ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU"

Prepis

1 DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA 1. ÚČASTNÍCI DOHODY 1.1. Oprávnená osoba obchodné meno : ALTER IURIS, s.r.o. sídlo : Tolstého 9, Bratislava IČO : DIČ : IČ DPH : SK zapísaný : obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 43496/B bankové spojenie : Tatra banka, a.s. IBAN : SK v zastúpení : JUDr. Martin Kucbel, konateľ (ďalej len Oprávnená osoba ) 1.2. Partner verejného sektora obchodné meno : AQUA KUBÍN, s.r.o. sídlo : Športovcov 1182/5, Dolný Kubín IČO : DIČ : DIČ DPH : SK zapísaný : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 18453/L bankové spojenie : VÚB, a.s. IBAN : SK zastúpený : Ing. Stanislavom Vilčekom, konateľ (ďalej len Partner verejného sektora ) Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 1

2 1.3. Oprávnená osoba a Partner verejného sektora uzatvárajú medzi sebou v zmysle 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len zákon o registri partnerov ) a 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len Dohoda ). 2. PREAMBULA 2.1. Vzhľadom k tomu, že: Partner verejného sektora spĺňa kritériá stanovené zákonom o registri partnerov pre právne postavenie partnera verejného sektora, Oprávnená osoba spĺňa všetky predpoklady na plnenie povinností oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov pre Partnera verejného sektora, a zároveň zmluvným stranám nie je známa žiadna prekážka, ktorá by im bránila uzavrieť túto Dohodu, tieto uzatvárajú medzi sebou Dohodu, a to za podmienok ďalej v Dohode uvedených. 3. ÚVODNÉ USTANOVENIA Účastníci dohody sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v Dohode, ktoré nebudú v príslušnej časti Dohody zadefinované inak, budú mať pre účely Dohody význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku 3 Dohody Oprávnená osoba je advokátska kancelária s obchodným menom ALTER IURIS, s.r.o., so sídlom: Tolstého 9, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 43496/B, podnikajúca/i na základe príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým zákona o advokácií, spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Dohode a je oprávnený Dohodu uzavrieť a riadne plniť záväzky v Dohode stanovené. Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 2

3 3.2. Partner verejného sektora je právnická osoba, obchodným menom AQUA KUBÍN, s.r.o., so sídlom: Športovcov 1182/5, Dolný Kubín, IČO: , založená podľa slovenského práva, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiel: Sro, vl. číslo: 18453/L. Partner verejného sektora vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky potrebné na dosiahnutie účelu sledovaného Dohodou, je oprávnený Dohodu uzavrieť a plniť si svoje záväzky v Dohode obsiahnuté Účastníci dohody sa v Dohode spoločne označujú Oprávnená osoba a Partner verejného sektora; Účastníci dohody alebo účastníci znamená ktorákoľvek z Účastníkov dohody Dohoda je táto Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora ako aj všetky právne dokumenty, ktoré túto Dohodu doplňujú a aktualizujú Plnenie povinností sú všetky služby a činnosti vrátane materiálnych výstupov z nich v súvislosti s povinnosťami oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov, a to najmä podanie návrhu na zápis údajov Partnera verejného sektora do Registra, podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, podanie návrhu na výmaz zapísaných údajov, zisťovanie Konečného užívateľa výhod a pod., ktoré sú Oprávnenou osobou poskytované, dodávané, zabezpečované pre Partnera verejného sektora v súvislosti s plnením jeho záväzkov stanovených Dohodou alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou s tým, že ich rozsah je určený v príslušných ustanoveniach Dohody a zákonom o registri partnerov Odmena je odmena Oprávnenej osoby za ňou vykonané Plnenie povinností podľa Dohody vo výške stanovenej v príslušných ustanoveniach Dohody Náklady znamenajú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady a výdavky Oprávnenej osoby vzniknuté pri Plnení povinností Konečný užívateľ výhod má význam v zmysle 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Register sa pre účely tejto Dohody rozumie register partnerov verejného sektora "zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa pre účely tejto Dohody rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva sa pre účely tejto Dohody rozumie zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého Partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa 2 ods. 1 písm. a) Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 3

4 prvého bodu zákona o registri partnerov alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o registri partnerov Osoba je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba odlišná od Účastníkov dohody Dôverné informácie majú význam uvedený v Dohode. 4. PREDMET DOHODY 4.1. Na základe Dohody sa: Oprávnená osoba zaväzuje poskytovať Partnerovi verejného sektora počas doby trvania Dohody Plnenie povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov, a to v rozsahu a za podmienok v Dohode uvedených, a zároveň Partner verejného sektora sa zaväzuje platiť Oprávnenej osoby za ním poskytované Plnenie povinností Odmenu, a to výške, spôsobom a za podmienok v Dohode uvedených. 5. ROZSAH PLNENIA POVINNOSTÍ 5.1. V zmysle bodu Dohody Plnením povinností je plnenie povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov, a to spôsobom a za podmienok vopred dohodnutom účastníkmi Dohody a určenom všeobecne záväznými predpismi, najmä zákonom o registri partnerov Predmetom záväzku Oprávnenej osoby v zmysle bodu Dohody je Plnenie povinností Oprávnenou osobou najmä v nasledovnom rozsahu: pripravovať, podávať a autorizovať návrh na zápis údajov do Registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov v zmysle zákona o registri partnerov (ďalej len návrhy na zápis ), vypracovávať a autorizovať prílohy vyžadované zákonom o registri partnerov k návrhom na zápis, Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 4

5 vykonávať akékoľvek úkony v súlade so všeobecne záväznými predpismi smerujúce k identifikácii a overeniu identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, vypracovávať oznámenie o overení identifikácie Konečného užívateľa výhod, oznamovať Partnerovi verejného sektora zmenu zapísaných údajov v Registri, o ktorých sa dozvedela, zaobstarať si všetky dostupné informácie o predmete zápisu do Registra a tieto vyhodnotiť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, podávať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. 6. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV DOHODY 6.1. Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii Konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do Registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora Partner verejného sektora je povinný poskytnúť Oprávnenej osoby všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov Oprávnenej osoby stanovených Dohodou, zákonom o registri partnerov, zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na Plnenie povinností Partner verejného sektora je povinný včas informovať Oprávnenú osobu o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie riadneho a včasného Plnenia povinností Oprávnenej osoby stanovených Dohodou a zároveň za týmto účelom poskytovať Oprávnenej osobe potrebné písomnosti Ak sa Účastníci dohody nedohodnú inak, Oprávnená osoba je povinná Partnera verejného sektora písomne informovať o úkonoch uskutočnených pri plnení jeho Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 5

6 záväzkov stanovených Dohodou a prípadne zaslať zoznam uskutočnených úkonov len vtedy, ak o to Partner verejného sektora požiada Oprávnená osoba je povinná bezodkladne informovať Partnera verejného sektora o zmenách údajov zapísaných v Registri, o ktorých sa dozvie Partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať Oprávnenú osobu o zmene údajov zapísaných v Registri, a to najmä údajov týkajúcich sa Konečného užívateľa výhod a za týmto účelom bezodkladne odovzdať Oprávnenej osobe všetky potrebné písomnosti Oprávnená osoba je povinná identifikovať Konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do Registra a následne overovať identifikáciu Konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny Konečného užívateľa výhod, k 31. decembru kalendárneho roka, v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou, v súvislosti s plnením zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne ,- Eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pre plnením zo Zmluvy Bez toho, aby boli dotknuté body 6.3., 6.4. a 6.7. Dohody je Partner verejného sektora na žiadosť Oprávnenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť Oprávnenej osobe všetky dostupné a nevyhnutné informácie a písomnosti v súvislosti so splnením povinnosti Oprávnenej osoby v zmysle bodu Dohody Partner verejného sektora je povinný na žiadosť Oprávnenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť Oprávnenej osobe všetky dostupné a nevyhnutné informácie a písomnosti v súvislosti so splnením povinnosti Oprávnenej osoby v zmysle bodu Dohody Partner verejného sektora sa zaväzuje Oprávnenú osobu bezodkladne a v dostatočnom predstihu informovať o uzatváraní Zmluvy alebo o plánovaní jej zmeny. Toto informovanie sa musí uskutočniť najneskôr päť dní pred uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou. Partner verejného sektora je povinný na žiadosť Oprávnenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť Oprávnenej osobe všetky dostupné a nevyhnutné informácie a písomnosti (vrátane plánovaného znenia Zmluvy alebo jej zmeny) v súvislosti so splnením povinnosti Oprávnenej osoby v zmysle bodu Dohody Partner verejného sektora sa zaväzuje Oprávnenú osobu bezodkladne a v dostatočnom predstihu informovať o plnení zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne ,- Eur za 30 dní. Toto informovanie sa musí uskutočniť najneskôr päť dní pred prijatím plnenia v zmysle predchádzajúcej vety. Partner verejného sektora je povinný na žiadosť Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 6

7 Oprávnenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť Oprávnenej osobe všetky dostupné a nevyhnutné informácie a písomnosti v súvislosti so splnením povinnosti Oprávnenej osoby v zmysle bodu Dohody Oprávnená osoba je povinná odovzdať Partnerovi verejného sektora všetky písomnosti ňou získané pri plnení záväzkov stanovených Dohodou, a to najmä potvrdenie v elektronickej podobe o vykonaní zápisu navrhovaných údajov, oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu, dokumenty o zmene údajov zapísaných do Registra a pod Účastníci dohody sa dohodli a súhlasia, že Partner verejného sektora udelí Oprávnenej osoby na účely Plnenia povinností podľa tejto Dohody osobitnú plnú moc s obsahom navrhnutým Oprávnenou osobou a vopred schváleným Partnerom verejného sektora. 7. ODMENA 7.1. Účastníci dohody sa dohodli, že Odmena pre Oprávnenú osobu je zahrnutá v paušálnej odmene v zmysle zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva zo dňa Účastníci dohody sa dohodli, že výška Odmeny môže byť zmenená po vzájomnej dohode oboch účastníkov dohody v závislosti od množstva poskytnutých Právnych služieb počas doby trvania Dohody. 8. TRVANIE DOHODY 8.1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú Dohodu možno predčasne zrušiť buď dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo účastníkov dohody s výpovednou lehotou 1 (slovom: jeden) mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 9. MLČANLIVOSŤ 9.1. Pri dodržaní odseku 9.2. Dohody v súvislosti so všetkými informáciami, o ktorých sa Účastníci dohody dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Dohodou, a ktoré sú označené ako dôverné, alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 7

8 obchodné alebo podnikateľské tajomstvo druhej zmluvnej strany sprístupnenými druhej strane (ďalej len Dôverné informácie ), každý Účastník dohody bude: počas trvania Dohody, ako aj počas dvoch rokov po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a pokiaľ to nie je pre účely Dohody nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať, zabezpečí, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené dodrží záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku 9. Dohody Ustanovenia bodu 9.1. Dohody sa nevzťahujú na žiadne Dôverné informácie, ktoré: sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci Účastníkov dohody, sú alebo boli odhalené prijímajúcou stranou samostatne, boli známe jednému z Účastníkov dohody ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej boli poskytnuté treťou stranou, sú sprístupňované tretím stranám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre oboch Účastníkov dohody ustanoveniami bodov 9.1. a 9.2. Dohody nedotknuté. 10. VYHLÁSENIA Oprávnená osoba a Partner verejného sektora týmto vyhlasujú, že: Oprávnená osoba nie je zároveň Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a Oprávnenej osoby nie je tá istá fyzická osoba, Oprávnená osoba nemá v súčasnosti akýkoľvek vzťah k Partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mal spochybniť jej nestrannosť, najmä že nie je personálne alebo majetkovo prepojená s Partnerov verejného sektora. Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 8

9 11. POŽIADAVKA PÍSOMNEJ FORMY Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Dohody vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu. 12. KOMPLEXNÁ DOHODA Dohoda predstavuje jediný a úplný dohovor Účastníkov dohody ohľadne predmetu Dohody, pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory Účastníkov dohody ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Dohody. 13. OZNÁMENIA Účastníci dohody sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Oprávnenou osobou v súvislosti s plnením záväzkov Oprávnenej osoby podľa podmienok Dohody, podávania správ alebo odporúčaní v rámci plnenia záväzkov podľa Dohody boli zo strany Oprávnenej osoby určení títo oprávnení zástupcovia: JUDr. Martin Kucbel, partner, konateľ JUDr. Pavol Vaš, partner, konateľ ako aj niektoré ďalšie osoby, ktoré môžu byť Oprávnenou osobou počas trvania Dohody priebežne menované Účastníci dohody sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Partnerom verejného sektora v súvislosti s plnením záväzkov Partnera verejného sektora podľa podmienok Dohody, podávania správ alebo odporúčaní v rámci plnenia záväzkov podľa Dohody boli zo strany Partnera verejného sektora určení títo oprávnení zástupcovia: Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 9

10 ako aj niektoré ďalšie osoby, ktoré môžu byť Partnerom verejného sektora počas trvania Dohody priebežne menované Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať alebo ktorý bude povolený na základe Dohody, musí byť v písomnej forme a bude sa pokladať za doručené alebo vykonané ak bolo osobne doručené poverenému zástupcovi toho Účastníka dohody, ktorému je určené, alebo ak bolo poslané doporučeným listom alebo prostredníctvom faxu danému účastníkovi na nasledovné adresy resp. tel./ fax. kontakty: Oprávnená osoba kontaktná adresa : Tolstého 9, Bratislava kontaktné tel. číslo : / 2 / kontaktný Partner verejného sektora kontaktná adresa :... kontaktné tel. číslo :... kontaktný ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU Účastníci dohody sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto Dohody sa bude riadiť ustanoveniami 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 10

11 15. ZMLUVNÉ POKUTY Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade, ak Partner verejného sektora poruší svoje zmluvné povinnosti v zmysle bodov 6.4., 6.7., 6.9., 6.10., alebo Dohody, zaväzuje sa Partner verejného sektora zaplatiť Oprávnenej osobe zmluvnú pokutu vo výške sankcie (pokuty) udelenej Oprávnenej osobe na to príslušným orgánom v súvislosti s porušením jej povinností ako oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov, ale to len v prípade, ak táto sankcia (pokuta) bola Oprávnenej osobe udelená za také porušenie povinností Oprávnenej osoby, ktoré priamo súvisí s porušením zmluvnej povinnosti Partnera verejného sektora uvedenej v tomto bode Dohody Partner verejného sektora je povinný zmluvnú pokutu v zmysle bodu Dohody zaplatiť až po právoplatnosti rozhodnutia (do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia) o udelení sankcie (pokuty) Oprávnenej osobe vydaného príslušným orgánom Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Oprávnenej osoby domáhať sa náhrady škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Vzťahy zmluvných bližšie neupravené Dohodou sa upravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky Dohoda je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch. Partner verejného sektora obdrží po podpise Dohody 1 (slovom: jeden) rovnopis, Oprávnená osoba 1 (slovom: jeden) rovnopis Dohody a 1 (slovom: jeden) rovnopis bude vyhotovený pre účely návrhu na zápis do Registra Zmena Dohody je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch Účastníkov dohody Dohoda je uzavretá podpisom oboch Účastníkov dohody Účastníci dohody si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu účastníkov dohody zbavenú akýchkoľvek omylov, na základe čoho pripájajú Účastníci dohody svoje podpisy. Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 11

12 za Oprávnenú osobu: za Partnera verejného sektora: podpis :... podpis :... meno : JUDr. Martin Kucbel meno : Ing. Stanislav Vilček funkcia : konateľ a advokát funkcia : konateľ dátum : v Bratislave, 2017 dátum : v Dolnom Kubíne,.2017 Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Strana 12

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

dohoda o plnení povinností.docx

dohoda o plnení povinností.docx DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY uzavretá podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami Objednávateľ: Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Podrobnejšie

ZML 199_2016

ZML 199_2016 1 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Objednávateľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: IČO: 31 701

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz ďalej len ( Zmluva ) medzi Prevádzkovateľ: Obchodné meno/názov: Obec Plechotice Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Štatutárny orgán: PaedDr. Marek Andráš, starosta IČO: 00331821 (ďalej len Prevádzkovateľ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení Článok I. Zmluvné strany Obchodné meno: Zapísaný:

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 2017/13/17 Partner 1: Bratislavská organizácia cestovného ruchu Sídlo: Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 349, 810 00 Bratislava

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registratorska_zmluva_dodatok_01_fin (002)_revDL

Microsoft Word - Registratorska_zmluva_dodatok_01_fin (002)_revDL DODATOK Č. 1 k REGISTRÁTORSKEJ ZMLUVE Tento dodatok (ďalej len Dodatok ) k Registrátorskej zmluve je uzatvorený v zmysle ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx Verifikačný dokument Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_ VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora OPRÁVNENÁ OSOBA: Silken Legal - advokátska kancelária s.r.o. Sídlo: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Podrobnejšie

ZMLUVA_O_VYK._AUDITU_BA_2018

ZMLUVA_O_VYK._AUDITU_BA_2018 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v z.n.p. a 23 ods.5 zákona č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

10_ ZMLUVA_Slovenský historický ústav v Ríme

10_ ZMLUVA_Slovenský historický ústav v Ríme Zmluva o bezpečnostnotechnických službách a o poskytovaní pracovnej zdravotnej službe uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. /Obchodného zákonníka/ medzi: Future Facility, s.r.o. So

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifik

Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifik Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa (Názov, adresa a

Podrobnejšie

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Z IML U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. Zml

Z IML U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. Zml Z IML U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany: číslo zmluvy : 201714 (ďalej len zmluva

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Číslo zmluvy odberateľa: 44/2019/Od.E Číslo zmluvy dodávateľa:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej l

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej l Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len Zmluva ) I. Zmluvné strany 1. CREDIT AUDIT, s.r.o.

Podrobnejšie

210

210 . Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 18/043 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

Výskumné pracovisko:

Výskumné pracovisko: Zmluva o spolupráci Zmluvné strany: 1) Slovenská technická univerzita v Bratislave štatutárny zástupca: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava Právna forma: verejná

Podrobnejšie

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. (ďalej len Zmluva ) Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 860 637, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva")

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") 1.1. Poskytovateľ: Heldis, s. r. o. Adresa sídla uchádzača:

Podrobnejšie

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zm

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zm Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 27.07.2005 podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatkov č. 1 3 Zmluvné strany Prenajímateľ: Bratislavský samosprávny

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších pre

I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších pre I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len" OZ") medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPRACOVANÍ MIEZD uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka, najmä podľa 269, odseku 2 Obchodného zákonníka medzi na jednej strane (ďalej len dod

ZMLUVA O SPRACOVANÍ MIEZD uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka, najmä podľa 269, odseku 2 Obchodného zákonníka medzi na jednej strane (ďalej len dod ZMLUVA O SPRACOVANÍ MIEZD uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka, najmä podľa 269, odseku 2 Obchodného zákonníka medzi na jednej strane (ďalej len dodávateľ ) LJG s.r.o., Mamateyova 8, 851 04 Bratislava

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak je riadne a úplne vyplnené podľa nižšie uvedených pokynov)

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Obchodné právo prednášky k predmetu Právo 2/7 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Obchodno - záväzkové vzťahy Obsah právnej úpravy : účastníci obchodno

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty DODATOK Č. 4 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE DEPOZITNÉ PRODUKTY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. Dodatok č. 4 k POP fyzická osoba nepodnikateľ Zverejnený 12. 7. 2019 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Produktové

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania ITMS kód projektu: 26250120013 TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2017 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník ) Objednávateľ: Názov: Základná škola Zastúpené:

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95 Obchodná verejná súťaž: Systém sledovania technológie a kontrola vstupu do CS a CAG vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ust. 29 ods.

Podrobnejšie

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva Mandátna zmluva uzavretá v zmysle ust. 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami: (ďalej len Zmluva ) Mandant: Obec Kráľovičove

Podrobnejšie

ELGAS, k.s., Robotnícka 2271, Považská Bystrica Korešpondenčná adresa: Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva twkobel, a.s,,' ' ^ j SPIŠSK

ELGAS, k.s., Robotnícka 2271, Považská Bystrica Korešpondenčná adresa: Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva twkobel, a.s,,' ' ^ j SPIŠSK Pekná cáaa'6~8s+ -52-Bfatisteva------ twkobel, a.s,,' ' ^ j 052 01SPIŠSKÁ NOVÁ VES eigňs č.jedn.: typ J k. j _p jdatok k zmluve o združenej dodávke plynu DOŠLO PŇA: /./o /j VYBAVÍ: fjíž (A uzavretá m edzi

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie