S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019"

Prepis

1 S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 08 Marec 09

2 Obsah A Úvod... 3 B Vyhodnotenie kontrolnej činnosti... 3 B. Štruktúra kontrol vykonaných v II. polroku B. Kontrola bežných príjmov a bežných výdavkov... 7 B.3 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK... 8 B.4 Kontrola verejného obstarávania... 8 B.5 Kontrola splnenia prijatých opatrení... 8 C Koordinácia výkonu kontrolnej činnosti s orgánmi vonkajšej kontroly... 9 D Spolupráca so Zastupiteľstvom ŽSK, Úradom ŽSK a ostatná činnosť... 0 E Personálne obsadenie a vzdelávanie... 0

3 A Úvod Činnosť útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK ) riadil hlavný kontrolór ŽSK v súlade s ustanoveniami 9e a 9f zákona č. 30/00 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), podľa Projektu organizácie riadenia útvaru hlavného kontrolóra ŽSK a Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na II. polrok 08, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK na jeho 7. zasadnutí konanom. júla 08 Uznesením 40/7. Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na II. polrok 08 (ďalej len Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 08 ) podľa predloženého návrhu. B Vyhodnotenie kontrolnej činnosti Útvar hlavného kontrolóra ŽSK vykonával svoju činnosť v II. polroku 08 v súlade s ustanoveniami 9c a 9f zákona č. 30/00 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona č. 357/05 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len POvZP ), v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len ROvZP ) a na Úrade ŽSK. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 08 obsahoval celkom jedenásť finančných kontrol, z toho: tri kontroly v POvZP ŽSK v kultúrnych organizáciách so zameraním na čerpanie verejných prostriedkov, hospodárenie a nakladanie s majetkom ŽSK, verejné obstarávanie a výkon práce vo verejnom záujme, jednu kontrolu v ROvZP ŽSK v zariadení sociálnych služieb so zameraním na čerpanie verejných prostriedkov, hospodárenie a nakladanie s majetkom ŽSK, verejné obstarávanie a výkon práce vo verejnom záujme, dve kontroly v ROvZP ŽSK v školách so zameraním na čerpanie verejných prostriedkov a hospodárenie a nakladanie s majetkom ŽSK, jednu kontrolu v POvZP ŽSK v škole so zameraním na čerpanie verejných prostriedkov, hospodárenie a nakladanie s majetkom ŽSK, verejné obstarávanie a výkon práce vo verejnom záujme, jednu kontrolu na Úrade ŽSK zameranú na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu ŽSK na rok 09, tri kontroly splnenia prijatých opatrení (ďalej len KSPO ) vo vybraných organizáciách, v ktorých útvar hlavného kontrolóra ŽSK vykonal kontroly v rokoch 06 a 07. Útvar hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08 vykonal v skutočnosti celkom deväť finančných kontrol. Nesplnenie plánovaného počtu kontrol bolo spôsobené neobsadením troch miest na ÚHK ŽSK a najmä časovou náročnosťou kontrol v dvoch organizáciách: v Turčianskej galérii v Martine a v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši, keď len fyzický výkon týchto kontrolných akcií v organizáciách trval 4 týždňov a celkový výkon kontrol trval až 0 týždňov. Aj z vyššie uvedených dôvodov sa niektoré kontrolné akcie z II. polroku 08 dokončili až v mesiaci február 09. 3

4 Počet porušení k počtu kontrolných zistení Z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra ŽSK bolo zistených celkom 78 kontrolných zistení pri 57 porušeniach všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc ŽSK, interných predpisov a noriem jednotlivých kontrolovaných organizácií, čo predstavuje v priemere 8 porušení na jednu kontrolu. Na základe výsledkov finančných kontrol a kontrol splnenia prijatých opatrení bolo kontrolovanými subjektami prijatých a splnených 80 opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Na základe odporúčaní majú kontrolované subjekty v termíne stanovenom kontrolným orgánom povinnosť predložiť zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. V priemere je tento termín v období dva až tri mesiace od ukončenia kontroly. V čase vypracovania Správy o činnosti termín neuplynul viacerým kontrolovaným subjektom, z tohto dôvodu je počet splnených opatrení nižší oproti počtu kontrolných zistení. Kontrolná činnosť útvaru hlavného kontrolóra ŽSK bola v II. polroku 08 zameraná predovšetkým na: - kontrolu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, - kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, - kontrolu výkonu práce vo verejnom záujme, - kontrolu verejného obstarávania, - kontrolu zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, - kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami a na odstránenie príčin ich vzniku. Porovnanie počtu porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov jednotlivých organizácii k počtu kontrolných zistení z finančných kontrol vykonaných v II. polroku 08 je podrobne znázornené v nasledujúcom grafe: Graf č. 40 Odborová štruktúra podľa počtu porušení VZPP a počtu kontrolných zistení za II. polrok Počet porušení VZPP Počet kontrolných zistení Odborové členenie 4

5 Počet kontrol a KSPO Útvar hlavného kontrolóra ŽSK vykonal k kontroly vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, čím ukončil druhú etapu periodicity kontrol a od bola začatá tretia etapa vykonávania kontrol v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Graf č. zobrazuje Prehľad o finančných kontrolách a kontrolách splnenia prijatých opatrení vykonaných útvarom hlavného kontrolóra ŽSK za obdobie od do v porovnaní s počtom zariadení ŽSK podľa regionálnej štruktúry. Regionálna štruktúra FK a KSPO vykonaných ÚHK ŽSK za obdobie od do Graf č Počet zariadení ŽSK Kontroly celkom Kontroly za II. polrok 08 Vyššie uvedenú štruktúru zohľadňuje Tabuľka č. Rezortná a regionálna štruktúra vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra ŽSK za II. polrok 08. B. Štruktúra kontrol vykonaných v II. polroku 08 Vzhľadom na plánované úlohy útvaru hlavného kontrolóra ŽSK, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom ŽSK, bol výkon kontrolnej činnosti v II. polroku 08 zameraný na zvýšenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov v kontrolovaných subjektoch na základe zákona č. 30/00 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). Výkon kontrol bol realizovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/05 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol zameraný na dodržiavanie zásad rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 53/004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/004 Z. z. o rozpočtových 5

6 pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodržiavanie ustanovení zákona č. 43/00 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 83/00 Z. z. o cestovných náhradách, zákona č. 553/003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 3/00 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník, na kontrolu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/05 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na úroveň hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, na kontrolu zmluvných vzťahov pri nájme majetku, na zabezpečenie ochrany majetku, na nakladanie s pohľadávkami v zmysle ustanovení zákona č. 446/00 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a na dodržiavanie iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s hospodárením s verejnými prostriedkami. Celkom 9 finančných kontrol realizovaných útvarom hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08 malo nasledovnú štruktúru: tri kontroly v školách, tri kontroly splnenia prijatých opatrení, jedna kontrola v kultúrnej organizácii, jedna kontrola na Úrade ŽSK a jedna kontrola v zariadení sociálnych služieb. Rezortnú štruktúru kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08 zobrazuje Graf č. 3. Graf č. 3 Iné ŽSK; 0 Úrad ŽSK; Ostatné kontroly; 0 Školstvo; 3 KSPO; 3 Zdravotníctvo; 0 Zar. soc. služieb; Doprava; 0 Kultúra; Z vykonaných kontrol v II. polroku 08 boli najčastejšie porušenia právnych predpisov v prípade: - porušovania opatrení, interných smerníc a nariadení vlády SR v počte 73 zistených porušení. Najčastejšie bolo porušované opatrenie MF SR z 8. decembra 004 č. MF/0075/004-4, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a opatrenie MF SR z 8. augusta 007 č. MF/6786/007-3, ktorým sa 6

7 ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, - zákona č. 43/00 Z. z. o účtovníctve v počte 45 zistených porušení, - zákona č. 83/00 Z. z. o cestovných náhradách v počte 5 zistených porušení, - zákona č. 53/004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 357/05 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v počte zistených porušení, - zákona č. /000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v počte 5 zistených porušení, - zákona č. 3/00 Z. z. Zákonník práce v počte 8 zistených porušení, - Metodického pokynu predsedu ŽSK č. /0 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v počte 8 zistených porušení. B. Kontrola bežných príjmov a bežných výdavkov Útvar hlavného kontrolóra ŽSK vykonal v II. polroku 08 celkom 6 kontrol bežných príjmov a bežných výdavkov, pričom kontroly zamerané na čerpanie verejných prostriedkov boli vykonané v troch školách, v jednej kultúrnej organizácii, v jednom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a na Úrade ŽSK. Zameranie kontrol bežných príjmov a bežných výdavkov Finančné kontroly boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/05 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 43/00 Z. z. o účtovníctve v súčinnosti s opatrením MF SR z 8. augusta 007 č. MF/6786/007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zákona č. 53/004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s opatrením MF SR z 8. decembra 004 č. MF/0075/004-4, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákona č. 583/004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 83/00 Z. z. o cestovných náhradách, zákona č. 343/05 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. /000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri týchto kontrolách sa útvar hlavného kontrolóra ŽSK zameral predovšetkým na vykonávanie základnej finančnej kontroly, na správne, úplné, preukázateľné a zrozumiteľné vedenie účtovníctva, na trvalosť účtovných záznamov, na dodržiavanie predpísaného obsahu a náležitostí účtovných záznamov a dokladov, na dodržiavanie procesu rozpočtového hospodárenia, na správne triedenie príjmov a výdavkov podľa položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, na stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, na správnosť postupov verejného obstarávania, na správne zatrieďovanie zamestnancov do platových tried a platových stupňov a na správne poskytovanie cestovných náhrad. 7

8 Za II. polrok 08 pri výkone piatich finančných kontrol (okrem KSPO) v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo zistené, že počet kontrolných zistení bol v priemere 6 zistení na jednu kontrolovanú organizáciu. Podrobný prehľad o zistených nedostatkoch a porušeniach všeobecne záväzných právnych predpisov je uvedený v Tabuľke č. : Prehľad nedostatkov zistených kontrolami vykonanými útvarom hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08. Štatistický prehľad porušení konkrétnych všeobecne záväzných právnych predpisov je uvedený v Tabuľke č. 3: Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za II. polrok 08 z vykonaných kontrol podľa zákona č. 357/05 Z. z. B.3 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK V II. polroku 08 vykonal útvar hlavného kontrolóra ŽSK v jednom kultúrnom a sociálnom zariadení a v troch školách v rámci finančnej kontroly podľa bodu B. tejto správy aj kontroly zamerané na hospodárenie a nakladanie s majetkom ŽSK, ktorý bol zverený správcom do užívania na plnenie predmetu ich činnosti a základných úloh určených zriaďovacou listinou. Predmetom tejto časti kontrolných akcií v jednotlivých kontrolovaných subjektoch bolo hlavne dodržiavanie ustanovení zákona č. 446/00 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, zákona č. 43/00 Z. z. o účtovníctve (hlavne 9 30 Inventarizácia), zákona č. 3/00 Z. z. Zákonník práce a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. B.4 Kontrola verejného obstarávania Kontrola verejného obstarávania bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 343/05 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 5/06 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V II. polroku 08 boli vykonané celkom 3 kontroly verejného obstarávania v rámci finančnej kontroly podľa bodu B. tejto správy a to v dvoch školách a v jednom zariadení sociálnych služieb, pričom bolo zistených 7 porušení zákona o verejnom obstarávaní a 7 porušení vyššie uvedenej Smernice. Porušenie zákona o VO bolo tiež zistené pri kontrolách splnenia prijatých opatrení. B.5 Kontrola splnenia prijatých opatrení Útvar hlavného kontrolóra ŽSK vykonal v II. polroku 08 spolu 3 samostatné kontroly splnenia prijatých opatrení, a to jednu kontrolu v zariadení sociálnych služieb, jednu kontrolu v zdravotníckom zariadení a jednu kontrolu v kultúrnej organizácii, pričom táto bola rozšírená o ďalšie oblasti najmä výkon práce vo verejnom záujme a zmluvnú oblasť, čo v podstate splnilo náplň ďalšej kontrolnej akcie. Útvar hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08 zistil pri kontrole splnenia prijatých opatrení, že kontrolované subjekty vo väčšine prípadov splnili alebo plnia prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 8

9 Pri uvedených 3 kontrolách klasifikoval útvar hlavného kontrolóra ŽSK celkom 45 kontrolných zistení. Tieto prevažne vyplynuli z rozšírenej kontroly splnenia opatrení so zameraním na výkon práce vo verejnom záujme a zmluvné vzťahy s celkovým počtom 36 zistení, z ktorých devätnásť bolo klasifikovaných z dôvodu nesplnenia opatrení a 7 z dôvodu zistenia ďalších porušení. C Koordinácia výkonu kontrolnej činnosti s orgánmi vonkajšej kontroly V II. polroku 08 sa konali dve stretnutia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov v mesiaci september, ktoré bolo organizované útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a jedno v rámci veľkého stretnutia všetkých kontrolórov samosprávnych krajov organizovaného spoločne hlavnými kontrolórmi Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v Bratislavskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutí bola najmä nasledovná problematika:. zákon č. 8/08 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k procesnej stránke výkonu kontroly, sprístupňovanie výsledkov kontroly vedeniu kraja a poslancom, zverejňovanie informácií, kontroly spisov, uvádzanie údajov o FO v správach,. register partnerov verejného sektora výkon kontroly, kvalifikácia nedostatkov, možné oznamovanie správneho deliktu, resp. priestupku, 3. kontroly právnických osôb založených VÚC, pôsobnosť legislatívy, n. o., EZÚS, KOCR, 4. oznamovanie porušenia finančnej disciplíny, výkon správneho konania na VÚC vo veci uloženia sankcie, iné oznamovanie, 5. informácie o stave a možnosti použitia informačného systému kontroly pre samosprávu (projekt PosAm s MF SR), 6. procesná a hmotnoprávna problematika kontroly vykonávanej HK zastupovanie HK, právna záväznosť smerníc a príkazných listov vydaných predsedom VÚC pre OvZP, EVO s aplikáciou od komerčných firiem, uzatváranie zmlúv, kontrola zmluvných vzťahov, príkazné zmluvy a dohody so zamestnancami, poslancami, 7. výmena skúsenosti z kontrolných akcií, spôsob vykonávania kontroly, predloženie dokladov a spôsoby vyžiadania a predkladania, lehoty na doklady a námietky, iné problematiky z kontrolnej praxe, 8. postavenie hlavného kontrolóra, účasť hlavných kontrolórov v pracovnej skupine MV SR k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra, 9. verejné obstarávanie, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou z pohľadu procesu a rozsahu kontroly ÚHK, kontrolný systém v niektorých spolkových krajinách Rakúska, 0. príprava a organizácia ďalších stretnutí hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, príprava spoločného stretnutia kontrolórov samosprávnych krajov spojeného s odborným seminárom z konkrétnej oblasti legislatívy používanej v kontrolnej činnosti. 9

10 D Spolupráca so Zastupiteľstvom ŽSK, Úradom ŽSK a ostatná činnosť Útvar hlavného kontrolóra ŽSK v II. polroku 08 vykonával svoju činnosť v zmysle Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na II. polrok 08, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením 40/7 na jeho 7 zasadnutí konanom. júla 08. Hlavný kontrolór ŽSK sa v II. polroku 08 zúčastňoval zasadnutí finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK a ďalších rezortných komisií. V prípade potreby a otázok informoval o pripravovaných kontrolách, resp. o ich výsledkoch, pričom na požiadanie dvakrát informoval Zastupiteľstvo ŽSK o výsledkoch kontrol. Spolupráca s odvetvovými komisiami prebiehala aj v oblasti výmeny poznatkov o činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a iných subjektov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach získaných z kontrolnej činnosti. O výsledkoch kontrol bola pravidelne informovaná predsedníčka ŽSK, riaditeľ Úradu ŽSK, ako i zodpovední riadiaci pracovníci príslušných odborov Úradu ŽSK formou zasielania správ o výsledku kontrol. E Personálne obsadenie a vzdelávanie Personálne obsadenie útvaru hlavného kontrolóra ŽSK vychádza z potrieb a cieľov kontrolnej činnosti, ktorým je zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu kontroly v samosprávnom kraji. Ku dňu vypracovania správy o činnosti je však útvar hlavného kontrolóra personálne naplnený len na 70 %. Z celkového plánovaného počtu 0 zamestnancov je k termínu vypracovania Správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za II. polrok 08 skutočný stav nasledovný: hlavný kontrolór a šesť kontrolórov, čo spôsobuje značné problémy pri napĺňaní plánu kontrolnej činnosti. Dôležitou súčasťou činnosti na útvare hlavného kontrolóra ŽSK je vzdelávanie zamestnancov útvaru, najmä s ohľadom na časté zmeny legislatívy. V II. polroku 08 sa zamestnanci zúčastnili dvoch odborných seminárov: seminár k problematike možnosti a rozsahu kontrolného systému v Rakúsku a v niektorých rakúskych spolkových krajinách a k problematike verejného obstarávania z pohľadu kontrolórov konaného v rámci stretnutia kontrolórov samosprávnych krajov v októbri 08 spojeného s workshopom a seminár k zákonu č. /000 Z. z. hlavne z pohľadu zverejňovania zmlúv a faktúr a spôsobu a rozsahu kontroly v tejto oblasti konaného tiež v októbri 08. Ing. Ján Konušík hlavný kontrolór ŽSK Žilina

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 10. júna 2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 Predkladá: Ing. Ľubica Benická Hlavná kontrolórka

Podrobnejšie

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy :

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy : Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy : 2 2. Prílohu č.1 - Správa z kontroly hospodárenia a

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

Zásady hospodárenia s finančnými

Zásady hospodárenia s finančnými Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVN

Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVN Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára 2018 2 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ZA II. POLROK 2017

Podrobnejšie

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 6-11/145/2015 Dátum predloženia: 6. júl 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob Predmet overenia Účtovná závierka za rok

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

xybv

xybv Pôsobnosť NKÚ SR Kontrola v miestnej samospráve Najvyšší kontrolný úrad SR Priemyselná 2 824 73 BRATISLAVA Pôsobnosť a kompetencie nezávislej externej kontroly na SR: Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb.)

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

VZN č

VZN č VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom zariadení a na dieťa materských škôl na území obce Bidovce na príslušný kalendárny rok 2018 Obec Bidovce v zmysle 6 odst. 1

Podrobnejšie

VZOR

VZOR UZNESENIA prijaté Komisiou školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK na rokovaní 17.01.2018 K bodu 1: Otvorenie. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského

Podrobnejšie

MATERIÁL NA ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BORSKÝ SVÄTÝ JUR Por.číslo materiálu: 1/2017/HK OZ dňa... Uzn. č... SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK

MATERIÁL NA ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BORSKÝ SVÄTÝ JUR Por.číslo materiálu: 1/2017/HK OZ dňa... Uzn. č... SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK MATERIÁL NA ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BORSKÝ SVÄTÝ JUR Por.číslo materiálu: 1/2017/HK OZ dňa... Uzn. č... SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 Materiál obsahuje: 1.Návrh na uznesenie. 2.Dôvodová

Podrobnejšie

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa S

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa S SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa 19.2.2015 Strana 1 V súlade s 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet 2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2018 Materiál číslo: 455/2018 Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 07.02.2019 o 09:00 h Zrkadlová

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Hlavný kontrolór Obce Trebatice Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dňa 18. 2. 2011 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného

Podrobnejšie

VZN ŽSK 20_2010

VZN ŽSK 20_2010 VZN 20/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015 MESTO KOŠICE ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA KOŠICE ZA ROK 2017 Spracovateľ: Ing. Pavol Gallo hlavný kontrolór mesta Košice

Podrobnejšie

Stanovisko k rozpoctu

Stanovisko k rozpoctu Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T Uznesenie č. 1/ z 6. decembra Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019-2021, ktorého

Podrobnejšie

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

Správa č. 4/2017 o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Správa č. 4/2017 o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 13.04.2017 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.4/2017 o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č.

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK

ROKOVACÍ  PORIADOK H l a v n ý k o n t r o l ó r M e s t a S e č o v c e SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SEČOVCE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 V súlade s ustanovením 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie podľa predloženého

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia XXXV. MieZ _v mimoriadnom termíne-web.docx

Microsoft Word - Uznesenia XXXV. MieZ _v mimoriadnom termíne-web.docx Uznesenia konaného dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo 402 Schválenie programu rokovania 403 Voľba návrhovej komisie 404 Potvrdenie uznesenia č. 400 z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho

Podrobnejšie

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom Mestskej časti Bratislava - Vajnory v roku 2006

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom Mestskej časti Bratislava - Vajnory v roku 2006 Mestská časť Bratislava-Vajnory Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva K bodu: 7 Mestskej časti Bratislava-Vajnory Dňa 14. februára 2019 Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra. Materiál

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2015

LOM a sluižby 2015 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017, s výhľadom na roky V zmysle z

Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017, s výhľadom na roky V zmysle z Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok, s výhľadom na roky 2018-2019 V zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. ustanovenie 18f ods. 1 písm. c),

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita bola na dobrej úrovni. V oblasti hospodárskej mobilizácie

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.9.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta

Podrobnejšie

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2014

LOM a sluižby 2014 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

(Zápisnica z Finaènej komisie z )

(Zápisnica z Finaènej komisie z ) Z á p i s n i c a z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Dátum a čas rokovania: 18. 6. 2003 o 10.00 hod. Miesto rokovania: zasadačka Úradu ŽSK Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Title

Title Smernica dekana FEI STU Číslo: 2/2019 Vykonávanie finančnej kontroly a obeh účtovných dokladov na FEI STU v Bratislave Dátum 15.4.2019 Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej

Podrobnejšie

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU

OBSAH ODBORNÉHO  STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ROZPOČTU Hlavná kontrolórka obce Sklené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k u rozpočtu na rok a k u viacročného rozpočtu

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

SOR_SON

SOR_SON MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 M E T O D I C K É P O K Y N Y na spracúvanie údajov HLÁSENIE O PACIENTOVI S DIAGNOSTIKOVANOU CHOROBOU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA ZS (MZ

Podrobnejšie

Obec Malý Šariš

Obec Malý Šariš Návrh záverečného účtu obce Teriakovce za rok 2016 Predkladá: A n g e l o v i č Miroslav starosta obce Obsah: 1. Správa k návrhu záverečného účtu 2. Tabuľková časť 3. Prílohy V Teriakovciach, máj 2017

Podrobnejšie

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni, tento rok je pre nás jubilejný. 16. novembra 2018

Podrobnejšie

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.06.2016 Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schválenie programu zasadnutia hlasovanie za stiahnutie bodu

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov Smernica kvestora Číslo: 2/2016 - SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financovaných súčastiach Slovenskej technickej univerzity v

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY PROCESU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV NA MIESTNOM ÚRADE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ ME

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY PROCESU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV NA MIESTNOM ÚRADE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ ME SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY PROCESU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV NA MIESTNOM ÚRADE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO K 31.12.2014 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti

Podrobnejšie

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní Obec Sady nad Torysou Starosta obce Sady nad Torysou na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) v postavení štatutárneho

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD 1. Správa o vykonaných kontrolách Správu o vykonaných kontrolách predkladám v súlade s ustanoveniami 18f ods. 1 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následné

Podrobnejšie

IKT - nástroj k otvorenej samospráve

IKT - nástroj k otvorenej samospráve ŠAĽA - Protikorupčné reformy a skúsenosti Šaľa 2002-2006 opozícia... 28. 10. 2004 Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šaľa o automatizovanom zverejňovaní informácií. Mestské zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2014

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

Uznesenia 20_02_08_formulácie

Uznesenia 20_02_08_formulácie Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja UZNESENIA P r o g r a m: Program: č. 1-10 / 2008 zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 02. 2008 Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190627 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Marek Zálešák, poslanec OZ predseda, Mgr. Mário Rudinský,

Podrobnejšie

FS 1/2005

FS 1/2005 1/2005 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 25 11 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29 decembra 2004, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej

Podrobnejšie

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013 Dôvodová správa K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2011 2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy

Podrobnejšie

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 24. apríla 2015 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského

Podrobnejšie

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6. Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.06.2019 Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.2019 UZNESENIE PREDMET/POPIS MENO POSLANCA HLASOVANIE

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Obsah.docx

Microsoft Word - Obsah.docx Obsah Zoznam použitých skratiek Verejné obstarávanie v skratke ZÁKON č. 25/2006 Z.z. KOMENTÁR S ROZHODNUTIAMI PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy 2 Verejné obstarávanie 3 Zákazka 4 Finančné

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 E-LEARNINGOVÝ KURZ pre správcov registratúry, správcov záznamov, administratívnych zamestnancov organizácie SPRÁVA REGISTRATÚRY Kurz neprešiel jazykovou úpravou Kurz je chránený autorským zákonom Redigoval:

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn. 2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Bod č

Bod č U z n e s e n i a prijaté na XX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ konaného dňa 20.2.2018, v zasadačke na 2. poschodí miestneho úradu, Trieda SNP č. 39 v Košiciach, so začiatkom

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie