Znak Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Znak Ministerstvo školstva Slovenskej republiky"

Prepis

1 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje PRIEBEŽNÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK 1 pre operačný program Výskum a vývoj Prioritná os 1: Opatrenie 1.1: Infraštruktúra výskumu a vývoja Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Dátum zverejnenia výzvy: Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: Dátum ukončenia výzvy: RIS3 SK - Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, dokument schválený vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra

2 1. ÚVOD V rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzva ) môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP ) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len ERDF ) predkladať žiadosti o NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len OP VaV ), prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej len opatrenie 1.1 ). 2. CIEĽ Cieľom opatrenia 1.1 je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Cieľom výzvy je podporiť modernizáciu, obnovu a konsolidáciu výskumno-vývojovej infraštruktúry výskumných inštitúcií (pozri nižšie oprávnených žiadateľov a ich oprávnených partnerov), pričom obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí od roku 2016 slúžiť na realizáciu kvalitných výskumných a vývojových aktivít v horizonte do roku 2023, vrátane kolaboratívneho výskumu s inými výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, ako aj na realizáciu medzinárodných výskumno-vývojových aktivít v rámci Európskeho výskumného priestoru. Od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že počas rokov budú aktívni aj v rámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont Dôraz musí byť primárne kladený na kvalitný aplikovaný výskum a experimentálny vývoj a priame angažovanie špičkových vedcov zo zahraničia ako lídrov/mentorov výskumných činností, ako aj návrat špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí. Výskumné aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry budú v rokoch realizované v súlade s dokumentom Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky (tento dokument bude tvoriť prílohu č. 2 žiadosti o NFP, pričom táto príloha musí byť vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku) 2. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky/ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej aj ASFEU ) zabezpečí jeho posúdenie zo strany zahraničných expertov. Veľký dôraz je potrebné dať na zamedzenie duplicitám s už obstaranou výskumno-vývojovou infraštruktúrou z predchádzajúcich výziev OP Výskum a vývoj. Očakáva sa, že výskumno-vývojové aktivity v rokoch budú realizované už v priamej spolupráci primárne s univerzitnými vedeckými parkami/výskumnými centrami a/alebo priemyselnými podnikmi, ktoré sa stanú aj priamymi partnermi v projektoch potenciálne financovaných z následnej výzvy OP Výskum a inovácie. Spôsob tejto spolupráce, ako aj uvedenie konkrétnych potenciálnych partnerov bude potrebné popísať v opise projektu a v predmetnej prílohe. Predmetom predkladaného projektu musí byť obstaranie, dodávka, inštalácia a v prípade potreby pilotná prevádzka výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie, hardvér, softvér pre konkrétny zoznam oprávnených výdavkov pozri prílohu č. 4 k výzve). 2 Prípadné financovanie výskumno-vývojovej aktivity bude realizované z Operačného programu Výskum a inovácie v rámci následnej osobitnej výzvy na predkladanie projektov určenej pre úspešných prijímateľov z tejto výzvy. Zoznam partnerov v rámci následnej výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie bude môcť byť rozšírený aj o ďalšie subjekty, preferenčne aj o podnikateľské subjekty a inštitúcie, ktoré sú účastníkmi projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. V prípade, že úspešný žiadateľ z aktuálnej výzvy z nejakého dôvodu nezíska následný projekt financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, po dobu 5 rokov po ukončení projektu musí zabezpečiť realizáciu výskumno-vývojových aktivít, realizovaných na obstaranej výskumno-vývojovej infraštruktúre, z vlastných zdrojov. 2

