Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov"

Prepis

1 Mestský úrad Kolárovo Na 33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: K bodu rokovania číslo: 4 f) Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov na školský rok 2013/2014 Predkladá : Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo Uložené prejednať v komisiách: Komisia školstva a výchovy mládeže Mestská školská rada Materiál obsahuje: Tematický materiál v prílohe

2 2 1) Návrh na uznesenie: Határozati javaslat A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi 1. Aktualizáciu školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských zariadení v školskom rok 2013/2014 B. MsZ schvaľuje neschvaľuje Gúta Város Képviselő-testülete jóváhagyja nem hagyja jóvá 1. Školský vzdelávací program a výchovný program: a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2. Školský vzdelávací program a) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, b) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo, c) Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo, 3. Výchovný program a) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, 2) Tematický materiál: v prílohe 3)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole - Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole - Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole - Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

3 3 Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými školským zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia. Školský vzdelávací program obsahuje a) názov vzdelávacieho programu, b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, c) stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti, d) vlastné zameranie školy, e) dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania, f) učebné osnovy, g) učebný plán, h) vyučovací jazyk podľa 12, i) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, j) personálne zabezpečenie, k) materiálno technické a priestorové podmienky, l) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, m) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, n) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, o) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Výchovný program Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej rade školy alebo v pedagogickej rade školského zariadenia, rade školského zariadenia. Na vyžiadanie schvaľuje výchovný program zriaďovateľ. Výchovný program obsahuje a) názov programu, b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy, c) formy výchovy a vzdelávania, d) tematické oblasti výchovy, e) výchovný plán, f) výchovný jazyk, g) personálne zabezpečenie, h) materiálno technické priestorové podmienky,

4 4 i) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove, j) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, k) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia, l) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia. Učebné plány Rámcové učebné plány sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, obsahujú vzdelávacie oblasti a zoznam povinných a voliteľných vyučovacích predmetov s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti. Rámcové učebné plány určujú taktiež rozsah najväčšieho týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku vzdelávacieho programu a počet hodín, ktoré môže škola použiť na svoje vlastné zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. Rámcové učebné plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských vzdelávacích programov. Výchovné plány Výchovné plány sú súčasťou výchovných programov a určujú celkovú skladbu výchovných oddelení a výchovných skupín pre príslušný ročník výchovného programu. Riaditelia škôl a školských zariadení predložili zo školských vzdelávacích programov a výchovných programov aktualizáciu učebných a výchovných plánov na školský rok 2013/2014. Základná škola F. Rákócziho II s vyučovacím jazykom maďarským, V. Palkovicha 3, Kolárovo II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo Učebný plán - ISCED 1 Jazyk a komunikácia Názvy vzdelávacích oblastí Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku spolu Slovenský jazyk a slovenská literatúra 5 6 5, Maďarský jazyk a literatúra 8 6 6, cudzí jazyk (anglický) Príroda a spoločnosť Prírodoveda Vlastiveda Človek a hodnoty 1 Od školského roku 2011/2012 prvý cudzí jazyk povinne je anglický jazyk. V súčasnosti v rámci ISCED 1 naša škola vyučuje už len anglický jazyk.

5 5 Etická výchova/náboženská výchova Matematika a práca s informáciami Matematika Informatická výchova Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Umenie a kultúra Výtvarná výchova Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná výchova Spolu ročník: 4 voliteľné hodiny Predmet maďarský jazyk a literatúra je rozšírený o 3 hodiny s cieľom vytvorenia pevného základu v oblasti čítania, písania a komunikácie Predmet prírodoveda je rozšírený o 0,5 hodín v súlade so zameraním školy na prírodovedné predmety Predmety etická výchova / náboženská výchova sú rozšírené o 0,5 hodín s cieľom vytvárania prosociálneho spoločenstva žiakov 2. ročník: 2 voliteľné hodiny Predmet maďarský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom upevňovania vedomostí a zručností. Predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu v súlade so zameraním školy na prírodovedné predmety Odučenie polhodiny z maďarského jazyka resp. slovenského jazyka je realizované ako 1 hodina každý druhý týždeň striedavo 3. ročník: 2 voliteľné hodiny Predmet maďarský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvíjania súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem, analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého textu. Predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu týždenne vyplývajúc zo zamerania školy Odučenie polhodiny z maďarského jazyka resp. slovenského jazyka je realizované ako 1 hodina každý druhý týždeň striedavo 4. ročník: 2 voliteľné hodiny Predmet maďarský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvoja čitateľských schopností Predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu týždenne s cieľom na rozvíjanie matematického myslenia a riešenia problémov v každodenných situáciách Učebný plán ISCED2 Jazyk a komunikácia Názvy vzdelávacích oblastí Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku spolu Slovenský jazyk a slovenská literatúra Maďarský jazyk a literatúra Predmety etická výchova a náboženská výchova je vyučovaní v skupinách na základe prihlásenia zákonného zástupcu žiakov.

6 6 1. cudzí jazyk (anglický/nemecký) cudzí jazyk (nemecký/anglický) Človek a príroda Fyzika ,5 6,5 Chémia Biológia Človek a spoločnosť Dejepis ,5 2 8,5 Geografia Občianska náuka ,5 0,5 4 Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská výchova ,5 0,5 4 Matematika a práca s informáciami Matematika Informatika Človek a svet práce Svet práce 0 0 0,5 0,5 0 1 Technika 0 0 0,5 0,5 0 1 Umenie a kultúra Výtvarná výchova Hudobná výchova Výchova umením ,5 0,5 1 Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Spolu ročník: 4 voliteľné hodiny Predmety biológia, geografia sú rozšírené o 1-1 hodinu týždenne dodržiavajúc zameranie školy na matematiku a prírodovedné predmety Predmet matematika je rozšírený o 1,5 hodinu, informatika o 0,5 hodiny prihliadajúc na zameranie školy 6. ročník: 5 voliteľných hodín Predmety fyzika, biológia, dejepis, geografia sú rozšírené o 1-1 hodinu týždenne, chémia, informatika o 0,5 hodiny 7. ročník: 4 voliteľné hodiny Predmety dejepis a geografia sú rozšírené o 1-1 hodinu týždenne, chémia, biológia, matematika a informatika o 0,5 hodiny Predmety svet práce a technika sú vyučované striedavo každý druhý týždeň 1 hodina 8. ročník: 3 voliteľné hodiny 3 Od školského roku 2011/ cudzí jazyk povinne je anglický jazyk. V súčasnosti v rámci ISCED 2 nemecký jazyk, ako prvý cudzí jazyk je zavedený v ročníkoch ZŠ. 4 Predmety etická výchova a náboženská výchova je vyučovaní v skupinách na základe prihlásenia zákonného zástupcu žiakov.

7 7 Predmety biológia a geografia sú rozšírené o 1-1 hodinu týždenne Predmet dejepis je rozšírený o 0,5 hodinu, ktorá je vyučovaná každý druhý týždeň ako 1-hodinová Predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny týždenne Predmety svet práce a technika sú vyučované striedavo každý druhý týždeň 1 hodina Predmety občianska náuka a výchova umením sú vyučované striedavo každý druhý týždeň 1 hodina Náboženskú výchovu a etickú výchovu každý druhý týždeň v rozsahu jednej hodiny. 9. ročník: 3 voliteľné hodiny Predmety biológia a matematika sú rozšírené o 1 hodinu týždenne Predmet fyzika je rozšírený o 0,5 hodiny, ktorá bude vyučovaná každý druhý týždeň ako jednohodinová Predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny Predmety občianska náuka a výchova umením sú vyučované striedavo každý druhý týždeň 1 hodina Náboženskú výchovu a etickú výchovu každý druhý týždeň v rozsahu jednej hodiny. Výchovný program ŠKD Školský klub detí pracuje podľa Výchovného programu vypracovaného podľa platných predpisov v 3 oddeleniach. V ŠKD pracujú 3 vychovávateľky. Názvy tematických oblastí výchovy Počet výchovno-vzdelávacích činností v jednotlivých oddeleniach ŠKD 1. odd. 2. odd. 3. odd. Vzdelávacia oblasť Spoločensko - vedná oblasť Pracovno - technická oblasť Prírodovedno - environmentálna oblasť Esteticko - výchovná oblasť Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Rada školy prerokovala aktualizáciu školského vzdelávacieho a výchovného programu. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Učebný plán ISCED1 Názvy vzdelávacích oblastí Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku Pov. Vol. Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a slovenská literatúra Maďarský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk /ang./ Príroda a spoločnosť Prírodoveda Vlastiveda

8 8 Človek a hodnoty Etická výchova / náboženská výchova Matematika a práca s informáciami Matematika Informatická výchova Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Umenie a kultúra Výtvarná výchova Hudobná výchova Zdravie a pohyb Telesná výchova Spolu Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 25, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne: - žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku, - pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 6. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava. 7. Podľa 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1). 8. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na: a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

9 9 b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom /18855:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra Poznámky k ŠkVP: Predmety etická výchova a náboženská výchova vyučujeme v skupinách. Predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra a anglický jazyk podľa možnosti vyučujeme v skupinách. voliteľné hodiny ( 10 ) predmet maďarský jazyk a literatúra je rozšírený o 4 hodiny s cieľom vytvorenia pevného základu v oblasti čítania, písania a komunikácie, s cieľom upevňovania vedomostí a zručností, s cieľom rozvíjania súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem, analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého textu a s cieľom rozvoja čitateľských schopností predmet cudzí jazyk je rozšírený o 2 hodiny v súlade so zameraním školy na humánne predmety predmet prírodoveda je rozšírený o 1 hodinu v súlade s projektom Škola podporujúca zdravie predmet matematika je rozšírený o 2 hodinu s cieľom na rozvíjanie matematického myslenia a riešenia problémov v každodenných predmet výtvarná výchova je rozšírený o 1 hodinu. Cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam Učebný plán ISCED2 Názvy vzdelávacích oblastí Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku Pov. Vol. Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a slovenská literatúra Maďarský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk /ang. nem./ Druhý cudzí jazyk /nem.- ang./ Človek a príroda Fyzika Chémia Biológia Človek a spoločnosť

10 10 Dejepis Geografia Občianska náuka Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova Matematika a práca s informáciami Matematika Informatika Človek a svet práce Svet práce Technika Umenie a kultúra Výtvarná výchova Hudobná výchova Výchova umením Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Spolu Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 173. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 158, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 15 na predmet športová príprava. 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 34, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 6. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na: a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

11 11 b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom /18857:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011 Poznámky: Predmety etická výchova a náboženská výchova vyučujeme v skupinách. Predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk a nemecký jazyk podľa možnosti vyučujeme v skupinách. Predmety svet práce, technika, výtvarná výchova a výchova umením vyučujeme každý druhý týždeň po dvoch hodinách. Delenie predmetu telesná a športová výchova sa uskutoční v ročníkoch 5., 6., 8. s geografiou a v ročníkoch 7. a 9. s biológiou. voliteľné hodiny (20) predmety maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra sú rozšírené o 2-2 hodiny s cieľom rozvíjania súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem, analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého textu a s cieľom rozvoja čitateľských schopností Predmet biológia je rozšírený o 4 hodiny týždenne v súlade s projektom Škola podporujúca zdravie. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Predmet dejepis je rozšírený o 1 hodinu týždenne. Cieľom je, aby žiaci nadobudli primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa a svetového kultúrneho dedičstva Predmet geografia je rozšírený o 3 hodiny týždenne. V oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu Predmet matematika je rozšírený o 2 hodiny a Predmet informatika je rozšírený o 3 hodiny. Cieľom je, aby sa žiaci naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a komunikačných technológií. Predmet výtvarná výchova je rozšírený o 2 hodiny a predmet hudobná výchova je rozšírený o 1 hodinu. Cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

12 12 Výchovný program ŠKD Školský klub detí pracuje podľa výchovného programu podľa platných predpisov v 5 oddeleniach s 5 vychovávateľkami. Rada školy prerokovala aktualizáciu školského vzdelávacieho a výchovného programu. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo I.stupeň - ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín l. ročník 22h Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Príroda a spoločnosť Počet hodín 2. ročník 23h Počet hodín 3. ročník 25h Počet hodín 4. ročník 26h SVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Slovenský jazyk a literatúra Tvorivé písanie Cudzí jazyk+ AN 3 3 Matematika Informatická výchova Prírodoveda Vlastiveda Objavovanie sveta Človek a hodnoty Etická / nábož. výchova Spoločenská výchova Umenie a kultúra Výtvarná výchova Hudobná výchova Detské hudobné divadlo Regionálna výchova Zdravie a pohyb Telesná výchova Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 Spolu I. stupeň - ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Predmety Poč. hod. 5. ročník 27 Poč. hod. 6. ročník 29 Poč. hod. 7. ročník 30 Poč. hod. 8. ročník 30 Poč.hod. 9. ročník 30 ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Jazyk a Slov. jazyk komunikácia 1. cudzí jazyk ANJ cudzí jazyk NEJ Tvor. písanie Matematika a Matematika 3,5 + 1, ,5 + 1, práca s Informatika informáciami 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 Človek a Biológia ,5 1 1

13 13 príroda Fyzika Chémia 0,5 0, Ekológia , Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Dejepis Geografia Občian. náuka ,5 + 0,5 0,5 + 0,5 Et. / náb. vých ,5 + 0,5 0,5 + 0,5 Spoločenská výchova Svet práce 0,5 0,5 Technika 0,5 0,5 Výtvarná výchova Regionálna výchova Hudobná výchova Výchova umením 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 Zdravie a pohyb Teles. a šport. výchova Spolu ročník 5 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 2 hodiny s cieľom vytvorenia pevného základu v oblasti čítania, písania a komunikácie predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu pridaná je 1 hodina prírodovedy v súlade so zameraním školy k predmetu výtvarná výchova je pridaná 1 hodina s cieľom rozvíjania estetického cítenia detí 2. ročník 5 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 2 hodiny s cieľom upevňovania získaných vedomostí a zručností predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvíjania matematického myslenia predmet prírodoveda je rozšírený o 1 hodinu v súlade so zameraním školy predmet výtvarná výchova je rozšírený o 1 hodinu 3. ročník 5 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 2 hodiny s cieľom rozvíjania už nadobudnutých vedomostí a zručností predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvíjania matematického myslenia predmet prírodoveda je rozšírený o 1 hodinu v súlade so zameraním školy predmet výtvarná výchova je rozšírená o 1 hodinu 4. ročník 5 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti predmet matematika je rozšírený o 2 hodiny s cieľom utvrdenia nadobudnutých vedomostí a zručností predmet prírodoveda je rozšírený o 1 hodinu v súlade so zameraním školy predmet výtvarná výchova je rozšírená o 1 hodinu 5. ročník 6 voliteľných hodín predmet matematika je rozšírený o 1,5 hodín s cieľom byť schopný na rôznych úrovniach používať matematické modely logického a priestorového myslenia

14 14 predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny s cieľom dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií obidva predmety biológia a geografia sú rozšírené o 1 hodinu a vyučuje sa 1 hodina ekológie predmet výtvarná výchova je rozšírený o 1 hodinu s cieľom prehĺbiť vzťah k umeniu 6. ročník 6 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti predmet cudzí jazyk nemecký je rozšírený o 1 hodinu so zameraním na komunikáciu a praktické využívanie jazyka predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvoja matematického logického myslenia predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny s cieľom dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií predmet biológia je rozšírený o 1 hodinu a predmet ekológia sa vyučuje v rozsahu 0,5 hodiny predmet dejepis je rozšírený o 1 hodinu 7. ročník 6 voliteľných hodín predmet slovenský jazyk a literatúra je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti predmet matematika je rozšírený o 1,5 hodín s cieľom byť schopný na rôznych úrovniach používať matematické modely logického a priestorového myslenia predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny obidva predmety fyzika a geografia sú rozšírené o 1 hodinu a predmet ekológia sa vyučuje tiež 1 hodinu 8. ročník 6 voliteľných predmetov predmet cudzí jazyk nemecký je rozšírený o 1 hodinu predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny s cieľom dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií predmet ekológia sa vyučuje v rozsahu 1 hodiny predmet chémia je rozšírený o 1 hodinu predmet občianska náuka je rozšírený o 0,5 hodiny predmet etická/náboženská výchova je rozšírený o 0,5 hodiny predmet výchova umením je rozšírený o 0,5 hodiny 9. ročník 6 voliteľných predmetov predmet cudzí jazyk nemecký je rozšírený o 1 hodinu so zameraním na komunikáciu a praktické využívanie jazyka predmet matematika je rozšírený o 1 hodinu predmet informatika je rozšírený o 0,5 hodiny predmet fyzika je rozšírený o 1 hodinu s cieľom aplikovať vedomosti formou riešenia úloh a problémov predmet geografia je rozšírený o 1 hodinu s cieľom rozšíriť vedomosti o Slovensku predmet občianska náuka je rozšírený o 0,5 hodiny predmet etická/náboženská výchova je rozšírený o 0,5 hodiny predmet výchova umením je rozšírený o 0,5 hodiny Výchovný program ŠKD Školský klub detí pracuje podľa Výchovného programu vypracovaného podľa platných predpisov v 3 oddeleniach.

15 15 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Brnenské nám. 16 Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ČAROVNÁ ZÁHRADA VÍL - VARÁZSLATOS TÜNDÉRKERT, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O predprimárne vzdelávanie. Na pedagogickej rade dňa bola prerokovaná aktualizácia školského vzdelávacieho programu. Pedagogická rada brala na vedomie, že v priebehu školského roka bude možné zaviesť zmeny tematických okruhov prispôsobene k akciám, prázdninám a sviatkom. Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským, Lesná 10 Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu Zvedavkovia objavujú svet v Lesnej škôlke, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O predprimárne vzdelávanie. Centrum voľného času Szabadidőközpont, Mostová 2 Výchovný program CVČ v Kolárove vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania zákon NR SR č. 245 /2008 o výchove a vzdelaní, z humanistickej výchovy, z koncepcie neformálnej výchovy a vlastnej koncepcie. Výchovno vzdelávacia a rekreačná činnosť prebieha v závislosti od tematického zamerania v oddeleniach, do oddelení sú rozdelené krúžky a príležitostné podujatia. a) Oddelenie spoločenských vied a etiky b) Oddelenie prírodovedné c) Oddelenie telovýchovy a turistiky d) Oddelenie Fit-centra e) Oddelenie športovej ubytovne f) Oddelenie Domino g) Oddelenie kultúry a estetiky h) Oddelenie informatiky

16 16 Oddelenie Záujmový útvar: Počet hodín Tematická oblasť výchovy Spoločensko-vedné Varenie(Domino) 33 Spoločensko-vedná a etiky Počítačové hry Prírodovedné Rybársky Prírodovedné Telovýchovy a turistiky Futbalový prípravky Telovýchovná a turistická Karate Vodnej turistiky Gymnastiky Plávania Basketbalu Sálovej cyklistiky TV pre talentované deti Stolného tenis Domino Domino 99 špeciálnej pedagogiky Kultúry a estetiky Tvorivé dielne I. Kreatívne nápady Oblasť kultúry a techniky Tvorivé zručnosti pre ZŠ Zhotovenie šperkov Moderné tance Ĺudový tanec Brušný tanec Informatiky Počítačové hry

17 17 Konečná ponuka krúžkovej činnosti sa bude ešte meniť a dopĺňať podľa záujmu detí a mládeže. Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10 Od školského roku 2008/2009 poskytujú základné umelecké školy primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia a žiaci 1. a už aj 2. ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy v školskom roku 2013/2014 sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu V 3. a vo vyšších ročníkoch druhej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých v školskom roku 2013/2014 sa postupuje podľa starých učebných plánov pre základnú umeleckú školu. Stanovisko Spoločného školského úradu v Kolárove Školské vzdelávacie programy škôl sú vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Výchovné programy školských zariadení sú vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Spoločný školský úrad odporúča schváliť Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu školské vzdelávacie programy a výchovné programy škôl a školských zariadení a ich aktualizáciu v školskom roku 2013/2014. Kolárove, dňa Ing. Imrich Takács Spoločný školský úrad v Kolárove

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

Učebné plány

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Plán je inovovaný v 1. až 4. ročníku. Schválilo MŠ SR dňa 20. marca

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Mestský úrad Kolárovo Na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: K bodu rokovania číslo: 4 a) Návrh na pedagogicko organizačné

Mestský úrad Kolárovo Na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: K bodu rokovania číslo: 4 a) Návrh na pedagogicko organizačné Mestský úrad Kolárovo Na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 27. 07. 2015 K bodu rokovania číslo: 4 a) Návrh na pedagogicko organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno vzdelávacieho

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/4, 036 36 Martin Názov školského Technické lýceum vzdelávacieho

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014 ZŠ, Mojzesovo Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2013/2014 príloha č.2 ŠkVP Vypracovala: Mgr. Elena Puková, riad. školy 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov školy

Podrobnejšie

A

A Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ školy GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU UL. M.M.HODŽU 860/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Poslanie vzdelávacích oblastí v školskom vzdelávacom programe A. Štvorročné štúdium Povinné

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie  žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský rok 203 / 204 Školský vzdelávací

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO (v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 093 01 P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čiešková 1 1. Analýza výchovnej činnosti v školskom roku

Podrobnejšie

3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne difer

3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne difer 3.6. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, ZAMERANIA A PROFILÁCIA ŠKOLY, PROFIL ABSOLVENTA ZAMERANIE ŠKOLY: Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná na päť rôznych zameraní, pripravujúca na ďalšie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

iškvp Škola je dielňou ľudskosti Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školo

iškvp Škola je dielňou ľudskosti Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školo Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom "Škola je dielňou ľudskosti" Názov ŠVP Štátny vzdelávací program

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 20

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 20 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie Školský rok 2016 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Sveda

Microsoft PowerPoint - Sveda Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF Dušan Šveda Žilina, 9. februára 2016 Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 1 Hlavné ciele činnosti SMS - vytvorenie

Podrobnejšie

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Metodické usmernenie riaditeľky č. 021/2018 k voľbe voliteľných predmetov Účel metodického usmernenia: Tento vnútorný predpis zjednocuje

Podrobnejšie

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

untitled

untitled Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací jazyk:... TRIEDNA KNIHA pre primárne vzdelávanie Trieda: Školský rok:....../... Začiatok školského roka dňa: Koniec prvého polroka dňa: Koniec druhého polroka

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, 926 01 Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mgr. Bodišová Viera Mgr. Bohušová Ingrid Názov vzdelávacieho

Podrobnejšie

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2018 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 717 0000 00 až 717

Podrobnejšie

Základná škola, Študentská ul

Základná škola, Študentská ul Vzdelávací program Stupeň vzdelania: ISCED 1, 2 Dĺžka štúdia: ISCED 1 4-ročná, ISCED 2-5-ročná Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Predkladateľ Názov školy: Základná škola

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 13, H U M E N N É Školský vzdelávací program Dodatok k ŠkVP č. 6 Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 2016/2017 Dodatok k ŠkVP

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ V ŠKOLE ÚSPEŠNÝ V ŽIVOTE Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

Microsoft Word - InovovanýISCED2_2018_2019

Microsoft Word - InovovanýISCED2_2018_2019 Základná škola, Školská č. 299, Skýcov Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy Predkladateľ Názov školy Adresa školy

Podrobnejšie

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach M E S T O N O V É Z Á M K Y Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 26.04.2019

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Každý žiak by mal v škole zažiť úspech Názov školy Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom Adresa Základná škola s ma

Každý žiak by mal v škole zažiť úspech Názov školy Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom Adresa Základná škola s ma Každý žiak by mal v škole zažiť úspech Názov školy Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom Adresa Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Štál č....2.../2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku v školskom roku 2017/2018 Sp. zn.:

Podrobnejšie

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok speváckej súťaže Duchovná pieseň Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Palisády 46, P.O.BOX 289, 810

Podrobnejšie

Oblasť hodnotenia

Oblasť hodnotenia Škola má vypracovaný školský vzdelávací program (ŠkVP), podľa ktorého uskutočňuje výchovu a vzdelávanie. V ŠkVP stanovené strategické ciele smerujú k príprave na ďalšie vzdelávanie. Vyhotovenie učebného

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, 956 53 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Mikušová Ivana, Mgr. Adámková Jana, Mgr. Absolvované

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H    P R O G R A M O V E J     Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 5 K 31..12..2015 V Zavarre dňa 10..2..2016... Sttarrostta

Podrobnejšie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Inovovaný školský vzdelávací program Názov vzdelávacieho programu: Stupeň vzdelania: Kód a názov odboru: Dĺžka štúdia:

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Inovovaný školský vzdelávací program Názov vzdelávacieho programu: Stupeň vzdelania: Kód a názov odboru: Dĺžka štúdia: Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Inovovaný školský vzdelávací program Názov vzdelávacieho programu: Stupeň vzdelania: Kód a názov odboru: Dĺžka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: VZDELÁVANÍM

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania

Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ ŠKOLA PRE ŠTART DO ŽIVOTA Stupeň vzdelania: ISCED 1 Dĺžka štúdia: 4 roky Forma štúdia: denná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 65 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Podrobnejšie

ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie

ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie ČASŤ B ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre stredné športové školy skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT úplné stredné všeobecné vzdelanie Obsah 1. Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného

Podrobnejšie

skolsky_vzdelavaci_p_2017_2

skolsky_vzdelavaci_p_2017_2 Školský vzdelávací program Názov: KALOKAGATIA harmónia tela, rozumu, charakteru... Sereď,.9.207 Školský rok: 207/8 RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka školy Revidovanie školského vzdelávacieho programu Číslo

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝ

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝ Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV ODBORNÝCH UČILÍŠŤ 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29. 10. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 423 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Podrobnejšie

PREDPISY Predpis č. 245/2008 Z.z. Ministerstvo spravodlivosti SR» Rek zákony 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplne

PREDPISY Predpis č. 245/2008 Z.z. Ministerstvo spravodlivosti SR» Rek zákony 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplne PREDPISY Predpis č. 245/2008 Z.z. Ministerstvo spravodlivosti SR» Rek zákony 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Autor: Národná rada SR Platnosť

Podrobnejšie

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Vzdelávania pedagogických zamestnancov k 1.9.2018 1. - 4. ročník ZŠ Meno a priezvisko Mgr. Beáta Babinová Druh vzdel. Názov vzdelávania Počet uznaných kreditov

Podrobnejšie

06 Návrh na prenájom NP v NKD pre ZUS Vrbenskeho 1

06  Návrh na prenájom NP v NKD pre ZUS Vrbenskeho 1 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 06 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28. 06. 2016 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ Vrbenského

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA DIDAKTICKÉ MYSLENIE A POSTUPY UČITEĽA OBOZNÁMENIE SA SO VŠEOBECNÝMI CIEĽMI VÝUČBY A PREDMETU UJASNENIE TÉMY V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA KONKRETIZÁCIA CIEĽOV VO VZŤAHU MOŽNOSTIAM

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Časopisecká tvorba pre deti rokov Cieľom práce je charakterizovať časopiseckú tvorbu pre deti rokov a to predovšetkým jej významný

Časopisecká tvorba pre deti rokov Cieľom práce je charakterizovať časopiseckú tvorbu pre deti rokov a to predovšetkým jej významný Časopisecká tvorba pre deti rokov 1945-1990 Cieľom práce je charakterizovať časopiseckú tvorbu pre deti rokov 1945-1980 a to predovšetkým jej významných autorov, redaktorov a vydavateľov s akcentom na

Podrobnejšie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č..../2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÝ LIPNÍK 45 Plán práce MZ pre primárny stupeň na školský rok 2018/2019 Prerokované a schválené na zasadnutí MZ d

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÝ LIPNÍK 45 Plán práce MZ pre primárny stupeň na školský rok 2018/2019 Prerokované a schválené na zasadnutí MZ d ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÝ LIPNÍK 45 Plán práce MZ pre primárny stupeň na školský rok 2018/2019 Prerokované a schválené na zasadnutí MZ dňa: 27.08.2018 Mgr. Anna Sikorjaková pečiatka školy

Podrobnejšie

SkVP_pre_ISCED2-ZS_s_VJM

SkVP_pre_ISCED2-ZS_s_VJM Školský vzdelávací program ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola, Iskolai program ISCED 2 felső tagozat Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 1. Predmety špeciálnopedagogickej podpory sa majú realizovať miesto v

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 1. Predmety špeciálnopedagogickej podpory sa majú realizovať miesto v Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 1. Predmety špeciálnopedagogickej podpory sa majú realizovať miesto voliteľných hodín. Čo má robiť škola v prípade, že voliteľné

Podrobnejšie

Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čú

Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čú Predmetová komisia INFORMATIKY A EKONOMIKY Predseda komisie: Ing. Janka Hižová Členovia komisie: RNDr. Peter Barančík Mgr. Mária Maceková Ing. Oľga Čúzyová Ing. Zuzana Ruľáková Ing. Jana Kurtiová Charakteristika

Podrobnejšie

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1.

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú

Podrobnejšie

Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích j

Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích j Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích jazykov - Jazykár Požadovaný stupeň vzdelania - Vysokoškolské vzdelanie

Podrobnejšie

ŠkVP1718

ŠkVP1718 Školský vzdelávací program 1. stupeň ZŠ ISCED 1 2. stupeň ZŠ ISCED 2 V Pezinku 4. 9. 2017 Mgr. Ingrid Jurčová riaditeľka školy Školský vzdelávací program: BIELENISKO B - bystrý I - iniciatívny E - emotívny

Podrobnejšie

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu pri ZŠ na Ul. Sama Chalupku 313/14 v Prievidzi a osobitosti

Podrobnejšie

Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky

Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, 942 01 Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky 2017 2019 Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti jednou z najdôležitejších

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Akreditácia vzdelávacích programov – projekt MVP

Akreditácia vzdelávacích programov – projekt MVP Názov vzdelávacieho programu: Výučba na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Predkladaný vzdelávací program kladie požiadavky na rozvíjanie digitálnej

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

SPRÁVA O VVV školy

SPRÁVA O VVV školy SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ŠK. R. 2005/2006 a) Základné identifikačné údaje o škole: 1. Názov školy: Spojená škola T. Ševčenka s

Podrobnejšie

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Podrobnejšie