PHÚ schválený xls

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PHÚ schválený xls"

Prepis

1 Plán hlavných úloh Ministerstva školstva na rok 2007 (schválené 2. GPM dňa ) P.č. Názov úlohy Predkladá Termín prerokovania PVM v Termín predloženia na rokovanie vlády Termín predloženia Poznámka na prerokovanie Výboru NR, NR 1. Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády KVSÚ január január - Výbor NR na základe bodu B.a) na podmienky rezortu školstva pre súčasné uznesenia Výboru NR volebné obdobie pre vzdelanie, mládež, vedu a šport č. 6 z Opatrenia, ktoré ministerstvo školstva pripravuje v oblasti vzdelávania, výskumu, mládeže a športu a harmonogram ich realizácie spolu s predpokladaným odhadom finančných prostriedkov potrebných na ich implementáciu v súčasnom volebnom období 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších KVSÚ január január - Výbor NR na základe bodu B.b) uznesenia Výboru NR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport č. 6 z SVŠ december 2006 február - RVVS, LRV, vláda na základe bodu A.8/8.1., C.12, C.18, C.20, C.23 Prioritných úloh MŠ na 4. Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v Š december 2006 január - RVVS, vláda na základe bodu A.1/1.1. nadväznosti na prípravu detí na vstup do Prioritných úloh MŠ na základnej školy 5. Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme Š december 2006 január - vláda na základe bodu A.3/3.3. Prioritných úloh MŠ na 6. Stratégia popularizácie vedy v spoločnosti SVT december 2006 január - vláda na základe bodu C.39 Prioritných úloh MŠ na 7. Rozpis schváleného rozpočtu kapitoly MŠ na SFR január rok Správa o plnení úloh, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v do roku 2007 ODM január február - vláda na základe bodu B.4. uznesenia vlády č z Strana 1

2 9. Návrh dlhodobého zámeru štátnej vednej a SVT január apríl - vláda na základe bodu A.10/10.2. technickej politiky do roku 2015 Prioritných úloh MŠ na 10. Plán zahraničných pracovných ciest a SMS január pracovných návštev na rok Finančné vyhodnotenie zahraničných pracovných SMS január ciest a pracovných návštev za rok Koncepcia vzdelávania zamestnancov OÚ január Ministerstva školstva 13. Informácia o použití finančných prostriedkov zo OÚ február na základe Kolektívnej sociálneho fondu za rok 2006 a návrh rozpočtu sociálneho fondu na rok 2007 zmluvy medzi MŠ a ZV OO SLOVES MŠ 14. Návrh programov APVV na podporu vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti prostredníctvom projektov vedy a výskumu na obdobie Návrh na výskumno-vzdelávací program APVV na prepojenie vzdelávacích inštitúcií s podnikateľským prostredím malých a stredných podnikov na obdobie Návrh na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2006 SVT február marec - vláda na základe bodu B.3/3.1. Prioritných úloh MŠ na roky SVT február marec - vláda na základe bodu C.26 Prioritných úloh MŠ na SŠSŠ február február - vláda 17. Návrh vyhlášky MŠ o školskom stravovaní Š február na základe 42 zákona č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších 18. Koncepcia špeciálno-pedagogického poradenstva Š február február - vláda na základe bodu C.8/8.2. Prioritných úloh MŚ na 19. Koncepcia integrovaného pedagogickopsychologického Š február február - vláda na základe bodu C.8/8.3. poradenského systému a jeho implementácie do praxe Prioritných úloh MŚ na 20. Legislatívny zámer návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní OĎV február marec - LRV, vláda na základe bodu A.9/9.1. Prioritných úloh MŠ na 21. Legislatívny zámer návrhu zákona o športe SŠSŠ február marec - LRV, vláda na základe bodu A.12/12.3. Prioritných úloh MŠ na Strana 2

3 22. Správa o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v rezorte školstva za rok Správa z vykonaných kontrol vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania ustanovení zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 24. Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času v znení neskorších 25. Návrh vyhlášky Ministerstva školstva č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších 26. Koncepcia základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu týchto škôl 27. Návrh systému koordinácie odborného vzdelávania pre trh práce 28. Návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní 29. Zásady návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii 30. Smernica na financovanie žiaka a študenta zo sociálne znevýhodneného prostredia 31. Smernica na financovanie podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení OK február február - Úrad vlády - sekcia kontroly OK február na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 843 z uverejniť na intranete MŠ ODM marec na základe bodu A.11/11.2. Prioritných úloh MŠ na ODM marec na základe bodu A.11/11.2. Prioritných úloh MŠ na Š marec marec - vláda na základe bodu C.1. Prioritných úloh MŠ na Š marec na základe bodu C.5/5.1. Prioritných úloh MŠ na Š marec na základe bodu C.5/5.2. Prioritných úloh MŠ na SVŠ Š, SVŠ, SFR marec marec na základe bodu C.8/8.4. Prioritných úloh MŠ na Š, SFR marec na základe bodu C.11. Strana 3

4 32. Smernica na financovanie vzdelávacích Š, ODM marec na základe bodu C.10. poukazov 33. Koncepcia profesijného rozvoja Š marec nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kariérnom systéme 34. Koncepcia rozvoja domovov mládeže a zariadení Š marec školského stravovania 35. Vytvorenie a podpora špecifických modulov vzdelávania pre malé a stredné podniky 36. Návrh najúspešnejšieho projektu vytvorenia Národného centra európskych štúdií SVŠ marec na základe bodu C.22. Prioritných úloh MŠ na SVŠ marec na základe bodu C.15. Prioritných úloh MŠ na rok Koncepcia Centrálneho informačného portálu SVT marec na základe uznesenia vlády č. 557 z Metodické opatrenia MŠ pre finančnú podporu vytvárania technologických inkubátorov vo väzbe na podnikateľskú sféru 39. Návrh štátnych programov výskumu, návrhu nových pravidiel pre fungovanie systému štátnych programov a vývoja a návrhy štatútu rád štátnych programov výskumu a vývoja 40. Návrh programov APVV so zameraním na aplikovaný výskum, jeho väzby na inovácie, rozvoj malého a stredného podnikania, vytváranie technologických parkov, riešenie technológií a služieb pre podnikateľské subjekty 41. Správa o stave výskumu a vývoja v s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov SVT marec na základe bodu C.27. Prioritných úloh MŠ na SVT marec máj - rada vlády júl - vláda na základe bodu C.35 Prioritných úloh MŠ na SVT marec apríl - vláda na základe bodu C.31/31.2. Prioritných úloh MŠ na SVT marec apríl - vláda na základe bodu C.37 Prioritných úloh MŠ na 42. Koncepcia Týždňa vedy na Slovensku SVT marec na základe bodu C.33. Prioritných úloh MŠ na 43. Návrh postupu pri výstavbe viacúčelovej športovej haly s využitím na hokej SŠSŠ marec apríl - vláda Strana 4

5 44. Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných Š apríl apríl - RVVS, vláda na základe bodu C.3. menšín Prioritných úloh MŠ na 45. Správa o činnosti SAV zameraná na plnenie vecnej orientácie výskumu 46. Informácia o stave budovania Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko SVT apríl máj - vláda na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 318 z SVŠ apríl máj - vláda na základe úlohy B.3. uznesenia vlády č. 466 z Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a SVŠ apríl máj - vláda dopĺňa nariadenie vlády č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii 48. Návrh záverečného účtu kapitoly MŠ za rok SFR apríl podľa usmernenia MF Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce za rok SMS apríl Výročná správa o stave vysokého školstva za rok Vyhodnotenie kontrolnej činnosti v rezorte školstva za rok 2006 SVŠ apríl máj - vláda na základe 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách OK apríl úloha vyplýva zo zamerania kontrolnej činnosti - uverejniť na intranete MŠ 52. Návrh Pedagogicko-organizačných pokynov na Š apríl školský rok 2007/ Návrh implementácie Európskeho kvalifikačného SEZ apríl máj - vláda na základe bodu C.60. rámca v podmienkach Slovenskej republiky Prioritných úloh MŠ na 54. Akčný plán realizácie úloh, ktoré vyplývajú zo Š apríl Stratégie informatizácie regionálneho školstva 55. Vyhodnotenie plánov práce priamoriadených rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2006 PRPO, PRRO apríl 56. Vyhodnodenie činnosti PHARE za rok 2006 SEZ máj pravidelne ročne predkladaná správa 57. Národný program reforiem vo vzdelávaní s SEZ máj na základe bodu C.43 využitím financovania jeho realizácie zo Prioritných úloh MŠ na štrukturálnych fondov EÚ Strana 5

6 58. Správa o činnosti zástupcov Ministerstva školstva vo výboroch a pracovných skupinách Rady EÚ a európskych komisiách a prípravy materiálov na ich rokovanie a na rokovanie COREPER vrátane plnenia úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní v podmienkach MŠ 59. Návrh národného programu pre učiace sa regióny 60. Koncepcia dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania SEZ máj OĎV máj na základe uznesenia vlády č. 557 z Š máj máj - RVVS, vláda na základe bodu A.7. Prioritných úloh MŠ na 61. Návrh novely vyhlášky MŠaV č. 196/1994 Š máj Z.z. o domovoch mládeže 62. Návrh novely vyhlášky MŠaV č. 245/1993 Š máj Z.z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 63. Legislatívny zámer návrhu zákona o výchove a Š máj august - LRV, vláda na základe bodu A.6. vzdelávaní Prioritných úloh MŠ na 64. Legislatívny zámer návrhu zákona o postavení pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Š máj august - LRV, vláda na základe bodu A.3/3.4. Prioritných úloh MŠ na 65. Legislatívny zámer návrhu zákona o mládeži ODM máj august - LRV, vláda na základe bodu A.11/ Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov a o čerpaní finančných prostriedkov 67. Správa z realizácie výkonu štátneho dohľadu v roku 2006 pri financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení podľa 8 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších SVT máj jún - vláda na základe bodu C.38 Prioritných úloh MŠ na OK máj uverejniť na intranete MŠ Strana 6

7 68. Správa o účasti na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku Štúdia pre aplikáciu systému manažérstva kvality pre VŠ 70. Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 71. Vyhodnotenie generálnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry 72. Návrh vyhlášky MŠ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ č. 510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení neskorších SEZ jún pravidelne ročne predkladaná správa SVŠ jún na základe bodu C.17. Prioritných úloh MŠ na Š jún jún - RVVS, vláda na základe bodu A.2/2.3. Prioritných úloh MŠ na Š jún na základe bodu A.2./2.1. Prioritných úloh MŠ na Š jún na základe bodu A.2/2.2. Prioritných úloh MŠ na 73. Koncepcie rozvoja športu SŠSŠ jún september - vláda na základe bodu A.12/12.2. Prioritných úloh MŠ na 74. Návrh zákona o športe SŠSŠ jún september - LRV, vláda 75. Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní OĎV jún september - LRV, vláda 76. Zásady návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších 77. Návrh nového štátneho programu rozvoja infraštruktúry na základe bodu A.12/12.3. Prioritných úloh MŠ na na základe bodu A.9/9.1. Prioritných úloh MŠ na SVT jún na základe bodu A.10/10.3. Prioritných úloh MŠ na SVT jún júl - vláda na základe bodu B.3/3.1. Prioritných úloh MŠ na Strana 7

8 78. Návrh štátneho programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja - Národné výskumné centrá a návrh štatútu rady štátneho programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja SVT jún júl - vláda na základe bodu C.36 Prioritných úloh MŠ na rok Systém hodnotenia a financovania výskumných SEZ, SVT jún na základe bodu C.34/34.1. aktivít z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (výskum a vývoj) priroitných úloh MŠ na 80. Vyhodnotenie maturitných skúšok v školskom Š júl v spolupráci s ŠPÚ a KŠÚ roku 2006/ Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších 82. Zásady návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších SVT august november - RVVS, LRV, vláda Š 83. Správa o výsledku hospodárenia kapitoly MŠ SFR za I. polrok Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania august september Š september september - RVVS, vláda na základe bodu A.10/10.3. Prioritných úloh MŠ na na základe bodu C.8/8.1. Prioritných úloh MŠ na 85. Návrh informačného systému v športe SŠSŠ september na základe bodu C.53 Prioritných úloh MŠ na rok Návrh systému starostlivosti o športovo - talentovanú mládež 87. Správa o dosiahnutých výsledkoch a prínosoch účasti pracovísk na vedeckom programe CERN 88. Návrh zákona o postavení pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení SŠSŠ september na základe bodu C.54 Prioritných úloh MŠ na SVT september október - vláda na základe bodu C.1 uznesenia vlády č. 791 z Š október december - LRV, vláda 89. Návrh zákona o mládeži ODM október december - LRV, vláda na základe bodu A.3/3.4. Prioritných úloh MŠ na na základe bodu A.11/11.3. Strana 8

9 90. Návrh zákona o výchove a vzdelávaní Š október december - RVVS, LRV, vláda 91. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 92. Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky 93. Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších súťažiach v školskom roku 2006/2007 Š október december - RVVS, LRV, vláda na základe bodu A.6. Prioritných úloh MŠ na SVŠ, SAK október november - vláda na základe čl. 1 ods. 5 Štatútu AK schválený uznesením vlády č z SAK doručí správu začiatkom októbra SVŠ Š október materiál má informatívny charakter 94. MONITOR : správa o priebehu a Š október výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 95. Výročná správa o hodnotení projektov APVV SVT október november - vláda na základe bodu C.38 Prioritných úloh MŠ na 96. Správa o stave školských knižníc za rok 2006 Š november 97. Správa o stave školstva v Slovenskej republike, hodnotenie plnenia úloh a spresnenie programu a realizačného plánu na obdobie ďalších dvoch rokov 98. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky Zásady návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1997 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení neskorších 100. Informácia o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci Š november december - vláda na základe bodu C.3. uznesenia vlády č z ODM november december - RVVS, vláda OĎV november január zákon marec zákon - vláda na základe bodu A.11/11.1. na základe bodu A.9/9.2. Prioritných úloh MŠ na SVT november pravidelne ročne predkladaná informácia Strana 9

10 101. Stratégia podpory medzinárodnej vedeckotechnickej SVT november na základe bodu C.46 spolupráce členstiev Slovenska v Prioritných úloh MŠ na medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja na príslušný rozpočtový rok 102. Výsledky štatistických zisťovaní o výskume a SVT november materiál má informatívny vývoji za rok Legislatívny zámer návrhu zákona o finančnej podpore práce s mládežou na úrovni miest a obcí 104. Koncepcia na doriešenie prenesenia výkonu štátnej správy na orgány územnej samosprávy 105. Informácia o stave kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a odbornosti vyučovania v regionálnom školstve 106. Edičný plán učebníc a nevyhnutné Š psychodiagnostické testy 107. Informácia o úrovni prípravy absolventov vysokých škôl na výkon učiteľského povolania charakter na základe bodu A.11/11.4. Prioritných úloh MŠ na ODM december február LRV, apríl zákon vláda jún zákon - LRV, vláda Š december na základe bodu C.9. Š december na základe bodu A.3/3.2. december SVŠ december na základe bodu A.3/ Informácia o čerpaní štrukturálnych fondov v SEZ december pravidelne ročne rezorte školstva za rok 2006 predkladaná informácia 109. Návrhy kontraktov medzi Ministerstvom školstva KVSÚ, SMS, december na základe bodu B.1. a priamoriadenými rozpočtovými a SVŠ, Š, uznesenia vlády č príspevkovými organizáciami na rok 2008 SŠSŠ, SVT, z OÚ, ODM, SEZ 110. Plány hlavných úloh priamoriadených rozpočtových a príspevkových organizácií na rok Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády - IV. volebné obdobie v podmienkach rezortu školstva PRRO, PRPO KM december december 112. Zriadenie Národného Inštitútu mládeže ODM december december - vláda na základe bodu C.56 Prioritných úloh MŠ na Strana 10

11 Poznámka KM - kancelária ministra KVSÚ - kancelária vedúceho služobného úradu SFR - sekcia financovania a rozpočtu SMS - sekcia medzinárodnej spolupráce SVŠ - sekcia vysokých škôl SEZ - sekcia európskych záležitostí Š - sekcia regionálneho školstva SŠSŠ - sekcia štátnej starostlivosti o šport SVT - sekcia vedy a tecniky OK - odbor kontroly OÚ - osobný úrad OL - odbor legislatívny OP - odbor právny OHS - odbor hospodárskej správy OUS - odbor účtárne a styku so Štátnou pokladnicou OVA - odbor vnútorného auditu OMP - odbor masmediálnej politiky OĎV - odbor ďalšieho vzdelávania ODM - odbor detí a mládeže SAK - Sekretariát Akreditačnej komisie OVO - odbor pre verejné obstarávanie OI - odbor informatiky SAKĎV - Sekretariát akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie PRRO - priamoriadené rozpočtové organizácie PRPO - priamoriadené príspevkové organizácie APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja Strana 11

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

Zákon o OVP

Zákon o OVP Príloha č. 1 Charakteristika súčasnej právnej úpravy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

Podrobnejšie

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 5751 0176. fax: +421 2 5751

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

2007-MS-VUDPaP

2007-MS-VUDPaP K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2007 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 10. júna 2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 Predkladá: Ing. Ľubica Benická Hlavná kontrolórka

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny ku skvalitneniu výskumu v oblasti BOZP RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD. Konferencia Aktuálne otázky BOZP 2017 06. - 08.11.2017,

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS Základné

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009 ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

M e t o d i k a o v e r o v a n i a

M e t o d i k a   o v e r o v a n i a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR V y h o d n o t e n i e experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016 Gestorský útvar: Sekcia

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

2007_01_R

2007_01_R Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z 1. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29. 10. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 423 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint 1 S Y S T É M O V É O P A T R E N I A V R Á M C I O P V a I N Á R O D N É P R O J E K T Y C V T I S R J Á N T U R Ň A OBSAH 2 POSLANIE A ČINNOSŤ CVTI SR BEŽIACE NÁRODNÉ PROJEKTY CVTI SR V RÁMCI OP VaV

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci,

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

Školská komisia

Školská komisia Školská komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Košice: 24.03.2017 Číslo: 1999/2017/OSK- Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk Telefón: 055/7268 260 Fax: 055/7268 249

Podrobnejšie

Názov úlohy

Názov úlohy NR Identifikácia pripravovaných legislatívnych aktivít, ktoré majú najväčší dosah na neziskový sektor a občiansku spoločnosť, ponecháva MŽP na zváženie členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Trnave Konferencia KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE Povinnosť či príležitosť pre samosprávu? - 23. januára 2018, Bratislava Komunitný plán sociálnych služieb KPSS mesta Trnavy

Podrobnejšie

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ , K R I T É R I Á a ostatné

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ ,  K R I T É R I Á a ostatné Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk K R I T É R I Á a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na

Podrobnejšie

K O N T R A K T

K O N T R A K T K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na rok 2014 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Dunajská Streda, Októbrová 1511/48, 929 01 Telefón +421

Podrobnejšie

Cielená príprava žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium

Cielená príprava žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium Inštitucionálna stratégia vytvárania inkluzívneho prostredia Elena Mendelová Univerzita Komenského v Bratislave Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Seminár : Podmienky na štúdium študentov

Podrobnejšie

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á C H A R A K T E R I S T I K A J U D r. A n t o n Š k r e k o, P h D. Dátum a miesto narodenia: 21.08.1979 v Trnave Vzdelanie: 2003 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

Obec Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 6 ods. 2 a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

Podrobnejšie

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD Materiál na rokovanie OZ vo Vinosadoch (N á v r h ) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinosady č. /2013 z... apríla 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy,

Podrobnejšie

GYMNÁZIU A

GYMNÁZIU A GYMNÁZIUM A.H. ŠKULTÉTYHO VEĽKÝ KRTÍŠ P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÉHO PORADCU NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 VÝCHOVNÝ PORADCA: MGR: LÍVIA CIBUĽOVÁ 4 ročné gymnázium Hlavné úlohy Úlohy vyplývajúce z POP na aktuálny

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

K O N T R A K T č

K O N T R A K T č K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciou IUVENTA na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži pre rok 2015 Tento kontrakt sa uzatvára v zmysle uznesenia

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Sveda

Microsoft PowerPoint - Sveda Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF Dušan Šveda Žilina, 9. februára 2016 Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 1 Hlavné ciele činnosti SMS - vytvorenie

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Pripravovaná legislatíva zákon o cestnej doprave Ing. Hana Jurkovičová, PhD. 1. december 2018, Wellness Hotel Chopok 28. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej

Podrobnejšie

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na r

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na r KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na rok 2019 Preambula Tento kontrakt sa uzatvára podľa

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodným laserovým centrom na rok 2019 Preambula Ko

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodným laserovým centrom na rok 2019 Preambula Ko KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodným laserovým centrom na rok 2019 Preambula Kontrakt medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu

Podrobnejšie

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina (ďalej SSOŠ PS) v súlade s 65 ods. 1 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR Senecká 2, 902 01 Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM Riaditeľka Gymnázia v Pezinku, Senecká

Podrobnejšie

Microsoft Word - vp ,plán

Microsoft Word - vp ,plán Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a

Podrobnejšie

K O N T R A K T č

K O N T R A K T č K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ Mládež v akcii pre

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV A PODĽA 6 ODS. 12 PÍSM. C) ZÁKONA Č.

Podrobnejšie

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na Obec Záborské, 082 53 Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Novela zákona o OVP

Novela zákona o OVP Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov K legislatívnemu procesu Pracovná skupina pre tvorbu návrhu zákona o OVP: zástupcovia ministerstiev (MŠVVaŠ SR, MH SR), zástupcovia

Podrobnejšie

KONTRAKT na rok 2013

KONTRAKT na rok 2013 Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 dňa 28.2.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.6.2013 (ďalej len kontrakt a dodatok ) Čl. I Účastníci

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

OS_titulka.cdr

OS_titulka.cdr ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA k 1. 4. 2019 Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku NBS banková rada guvernér odbor kancelárie guvernéra odbor interného auditu operačného rizika a stratégie

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 26.apríla 2016 Materiál číslo: 39/2016 Návrh Všeobecne záväzn

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 26.apríla 2016 Materiál číslo: 39/2016 Návrh Všeobecne záväzn Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 26.apríla 2016 Materiál číslo: 39/2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,

Podrobnejšie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnúto

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnúto Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný predpis č. 57 Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Vnútorný

Podrobnejšie

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta dňa 20.6.2019 Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 245/2019, KTORÝM SA MENÍ A

Podrobnejšie

PRÍLOHA Č

PRÍLOHA Č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Podrobnejšie

Zxczxc

Zxczxc Platnosť od akademického roka 2012/2013 PODMIENKY POSKYTOVANIA ŠTIPENDIÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VŠEOBECNÉ PODMIENKY 1. Štipendium a pobyt zahraničných študentov štipendistov vlády Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Prioritne Doporučene

Prioritne  Doporučene Fond na podporu kultúry Cukrová 14 811 08 Bratislava Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu kultúry Fond na podporu kultúry (ďalej len fond ) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu

Podrobnejšie

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 28.06.2019 K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

Podrobnejšie

list_rekt_DG_ZG_2006_2007

list_rekt_DG_ZG_2006_2007 sekcia vysokých škôl Všetkým rektorom verejných vysokých škôl CD 2007-23663/48202-1:072 P. Magdolen 28. 11. 2007 VEC Usmernenie verejných vysokých škôl k vypracúvaniu podkladov za verejnú vysokú školu

Podrobnejšie

Erasmus praktické stáže

Erasmus praktické stáže PROGRAM EÚ NA PODPORU VYSOKOŠKOLSKEJ MOBILITY V NOVOM PROGRAMOVACOM OBDOBÍ Deň akademickej mobility a internacionalizácie III 20.11. 2012 1 Obsah Program celoživotného vzdelávania Erasmus vysokoškolská

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

clanok

clanok Napísali nám... VYHODNOTENIE 14. ROČNÍKA VALENTÍNSKEJ KVAPKY v Košiciach 09.02.2009 27.02.2009 Počet darcov krvi : 1584 Počet odberov krvi: 1 326 Počet prvodarcov: 346 Zapojilo sa 39 z 60 stredných škôl,

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA Klasifikácia elektrotechnických odborov podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z. Kód Názov Stupeň vzdelania (národná klasifikácia) 26 Elektro 2602 x 00 teoretická elektro V 2613 x 00 elektronika R,T,V 2621

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1.

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA (a) Názov študijného odboru: Odborová didaktika (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie