavkov, Merná jednotka, Počet jednotiek, Jednotková cena, Cena celkom, Spôsob stanovenia výšky výdavkov a Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu). V prípade, ak by vzhľadom na výšku hodnoty zákazky identifikovanej na základe prieskumu trhu (resp. na základe znaleckého/odborného posudku) a vzhľadom na stanovenú maximálnu výšku NFP (podmienka poskytnutia príspevku Maximálna a minimálna výška príspevku ) nebolo možné uplatniť maximálnu intenzitu pomoci, je žiadateľ pri vypĺňaní podrobného rozpočtu projektu oprávnený pri rešpektovaní všetkých PPP definovaných výzvou, znížiť výšku celkových oprávnených výdavkov (COV) projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej intenzity pomoci neprekročí maximálna výška NFP. Týmto spôsobom sa v prípade, ak po vykonaní verejného obstarávania dôjde k zníženiu hodnoty zákazky oproti hodnote identifikovanej na základe prieskumu trhu, môže takáto úspora počas implementácie projektu odpočítať aj z neoprávnených výdavkov (výdavkov nad rámec COV) a teda takáto úspora nemusí mať vplyv na zníženie výšky NFP. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle Stratégie financovania EŠIF pre programové obdobie nie je možné intenzitu pomoci zmeniť počas celej doby implementácie projektu (s výnimkou prípadu zmeny týkajúcej sa subjektu prijímateľa). V prípade uplatnenia vyššie popísanej možnosti žiadateľ pri stanovovaní výšky NFP uvedie v rozpočte projektu zníženú výšku COV, pričom zníženie výšky COV môže žiadateľ realizovať prostredníctvom zníženia výdavku/výdavkov priamo sa vzťahujúcich na predmetnú zákazku. Rozdiel medzi žiadateľom zníženou výškou COV a výškou výdavkov stanovených na základe prieskumu trhu sa nepovažuje za nesúlad rozpočtu projektu s dokumentáciou preukazujúcou stanovenie výšky oprávnených výdavkov projektu. s mandátnym certifikátom relevantných osôb. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 33 Logický celok je súbor tovarov a/alebo služieb, ktoré z hľadiska ekonomického, technického, funkčného alebo z hľadiska realizácie nie je možné alebo účelné deliť. 23

24 Žiadateľ takéto zníženie vyčísli a vysvetlí v podrobnom rozpočte projektu v časti Vecný popis výdavku, príp. v rámci hárku č. 5.3 Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, v časti Doplňujúce informácie k priebehu/vyhodnoteniu prieskumu trhu, prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom. Dokumentácia k stanoveniu výšky výdavkov Žiadateľ môže stanoviť výšku výdavkov v rozpočte projektu na základe: - prieskumu trhu, - znaleckého/odborného posudku, - zrealizovaného verejného obstarávania. Uplatniteľnosť uvedených spôsobov stanovenia výšky výdavkov vo vzťahu ku konkrétnym typom oprávnených výdavkov je definovaná v prílohe č. 5 výzvy Podmienky oprávnenosti výdavkov. Prieskum trhu V prípade, ak žiadateľ stanovil výšku výdavkov v rozpočte projektu na základe prieskumu trhu 34, je povinný predložiť v rámci tejto prílohy ŽoNFP nasledovné dokumenty: 1) opis predmetu zákazky, 2) cenové ponuky 35, 3) vyhodnotenie parametrov cenových ponúk, 4) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu. 1) Opis predmetu zákazky Opis predmetu zákazky musí byť žiadateľom vypracovaný presne, jednoznačne a úplne a s ohľadom na zachovanie čestnej hospodárskej súťaže a zachovanie princípov nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti. Opis predmetu zákazky musí reprezentovať požiadavky žadateľa na parametre obstarávaného tovaru alebo služby na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek tak, aby pre potenciálnych dodávateľov boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie cenovej ponuky. V tomto zmysle je potrebné definovať rozsah a hodnoty požadovaných parametrov obstarávaných tovarov a služieb tak, aby nedochádzalo k vyhodnocovaniu prieskumu trhu zo strany žiadateľa v rozpore s požiadavkami stanovenými žiadateľom v rámci opisu predmetu zákazky (t.j. ak je žiadateľ v niektorých prípadoch ochotný akceptovať aj technicky kvalitatívnejšie parametre obstarávaného tovaru, mal by opis predmetu zákazky vypracovať tak, aby bolo zrejmé, že je možné predložiť aj kvalitatívne lepšie technické riešenia obstarávaného tovaru, napr. vymedzenie požadovaného parametra vo forme minimálnej hodnoty). Upozornenie: Z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov a pochybení zo strany žiadateľov pri zabezpečovaní dokumentácie z prieskumu trhu upozorňujeme žiadateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri definovaní limitných hodnôt požadovaných parametrov tak, aby tieto limitné hodnoty boli stanovené bezchybne, jednoznačne a pre potenciálnych dodávateľov zrozumiteľne. Rovnako upozorňujeme žiadateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť aj pri vyhodnocovaní súladu cenových ponúk s požiadavkami definovanými v opise predmetu zákazky, t.j. aby potenciálnymi dodávateľmi ponúkané špecifikácie tovarov alebo služieb spĺňali hodnoty parametrov na predmet zákazky definovaný žiadateľom v opise predmetu zákazky. 2) Cenové ponuky 34 Prieskum trhu realizovaný za účelom stanovenia výšky výdavkov v rozpočte ŽoNFP môže byť využitý pre účely procesu verejného obstarávania predmetnu zákazky súvisiaceho s projektom iba v prípade, že bol realizovaný v súlade s postupmi definovanými v Príručke k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR. 35 Pod cenovou ponukou sa pre potreby tejto príručky rozumie cenová ponuka získaná jej vyžiadaním od výrobcu, resp. dodávateľa, cenová ponuka získaná internetovým prieskumom trhu ako aj cenová ponuka uvedená v katalógu / cenníku výrobcu, resp. dodávateľa. 24