3 Pri posudzovaní žiadostí o NFP bude kladený dôraz na väčšie unikátnejšie celky v rámci výskumnej infraštruktúry (t.j. dôraz žiadosti o NFP nemôže byť kladený na veľký počet menších prístrojov), ktoré umožnia úspešnému prijímateľovi realizovať unikátny vysoko kvalitný výskum a vývoj s kvalitnými výstupmi pre prax. Medzi oprávnené výdavky nebudú zaradené tie, ktoré budú vytvárať výrazne duplicitné infraštruktúry s univerzitnými vedeckými parkami/výskumnými centrami a národnými projektmi Centra vedecko-technických informácií SR (národné projekty slúžia na podporu centrálnej infraštruktúry pre výskumné inštitúcie, ktorá je poskytovaná zo strany CVTI SR všetkým takýmto inštitúciám). Snahou predložených žiadostí o NFP má byť zabezpečenie komplementarity s univerzitnými vedeckými parkami/výskumnými centrami, ktorá umožní následne od roku 2016 realizáciu spoločného výskumu a vývoja. Financovaná bude len taká infraštruktúra, ktorá bude slúžiť na výskum a vývoj výhradne v oblastiach špecializácie RIS3 SK, pričom musí byť jasne identifikovaná väzba medzi oblasťami špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít a oblasťami hospodárskej špecializácie. Oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít sú nasledovné 3 : o o o o o materiálový výskum a nanotechnológie informačno-komunikačné technológie biotechnológie a biomedicína pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu udržateľná energetika a energie Obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí slúžiť na následnú realizáciu výskumnovývojových aktivít v jednej, alebo viacerých z vyššie uvedených oblastí výskumu a vývoja. Podpis Zmluvy o poskytnutí NFP bude podmienený úspešne ukončeným verejným obstarávaním, ktoré bude zo strany ASFEU skontrolované v rámci ex post kontroly. Realizácia infraštruktúrnej aktivity musí byť ukončená do (t.j. obstarané prístroje, zariadenia, laboratórne vybavenie príslušenstvo a pod. musia byť do tohto termínu dodané a schopné prevádzky). Všetky výdavky v rámci projektu musí Prijímateľ zrealizovať do (t.j. musí byť vykonaná úhrada faktúr dodávateľom zo strany prijímateľa za obstarané prístroje, zariadenia, laboratórne vybavenie príslušenstvo a pod.) 4. UPOZORNENIE Žiadateľ je povinný predložiť pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP (vo fáze k Žiadosti o doplnenie náležitosti potrebných k zmluve o poskytnutí NFP ) kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (ďalej len VO ) spolu s návrhom zmluvy (kúpna zmluva, rámcová dohoda...) k obstaranému majetku v zmysle projektu. Žiadateľ je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z VO až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po akceptácií VO zo strany ASFEU. Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, ASFEU odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany ASFEU. 3 Pre kompletné znenie oblastí špecializácie RIS3 SK pozri prílohu č. 17 k tejto výzve. 4 V zmysle Metodického pokynu CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia (viď príloha č. 18 k tejto výzve) a Usmernenia MF SR k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie (viď. príloha č. 19 k tejto výzve). 3

4 V prípade, ak bude mať žiadateľ o NFP už vo fáze predloženia ŽoNFP uzavretú zmluvu s víťazným uchádzačom, predloží kompletnú dokumentáciu k VO spolu s podpísanou zmluvou (kúpna zmluva, rámcová dohoda...) už pri predložení ŽoNFP. V prípade, ak žiadateľ využije danú možnosť, berie na seba riziko, že predmetné VO nemusí byť zo strany ASFEU akceptované. ASFEU upozorňuje žiadateľov, že z dôvodu včasného ukončenia pomoci v programovom období nie je možné opakovať proces VO v prípade, že nebude akceptovaný zo strany ASFEU v rámci administratívnej kontroly predloženého VO. Najčastejšie chyby identifikované v rámci kontroly procesu VO sú zverejnené na stránke ASFEU ( df), resp. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 3. OPRÁVNENÉ AKTIVITY Rámcovými aktivitami opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú: Rámcová aktivita 1.1.1: Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja. Oprávnenými aktivitami v rámci predmetnej výzvy v súlade s rámcovou aktivitou sú: - modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia, - nevyhnutné výdavky spojené s investíciami do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke), - budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií 5. Žiadateľ je povinný uviesť detailný popis využitia technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia, ktoré bude počas implementácie projektu nakupovať (obstarávať) v Opise projektu, v časti F2 Podrobný opis aktivity, v podčasti Opis aktivity, a to samostatne za každé jednotlivé zariadenie, resp. vybavenie, resp. celok (za celok je možné považovať napríklad laboratórium). 4. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Výskumné organizácie definované v článku 2, bodu 83 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, a to konkrétne: verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09- RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09- RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09- RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), 5 Pod podpornou infraštruktúrou výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií sa myslí infraštruktúra priamo určená na realizáciu výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK, nebude možné financovať nákup všeobecnej IKT infraštruktúry. 4

5 Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy 6 mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie), ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV- 2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO), mimovládne organizácie 7 výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k , ktoré majú najneskôr k uvedené v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi. V prípade, že je žiadateľom mimovládna organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu zmluvy o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Oprávnený žiadateľ môže predložiť v rámci tejto výzvy viacero žiadostí o NFP, avšak v takomto prípade musí byť každá z podaných žiadostí o NFP zameraná na inú výskumnovývojovú oblasť a inú výskumno-vývojovú infraštruktúru a realizácia výskumno-vývojových aktivít musí byť zabezpečovaná rôznymi vedeckými kolektívmi. V prípade, že žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP a nedodrží povolenú minimálnu výšku NFP na jeden projekt a zároveň nedodrží kumulatívne za všetky predložené ŽoNFP maximálnu výšku NFP stanovenú v tejto výzve, budú všetky predložené žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu. Žiadateľ musí zároveň spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ERDF, verzia 15.0 (ďalej len Príručka pre žiadateľa ), časť 4.4 Oprávnenosť žiadateľa (príloha č. 6 tejto výzvy) už v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP. 5. OPRÁVNENÍ PARTNERI Partnerstvo v rámci tejto výzvy nie je povinné, avšak žiadateľ môže využívať inštitút partnerstva v maximálnom počte dvaja partneri, ktoré bude vytvorené v rámci spolupráce s nasledovnými organizáciami: 6 V prípade tohto typu potenciálnych prijímateľov pôjde o podporu výskumno-vývojových projektov, ktoré sú realizované nad rámec aktivít realizovaných takýmito inštitúciami povinne vyplývajúcimi zo zákonov ako napríklad štátne meracie služby v konkrétnych oblastiach a pod. Výskumné aktivity podporené z OP Výskum a vývoj/op Výskum a inovácie nemôžu nahrádzať bežnú činnosť financovanú z inštitucionálneho financovania takýchto inštitúcií. 7 Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb. 5

6 Výskumné organizácie definované v článku 2, bodu 83 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy a to konkrétne: verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie), mimovládne organizácie 8 výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k , ktoré majú najneskôr k uvedené v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi. V prípade, že partnerom je mimovládna organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu zmluvy o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Partner musí zároveň spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ERDF, verzia 15.0 (ďalej len Príručka pre žiadateľa ), časť 4.5 Oprávnenosť partnera už v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP. Partner je povinný k žiadosti o NFP predložiť prílohy uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy (Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP). Zásady, ktorými sa musí riadiť partnerstvo, sú definované v Príručke pre žiadateľa, časť 4.5 Oprávnenosť partnera. 6. OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY Definícia oprávnených cieľových skupín nie je pre túto výzvu relevantná. 7. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené obdobie bude považované obdobie po (stanovené nariadením Rady (ES) č. 1083/2006) do vrátane. Výdavky uhradené dodávateľom zo strany Prijímateľa po tomto termíne si Prijímateľ nebude môcť nárokovať a budú uznané ako neoprávnené. Pre túto výzvu bude obdobie oprávnenosti výdavkov presne špecifikované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len zmluva o poskytnutí NFP ). 8 Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb. 6

7 Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v Príručke pre žiadateľa, verzia 15.0 časť 4.7 Oprávnené výdavky. Výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré sa začali realizovať po dátume účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedený v prílohe č. 4 tejto výzvy. V prípade, ak prijímateľ nezrealizuje aktivity v projekte do stanoveného dátumu, vrátane úhrady výdavkov, bude povinný dofinancovať projekt z vlastných zdrojov, resp. vráti poskytnutý NFP, resp. jeho časť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a berie na seba riziko z nedodržania podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. Upozornenie Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Upozorňujeme žiadateľov, že budú písomne informovaní o pridelení, respektíve nepridelení NFP. V prípade nepridelenia NFP budú všetky výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku na preplatenie. 7. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU V rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja je za oprávnené miesto realizácie projektu považované konkrétne miesto/miesta v regióne 7 samosprávnych krajov: Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Trenčiansky samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 8. DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU Aktivity projektu musia byť ukončené do FORMA POMOCI Finančná pomoc bude prijímateľovi poskytnutá formou NFP. NFP sa poskytuje na základe prijímateľom predložených účtovných dokladov a podpornej dokumentácie slúžiacej na preukázanie oprávnenosti výdavkov, nasledujúcimi systémami financovania: systém predfinancovania kombinovaný so systémom refundácie 9 - štátne príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci (okrem štátnych rozpočtových organizácií), verejnoprávne organizácie, mimovládne organizácie výskumu a vývoja a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj; systém zálohových platieb kombinovaný so systémom refundácie 9 alebo systém zálohových platieb kombinovaný so systémom predfinancovania a refundácie 9 - štátne rozpočtové organizácie; 9 Systém refundácie - na základe účtovných dokladov uhradených prostredníctvom prijímateľa. 7

8 Uvedené systémy financovania sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej len KF ) na programové obdobie , verzia 7.0, časť 4.8 Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni (príloha č. 16 tejto výzvy). 10. FINANČNÉ VYMEDZENIE Výška pomoci Celková suma vyčlenená v rámci opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja pre túto výzvu predstavuje: ,00 EUR. Limity pomoci Minimálna výška NFP na jeden projekt: Maximálna výška NFP na jeden projekt: ,00 EUR ,00 EUR 11. INTENZITA POMOCI Miera spolufinancovania žiadateľa sa líši podľa typu oprávneného žiadateľa nasledovne: verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci 5% z oprávnených výdavkov; štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci 0% z oprávnených výdavkov; súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci 5% z oprávnených výdavkov Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci 0% z oprávnených výdavkov; organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie) 0% z oprávnených výdavkov mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci 5% z oprávnených výdavkov. V prípade, že je žiadateľ povinný projekt spolufinancovať, tvorí požadovaná výška NFP maximálne 95% z oprávnených výdavkov rozpočtu projektu. V prípade, že žiadateľ nie je povinný projekt spolufinancovať, tvorí požadovaná výška NFP 100% z oprávnených výdavkov rozpočtu projektu. Spolufinancovanie partnera, resp. partnerov: celková výška NFP z ERDF a štátneho rozpočtu sa určuje podľa žiadateľa Prioritné témy: Pre cieľ Konvergencia je kódom kategórie pre rozdelenie NFP z fondu ERDF nasledovný kód: Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii. 12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA POMOCI Vypracovanie žiadosti o NFP pre programové obdobie je prístupné cez verejný portál 10 kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov 8

9 ITMS na adrese Žiadateľ je povinný mať vytvorené užívateľské konto na verejnom portáli ITMS a predložiť žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy cez verejný portál ITMS. Postup získania prístupu na verejný portál ITMS je uvedený v Príručke pre žiadateľa, verzia 15.0, časť 5.3 Vytvorenie prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS. Žiadateľ vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP (na základe pokynov uvedených vo formulári žiadosti) priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS. Žiadosti o NFP sú ASFEU doručované v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v papierovej forme vytlačenej z ITMS. V elektronickej forme prostredníctvom verejného portálu ITMS sa vypĺňa a zasiela len samotný formulár žiadosti o NFP, bez povinných príloh. Predkladanie žiadostí o NFP: Zásady pre predkladanie a príjem žiadostí o NFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, verzia 15.0, časť 5.5 Predloženie žiadostí o NFP. Žiadateľ vyplní žiadosť o NFP a jej prílohy v slovenskom jazyku, s výnimkou prílohy č. 2 (formulár č B) Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky ŽoNFP, ktorú žiadateľ predloží v slovenskom aj v anglickom jazyku. Pokyny na vyplnenie žiadosti o NFP sú k dispozícii priamo na portáli ITMS, resp. vo formulári žiadosti o NFP, zverejnenom na webovom sídle ASFEU (príloha č. 2 tejto výzvy). Pokyny na vyplnenie príloh k žiadosti o NFP (opis projektu a rozpočet) sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, verzia 15.0, časť 5.4 Vypracovanie žiadostí o NFP. Žiadateľ musí dodržať predpísané formuláre žiadosti o NFP a jej príloh. Žiadosť o NFP obsahuje nasledujúce časti: - formulár žiadosti o NFP, - povinné prílohy k žiadosti o NFP. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v papierovej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržte uvedené odporúčanie. Povinné prílohy k žiadosti o NFP sú uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy. Žiadosť o NFP v tlačenej verzii vrátane všetkých požadovaných príloh žiadateľ predloží v jednom origináli a v jednej kópii. Kópia žiadosti o NFP nemusí byť úradne overená. Všetky strany žiadosti a príloh sa odporúča očíslovať priebežne od prvej strany. Originál žiadosti o NFP spolu so všetkými prílohami musí byť zviazaný hrebeňovou alebo tepelnou väzbou. Kópia žiadosti o NFP musí byť rovnakým spôsobom osobitne zviazaná spolu s kópiami príloh žiadosti o NFP hrebeňovou alebo tepelnou väzbou (jeden originál, jedna kópia). Žiadosť o NFP je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne, a to prostredníctvom portálu ITMS. Iným spôsobom vyplnené žiadosti o NFP budú zamietnuté. Žiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnym orgánom žiadateľa. Podpísaním žiadosti o NFP žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov. Po vytlačení žiadosti o NFP zo systému ITMS žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie žiadosti o NFP spolu s povinnými prílohami žiadosti o NFP v jednom origináli a v jednej kópii do ASFEU. Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP - opis projektu, rozpočet projektu (vrátane tabuľky Predpokladané zdroje financovania), a ak je relevantné finančná analýza projektu - musia byť zároveň priložené aj v elektronickej forme (napr. na CD, DVD alebo USB kľúči) a doručené prostredníctvom: - kuriéra, 9

10 - pošty, - osobne, na adresu: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Sekcia implementácie operačného programu Výskum a vývoj Hanulova 5/B Bratislava Zásielka môže byť rozdelená na viac častí len v prípade, ak celkovo presiahne jej hmotnosť 30 kg a musí byť doručená najneskôr do termínu uzávierky výzvy stanoveného na , v uzavretom a nepriehľadnom obale. V prípade osobného doručenia je potrebné žiadosť o NFP doručiť do podateľne ASFEU do do 16:00 hod. Za dátum doručenia žiadosti o NFP do ASFEU v prípade jej osobného doručenia sa považuje deň jej fyzického doručenia v tlačenej verzii. V prípade predkladania žiadosti o NFP poštou/kuriérom sa za deň jej doručenia považuje deň odovzdania tlačenej verzie žiadosti o NFP na takúto prepravu. 11 Na vonkajšom obale 12 zásielky musia byť uvedené nasledovné údaje: - názov a adresa žiadateľa o NFP, - názov a adresa ASFEU, - názov operačného programu Operačný program Výskum a vývoj, - názov projektu, - kód výzvy, ku ktorej sa žiadosť o NFP vzťahuje: OPVaV-2015/1.1/03-SORO, - nápis ŽIADOSŤ o NFP, - identifikátor žiadosti o NFP, - nápis NEOTVÁRAŤ. V prípade, že bude žiadosť o NFP doručená do podateľne ASFEU osobne, ASFEU vystaví žiadateľovi Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP. V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom, dostane žiadateľ o NFP doklad potvrdzujúci doručenie žiadosti do ASFEU od subjektu, ktorý zásielku doručil (poštová doručenka, potvrdenie kuriérskej služby a pod.). Tento doklad nahrádza potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP, ktoré vystavuje ASFEU len v prípade osobného doručenia. V prípade, že obal žiadosti o NFP nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, ASFEU vyzve žiadateľa na písomné zaslanie chýbajúcich identifikačných údajov v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia predmetnej výzvy. Možnosť doplniť chýbajúce náležitosti obalu sa vzťahuje výlučne na formálne nedostatky obalu (ASFEU neprevezme žiadosť o NFP predloženú v rozpore s podmienkami výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, napr. poškodený, resp. neuzavretý obal žiadosti o NFP, doručenie žiadosti o NFP po dátume uzavretia výzvy). V prípade nedoručenia chýbajúcich identifikačných údajov, bude predmetná žiadosť o NFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. Príjem žiadostí o NFP prebieha odo dňa vyhlásenia výzvy do jej uzavretia. ASFEU, v prípade ak verejný portál ITMS nebude funkčný, po zaregistrovaní žiadosti o NFP vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok, k vypracovaniu ktorého môže využiť podporu ITMS a ktoré doručí (osobne, poštou alebo kuriérom) žiadateľovi v súlade s podmienkami definovanými vo výzve najneskôr do 10 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP. 11 Žiadateľ zabezpečí, aby pošta, resp. prepravca zásielky umiestnili na vonkajšom obale zásielky pečiatku vyznačujúcu dátum prevzatia zásielky na prepravu. 12 Obal zásielky má okrem požadovaných údajov umožňovať aj vyznačenie adresných údajov a iných poznámok, umiestnenie výplatného, nálepiek a odtlačkov podacích a iných pečiatok. V prípade, že je zásielka ťažšia ako 3 kg, previaže sa motúzom alebo opatrí pútkami. Balík s hmotnosťou nad 15 kg musí byť zabalený tak, aby umožňoval manipuláciu súčasne dvom osobám (previazaný dostatočne pevným motúzom alebo opatrený pútkami). 10

11 Ak predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľovi bude zaslaná písomná Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Umožnenie nápravy sa vzťahuje výlučne na formálne náležitosti žiadosti o NFP, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP. ASFEU poskytne na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadateľovi lehotu 7 kalendárnych dní od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. V prípade, ak vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, bude požadované predloženie originálu a zároveň fotokópie niektorej z náležitostí žiadosti o NFP, bude zo strany ASFEU akceptované, ak žiadateľ predloží iba originál žiadanej náležitosti. V opačnom prípade, t.j. v prípade predloženia fotokópie vyžiadanej náležitosti žiadosti o NFP bez predloženia jej originálu bude toto považované za nesplnenie kritérií úplnosti žiadosti o NFP a predmetná žiadosť o NFP bude vylúčená zo schvaľovacieho procesu. Žiadateľ doručí chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP osobne, kuriérom, alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky 11 ). Dopĺňať je možné všetky chýbajúce prílohy žiadosti o NFP s výnimkou rozpočtu projektu a opisu projektu, ktoré možno dopĺňať len čiastočne, teda pri prvotnom predložení nesmie chýbať celý rozpočet alebo opis projektu. Takisto aj samotnú žiadosť o NFP je možné doplniť len čiastočne, nesmie pri prvotnom predložení chýbať ako celok. Zároveň musí byť žiadosť o NFP, rozpočet projektu a opis projektu predložené na platných formulároch, ktoré sú prílohami tejto výzvy. Proces schvaľovania žiadostí o NFP je popísaný v Príručke pre žiadateľa, verzia 15.0, časť 6 Proces schvaľovania žiadostí o NFP. Príjem a registrácia žiadostí o NFP budú prebiehať priebežne a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie verzia 4.9, kapitola Výber projektov pre realizáciu OP, bod 30 a 31. Ihneď po zaregistrovaní žiadosti o NFP ASFEU pristúpi ku kontrole formálnej správnosti danej žiadosti o NFP. V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.9, kapitola Výber projektov pre realizáciu OP, bod 96 a Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, OPVaV, kapitola 6 Proces schvaľovania žiadosti o NFP, ASFEU zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, a to v termíne do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t.j. obdobia počas ktorého boli zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom procesu výberu projektov pre realizáciu operačného programu. Doba potrebná na vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP (začiatok plynutia ktorý je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií úplnosti predloženej žiadosti o NFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj ich overenie zo strany ASFEU sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je ASFEU povinná zabezpečiť informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o NFP. Zároveň v prípade, ak ASFEU využila možnosť nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci čestným vyhlásením, lehota uvedená v predchádzajúcich odsekoch sa predĺži o dobu potrebnú na vypracovanie Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, doručenie tejto žiadosti žiadateľovi, predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom a ich overenie ASFEU v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.9, kapitola Výber projektov pre realizáciu OP, bod 88. Doba potrebná na informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o NFP sa môže predĺžiť aj z objektívnych príčin (napr. predĺženie schvaľovacieho procesu). 11

12 Žiadateľ je oprávnený vziať žiadosť o NFP späť, od okamihu začatia konania až po jeho koniec, t.j. až po vydanie rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP, bez určenia dôvodu. Ak sa Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať do 1 roka od vydania Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ale len v prípade, ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť o NFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci. ASFEU v tomto prípade uvádza, že prehodnotenie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, sa bude vykonávať bezodkladne podľa poradia, v ktorom boli žiadatelia vyhodnotení, pričom ASFEU bude postupovať v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia , a teda tak, že realizácia aktivít a úhrada celkových výdavkov v rámci projektu môže prebiehať najneskôr do Stanovenie výšky jednotkových cien v rozpočte projektu ŽoNFP Žiadateľ je povinný uviesť do komentára jednotlivých položiek rozpočtu projektu ŽoNFP: Cena bola stanovená na základe predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), v prípade, že nebol ukončený proces VO, ani podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Žiadateľ je povinný preklopiť výsledné ceny jednotlivých položiek do rozpočtu projektu ŽoNFP, a to v prípade, že bol ukončený proces VO, prípadne podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Žiadateľ v zmysle 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a zároveň je povinný zabezpečiť súhlas osôb podieľajúcich sa na projekte v zmysle žiadosti o NFP so spracovaním osobných údajov Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh. Tento súhlas platí počas trvania procesu prijímania, hodnotenia, výberu, realizácie a monitorovania projektu, ako aj následnej archivácie predložených dokumentov. Zároveň žiadateľ o NFP berie na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EÚ. 13. KONTAKTY PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE Bližšie informácie týkajúce sa výzvy budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytované osobne, telefonicky, písomne alebo elektronicky. Písomné otázky týkajúce sa tejto výzvy môžu byť zaslané tiež om na adresu: V predmete správy musí byť uvedený kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO. ASFEU ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne požiada Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov, stanovených zákonom, sa môže táto lehota predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak ASFEU nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 pracovných dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. 12

13 Bezplatné osobné a telefonické konzultácie sa budú poskytovať každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod. v priestoroch ASFEU. Odporúčame žiadateľom využiť možnosť osobných konzultácií k príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraných na 1) formálnu kontrolu žiadostí o NFP a jej príloh, 2) rozpočet, 3) zameranie aktivít v zmysle výzvy, ktoré budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu žiadanej konzultácie. Termín týchto konzultácií je potrebné si zarezervovať na webovom sídle ASFEU v časti Rezervačný systém. Osobná konzultácia môže pomôcť vo finálnej fáze prípravy projektu a prispieť tak k eliminácii prípadných formálnych nedostatkov žiadosti o NFP. Odpovede zverejnené na webovom sídle ASFEU alebo odpovede, ktoré budú poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme, sa budú považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolať. V prípade, že odpovede budú žiadateľovi poskytnuté telefonicky alebo ústnou formou a nebudú spracované do písomnej podoby, nebude možné považovať ich za záväzné a žiadateľ sa na ne nebude môcť odvolať. V prípade, ak by ASFEU organizovala informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť k predmetnej výzve, presné termíny a miesta konania informačných seminárov v časovom predstihu zverejní na webovom sídle ASFEU. Kontaktné údaje ASFEU Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Odbor informovania a publicity Hanulova 5/B, Bratislava Tel.: +421 (2) , +421 (2) , Fax: +421 (2) Webové sídlo: Podrobné informácie, podmienky a mechanizmus poskytovania pomoci sú zverejnené v Príručke pre žiadateľa, verzia Príručka pre žiadateľa a ostatné podporné dokumenty k výzve sú zverejnené na webovom sídle ASFEU a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PRÍLOHY K VÝZVE 1 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3 Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 5 Zoznam merateľných ukazovateľov na úrovni projektu 6 Hodnotiace a výberové kritériá prioritnej osi 1 operačného programu Výskum a vývoj 7 Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok 9 Manuál pre informovanie a publicitu 10 Zoznam skupín oprávnených výdavkov 11 Finančná analýza v zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia Rady č. 1341/2008 čl Operačný program Výskum a vývoj 13 Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj 14 Grafický manuál operačného programu Výskum a vývoj 15 Systém riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie , verzia Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie , verzia RIS3 SK - Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 13

14 Slovenskej republiky, dokument schválený vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra Metodický pokyn CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia Usmernenie MF SR k ukončeniu pomoci zo ŠF a KF pre programové obdobie Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie , verzia 4.8 zo dňa Metodický výklad k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP účtovná závierka ( pokyny-cko/). 21 Často kladené otázky - FAQ V nadväznosti na zameranie predkladaného projektu odporúčame žiadateľovi, aby sa oboznámil s OPVaV, Programovým manuálom k OPVaV, hodnotiacimi a výberovými kritériami OPVaV, riadiacimi aktmi, Príručkou pre žiadateľa, metodickými predpismi a ďalšími informačnými materiálmi. Uvedené dokumenty umožnia potenciálnemu žiadateľovi o NFP z ERDF pochopiť ciele a priority týchto dokumentov a tým mu zjednodušia vypracovanie projektu, oboznámia ho s procesom implementácie, oprávnenými aktivitami ako aj výdavkami. Na záver si dovoľujeme žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ, vrátane partnera/partnerov, povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predložiť aktuálne potvrdenia príslušných úradov potvrdzujúce informácie uvedené v čestnom vyhlásení, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP. 1. ASFEU zabezpečí overovanie splnenia podmienky poskytnutia pomoci spočívajúcej v skutočnosti, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, priamym preverením na základe údajov zverejnených v Obchodnom vestníku SR na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR ( ASFEU si vyhradzuje právo, v prípade nemožnosti získania týchto údajov, vyzvať žiadateľa na preukázanie splnenia tejto podmienky, a to predložením potvrdenia príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi, resp. partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, ktoré nebude staršie ako 3 mesiace ku dňu vyzvania žiadateľa, resp. partnera. Určujúcim dátumom je dátum uvedený vo výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci zaslanej žiadateľovi vrátane partnera, bez ohľadu na dátum jej doručenia žiadateľovi vrátane partnera. Žiadateľ, resp. partner bude na predloženie potvrdenia vyzvaný písomne so stanovením lehoty na predloženie tohto potvrdenia.. 2. V prípade, ak má RO na základe informácií získaných z Obchodného vestníka preukázané, že žiadateľ, resp. partner nespĺňa podmienku poskytnutia pomoci, rozhodne o neschválení žiadosti o NFP a v rozhodnutí identifikuje nesplnenie podmienky poskytnutia pomoci stanovenej vo výzve. Rovnako postupuje ASFEU v prípade, ak vyzval žiadateľa vrátane partnera na predloženie potvrdenia preukazujúceho splnenie tejto podmienky poskytnutia pomoci a žiadateľ vrátane partnera potvrdenie v stanovenej lehote nepredložil vôbec alebo potvrdením nepreukázal splnenie tejto podmienky poskytnutia pomoci. Taktiež si dovoľujeme žiadateľov upozorniť, aby až do termínu uzávierky prijímania žiadostí o NFP sledovali webové sídlo ASFEU kde budú zverejňované aktuálne informácie aj odpovede na často kladené otázky súvisiace so zverejnenou výzvou. 14

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Operačný program: Výskum a inovácie

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

Znak Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Znak Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP Pri

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP Pri Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 31SP - 0802 Prioritná os 3 Cestovný ruch Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM Pr

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM Pr Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 113DM - 0801 Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Podrobnejšie

nebotra consulting s.r.o. HQ: Jakubovo námestie 13, Bratislava OFC: Jána Bottu 2, Banská Bystrica

nebotra consulting s.r.o. HQ: Jakubovo námestie 13, Bratislava OFC: Jána Bottu 2, Banská Bystrica PODPORA STRATEGICKÝCH PVVC V DOMÉNE ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Výška príspevku Oprávnení žiadatelia Termín uzávierky Intenzita pomoci min.: 500 tis. EUR max.: 2 mil. EUR MSP, VP 30.08.2019 uzvavretá

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologick

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologick Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES

Podrobnejšie

Písomné vyzvanie - PopVaT

Písomné vyzvanie - PopVaT MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj sekcia štrukturálnych fondov EÚ odbor pre operačný program Výskum a vývoj odbor analýz

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodá

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodá Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-22VS-1501 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy: Prioritná os: Opatrenie: Výzva

Podrobnejšie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy Názov výzvy Opatrenie Prioritná

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odbo MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 21DM Pri

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 21DM Pri Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 21DM - 0801 Prioritná os 2 - Energetika Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie

Podrobnejšie

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1.1. názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód doplniť Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21SP - 0801 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy: KaHR 21SP 0801 Prioritná os:

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyzýva žiadateľa SZRB Asset Management, a.s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset Manage

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset Manage Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyzýva žiadateľa SZRB Asset ManagementSlovak Investment Holding, a. s. na predloženie

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho

Podrobnejšie

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vy Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7: informačná spoločnosť vyhlasuje výzvu č. 03/2018 na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách 261113675 Kód rozhodnutia EK Prijímateľ Gymnázium Operačný program Prioritná os Opatrenie

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spi

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spi Výzva v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov VMSP 2009-II Bratislava 22.10.2009 Košice 27.10.2009 Žilina 28.10.2009 Mgr.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Sídlo: Dobrovičova 12,

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Sídlo: Dobrovičova 12, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako (ďalej RO pre IROP ) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-6 k predloženiu žiadosti o NFP (ďalej vyzvanie ) pre žiadateľa Ministerstvo

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120009 DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 12VS Pri

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 12VS Pri Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR 12VS - 0801 Prioritná os 1 OP KaHR Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Podrobnejšie

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov DODATOK. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU ÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/216 (alej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích akt Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/O/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy V súlade

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E N Í V Ý Z V Y N A P R E D K L A D A N I E Ž I A D O

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220220105 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opentv pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'gr.m R MINISTlRSTV V PÓl-iSPÁP.STVA A RZVJA VIDIEKA SLVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FND REGINÁLNEH RZVJA Príloha' 5 2 11 IMP R IRP I peračný program: Záverečná

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

A

A SK-CN-RD 2018 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len agentúra alebo APVV ) v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a

Podrobnejšie

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU VYDÁVANIA ODBORN

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU VYDÁVANIA ODBORN V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU VYDÁVANIA ODBORNÝCH ČASOPISOV PRE ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

SK-FR 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-te

SK-FR 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-te SK-FR 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži,

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

Správa o vyhodnotení výzvy

Správa o vyhodnotení výzvy Správa o vyhodnotení výzvy pre Opatrenie 1.2 SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby Priorita: Rast konkurencieschopnosti priemyslu

Podrobnejšie

Vyúčtovanie grantu

Vyúčtovanie grantu PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA I. Základná charakteristika 1. Grantový program Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina Čierny Hron (ďalej Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH) poskytuje jednorazový, nenávratný

Podrobnejšie

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODOPATRENIE: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky 2. Predpokladaná hodnota zákazky 1 000.- Euro, vrátane DPH, v členení nižšie: Názov Cena na 1 obec Vypracovanie podnikateľských plánov

Podrobnejšie

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu:

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu: W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle

Podrobnejšie

Lúčik Nádeje pre Nepál - Zmluva

Lúčik Nádeje pre Nepál - Zmluva ZMLUVA č. 659/2019/OS o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 57/2017 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018 o poskytovaní dotácií

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Sekcia environmentálnych programov a projektov Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-V

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-V Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03 1. Formálne náležitosti Operačný

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA OSOBITNÉ USTANOVENIA 1. Účty štátnej príspevkovej

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 086/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Trebišov - Milhostov - kanalizácia KÓD ITMS: 24110110062 uzavretý

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Slovenská agentúra životného prostredia realizuje aktivitu Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019 Piešťany 19.-21.06. 2019 Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti

Podrobnejšie

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657 916 42 Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 1/6 Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:317789-2013:text:sk:html Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 2013/S 184-317789 Oznámenie o vyhlásení

Podrobnejšie

Microsoft Word _5_

Microsoft Word _5_ DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č. 40/1964

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

P.č. Povinné príloha k žiadosti o NFP Príloha č. 2 vyzvania Overenie Požadovaný predloženia počet povinných príloh 1a Doklad o vzniku a právnej forme

P.č. Povinné príloha k žiadosti o NFP Príloha č. 2 vyzvania Overenie Požadovaný predloženia počet povinných príloh 1a Doklad o vzniku a právnej forme 1a Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa/projektových partnerov zo SR Výpis z obchodného registra alebo iného relevantného registra, zakladateľská listina alebo zriaďovacia listina organizácie (prípadne

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľa Slovenskú agentúru životného prostredia na predloženie národného

Podrobnejšie

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt Príloha 421-4: VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie Kód výzvy Celkové výdavky projektu

Podrobnejšie

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj S P R Á V A O V Y H O D N O T E N Í V Ý Z V Y N A P R E D K L A D A N I E Ž I A D O

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Príloha č. 5.2.13 Záverečná správa výzvy Operačný program: Prioritná os: Špecifický cieľ: Posudzované časové obdobie výzvy 1 : Kód výzvy: Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ 2 : Integrovaný regionálny

Podrobnejšie

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec, Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec,   Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

priloha_1_2

priloha_1_2 Vzor Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (Podľa zákona č. 185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

Podrobnejšie