Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Programový ma

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Programový ma"

Prepis

1 TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Programový manuál Operačného programu Informatizácia spoločnosti Verzia 16.0

2 Obsah...2 Úvod Charakteristika opatrení...4 Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb...4 Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni...5 Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni...12 Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry...19 Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany...19 Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu...27 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu...27 Prioritná os 4 Technická pomoc...32 Opatrenie 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS...32 Prioritná os 4 Technická pomoc...37 Opatrenie 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS a PJ OPIS Horizontálne priority Finančný plán...49 Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa opatrení a zdrojov financovania...49 Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky Kategorizácia pomoci na úrovni opatrení...51 Strana 2 z 52

3 Úvod Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej OPIS) je referenčným dokumentom schváleným uznesením vlády SR č. 1004/2006 zo 6. decembra 2006 a rozhodnutím Európskej komisie zo 17. septembra 2007, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti podporované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF). Programový manuál je dokumentom, ktorý na detailnejšej úrovni popisuje ciele a priority operačného programu. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov a v prípade projektov, ktorých prijímateľom budú ústredné orgány štátnej správy, sídliace v Bratislave budú realizované na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z geografického hľadiska dopady všetkých opatrení OPIS budú zasahovať celé územie Slovenskej republiky. Stratégia OPIS vychádza zo súčasného stavu informatizácie v SR, schválených strategických dokumentov EÚ 1 a SR v oblasti informatizácie a svojimi intervenciami bude v období napĺňať víziu SR prostredníctvom udržateľnej konvergencie SR k EÚ-15 v časti informačná spoločnosť. Stratégia OPIS je postavená na 4 prioritných osiach a 6 opatreniach: Prioritná os Opatrenie 1. Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni 1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 4. Technická pomoc 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS Stratégia OPIS je postavená na integračnom koncepte, ktorý vychádza z komplexnej analýzy. Pri implementácii stratégie predovšetkým v prioritnej osi 1 a v prioritnej osi 2 je preto zdôraznená úloha národných projektov, ktoré budú predstavovať komplexné, celoplošné riešenia. Očakávame, že národné projekty budú predstavovať najúčinnejšie a najefektívnejšie skupiny intervencií OPIS z pohľadu plnenia stanovených cieľov stratégie. Realizácia všetkých projektov OPIS, a hlavne národných projektov bude prebiehať plne v súlade s princípmi egovernmentu, akceptovanými členskými krajinami EÚ ako aj z rozhodnutia 2 IDABC 3. V rámci týchto princípov bude dôraz kladený predovšetkým na používanie otvorených štandardov a dodržiavaní technologickej a softvérovej neutrality. Každé podporené riešenie bude vychádzať z komplexnej analýzy jeho trvalej udržateľnosti. V zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky je v programovom období na projekty OPIS určených 0,993 mld.. Na základe stanovenej povinnej miery spolufinancovania SR budú tieto finančné 1 OPIS nadväzuje na strategické dokumenty EÚ a SR, predovšetkým na Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (tzv. Národná lisabonská stratégia) a Národný program reforiem SR, Koncepciu územného rozvoja Slovenska z roku 2001 a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001/Akčný plán TUR na roky Špecifické priority OPIS napĺňajú zámery Lisabonskej stratégie pre Slovensko / Národného programu reforiem vo vzájomnej súvislosti, pričom každá z nich má špecifické miesto a funkciu v celom systéme podpory konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvoja informačnej spoločnosti. 2 Decision No 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the interoperable delivery of pan-european egovernment services to public administrations, businesses and citizens. (OJ L181, , p. 25) 3 Interoperable Delivery of pan-european egovernment services to public Administrations, Businesses and Citizens Strana 3 z 52

4 prostriedky doplnené o národné verejné zdroje (zo štátneho rozpočtu a samospráv). 4 Finančné alokácie sú uvedené v stálych cenách roku Riadiacim orgánom (ďalej aj RO) pre OPIS je Úrad vlády SR. Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej aj SORO) pre prioritnú os (ďalej aj PO) 1 a 3 operačného programu (ďalej aj OP) plní Ministerstvo financií SR a funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 2 OP plní Ministerstvo kultúry SR. Do implementácie projektov informatizácie realizovaných mimo OPIS, v rámci horizontálnej priority(ďalej aj HP) NSRR s názvom Informačná spoločnosť, budú zapojené v rámci iných operačných programov príslušné riadiace a sprostredkovateľské orgány, ako MH SR, MŠ SR, MZ SR, MPSVR, MŽP SR, MDPT SR, MP SR, MVRR SR a VÚC. Všetky projekty informatizácie budú realizované koordinovane tak, aby všetky podporované riešenia tvorili jeden celok a boli v súlade s platným právnym rámcom v oblasti informatizácie spoločnosti. 1. Charakteristika opatrení Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti Východisko Cieľ zdroj ako prostriedku vysoko Typ Jednotka výkonnej vedomostnej EÚ15 SR rok 2015 Cieľ: spoločnosti Typ a Názov ukazovateľa rok hodnota rok hodnota hodnota Počet projektov - - core počet MF SR,ITMS Počet zavedených elektronických - - výstup počet služieb dostupných online MF SR,ITMS Počet organizácií VS - - zavádzajúcich systémy výstup počet MF SR,ITMS egovernmentu Počet sprístupnených IOM výstup počet MF SR,ITMS on-line dostupnosť 20 základných - - výsledok % verejných služieb Časová úspora pre občanov v - - dôsledku zavedenia 20 základných výsledok hod. verejných služieb Podiel obyvateľov s prístupom k - - výsledok % IOM na celkovom počte obyvateľov Počet vytvorených pracovných miest výsledok/core počet - - Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi výsledok/core počet - - Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami výsledok/core počet eurostat MF SR ,4 MF SR MF SR,ITMS MF SR,ITMS MF SR,ITMS Počet vybudovaných základných komponentov ISVS výsledok/core počet 2007 n.a. 100 MF SR.ITMS 4 Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , ktorá obsahuje aj určenie miery spolufinancovania z národných verejných zdrojov, je upravená v Koncepcii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období , ktorá je v gescii MF SR. Strana 4 z 52

5 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 1.1 Riadiaci orgán: Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava telefón: 02 / fax: 02 / Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5, Bratislava P. O. BOX 82 tel.: 00421/2/ fax: 00421/2/ Cieľ opatrenia 1.1 efektívna štátna správa Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.1 Ukazovatele výsledku Ukazovatele výstupu Názov ukazovateľa on-line dostupnosť 20 základných verejných služieb Časová úspora pre občanov v dôsledku zavedenia 20 základných verejných služieb Počet vytvorených pracovných miest Definícia Informačný zdroj Merná jednotka Východisková Cieľová hodnota hodnota r r eurostat % MF SR hod MF SR,ITMS počet Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi - MF SR,ITMS počet Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami - MF SR,ITMS počet Počet vybudovaných základných komponentov ISVS - MF SR,ITMS počet n. a. 100 Počet projektov - MF SR,ITMS počet 0 37 Počet zavedených elektronických služieb dostupných online - MF SR,ITMS počet Počet organizácií VS zavádzajúcich systémy egovernmentu - MF SR,ITMS počet V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj. Strana 5 z 52

6 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Skupiny oprávnených aktivít 1. rozvoj zdieľaných služieb egovernmentu na centrálnej úrovni nákup, inštalácia a konfigurácia HW nákup, vývoj a nasadenie SW služby konzultačné služby vývoj a integrácia manažment IT komunikačná infraštruktúra riadenie procesov HW podpora SW podpora 2. rozvoj špecializovaných služieb egovernmentu na centrálnej úrovni nákup, inštalácia a konfiguráciahw nákup, vývoj a nasadenie SW služby konzultačné služby vývoj a integrácia manažment IT komunikačná infraštruktúra riadenie procesov HW podpora SW podpora Aktivity budú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj základných komponentov integrovaného informačného systému verejnej správy, prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW a aplikácií prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR ktorý umožní integráciu IKI a vybraných procesov verejnej správy do jedného bodu front office. Aktivity budú ďalej zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov egovernmentu a zavádzanie prioritných služieb egovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi egovernmentu a tiež zavádzanie elektronických služieb verejnej správy a rozšírených služieb egovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov egovernmentu. Projekty sa budú koncentrovať na rozvoj systémov egovernmentu na centrálnej úrovni štátnej správy. Projekty budú realizovane v ústredných orgánoch štátnej správy sídliacich v Bratislavskom kraji, teda území neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov OPIS. Z tohto dôvodu bude v zmysle nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 pre tieto projekty uplatnený princíp pro rata, na základe ktorého bude časť alokácie pripadajúca na ekvivalent obyvateľov Bratislavského kraja (11,4%) financovaná, ako neoprávnený náklad z národných verejných zdrojov. Strana 6 z 52

7 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Definovanie oprávneného územia opatrenie Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni inovačné póly obce v záujmovom území inovačných pólov rastu kohézne póly obce, ktoré nie sú pólmi rastu Oprávnené a neoprávnené výdavky Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia výdavky v každom prípade spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre kritérium oprávnenosti výdavkov v rámci všetkých opatrení OPIS: súlad s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie vrátane jeho príloh a s Operačným programom Informatizácia spoločnosti vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie výdavky sú oprávnené pre príspevok z fondov, ak vznikli a boli skutočne uhradené medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, režijné (nepriame) výdavky a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok stanovených čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len všeobecné nariadenie ) v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 284/2009. výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež primerané (teda musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi: 1) hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu) 2) účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu) 3) efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu). výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené pred ich certifikáciou a preplatením z fondov EÚ (s výnimkou odpisov, režijných (nepriamych) výdavkov a nefinančných príspevkov). intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EÚ nesmie presiahnuť povolenú intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ. Minimálnu a maximálnu dobu realizácie projektu, ako aj minimálnu a maximálnu výšku NFP na projekt určia výstupy štúdií uskutočniteľnosti OPIS. Strana 7 z 52

8 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Oprávnené výdavky 6 : Osobné náklady (položky 610 až 629) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť 614 Odmeny 615 Ostatné osobné vyrovnania 616 Doplatok k platu a ďalší plat 620 Poistné a príspevok do poisťovní 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu solidarity 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 628 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie Na výsluhový dôchodok Na úrazové zabezpečenie Na invalidný výsluhový dôchodok Na výsluhový príspevok 629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie 630 Tovary a služby 631 Cestovné náhrady Tuzemské cestovné náhrady Zahraničné cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie Poštové služby a telekomunikačné služby 633 Materiál Materiál Interiérové vybavenie Materiál Výpočtová technika Materiál Telekomunikačná technika Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál všeobecný Materiál Špeciálny Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér Licencie 6 Eko položky , , 627,628, , 629 sú v systéme ITMS vedené a nahradené kódom pre účely predloženia ŽoNFP Strana 8 z 52

9 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Materiál Komunikačná infraštruktúra 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné) Poistenie (dopravné) Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky (dopravné) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné) 635 Rutinná a štandardná údržba Údržba Interiérového vybavenia Údržba Výpočtovej techniky Údržba Telekomunikačnej techniky Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Údržba Budov, objektov alebo ich častí Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok Rutinná a štandardná údržba softvéru Údržba Ostatného 636 Nájomné za nájom Nájom Budov, objektov alebo ich častí Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu Nájom Dopravných prostriedkov Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci Nájom Výpočtovej techniky Nájom Softvéru 637 Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Náhrada mzdy a platu Na úlohy výskumu a vývoja Štúdie, expertízy, posudky Kolkové známky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 710 Obstarávanie kapitálových aktív 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív Nákup softvéru Nákup licencií 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup interiérového vybavenia 7 Skupina výdavkov je oprávnená pre národný projekt písomného vyzvania OPIS-2013/1.1/65-NP Strana 9 z 52

10 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Nákup výpočtovej techniky Nákup telekomunikačnej techniky Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu Nákup komunikačnej infraštruktúry 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Nákup Osobných automobilov Nákup Špeciálnych automobilov 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia stavieb Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 718 Rekonštrukcia a modernizácia Modernizácia Výpočtovej techniky Modernizácia Telekomunikačnej techniky Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Modernizácia Softvéru Modernizácia Komunikačnej infraštruktúry Pozn.: V rámci OPIS PO1 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity) nesmú prekročiť 7% s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít): a) pri neinvestičných projektoch b) pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi, c) iba náklady na informovanie a publicitu pri veľkých projektoch. V individuálnych prípadoch môže RO OPIS upraviť výšku percent oprávnených nepriamych výdavkov. Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú potrebné na uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia školiacich aktivít potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ESF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej 8 (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu 9 ), % bude stanovené vo výzve. Neoprávnené výdavky: V zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (ďalej len nariadenie o EFRR), na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky: a) úroky z dlhov; b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu; 8 V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách 9 Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb národných projektov. Strana 10 z 52

11 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti c) bývanie (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené); d) odstavenie jadrových elektrární a e) vratná daň z pridanej hodnoty. Neoprávnenými výdavkami sú najmä: výdavky bez priameho vzťahu k projektu, výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom projektu, výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov, výdavky, ktoré vznikli po výdavky na projekty s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región a výdavky definované v nariadeniach ES ako neoprávnené. Oprávnení prijímatelia Prijímatelia 10 : p.č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1 intenzita pomoci z EFRR Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z. z Príspevková organizácia, zákon č.523/2004 Z. z Verejnoprávna inštitúcia Sociálna a zdravotné poisťovne, zákon č. 581/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zákon č. 83/1990 Zb. 2, zákon č. 460/2007 Z. z. 118 Neinvestičný fond, zák. 147/1997 Z. z. 119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z.z., zákon č. 213/1997 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z 19 ods. 2 písm. d), e), zákon č. 274/2009 Z. z. 32 ods.1 písm. a) 121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 Zb. (mimo schémy štátnej pomoci) 10. Právnická osoba zapísaná v súlade so zákonom č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Partneri prijímateľa: p.č. Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.1 intenzita pomoci z EFRR Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z. z Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z Verejnoprávna inštitúcia Sociálna a zdravotné poisťovne, zákon č. 581/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zákon č. 83/1990 Zb 2, zákon č. 460/2007 Z. z. 118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z. 119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z Na základe klasifikácie Právnej formy organizácie. Zdroj: Strana 11 z 52

12 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti ods. 2 písm. d), e), zákon č. 274/2009 Z. z. 32 ods.1 písm. a) 121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci) Schémy štátnej pomoci V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na kvalitu hospodárskej súťaže. Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 1.2 Riadiaci orgán: Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava telefón: 02 / fax: 02 / Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5, Bratislava P. O. BOX 82 tel.: 00421/2/ fax: 00421/2/ Cieľ opatrenia 1.2 efektívna samospráva Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.2 Ukazovatele výsledku Názov ukazovateľa on-line dostupnosť 20 základných verejných služieb Časová úspora pre občanov v dôsledku zavedenia 20 základných verejných služieb Podiel obyvateľov s prístupom k IOM na celkovom počte obyvateľov Definícia Informačný zdroj Merná jednotka Východisková Cieľová hodnota hodnota r r Eurostat % MF SR hod MF SR % 0 79,4 11 V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj. Strana 12 z 52

13 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Ukazovatele výstupu Definícia Informačný Východisková Cieľová Merná hodnota hodnota zdroj jednotka Názov ukazovateľa r r Počet vytvorených pracovných miest - MF SR,ITMS počet Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi - MF SR,ITMS počet Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami - MF SR,ITMS počet Počet projektov - MF SR,ITMS počet 0 40 Počet zavedených elektronických služieb dostupných online - MF SR,ITMS počet Počet organizácií VS zavádzajúcich systémy egovernmentu - MF SR,ITMS počet Počet sprístupnených IOM - MF SR,ITMS počet Skupiny oprávnených aktivít 1. rozvoj zdieľaných služieb egovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni nákup, inštalácia a konfigurácia HW nákup, vývoj a nasadenie SW služby konzultačné služby vývoj a integrácia manažment IT komunikačná infraštruktúra riadenie procesov HW podpora SW podpora 2. rozvoj špecializovaných služieb egovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni nákup, inštalácia a konfigurácia HW nákup, vývoj a nasadenie SW služby konzultačné služby vývoj a integrácia manažment IT komunikačná infraštruktúra riadenie procesov HW podpora SW podpora Aktivity budú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry ISVS, ktorý umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri vybavovaní služieb verejnej správy. Aktivity opatrenia budú ďalej zamerané na zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností Strana 13 z 52

14 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov egovernmentu. a pokrývajú najmä úseky výkonu správy súvisiace s prioritnými službami egovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Aktivity budú zamerané aj na budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste. Súčasťou realizácie podporovaných typov aktivít budú podporované aktivity v oblasti školení osôb zapojených do implementácie projektu. Aktivity nebudú podporovať zvyšovanie digitálnej gramotnosti a zručností koncových používateľov, príjemcov služieb. Aktivity budú orientované na poskytovateľov služieb a školenia, bez ktorých by nebolo možné aplikácie efektívne a účinne nasadiť 12. Definovanie oprávneného územia opatrenie Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni inovačné póly obce v záujmovom území inovačných pólov rastu kohézne póly obce, ktoré nie sú pólmi rastu Oprávnené a neoprávnené výdavky Oprávnené výdavky Osobné náklady (položky 610 až 629) 13 : 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť 614 Odmeny 615 Ostatné osobné vyrovnania 616 Doplatok k platu a ďalší plat 620 Poistné a príspevok do poisťovní 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu solidarity 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 628 Poistné na osobitné účty 12 Napr. zaškolenie pracovníkov VÚC na testovanie, pilotnú prevádzku, nového informačného systému, školenie školiteľov používateľov nového informačného systému a pod. 13 Eko položky , , 627,628, , 629 sú v systéme ITMS vedené a nahradené kódom pre účely predloženia ŽoNFP Strana 14 z 52

15 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Na nemocenské zabezpečenie Na výsluhový dôchodok Na úrazové zabezpečenie Na invalidný výsluhový dôchodok Na výsluhový príspevok 629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie 630 Tovary a služby 631 Cestovné náhrady Tuzemské cestovné náhrady Zahraničné cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál Materiál Interiérové vybavenie Materiál Výpočtová technika Materiál Telekomunikačná technika Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál všeobecný Materiál Špeciálny Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér Licencie Materiál Komunikačná infraštruktúra 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné) Poistenie (dopravné) Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky (dopravné) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné) 635 Rutinná a štandardná údržba Údržba Interiérového vybavenia Údržba Výpočtovej techniky Údržba Telekomunikačnej techniky Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Údržba Budov, objektov alebo ich častí Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok Údržba Ostatného 636 Nájomné za nájom Nájom Budov, objektov alebo ich častí Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu Nájom Dopravných prostriedkov Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci Nájom Výpočtovej techniky Nájom Softvéru 637 Služby Strana 15 z 52

16 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Náhrada mzdy a platu Na úlohy výskumu a vývoja Štúdie, expertízy, posudky Kolkové známky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 710 Obstarávanie kapitálových aktív 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív Nákup softvéru Nákup licencií 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup budov, objektov alebo ich častí Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup interiérového vybavenia Nákup výpočtovej techniky Nákup telekomunikačnej techniky Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu Nákup komunikačnej infraštruktúry 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Nákup Osobných automobilov Nákup Špeciálnych automobilov 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia stavieb Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 718 Rekonštrukcia a modernizácia Modernizácia Výpočtovej techniky Modernizácia Telekomunikačnej techniky Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Modernizácia Softvéru Modernizácia Komunikačnej infraštruktúry Pozn.: V rámci OPIS PO1 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity) nesmú prekročiť 7% s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít): a) pri neinvestičných projektoch b) pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi c) iba náklady na informovanie a publicitu pri veľkých projektoch. Strana 16 z 52

17 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska, sa znižuje o 11,40 % (vychádzajúc z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov Slovenska). Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú potrebné na uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia školiacich aktivít potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ESF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej 14 (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu 15 ), % bude stanovené vo výzve. Neoprávnené výdavky: V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky: a) úroky z dlhov; b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu; c) bývanie (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené); d) odstavenie jadrových elektrární a e) vratná daň z pridanej hodnoty. Oprávnení prijímatelia Prijímatelia 16 : p.č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2 intenzita pomoci z EFRR Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z. z Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z Verejnoprávna inštitúcia Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb., zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z. z Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), zákon č. 83/1990 Zb., zákon č. 460/2007 Z. z 118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z. 119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993, zákon č. 213/1997 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z. 19 ods. 2 písm. d), e), zákon č. 274/2009 Z. z. 32 ods.1 písm. a) 121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 (mimo schémy štátnej pomoci) 751 Záujmové združenie právnických osôb, zákon č. 40/ f Zb., zákon č. 369/1990 Zb. 20b 14 V zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách 15 Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb národných projektov. 16 Na základe klasifikácie Právnej formy organizácie. Zdroj: Strana 17 z 52

18 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Partneri prijímateľa: p.č. Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.2 intenzita pomoci z EFRR Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z. z Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z Verejnoprávna inštitúcia Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb., zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z. z Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), zákon č. 83/1990 Zb., zákon č. 460/2007 Z. z 118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z. 119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z. z., zákon č. 213/97 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z., zákon č. 274/ ods.1 písm. a)z. z. 121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 (mimo schémy štátnej pomoci) 751 Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/1964 Zb. 20f, zákon č. 369/1990 Zb. 20b Stavovská organizácia profesná komora, zákon č. 323/1992 Zb. Schémy štátnej pomoci V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na kvalitu hospodárskej súťaže. Strana 18 z 52

19 Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.1 Riadiaci orgán: Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava Telefón: 00421/02/ Fax: 00421/02/ Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, Bratislava Telefón: 0421/02/ Fax: 00421/02/ Cieľ opatrenia 2.1 Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni Strana 19 z 52

20 Ukazovatele na úrovni opatrenia 2.1 Ukazovatele výsledku Ukazovatele výstupu Názov ukazovateľa Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového digitalizovaného obsahu PFI Počet vytvorených pracovných miest Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami Podiel používateľov elektronických služieb v kultúre na celkovom počte internetovej populácie Počet on-line dostupných služieb v kultúre Definícia Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI, pričom celkový obsah PFI v kontexte Prioritnej osi 2 OPIS predstavuje celkový počet zdigitalizovaných objektov ako sú vykázané v rámci indikátora Počet zdigitalizovaných objektov. Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia.*, Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia a sú obsadené mužmi., Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia a sú obsadené ženami. Podiel osôb, ktoré za sledované obdobie použili elektronické služby v kultúre, ktoré sú výsledkom projektov, na celkovom počte internetovej populácie Počet on-line dostupných služieb v kultúre, t.j. služieb prístupných alebo doručovaných prostredníctvom platforiem používajúcich najmä webové služby prístupné cez počítačové siete. Vo vzťahu k digitalizácii ide o služby, ktoré napomáhajú sprístupňovať digitálne objekty, ďalej sú to elektronické služby umožňujúce nad digitálnym obsahom vykonávať ďalšie operácie a všetky služby, ktoré kultúrne inštitúcie vykonávajú zo svojej podstaty a sú prevedené do elektronického Informačný zdroj V súlade s usmernením Európskej komisie by sa vytvorené pracovné miesta mali vykazovať ako ekvivalent plného pracovného úväzku, pričom sa berú do úvahy len: -nové pracovné pozície, ktoré neexistovali pred realizáciou projektov a sú priamym výsledkom ich ukončenia, -pracovné pozície, ktoré sú obsadené a celkový počet pracovných miest sa vytvorením pozície zvyšuje, -čiastočné úväzky (a sezónne práce) sú vyjadrované v ekvivalente plného pracovného úväzku s využitím metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO), -vytvorené miesta by mali byť permanentné, t.j. udržateľné dobu primeranú charakteru pracovného miesta (sezónne pozície sa neberú do úvahy). Merná jednotka Východisková hodnota Cieľová hodnota r r MK SR % 0 30 MK SR,ITMS MK SR,ITMS MK SR,ITMS MK SR,ITMS počet počet 0 83 počet 0 90 % 0 22,5 MK SR počet 0 5 prostredia Počet projektov Počet úspešne zrealizovaných projektov MK počet 0 16 Počet zdigitalizovaných objektov Počet objektov kultúrneho dedičstva (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne MK počet 142, ,15 Počet vytvorených Počet špecializovaných digitalizačných pracovísk vytvorených počas realizácie projektov MK SR, počet 0 5 Strana 20 z 52

21 Skupiny oprávnených aktivít - podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu - podpora manažmentu digitálneho obsahu - elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT technológiami) - nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.) - dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov - zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov - zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry - zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných podmienok (klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených fondov) pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou - zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov (knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačno komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu - realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou - obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu - informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier - vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov a vzdelávania - podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou - výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu inovácia a prezentácia obsahu - vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry - podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia - vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice/siete špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií - záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving - systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/ - digitálna rekonštrukcia filmových materiálov - digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov - systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami Strana 21 z 52

22 Definovanie oprávneného územia Opatrenie Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany inovačné póly obce v záujmovom území inovačných pólov rastu kohézne póly obce, ktoré nie sú pólmi rastu Oprávnené a neoprávnené výdavky Oprávnené výdavky: Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia výdavky v každom prípade spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre kritérium oprávnenosti výdavkov v rámci všetkých opatrení OPIS: súlad s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie vrátane jeho príloh a s Operačným programom Informatizácia spoločnosti vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie výdavky sú oprávnené pre príspevok z fondov, ak vznikli a boli skutočne uhradené medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, režijné (nepriame) výdavky a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok stanovených čl. 56 všeobecného nariadenia v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 284/2009. výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež primerané (teda musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi: 1) hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu) 2) účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu) 3) efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu). výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené pred ich certifikáciou a preplatením z fondov EÚ (s výnimkou odpisov, režijných (nepriamych) výdavkov a nefinančných príspevkov). intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EÚ nesmie presiahnuť povolenú intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ. Oprávnené výdavky žiadateľa/partnera: Osobné náklady (položky 610 až 629) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť 614 Odmeny 615 Ostatné osobné vyrovnania 616 Doplatok k platu a ďalší plat 620 Poistné a príspevok do poisťovní 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Strana 22 z 52

23 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu solidarity 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 628 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie Na výsluhový dôchodok Na úrazové zabezpečenie Na invalidný výsluhový dôchodok Na výsluhový príspevok 629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie 630 Tovary a služby 631 Cestovné náhrady Tuzemské cestovné náhrady Zahraničné cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra 633 Materiál Materiál Interiérové vybavenie Materiál Výpočtová technika Materiál Telekomunikačná technika Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Materiál Všeobecný Materiál Špeciálny Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér Materiál Reprezentačné Licencie Materiál Komunikačná infraštruktúra 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné) Poistenie (dopravné) Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky (dopravné) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné) 635 Rutinná a štandardná údržba Údržba Interiérového vybavenia Údržba Výpočtovej techniky Údržba Telekomunikačnej techniky Strana 23 z 52

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 292,69 41 000,- 41 000,- 41 000,- 41 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 111 R 0111 611 TARIFné PLATY OcÚ 50,- 60,- 150,- 150,- 50,- 50,- 41 R 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 31 741,09 32 854,48 37 500,- 37 500,- 38 000,- 38 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

Rozpočet - výdaj 2015

Rozpočet - výdaj 2015 Strana č. 1 111 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 388,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 112 026,20 143 000,- 120 313,- 120 313,- 130 000,- 130 000,- 130 000,- 0111

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Strana č. 1 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 0111 611*** TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 612001 Osobný príplatok

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 1370 1238 90 642006

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009

NÁVRH  ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009 ROZPOČET OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2016-I. ÚPRAVA R o z p o č t o v é p r í j m y Bežný rozpočet Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 31200102-Transfery zo ŠR úrad práce (DČ) 0 960 31200104-Transfery

Podrobnejšie

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov DODATOK. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU ÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/216 (alej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Podrobnejšie

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Manažment 81 558,00 96 015,00 96 015,00 96 015,00 1.2 Strategické projektovanie 84 943,00 81 388,00

Podrobnejšie

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls Záverečný účet mesta za rok 2006 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928 620

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v 37810316Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA 0294437810316, Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, v eurách na dve desatinné miesta 03.06.2015, 16:56 IČO:37810316

Podrobnejšie

2016 vydavky

2016 vydavky Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 09.12.2015 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611*** 0111 612001 PRIPLATKY 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Rozpočet finančný

Rozpočet finančný Rozpočet Obce Veľká Lehota y - Očakávaná skutočnosť Bežné príjmy 451 347 492 328 518 092 520 306 476 219 473 269 464 613 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 223 794 220 455 200 000 200 000 200 000

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 086/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Trebišov - Milhostov - kanalizácia KÓD ITMS: 24110110062 uzavretý

Podrobnejšie

Rozpočet obce Smolenice

Rozpočet obce Smolenice Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 Obec Smolenice Rozpočet pre rok 2015 Príjmy Príjmy a) Bežné príjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 852 681 878 262 904 611 111

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016

Podrobnejšie

”iadosš o zmenu projektu è.2

”iadosš o zmenu projektu è.2 I ŽiADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02 ~ A. IDENTIFIKÁCIA PRIJíMATEĽA povinné Názovorganizácie I Mesto Rajec Adresa žiadatel'a PSČ Obec (mesto) Ulica číslo domu 01522 Rajec Nám. SNP 2/2 IČO 100321575 IDIČ 12020637102

Podrobnejšie

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. Kód projektu: 309190N873 Kód ŽoNFP: NFP309190N873

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Popis ekonomickej Strana č. 1 111 0111 611 EV TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 88,90 232,65 233,- 233,- 233,- 233,- 233,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 52 164,65 49 635,08 55 000,- 55 000,-

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený

Podrobnejšie

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt Príloha 421-4: VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie Kód výzvy Celkové výdavky projektu

Podrobnejšie

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Operačný program: Výskum a inovácie

Podrobnejšie

Rozpočet obce Košeca na roky Bežné výdavky - návrh Funč.kl. Ekon.kl. Názov Obce 1-bežný rozpočet Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Schválen

Rozpočet obce Košeca na roky Bežné výdavky - návrh Funč.kl. Ekon.kl. Názov Obce 1-bežný rozpočet Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Schválen 01.1.1 Obce 1-bežný 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat - REGOB, povodn 712,07 617,21 618,00 647,90 648,00 648,00 648,00 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 86 444,10 80 924,99

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky Strana č. 1 Popis ekonomickej 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611 2015 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT -Doplatenie r.2015 0111 611*** 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111 621 POISTNE DO

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

Výpočet oprávnených mzdových výdavkov a systém predkladania sumarizačných hárkov

Výpočet oprávnených mzdových výdavkov a systém predkladania sumarizačných hárkov VÝPOČET OPRÁVNENÝCH MZDOVÝCH VÝDAVKOV A SYSTÉM PREDKLADANIA SUMARIZAČNÝCH HÁRKOV Ing. Svetlana Dobrovičová, PhD. svetlana.dobrovicova@sazp.sk Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu

Podrobnejšie

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách 261113675 Kód rozhodnutia EK Prijímateľ Gymnázium Operačný program Prioritná os Opatrenie

Podrobnejšie

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6. Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 30.6. 01 Všeobecné verejné služby 194 777,00 194 777,00

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO Príloha 423-1 Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Podrobnejšie

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúde projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 2 Príloha 7 výzvy Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť

Podrobnejšie

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:

Podrobnejšie

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške Eur, na druhej strane

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške Eur, na druhej strane Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k.2014 Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške 5 885 990 Eur, na druhej strane celkové výdavky mesta boli na úrovni 5 376 632 Eur, čo vytvára

Podrobnejšie

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet Rozpočet obce Oľdza na roky 2019-2021 - sumarizácia Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2019 2020 2021 1 Bežné príjmy spolu: 171 188 170 935

Podrobnejšie

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandardná stupnica jednotkových nákladov Pre vyzvanie na národný

Podrobnejšie

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2019-2021 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2016 2017 2018 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia

Podrobnejšie

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Základná škola, Rybany 355, 95636 Rybany ICO:36128392 SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Návrh 2019 2016 2017 2018 2018 Návrh

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo 00306193 (Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 1.1 01.1.1. 611000 0 0 41 Tar.,os.,zákl.,fun...plat 54475.50 61446.96 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 (ZUO)R 1.1 01.1.1. 611000

Podrobnejšie

STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky predstavu

STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky predstavu STRATEGICKÁ ČASŤ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

Správa o plnení rozpočtu

Správa o plnení rozpočtu Informatívna správa o hospodárení za 1. polrok 2014 MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2013 uznesením MsZ v Seredi č.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 I mplementačná agentúra p re Operačný p rogram Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva OP ZaSI FSR 2012/2.1./02 a zameranie na rámcovú aktivitu 2.1.4 Bratislava, Bôrik, Výročná konferencia k HP MRK 10.12.2014

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

Propagácia a publicita 3 výzva FM [Režim kompatibility]

Propagácia a publicita 3 výzva FM [Režim kompatibility] LU1 LU44 LU2 LU14 Propagačné a informačné aktivity sú neoddeliteľnou zložkou postupu implementácie projektu, ktorému bol poskytnutý finančný príspevok zo zdrojov EÚ. Povinnosť informovať o tom, že daný

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

5 - Bezpečnosť

5 - Bezpečnosť Program 5 Bezpečnosť Zámer programu Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v

Podrobnejšie

I. , II. , III. V Ý Z V A

I. , II. , III. V Ý Z V A Vykonávacie rozhodnutie Komisie C (2015) 889 zo dňa 12.2.2015 1 Alokácia Celkový rozpočet 182,34 mil. EUR Rozpočet na projekty 171,4 mil. EUR Prostriedky EFRR (85%) 154,99 mil. EUR Prostriedky EFRR na

Podrobnejšie

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_ ZÁSADA HOSPODÁRENIA s členským príspevkom RA BBSK, n.o. schválená valným zhromaždením OOCR Gemer dňa 14. 12. 2018. Členský príspevok RA BBSK, n.o. bude použitý v zmysle nasledovnej Schémy internej pomoci

Podrobnejšie