(Microsoft Word stavebn\375 dozor)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "(Microsoft Word stavebn\375 dozor)"

Prepis

1 Zmluva na výkon stavebného dozoru uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zmluva ) Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Sídlo: M. Rázusa 104, Žilina Zastúpený: Ing. Pavol Liška generálny riaditeľ SC ŽSK Právna forma organizácie: príspevková organizácia Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline Bankové spojenie : číslo účtu: SWIFT / BIC: SPSRSKBA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Osoby oprávnené jednať v: - technických veciach: Ing. Martin Slabej, PhD technický námestník SC ŽSK Tel.: 041/ Ing. Katarína Kotková - hlavný odborný zamestnanec mostov Tel.: 041/ , (ďalej len Objednávateľ ) Poskytovateľ: APROLA s.r.o. Sídlo: Borová 3179/21, Žilina V zastúpení: Ing. Martin Pitoňák, PhD.- konateľ spoločnosti Ing. Marek Cangár, PhD.- konateľ spoločnosti IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: Číslo účtu: Kontaktné údaje: Tel.: Osoby oprávnené jednať v: - technických veciach: Ing. Lukáš Ďuriš Tel.: (ďalej len Stavebný dozor alebo Poskytovateľ ) 1

2 Čl. II Predmet zmluvy 2.1 Stavebný dozor sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť výkon stavebného dozoru v rámci stavby: Rekonštrukcia mostného objektu č most cez Studený potok v k. ú. obce Oravský Biely Potok (ďalej len Stavba ), na ceste II/ Kontrolnou činnosťou Stavebný dozor sleduje, či sa Stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo č. ZoD 050/2019, účinne uzatvorenou medzi Objednávateľom a firmou MBM-GROUP, a. s.(ďalej len Zhotoviteľ ) dňa 17/04/2019 (ďalej len Zmluva o dielo ). 2.3 Stavebný dozor je oboznámený so Zmluvou o dielo vopred a jedna kópia Zmluvy o dielo mu bude odovzdaná pri podpise tejto Zmluvy. 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, uhradí Stavebnému dozoru dohodnutú odmenu podľa Čl. VI tejto Zmluvy a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa Čl. IX tejto Zmluvy. 2.5 Táto Zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon č. 343/2015 Z. z. ) na predmet zákazky: Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia mostného objektu č most cez Studený potok v k. ú. obce Oravský Biely Potok. Čl. III Rozsah predmetu zmluvy 3.1. Rozsah výkonu kontrolnej činnosti Stavebného dozoru zahŕňa najmä: a) Oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje Stavba, najmä s projektovou dokumentáciou Stavby, ktorá je podkladom pre vydanie stavebného povolenia, stavebným povolením č. OU-NO-OCDPK-2018/ , vydaným dňa 12/04/2018 Okresným úradom Námestovo Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11/05/2018 a obsahom Zmluvy o dielo. b) Vykonávanie stavebného dozoru v rozsahu ustanovenia 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. c) Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor. d) Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia počas realizácie Stavby. 2

3 e) Sledovanie prác - či sú vykonávané v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, podmienkami Zmluvy o dielo a projektovou dokumentáciou, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác. f) Sledovanie a kontrolovanie kvality vykonaných prác, dodržiavanie technologických postupov prípravy a realizácie projektu s platnými normami, predpismi, technickou a projektovou dokumentáciou Stavby. g) Sledovanie a kontrola predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií, technológií a samotných prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predkladania dokladov, ktoré preukazujú ich kvalitu (atesty, protokoly, certifikáty, atď.). h) Zvolávanie kontrolných dní, účasť na kontrolných dňoch, vyhotovenie zápisov a následne zabezpečenie plnenia prijatých opatrení z kontrolných dní. i) Vypracovanie monitorovacích správ s podkladmi o stave, priebehu a kvalite realizovaných stavebných prác, pokiaľ to bude vyžiadané Objednávateľom. j) Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami uzavretej Zmluvy o dielo so Zhotoviteľom a platnými normami. k) Vykonanie zápisov do stavebného denníka Stavby; Stavebný dozor je povinný dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia Zhotoviteľovi v stavebnom denníku, pričom musí rešpektovať technologický postup prác. l) Bezodkladné informovanie Objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach. m) Osobitné kontrolovanie tých časti Stavby, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné. n) Kontrolu postupu prác podľa harmonogramu Stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie Zhotoviteľa na nedodržanie termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení Zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác. o) Predkladanie návrhov, ktoré môžu smerovať k zhospodárneniu realizovaných stavebných prác, p) Udeľovanie súhlasu Zhotoviteľovi Stavby so zmenami a úpravami Stavby, ktoré nezvyšujú cenu Stavby, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre Stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti. Pri ostatných zmenách, ktoré by súviseli so zmenou ceny Stavby, predkladať s vlastným vyjadrením na odsúhlasenie Objednávateľovi. q) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a faktúr a ich súladu s podmienkami Zmluvy o dielo. r) Kontrola tých častí Stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. s) Kontrolovanie spracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby. t) Kontrola čerpania nákladov. u) Kontrola a overenie jednotlivých položiek predložených rozpočtov stavebnej časti podľa rozpočtu predloženého v projektovej žiadosti a rozpočtu, ktorý je uvedený v Zmluve o dielo. 3

4 v) Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, Stavebný dozor bezodkladne upozorní Objednávateľa s možným navrhnutím na zastavenie vykonávania ďalších prác. w) Upozorňovanie Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality Stavby, pokiaľ sú mu známe. x) Spísanie vád a nedorobkov, príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavebných prác a bezpodmienečná účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí Stavby. y) Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch. z) Kontrola odstraňovania vád v rámci záručnej lehoty Stavby. aa) Účasť na kolaudačnom konaní a plnenie požiadaviek z kolaudačného konania, kontrola vypratania staveniska. bb) Kontrola zabezpečovania dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby a všetkých dokladov potrebných k odovzdaniu Stavby pre Objednávateľa za účelom jej archivácie. Čl. IV Vykonávanie stavebného dozoru 4.1. Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na mieste Stavby a podľa potreby Stavby, minimálne však tri krát v týždni. Vyhodnotenie prác bude realizované v rámci kontrolných dní. Uvedený rozsah je len orientačný, pričom skutočný rozsah vyplynie z aktuálnych potrieb Objednávateľa. V prípade poskytovania služieb vo väčšom rozsahu než je uvedené vyššie, Stavebnému dozoru nevzniká nárok na úhradu rozdielu medzi predpokladaným rozsahom poskytovaných služieb a skutočne poskytnutými službami Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania Stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Stavebný dozor povinný kontrolovať dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebný dozor sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Stavebný dozor je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do stavebného denníka, resp. do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov Objednávateľa, ktoré musia byť zároveň v súlade s platnými predpismi a normami. 4

5 Čl. V Lehoty plnenia záväzkov 5.1. Stavebný dozor sa zaväzuje, že činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, bude vykonávať v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až po protokolárne odovzdanie a prevzatie Stavby bez vád a nedorobkov Zhotoviteľom Stavby Objednávateľovi v súlade so Zmluvou o dielo, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak Objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch. Čl. VI Odmena za výkon stavebného dozoru 6.1. Odmena Poskytovateľa za výkon stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov Zmluvné strany sa dohodli na Odmene za činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy, ako Príloha č. 1. bez DPH: DPH 20%: Spolu: 22,00 EUR/ hod. 4,40 EUR/ hod. 26,40 EUR/ hod. Slovom: Dvadsaťšesť Eur a 40 centov za hodinu Maximálna výška odmeny, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín bude nižšia ako: bez DPH: DPH 20%: Spolu: Slovom: Dvanásťtisíc Eur ,00 EUR 2 000,00 EUR ,00 EUR V odmene Stavebného dozoru sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Stavebný dozor účelne vynaloží pri plnení predmetu tejto Zmluvy vrátane odmeny za výkon kontrolnej činnosti počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo. Čl. VII Platobné podmienky a sankcie 7.1. Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za výkon Stavebného dozoru v rozsahu podľa tejto Zmluvy budú čiastkové faktúry. Prílohou každej faktúry bude protokol skutočne odpracovaných hodín za výkon kontrolnej činnosti Stavebného dozoru, odsúhlasený 5

6 príslušným zamestnancom Objednávateľa Ing. Katarína Kotková hlavný odborný zamestnanec mostov Faktúry budú Poskytovateľom vystavené nasledovne: a) prvá čiastková faktúra po prestavaní minimálne 25 % celkového objemu stavebných prác na Stavbe, b) ďalšie čiastkové faktúry vždy po ukončení každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pričom celková suma čiastkových faktúr nesmie prekročiť 90 % maximálnej výšky odmeny podľa ods tejto Zmluvy, c) konečná faktúra po odovzdaní a prevzatí Stavby na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce podľa Zmluvy o dielo na stavebné práce. V rámci konečnej faktúry Poskytovateľ zúčtuje všetky dovtedy vystavené čiastkové faktúry. Z konečnej faktúry si Objednávateľ uplatní zádržné vo výške 10 % do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu Každá faktúra bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: označenie Objednávateľa a Stavebného dozoru (obchodné meno, sídlo, IČO,DIČ, IČ DPH), označenie Stavby, číslo Zmluvy, poradové číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Objednávateľ, pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Stavebného dozoru, prílohu Ak faktúra (čiastková alebo konečná) nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Stavebnému dozoru vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi Objednávateľ neposkytne Stavebnému dozoru zálohu na plnenie tejto Zmluvy. 6

7 Čl. VIII Zmluvné sankcie 8.1. V prípade, ak Stavebný dozor pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa Čl. III a/alebo IV tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 Eur za každé jedno porušenie Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody podľa Čl. XI tejto Zmluvy, ktorá Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti Stavebného dozoru vznikla Stavebný dozor je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednanú výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností Stavebného dozoru a význam Stavby V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny Stavebnému dozoru je Stavebný dozor oprávnený uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške. Čl. IX Spolupôsobenie Objednávateľa 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí projektovej dokumentácie, kópie Zmluvy o dielo a kópie stavebného povolenia pre Stavbu Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri kontrole spôsobu vykonávania diela podľa 550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Čl. X Plnomocenstvo Objednávateľ udeľuje týmto Stavebnému dozoru písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu tejto Zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii Stavby a v konaní s inými orgánmi a právnickými alebo fyzickými osobami Stavebný dozor bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca Objednávateľa a bude konať v mene a na účet Objednávateľa Úkony takto uskutočnené zaväzujú Objednávateľa v plnom rozsahu Toto plnomocenstvo končí uplynutím lehoty plnenia záväzku podľa Čl. V ods tejto Zmluvy. 7

8 Čl. XI Zodpovednosť za vady a náhrada škody Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, riadne a včas v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou legislatívou Stavebný dozor zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ak činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. Za škodu sa považuje aj cena plnení, ktoré si Objednávateľ zabezpečil u tretej osoby v prípade, ak bol Stavebný dozor v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ako aj prípadné sankcie uložené Objednávateľovi orgánmi verejnej správy v dôsledku vadného plnenia Stavebného dozoru V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti Stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy vzniknú Objednávateľovi pri samotnej realizácii Stavby ďalšie preukázateľné náklady na jej realizáciu, Stavebný dozor je povinný tieto náklady Objednávateľovi nahradiť Stavebný dozor zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy Stavebný dozor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Čl. XII Ostatné ustanovenia Táto Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech Objednávateľa vykonávanej činnosti Stavebného dozoru tak, aby bola dodržaná lehota realizácie Stavby v zmysle Zmluvy o dielo Stavebný dozor sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené Objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy Stavebný dozor predloží Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy fotokópiu platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru. Čl. XIII Záverečné ustanovenia Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 8

9 znení, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od nadobudnutia jej účinnosti do protokolárneho odovzdania a prevzatia Stavby bez vád a nedorobkov Zhotoviteľom Stavby Objednávateľovi v súlade so Zmluvou o dielo Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto Zmluvy vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných právnych predpisov majúcich vzťah k predmetu tejto Zmluvy Zmluvný vzťah zaniká: a) uplynutím doby, na ktorú je uzatvorený, b) písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, c) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane Podstatným porušením tejto Zmluvy Poskytovateľom sa rozumie porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre neho z tejto Zmluvy a neodstránenie tohto porušenia ani do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia Objednávateľa Poskytovateľovi Podstatným porušením tejto Zmluvy Objednávateľom je najmä: a) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti Poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Poskytovateľa, b) omeškanie s úhradou faktúry zo strany Objednávateľa po dobu viac ako 30 dní V prípade, kedy táto Zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu Adresát neznámy Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto Zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Poskytovateľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú ťarchu. 9

10 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán za splnenia podmienok uvedených v 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali, pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Príloha č. 1: Cenová ponuka V Žiline dňa... V... dňa... Za Objednávateľa: Za Stavebný dozor: Ing. Pavol Liška Ing. Martin Pitoňák, PhD. generálny riaditeľ SC ŽSK APROLA s.r.o.... Ing. Marek Cangár, PhD. APROLA s.r.o. 10

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA MANDÁTNA ZMLUVA uzavretá podľa 556 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Mandant: Obec Dvorníky - Včeláre Adresa: Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky Včeláre Štatutárny orgán: Alexander

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo:

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87,086 02 Gaboltov IČO: 00321966 DIČ: 2020623033

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ČI. I ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Sídlo: Konateľ:

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA o dielo

ZMLUVA o dielo ZMLUVA O DIELO Uzavretá v zmysle 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva) Čl. I. Zmluvné strany Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

M A N D Á T N A Z M L U V A

M A N D Á T N A  Z M L U V A M A N D Á T N A Z M L U V A č. 300719 uzatvorená v zmysle 566 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov na akciu : ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš čl.

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva Mandátna zmluva č. 2 / 2 0 1 7 / M Z uzavretá v zmysle ustanovení 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov Čl. I. Zmluvné strany 1. M a n d a t á r

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Ċ

ZMLUVA O DIELO Ċ Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a 631-643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon Servisné centrum

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : OBEC ZBOROV Sídlo : Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33 IČO : 00 32 27 41 DIČ : 2020624804

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo číslo 022/17/02 uzatvorená podľa 536 až 565 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Článok I. Zmluvné strany 1. OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Senec

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

2. Príloha Návrh zmluvy - stavebný dozor

2. Príloha Návrh zmluvy - stavebný dozor MANDÁTNA ZMLUVA č.... uzatvorená podľa 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov Čl. 1. Zmluvné strany 1.1 Mandant: Obchodné meno: Sídlo verejného

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, 044 24 Poproč IČO: 35471271 DIČ: 1025661560 Bankové spojenie: SLSP

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný Zmluva o dielo č. 007/2017/4.3.1. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov  mobil: Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Haniska Názov: Obecný úrad Haniska Sídlo: Bajzova 14,

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Mandátna zmluva na výkon technického dozoru (ďalej v texte aj zmluva ) uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom zne

Mandátna zmluva na výkon technického dozoru (ďalej v texte aj zmluva ) uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom zne Mandátna zmluva na výkon technického dozoru (ďalej v texte aj zmluva ) uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami: Mandant: Názov: Mesto

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 678/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo  zdravotníctva  Slovenskej  republiky Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objednávateľ: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300 072 22 Strážske

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Zmluva č. 308/2018 Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo

Zmluva č. 308/2018 Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5 Zastúpená: Vladimír Bajan, starosta

Podrobnejšie

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 1.4-5204-2018/56669 Vybavuje / linka Krajčíková/0465179601

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva o dielo čís

Zmluva o dielo čís Zmluva o dielo č. 30082018/1 uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Pesmenpol spol. s.r.o.

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Obec Lednické

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

ZoD-Hastra-Terchová-Vrátna-PRK

ZoD-Hastra-Terchová-Vrátna-PRK Zmluva o dielo číslo objednávateľa: 68/2014 číslo zhotoviteľa:... Uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Čl. I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO - NÁVRH uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení číslo: čl. I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Mesto Podolínec Sídlo: Námestie Mariánske

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O č. (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a

Z M L U V A O D I E L O č. (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Z M L U V A O D I E L O č. (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení Článok I. Zmluvné strany Obchodné meno: Zapísaný:

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

Z P1 - Nitra.xlsx

Z P1 - Nitra.xlsx Z M L U V A č. Z51140011 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - ODVOZ A LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU uzavretá dňa 20.2.2014 v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 631 a nasl. Občianskeho zákonníka Na zhotovenie stavby: Revitalizácia centra obce Čierny Balog Stavebný objekt: Chodník pre peších pri ceste III/5293 KM 0,86061-1,16071 medzi:

Podrobnejšie

Zmluva o výkone autorského dozoru uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru.

Zmluva o výkone autorského dozoru uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru. Zmluva o výkone autorského dozoru uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru. Nr. SK012018015.CO2 Charita sv. Alžbety n.o. a BLUHM

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len ZoD/ I. ZMLUVNÉ STRANY 1. 1 ZHOTOVITEĽ : ASTA spol.

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP 1, Banská

Podrobnejšie

Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie č. 02/2017 uzatvorená podľa 91, 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.

Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie č. 02/2017 uzatvorená podľa 91, 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie č. 02/2017 uzatvorená podľa 91, 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

Podrobnejšie

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č. 20190002 na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady 93 92207 Pečeňady IČO: 00312878 DiČ: 2020530952 zastúpený:

Podrobnejšie

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf Číslo zmluvy: Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č

ZMLUVA O DIELO č ZMLUVA O DIELO č. 21/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Červená Voda Sídlo:

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

zmluva o dielo buracka

zmluva o dielo buracka Z M L U V A O D I E L O č. 01/08/14 uzatvorená podľa 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.z. a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania: Búranie obytných blokov (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 145/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )

Podrobnejšie

ZML 199_2016

ZML 199_2016 1 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Objednávateľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: IČO: 31 701

Podrobnejšie

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona

ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie