Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a"

Prepis

1 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2019 BRATISLAVA 2019

2 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A O P Ô D N O M F O N D E V S L O V E N S K E J R E P U B L I K E podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2019 BRATISLAVA 2019

3 ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR, 2019 ISBN KO-1628/

4 O b s a h I. Správa o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Úvod Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku Vývoj poľnohospodárskej pôdy v roku Vývoj lesných pozemkov v roku Záver Číslovanie územných a správnych jednotiek Slovenskej republiky (podľa krajov a okresov) Mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku II. Prílohy k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Prílohy: č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2018 v SR (v hektároch) č. 2 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) č. 3 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2016 (v hektároch) č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2016 (v hektároch) č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch ) Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2016 (v hektároch) č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2016 (v hektároch) č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch

5 III. Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2019 (vrátane prehľadov o počte okresov, obcí, katastrálnych území, parciel registra C, parciel registra E, domov so súpisnými číslami, bytov vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, listov vlastníctva, vlastníkov ) Tabuľky: č č. 2 1 Bratislavský kraj č. 3 2 Trnavský kraj č. 4 3 Trenčiansky kraj č. 5 4 Nitriansky kraj č. 6 5 Žilinský kraj č. 7 6 Banskobystrický kraj č. 8 7 Prešovský kraj č. 9 8 Košický kraj IV. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa sumarizačného kódu k 1. januáru Tabuľky: č č Bratislavský kraj č Trnavský kraj č Trenčiansky kraj č Nitriansky kraj č Žilinský kraj č Banskobystrický kraj č Prešovský kraj č Košický kraj č okres Bratislava I č okres Bratislava II č okres Bratislava III č okres Bratislava IV č okres Bratislava V č okres Malacky č okres Pezinok č okres Senec č okres Dunajská Streda č okres Galanta č okres Hlohovec č okres Piešťany č okres Senica č okres Skalica č okres Trnava... 64

6 č okres Bánovce nad Bebravou č okres Ilava č okres Myjava č okres Nové Mesto nad Váhom č okres Partizánske č okres Považská Bystrica č okres Prievidza č okres Púchov č okres Trenčín č okres Komárno č okres Levice č okres Nitra č okres Nové Zámky č okres Šaľa č okres Topoľčany č okres Zlaté Moravce č okres Bytča č okres Čadca č okres Dolný Kubín č okres Kysucké Nové Mesto č okres Liptovský Mikuláš č okres Martin č okres Námestovo č okres Ružomberok č okres Turčianske Teplice č okres Tvrdošín č okres Žilina č okres Banská Bystrica č okres Banská Štiavnica č okres Brezno č okres Detva č okres Krupina č okres Lučenec č okres Poltár č okres Revúca č okres Rimavská Sobota č okres Veľký Krtíš č okres Zvolen č okres Žarnovica č okres Žiar nad Hronom č okres Bardejov č okres Humenné č okres Kežmarok č okres Levoča č okres Medzilaborce č okres Poprad

7 č okres Prešov č okres Sabinov č okres Snina č okres Stará Ľubovňa č okres Stropkov č okres Svidník č okres Vranov nad Topľou č okres Gelnica č okres Košice I č okres Košice II č okres Košice III č okres Košice IV č okres Košice - okolie č okres Michalovce č okres Rožňava č okres Sobrance č okres Spišská Nová Ves č okres Trebišov

8 I. S P R Á V A o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k l. januáru 2019

9

10 Ú v o d Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR (ďalej len štatistická ročenka ) je súborným materiálom poskytujúcim ucelený prehľad o vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike s podrobnosťou okresov za rok Je výsledkom spracovania sumárnych údajov, ktoré sú zostavené z údajov evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len kataster ). Prehľady o výmerách jednotlivých druhov pozemkov sú spracované podľa sumarizačného kódu. Rozbor zmien v pôdnom fonde poskytuje prehľad o stave a zmenách v pôdnom fonde za uplynulé ročné obdobie. Výkazy úhrnných hodnôt druhov pozemkov predstavujú výmery okresov, krajov a Slovenskej republiky v ich územných hraniciach a v členení podľa jednotlivých druhov pozemkov. Jednou z funkcií katastra podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, je ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov. Kataster slúži aj ako viacúčelový informačný systém na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Poľnohospodárska pôda a lesné pozemky sú hlavnou zložkou životného prostredia a sú prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ich ochrana je nevyhnutná a orgány katastra sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Okresné úrady ako orgány miestnej štátnej správy na úseku katastra v Slovenskej republike predovšetkým rozhodujú v katastrálnom konaní, zapisujú práva k nehnuteľnostiam, spravujú a aktualizujú kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených alebo zistených zmien, vydávajú verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, úradne overujú geometrické plány, poskytujú informácie z katastra, rozhodujú v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri, spravujú pozemkové knihy a železničnú knihu a spracúvajú sumárne údaje o pôdnom fonde. Pri svojej činnosti evidujú len zmeny poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov doložené listinami (rozhodnutie, záväzné stanovisko a pod.) príslušných orgánov ich ochrany. Zlepšovaniu starostlivosti o pôdny fond napomáha aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tieto činnosti upravujú platné právne predpisy, najmä zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štatistickú ročenku vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad ) najmä pre ústredné a miestne orgány štátnej správy, územnej samosprávy, vedecko-výskumnú základňu, prípadne pre iných záujemcov. Od roku 2008 (podľa údajov katastra k 1. januáru 2008) vydáva úrad v analógovej forme iba štyri povinné výtlačky, digitálna forma štatistickej ročenky je voľne prístupná pre záujemcov na internetovej stránke úradu. Sumarizáciu o výmerách jednotlivých druhov pozemkov a rozbor zmien v pôdnom fonde za rok 2018 na úrovni krajov a okresov vykonali katastrálne odbory okresných úradov. Sumarizáciu za Slovenskú republiku vykonal Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Odchýlky v súčtových údajoch v tabuľkách sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania. Republikové výsledky sumarizácie spolu s výsledkami za kraje a okresy sú uvedené v prílohách.

11 Z m e n y ú h r n n ý c h h o d n ô t d r u h o v p o z e m k o v v r o k u poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) ÚHDP k ÚHDP k rozdiel Zmeny v ÚHDP sú podrobne uvedené v prílohe č. 1 a vznikli v dôsledku: spresnenia výmer pri obnove operátov katastra ako aj zmien, ktoré vznikli z opráv chybných výmer zistených pri spravovaní katastra, poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) zmien trvalého charakteru, ktoré majú vplyv na vývoj pôdneho fondu a sú predmetom ďalšieho podrobnejšieho rozboru v kapitolách 3 a 4 a v prílohách 3-6. poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) Vývoj ÚHDP od je uvedený v prílohe č. 2. V dôsledku vykonaných zmien a prírastku obyvateľstva v roku 2018, pripadalo na 1 obyvateľa SR 0,4365 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 0,2583 ha ornej pôdy. Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy na 1 obyvateľa v SR od roku 2014 je uvedený v prílohe č. 7. Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere jednotlivých okresov a krajov SR v roku 2018 je uvedený na strane V ý v o j p o ľ n o h o s p o d á r s k e j p ô d y v r o k u Úbytky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2018 ubudlo z poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy ,1 do lesných pozemkov, do nepoľnohospod. a nelesných pozemkov , ,9 z toho na: - výstavbu , ,0 - ťažbu 39 1,3 21 1,8 - ostatné úbytky , ,2 spolu úbytky za rok , ,0

12 Prehľad o úbytkoch poľnohospodárskej a ornej pôdy podľa krajov je vyčíslený v prílohách č. 3 a 4. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov od roku Najväčší úbytok poľnohospodárskej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Stará Ľubovňa (522 ha), v okrese Stropkov (220 ha) a v okrese Kežmarok (190 ha). Najväčší úbytok ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Čadca (104 ha), v okrese Senec (98 ha) a v okrese Kežmarok (65 ha). Najväčší úbytok ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Rimavská Sobota (181 ha), v okrese Žiar nad Hronom (54 ha) a v okrese Nitra (38 ha). 3.2 Prírastky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2018 pribudlo do poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,1 z lesných pozemkov, z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov , ,9 spolu prírastky za rok , ,0 Prehľad o prírastkoch poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5. V dolnej časti je uvedený prehľad prírastkov od roku Najväčšie prírastky poľnohospodárskej pôdy z lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Žilina (87 ha), v okrese Nitra (62 ha) a v okrese Kežmarok (13 ha). Najväčšie prírastky ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Nové Zámky (71 ha), v okrese Poprad (45 ha) a v okrese Zlaté Moravce (22 ha). Najväčšie prírastky ornej pôdy z lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Nitra (57 ha), v okresoch Šaľa, Kežmarok a Trebišov (5 ha) a v okresoch Galanta a Poltár (4 ha). V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2018 ubudlo poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy celkom: poľnohospodárskej ornej pôdy pôdy (ha) (ha)

13 V ý v o j l e s n ý c h p o z e m k o v v r o k u Úbytky lesných pozemkov V roku 2018 ubudlo z lesných pozemkov (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy 94 37,8 do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov ,2 spolu úbytky za rok ,0 4.2 Prírastky lesných pozemkov V roku 2018 pribudlo lesných pozemkov (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,4 z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov ,6 spolu prírastky za rok ,0 Prehľad o úbytkoch a prírastkoch lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5 a 6. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov a prírastkov od roku Najväčšie úbytky lesných pozemkov zaznamenali: v okrese Žilina (112 ha), v okrese Dunajská Streda (76 ha) a v okrese Svidník (10 ha). Najväčšie prírastky lesných pozemkov zaznamenali: v okrese Stropkov (264 ha), v okrese Svidník (133 ha) a v okrese Banská Bystrica (132 ha). V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2018 pribudlo celkom: lesných pozemkov (ha) Z á v e r Z rozboru zmien úhrnných hodnôt druhov pozemkov za rok 2018 (pozri kapitolu č. 2) porovnaním s rokom 2017 vyplýva, že úbytok poľnohospodárskej pôdy v roku 2018 ( ha) je oproti roku 2017 ( ha) menší o 523 ha. Úbytok ornej pôdy v roku 2018 (-931 ha) je oproti roku 2017 ( ha) menší o 187 ha. Prírastok lesných pozemkov v roku 2018 (1 653 ha) je oproti roku 2017 (1 852 ha) menší o 199 ha. Vývoj pôdneho fondu v Slovenskej republike bol v roku 2018 (pozri kapitolu č. 3) poznačený ďalším ubúdaním poľnohospodárskej a ornej pôdy v prospech lesných, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a nárastom lesných pozemkov (pozri kapitolu č. 4) z poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov. K ochrane a stabilizácii poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov do značnej miery prispievajú aj pracovníci katastrálnych odborov okresných úradov evidovaním všetkých schválených zmien a došlých listín, ako aj zápisom výsledkov konaní o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a výsledkov pozemkových úprav do katastra. Tieto

14 procesy zvyšujú hodnovernosť údajov katastra o stave a zmenách v poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch a ich poskytovanie a vyžívanie v spoločnosti vytvára predpoklady na lepšiu ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Podrobnejší rozbor úbytkov a prírastkov druhov pozemkov v jednotlivých krajoch je spracovaný príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov v sídle kraja. Bratislava, marec 2019

15 ČÍSLOVANIE ÚZEMNÝCH A SPRÁVNYCH JEDNOTIEK SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. Bratislavský kraj 2. Trnavský kraj 3. Trenčiansky kraj 101 Bratislava I 201 Dunajská Streda 301 Bánovce nad Bebravou 102 Bratislava II 202 Galanta 302 Ilava 103 Bratislava III 203 Hlohovec 303 Myjava 104 Bratislava IV 204 Piešťany 304 Nové Mesto nad Váhom 105 Bratislava V 205 Senica 305 Partizánske 106 Malacky 206 Skalica 306 Považská Bystrica 107 Pezinok 207 Trnava 307 Prievidza 108 Senec 308 Púchov 309 Trenčín 4. Nitriansky kraj 5. Žilinský kraj 6. Banskobystrický kraj 401 Komárno 501 Bytča 601 Banská Bystrica 402 Levice 502 Čadca 602 Banská Štiavnica 403 Nitra 503 Dolný Kubín 603 Brezno 404 Nové Zámky 504 Kysucké Nové Mesto 604 Detva 405 Šaľa 505 Liptovský Mikuláš 605 Krupina 406 Topoľčany 506 Martin 606 Lučenec 407 Zlaté Moravce 507 Námestovo 607 Poltár 508 Ružomberok 608 Revúca 509 Turčianske Teplice 609 Rimavská Sobota 510 Tvrdošín 610 Veľký Krtíš 511 Žilina 611 Zvolen 612 Žarnovica 613 Žiar nad Hronom 7. Prešovský kraj 8. Košický kraj 701 Bardejov 801 Gelnica 702 Humenné 802 Košice I 703 Kežmarok 803 Košice II 704 Levoča 804 Košice III 705 Medzilaborce 805 Košice IV 706 Poprad 806 Košice - okolie 707 Prešov 807 Michalovce 708 Sabinov 808 Rožňava 709 Snina 809 Sobrance 710 Stará Ľubovňa 810 Spišská Nová Ves 711 Stropkov 811 Trebišov 712 Svidník 713 Vranov nad Topľou

16 Poradie krajov podľa rozlohy v km 2 Stav k Banskobystrický Prešovský Žilinský Košický Nitriansky Trenčiansky Trnavský Bratislavský

17 Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku 2018 Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky ,0 0, ,5 58, ,9 11, ,9 58, ,8 42, ,8 69, ,2 33, ,1 45, ,6 7, ,2 36, ,9 52, ,5 41, ,7 42, ,2 49, ,5 3, ,5 60,1 kraj 1 43,9 36, ,3 37, ,4 6, ,6 31, ,8 4, ,4 46, ,7 12, ,5 64, ,6 21, ,6 53, ,8 31,8 kraj 6 43,2 49, ,8 25, ,6 42, ,1 17, ,7 55,3 kraj 2 69,4 15, ,6 40, ,3 52, ,5 44, ,6 52, ,8 56, ,6 33, ,5 69, ,1 37, ,4 36, ,7 45, ,0 43, ,5 62, ,9 63, ,9 55, ,0 49, ,6 53, ,7 50, ,4 45, ,3 47,8 kraj 3 40,4 49, ,0 37, ,3 6,3 kraj 7 41,7 49, ,8 19, ,5 75, ,9 10, ,6 60, ,7 7, ,8 14, ,8 4, ,3 55, ,4 28, ,2 4, ,5 43, ,8 42,7 kraj 4 73,2 15, ,0 12, ,2 61, ,1 61, ,6 59, ,1 35, ,1 46, ,2 56, ,8 56, ,3 13, ,4 60,4 kraj 8 49,3 39, ,7 58, ,3 49,0 SR 48,5 41, ,4 66, ,1 56, ,8 46, ,4 53,0 kraj 5 35,1 56,4

18 I I. P R Í L O H Y k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2019

19

20 Príloha č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2018 v SR (v hektároch) Rozčlenenie rozdielu podľa Stav k Stav k druhov zmien D r u h p o z e m k u Rozdiel Územné Spresnenie Zmeny zmeny výmer trvalého charakteru orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohospodárska pôda lesné pozemky vodné plochy zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy nepoľnohospodárske a nelesné pozemky Celková výmera za SR Poznámka: odchýlky v súčtových údajoch sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania.

21 Príloha č. 2 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) D r u h p o z e m k u Stav ku dňu orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohosp. pôda lesné pozemky

22 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Príloha č. 3 Číslo kraja priemyselnú občiansku a bytovú na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky poľnohospodársku vodných diel iné invest. účely celkom uhlia ostatnú celkom zalesňovanie ostatné účely celkom Celkom úbytky poľnoh. pôdy SR Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2016 ( v hektároch) obdobie Celkom

23 Príloha č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Do poľnohospod. pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky Celkom kraja do trva- do priemy- občian- poľno- vodn. iné úbytky lých ostatnej celkom selnú sku a hospo- diel invest. celkom uhlia ostatnú celkom zales- ostatné celkom Celkom ornej trávn. poľn. bytovú dársku účely ňovanie účely pôdy porast. pôdy SR Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2016 ( v hektároch) obdobie Celkom

24 Príloha č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) Poľn.pôdy z lesných pozemkov ornej pôdy lesných pozemkov a z nepoľn. a neles. pozemkov z poľnohospodárskej pôdy z les.poz.,nep.a neles.poz. Číslo odlesne- z nepoľn. z trvalých z ostatnej odlesne- z nepoľn. z poľno- z toho z nepoľn. kraja ním a neles- Celkom trávnych poľnoh. celkom ním a neles- celkom Celkom hospod. ornej a neles. Celkom ných po- porastov pôdy ných poz. pôdy pôdy pozemk. zemkov SR Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2016 (v hektároch) obdobie Celkom

25 Príloha č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2018 v SR podľa krajov (v hektároch) na poľnohospodárske do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo využitie na výstavbu Celkom kraja do poľnoh. z toho do priemysel. občiansku vodných iné invest. na ťažbu na ostatné celkom Úbytky pôdy ornej pôdy diel účely účely SR Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2016 ( v hektároch) obdobie Celkom

26 Príloha č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru 2018 kraj Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa Počet poľnohos. pôda orná pôda obyvateľov ,1367 0,5106 0,3107 0,6863 0,3458 0,6297 0,4539 0,4164 0,1085 0,4580 0,1650 0,5988 0,0866 0,2536 0,1794 0, SR 0,4365 0, Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch rok Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa poľnohos. pôda orná pôda 0,4421 0,2605 0,4404 0,2601 0,4389 0,2594 0,4376 0,2588 0,4365 0,2583

27

28 I I I. Ú H R N N É H O D N O T Y D R U H O V P O Z E M K O V podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2019

29

30 REPUBLIKOVÉ ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K /V HEKTÁROCH/ Kraj Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu: Tabuľka č. 1 REPUBLIKOVÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K P o č e t Kraj okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu:

31 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu: Tabuľka č. 2 1 Bratislavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu:

32 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu: Tabuľka č. 3 2 Trnavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu:

33 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 301 Bánovce nad Bebravou Ilava Myjava Nové Mesto nad Váhom Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu: Tabuľka č. 4 3 Trenčiansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 301 Bánovce nad Bebrav Ilava Myjava Nové Mesto nad Váh Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu:

34 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu: Tabuľka č. 5 4 Nitriansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu:

35 Tabuľka č. 6 5 Žilinský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu:

36 Tabuľka č. 7 6 Banskobystrický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu:

37 Tabuľka č. 8 7 Prešovský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu:

38 Tabuľka č. 9 8 Košický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu:

39

40 I V. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa S U M A R I Z A Č N É H O K Ó D U k 1. januáru 2019

41

42 Tabuľka č. 10 REPUBLIKOVÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

43 Tabuľka č Bratislavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

44 Tabuľka č Trnavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu a

45 Tabuľka č Trenčiansky kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital defects in the SR 2010 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystrica pre dospelých Banská Štiavnica pre dospelých Bardejov

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT CERTIFIKÁT ISO 50001:2011 DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s. Rozsah certifikácie: Obchod s potravinovým a nepotravinovým tovarom Miesto certifikácie:

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti:

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti: Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, veľkosti: 134 164 cm 3 99 S NEÓNOVOU POTLAČOU pre chlapcov, veľkosti: 134 164

Podrobnejšie

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby: pre chlapčekov, farby: 74 98 cm alebo pre dievčatká, farby: pre

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

untitled

untitled viac za menej...každý deň VÍLA SPARKLE GIRLZ dostupné rôzne druhy, výška 30 cm DETSKÁ KOSAČKA S BUBLIFUKOM rozmery: 26 26 50 cm PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 23. 5. 5. 6. 2019 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB AUTÍČKO

Podrobnejšie

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop Shop, PO NE: 9:00 20:00 Ponuka platí v dňoch od 14.

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2 VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku 10 15 cm, farby: 2,49, na 7 fotiek, rôzne tvary, farba: 4,99 od LED SVETELNÁ

Podrobnejšie

Microsoft Word - inzerat web doc

Microsoft Word - inzerat web doc Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako správca majetku štátu v osobitnom ponukovom konaní podľa 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj nehnuteľnosti

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, alebo s potlačou, dostupné dva vzory, veľkosti: S XXL PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 6. 6. 12. 6. 2019

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

pdf

pdf ÚZIŠ BRATISLAVA SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ/ Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky Bratislava Bratislava Tel: / Drieňová Fax: / Email: brasenova@zissk Internet:

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital defects in SR 2008 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital

Podrobnejšie

Bod_13A_Navrh_uznesenia

Bod_13A_Navrh_uznesenia N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

Podrobnejšie

VZOR

VZOR UZNESENIA prijaté Komisiou školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK na rokovaní 17.01.2018 K bodu 1: Otvorenie. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského

Podrobnejšie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia 30.4.2018 Obec 529346 Bratislava-Nové Mesto Cas vyhotovenia 11:04:30

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn Tlačová správa Bratislava 23. 08. 2019 Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského

Podrobnejšie

Konanie o povolení vkladu do katastra na správach katastra v Žilinskom kraji v rokoch 2003, 2004, 2005 Počet návrhov na vklad P. č. Okres došlých v sl

Konanie o povolení vkladu do katastra na správach katastra v Žilinskom kraji v rokoch 2003, 2004, 2005 Počet návrhov na vklad P. č. Okres došlých v sl Konanie o povolení vkladu do katastra na správach katastra v Žilinskom kraji v rokoch 23, 24, 25 Počet návrhov na vklad došlých v sledovanom období 1. 162 1313 1254 2. 335 2615 3138 3. 1766 1436 1674 4.

Podrobnejšie

DLS (TANR) – robíme to dobre?

DLS (TANR) – robíme to dobre? DLS (TANR) robíme to dobre? 8. Pelhřimovský podvečer, 16.-17.11.2012 Záchranář v akci Mgr. Margita Vernarcová a kolektív SOP Lektor SOP OS ZZS SR Trnavská 8/A, Bratislava margita.vernarcova@emergency-slovakia.sk

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. k čiastke 2/2000 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 2/2000 BRATISLAVA 2000 K a t a s t r á l n y b u l

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

1KN.xlsx

1KN.xlsx Prehľad súborov číselných vektorových katastrálnych máp Kód KOOÚ KOOÚ Kód k.ú. K.ú. Názov mapy Platná od 106 KOOÚ Malacky 814482 Gajary KN814482_1_1 2011 106 KOOÚ Malacky 821756 Jablonové KN821756_1_1

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.:

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_051.doc

Microsoft Word - VZN_051.doc Mesto Hurbanovo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 51 o dani z nehnuteľností Mesto Hurbanovo VZN č. 51 strana č. 2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 51 o dani z nehnuteľností Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zákon č. 180 / 1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (v znení č. 131/199

Zákon č. 180 / 1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (v znení č. 131/199 Zákon č. 180 / 1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (v znení č. 131/1996 Z. z., 80/1998 Z. z., 219/2000 Z. z., 193/2001 Z.

Podrobnejšie

kcp

kcp u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f 3305 3001 ~ 6 1731,) 6 2001 ~ 6 3307 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 701

Podrobnejšie

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf ŠPIRÁCIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Platnosť od 1. septembra do 13. októbra 2017 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU Tvárnice SIMPLE BLOCK tehlová okrová Tvárnice HX 1/20/AF HX 2/20/AF HX 3/20/AF HX 1/30/AF

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

rkcp120

rkcp120 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0

Podrobnejšie

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10 Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 100g 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova 18 Bratislava 851

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č

Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Sokoľ č Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 7/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga

Podrobnejšie

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky parcely registra CKN parc. č. : 63 záhrada o výmere 247

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU % 2ZĽ0 AVA AŽ Tvárnice FACE BLOCK povrch štiepaný piesková tehlová

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2,3,4, a 6, 20 ods.

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 k požiarom (32 %), 31 k požiarom bez zásahu (1 %), 927

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Kontinuálne napĺňanie smerov rozvoja rezortu ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 12. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí, 53. Geodetické informační dny, Brno, 28.2. 1.3 2018 Kontinuálne napĺňanie

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2 Data Centrum Miest a Obcí Elektronické služby slovenských samospráv Miroslav Drobný prezident Občianske združenie eslovensko predseda Komisie pre informatizáciu samospráv Únia miest Slovenska poslanec

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch Predkladateľ:

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov. Vyvesené dňa: 30.11.2011 Zvesené dňa: 15.12.2011 Pavol Kuba

Podrobnejšie

ul. 29. augusta 586, Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpreda

ul. 29. augusta 586, Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpreda ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpredaj ako celok nehnuteľnosti pozemky a stavby nachádzajúce

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 k požiarom (30 %), 20 k požiarom bez zásahu (1 %), 1082 k technickým

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

pdf

pdf Vrodené chyby v SR ÚZIŠ BRATISLAVA SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-3/ Vrodené chyby v SR Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. 8 9 Tel.: /3 89 9 Drieňová 3 Fax:

Podrobnejšie

Rozbor zásahovej činnosti

Rozbor zásahovej činnosti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, 917 77 Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, 31. 1. 211 Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva

Podrobnejšie