(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW"

Prepis

1 (Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

2 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE... 3 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI... 4 MONTÁŽ... 6 Priama montáž...6 Výmena za typ s priamou montážou...7 Menič režimov (RD-M820)...8 NASTAVENIE... 9 Ako sa používa nastavovacia skrutka konca (SHADOW RD+)...9 Nastavenie SIS (SHADOW RD+)...11 ÚDRŽBA Výmena nárazníkovej zarážky/držiaka (RD-M820)...12 Výmena platne a napínacej pružiny platne (RD-M986)...14 Výmena platne a napínacej pružiny platne (okrem RD-M986)...17 Výmena napínacej pružiny B (RD-M4000/RD-M3000)...20 Nastavenie trenia (RD-M986)...21 Nastavenie trenia (okrem RD-M986)...23 Nanesenie maziva na stabilizátor reťaze...25 Výmena kladky

3 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Tento návod predajcu je primárne určený pre profesionálnych cyklistických mechanikov. Používatelia, ktorí nie sú profesionálne zaškolení na montáž bicyklov by sa pomocou návodu predajcu nemali pokúšať o svojpomocné inštalovanie prvkov. Ak je pre vás ktorákoľvek časť informácií v návode nezrozumiteľná, s inštaláciou nepokračujte. Namiesto toho požiadajte o pomoc miestneho predajcu bicyklov, alebo sa obráťte na miesto, kde ste daný výrobok zakúpili. Prečítajte si všetky referenčné príručky dodané s predmetným výrobkom. Výrobok nerozoberajte a ani ho neupravujte, ak to nie je požadované v rámci pokynov obsiahnutých v tomto návode predajcu. Všetky návody predajcu a referenčné príručky sú k dispozícii on-line na našej webovej lokalite ( Dodržiavajte všetky príslušné pravidlá a predpisy platné v krajine, štáte alebo regióne, kde vykonávate vašu podnikateľskú činnosť predajcu. Kvôli bezpečnosti si tento návod predajcu pred používaním dôkladne prečítajte a na zaistenie správneho používania ho riadne dodržiavajte. Nasledujúce pokyny je potrebné vždy dodržiavať, aby sa predišlo osobným poraneniam a fyzickému poškodeniu zariadení a okolia. Pokyny sú zatriedené podľa stupňa nebezpečenstva alebo škody, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade nesprávneho používania výrobku. NEBEZPEČENSTVO Nedodržanie pokynov bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie. VÝSTRAHA Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok smrť alebo vážne poranenie. UPOZORNENIE Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok osobné poranenie alebo fyzické poškodenie zariadenia a okolia. 3

4 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI VÝSTRAHA Pri inštalácii komponentov dbajte na dodržiavanie pokynov uvedených v referenčných príručkách. Odporúčame, aby ste používali len originálne súčiastky značky Shimano. Ak sa súčiastky, ako sú skrutky a matice, uvoľnia alebo poškodia, bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Okrem toho, ak nebudú nastavenia zrealizované správne, môže dochádzať k problémom a bicykel sa môže náhle prevrhnúť s dôsledkom vážnych poranení. Počas vykonávania činností údržby, ako je výmena dielov, používajte na ochranu zraku ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmi. Po dôkladnom prečítaní návodu predajcu tento návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Interval údržby závisí na okolnostiach používania a jazdy. Reťaz čistite pravidelne pomocou správneho prostriedku na čistenie reťazí. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá na báze zásad alebo kyselín, ako sú odstraňovače hrdze. V prípade použitia rozpúšťadla môže reťaz prasknúť a spôsobiť vážne poranenie. Skontrolujte, že reťaz nie je poškodená (deformácie alebo praskliny), nepreskakuje, alebo akékoľvek iné nezrovnalosti, ako je svojvoľné radenie prevodov. Ak zistíte akékoľvek problémy, poraďte sa s predajcom alebo so zastúpením. Reťaz sa môže zlomiť a vy môžete spadnúť. UPOZORNENIE Ohľadom inštalácie na bicykel a údržby: Pri inštalácii a demontáži platne a jednotky platne dávajte pozor, aby ste sa neporanili spôsobom, ako je zachytenie prstov silnou reakčnou silou napínacej pružiny platne. POZNÁMKA Používateľov informujte aj o nasledujúcich podmienkach: Pri inštalovaní SHADOW RD+ nezabudnite pred jazdou na bicykli nainštalovať kryt jednotky platne. Ak preraďovanie prevodov nie je možné vykonávať plynulé, umyte prehadzovačku a namažte všetky pohyblivé diely. Ak je rozsah vôle v prepojeniach taký veľký, že nastavenie nie je možné, mali by ste vymeniť prehadzovačku. Záruka na výrobky sa nevzťahuje, pokiaľ ide o prirodzené opotrebovanie v dôsledku štandardného používania a starnutia. 4

5 Ohľadom inštalácie na bicykel a údržby: V závislosti na tvare rámu môže zadná prehadzovačka zasahovať do podpory reťaze. Kvôli tomu, že vysoký odpor kábla rámu s interným vedením kábla by znemožňoval činnosť SIS, takýto typ rámu by sa nemal používať. Pred použitím namažte lanko a vnútornú stranu vonkajšieho bovdenu, aby ste zaručili ich dostatočnú kĺzavosť. Zabráňte prichyteniu prachu na vnútornom lanku. Ak dôjde k zotretiu maziva na vnútornom lanku, odporúčame aplikovať mazivo SIS SP41 (Y ). Nepoužívajte prémiové mazivo alebo iné typy mazív, pretože v opačnom prípade môžu spôsobiť zhoršenie výkonu radenia prevodov. Na dosiahnutie plynulej prevádzky použite špeciálny vonkajší bovden a vodiaci prvok kábla stredovej osky. Použite vonkajší bovden, ktorému stále ostáva určitá zvyšná dĺžka, a to aj v prípade, keď sa riadidlá úplne otočia do obidvoch strán. Okrem toho skontrolujte, či sa radiaca páka nedotýka rámu bicykla, keď sa úplne vytočia riadidlá. Ak sa nedá vykonať nastavenie radenia prevodov, skontrolujte stupeň paralelnosti zadnej časti bicykla. Tiež skontrolujte, či je namazaný kábel a či je vonkajší bovden príliš dlhý alebo príliš krátky. Pravidelne by ste mali čistiť prehadzovačku a namazať všetky pohybujúce sa diely (mechanizmus a kladky). V závislosti na modeli sú na vodiacej kladke vyznačené šípky označujúce smer otáčania. Vodiacu kladku nainštalujte tak, aby šípky smerovali proti smeru hodinových ručičiek, a to pokiaľ sa pozeráte na vonkajšiu stranu prehadzovačky. Na napínacej kladke je zobrazená šípka, ktorá označuje smer otáčania. Napínaciu kladku nainštalujte tak, aby šípka smerovala v smere hodinových ručičiek, a to pokiaľ sa pozeráte na vonkajšiu stranu prehadzovačky. Ak počujete nezvyčajný hluk ako výsledok uvoľnenia v kladke, mali by ste ju vymeniť. Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia odlišovať, pretože táto príručka je určená predovšetkým na vysvetlenie postupov používania výrobku. 5

6 MONTÁŽ Zoznam používaného náradia Na montáž tohto výrobku sú nevyhnutné nasledujúce nástroje. Miesto použitia Nástroj Oska konzoly 5 mm imbusový kľúč Menič režimov 2 mm imbusový kľúč (RD-M820) Skrutkovač č. 2 Nastavovacia skrutka konca 3 mm imbusový kľúč (RD-M820) 3 mm imbusový kľúč Nárazníková zarážka 1,5 mm imbusový kľúč Poistný kolík platne Skrutkovač č. 2 Skrutka krytu jednotky platne 2 mm imbusový kľúč Oska platne 4 mm imbusový kľúč Nastavovacia skrutka trenia 5,5 mm kľúč Vodiaca kladka / napínacia kladka 3 mm imbusový kľúč Skrutka horného/spodného nastavenia Skrutkovač č. 2 Pred inštaláciou SHADOW RD+ posuňte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.). ON (ZAP.) Páčka prepínača OFF (VYP.) Informácie o inštalácii na rám nájdete v časti ZADNÁ PREHADZOVAČKA PRE MTB/TREKKINGOVÉ BICYKLE v príručke Všeobecné činnosti. Priama montáž Poznámka: Zadné prehadzovačky s priamou montážou sa môžu montovať len na rámy kompatibilné na priamu montáž. E-krúžok nie je na inštaláciu potrebný. 5 mm imbusový kľúč 8-10 Nm 6

7 Výmena za typ s priamou montážou 1. Ak je namontovaný E-krúžok, demontujte ho pomocou plochého skrutkovača. 2. Pomocou 5 mm imbusového kľúča demontujte osku konzoly. Ak je nainštalovaná rozpera, demontujte ju. E-krúžok nie je na inštaláciu potrebný. 1 Konzola 2 E-krúžok 5 mm imbusový kľúč Rozpera 8-10 Nm Pri výmene typu s priamou montážou za typ vybavený konzolou postup vykonajte v opačnom poradí. V prípade modelov s rozperou zasuňte rozperu v správnej polohe. 7

8 Menič režimov (RD-M820) Táto prehadzovačka je kompatibilná s dvoma typmi ozubených kolies: režim Freeride (11-32T/11-34T/11-36T) a režim pre jazdu dolu kopcom (11-23T/12-25T/11-28T). Ak používate ozubené kolesá na voľnú freeride, taktiež budete musieť používať menič režimov. Odmontovanie meniča režimov Pätka vidlice Menič režimov Konzola 2 mm imbusový kľúč Pokiaľ je nainštalovaný menič režimov 1-1 Nm Pokiaľ nie je nainštalovaný menič režimov 8

9 NASTAVENIE Táto časť popisuje postup nastavenia pre SHADOW RD+. Informácie o položkách, ktoré nie sú popísané v tejto časti nájdete v časti Zadná prehadzovačka v príručke Všeobecné činnosti. Ako sa používa nastavovacia skrutka konca (SHADOW RD+) Poznámka: Posunutím páčky prepínača do polohy OFF (VYP.) znížte pred vykonávaním tohto nastavenia napätie napínacej pružiny platne. Ak páčka prepínača zostane v polohe ON (ZAP.) a skrutka sa bude dať ťažko otáčať, ak ju budete otáčať na silu, skrutka sa môže poškodiť. 1. Nastavte zadnú prehadzovačku na malý prevod. 2. Po zastavení kolesa skontrolujte, že vzdialenosť medzi koncom vodiacej kladky a koncom prevodu je v rozsahu podľa obrázka. Najväčšie ozubené koleso mm Skrutkovač č. 2 Nastavovacia skrutka konca 3. Otáčaním kľuky vykonajte radenie prevodov a skontrolujte, že ostatné prevody sa neradia ťažko. Kontrola vzdialenosti medzi ozubeným kolesom a vodiacou kladkou (RD-M820/M640) Poznámka: Ak sa zmenil počet zubov kazetového ozubeného kolesa, vykonajte toto nastavenie znova. 1. Nastavte zadnú prehadzovačku na polohu najväčšieho prevodu (režim voľnej jazdy) alebo najmenšieho prevodu (režim jazdy dolu kopcom). 2. Zastavte otáčajúce sa koleso a potom skontrolujte, že vzdialenosť od okraja vodiacej kladky po okraj ozubeného kolesa je v rámci rozsahu podľa obrázka. Režim voľnej jazdy Najväčšie ozubené koleso Režim pre jazdu dolu kopcom Najmenšie ozubené koleso mm mm 1 1 Skrutkovač č. 2 3 mm imbusový kľúč určený výhradne pre RD-M820 Nastavovacia skrutka konca 9

10 3. Ak rám pri zdvihnutí jednotky platne prekáža zadnej prehadzovačke na modeloch s nárazníkovou zarážkou, otočte nastavovaciu skrutku konca tak, aby si neprekážali. Rám a zadná prehadzovačka si nesmú prekážať. Zaťaženie pribl ,4 N 4. Otáčaním kľukového ramena zaraďte prevody a skontrolujte, že necítite žiadny odpor. Poznámka: RD-M640 - špecifikácie pre jazdu freeride/špecifikácie pre jazdu dolu kopcom RD-M640 sa odlišuje v špecifikácii pre jazdu freeride a špecifikácii pre jazdu dolu kopcom. Špecifikáciu nemožno zmeniť len výmenou konzoly. Súčasťou vybavenia nie je ani menič režimov. Špecifikácia pre jazdu freeride Špecifikácia pre jazdu dolu kopcom 10

11 Nastavenie SIS (SHADOW RD+) 1. Posuňte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.). 2. Raz pohnite radiacu páčku, aby ste preradili reťaz na 2. ozubené koleso. 3. Potom zatiaľ, čo tlačíte páčku dostatočne na to, aby ste cítili tlak v páčke, otočte kľukovým ramenom. Najboljša nastavitev je takrat, ko prestavno ročico stisnete le toliko, da veriga premosti razmik in se dotakne 3. verižnika ter se pojavi zvok. Preraďovanie na 3. prevod Dotiahnite valcové puzdro nastavenia vonkajšieho bovdenu, kým sa reťaz nevráti na 2. ozubené koleso. (v smere hodinových ručičiek) Nastavovací valček Keď nepočujete žiadny hluk Uvoľnite nastavovací valček vonkajšieho bovdenu, kým sa reťaz nedotkne 3. ozubeného kolesa a nevydá zvuk. (proti smeru hodinových ručičiek) Nastavovací valček 4. Páčku vráťte do pôvodnej polohy (poloha, kde sa páčka nachádza na 2. nastavení ozubeného kolesa a uvoľní sa) a potom otočte kľukové rameno v smere hodinových ručičiek. Ak sa reťaz dotýka 3. ozubeného kolesa a vydáva hluk, otočte valcové puzdro nastavenia vonkajšieho bovdenu mierne v smere hodinových ručičiek, aby ste ho dotiahli, kým hluk neprestane a reťaz sa nebude pohybovať plynulo. 5. Ovládajte páku, aby ste preraďovali prevody a skontrolujte, či sa pri žiadnej polohe prevodu nevyskytne hluk. 6. Nastavte páčku prepínača do polohy ON (ZAP.), následne bicyklom štandardne jazdite a skontrolujte, že pri radení prevodov nedochádza k problémom. 7. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu SIS pravidelne mažte všetky časti radiaceho mechanizmu. 11

12 ÚDRŽBA Výmena nárazníkovej zarážky/držiaka (RD-M820) Poznámka: pred výmenou demontujte zadnú prehadzovačku z držiaka. 1. Pomocou plochého skrutkovača demontujte E-krúžok. 2. Pomocou 5 mm imbusového kľúča odstráňte osku konzoly a demontujte konzolu. Ak je nainštalovaná rozpera, demontujte ju. 1 Konzola E-krúžok 2 5 mm imbusový kľúč 8-10 Nm 12

13 3. Pomocou 3 mm imbusového kľúča demontujte nastavovaciu skrutku konca. 4. Pomocou 3 mm imbusového kľúča zatlačte zospodu na nárazníkovú zarážku a odstráňte ju. Nárazníková zarážka 3 Nastavovacia skrutka konca 4 Zatlačte 3 mm imbusový kľúč do otvoru pre skrutku. 3 mm imbusový kľúč 4 Stlačiť Nárazníková zarážka 5. Zatlačte nárazníkovú zarážku pomocou 1,5 mm imbusového kľúča v spodnej polohe podľa obrázka. 1,5 mm imbusový kľúč 13

14 6. Pomocou náradia s rovným hrotom vyberte držiak nárazníkovej zarážky. Držiak nárazníkovej zarážky * Opätovne zmontujte podľa opačného postupu demontovania. Výmena platne a napínacej pružiny platne (RD-M986) UPOZORNENIE Pred začatím práce vždy páčku prepínača posuňte do polohy OFF (VYP.). Ak budete pohybovať páčkou prepínača počas doby, kedy je jednotka platne demontovaná, prstom stlačte stabilizátor prepínača aby neodletel. ON (ZAP.) Stabilizátor prepínača OFF (VYP.) 14

15 Demontáž platne a napínacej pružiny platne 1. Vyberte poistný kolík platne. Skrutkovač č. 2 1 Nm Poistný kolík platne 2. Otočením platne uvoľnite napínaciu pružinu platne, ako je to znázornené na obrázku. 3. Odskrutkujte skutky krytu jednotky platne. 2 mm imbusový kľúč 1-1,5 Nm 4. Demontujte stabilizátor prepínača a stabilizátor reťaze. Stabilizátor prepínača Stabilizátor reťaze 15

16 5. Pomocou 4 mm imbusového kľúča demontujte osku platne Nm Oska platne Opätovná montáž Vykonajte opačný postup demontovania. Poznámka: Na osku platne naneste mazivo. Počas opätovného zmontovania zasuňte koniec napínacej pružiny platne do drážky na platni. Oska platne NENANÁŠAJTE mazivo. Ak na vonkajšom povrchu valcovej spojky s nedrážkovanou časťou zostane mazivo, bude prešmykovať a funkcia trenia nebude fungovať. Naneste mazivo. Číslo maziva: prémiové mazivo (Y ) Oska platne Napínacia pružina platne Nezabudnite nainštalovať stabilizátor prepínača. Ak sa pokúsite používať páčku prepínača bez nainštalovaného stabilizátora prepínača, dôjde k poškodeniu výrobku. 16

17 Výmena platne a napínacej pružiny platne (okrem RD-M986) UPOZORNENIE Pred začatím práce vždy páčku prepínača posuňte do polohy OFF (VYP.). Ak budete pohybovať páčkou prepínača počas doby, kedy je jednotka platne demontovaná, prstom stlačte treciu jednotku aby neodletela. Trecia jednotka ON (ZAP.) OFF (VYP.) Demontáž platne a napínacej pružiny platne 1. Vyberte poistný kolík platne. Skrutkovač č. 2 1 Nm Poistný kolík platne 2. Otočením platne uvoľnite napínaciu pružinu platne, ako je to znázornené na obrázku. Poznámka: 1. a 2. krok sa nevzťahuje na RD-M4000 / RD-M

18 3. Odskrutkujte skutky krytu jednotky platne. 2 mm imbusový kľúč Skrutka krytu jednotky platne 1-1,5 Nm 4. Demontujte jednotku vačky a stabilizátor reťaze. Jednotka vačky Stabilizátor reťaze 5. Pomocou 4 mm imbusového kľúča demontujte osku platne Nm Oska platne 18

19 Opätovná montáž Vykonajte opačný postup demontovania. Poznámka: Na osku platne naneste mazivo. Počas opätovného zmontovania zasuňte koniec napínacej pružiny platne do drážky na platni. NENANÁŠAJTE mazivo. Ak na vonkajšom povrchu valcovej spojky s nedrážkovanou časťou zostane mazivo, bude prešmykovať a funkcia trenia nebude fungovať. Oska platne Naneste mazivo. Číslo maziva: prémiové mazivo (Y ) Napínacia pružina platne Jednotku vačky nastavte tak, ako je to znázornené na obrázku. Nastavte tak, aby nerovná strana bola vpravo. Nastavte tak, aby výčnelok smeroval nadol. 19

20 Výmena napínacej pružiny B (RD-M4000/RD-M3000) 1. Z osky konzoly demontujte E-krúžok. E-krúžok Oska konzoly Poznámka: Niektoré modely neobsahujú E-krúžok. (Funkcia nie je ovplyvnená.) 2. Pomocou 5 mm imbusového kľúča demontujte osku konzoly a následne vyberte napínaciu pružinu konzoly a nastavený adaptér z člena konzoly. Zostava adaptéra Napínacia pružina B Oska konzoly Puzdro osky B Člen konzoly 5 mm imbusový kľúč 8-10 Nm 3. Zo zostavy adaptéra demontujte napínaciu pružinu B. Napínacia pružina B 20

21 Nastavenie trenia (RD-M986) Trenie možno podľa potreby nastaviť. Okrem toho, ak sa počas používania trenie zmení, môžete ho tiež nastaviť. 1. Nastavte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.). 2. Pomocou 2 mm imbusového kľúča odmontujte kryt jednotky platne. Páčka prepínača Kryt jednotky platne 3. Demontujte stabilizátor prepínača. 4. Trenie nastavte pohybovaním nastavovacej skrutky trenia. * Stabilizátor prepínača sa môže používať ako náradie na realizáciu nastavenia. Stabilizátor prepínača Nastavovacia skrutka trenia Trenie sa znižuje Trenie sa zvyšuje 21

22 5. Skontrolujte moment trenia. Bezpečne zaistite stabilizátor prepínača podľa obr. 1. Po stlačení stabilizátora prepínača prstom podľa obr. 2 nastavte páčku prepínača do polohy ON (ZAP.) a skontrolujte moment trenia. Stabilizátor prepínača Obrázok 2 Obrázok 1 4 mm imbusový kľúč 3,5-5,4 Nm Poznámka: Pri opätovnom nastavení trenia nastavte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.) pri súčasnom stlačení stabilizátora prepínača prstom ešte pred nastavovaním. 6. Skontrolujte, že stabilizátor prepínača je bezpečne nainštalovaný. 7. Namontujte kryt jednotky platne. 2 mm imbusový kľúč 1-1,5 Nm Kryt jednotky platne 22

23 Nastavenie trenia (okrem RD-M986) Trenie možno podľa potreby nastaviť. Okrem toho, ak sa počas používania trenie zmení, môžete ho tiež nastaviť. 1. Nastavte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.). 2. Pomocou 2 mm imbusového kľúča odmontujte kryt jednotky platne. Kryt jednotky platne Páčka prepínača Jednotka doštičky 3. Pomocou 5,5 mm kľúča nastavte trenie pohybovaním nastavovacej skrutky trenia. Trenie sa znižuje Trenie sa zvyšuje Nastavovacia skrutka trenia 4. Skontrolujte moment trenia. Po stlačení trecej jednotky prstom podľa obrázka nastavte páčku prepínača do polohy ON (ZAP.) a skontrolujte moment trenia. ON (ZAP.) Trecia jednotka 4 mm imbusový kľúč RD-M786/M675/M615 3,5-5,4 Nm RD-M820/M640 3,1-4,1 Nm Poznámka: Pri opätovnom nastavení trenia nastavte páčku prepínača do polohy OFF (VYP.) pri súčasnom stlačení trecej jednotky prstom ešte pred nastavovaním. 23

24 5. Pri stlačení trecej jednotky prstom nastavte páčkový prepínač do polohy OFF (VYP.). Zároveň skontrolujte, že trecia jednotka sa dotýka spodnej časti jednotky doštičky. OFF (VYP.) Poznámka: Kryt jednotky doštičky neinštalujte tak, že spodná strana prepínača sa pohybuje od jednotky doštičky. Nebude dosiahnutý postačujúci tesniaci výkon, čo spôsobí hrdzavenie vnútorného mechanizmu s možným dôsledkom prilepenia doštičky. 6. Namontujte kryt jednotky platne. Kryt jednotky platne 2 mm imbusový kľúč 1-1,5 Nm 24

25 Nanesenie maziva na stabilizátor reťaze Ak sa zmení trenie alebo dochádza k vydávaniu hluku, môže dôjsť k zmene farby maziva alebo sa môže stratiť. Naneste viac maziva. 1. Po vykonaní postupu podľa krokov 1, 2 a 3 v časti Nastavenie trenia demontujte stabilizátor reťaze. Stabilizátor reťaze 2. Pomocou plochého skrutkovača alebo podobného náradia oddeľte treciu pružinu a spojku. V tomto štádiu dávajte pozor, aby ste plochým skrutkovačom neohli treciu pružinu. Trecia pružina Spojka 3. Na spojku naneste mazivo. V tomto štádiu dávajte pozor, aby sa mazivo nedostalo dovnútra spojky. Ak sa mazivo dostane dovnútra spojky, dôjde k poruche funkcie spojky. Číslo nového maziva: Y (50 g) Číslo maziva: Y (100 g) * Opätovne zmontujte podľa opačného postupu rozmontovania. 25

26 Výmena kladky Vodiaca kladka / napínacia kladka 2,5-5 Nm Vodiaca kladka Napínacia kladka bez šípok so šípkami 3 mm imbusový kľúč E-krúžok Poznámka (RD-M986/M981/M820): Keď chcete odmontovať napínaciu kladku, najprv odmontujte E-krúžok. 26

27 Vezmite na vedomie: technické údaje z dôvodu vylepšovania podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. (Slovak)

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 (Slovak) DM-RD0003-09 Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI...4 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA...6 INŠTALÁCIA...8

Podrobnejšie

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M (Slovak) DM-SL0001-09 Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní

Podrobnejšie

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW (Slovak) DM-E7000-00 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW-E8000-L SW-M8050-L SW-E7000-R SW-M8050-R RD-M8050

Podrobnejšie

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW

(Slovak) DM-E Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW (Slovak) DM-E6100-00 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria E6100 SC-E6100 EW-EN100 SW-E6010-L SW-M8050-L SW-E6010-R SW-M8050-R RD-M8050 MU-UR500 FC-E6100

Podrobnejšie

(Slovak) DM-M Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 S

(Slovak) DM-M Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 S (Slovak) DM-M8050-07 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1 BT-DN110 BT-DN110-A BM-DN100 SC-MT800

Podrobnejšie

Rotax EVO pokyny na prestavbu

Rotax EVO pokyny na prestavbu POKYNY PRE MODERNIZÁCIU EVO Vážený zákazník, nasledujúci návod popisuje modernizáciu so systémom zapaľovania DENSO na systém DELLORTO a tiež modernizáciu z pneumaticky na elektronicky časovaný výfukový

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9

(Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9 (Slovak) DM-RADBR01-03 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda DURA-ACE ST-R9120 BR-R9170 SM-RT900 ULTEGRA ST-R8020 BR-R8070 SM-RT800

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

B.book

B.book A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Slovensky Pre Vašu bezpečnosˆ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny

Podrobnejšie

(Slovak) DM-R Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R6

(Slovak) DM-R Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R6 (Slovak) DM-R9150-06 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Mestský/Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Séria R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R610 ST-R9150 ST-R9160 ST-R9170 ST-R9180 FD-R9150 RD-R9150

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

(Slovak) DM-BR Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 B

(Slovak) DM-BR Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 B (Slovak) DM-BR0004-05 Návod predajcu CESTNÝ MTB Trekking Jazda v meste/ Komfortný bicykel MESTSKÝ ŠPORTOVÝ E-BIKE Hydraulická kotúčová brzda ST-R785 BR-R785 BR-RS785 BR-RS805 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Microsoft Word - El. bicykel GIRO ECO návod

Microsoft Word - El. bicykel GIRO ECO návod Príručka pre majiteľa elektrického bicykla GIRO ECO Obsah I Všeobecné montážne pokyny Ⅱ Kontrola pred jazdou Ⅲ Nabíjanie Ⅳ Údržba Ⅴ Odstraňovanie jednoduchých problémov Ⅵ Záruka I Všeobecné montážne pokyny

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Mlynček na kávu sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98638AB2X2IX 2018-09 Vážení zákazníci! S vaším novým mlynčekom na kávu si pred prípravou kávy nameliete úplne čerstvú kávu. Hodnotné aromatické

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Inspiron Gaming Servisná príručka

Inspiron Gaming  Servisná príručka Inspiron 15 7000 Gaming Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-7567 Regulačný model: P65F Regulačný typ: P65F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 948 940 993 prorain@prorain.sk PRED INŠTALÁCIOU: 1.

Podrobnejšie

B.book

B.book gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U Slovensky

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK J O N S E R E D S E R V I C E 1750/1950 ČEŠTINA POLSKI MAGYAR SLOVENŠČINA CZ Priročnik za uporabnika SK Operátorská príručka PL Instrukcja obsługi HU Manualul operatorului SI Priročnik za uporabnika 115

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Untitled

Untitled Varia predné a zadné bicyklové svetlá Príručka používateľa Úvod k použitiu bicyklových svetiel 1 UPOZORNENIE Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete

Podrobnejšie

untitled

untitled Reťazový program valčekové reťaze Valčekové reťaze reťazový základ Valčekové reťaze predstavujú najbežnejší typ klbovej reťaze. Vyrábame a dodávame ucelený sor ment valčekových reťazí vo všetkých rozmeroch

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Bez názvu-2

Bez názvu-2 NÁVOD NA POUŽITIE SPAL KIT Elektrické ovládanie okien 20 ÚVOD Aby bolo možné zariadenie nainštalovať do vášho vozidla, dbajte na to, aby boli splnené nasledovné podmienky: Odstráňte dvernú kľučku a dverný

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na RKZZ-Internet-Dom.doc

Microsoft Word - Výzva na RKZZ-Internet-Dom.doc Príloha č.: 1 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava "zverejnené na verejne prístupnom mieste" Vec: Oznámenie o rokovacom konaní so zverejnením - výzva na rokovanie.

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx Nebezpečenstvo popálenia pri kontakte s horúcim olejom. Je možné ľahké až stredne ťažké zranenie. Používajte ochranné okuliare. Používajte ochranné rukavice. Používajte ochranný odev. Môže dôjsť k materiálnemu

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 15 3000 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-3565 Regulačný model: P63F Regulačný typ: P63F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd SK Kuchynská váha s odmerkou EK6331-20 Návod na používanie Max. váha 3000g (3kg) minimálna váha 1g Batérie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod na používanie Funkcie 1. Funkcia odmerky 2. Zobrazenie objemu

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

XPS 15 Servisná príručka

XPS 15  Servisná príručka XPS 15 Servisná príručka Model počítača: XPS 9550 Regulačný model: P56F Regulačný typ: P56F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - Stern - návod EASY 1010 korektura.doc

Microsoft Word - Stern - návod EASY 1010 korektura.doc Séria EASY ELEKTRONICKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA EASY E EASY B Návod na montáž a údržbu Technické parametre: Elektr. zdroj.: Prevádzkový tlak: Max. teplota: 9V Batéria alebo 9V Transformátor 10,0 Bar Max. 70

Podrobnejšie

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Inspiron v 1 Servisná príručka

Inspiron v 1 Servisná príručka Inspiron 13 5000 2 v 1 Servisná príručka Regulačný model: P69G Regulačný typ: P69G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Microsoft Word - navod.doc

Microsoft Word - navod.doc GPRINTER TH Ver 2.0 Zapisovač teploty so zabudovanou tlačiarňou Verzia: napájanie tlačiarne z palubnej siete 12V Popis: Zapisovač TH PRINTER zapisuje dve veličiny: dve teploty alebo teplotu + vlhkosť.

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 22-3280 Servisná príručka Regulačný model: W19B Regulačný typ: W19B003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku. VAROVANIE:

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

MSIO V2.0:

MSIO V2.0: Seite 1/5 1 286263-4 VIEČKO 35 HR2440/2020/2450/F 1 N/A 2 233915-8 PODLOŽKA PRUŽNÁ 19 1 N/A 2.2 233940-9 KRÚŽOK PRUŽNÝ 19 1 N/A 3 417629-9 OCHR.KRYT HLAVICKY 1 N/A 4 257241-1 KRÚŽOK 21 1 N/A 5 345187-4

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

Koncové spínače TRACON

Koncové spínače TRACON K/2 LS15 15 A 2 A 0,25 A 250 V 0,5-1,5 10 6-25..+55 C 00 Typ kontaktu: C V-12035 LS15GM-B LS15GW-B Typ s pákou Typ s pákou LS15GW21-B Typ so skrátenou pákou LS15HW24-B Typ s predĺženou pákou LS15GW22-B

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Zadanie_1_P1_TMII_ZS Grafické riešenie mechanizmov so súčasným pohybom DOMÁE ZDNIE - PRÍKLD č. Príklad.: Určte rýchlosti a zrýchlenia bodov,, a D rovinného mechanizmu na obrázku. v danej okamžitej polohe, ak je daná konštantná

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Návod na použitie S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO

Návod na použitie S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO Návod na použitie 03.702.215S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO Návod na použitie Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie, všetky priložené informácie

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autoriz

SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autoriz SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo distribútora. 1 Symboly Uvádzame

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

UM-79E0A Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie

UM-79E0A Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie UM-79E0A-002-02 Komplexný elektrický systém SHIMANO (STEPS) Používateľská príručka Séria E7000 Pôvodný návod na použitie OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 Slovak Dôležité bezpečnostné informácie...3 Zaistenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM Technický dodatok pre ponorné elektrické čerpadlo Acuafluss 1. Úvod 1.1. Tento technický dodatok obsahuje informácie o ponorných čerpadlách Acuafluss a je dodatok k štandardnému návodu. Je nutné dodržať

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

MONTÁŽNY NÁVOD KFV Dverový záves axxent pre hliníkové dvere Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy

MONTÁŽNY NÁVOD KFV Dverový záves axxent pre hliníkové dvere Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy MONTÁŽNY NÁVOD KFV Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy Obsah 1. ÚVOD...4 1.1. Výrobca a servis... 4 1.2. Platnosť... 4 1.3. Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto dokumentácia... 4 1.4.

Podrobnejšie

TitulkaTC108.cdr

TitulkaTC108.cdr Návod na obsluhu mini kompresor Sil-AIR TC08 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš airbrush-ový kompresor Sil-AIR Pozorne si prečítajte návod na obsluhu ešte pred jeho použitím, aby ste mohli čo najlepšie

Podrobnejšie

Mains on Tap návod na montáž

Mains on Tap návod na montáž info@manadatrading.sk www.manadatrading.sk Návod na montáž a údržbu systému dopúšťania pitnej vody do nádrže : MAINS ON TAP Mains on Tap Obj.číslo : 350020 Body popísané v tomto návode musia byť dodržané

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019 Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- ink UGTx UGTx UGT5x UGT5x 8775 / / 9 Bezpečnostné upozornenia Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Závesné svietidlo sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Vážení zákazníci! Vaše nové závesné svietidlo s moderným dizajnom je vhodné prakticky do každej miestnosti

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

NÁVOD NA OBSLUHU BICYKLA ZÁRUČNÝ LIST SK

NÁVOD NA OBSLUHU BICYKLA ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA OBSLUHU BICYKLA ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA OBSLUHU BICYKLA UPOZORNENIE: Táto príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, charakteristikách a údržbe bicykla a jeho komponentov. Prečítajte

Podrobnejšie

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané SLOVENSKY 1 Užívateľský manuál UPOZORNENIE Pre zaistenie plnej funkčnosti pretekárskeho volantu T 150 s hrami, je možné, že bude nutné inštalovať automatické aktualizácie (sú dostupné, ak je konzola pripojená

Podrobnejšie

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET () SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA 4.87 X 7.2 07/28/201 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠETKY INŠTRUCIE PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU VAROVANIE Pre zníženie

Podrobnejšie

MONTÁŽNY NÁVOD GABIONOVÝ PLOT 2,5 m VŠETKY OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRATÍVNE. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ/ OBSAH KATALÓGU- MONTÁŽNEHO NÁVODU, PODLIEH

MONTÁŽNY NÁVOD GABIONOVÝ PLOT 2,5 m VŠETKY OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRATÍVNE. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ/ OBSAH KATALÓGU- MONTÁŽNEHO NÁVODU, PODLIEH MONTÁŽNY NÁVOD GABIONOVÝ PLOT 2,5 m VŠETKY OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRATÍVNE. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ/ OBSAH KATALÓGU- MONTÁŽNEHO NÁVODU, PODLIEH NÁRADIE POTREBNÉ K MONTÁŽI OPLOTENIA 2x račňa meter gumené kladivo

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Microsoft Word - POWXG 1008-SK.doc

Microsoft Word - POWXG 1008-SK.doc POW XG1008 SK TELESKOPICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA 650W POW XG1008 1. POPIS 1 Hlava vrátane píly a motora 2 Skrutky pre nastavenie dĺžky 3 Predná rukoväť 4 Zadná rukoväť so spínačom 5 Popruh 6 Skrutka plastového

Podrobnejšie

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Obsah balenia Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu. Fotoaparát

Podrobnejšie

Zastřešení oválné

Zastřešení oválné Zastrešenie AZURO pre kruhové bazény Montážny a prevádzkový návod verzia 10, november 2010 Všeobecný popis Pre spoločnosť Mountfield SK s.r.o. vyrába Garsys s. r. o., Průmyslová zóna u dolu František,

Podrobnejšie

Inspiron in-1 Servisná príručka

Inspiron in-1 Servisná príručka Inspiron 15 5000 2-in-1 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-5578 Regulačný model: P58F Regulačný typ: P58F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 Spotrebič musí inštalovať kvalifikovaný technik v súlade s týmito pokynmi. VAROVANIE: nedodržanie inštalácie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia

Podrobnejšie