Záznam zo stretnutia Paráč2

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záznam zo stretnutia Paráč2"

Prepis

1 Národné lesnícke centrum Ústav pre hospodársku úpravu lesov Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Námestovo Problematika stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom do 50 rokov a nad 50 rokov Pracovné stretnutie LS Paráč 25. mája 2011 JPRL 158, 168, 126 B NLC - ÚHÚL Zvolen, Odbor hospodárskej úpravy lesov 1 LS Paráč

2 Záznam z pracovného stretnutia k problematike stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom do 50 rokov a nad 50 rokov konaného 25. mája 2011 na LS Paráč, OZ Námestovo, Lesy SR š.p. (LHC Paráč, lesný celok Paráč) Program pracovného stretnutia: (podľa pozvánky) 1. prezentácia a rozbor výsledkov zistenia zásob smrekových porastov na reprezentatívnych plochách v JPRL 158, 168, 126 B, 2. prezentácia, odôvodnenie a rozbor výsledkov navrhnutej výšky výchovných zásahov v smrekových porastoch na reprezentatívnych plochách v JPRL 158, 168, 126 B vo vzťahu k ich aktuálne zistenému stavu, 3. faktory ovplyvňujúce presnosť zistenia stavu porastov, 4. diskusia k aktuálnym otázkam súvisiacim s vyhotovením PSL. Cieľ pracovného stretnutia: Prezentácia teoretických a praktických skúseností v oblasti zisťovania stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení v smrekových porastoch pri vyhotovovaní PSL a obhospodarovaní lesných porastov podľa PSL Prítomní: podľa prezenčnej listiny Stretnutie otvoril Ing. Jozef Herud, riaditeľ OZ Námestovo a Ing. Peter Szarka, riaditeľ NLC- ÚHÚL Zvolen. Pracovné stretnutie viedol Ing. Bavlšík, námestník riaditeľa NLC-ÚHÚL Zvolen a vedúci odboru HÚL. Obr. č. 1 a 2 Účastníci pracovného stretnutia v porastoch Problematika prerokovaná na pracovnom stretnutí: 1. Zásady opisu porastov a plánovania hospodárskych opatrení - Ing. Kučera stručné oboznámenie so zásadami a postupmi zisťovania stavu lesa zásady pri zisťovaní zásob pomocou rastových tabuliek a diferencovaných rastových tabuliek zásady návrhu výchovných ťažieb vyhotovovateľom PSL (podrobnejšie zásady sú uvedené v prílohe) 2. Prezentácia a rozbor výsledkov z meraní v 2 porastoch, v ktorých boli založené po 3 skusné plochy s výmerou po 0,10 ha, z toho prvá s vyznačeným a aj vykonaným prebierkovým zásahom, druhá iba s vyznačeným prebierkovým zásahom, tretia ako plocha porovnávacia bez vyznačeného prebierkového zásahu - Ing. Kučera zásoba na plochách bola zisťovaná priemerkovaním naplno, 2

3 na plochách boli obhospodarovateľom lesa vyznačené cieľové stromy a tiež vyznačená a vykonaná úrovňová prebierka smerovaná v prospech cieľových stromov a odstránené zdravotne poškodené stromy, na jednotlivých plochách bolo tiež zakmenenie overené relaskopicky. 3. Stručné výsledky z merania v poraste 126B - Ing. Kučera (úplné výsledky sú v prílohe tohto záznamu) porast je 45 ročný so 100% zastúpení smreka, bonita 36 porast je po vykonanej prebierke v roku 2009 s intenzitou 25,5% na jednotlivých plochách bolo zistené zakmenenie z priemerkovania 0,90, 1,03, 0,99 a hektárová zásoba 380, 434, 417 m 3 priemerné zakmenenie na všetkých 3 plochách je 0,97 a hektárová zásoba 410 m 3 celkový bežný ročný prírastok je 18,2 m 3, odporúčaná intenzita prebierkového zásahu na desaťročie je 20% (82m 3 na 1 ha) na 2x. Obrázok č. 3 JPRL 126B 45 rokov 4. Stručné výsledky z merania v poraste 158 Ing. Machanský (úplné výsledky sú v prílohe tohto záznamu) porast je 65 ročný so 100% zastúpení smreka, bonita 36 v poraste nebol v minulom desaťročí vykonaný výchovný zásah na jednotlivých plochách bolo zistené zakmenenie z priemerkovania 1,13, 0,98, 1,11 a hektárová zásoba 737, 640, 724 m 3 priemerné zakmenenie na všetkých 3 plochách je 1,08 a hektárová zásoba 700 m 3 celkový bežný ročný prírastok je 17,3 m 3 na 1 ha, na 1. ploche bola vykonaná prebierka s intenzitou 12% (91m 3 na 1 ha) odporúčaná intenzita prebierkového zásahu na desaťročie je 20% (140 m 3 na 1 ha) na 2x. 3

4 Obr. č. 4 - JPRL rokov pred zásahom Obr. č. 5 - JPRL rokov po vykonanom zásahu 5. Pre porovnanie bola ešte vo vedľajšom poraste 168 v takom istom veku, zastúpení SM a jeho bonite, ale po vykonanom zásahu v r založená 1 skusná plocha, na ktorej boli priemerkovaním naplno zistené nasledovné údaje Vek 65 rokov, 100% zastúpenie SM, bonita 36 Porast po vykonanom výchovnom zásahu s intenzitou 72 m3 na 1 ha Zistené zakmenenie 0,95 a hektárová zásoba 618 m3 celkový bežný ročný prírastok je 15,3 m3 na 1 ha, odporúčaná intenzita prebierkového zásahu na desaťročie je 13% (80 m3 na 1 ha) na 1x. Závery zo stretnutia - Dôsledne dodržiavať zásady zisťovania stavu lesa určené Pracovnými postupmi HÚL Odporúča sa zakmenenie zistené z počtu stromov na jednotlivých stanoviskách overiť zmeraním kruhovej základne relaskopickou metódou s vhodnou zámernou úsečkou. Takto zistené zakmenenie uvádzať aj s hodnotou nad 1,00. - výšku porastu zisťovať v počte 9 12 pre drevinu. Výška stredného kmeňa na stanovišti sa vždy meria od päty stromu až po jeho vrchol. Neodporúča sa merať výšky stromov na okraji lesa, na hranici širokých ciest a priesekov, stromy so zlomenými korunami. - V SM porastoch výchovný zásah určovať hlavne so zásahom do úrovne s podporovaním cieľových stromov. - Ako pomôcku pri určovaní intenzity výchovného zásahu používať decenálne prebierkové % resp. výsledky zo skusných plôch spoločne založených s obhospodarovateľom lesa v priebehu vyhotovenia PSL, zohľadnením skúseností obhospodarovateľa lesa alebo s vyznačením si prebierky a zistením jej objemu vyhotovovateľom PSL na stanovištiach pri opise porastu. - V SM porastoch do 50 rokov a nestabilných SM porastoch s vekom nad 50 rokov so zakmenením nad 0,9 sa odporúča plánovať 2 výchovné zásahy s prípadným rozčlenením resp. jeho dokončením (aj v porastoch nad 50 rokov). - Viacerí zúčastnení na pracovnom stretnutí v rámci diskusie sa vyjadrili k problematike stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom do 50 rokov a nad 50 rokov a k dôležitosti správneho a objektívneho zistenia stavu lesa, najmä určenia zakmenenia, zásoby dreviny a porastu. Prednesené príspevky zo strany zástupcov prevádzky, štátnej správy LH a vyhotoviteľov PSL smerovali k bližšiemu rozvedeniu prezentovanej problematiky a potvrdeniu zistených a meraných skutočností o stave porastov a potreby ich výchovy v súlade s prezentovanými zámermi a odporučeniami. - Bola vyjadrená všeobecná zhoda o prospešnosti takýchto pracovných stretnutí pre kvalitné vyhotovenie PSL. 4

5 Ukončenie stretnutia Prezentovanú problematiku stručne zhrnul a stretnutie ukončil Ing. Bavlšík Zapísal: Ing. Antal, Ing. Kučera Odsúhlasil: Ing. Ján Bavlšík V Paráči, dňa Záznam zo stretnutia je uvedený na Rozdeľovník - Lesy SR. š.p. Banská Bystrica, Nám. SNP 8, Banská Bystrica - OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, Námestovo - LS Zákamenné, Zákamenné - LS Paráč, Zákamenné - LS Oravská Polhora, Oravská Polhora - Slovenská lesnícka spoločnosť a.s., Dolná 7, Banská Bystrica - EuroForest, s.r.o. Pod Dráhami 1, Zvolen - Krajský lesný úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, Žilina - Obvodný lesný úrad Dolný Kubín, Námestie Slobody 1, Dolný Kubín - Obvodný lesný úrad Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš - Obvodný lesný úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku č.74, Ružomberok - NLC LVÚ Zvolen Príloha 1: Údaje a podklady o zistení stavu a návrhoch hospodárskych opatrení na prezentovaných reprezentatívnych skusných plochách v JPRL 126 B, 158, 168 Príloha 2: Prezenčná listina Obr. č. 6 Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia 5

6 Príloha 1 Zásady zisťovania stavu lesa, údaje a podklady o zistení stavu a návrhoch hospodárskych opatrení na prezentovaných reprezentatívnych skusných plochách v JPRL 126 B, 158, 168 Pracovné stretnutie k problematike stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom do 50 rokov a nad 50 rokov má v súlade s pozvánkou za cieľ prezentovať teoretické a praktické skúsenosti s výchovou smrekových porastov na území OZ Námestovo. V súčasnosti sa na predmetnom území vykonáva obnova PSL, preto NLC-ÚHÚL Zvolen v spolupráci s obhospodarovateľom lesa Lesy SR š.p., OZ Námestovo, LS Paráč pripravili prezentáciu dôležitosti dodržania postupov zisťovania skutočného stavu lesa a stanovenia tomuto stavu zodpovedajúci návrh plánu hospodárskych opatrení. Podujatie je určené pre obhospodarovateľov lesa, vyhotovovateľov PSL, štátnu správu LH a ďalšie subjekty zaoberajúce sa touto problematikou. Pre praktickú ukážku na LS Paráč v JPRL 158 a 126 B boli založené série 3 skusných plôch o výmere 0,10 ha (spolu 0,30ha), na ktorých bola: Zásoba zistená priemerkovaním naplno. Vyznačené cieľové stromy (na dvoch plochách). Obhospodarovateľom lesa vyznačený úrovňový výchovný zásah smerovaný v prospech cieľových stromov a odstránenie zdravotne poškodených stromov (na dvoch plochách). Plocha 1 - s vyznačeným a aj vykonaným výchovným zásahom. Plocha 2 - s vyznačeným výchovným zásahom. Plocha 3 - porovnávacia bez vyznačenia výchovného zásahu. V JPRL 168, ktorý bezprostredne susedí s JPRL 158 (vekovo, drevinovo a aj stanovištne je podobný), v ktorom bola v roku 2010 vykonaná prebierka, bola založená plocha, na ktorej je prezentovaný stav a účinok vykonanej prebierky. Zásady a postupy zisťovania údajov o stave lesa Pri opise porastov sa zisťuje skutočný stav lesa Porastové veličiny Porastové veličiny sa v jednotlivých porastoch zisťujú na 6 12 stanovištiach, v poraste rovnomerne rozmiestnených v rovnakých odstupoch, aby reprezentovali všetky základné stanovištné a porastové charakteristiky a ich premenlivosť po celej ploche porastu. Dolná hranica počtu stanovíšť z rozpätia platí pre porasty: rovnomerne zakmenené, rovnomerne zmiešané. Horná hranica počtu stanovíšť z rozpätia platí pre porasty: nerovnomerne zakmenené, nerovnomerne zmiešané. V porastoch malých výmer, spravidla do 1 ha sa počet stanovíšť môže v závislosti od rozrôznenosti porastu znížiť na

7 Odstupová vzdialenosť stanovíšť sa vypočíta na základe plochy porastu a počtu stanovíšť. Zakmenenie Zakmenenie porastu Z je dendrometricky definované ako pomer skutočnej hodnoty porastovej veličiny na 1 ha (skutočnej zásoby na 1ha, skutočnej kruhovej základne na 1ha) k hodnote tej istej porastovej veličiny podľa rastových tabuliek (pri danom veku a bonite). Údaj z rastových tabuliek teda slúži ako miera plného zakmenenia tzn. keď skutočná zásoba V sk /ha = tabuľková zásobav tab zakmenenie je plné 1,0 (v prípade V sk /ha > V tab zakmenenie je väčšie ako 1,0). 1. Zakmenenie stanovené odhadom na základe počtu stromov Zakmenenie je relatívnou mierou hustoty porastu a udáva stupeň využitia produkčného priestoru porastu stromami. Zakmenenie porastu sa zisťuje v závislosti od jeho variability odhadom na 6 12 stanovištiach, rozmiestnených reprezentatívne po ploche porastu a nadobúda hodnoty do 1,0. Určí sa ako podiel skutočného počtu stromov na stanovišti a súčtu skutočného počtu stromov a chýbajúcich stromov do plného zakmenenia (určených podľa produktívnych medzier v korunách stromov a rozostupu stromov) podľa vzorca: Z = m počet posudzovaných stromov k počet stromov chýbajúcich do plného zakmenenia m m + k 2. Zakmenenie stanovené odhadom na základe kruhovej základne Zakmenenie je vhodné v niekoľkých porastoch overiť zmeraním kruhovej základne relaskopickou metódou na 6 12 stanovištiach. Zakmenenie - Zak dr sa potom vypočíta ako podiel nameranej skutočnej kruhovej základne G SK /ha a tabuľkovej kruhovej základne G RT /ha (počíta sa osobitne pre každú drevinu). GSKdr Zak dr = GRTdr Ak v poraste nie je možné kvôli krovinám, podrastu, etáži alebo iným prekážkam (nízka výmera, nevhodný rozmer porastu) relaskopovať - skutočná kruhová základňa dreviny na hektár G SK /ha sa vypočíta cez skutočný hektárový počet stromov dreviny N SK /ha a jej hrúbkovú štruktúru (strednú hrúbku d 1,3 uvedenú v cm) podľa vzorca: G / ha 2 m / ha 2 = 0, d N / ha SKdr 1,3 SK Zakmenenie môže nadobúdať aj hodnoty vyššie ako 1, Zakmenenie stanovené priamo na základe určenej zásoby V priemerkovaných porastoch (rubné porasty) sa zakmenenie určí ako podiel redukovanej porastovej plochy k skutočnej ploche porastu. Redukovaná porastová plocha je súčet redukovaných plôch zastúpených drevín, vypočítaných z podielu skutočnej zásoby dreviny v poraste k tabuľkovej zásobe dreviny. Zakmenenie môže nadobúdať aj hodnoty vyššie ako 1,00. 7

8 Ďalšie všeobecné zásady: Pri stanovení zakmenenia sa s objemom kalamity, vrátane stojacich suchárov neuvažuje. Nerovnomernosť zakmenenia sa vyjadrí slovne v texte aj s jeho prípadnou lokalizáciou. Súčet zakmenení vo viacetážových porastoch môže byť aj väčší ako 1,0 z dôvodu, že v príslušnej etáži sa uvádza vždy jej skutočné zakmenenie. Spodná etáž samostatne popisuje aj životaschopné prirodzené zmladenie a podsadby od zakmenenia 0,1. V porastoch na exponovaných stanovištiach a v oblasti hornej hranice lesa sa v opise porastu uvedie aj prirodzené zakmenenie, ktoré predstavuje dosiahnuteľné plné zakmenenie na danom stanovišti z dôvodu, že redukovaná holina sa považuje za súčasť porastu ako neproduktívna holina, ktorej zalesnenie nie je účelné. Stredná hrúbka Stredná hrúbka dreviny je aritmetickým priemerom hrúbok odhadnutých stredných kmeňov. Stredný kmeň dreviny na stanovišti sa odhadne pomocou Weiseho pravidla, podľa ktorého stredný kmeň je v poradí šiesty od najtenšieho stromu alebo piaty od najhrubšieho stromu z desiatich posudzovaných stromov na stanovišti. Stredné hrúbky drevín sa zmerajú na potrebnom počte stanovíšť (6 12) rozmiestnených reprezentatívne po poraste. Počet stanovíšť závisí od rozrôznenosti a veľkosti porastu. Hrúbka stredného kmeňa na stanovišti sa meria s presnosťou na 0,5 cm. Vypočítaná priemerná hrúbka stredného kmeňa sa zaokrúhľuje na celý centimeter. Stredná výška Stredná výška dreviny sa pri opise porastu zisťuje ako aritmetický priemer z meraní na jednotlivých stanovištiach v poraste pre odhadnuté stredné kmene. Stredné výšky drevín sa zmerajú na potrebnom počte stanovíšť (6 12) rozmiestnených reprezentatívne po poraste. Počet stanovíšť závisí od rozrôznenosti a veľkosti porastu. Počet meraní závisí od dreviny, jej zastúpenia, rastového štádia (obyčajne je potrebné odmerať pre drevinu 9 12 výšok pri výmere porastu 5 ha). Neodporúča sa merať netypické výšky stromov na okraji lesa, na hranici širokých ciest a priesekov, stromy so zlomenými korunami, bez vrcholcov a pod. Výška stredného kmeňa na stanovišti sa meria s presnosťou na 0,5 m od päty stromu až po jeho vrchol. Vypočítaná priemerná výška stredného kmeňa sa zaokrúhľuje na celý meter. Stredný vek Vek porastu je daný vekom jednotlivých stromov, ktoré porast vytvárajú. Dá sa zistiť dvojako: a) prevzatím z lesnej hospodárskej evidencie (LHE) o založení porastu alebo z lesného hospodárskeho plánu (LHP) resp. PSL, b) odvodením z veku zisteného na menšom počte stromov v poraste. Pritom je potrebné zodpovedne zistiť východiskové vekové údaje, najmä: preveriť správnosť preberaných údajov z LHE alebo z LHP kontrolným zisťovaním priamo v poraste, pretože veková situácia v poraste od jeho založenia, resp. od posledne vyhotoveného LHP sa ťažbovými zásahmi alebo inými napr. škodlivými činiteľmi mohla podstatne zmeniť, počet stromov pre priame zistenie veku zvoliť podľa vekovej rozrôznenosti minimálne 5 7 pre každú drevinu a ich výber uskutočniť dôsledne podľa zásad reprezentatívnosti tak, aby sa úmerne podchytili všetky vekové rozdiely v poraste, 8

9 vlastné zistenie veku pomocou praslenov, pňov alebo vývrtov orientovať na stredné kmene porastu. Neuprednostňovať najvyššie a najhrubšie stromy. Vek porastu sa udáva s presnosťou na 1 rok iba v mladých porastoch do 10 rokov a v porastoch rýchlorastúcich drevín (napr. topoľ), v ostatných porastoch sa zaokrúhľuje na 5 rokov. Bonita Bonita dreviny sa považuje za kvalitatívnu charakteristiku stanovišťa vyjadrenú produkčným výkonom dreviny, ktorá na ňom rastie. Na rovnakom stanovišti pri rôznych drevinách môže byť bonita drevín odlišná. Kvantitatívne bonitačné veličiny sa musia vzťahovať vždy k príslušnému veku porastu. Na bonitovanie sú zhotovené špeciálne bonitačné systémy, ktoré vyjadrujú zvolenú bonitačnú veličinu (strednú výšku dreviny) ako funkciu veku. Absolútna bonita sa vyjadruje absolútnou hodnotou bonitačnej veličiny - strednej výšky dreviny v štandardnom veku. Štandardný vek je určený s ohľadom na životný rytmus dreviny: 100 rokov pri drevine smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk, dub, duglaska a k nim priradených drevín, 50 rokov pri hrabe, breze, jarabine, výmladkovom dube, jelši a agáte, 30 rokov pri topoľoch, osike a vŕbach. Krivky absolútnych bonít sú odstupňované po dvoch metroch strednej výšky dreviny, napríklad smrek v štandardnom veku 100 rokov od 12 do 42. Zastúpenie drevín Zastúpenie drevín je ukazovateľom druhového zloženia porastu. Predstavuje percentuálny plošný podiel drevín v poraste. V rovnorodých porastoch je zastúpenie dreviny 100 %. V nerovnorodých porastoch sa zastúpenie drevín určuje buď výpočtom (s presnosťou na 1 %) alebo odhadom (s presnosťou na 5 %, v ojedinelých prípadoch - pri vzácnych alebo hospodársky významných drevinách s presnosťou na 1 %). Zisťovanie a výpočet zásob metódou rastových tabuliek Zisťovanie zásob pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne (pre priemerné pomery Slovenska) s presnosťou ± 20% pri 95% spoľahlivosti. Pri opise porastu v predrubných porastoch, v rubných porastoch bližšie špecifikovaných v 33 vyhlášky 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa, vstupnými údajmi sú stredný vek dreviny, bonita ( určená na základe strednej výšky dreviny), zakmenenie a zastúpenie drevín. Zisťovanie zásob pomocou rastových tabuliek diferencovaných na zásobové úrovne s dosiahnuteľnou presnosťou ± 15% pri spoľahlivosti 95% Účelom použitia zásobových úrovní pri výpočte zásoby je jej spresnenie v rastových oblastiach a rôznych stanovištných pomeroch Slovenska. v rubných porastoch, ktoré spĺňajú kritériá homogénnosti bližšie špecifikovaných v 33 vyhlášky 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa, vstupnými údajmi sú stredný vek dreviny, bonita (určená na základe strednej výšky dreviny), zakmenenie a zastúpenie drevín. zásobová úroveň drevín je relatívna miera hustoty rovnorodých plne zakmenených porastov rovnakej bonity a veku. Udáva sa v rámci lesných hospodárskych celkov pre príslušný HSLT s presnosťou na pol stupňa (1,5-2,0-2,5-3,0). Zásoba sa uvádza v m 3 hlavného porastu hrubiny bez kôry. 9

10 Výchovné ťažby Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku zamerané na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality. Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom lesným hospodárskym plánom alebo podľa návrhu odborného lesného hospodára tak, aby sa dosiahol účel výchovy. Zásady pri návrhu výchovnej ťažby v JPRL Intenzita výchovnej ťažby (zásah v m 3 na 1 ha) sa stanoví osobitne pre každú JPRL podľa stavu a potreby porastu. Ako pomôcky sa použijú: - decenálne prebierkové % hrubiny b. k. zo zásoby hlavného porastu pre dreviny sm, jd, bo, db, bk (RT drevín, II. časť), - výsledky zo skusných plôch spoločne založených s obhospodarovateľom lesa v priebehu vyhotovenia PSL, - zohľadnenie skúseností obhospodarovateľa lesa (OLH) z výsledkov doteraz plánovaných a realizovaných výchovných ťažieb z LHE, - vyznačenie prebierky a zistenie jej objemu vyhotovovateľom PSL v konkrétnej JPRL na stanovištiach pri opise porastu a pod. Do intenzity na 1 ha sa nezahrňuje objem ťažby z rozčlenenia a prerúbania hraníc JPRL. Pri určení prebierkovej plochy sa rozlišuje skutočná a násobná prebierková plocha. Prebierková plocha skutočná je plocha, na ktorej sa vykoná prebierkový zásah 1x. Maximálna plocha ktorú môže prebierková plocha skutočná dosiahnuť nesmie presiahnuť výmeru porastu. Ak sa výchova lesa plánuje opakovane, uvádza sa prebierková plocha násobná ako súčet výmer plôch, na ktorých je zásah plánovaný. Objem výchovnej ťažby v JPRL sa určí ako súčin intenzity výchovnej ťažby v m 3 na 1 ha a prebierkovej plochy skutočnej. Objem navrhovanej ťažby hrubiny z prečistiek a prebierok sa v pláne hospodárskych opatrení uvedie samostatne po drevinách a spolu. V sumárnych údajoch je objem ťažby z prečistiek zaradený do objemu výchovných ťažieb. Rozčleňovanie lesných porastov sa navrhuje v zásade spolu s návrhom výchovných zásahov spravidla v porastoch do 60 rokov a v terénoch so sklonom do 50%. Do kódovania slovného textu plánu hospodárskych opatrení predpisu výchovnej ťažby sa uvedie hlavne: o lokalizácia zásahu, ak sa zásah nevykonáva na celej ploche, o počet zásahov, o podľa potreby a rozrôznenosti porastu lokalizácia, najmä pri dvoch zásahoch v nevychovávaných porastoch alebo ak je zásah potrebné vykonať začiatkom resp. koncom desaťročia a pod., o návrh rozčlenenia, prerúbania hraníc dielcov, o nevyhnutné špecifické opatrenia a zásahy, ktoré nie sú zadefinované v kódovacom kľúči sa uvedú v doplnku k výchove. 10

11 JPRL 126B 11

12 JPRL

13 JPRL 126 B 45 rokov, SMREK, ZÚ 2,5 Priemerkovanie - objemové tabuľky Relaskop Prebierkový zásah JPRL 126B Plocha s vyťaženou prebierkou Plocha s vyznačenou prebierkou (+ 1 ks BR) Plocha kontrolná bez vyznačenia zásahu SPOLU Výmera: 0,10 0,10 0,10 0,30 Stredná hrúbka 21,5 23,4 22,7 22,6 Stredná výška 20,9 20,9 20,9 20,9 Stredný kmeň 0,33 0,41 0,39 0,38 Bonita Počet stromov na 1 ha Zásoba na 1 ha Zakmenenie 0,90 1,03 0,99 0,97 Relaskop Tabuľková kruhová plocha 44,9 44,9 44,9 44,9 Zakmenenie overené relaskopom 0,98 0,98 0,96 0,98 Stredná hrúbka 23 Stredná výška 21 Stredný kmeň 0,38 RT - bonita 36 tabuľková zásoba na 1 ha 405 skutočná zásoba na 1 ha 397 Prebierka vyznačená 8 ks 10 ks - - Prebierka na 1 ha vyznačená 23,6 m 3 40,6 m Intenzita na 1 ha vyznačená 6,2% 9,4% - - Prebierka vykonaná na 1 ha 20,9 m Intenzita na 1 ha vykonaná 5,5% Prebierkové % % Prebierka na 1 ha podľa prebierk.% - priemerkovanie Prebierka na 1 ha podľa prebierk.% - opis porastu Celkový bežný prírastok = 18,2 m 3 na 1 ha 182 m 3 na 1 ha za 10 rokov 13

14 Údaje z "Merania parametrov štruktúry vybraných JPRL v objektoch Pro Silva" Zakmenenie 0,9647 Stredný kmeň 0,33 Stredná výška 19,8 Bonita 34 Stredná hrúbka 20,7 Zásoba SM na 1 ha

15 15

16 JPRL 158, rokov, SMREK, ZÚ 2,5 Priemerkovanie naplno - objemové tabuľky Opis porastu a zásoba Prebierkový zásah JPRL 158 Plocha s vyťaženou prebierkou (+ 5 ks BK) Plocha s vyznačenou prebierkou (+ 3ks BK a 1 ks JH) Plocha kontrolná bez vyznačenia zásahu (+ 1 ks BK) SPOLU JPRL 168 Výmera: 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 Stredná hrúbka Stredná výška Stredný kmeň 0,85 0,88 0,98 0,90 0,91 Bonita Počet stromov na 1 ha Zásoba na 1 ha Zakmenenie 1,13 0,98 1,11 1,08 0,95 Kruhová plocha (7 stanovíšť) ,0 55,00 Tabuľková kruhová plocha ,0 54,00 Zakmenenie overené relaskopom ,11 1,02 Stredná hrúbka Stredná výška Stredný kmeň ,88 0,93 RT - bonita tabuľková zásoba na 1 ha skutočná zásoba na 1 ha Prebierka vyznačená 13 ks 10 ks Prebierka na 1 ha vyznačená 99 m 3 67 m Intenzita na 1 ha vyznačená 13% 10,50% Prebierka vykonaná na 1 ha 91,0 m Intenzita na 1 ha vykonaná 12% Prebierkové % % 14% Prebierka na 1 ha podľa prebierk.% - priemerkovanie m 3 87 m 3 Prebierka na 1 ha podľa prebierk.% - opis porastu m 3 89 m 3 JPRL Celkový bežný prírastok = 17,3 m 3 na 1 ha 173 m 3 na 1 ha za 10 rokov JPRL Celkový bežný prírastok = 15,3 m 3 na 1 ha 153 m 3 na 1 ha za 10 rokov 16

17 17

18 18

19 Prebierkové % doplnené o desaťročnú intenzitu výchovného zásahu v m 3 na 1 ha bonita SM zakmenenie stredný vek porastu porastu , % 24% 18% 13% 11% 9% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 0, ,85 50% 32% 24% 19% 15% 14% 12% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 6% 0, ,95 59% 39% 30% 24% 21% 19% 17% 16% 15% 14% 14% 13% 12% 11% 1, ,05 68% 46% 36% 29% 27% 24% 22% 20% 19% 18% 18% 17% 16% 15% 1, , % 26% 20% 15% 13% 10% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 0, ,85 52% 34% 26% 21% 17% 15% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 0, ,95 61% 41% 32% 26% 23% 20% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 12% 1, ,05 70% 48% 38% 31% 29% 25% 23% 22% 21% 20% 20% 19% 18% 17% 1, , % 28% 22% 17% 15% 11% 10% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 0, ,85 54% 36% 28% 23% 19% 16% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 10% 9% 0, ,95 63% 43% 34% 28% 25% 21% 19% 18% 17% 16% 16% 15% 14% 13% 1, ,05 72% 50% 40% 33% 31% 26% 24% 23% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 1, Vysvetlivky: 1. Riadok - priemerná hektárová zásoba smrečín podľa DRT (diferencované RT) 2. Riadok - priemerné prebierkové percento podľa RT 3. Riadok - priemerná intenzita výchovy smrečín podľa RT v m 3 /ha na obdobie 10 rokov pozn. všetky údaje sú stredné hodnoty s intervalom max. ± 10% 19

20 Príloha 2 20

21 21

22 22

17-20

17-20 17 Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie Podrobné plánovanie je určenie hospodárskych opatrení na obdobie platnosti plánu so zameraním na dosiahnutie cieľov hospodárenia pre: - dielce, - čiastkové

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 VYBRANÉ UKAZOVATELE POŠKODENIA LESOV ZISTENÉ V RÁMCI NÁRODNEJ INVENTARIZÁCIE A MONITORINGU LESOV SR Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa a:poškodenie z NIML 1/26 NIML SR 2005-2006: výberová reprezentatívna metóda

Podrobnejšie

untitled

untitled Výskumno-demonštračné objekty: cesta efektívnej spolupráce výskumu s praxou Ing. Ladislav Kulla, PhD. Zvolen, 3. 11. 2009 Obsah Výskum a prax Výskumná základňa Biely Váh Výskumno-demonštračné objekty rekonštrukcií

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ  ÚRAD   V  ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ ( OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (! 08029 Bratislava 14.03.2016 Mestská časí PODUNAJSKÉ

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín

Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín Vyhotovil: Peter Hrnčirík Schválil: Ing. Roman Struhár, vedúci lesníckej výroby Holíč, Júl 2010 Zápisník PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2010 ZELENÁ SPRÁVA Bratislava, 21. septembra 2011 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Všeobecná charakteristika stavu lesov a lesníctva na Slovensku...

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s.

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Zápisník o objekte PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia a geografická situácia Krajina: Slovenská republika Lesná oblasť:

Podrobnejšie

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na LC LESY SR Bratislava Autori: Róbert Sedmák, Jaroslav

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

obaly

obaly Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen VI Štefan Šmelko Vladimír Šebeň Michal Bošeľa Návrh systému a pracovných postupov integrovanej inventarizácie lesa v dvoch variantoch Výskum efektívneho

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava OU-BA-00P4-2018/011217

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 18.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 176 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

Cenová informácia II_2017.indd

Cenová informácia II_2017.indd INFORMAČNÝ LIST VÝVOJ PRIEMERNÝCH CIEN SORTIMENTOV A DODÁVOK SUROVÉHO DREVA ZA 2. ŠTVRŤROK 2017 Štátne organizácie lesného hospodárstva dodali v 2. štvrťroku 2017 pre vlastnú spotrebu, na tuzemský a zahraničný

Podrobnejšie

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa o hospodárení v roku Vážení prítomní! Dočkali s

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa o hospodárení v roku Vážení prítomní! Dočkali s Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa 8.4.2017 o hospodárení v roku 2016. Vážení prítomní! Dočkali sme sa konca jednej etapy v živote vlastníkov lesov

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 30. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 30. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 261 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 21. septembra

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - PS Nitrianska Streda 2019-IT+IG+IT_

Microsoft Word - PS Nitrianska Streda 2019-IT+IG+IT_ SPRÁVA O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020-2029 Lesný celok: Nitrianska

Podrobnejšie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA I. INVENTARIZÁCIA DREVÍN RASTÚCICH MIMO LES Inventarizácia drevín, rastúcich mimo lesa (mimo lesné pozemky) v zábere stavby bola vypracovaná v súlade so znením zákona NR SR c.543/2002z.z. O ochrane prírody

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum Národné lesnícke centrum Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013 Zvolen, apríl 2014 Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013 Vydalo: Národné lesnícke

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

Správa z auditu Číslo zákazky: 1381/20/2014 Registračné číslo Žiadateľa: 0187 Číslo správy: 0187/20/14/SFCS/AS/LES Druh auditu: Podklady pre audit (pr

Správa z auditu Číslo zákazky: 1381/20/2014 Registračné číslo Žiadateľa: 0187 Číslo správy: 0187/20/14/SFCS/AS/LES Druh auditu: Podklady pre audit (pr Druh auditu: Podklady pre audit (predpisy pre certifikáciu) /Technický predpis/dátum vydania: recertifikačný 1002:2009 1003:2009 1005:2009 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Bioindikacia

Microsoft PowerPoint - Bioindikacia ekologických podmienok v lesných ekosystémoch Ing. Ján J Merganič,, PhD. www.forim.sk 3.12. 2007 Zvolen Úvodný rozbor problematiky Teoretické aspekty numerickej fytoindikácie Hodnotenie zmien v lesnom

Podrobnejšie

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 5. 2014 Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyrocna_sprava_na_tlac.doc

Microsoft Word - Vyrocna_sprava_na_tlac.doc Národné lesnícke centrum Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012 Zvolen, marec 2013 Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012 Vydalo: Národné lesnícke

Podrobnejšie

Microsoft Word - 3 Zmena rozpoètu rozp opatrenie doc

Microsoft Word - 3 Zmena rozpoètu  rozp opatrenie doc Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá ( názov oddelenia ) Ekonomické oddelenie Na rokovanie dňa 26.5. 2011 K bodu programu 3 Názov materiálu Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

VZ 2012

VZ 2012 Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 28. 4. 2012 Voľba návrhovej komisie. Návrhová komisia v zložení: 1. Eva Sobolová počtom podielov. 53 070 2. Zuzana Lihanová počtom podielov. 53 070 Zdržalo sa... 0... Proti

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Tematické celky z „hospodárskej úpravy lesov“

Tematické celky z „hospodárskej úpravy lesov“ Tematická oblasť hospodárska úprava lesov 1. Program starostlivosti o lesy (PSL) a jeho súčasti. Druhy PSL používané v súčasnom období. Postup pri vyhotovení PSL. Alternatívne postupy hospodárskej úpravy

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

Linka: Popis zmeny: Dôvod zmeny: Zmenu požaduje: Stanovisko dotknutých účastníkov: Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1,

Linka: Popis zmeny: Dôvod zmeny: Zmenu požaduje: Stanovisko dotknutých účastníkov: Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1, 507 402 - Námestovo - Or. Lesná Nová Bystrica - Žilina Spoje. č. 1,3,8,16-507 403 - Námestovo - Lokca Novoť Spoje č. 12, 21, 27, 30, 33, 44, 51, 63, 65, 66, 74 Spoj č. 76 viesť s odchodom 20:25 Spoj č.

Podrobnejšie

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.4.2018 K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A

N Á J O M N Á   Z M L U V A Nájomná zmluva a dohoda o spôsobe využívania pozemkov Zmluvné strany: Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 055 71 Žakarovce č 47 IČO: 42329035 zastúpené predsedom výboru Gustávom MEDVECOM

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 3/2012 O OCHRANE DREVÍN V OBCI VODERADY Dátum vyvesenia návrhu nariadenia: Dátum ukončenia leho

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 3/2012 O OCHRANE DREVÍN V OBCI VODERADY Dátum vyvesenia návrhu nariadenia: Dátum ukončenia leho NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 3/2012 O OCHRANE DREVÍN V OBCI VODERADY Dátum vyvesenia návrhu nariadenia:...25.5.2012... Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:...8.6.2012... Dňom vyvesenia

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva

Podrobnejšie

21 Spektrometria ziarenia alfa.doc

21 Spektrometria ziarenia alfa.doc Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKIKUM IV Úloha č.: 5 Název: Spektrometria žiarenia α Vypracoval: Viktor Babjak...stud. sk.f3...dne: 7.. 006 Odevzdal dne:... Hodnocení:

Podrobnejšie

LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX

LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku 4 2 0 1 1 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX národné výsledky v európskom kontexte Pavel Pavlenda

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. z

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. z MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: 25. 6. 2015 Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2014 Na základe: Plánu zasadnutí MsZ Návrh na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o

Podrobnejšie

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie 36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie 1. Všeobecná časť Na fázovú analýzu sa častejšie používa röntgenová analýza s využitím Debyeových Schererových metód, a spektrálnej analýzy čiar L

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E Obec Dulova Ves 082 52 Kokošovce NÁVRH V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E DULOVA VES O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2014 Dulova Ves 24.10.2013 V Š E O

Podrobnejšie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pripomienkovaný materiál: Návrh zákona:

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK a Krajskej knižnice v Žiline za rok 217 Katarína Šušoliaková Božena Sobolová Žilina 29. 5. 218 Krajská v Žiline 6 pobočiek, ZA 8 97 obyv., okresy

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2 MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsR dňa: 10. 9. 2015 Materiál č. 4 Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode] Výboje v plynoch, V-A charakteristika Oblasť I. : U => I pri väčšej intenzite poľa (E) je pohyb nosičov náboja k elektródam rýchlejší a tak medzi ich vznikom a neutralizáciou na elektródach uplynie kratší

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.9.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č.209 - zverejnenie zámeru priamej zámeny

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu  ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom 3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Príloha

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 15. 2. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15.12.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 43 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. februára

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora Rokovací poriadok pedagogickej rady Názov a sídlo organizácie Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1 Vyp

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora Rokovací poriadok pedagogickej rady Názov a sídlo organizácie Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1 Vyp Rokovací poriadok pedagogickej rady Názov a sídlo organizácie Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1 Vypracovala PaedDr. Drahomíra Tereňová Schválil PR Dátum vyhotovenia 28.08.2014 Účinnosť 1.09.2014

Podrobnejšie

Informačné technológie

Informačné technológie Informačné technológie Piatok 15.11. 2013 Matúš Péči Barbora Zahradníková Soňa Duchovičová Matúš Gramlička Začiatok/Koniec Z K Vstup/Výstup A, B Načítanie vstupných premenných A, B resp. výstup výstupných

Podrobnejšie

Microsoft Word - Technicka_sprava_Paulownia_cista.doc

Microsoft Word - Technicka_sprava_Paulownia_cista.doc Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen Testovanie klonov rýchlorastúcej dreviny Paulownia v podmienkach východoslovenskej nížiny Projekt financovaný prostredníctvom

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátu VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA Údaje o prijatí žiadosti Okresný úrad Číslo protokolu: Dátum doručenia: Počet príloh: Dátum overenia: Podpis a

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6 Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Podrobnejšie

untitled

untitled Metódy na výpočet LS faktora pri modelovaní vodnej erózie pôdy Juraj Lieskovský UMB Banská Bystrica FPV kat. Krajinnej ekológie Banská Štiavnica juraj.lieskovsky@gmail.com Metódy na výpočet LS faktora

Podrobnejšie

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.4.2017 K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc)

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc) OBEC VINODOL Príloha č.1 OBECNÝ ÚRAD Adresa: Vinodol č.473, 951 06 VINODOL, tel.: 037/6598133, e-mail: obecvinodol@stonline.sk ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE VINODOL Cieľové oblasti (podčiarknite):

Podrobnejšie

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages Výzva na súťaž podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) za účelom zistenia predpokladanej hodnoty

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, pozemkové spoločenstvo

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, pozemkové spoločenstvo Program: 1. Otvorenie a schválenie programu; 2. Voľba predsedu Valného zhromaždenia; 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie; 4. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018; 5. Správa o hospodárení

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska, 01/2009

Signalizačné správy o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska, 01/2009 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen Stredisko lesníckej ochranárskej služby Ing. Andrej Kunca, PhD. Ing. Dušan Brutovský, CSc. Ing. Slavomír Finďo, CSc. Ing. Juraj Galko, PhD. Ing.

Podrobnejšie

ČG_O.L

ČG_O.L Analýza a vyhodnotenie pilotných testov s využitím rôznych štatistických metód Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Základné ukazovatele testovaní Dva

Podrobnejšie

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15/ORP/2019/IM Práca s dostupnými reportami - rola Administrátor/Účtovník Informácia je určená pre podnikat

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15/ORP/2019/IM Práca s dostupnými reportami - rola Administrátor/Účtovník Informácia je určená pre podnikat Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15/ORP/2019/IM Práca s dostupnými reportami - rola Administrátor/Účtovník Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí používajú pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP)

Podrobnejšie