TE-696, Správa komisie OVS-Kava,Had.,ost.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TE-696, Správa komisie OVS-Kava,Had.,ost."

Prepis

1 TE M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselı-testület i ülése tárgysorozatának pontjához. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl Predkladá - Elıterjeszti : Ing. László Gyırfy predseda komisie - a bizottság elnöke Správu vypracoval - Az anyagot kidolgozta : Ing. Jenı Nagy - vedúci odboru územného rozvoja, výstavby a správy majetku a területfejlesztési, építészeti és vagyonkezelési fıosztály osztályvezetıje Prejednané Megtárgyalta: Mestskou radou dňa Városi Tanács én Materiál obsahuje - Mellékletek : 1. Návrh na uznesenie - Határozati javaslat 2. Zápisnica Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno zo dňa 19. januára 2012 A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság január 19.-i jegyzıkönyve a Komárom Város tulajdonában lévı ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérıl 3. Prezenčná listina zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelı bizottság ülésének jelenléti íve 4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa ust. 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 291/2011 zo dňa 06., 13. a 19. septembra 2011 Nyilvános üzleti versenytárgyalás meghirdetése a Kereskedelmi Törvénykönyv a és a további törvények, valamint a városi képviselı testület 291/2011 számú határozata értelmében a város tulajdonában lévı ingatlanok eladására 5. Uznesenie MZ č. 291/2011 zo dňa 06., 13. a 19. septembra 2011 Komárom Város Képviselı-testületének 291/2011 számú határozata

2 Návrh na uznesenie K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 19. januára 2011 na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností : 1. budova bývalej základnej školy Kava, so súp.č. 33 na pozemku parcely registra C.č a pozemkov parcely registra C.č o výmere 1011 m 2, zastavaná plocha, a parcely registra C.č o výmere 1035 m 2 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, právom vstupu v prospech správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 2. budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na parcele registra C č a na parcele registra C č , pozemky parcela registra C č o výmere 239 m 2, zastavaná plocha, parcela registra C č o výmere 653 m 2, zastavaná plocha, a parcela registra C č /1 o výmere 516 m 2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na parcele registra C č /2, pozemok parcela registra C č /2 o výmere 298 m 2, zastavaná plocha, a pozemok parcela registra C č /1 o výmere 698 m 2, zastavaná plocha a parcela registra C č /1 o výmere 1003 m 2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou v celkovej výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 3. pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra C č. 9919/18 o výmere 398 m 2, záhrada, s vyvolávacou cenou vo výške 2 080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4. predaj pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č /2009 zo dňa v k.ú. Komárno, lokalita Harčás: 4.1 novovytvorenej parcely registra C č /31 o výmere 794 m 2, ostatná plocha vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere 2024 m 2, orná pôda, s vyvolávacou cenou vo výške ,10 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4.2 novovytvorenej parcely registra C č 10168/11 o výmere 4738 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere m 2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou vo výške ,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 5. dom Kino TATRA so súp.č na pozemku parcela registra C č a pozemku parcely registra C č o výmere 477 m 2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, B/ konštatuje že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 291/2011 zo dňa 06.,13. a 19. septembra 2011 do určeného termínu, t.j. do 18. novembra 2011 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno neboli podané žiadne súťažné návrhy.

3 C/ schvaľuje odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž nasledovne: za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 19. januára 2011 Ing. László Gyırfy, predseda 20,- eur Ing. Imrich Dubány, člen komisie 20,- eur Ing. Konštantin Glič, člen komisie 20,- eur Ing. Ľudovít Gráfel, člen komisie 20,- eur Ing. Monika Karácsonyová, člen komisie 20,- eur Termín: 30 dní od schválenia uznesenia Stanovisko Rady pri MZ zo dňa : odporúča schváliť návrh na uznesenie (5-0-0)

4 Zápisnica Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno o vyhodnotení súťažných návrhov V súlade s uznesením MZ č. 291/2011 zo dňa 06., 13. a 19. septembra 2011 Mesto Komárno vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno: 1. budova bývalej základnej školy Kava, so súp.č. 33 na pozemku parcely registra C.č a pozemkov parcely registra C.č o výmere 1011 m 2, zastavaná plocha, a parcely registra C.č o výmere 1035 m 2 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, právom vstupu v prospech správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 2. budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na parcele registra C č a na parcele registra C č , pozemky parcela registra C č o výmere 239 m 2, zastavaná plocha, parcela registra C č o výmere 653 m 2, zastavaná plocha, a parcela registra C č /1 o výmere 516 m 2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na parcele registra C č /2, pozemok parcela registra C č /2 o výmere 298 m 2, zastavaná plocha, a pozemok parcela registra C č /1 o výmere 698 m 2, zastavaná plocha a parcela registra C č /1 o výmere 1003 m 2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou v celkovej výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 3. pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra C č. 9919/18 o výmere 398 m 2, záhrada, s vyvolávacou cenou vo výške 2 080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4. predaj pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č /2009 zo dňa v k.ú. Komárno, lokalita Harčás: 4.1 novovytvorenej parcely registra C č /31 o výmere 794 m 2, ostatná plocha vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere 2024 m 2, orná pôda, s vyvolávacou cenou vo výške ,10 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4.2 novovytvorenej parcely registra C č 10168/11 o výmere 4738 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere m 2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou vo výške ,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 5. dom Kino TATRA so súp.č na pozemku parcela registra C č a pozemku parcely registra C č o výmere 477 m 2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, Súťaž bola publikovaná na úradných tabuliach mesta, v regionálnej tlači DELTA a DUNATÁJ a na internetovej stránke mesta. (Príloha č.1: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže) Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti v vo vlastníctve Mesta Komárno bola schválená mestským zastupiteľstvom a menovaná primátorom mesta v zložení : 1. Ing. László Gyırfy, predseda 2. Ing. Imrich Dubány, člen 3. Ing. Konštantin Glič, člen 4. Mgr. Ľudovít Gráfel, člen 5. Ing. Monika Karácsonyová, člen

5

6

7 Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, Komárno vyhlasuje podľa ust. 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 291/2011 zo dňa 6., 13. a 19 septembra 2011 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno : 1. budova bývalej základnej školy Kava, so súp.č. 33 na pozemku parcely registra C.č a pozemkov parcely registra C.č o výmere 1011 m 2, zastavaná plocha, a parcely registra C.č o výmere 1035 m 2 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, právom vstupu v prospech správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku Ing. Aleny Šagátovej číslo 1/2010 zo dňa vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 2. budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na parcele registra C č a na parcele registra C č , pozemky parcela registra C č o výmere 239 m 2, zastavaná plocha, parcela registra C č o výmere 653 m 2, zastavaná plocha, a parcela registra C č /1 o výmere 516 m 2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na parcele registra C č /2, pozemok parcela registra C č /2 o výmere 298 m 2, zastavaná plocha, a pozemok parcela registra C č /1 o výmere 698 m 2, zastavaná plocha a parcela registra C č /1 o výmere 1003 m 2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 3/2010 zo dňa a číslo 5/2010 zo dňa v celkovej výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 3. pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako parcela registra C č. 9919/18 o výmere 398 m 2, záhrada, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 1/2010 zo dňa vo výške 2 080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4. predaj pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č /2009 zo dňa v k.ú. Komárno, lokalita Harčás: 4.1 novovytvorenej parcely registra C č /31 o výmere 794 m 2, ostatná plocha vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere 2024 m 2, orná pôda, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,10 eur, ktorá bude zároveň najnižším podaním, 4.2 novovytvorenej parcely registra C č 10168/11 o výmere 4738 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej z parcely registra C č /1 o výmere m 2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 5. dom Kino TATRA so súp.č na pozemku parcela registra C č a pozemku parcely registra C č o výmere 477 m 2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku Ing. Kataríny Vyšehradskej, číslo 80/2009 vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

8 Všeobecné podmienky obchodnej verejnej súťaže : a) minimálna kúpna cena je vyvolávacia cena nehnuteľností, b) súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské právnické osoby a fyzické osoby ako aj tuzemské právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničné právnické osoby, registrované v Slovenskej republike. Účastník v návrhu uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko resp. uvedie obchodné meno, sídlo a IČO (fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je podnikateľom), c) prihlásený účastník súťaže má uložiť zábezpeku vo výške 10% vyvolávacej ceny na účet mesta do konca lehoty na podávanie návrhov, d) víťaz zaplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže. V prípade, že víťaz nezaplatí celú kúpnu cenu v lehote 30 dní od doručenia výzvy, zložená zábezpeka prepadá v prospech mesta, e) zloženú zábezpeku neúspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže mesto vráti do 14 dní od rozhodnutia mestského zastupiteľstva o výsledku obchodnej verejnej súťaže, f) zloženú zábezpeku neúspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže mesto vráti do 14 dní od rozhodnutia mestského zastupiteľstva o výsledku obchodnej verejnej súťaže, g) návrh na uzavretie zmluvy do súťaže predloží účastník písomne v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie Neotvárať -obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností, h) predložený návrh zmluvy musí obsahovať vyhlasovateľom určené minimálne náležitosti zmluvy. V zalepenej obálke účastník obchodnej verejnej súťaže predloží : 1. Návrh na uzavretie zmluvy. 2. List s identifikačnými údajmi účastníka, v prípade právnickej osoby doklad o právnej subjektivite ( napr. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ). 3. Doklad o uložení zábezpeky na účet mesta, OTP banka Slovensko a.s., číslo účtu : / Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo úradne overené fotokópie. Doklady a písomnosti predložené účastníkmi musia byť v slovenskom jazyku. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 5. Obálka musí byť odovzdaná a zaevidovaná v podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3 najneskôr do 18. novembra 2011 do 12,00 hodiny. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať. Ďalšie podmienky 1. Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí kupujúci. 2. Návrh na uzavretie zmluvy doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, ktorý nespĺňa stanovené podmienky nebude do súťaže zaradený. Mesto bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 30 dní od schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva. Mesto Komárno si vyhradzuje právo : a) meniť uverejnené podmienky súťaže a súťaž zrušiť, b) odmietnuť všetky predložené návrhy, c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať účastníkov na ich odstránenie a doplnenie.

9

10 291/2011 uznesenie na zámer predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ schvaľuje v súlade s 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, 1. budova bývalej základnej školy Kava, so súp.č. 33 na pozemku p.č a pozemkov p.č o výmere 1011 m 2, zastavaná plocha, a p.č o výmere 1035 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, s právom vstupu v prospech správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Aleny Šagátovej číslo 1/2010 zo dňa vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 2. budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na p.č a na p.č. 1988, pozemkov p.č o výmere 239 m 2, zastavaná plocha, p.č o výmere 653 m 2, zastavaná plocha, a p.č /1 o výmere 516 m 2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na p.č /2, pozemok p.č /2 o výmere 298 m 2, zastavaná plocha, a pozemok p.č /1 o výmere 698 m 2, zastavaná plocha a p. č /1 o výmere 1003 m 2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 3/2010 zo dňa a číslo 5/2010 zo dňa v celkovej výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 3. pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 9919/18 o výmere 398 m 2, záhrada, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 1/2010 zo dňa vo výške 2.080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4. predaj pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č /2009 zo dňa v k.ú. Komárno, lokalita Harčás: novovytvorenej p.č /31 o výmere 794 m 2, ostatná plocha vytvorenej z p.č /1 o výmere 2024 m 2, orná pôda, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu znaleckého posudku vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,10 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, novovytvorenej p.č 10168/11 o výmere 4738 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej z p.č /1 o výmere m 2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu znaleckého posudku vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 5. dom Kino TATRA so súp.č na pozemku p.č a pozemku p.č o výmere 477 m 2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Kataríny Vyšehradskej,

11 číslo 80/2009 vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, za nasledovných podmienok: - mesto zverejní svoj zámer na predaj majetku v súlade s ust. 9a, ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, B/ schvaľuje v súlade s 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností, vedených na LV 6434 v k. ú. Komárno ako: 1. budova bývalej základnej školy Kava, so súp.č. 33 na pozemku p.č a pozemkov p.č o výmere 1011 m 2, zastavaná plocha, a p.č o výmere 1035 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, s právom vstupu v prospech správcu a prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Aleny Šagátovej číslo 1/2010 zo dňa vo výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 2. budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na p.č a na p.č. 1988, pozemkov p.č o výmere 239 m 2, zastavaná plocha, p.č o výmere 653 m 2, zastavaná plocha, a p.č /1 o výmere 516 m 2, zastavaná plocha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na p.č /2, pozemok p.č /2 o výmere 298 m 2, zastavaná plocha, a pozemok p.č /1 o výmere 698 m 2, zastavaná plocha a p. č /1 o výmere 1003 m 2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 3/2010 zo dňa a číslo 5/2010 zo dňa v celkovej výške ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 3. pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 9919/18 o výmere 398 m 2, záhrada, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ing. Marty Reškovej, číslo 1/2010 zo dňa vo výške 2.080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4. predaj pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č /2009 zo dňa v k.ú. Komárno, lokalita Harčás: 4.1 novovytvorenej p.č /31 o výmere 794 m 2, ostatná plocha vytvorenej z p.č /1 o výmere 2024 m 2, orná pôda, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu znaleckého posudku vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,10 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 4.2 novovytvorenej p.č 10168/11 o výmere 4738 m 2, zastavaná plocha, vytvorenej z p.č /1 o výmere m 2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu znaleckého posudku vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znalca Ing. Kataríny Vyšehradskej č. 79/2009 zo dňa vo výške ,80 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

12

13

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 21.06.2018/ 2018.06.21. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.05.2018 Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület

Podrobnejšie

uzn-11_02_2019

uzn-11_02_2019 96/2019 k návrhu programu 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne schvaľuje program 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 11. februára 2019

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

TE-128

TE-128 TE- 128/2011 51473/OSM/2010 R. T., trvalým pobytom 945 01 Komárno, žiada o predlženie nájomnej zmluvy uzatvorenej pod č. 19119/8875/OSM/2005 zo dňa 31.08.2005 na záhradu p.č. 9677/3 o výmere 647 m 2, a

Podrobnejšie

TE-1591, Rodinné centrum Slunce

TE-1591, Rodinné centrum Slunce TE -1591/2013 50249/OSM/2013 Rodinné centrum Slunce n.o., zastúpené konateľkou Silviou Téglásovou, sídlom Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno Kava žiada o prenájom budovy býv. školy v Kave na dobu 50

Podrobnejšie

TE-594, Slovak Telekom a.s.

TE-594, Slovak Telekom a.s. TE 594/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 11.02.2016 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016.02.11

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

12_TE-42_2019_COM-therm - predaj

12_TE-42_2019_COM-therm - predaj Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja : 31.01.2019 Názov predkladaného materiálu Előterjesztett anyag címe COM-therm, spol. s r.o. predaj pozemkov Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő Vypracoval

Podrobnejšie

08_TE-1802

08_TE-1802 TE-1802/2018 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület -i ülése Tárgysorozatának

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie

Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie Materiál č.: /2017/23 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 23. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

TE 1437_2017

TE  1437_2017 TE 1437/2017 MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület i ülése tárgysorozatának pontjához

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/21 076 03 Sirník, IČO 00331902, DIČ 2020773557 zastúpená starostom obce Viktorom Kalánom v y h l a s u j e v zmysle

Podrobnejšie

Microsoft Word - inzerat web doc

Microsoft Word - inzerat web doc Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako správca majetku štátu v osobitnom ponukovom konaní podľa 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj nehnuteľnosti

Podrobnejšie

- 1 - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: , vyhlasuje podľa ustanovenia 9a, ods.1,

- 1 - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: , vyhlasuje podľa ustanovenia 9a, ods.1, - 1 - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192, vyhlasuje podľa ustanovenia 9a, ods.1, písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

Podrobnejšie

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Leviciach 1.berie na vedomie a) Ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 14.8.2015 b) Stanovisko

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ V LOKALITE - - NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOS

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ V LOKALITE - - NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOS Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 20.6.2016 Názov materiálu: OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ V LOKALITE - - NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI Obsah materiálu: Dôvodová správa Geometrický plán

Podrobnejšie

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa -MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 02. 2015 Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej

Podrobnejšie

bod_6_9_odpredaj_moravska

bod_6_9_odpredaj_moravska Mesto Nemšová 6.9 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Palín, k.ú. Palín, okres Michalovce (pozemok) Číslo: D2/položka 17 Druh nehnuteľnosti: pozemok Katastrálne územie: Palín Obec: Palín Špecifikácia predmetu predaja: nehnuteľnosti zapísané na

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z XV. ZASADNUTIA zo dňa 27.06.2016 Uznesenie číslo XV 1/2016 Program XV. zasadnutia obecného

Podrobnejšie

TE-760 a 787, Špeciálna ZŠ Košická

TE-760 a 787, Špeciálna ZŠ Košická TE 760/2016 TE-787/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 26.05.2016 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület

Podrobnejšie

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Ľubomíra rod. Škandíková, 3. Bieliková Jarmila, rod.

Podrobnejšie

TE- Správa komisie športu

TE-  Správa komisie športu TE 1690/2017 MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa 14.12.2017 k bodu rokovania č.: informatívna správa A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.12.14 -kei ülése Tárgysorozatának

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190530 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Igor Rezdovič, poslanec OZ predseda, Marek Zálešák,

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (8. volebné obdobie) Materiál na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - K

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (8. volebné obdobie) Materiál na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - K MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (8. volebné obdobie) Materiál na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 30.4.2019 Vyhlásenie verejnej obchodnej

Podrobnejšie

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16 -i ülése Tárgysorozatának.

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie

Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie Materiál č.: /2018/25 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 25. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 14. Por. č.: Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír St

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 14. Por. č.: Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír St OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 11. 04. 2019 číslo: 14. Por. č.: 2. 14.2. Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír Strašifták Predkladá: Mgr. Andrea Maluniaková, DiS, prednostka

Podrobnejšie

Zoskenovaná snímka

Zoskenovaná snímka Obec DOLNÁ SEČ v súlade s 9a,ods. 1, písm. a),v spojení s 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč,

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Obecné zastupitelstvo v Bystríčanoch na základe 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienk

Obecné zastupitelstvo v Bystríčanoch na základe 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienk Obecné zastupitelstvo v Bystríčanoch na základe 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: Predaj nehnuteľností

Podrobnejšie

M E S T O B Y T Č A Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mesto Bytča

M E S T O B Y T Č A Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mesto Bytča M E S T O B Y T Č A Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Mesto Bytča Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom zasadnutí

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

TE Inv

TE Inv M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 273/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 25.06.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.06.25

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z XIV. ZASADNUTIA zo dňa 01.06.2016 Uznesenie číslo XIV 1/2016 Program XIV. zasadnutia obecného

Podrobnejšie

(Podmienky VOS Starý sad)

(Podmienky VOS Starý sad) Mesto Podolínec na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci Dňa: 23.6.2016 Predkladá: Ing. Ciraková Vypracovala: Ing. Ciraková Názov: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 Návrh na uznesenie:

Podrobnejšie

uznesenie č. 35

uznesenie č. 35 U Z N E S E N I E z 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 18. októbra 2017 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 35. plánovanom zasadnutí dňa 18.októbra

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \ od )

(Microsoft Word - \ od ) Obec Hnilčík (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9 e, zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie

Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie Materiál č.: /2015/9 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 9. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Strana č. 1/5 Mesto Levoča (ďalej len mesto) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších

Podrobnejšie

Vyhlasovateľ: Obec Valaliky zastúpená starostom Ing

Vyhlasovateľ: Obec Valaliky zastúpená starostom Ing Vyhlasovateľ: Obec Valaliky zastúpená starostom Ing. Štefanom Petríkom, Poľná 165/8, Valaliky 044 13 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: Prenájom pozemkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 9. júna 2010 1. Otvorenie 2. Návrh na uzatvorenie zmlúv o úvere A. b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

13 Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ

13  Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 11.04.2017 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Kúpna zmluva Ċ

Kúpna zmluva Ċ Kúpna zmluva centr. č. 189 / 2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Mesto Nová Dubnica so sídlom : ul. Trenčianska 45/41,

Podrobnejšie

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA Čapajevova 6, Bratislava P o d m i e n k y Obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestoru

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA Čapajevova 6, Bratislava P o d m i e n k y Obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestoru MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA Čapajevova 6, 851 01 Bratislava P o d m i e n k y Obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestoru pre stánok na gastro-víkendy ako súčasť víkendových

Podrobnejšie

Obec Okoličná na Ostrove Uznesenia z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, konaného dňa Uznesenie č. 10/2018 k zah

Obec Okoličná na Ostrove Uznesenia z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, konaného dňa Uznesenie č. 10/2018 k zah Uznesenie č. 10/2018 k zahájeniu schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice A/ schvaľuje Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 1. Zahájenie - schválenie

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch Predkladateľ:

Podrobnejšie

Bod_13A_Navrh_uznesenia

Bod_13A_Navrh_uznesenia N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - L.Jankó - priamy predaj pozemku

Microsoft Word - L.Jankó - priamy predaj pozemku M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.3.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ladislav Jankó, Edelényska č.5, Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta Predkladá:

Podrobnejšie

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 16.2.2016 Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú Rača

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej vere

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej vere Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 914

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2019, konaného dňa o hod. na OcÚ v Toryse Obecné zastupiteľ

U Z N E S E N I A z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2019, konaného dňa o hod. na OcÚ v Toryse Obecné zastupiteľ U Z N E S E N I A z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2019, konaného dňa 11.04.2019 o 15 00 hod. na OcÚ v Toryse v súlade s 11 ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku VZN Mesta H o l í č Mesto H o l í č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč č.7 O podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku Mesta Holíč Schválené : 10.06.1999 Novelizácia: 14.04.2004 Uznesenie:

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica ZÁPISNICA z vyhodnotenia vyhlásenia elektronickej aukcie 2. kolo AREÁL BÝVALEJ PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE VEĽKÉ LEVÁRE, R1-3.2/861/2017, Veľké Leváre podľa 8aa ods. (4) písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV Mestská časť Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov dňa 30.4.2019 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom č. 10,11,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave,

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička 10 974 05 Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v y h l a s u j

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06. 03. 2014 Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených

Podrobnejšie

U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K náv

U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K náv U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K návrhu programu, program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2

Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2 Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2018 Žiadosť o prevod garsónového bytu do osobného vlastníctva,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY kód uzn.: 5.3. 5.3.1. 10.7.1. NÁVRH UZNESENIA Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podľa 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 01. 2014 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 974 01 Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku

Podrobnejšie

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1. U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 25.6.2015 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT 18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 21.2.2019 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALITA MOJMÍROVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie

Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie Materiál č.: /2017/28 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 28. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

TE_2107_2018_ Zmena progr. rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018

TE_2107_2018_ Zmena progr. rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 20.12.2018 Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Határozati javaslat Komárom Város 2018 költségvetésének módosítására Zodpovedný

Podrobnejšie

UZNESENIE č. 290/2017 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ konaného dňa: Obecné zastupiteľstvo v Soli: A. P r e r o k o v a l

UZNESENIE č. 290/2017 z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soľ konaného dňa: Obecné zastupiteľstvo v Soli: A. P r e r o k o v a l UZNESENIE č. 290/2017 Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Soľ z 21. zasadnutia. B. B e r i e n a v e d o m i e: Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2 Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 č. 158/2016/12 program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch nasledovne: 1. Otvorenie

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného dňa 15. marca 2013 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Hornej Súči. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/03/2013-OZ berie na vedomie kontrolu plnenia

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06. 03. 2014 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka,

Podrobnejšie

17_Prevod_NP_Nova_Nadej

17_Prevod_NP_Nova_Nadej Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22. 03. 2011 Materiál číslo: 31 / 2011 Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.9.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č.209 - zverejnenie zámeru priamej zámeny

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Kunova Teplica ( budova, pozemok ) Číslo: D1/položka 24 Druh nehnuteľnosti: budova, pozemok Katastrálne územie: Kunova Teplica Obec: Kunova Teplica Okres: Rožňava Špecifikácia predmetu predaja:

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

1_OVS_c_06_2018_Podmienky

1_OVS_c_06_2018_Podmienky Mesto Žarnovica, so sídlom: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, IČO: 00 321117, zastúpené Kamilom Dankom, primátorom mesta na základe Uznesení Mestského zastupiteľstva v Žarnovici č. 189/2018 MsZ zo dňa

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa Návrh na prevod nehnuteľného majetk

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa Návrh na prevod nehnuteľného majetk MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa 23. 10. 2018 Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra C KN parc. č. 976/2 a 976/6, k.ú.

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie

Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie Materiál č.: /2017/21 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 21. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa 29.06.2018, o 16.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. 24/2018 A, Schvaľuje 1. Program zasadnutia obecného

Podrobnejšie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 974 01 Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

Uznesenie č z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďanovej konaného dňa 22. júna Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej v zmysle 12

Uznesenie č z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďanovej konaného dňa 22. júna Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej v zmysle 12 Uznesenie č. 11-2018 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Taraba, Bronislava Bukvová Uznesenie č. 12-2018 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice

Podrobnejšie

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc Materiál k bodu č. MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce Dňa 25.9.2018 Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/4 záhrady vo výmere 345

Podrobnejšie

Uznesenie č

Uznesenie č Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 03. 01. 2018 Schvaľuje program zasadnutia doplnený podľa návrhu starostky v bode 3, 4 spresnený text, 6 a 7 ako nový bod: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky

Podrobnejšie

TE Inv

TE Inv M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 361/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 24.09.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.09.24

Podrobnejšie

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon Mesto Nemšová 6.1 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 02.05.2018 K bodu : Zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2514/16, 2514/18, 2514/19, 2514/20, k.ú. Nemšová - Mlynský náhon Spracoval : JUDr.

Podrobnejšie