25 Žiadateľ predkladá cenové ponuky k tým výdavkom, ktorých výšku stanovil v podrobnom rozpočte projektu na základe prieskumu trhu 36. Predložené cenové ponuky, na základe ktorých žiadateľ stanovuje výšku výdavkov v podrobnom rozpočte projektu, musia byť v súlade s opisom predmetu zákazky. To znamená, že štruktúra a parametre predmetu zákazky (logického celku), ktorý je nacenený v predložených cenových ponukách musia zodpovedať požiadavkám, ktoré žiadateľ stanovil v opise predmetu zákazky a zároveň musia byť vzájomne porovnateľné a jasne vyhodnotiteľné. Každá cenová ponuka musí obsahovať nasledovné údaje 37 : obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval, dátum vypracovania cenovej ponuky (z cenovej ponuky musí byť zjavné, že je ku dňu predloženia ŽoNFP platná a nemôže byť staršia ako 3 mesiace 38 ku dňu predloženia ŽoNFP), obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva alebo zdôvodnenie, prečo z objektívnych príčin nie je možné obchodné meno výrobcu uviesť (ak daná skutočnosť nebude uvedená priamo v cenovej ponuke, žiadateľ ju popíše v hárku č Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, v časti Doplňujúce informácie k priebehu/vyhodnoteniu, prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom), typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva alebo názov logického celku (ak typové označenie pre dané zariadenia neexistuje), opis ponúkaného tovaru, ktorý je predmetom cenovej ponuky a pod., resp. doklady preukazujúce, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky, potvrdenie dodávateľa, resp. výrobcu, že ním vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase 39. Žiadateľ vykoná prieskum trhu vyhodnotením cenových ponúk od minimálne 3 rôznych potenciálnych dodávateľov predmetu zákazky s cieľom zistenia aktuálnych cenových úrovní. V prípade objektívnych skutočností je žiadateľ oprávnený preukázať hospodárnosť výdavkov aj prostredníctvom vyhodnotenia 2 cenových ponúk od rôznych potenciálnych dodávateľov za podmienky, že vyvinul maximálne úsilie pre získanie minimálne 3 cenových ponúk na príslušný predmet zákazky (napr. ak žiadateľ realizuje prieskum trhu priamym oslovením potenciálnych dodávateľov, pričom v prvom kole prieskumu trhu nezíska dostatočný počet cenových ponúk, vykoná opakovaný prieskum trhu opakovanou výzvou na predloženie cenovej ponuky alebo vyžiadaním cenovej ponuky od potenciálnych dodávateľov, ktorí neboli oslovení v prvom kole). V takom prípade je žiadateľ povinný v hárku č Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom riadne zdôvodniť, prečo nezískal minimálne 3 cenové ponuky od rôznych potenciálnych dodávateľov predmetu zákazky. Okrem oslovenia potenciálnych dodávateľov za účelom získania cenovej ponuky je akceptovateľný aj internetový prieskum trhu zo strany žiadateľa, prípadne iný spôsob realizácie prieskumu trhu (napr. priame získanie cenníka, katalógu výrobcu, resp. dodávateľa). V prípade využitia internetového prieskumu trhu alebo iného spôsobu realizácie prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť ako alternatívu k cenovým ponukám dokumenty (napr. print screen), z ktorých budú zjavné všetky náležitosti, ktoré sú poskytovateľom požadované pri cenových ponukách (napr. v prípade katalógu/cenníka to znamená, že v predložených dokumentoch musí byť jasná identifikácia obstarávaného tovaru/služby, jasné parametre tovaru/služby, obdobie platnosti ponuky v katalógu/cenníku a pod.). Upozornenie: Poskytovateľ neakceptuje prieskum trhu, v rámci ktorého žiadateľ získa/identifikuje len 1 cenovú ponuku 36 Cena je definovaná podľa 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve. 37 Pokiaľ cenová ponuka nebude obsahovať niektoré z povinných informácií, poskytovateľ v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP požiada žiadateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie týchto údajov. 38 Neplatí v prípade katalógov/cenníkov výrobcov, resp. dodávateľov. Katalógy / cenníky môžu byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, musia byť však v čase predloženia platné. 39 V prípade, že takéto vyjadrenie nebude súčasťou cenovej ponuky, môže byť predložené na samostatnom doplňujúcom dokumente. 25

26 na príslušný predmet zákazky. Ak žiadateľ na príslušný predmet zákazky nezíska/neidentifikuje minimálne 2 cenové ponuky v súlade s vyššie uvedeným, je povinný preukázať hospodárnosť predmetného výdavku predložením znaleckého/odborného posudku. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v procese implementácie projektu v rámci kontroly verejného obstarávania bude potrebné predložiť znalecký 40 posudok na predmet zákazky už pri menej ako 3 cenových ponukách v súlade s relevantnými ustanoveniami Príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, ktorá je zverejnená na webom sídle OP VaI, v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR. 3) Vyhodnotenie parametrov cenových ponúk Žiadateľ predkladá vyplnený formulár vyhodnotenia parametrov cenových ponúk, ktorý je definovaný v hárku 5.2 Vyhodnotenie parametrov CP prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom. V rámci formuláru tabuľky vyhodnotenia parametrov cenových ponúk je žiadateľ povinný pre každý logický celok/predmet zákazky vyplniť požadované údaje z opisu predmetu zákazky a cenových ponúk zaradených žiadateľom do vyhodnotenia prieskumu trhu. Upozorňujeme žiadateľov, aby pri vypĺňaní formulára vyhodnotenia parametrov cenových ponúk postupovali s maximálnou pozornosťou tak, aby hodnoty parametrov technickej špecifikácie predmetu zákazky jednotlivých cenových ponúk boli v súlade s hodnotami parametrov technickej špecifikácie predmetu zákazky požadovaných žiadateľom v opise predmetu zákazky. 4) Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu vyhotoví žiadateľ na záväznom formulári, ktorý je definovaný v hárku 5.3 Záznam z vyhodnotenia PT prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom. Pri vypĺňaní záväzného formulára je žiadateľ povinný postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými priamo v predmetnom záväznom formulári. Žiadateľ stanoví výšku výdavkov v rozpočte projektu ako priemer cenových ponúk za každý logický celok/predmet zákazky. Znalecký/odborný posudok Žiadateľ predkladá znalecký alebo odborný posudok k tým výdavkom, ktorých výšku stanovil v podrobnom rozpočte projektu na základe znaleckého/odborného posudku. Znalecký posudok musí byť vyhotovený znalcom v príslušnom odvetví 41 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch ). Odborný posudok musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou v príslušnej oblasti. Znalecký/odborný posudok nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (resp. ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP). V znaleckom/odbornom posudku musí byť jasne vymedzený predmet zákazky, ako aj jeho parametre, v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenom v ŽoNFP. Zároveň znalecký/odborný posudok musí byť vypracovaný tak, aby bolo možné preskúmať spôsob, akým bola stanovená výsledná cena a na základe čoho znalec/odborne spôsobilá osoba dospel/a k záverom uvedeným v znaleckom/odbornom posudku. Upozornenie: V prípade, ak znalecký posudok, na základe ktorého žiadateľ preukazuje výšku výdavkov v rozpočte projektu v rámci ŽoNFP, použije aj pre účely implementácie projektu (pri predložení dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu poskytovateľovi), musí byť tento znalecký posudok vypracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v Príručke k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, ktorá je zverejnená na webom sídle OP VaI, v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR. 40 Odborný posudok je možné predložiť za účelom preukázania výšky oprávnených výdavkov výlučne v rámci ŽoNFP (pre účely konania o žiadosti). 41 Odvetvie v zmysle členenia v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, dostupnom aj na 26

27 Zrealizované verejné obstarávanie Žiadateľ predkladá platnú zmluvu s dodávateľom k tým výdavkom, ktorých výšku stanovil v podrobnom rozpočte projektu na základe zrealizovaného verejného obstarávania. Upozorňujeme, že s ohľadom na PPP č Podmienka, že žiadateľ nezačal s prácami na projekte pred predložením ŽoNFP, nemôže zmluva s úspešným uchádzačom, predmetom ktorej sú oprávnené výdavky projektu, nadobudnúť účinnosť pred predložením ŽoNFP. Value for Money Výpočet hodnoty Value for Money žiadateľ povinne vypracúva na záväznom formulári, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy (hárok č. 5.4 prílohy ŽoNFP č. 5 Dokumentácia k oprávneným výdavkom), vypracovaný v súlade s inštrukciami k vyplneniu uvedenými priamo v tomto záväznom formulári. Príloha č. 6 ŽoNFP Doplňujúce údaje Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené - Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu - Maximálna a minimálna výška príspevku - Podmienka, že pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho časti neposkytuje v odvetviach/činnostiach, na ktoré sa pomoc v zmysle relevantnej právnej úpravy neuplatňuje Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.doc/.docx - MS Word Cieľom tejto prílohy ŽoNFP je popísať údaje a informácie o projekte v nadväznosti na údaje uvedené vo formulári ŽoNFP, resp. poskytnúť údaje nevyhnutné k preukázaniu splnenia PPP. Príloha poskytuje špecifické informácie, ktoré sú nevyhnutné v konaní o ŽoNFP. Žiadateľ vypracováva prílohu na formulári zverejnenom v rámci prílohy č. 1 výzvy, pričom pri vypĺňaní jednotlivých častí postupuje podľa inštrukcií uvedených priamo vo vzorovom formulári. Príloha č. 7 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: 27

28 Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.xls/.xlsx - MS Excel Táto príloha ŽoNFP obsahuje údaje, na základe ktorých sa vypočítava: Index bonity Index bonity, Obrátka celkového majetku z tržieb, Podiel vlastných aktivít podniku k výške celkových oprávnených výdavkov projektu. Index bonity predstavuje finančnú analýzu založenú na matematicko-štatistických metódach, ktorá komplexne posudzuje finančnú situáciu podniku. Hlavným cieľom indexu bonity je zhodnotiť finančnú situáciu (finančnú kondíciu) žiadateľa a prispieť tak k správnemu posúdeniu finančnej stability podniku a to aj s ohľadom na budúcu finančnú udržateľnosť podniku a tým aj projektu. Index bonity vychádza z historických údajov podniku, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku vypovedajúcich o hospodárení podniku, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Hlavnou prednosťou tejto analýzy je skutočnosť, že závery získané pomocou indexu bonity nie sú ovplyvnené subjektívnymi názormi, ale sú exaktné a vychádzajú z už dosiahnutých výsledkov hospodárenia podniku, ktoré sú zachytené v účtovnej závierke podniku. Údajmi vstupujúcimi do výpočtu indexu bonity sú nasledovné údaje: - čistý pracovný kapitál, - celková hodnota majetku podniku, - celkové zdroje krytia majetku, - cudzie zdroje krytia majetku, - hodnota zásob, - výška hospodárskeho výsledku pred zdanením, - celkové výnosy podniku žiadateľa. Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri jednoduchom účtovníctve). Index bonity sa vypočítava za časové obdobie dvoch účtovných období. Výpočet indexu bonity I b = 1,5x 1 +0,08x 2 +10x 3 +5x 4 +0,3x 5 +0,1x 6 kde: I b index bonity x 1 - Pomer čistého pracovného kapitálu k cudzím zdrojom krytia x 2 - Pomer celkových zdrojov krytia k cudzím zdrojom krytia x 3 - Pomer hrubého zisku k celkovým zdrojom krytia x 4 - Pomer hrubého zisku k celkovým výnosom podniku x 5 - Pomer stavu zásob k celkovému majetku x 6 - Pomer celkových výnosov podniku k celkovým zdrojom krytia Výsledkom výpočtu indexu bonity je kategorizácia podniku z hľadiska situácie firmy do jednej z nasledovných skupín: index bonity >3 situácia firmy extrémne zlá veľmi zlá zlá určité problémy 28 dobrá veľmi dobrá extrémne dobrá Žiadateľ je povinný vyplniť hodnoty pre výpočet indexu bonity za posledné dve ukončené účtovné obdobia, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenými účtovnými závierkami, ktoré spĺňajú požiadavky výzvy.

29 Upozornenie: Podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii, t.j. hodnota indexu bonity nesmie byť v žiadnom zo skúmaných období rovná alebo nižšia ako -2. Spôsob vyhodnotenia hodnotiaceho kritéria 4.2 Aká je finančná situácia žiadateľa? počas odborného hodnotenia ŽoNFP vo väzbe na výslednú hodnotu vypočítaného indexu bonity: 1. I b bodov < I b 2 1 body 3. I b > 2 2 body Ak hodnoty indexu bonity v jednotlivých skúmaných obdobiach patria do rozdielnych intervalov pre vyhodnotenie tohto kritériá, kritérium sa vyhodnocuje na základe nižšej z dosiahnutých hodnôt. Obrátka celkového majetku z tržieb Ukazovateľ poukazuje na účinnosť využívania majetku, ktorá sa meria cez schopnosť z daným majetkom dosahovať tržby. Obrátka celkového majetku je ovplyvnená predovšetkým investičnou náročnosťou predmetu činnosti podniku a mierou jeho opotrebenia. Ukazovateľ sa vypočíta ako: OCM T kde: OCM T tržby aktíva tržby aktíva obrátka celkového majetku z tržieb predstavujú súčet tržieb z predaja tovaru, predaja vlastných výrobkov a služieb hodnota celkového majetku podniku Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa. Upozornenie: Ukazovateľ sa vypočítava za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov. Podiel vlastných aktivít podniku k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa Ukazovateľ sa vypočíta ako podiel hodnoty majetku podniku k hodnote celkových oprávnených výdavkov žiadateľa podľa nasledujúceho vzorca: aktíva KV P COV kde: KV P COV aktíva Upozornenie: koeficient podielu kapitálového vybavenia podniku k veľkosti celkových oprávnených výdavkov žiadateľa výška celkových oprávnených výdavkov žiadateľa hodnota celkového majetku podniku Do výpočtu celkových oprávnených výdavkov žiadateľa vstupujú celkové oprávnené výdavky predkladaného projektu a celkové oprávnené výdavky subjektu žiadateľa v iných projektoch predložených v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPVaI, ktoré žiadateľ predložil, alebo na ktorých sa bude podieľať alebo podieľa ako partner, okrem projektov pri ktorých bolo ku dňu predloženia ŽoNFP v rámci tejto výzvy vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutie o zastavení konania 29

30 a projektov, pri ktorých došlo ku dňu predloženia ŽoNFP v rámci tejto výzvy k ukončeniu realizácie projektu. Údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa a z podrobného rozpočtu dotknutých projektov. Upozornenie: Ukazovateľ sa vypočítava za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov. Minimálne hodnoty ukazovateľov finančnej situácie žiadateľa sú stanovené nasledovne: 0,20 pre ukazovateľ - Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku; 0,62 pre ukazovateľa - Podiel upravenej hodnoty majetku podniku k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa. Stanovené minimálne hodnoty musia byť dosiahnuté alebo prekročené v každom zo sledovaných účtovných období. Vypracovanie prílohy Žiadateľ vyplní predmetnú prílohu vo formáte MS Excel. V prvom kroku vyberie žiadateľ zo zoznamu, ktorý ponúka bunka B9 rok, ktorý zodpovedá poslednému ukončenému účtovnému obdobiu, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou. V prípade, ak je účtovným obdobím podniku kalendárny rok, sú roky zhodné. V prípade, ak je účtovným obdobím podniku hospodársky rok, vyberie žiadateľ zo zoznamu rok, v ktorom uplynul termín posledného účtovného obdobia, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak bola táto účtovná závierka už schválená. Napr. ak je účtovným obdobím hospodársky rok, ktorý končí k vyberie žiadateľ zo zoznamu rok Žiadateľ uvádza hodnoty z účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobie, ktoré v zmysle zákona o účtovníctve nie je považované za účtovné obdobie, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov a ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP. V druhom kroku žiadateľ doplní do príslušných buniek hodnoty z jednotlivých riadkov účtovnej závierky. V treťom kroku vyplní žiadateľ údaj o výške celkových oprávnených výdavkov dotknutých projektov do tabuľky 3, bunky G51. Žiadatelia účtujúci v systéme podvojného účtovníctva Žiadatelia, účtujúci v systéme podvojného účtovníctva, vypĺňajú údaje do tabuľky č. 4a a 4b. Údaje sa vypĺňajú na základe hodnôt uvedených v príslušných riadkoch Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Príloha odkazuje na presné riadky účtovnej závierky, ktorých hodnoty je potrebné preniesť do príslušných buniek. Navyše obsahuje odkazy na riadky účtovnej závierky, ktoré sú relevantné len pre tzv. mikro účtovné jednotky. Žiadatelia účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva Žiadatelia, účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva, vypĺňajú údaje do tabuľky č. 5a a 5b. Údaje sa vypĺňajú na základe hodnôt uvedených v príslušných riadkoch Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdavkoch. Vzhľadom na zjednodušenú formu tlačiva pre subjekty účtujúce v systéme jednoduchého účtovníctva sú žiadatelia účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva povinní pri vypĺňaní niektorých údajov využiť dodatočné zdroje údajov (vedené najmä v účtovných knihách žiadateľa kniha pohľadávok a kniha záväzkov). Takými údajmi je rozdelenie pohľadávok a záväzkov z časového hľadiska na dlhodobé 30

31 a krátkodobé pohľadávky/záväzky. Príloha odkazuje na presné riadky účtovnej závierky, ktorých hodnoty je potrebné preniesť do príslušných buniek. Žiadatelia, ktorí počas vykazovaného obdobia zmenili spôsob vedenia účtovníctva, uvádzajú príslušné hodnoty v jednotlivých rokoch do tabuľky č. 4a, 4b, resp. 5a, 5b podľa toho aký systém účtovania používali v príslušnom účtovnom období. Výsledky Na základe údajov doplnených do tabuliek 3, 4 a 5 sa vykoná automatický výpočet, ktorý sa zobrazí v tabuľke 1 a 3. Spôsob vypĺňania a značenia Pre prehľadnosť sú jednotlivé časti indexu bonity farebne rozlíšené nasledovne: Použité skratky: S Súvaha účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je predložená ŽoNFP (výber z preddefinovaných rokov) vypĺňa žiadateľ počíta automaticky (medzisúčet) výsledok V Výkaz ziskov a strát MÚJ Mikro účtovná jednotka MaZ Výkaz o majetku a záväzkoch PaV Výkaz o príjmoch a výdavkoch X Údaj sa nevypĺňa, žiadateľ nevpisuje do bunky žiaden údaj Príklad: S_031 riadok č. 31 zo Súvahy (predstavuje hodnotu zásob) Príloha č. 8 ŽoNFP Test podniku v ťažkostiach Vypracováva: žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.xls/.xlsx - MS Excel V rámci tejto prílohy ŽoNFP každý žiadateľ bez ohľadu na právnu formu, predkladá test podniku v ťažkostiach vyplnený na záväznom formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Overenie podmienky podniku v ťažkostiach ako príloha č. 1 Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach (Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach). 31

32 Žiadateľ vypracúva Test podniku v ťažkostiach v súlade s inštrukciami uvedenými vo word dokumente Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach a v prílohe č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach uvedeného dokumentu. Test podniku v ťažkostiach žiadateľ vypĺňa na základe údajov z účtovnej závierky žiadateľa za referenčné účtovné obdobie 42 a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je podnik žiadateľa súčasťou väčšej podnikateľskej skupiny, ktorá má spoločný zdroj kontroly, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v ťažkostiach na žiadateľa ako aj na skupinu ako celok. V takom prípade sa žiadateľ vyjadruje formou vyhlásenia v príslušnej časti testu podniku v ťažkostiach aj ku skutočnosti, či skupina, ktorej je členom, je/nie je podnikom v ťažkostiach, pričom test za skupinu ako celok nepredkladá. Upozornenie: Podnik je definovaný ako samostatná hospodárska jednotka, ktorá má spoločný zdroj kontroly. Pokiaľ skupina koná ako samostatná hospodárska jednotka, je považovaná za jeden podnik a pri poskytovaní pomoci má byť hodnotená hospodárska situácia všetkých členov skupiny. V bežnej praxi ide predovšetkým o vzťah dcérskej a materskej spoločnosti. V zmysle uvedeného v prípade, ak sa žiadateľ klasifikoval v rámci prílohy č. 3 ŽoNFP - Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP ako prepojený podnik, v takomto prípade sa žiadateľ musí vyjadriť formou vyhlásenia v časti Vyhlásenie žiadateľa o skupine podnikov (tabuľka č. 5, resp. č. 6 v závislosti od právnej formy a vedenia účtovníctva) aj za skupinu ako celok. Príloha č. 9 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie Vydáva: Príslušný okresný úrad - odbor starostlivosti o ŽP, Ministerstvo životného prostredia SR Záväzný formulár: Áno vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, Nie ostatné dokumenty Podmienka poskytnutia príspevku: - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP je možné, aby príloha bola príslušným orgánom vydaná aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ (čitateľný 43 scan, resp. pdf. (preferovaný formát) písomného dokumentu vydaného príslušným subjektom 44 ). V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu jedného z nasledovných výstupov z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti/zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov: a) právoplatné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je žiadateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, 42 Pojem referenčné účtovné obdobie je definovaný v Pokynoch k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach, ktorý je prílohou č. 2 Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach. 43 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 44 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty musia byť potvrdené zodpovedným pracovníkom príslušného úradu. V prípade dokumentu predloženého v elektronickej forme sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom, resp. kvalifikovaná elektronická pečať úradu. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 32

33 ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať). Záverečne stanovisko musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou, alebo b) právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), alebo c) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu podľa 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo d) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre toto vyjadrenie je stanovený záväzný formulár, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktorá bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov účinného do , je žiadateľ v prípade, ak bolo rozhodnuté o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovania vplyvov na životné prostredie, povinný predložiť vyjadrenie príslušného orgánu podľa 18 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do Aj v tomto prípade platí, že žiadateľ je povinný predložiť aj pôvodný dokument z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bol vydaný k pôvodne navrhovanej činnosti pred jej zmenou. Upozorňujeme žiadateľov, aby si pred predložením tejto prílohy ŽoNFP (jej vložením do ITMS2014+), skontrolovali aj: správnosť údajov vo vydanom rozhodnutí vo vzťahu k názvu projektu v súlade so ŽoNFP, popisu navrhovanej činnosti vo vzťahu k činnosti deklarovanej v ŽoNFP, parametrom navrhovanej činnosti vo vzťahu k parametrom deklarovaným v rámci projektu, lokalizácie navrhovanej činnosti vo vzťahu k údajom v projekte, relevantnosť vyjadrenia, najmä v prípade vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré je stanovený záväzný formulár, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Daný formulár sa vzťahuje výlučne k vyjadreniu, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov a nie napr. k vyjadreniu, že navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, alebo posudzovaniu vplyvov na životné. Príloha č. 10 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 Vydáva: Okresný úrad v sídle kraja, resp. miestne príslušný Okresný úrad alebo Štátna ochrana prírody SR Záväzný formulár: Nie Podmienka poskytnutia príspevku: - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP je možné, aby príloha bola vydaná príslušným orgánom aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 33

34 Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ (čitateľný 45 písomného dokumentu vydaného príslušným subjektom 46 ). scan, resp. pdf. (preferovaný formát) Realizácia aktivít projektu žiadateľa nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA Túto skutočnosť, je žiadateľ povinný preukázať jedným z nasledovných dokumentov: Pre projekty, pri ktorých realizácia aktivít priamo zasahuje na územia sústavy NATURA 2000, alebo pri ktorých je pravdepodobné, že môžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, žiadatelia predkladajú: o Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja vydané podľa 28 zákona o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu projektu na územia sústavy NATURA 2000, pričom zo stanoviska musí byť zrejmé, že projekt nemá významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 2000; Pre projekty, pri ktorých realizácia aktivít nezasahuje na územia sústavy NATURA 2000, resp. pri ktorých je pravdepodobné, že nemôžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, žiadatelia predkladajú: o o Vyjadrenie okresného úradu podľa 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti, pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nemá významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 2000, alebo Potvrdenie Štátnej ochrany prírody, pričom z potvrdenia musí byť zrejmé, že je nepravdepodobné, že projekt bude mať významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA Predloženie prílohy je nerelevantné pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 9 ŽoNFP predkladajú platné záverečné stanovisko, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania, t.j. títo žiadatelia prílohu vôbec nepredkladajú (nakoľko vyjadrenie príslušného orgánu prebehlo v rámci zisťovacieho konania, resp. povinného hodnotenia). Upozorňujeme žiadateľov, aby si pred predložením tejto prílohy ŽoNFP (jej vložením do ITMS2014+) skontrolovali aj správnosť údajov vo vydanom stanovisku/vyjadrení/potvrdení lokalizácie projektu (činnosti) vo vzťahu k údajom v projekte (vrátane parcelného čísla, ak relevantné). Príloha č. 11 ŽoNFP Preukázanie kritérií počiatočnej investície Vypracúva: Žiadateľ Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ v editovateľnom formáte.xls/.xlsx - MS Excel Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá vyplnený záväzný formulár pre určenie relevantného typu počiatočnej investície. 45 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 46 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty musia byť potvrdené zodpovedným pracovníkom príslušného úradu. V prípade dokumentu predloženého v elektronickej forme sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom, resp. kvalifikovaná elektronická pečať úradu. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 34

35 V prípade typu počiatočnej investície - Založenie novej prevádzkarne, žiadateľ predkladá vyplnený prvý pracovný hárok záväzného formulára, bez ďalších náležitostí. V prípade typu počiatočnej investície: a) Diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, alebo b) Zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, žiadateľ, okrem prvého pracovného hárku záväzného formulára prílohy, predkladá aj vyplnený ďalší pracovný hárok v závislosti od konkrétneho typu počiatočnej investície. Záväzný formulár prílohy č. 11 (druhý a tretí pracovný hárok) upravuje žiadateľ pridávaním riadkov tabuľky a kopírovaním vzorcov v preddefinovaných poliach tabuľky, aby mohol vyplniť údaje všetkých relevantných aktív. a) Diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali: Oprávnené výdavky počiatočnej investície (OV) musia prevyšovať najmenej o 200% (t.j. trojnásobne) účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú v účtovníctve žiadateľa vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu Podpora inteligentných inovácií ). Oprávnené výdavky - OV: oprávnené výdavky počiatočnej investície zameranej v zmysle definície počiatočnej investície 47 na dosiahnutie diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, t.j. hodnota celkových oprávnených výdavkov počiatočnej investície. Aktíva hmotný (pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - stroje, prístroje, zariadenia, atď.) a nehmotný (software, oceniteľné práva, atď.)majetok. Znovupoužité aktíva - ZA: aktíva využívané na produkciu pôvodného výrobku A, ktoré sa budú naďalej využívať úplne alebo čiastočne na produkciu nového výrobku B. Účtovná hodnota zodpovedá zostatkovej hodnote aktív v stanovenom fiškálnom roku (obstarávacia cena kumulované odpisy (oprávky)). Stanovený fiškálny rok posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúce začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu Podpora inteligentných inovácií, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou. K preukázaniu podmienky uvedenej vyššie, žiadateľ vyplní druhý pracovný hárok záväzného formulára DIVERZIFIKÁCIA VÝROBY, pričom ako podpornú dokumentáciu predloží kópie inventárnych kariet všetkých aktív, ktoré budú figurovať v danom prehľade - tieto budú slúžiť na preukázanie účtovnej hodnoty znovupoužitých aktív. V prípade pozemkov je žiadateľ povinný predložiť inventárnu kartu, príp. inú relevantnú dokumentáciu, ktorou preukáže hodnotu daného pozemku, na základe ktorej bol pozemok zaevidovaný do účtovníctva žiadateľa. Žiadateľ do výpočtu zahŕňa a inventárne karty predkladá aj k aktívam, ktoré sa znovupoužijú pri činnosti, ktorej podpora je predmetom realizácie projektu, ale sú odpísané, t.j. ich účtovná hodnota je 0. V prípade, že aktívum bude znovupoužité iba čiastočne, účtovná hodnota tohto aktíva sa započíta pomerne. Žiadateľ je povinný v rámci prehľadu znovupoužitých aktív zdôvodniť zahrnutie iba pomernej časti. V prípade, že aktívum bude znovupoužité úplne, započíta sa jeho plná hodnota. b) Zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne v prípade veľkého podniku: Pracovný hárok s názvom ZÁSADNÁ ZMENA vypĺňa výlučne žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom. Oprávnené výdavky počiatočnej investície (OV) musia prevyšovať účtovné odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorej podpora je predmetom realizácie projektu, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov. 47 čl. 2, bod 49 Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. 35

36 Aktíva, ktoré sa majú modernizovať zahŕňajú hmotný (pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - stroje, prístroje, zariadenia, atď.) a nehmotný majetok (software, oceniteľné práva, atď.). Stanovený fiškálny rok posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúce začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu Podpora inteligentných inovácií, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou. Žiadateľ zároveň ako podpornú dokumentáciu predloží v rámci tejto prílohy ŽoNFP aj kópie inventárnych kariet, pričom tieto musia obsahovať záznam o výške odpisov počas 3 fiškálnych rokov predchádzajúcich začatiu realizácie projektu (pozemky sa pre účely tejto podmienky nezapočítavajú, keďže sa neodpisujú). Žiadateľ do výpočtu zahŕňa a inventárne karty predkladá aj k aktívam, ktoré sa využívajú pri činnosti, ktorá sa má modernizovať, ale sú odpísané, t.j. ich účtovná hodnota je 0. V prípade, ak aktívum bude využívané v danom výrobnom procese iba čiastočne (popri využívaní v iných výrobných procesoch), účtovná hodnota tohto aktíva sa započíta pomerne. Žiadateľ je povinný v rámci prehľadu odpisov aktív súvisiacich s výrobným procesom zdôvodniť zahrnutie iba pomernej časti (0 1). V prípade, že aktívum bude využívané iba v modernizovanom výrobnom procese, započíta sa jeho plná hodnota (hodnota koeficientu bude 1). Vyplnenie predmetného pracovného hárku, a teda splnenie vyššie uvedenej PPP súvisiacej so zásadnou zmenou celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne je relevantné iba pre veľké podniky. Znamená to, že žiadateľ, ktorý je MSP, pracovný hárok ZÁSADNÁ ZMENA nevypĺňa. Po vyplnení relevantných polí záväzného formulára sa v príslušnej bunke zobrazí vyhodnotenie splnenia PPP. Upozornenia: V prípade, ak v konaní o žiadosti o NFP alebo v priebehu realizácie projektu dôjde k zníženiu výšky oprávnených výdavkov projektu na úroveň, pri ktorej ŽoNFP/projekt nebude spĺňať podmienku vzťahujúcu sa na počiatočnú investíciu, ktorou je diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, poskytovateľ ŽoNFP neschváli, resp. môže pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP. Inventárna karta aktíva musí obsahovať minimálne údaje definované v 42 ods. 2 Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 740/2002 Z. z. Znovupoužité aktíva žiadateľ uvádza aj v prípade, keď je súčet hodnôt odpisov takýchto aktív za posledné tri roky nulový. Príloha č. 12 ŽoNFP Súhlas pre poskytnutieúdaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT Vypracúva: Žiadateľ (v prípade, ak žiadateľom je fyzická osoba), štatutárny orgán, každý člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktorý je štátnym občanom SR Záväzný formulár: Áno Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich 36

37 náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP je možné, aby príloha bola vypracovaná aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ (čitateľný 48 scan, resp. pdf. (preferovaný format) podpísaného písomného dokumentu 49 ) Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá vyplnený záväzný formulár súhlasu pre poskytnutieúdajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov za žiadateľa (v prípade, ak žiadateľom je fyzická osoba), štatutárny orgán, každého člena štatutárneho orgánu, prokuristu/ov, osobu splnomocnenú zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktorý je štátnym občanom SR. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov poskytnuté zo stranyudelenie súhlasu žiadateľa, štatutárneho orgánu, každého člena štatutárneho orgánu, prokuristu/i, osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP na vyžiadanie výpisu z registra trestov je sú nevyhnutnéou podmienkou na to, aby poskytovateľ v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s 47a zákona o príspevku z EŠIF, mohol žiadať prostredníctvom ITMS2014+ o vydanie výpisu z registra trestov pre konkrétnu fyzickú osobu. Pokiaľ je týchto osôb viac je potrebné, aby súhlas údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov udelila poskytla každá fyzická osoba samostatne na samostatnom tlačive. Upozornenie: Súhlas pre poskytnutieúdaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov je možné použiť na overenie splnenia relevantných podmienok poskytnutia príspevku len v prípade, ak osoba, ktorá ich poskytlaujúca súhlas je zároveň zaevidovaná v ITMS2014+ v rámci záložky Subjekty a osoby so zaradením v subjekte ako štatutárny zástupca, a to najneskôr v termíne na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Príloha č. 13 ŽoNFP Výpis z registra trestov (ak relevantné) Vydáva: Generálna prokuratúra SR, príslušná okresná prokuratúra, integrované obslužné miesta Slovenskej pošty, a.s., resp. iné oprávnené subjekty mimo územia SR Záväzný formulár: Nie Podmienka poskytnutia príspevku: - Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom Hraničný termín na predloženie prílohy: Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP je možné, aby príloha bola vydaná aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 48 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 49 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty musia byť podpísané relevantnými osobami. V prípade dokumentu predloženého v elektronickej forme sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis/kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom relevantných osôb. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 37

38 Forma predloženia: Elektronická cez ITMS2014+ (čitateľný 50 písomného dokumentu vydaného oprávneným subjektom 51 ) scan, resp. pdf. (preferovaný formát) V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z registra trestov, resp. úradne preložený 52 doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty z domovskej krajiny za žiadateľa (v prípade, ak žiadateľom je fyzická osoba), štatutárny orgán, každého člena štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu/i, osobu splnomocnenú zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktorý: nie je štátnym občanom SR alebo je štátnym občanom SR, avšak neposkytol súhlas údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo je štátnym občanom SR a nebolo možné ho zaregistrovať v rámci záložky Subjekty a osoby v ITMS2014+ (napr. z technických dôvodov). Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP. 50 Aby bolo možné rozpoznať a objektívne posúdiť jeho obsah. 51 Pod písomným dokumentom sa rozumie dokument vydaný príslušným oprávneným subjektom v listinnej alebo elektronickej forme. Akceptovaný je aj dokument vzniknutý zaručenou konverziou. 52 Úradný preklad sa nevyžaduje v prípade dokumentu v českom jazyku. 38

39 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP Poskytovateľ pri zabezpečovaní procesu schvaľovania ŽoNFP zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ. Proces schvaľovania sa začína doručením ŽoNFP poskytovateľovi 53 a končí sa vydaním právoplatného rozhodnutia o ŽoNFP. Postup vydávania rozhodnutí je uvedený v kap tejto príručky. ŽoNFP je možné priebežne predkladať poskytovateľovi až do uzavretia výzvy. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha v rámci príslušných hodnotiacich kôl označených poradovými číslami, pričom každé z nich má vopred stanovený konečný termín, podľa ktorého poskytovateľ zoskupuje a priebežne zaraďuje predkladané ŽoNFP do schvaľovacieho procesu. Poskytovateľ zabezpečí vydanie rozhodnutia pre všetky ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu, najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného hodnotiaceho kola výzvy. V prípade, ak je počas procesu schvaľovania ŽoNFP žiadateľ vyzvaný poskytovateľom na odstránenie identifikovaných nedostatkov ŽoNFP (doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov), lehota 70 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP sa predĺži o dobu potrebnú na predloženie náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy poskytovateľa zaslanej žiadateľovi. V prípade nepredvídateľných okolností na strane poskytovateľa, prípadne iných okolností ovplyvnených externými faktormi, na základe ktorých nie je možné ukončiť schvaľovanie ŽoNFP v lehote 70 pracovných dní, si poskytovateľ vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP. Príklad zaraďovania priebežne predkladaných ŽoNFP do príslušných hodnotiacich kôl: ŽoNFP, ktoré budú žiadateľmi predložené v súlade s podmienkami výzvy odo dňa vyhlásenia výzvy do konečného termínu prvého hodnotiaceho kola ( ), budú zoskupené do jednej skupiny a spolu schvaľované v rámci prvého hodnotiaceho kola. ŽoNFP predložené v súlade s podmienkami výzvy po uplynutí konečného termínu prvého hodnotiaceho kola (t.j. predložené od ) do konečného termínu druhého hodnotiaceho kola ( ) budú zoskupené do jednej skupiny a spolu schvaľované v rámci nasledujúceho t.j. druhého hodnotiaceho kola. Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP poskytovateľovi kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené vo výzve. Následne budú konečné termíny pre ďalšie hodnotiace kolá v intervale 3 mesiacov (ak nie je vo výzve uvedené inak), pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na schvaľovanie ŽoNFP. S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si poskytovateľ vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl. Poskytovateľ v procese schvaľovania ŽoNFP zisťuje splnenie PPP určených vo výzve. Pre posudzovanie ŽoNFP v rámci konania o nej je rozhodujúci obsah ŽoNFP. Poskytovateľ nie je oprávnený pri posudzovaní ŽoNFP vyvodiť negatívne dôsledky (rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, resp. zastavenie konania s výnimkou postupu podľa 20 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF) len z dôvodov formálnych nedostatkov podania (upozorňujeme žiadateľov, že ak v dôsledku formálnych nedostatkov nie je možné konštatovať splnenie PPP, resp. ak v dôsledku takýchto nedostatkov poskytovateľ konštatuje nesplnenie PPP, nejde o postup založený výlučne na formálnych nedostatkoch ŽoNFP). Dôvod, pre ktorý poskytovateľ vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o neschválení, musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných vo výzve. 53 Prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň do elektronickej schránky poskytovateľa alebo na poštovú adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve. 39

40 Na konanie o ŽoNFP sa v zmysle 16 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF nevzťahuje Správny poriadok okrem ustanovení 15, 24, 25, 27, 47 ods. 6 a 52. Upozorňujeme žiadateľov, že všetky dôležité písomnosti (najmä výzva na doplnenie ŽoNFP, rozhodnutia o ŽoNFP - o schválení/neschválení/zastavení konania a pod.) budú žiadateľom, ktorí majú aktivované 54 elektronické schránky, zasielané do ich elektronickej schránky formou doručenia do vlastných rúk s uplatnením fikcie doručenia, čo znamená, že obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení doručenky. Úložná lehota bude 15 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením doručenky (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. V prípade, ak žiadatelia nemajú aktivované elektronické schránky, resp. v prípade, ak poskytovateľ rozhodne o neúčinnosti elektronického doručenia (napr. technické problémy), budú tieto dokumenty zasielané v listinnej forme na adresu žiadateľa uvedenú vo formulári ŽoNFP v časti 4 Komunikácia vo veci žiadosti. V prípade, ak adresa uvedená v tejto časti bude odlišná od adresy uvedenej v časti 1 Identifikácia žiadateľa je žiadateľ povinný predložiť splnomocnenie pre osobu/osoby uvedenú/é v časi Komunikácia vo veci žiadosti, prípadne na celé konanie o ŽoNFP v zmysle 25 ods. 5 Správneho poriadku, inak sa komunikácia vo veci žiadosti a doručovanie písomností uskutoční výhradne prostredníctvom adresy žiadateľa uvedenej v časti Identifikácia žiadateľa. Žiadateľ nesie zodpovednosť za prípadné chybné, nesprávne či inak mätúce údaje pre komunikáciu vo veci žiadosti a za dôsledky, ktoré z takýchto chýb môžu vyplynúť. Zároveň odporúčame žiadateľom, aby zodpovedne zvážili výber osoby/ osôb na doručovanie dôležitých písomností a v prípade zmien, ktoré majú dopad na osobu/y a adresu na doručovanie dôležitých písomností, bezodkladne o tom informovali poskytovateľa zaslaním informácie do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. zaslaním informácie v listinnej forme na adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve. Žiadateľ môže kedykoľvek v priebehu procesu schvaľovania ŽoNFP vziať svoju ŽoNFP späť, a to písomným oznámením do elektronickej schránky poskytovateľa, resp. v listinnej forme na poštovú adresu poskytovateľa uvedenú vo výzve. Za späťvzatie ŽoNFP je možné považovať akékoľvek podanie žiadateľa adresované poskytovateľovi v písomnej forme, z ktorého je možné jednoznačne identifikovať vôľu žiadateľa vziať ŽoNFP späť. V prípade späťvzatia ŽoNFP zo strany žiadateľa poskytovateľ vydá rozhodnutie o zastavení konania v súlade s 20 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF, ktoré doručí žiadateľovi. Žiadosť o späťvzatie ŽoNFP musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa/splnomocnenou osobou 55 a doručená poskytovateľovi, a to najneskôr do okamihu vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. vydania rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP podľa 20 zákona o príspevku z EŠIF. Ak je späťvzatie ŽoNFP podpísané splnomocnenou osobou, spolu so žiadosťou o späťvzatie musí byť predložené plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje splnomocnenú osobu na predmetný úkon. V žiadosti o späťvzatie ŽoNFP je potrebné predmetnú ŽoNFP riadne identifikovať. Opätovne predložiť ŽoNFP je možné do termínu na predkladanie ŽoNFP stanoveného výzvou. V prípade úmrtia žiadateľa, jeho vyhlásenia za mŕtveho alebo zániku žiadateľa bez právneho nástupcu, poskytovateľ vydá rozhodnutie o zastavení konania v súlade s 20 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF, pričom toto rozhodnutie sa nedoručuje, ale vyznačí sa a založí v spise k príslušnej ŽoNFP. 54 Poskytovateľ overí aktívnosť elektronickej schránky pred odoslaním. 55 V prípade späťvzatia zaslaného SIEA prostredníctvom elektronickej schránky musí byť podanie žiadateľa, ktorým požaduje vziať svoju ŽoNFP späť, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa (osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa). 40

41 Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Právny nárok na poskytnutie NFP vzniká žiadateľovi len na základe účinnej zmluvy o poskytnutí NFP za predpokladu dodržania všetkých podmienok zadefinovaných vo výzve, v dokumentoch súvisiacich s výzvou a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. V rámci predloženia ŽoNFP sa žiadateľ svojím podpisom zaväzuje, že akceptuje a garantuje všetky stanovené podmienky uvedené v čestnom vyhlásení žiadateľa, ktoré je súčasťou ŽoNFP. Žiadateľ zodpovedá za pravdivosť čestného vyhlásenia v rámci ŽoNFP a jej príloh. V prípade, ak v konaní o ŽoNFP dôjde k podozreniu nasvedčujúcemu, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod podľa 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie podľa 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa 352 Trestného zákona), poskytovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi orgánom činným v trestnom konaní v súlade s 3 ods. 2 Trestného poriadku. Ak poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, resp. o zastavení konania o ŽoNFP na základe informácií obsiahnutých v ŽoNFP, ktoré boli nesprávne v dôsledku konania žiadateľa alebo subjektu, za ktorý žiadateľ zodpovedá, nemajú skutočnosti uvedené žiadateľom v opravnom prostriedku dopad na zmenu rozhodnutia o ŽoNFP. Proces schvaľovania ŽoNFP sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz: a) administratívne overenie, b) odborné hodnotenie a výber, c) opravné prostriedky (nepovinná/neobligatórna časť schvaľovacieho procesu). Konanie o ŽoNFP Konanie o opravných prostriedkoch Administratívne overenie Odborné hodnotenie a výber Opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu) 41

42 4.1 Administratívne overenie Proces administratívneho overenia ŽoNFP zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP a overenie splnenia PPP určených vo výzve, ktorých overenie je možné vykonať administratívne Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP Konanie o ŽoNFP pokračuje ŽoNFP doručená riadne, včas a v určenej forme Registrácia doručenej ŽoNFP Doručenie ŽoNFP na MH SR Začiatok konania o ŽoNFP ŽoNFP nie je doručená riadne a/alebo včas a/alebo v určenej forme Postup pri doručení a registrácii ŽoNFP Rozhodnutie o zastavení konania Ukončenie konania o ŽoNFP ŽoNFP spĺňa podmienky doručenia vtedy, ak je doručená poskytovateľovi riadne, včas a v určenej forme. Uvedené podmienky doručenia sú definované v časti Podmienky doručenia ŽoNFP tejto príručky. V prípade, ak žiadateľ doručil ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, splnil podmienky doručenia ŽoNFP a poskytovateľ takúto ŽoNFP zaregistruje v ITMS Skutočnosť, že ŽoNFP splnila podmienky doručenia a bola poskytovateľom zaregistrovaná v ITMS2014+ si môže žiadateľ overiť vo verejnej časti ITMS V prípade, ak žiadateľ nedoručil ŽoNFP riadne alebo včas alebo v určenej forme, poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, ktoré doručí žiadateľovi Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku Poskytovateľ overuje PPP iba zaregistrovaných ŽoNFP, t.j. tých, ktoré splnili podmienky doručenia ŽoNFP. Poskytovateľ overí v rámci administratívneho overenia splnenie každej jednotlivej PPP, ktorej overenie je možné vykonať administratívne na základe údajov a informácií uvedených žiadateľom vo formulári ŽoNFP a v relevantných prílohách ŽoNFP s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP (napr. kritériá pre výber projektov, oprávnenosť výdavkov). Upozornenie: V prípade, že niektorá z príloh ŽoNFP nie je predložená v ITMS2014+ spolu so ŽoNFP, poskytovateľ vyzve žiadateľa na doplnenie ŽoNFP, avšak v takomto prípade upozorňujeme žiadateľov, že 42

43 v prvom kroku nemôže dôjsť zo strany poskytovateľa k vecnej kontrole predložených chýbajúcich príloh ŽoNFP, a teda predmetom výzvy na doplnenie ŽoNFP nemôže byť žiadosť na vysvetlenie prípadných nezrovnalostí a pod., čo môže mať dopad na posúdenie PPP, ktorých overenie poskytovateľ vykonáva prostredníctvom jednotlivých príloh ŽoNFP. Odporúčame preto žiadateľom dôsledne dbať na prípravu ŽoNFP vrátane všetkých jej príloh a predkladať ŽoNFP spolu so všetkou požadovanou dokumentáciou s cieľom minimalizovať negatívny dopad nedôslednej prípravy ŽoNFP na plnenie PPP. V prípade, ak pri overovaní splnenia PPP vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, na základe ktorých nie je možné overiť splnenie alebo nesplnenie niektorej z PPP, poskytovateľ vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP 56. Taktiež v prípade PPP, ktorých splnenie žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením v rámci formulára ŽoNFP a poskytovateľ následne overuje vo verejne dostupných registroch (či už prostredníctvom integrácie v ITMS2014+ alebo na webovej stránke verejne dostupného registra), ak poskytovateľ overením zistí nesplnenie niektorej PPP, vyzve žiadateľa na doplnenie dokumentu preukazujúceho splnenie tejto podmienky. Podmienky overované v rámci administratívneho overenia splnené Odborné hodnotenie ŽoNFP Aministratívne overenie Zaregistrované ŽoNFP Podmienky overované v rámci administratívneho overenia nesplnené, bez aplikácie výzvy na doplnenie ŽoNFP Výzva na doplnenie ŽoNFP Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP Odborné hodnotenie ŽoNFP Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP Rozhodnutie o zastavení konania ( 20 ods. 1, písm. d) zákona o príspevku z EŠIF) Žiadateľ má na doplnenie údajov a informácií, na základe ktorých odstráni pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, lehotu 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. Poskytovateľ zasiela žiadateľovi výzvu na doplnenie ŽoNF nasledujúcim spôsobom: Žiadateľovi, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku zriadenú v rámci Ústredného portálu verejnej správy, zasiela poskytovateľ výzvu na doplnenie ŽoNFP do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky. Žiadateľovi, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku zriadenú v rámci Ústredného portálu verejnej správy, resp. v prípade, ak poskytovateľ rozhodne o neúčinnosti elektronického doručenia (napr. technické problémy), zasiela poskytovateľ výzvu na doplnenie ŽoNFP v listinnej forme ako zásielku na doručenku na poštovú adresu uvedenú vo 56 Žiadateľ je na doplnenie ŽoNFP, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov vyzvaný zo strany SIEA iba jedenkrát (s výnimkou zaslania doplnenia už odoslanej výzvy na doplnenie ŽoNFP). 43

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset Manage

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset Manage Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset ManagementSlovak Investment Holding, a. s. na predloženie

Podrobnejšie

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie Kód vyz

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie Kód vyz Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie Kód vyzvania: OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-04 1. Formálne

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyzýva žiadateľa SZRB Asset Management, a.s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci 45. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC v

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci 45. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC v PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci 45. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 v znení usmernenia č. 1 z 20. marca 2019 Ministerstvo

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho

Podrobnejšie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie v

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie v Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie v znení usmernenia č. 1 Kód vyzvania: OPVaI-RO/TP/2018/5.1.1/5.1.2-05

Podrobnejšie

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Operačný program: Výskum a inovácie

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

Príručka používateľa elektronickej služby

Príručka používateľa elektronickej služby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Príručka používateľa elektronickej služby ES 10 Individuálne poradenstvo

Podrobnejšie

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1.1. názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Smernica 8_2011

Smernica 8_2011 Smernica dekana číslo 8/ 2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Smernica dekana MTF STU č. 8/2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv,

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú agentúru životného prostredia na predloženie národného

Podrobnejšie

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec, Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec,   Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

P.č. Povinné príloha k žiadosti o NFP Príloha č. 2 vyzvania Overenie Požadovaný predloženia počet povinných príloh 1a Doklad o vzniku a právnej forme

P.č. Povinné príloha k žiadosti o NFP Príloha č. 2 vyzvania Overenie Požadovaný predloženia počet povinných príloh 1a Doklad o vzniku a právnej forme 1a Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa/projektových partnerov zo SR Výpis z obchodného registra alebo iného relevantného registra, zakladateľská listina alebo zriaďovacia listina organizácie (prípadne

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Sídlo: Dobrovičova 12,

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Sídlo: Dobrovičova 12, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako (ďalej RO pre IROP ) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-6 k predloženiu žiadosti o NFP (ďalej vyzvanie ) pre žiadateľa Ministerstvo

Podrobnejšie

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy V súlade

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vyhlasuje výzvu č. 03/2018 na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODOPATRENIE: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu:

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu: W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Používateľská príručka Portálu elektronických služieb Elektronizácia

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Sekcia environmentálnych programov a projektov Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie 2018-2019 Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky

Podrobnejšie

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/51 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP Pri

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP Pri Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP - 0802 Prioritná os 3 Cestovný ruch Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci /schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba ( ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (FO) Obchodné meno Evidenčné číslo žiadateľa: Dátum doručenia

Podrobnejšie

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologick

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologick Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES

Podrobnejšie

Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV Kód vyzvan

Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV Kód vyzvan Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV Kód vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9 1. Formálne náležitosti

Podrobnejšie

Príloha č. 2 výzvy MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PRÍRUČKA PRE

Príloha č. 2 výzvy MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PRÍRUČKA PRE Príloha č. 2 výzvy MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV ODBOR INKLÚZIE MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1 OBSAH OBSAH...

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21SP - 0801 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy: KaHR 21SP 0801 Prioritná os:

Podrobnejšie

Postup podávania ŽoNFP cez portál ITMS

Postup podávania ŽoNFP cez portál ITMS RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Postup pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez portál ITMS pre projekty financované z

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiados

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiados Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Projekty technickej

Podrobnejšie

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spi

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spi Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov VMSP 2009-II Bratislava 22.10.2009 Košice 27.10.2009 Žilina 28.10.2009 Mgr.

Podrobnejšie

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt Príloha 421-4: VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie Kód výzvy Celkové výdavky projektu

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Vyzvanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika na Fond

Vyzvanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika na Fond Vyzvanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika na Fond malých projektov Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Podrobnejšie

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017/3.1.1/04 1. Formálne náležitosti Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 3 Zamestnanosť Investičná priorita Špecifický c

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017/3.1.1/04 1. Formálne náležitosti Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 3 Zamestnanosť Investičná priorita Špecifický c Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017/3.1.1/04 1. Formálne náležitosti Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 3 Zamestnanosť Investičná priorita Špecifický cieľ Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: PODOPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci ini

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: PODOPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci ini ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: PODOPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 19.1 Prípravná podpora A. ŽIADATEĽ 1.

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM Pr

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM Pr Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM - 0801 Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACC

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACC Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD) v znení Usmernenia č. 1 Kód vyzvania OPVaI-RO/VP/2018/2.1.1-06

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zákaznícky portál DPD Používateľský manuál V Bratislave 26.03.2015 Obsah 1. Úvod 2. Registrácia 3. Prihlásenie 4. Objednávka prepravy 5. Objednávka City Service 6. Objednávka vyžiadanej prepravy 7. Adresár

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat Reg. číslo: 18409/2019-4210-36886 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM 6/2019, zverejnenej

Podrobnejšie

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95 Obchodná verejná súťaž: Systém sledovania technológie a kontrola vstupu do CS a CAG vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ust. 29 ods.

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandardná stupnica jednotkových nákladov Pre vyzvanie na národný

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Písomné vyzvanie - PopVaT

Písomné vyzvanie - PopVaT MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj sekcia štrukturálnych fondov EÚ odbor pre operačný program Výskum a vývoj odbor analýz

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019 Rozšírenie služby ELODO o úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ. Služba ELODO je rozšírená o modul úradného overenia súboru GP a súboru ZPMZ vizuálnym elektronickým podpisom. Služba neumožňuje elektronicky

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Základné funkcionality elektronických služieb...4 2.1 Registrácia a prihlásenie sa

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 15-18 Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Výroba inštruktážnych videí. V prílohe

Podrobnejšie

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (ďalej aj ÚPVS ) môžete podpísať formuláre

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátum doručenia: Počet príloh: Dátum overenia: Podpis a

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie