TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková."

Prepis

1 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 006

2 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPEZOVÝCH PLECHOV V ZMYSLE STN : T- 50A, T- 50B, T- 85A, T- 85B OBSAH PREDSLOV PODMIENKY VÝPOČTU STATICKÝCH HODNÔT DIMENZAČNÝCH TABULIEK ÚVOD OZNAČENIE PROFILOV MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI MEDZNÝ STAV POUŽITEĽNOSTI STANOVENIE PRIEREZOVÝCH CHARAKTERISTÍK Súčasný tlak a ohyb steny prierezu Prostý tlak steny prierezu Prostý ohyb steny prierezu Efektívna šírka tlačených stien prierezu Prierezové charakteristiky PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY TRAPEZOVÝCH PLECHOV TRAPEZ T 50 A TRAPEZ T 50 B TRAPEZ T 85 A TRAPEZ T 85 B MEDZNÉ ZAŤAŽENIA TRAPEZOVÝCH PLECHOV TRAPEZ T - 50 A TRAPEZ T - 50 B TRAPEZ T - 85 A TRAPEZ T - 85 B... 7 NORMY, LITERATÚRA... 0

3 PREDSLOV Predmetom analýzy bolo vypracovanie statických parametrov ohýbaného plechu TRAPEZ T 50 a T 85 za účelom stanovenia skutočných a efektívnych prierezových charakteristík. Pre tieto charakteristiky boli určené medzné hodnoty rovnomerného zaťaženia prostých a spojitých nosníkov z hľadiska medzného stavu únosnosti a používateľnosti. Metodika výpočtu bola realizovaná v zmysle STN Účelom tejto analýzy bolo zhodnotiť navrhované rozmery prierezu a urobiť porovnanie s trapézovým plechom RANNILA. Aby sa mohla určiť únosnosť navrhovaných profilov T 50 a T 85 v rámci tohto zadania boli spracované programy v jazyku TURBO PASCAL: Prierezové charakteristiky plného prierezu Prierezové charakteristiky redukovaného prierezu v normálnej polohe Prierezové charakteristiky redukovaného prierezu v reverznej polohe Tabuľky únosnosti nosníkov z plechov v normálnej polohe Tabuľky únosnosti nosníkov z plechov v reverznej polohe. Prostredníctvom uvedených programov bolo potrebné spracovať: Tabuľky prierezových charakteristík Tabuľky medzného zaťaženia trapézových plechov pre vybrané hrúbky. Pre plechy T 50 sú uvažované hrúbky 0,5; 0,6; 0,70; 0,75; 0,88; 1,0; 1,5; 1,5 mm. Pre plechy T 85 sú uvažované hrúbky 0,70; 0,75; 0,80; 0,88; 1,00; 1,5 a 1,50 mm. Z hodnôt uvedených v tabuľkách boli graficky znázornené únosnosti navrhovaných prierezov pre nosníky o jednom až troch poliach Ako bolo možno vidieť v uvedených diagramoch únosnosti analyzovaných plechov T 85 sú vyššie oproti únosnostiam plechov Ran 85. U profilov T 85 sa uvažuje namáhanie ohybom. Pri tomto ohybe je priebeh napätí po výške prierezu v tvare trojuholníka. Jedná časť pod neutrálnou osou bude ťahaná a druhá časť prierezu na opačnej strane bude tlačená. A v tejto tlačenej oblasti dochádza k vydúvaniu stienok ak je prekročená ich medná štíhlosť. Pre navrhovaný prierez dochádza k vydúvaniu iba pásovej časti, kým u stienok pri hrúbkach väčších ako 0,75 mm u toho profilu k vydúvaniu nedochádza. Účinný prierez bol stanovený v zmysle STN Pre potvrdenie zavedených predpokladov výpočtu bolo by vhodné overiť vypočítané únosnosti pomocou experimentálnych meraní na skutočných nosníkoch.

4 1. PODMIENKY VÝPOČTU STATICKÝCH HODNÔT DIMENZAČNÝCH TABULIEK 1.1 ÚVOD Účelom výpočtu bolo vypracovanie tabuliek statických hodnôt prierezových charakteristík a dimenzačných tabuliek hodnôt medzných zaťažení trapézových plechov v zmysle metódy medzných stavov z hľadiska podmienok spoľahlivosti únosnosti a používateľnosti. Vo výpočte sa uvažovali prierezové charakteristiky efektívnych prierezov, u ktorých sa zohľadnilo vydúvanie najmä tlačených stien. Pre tieto charakteristiky boli učené medzné hodnoty rovnomerného zaťaženia prostých a spojitých nosníkov z hľadiska medzného stavu únosnosti a medzného stavu používaiteľnosti. Metodika výpočtu bola realizovaná v zmysle STN Pre porovnanie bol urobený výpočet stability stien podľa ENV (Eurokód ). Z tohto porovnania vyplynulo, že platná STN dáva prísnejšie kritéria. 1. OZNAČENIE PROFILOV Profily sú označované štandardne TRAPEZ T-50 A, T-50 B, T-85 A, T-85 B. Poloha trapézových profilov sa môže vyskytnúť ako normálna a reverzná. Normálna poloha je v označení týchto profilov doplňovaná písmenom A. Reverzná poloha je v označení týchto profilov doplňovaná písmenom B. 1. MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI Pre stanovenie navrhovej hodnoty zaťaženia q z hľadiska podmienky spoľahlivosti medzného stavu únosnosti sa vychádza z teoreticky stanovených ohybových a šmykových únosnosti efektívneho prierezu v charakteristických prierezoch prostého a spojitého nosníka. Vychádza sa z podmienky, že efektívny prierez je plne využitý t.j. že v horných a dolných vláknach je dosiahnutá hodnota medze kĺzu fy γ M 1. Predpokladá sa, že efektívny prierez sa po dĺžke nosníka nemení a je stanovený v mieste pĺneho využita napätia. Zmena veľkosti spolupôsobiacej šírky tlačenej steny sa zanedbáva. O únosnosti profilu rozhoduje najviac namáhaný prierez nosníka. Návrhové hodnoty únosností stanovené z podmienky pevnosti medzného stavu únosnosti sú v tabuľkách označované symbolom *. a) Nosník o jednom poli Pre nosník o jednom poli bude hodnota medzného zaťaženia stanovená z podmienky pevnosti MSd M Rd (1) Hodnoty momentov účinku a únosnosti nosníka budú 4

5 M Sd = 1 8 q L () M Rd = W f γ () y, eff,min y M 1 Hodnota medzného zaťaženia je potom stanovená zo vzťahu q = 8 Wy, eff,min fy γ M 1 1L (4) Obr. 1.1 Priebeh ohybových momentov M Sd a priečnych síl V Sd jednopoľového nosníka b) Nosník o dvoch poliach Podobne pre nosník o dvoch poliach bude hodnota medzného zaťaženia stanovená stanovené zo vzťahu q = 8 Wy, eff,min fy γ M 1 1L (5) Obr. 1. Priebeh ohybových momentov M Sd a priečnych síl V Sd dvojpoľového nosníka 5

6 c) Nosník o troch poliach Pre nosník o troch poliach bude hodnota medzného zaťaženia stanovená stanovené zo vzťahu q = 10 Wy, eff,min fy γ M 1 1L (6) Obr. 1. Priebeh ohybových momentov M Sd a priečnych síl V Sd trojpoľového nosníka 1.4 MEDZNÝ STAV POUŽÍVATEĽNOSTI Pre stanovenie navrhovej hodnoty zaťaženia q z hľadiska podmienky spoľahlivosti medzného stavu používateľnosti sa vychádzalo z predpokladu pružného pôsobenia profilu a z podmienky maximálneho prípustného priehybu. Predpokladá sa, že efektívny prierez po dosiahnutí medzného priehybu sa po dĺžke nemení. Výsledné medzné charakteristické zaťaženie sa určuje z hodnôt stanovených z obmedzenia vertikálnych priehybov L/00, L/50 a L/00. a) Nosník o jednom poli Pre nosník o jednom poli bude hodnota medzného zaťaženia stanovená z podmienky priehybu δ max δ lim (7) 6

7 Hodnoty medzného a limitného priehybu nosníka budú 5 q γ L 4 F δ max = (8) 84 E Iy, eff L δ lim = (9) 00 Hodnota medzného zaťaženia je potom stanovená zo vzťahu q= 76,8 γ E I L 4 δ lim F y, eff (10) kde E je modul pružnosti ocele. (Uvažuje sa z hodnotou MPa ). Obr. 1.4 Priehyb jednopoľového nosníka δ b) Nosník o dvoch poliach Podobne pre nosník o dvoch poliach bude hodnota medzného zaťaženia stanovená stanovené zo vzťahu q= 185,185 γ E I L 4 δ lim F y, eff (11) Obr. 1.5 Priehyb dvojpoľového nosníka δ 7

8 c) Nosník o troch poliach Pre nosník o troch poliach bude hodnota medzného zaťaženia stanovená stanovené zo vzťahu q= 147,059 γ E I L 4 δ lim F y, eff (1) Obr. 1.6 Priehyb trojpoľového nosníka δ 1.5 STANOVENIE PRIEREZOVÝCH CHARAKTERISTÍK Tenkostenný prierez pozostáva zo súboru tenkých stien. Pri výpočte únosnosti takého prierezu so štíhlymi stenami namáhaného tlakom eventuálne ohybom sa uvažuje s efektívnymi prierezovými charakteristikami. Pre každý taký prierez je potrebné separátne určovať : - štíhlosť steny β - medznú štíhlosť steny β 1 - redukovanú štíhlosť steny β T - redukčný súčiniteľ ρ - efektívne šírky stien a pásnic b c, eff V prípade steny obojstranne podopretej je možno uvažovať s namáhaním tlaku a ohybu vyšetrovanej steny tenkostenného prierezu. 8

9 1.5.1 Súčasný tlak a ohyb steny prierezu Obr. 1.7 Namáhanie steny kombináciou tlaku a ohybu Pomer krajných napätí ψ = σ σ 1 Štíhlosť steny β=d / t w Medzná štíhlosť steny 4 5 / fy β1, NM = 0,67+ 0,ψ Redukovaná štíhlosť β = 0,8 β + 0, β Redukčný súčiniteľ T, NM 1, NM β1, NM ρ NM = ; ale ρ NM 1 β T, NM Obr. 1.8 Priebeh redukčného súčiniteľa ρ NM 9

10 1.5. Prostý tlak steny prierezu Obr. 1.9 Namáhanie steny tlakom Pomer krajných napätí: ψ = σ σ 1 Medzná štíhlosť steny: Redukovaná štíhlosť steny: Redukčný súčiniteľ : β β 40 5 / f y 1, N = β1, NM = = 40 0,66+ 0, 1 = 0,8 β + 0, β T, N 1, N ρ = N β β 1, N T, N 5 / f y Obr Priebeh redukčného súčiniteľa ρ N 1.5. Prostý ohyb steny prierezu Obr Namáhanie steny ohybom 10

11 Pomer krajných napätí: ψ = σ σ = 1 Medzná štíhlosť steny: Redukovaná štíhlosť steny: Redukčný súčiniteľ: β β / f y 1, M = β1, NM = = 0,66+ 0, = 0,8 β + 0, β T, M 1, M ρ = M β β 1, M T, M ( 1) 10 5 / f y Obr Priebeh redukčného súčiniteľa ρ M Efektívna šírka tlačených stien prierezu Efektívna šírka tlačených stien je závislá na priebehu normálových napätí po výške steny b = b ρ c, eff c NM b e1 = b c, eff /( 5 ψ) b e1 = 0, 4 b c, eff be = bc, eff be 1 be = bc, eff be 1 Obr. 1.1 Efektívne šírky prierezu steny pri namáhaní kombináciou tlaku a ohybu 11

12 b = b ρ = b c, eff c N c, eff c M b e1 = be = 0, 5 bc, eff b e1 = 0, 4 b c, eff b e = 0, 6 b c, eff b ρ Obr Efektívne šírky prierezu steny pri namáhaní tlakom a ohybom Prierezové veličiny Hlavné prierezové veličiny tenkostenného prierezu sú určované z efektívnych rozmerov jednotlivých stien, vytvárajúcich tenkostenný profil. Obr Vyznačenie efektívnych šírok v stenách prierezu 1

13 Plocha efektívneho prierezu A, (1) eff = A i eff Ťažisko efektívneho prierezu Ai, eff zi zeff = A eff (14) Moment zotrvačnosti efektívneho prierezu I = I + A z (15) ( ) y, eff y, i, eff i, eff i Prierezový modul efektívneho prierezu Iy, eff Wy, eff = (16) z eff POZNÁMKA: Trapezové plechy sú uložené na podperných podsystémoch. Šírky podpier ovplyvňujú hodnoty ohybového momentu. Odporúčaná minimálna šírka vnútorných podpier pre spojité nosníky je 60 mm. 1

14 . PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY TRAPEZOVÝCH PLECHOV.1 TRAPEZ T 50 A - efektívny prierez Obr..1: Tvar prierezu T 50 A PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 50 A t b h A eff e h e d I y, eff 4 Oceľ S 50 GD W y, h W y, d 0, ,9,04 16,96 198,54 6,00 11,694 0, ,46,5 17,47 61,90 8,051 14,99 0, ,40,8 17,7 97,655 9,1 1,995 0, ,1,10 17,90,791 10,085 18,09 0, ,85 1,85 18,15 88,151 1,185 1,90 1, ,96 1,85 18,15 441,10 1,847 4,08 1, ,95 1,85 18,15 551,450 17,1 0,88 1, ,9 1,85 18,15 661,849 0,778 6,471 Násob

15 . TRAPEZ T 50 B - efektívny prierez Obr..: Tvar prierezu T 50 B PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 50 B t b h A eff e h e d I y, eff 4 Oceľ S 50 GD W y, h W y, d 0, ,00 1,8 8,18 181,447 8,15 6,441 0, ,9 0,99 9,01 9,89 11,49 8,69 0, ,57 0,58 9,4 7,95 1,49 9,67 0, ,91 0,0 9,70 96,658 14,607 9,986 0, ,59 19,64 0,6 60,451 18,55 11,871 1, ,18 19,08 0,9 41,97,080 1,60 1, ,77 18, 1,77 549,6 0,151 17,99 1, ,98 18, 1,77 659,666 6,188 0,76 Násob

16 . TRAPEZ T 85 A - efektívny prierez Obr..: Tvar prierezu T 85 A PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 85 A Oceľ S 50 GD t b h A eff e h e d I y, eff 4 W y, h W y, d 0, ,18 51,5 1,47 847,898 16,454 6,994 0, ,8 51,0 1,70 919,848 17,90 9,018 0, ,86 51,08 1,9 99,974 19,440 1,105 0, ,58 50,7,7 111,0 1,95 4,469 1, ,78 50,4,76 196,1 5,80 9,569 1, ,5 49,9, ,945,99 49,78 1, ,8 49,9, ,494 9,594 59,745 Násob

17 .4 TRAPEZ T 85 B - efektívny prierez Obr..4: Tvar prierezu T 85 B PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 85 B Oceľ S 50 GD t b h A eff e h e d I y, eff 4 W y, h W y, d 0, ,1, 50,68 86,441 8,97 18,477 0, ,1,4 50, ,658 1,4 19,81 0, ,94,14 50, ,900,59 1,19 0, ,5 1,95 51,05 119,907 7,69,86 1, ,65 1,6 51,8 17,46 4,95 6,709 1, ,9 1,7 51,7 177,041 55,556,576 1, ,1 1,5 51,47 069,54 65,640 40,01 Násob

18 . MEDZNÉ ZAŤAŽENIA TRAPEZOVÝCH PLECHOV.1 TRAPEZ T 50A,eff TRAPEZ T 50 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] 0,50,77 50 δ max 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 * L L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

19 TRAPEZ T 50 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 max * L ,50,77 L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

20 TRAPEZ T 50 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 max * L ,50,77 L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

21 . TRAPEZ T 50B,eff TRAPEZ T 50 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 max * L ,50,77 L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

22 TRAPEZ T 50 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 max * L ,50,77 L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

23 TRAPEZ T 50 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ 1,50 1,75,00,5,5,75,0,5,50,75 4,00 4,5 4,50 4,75 5,00 max * L ,50,77 L L * L ,6 4,78 L L * L ,70 5,8 L L * L ,75 5,66 L L * L ,88 6,64 L L * L ,00 7,55 L L * L ,5 9,44 L L * L ,50 11, L L

24 . TRAPEZ T 85A,eff TRAPEZ T 85 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max 0, 70 0, 75 0, 80 0, 88 1, 00 1, 5 1, 50 * L ,64 L L * L ,04 L L * L ,44 L L * L ,09 L L * L ,05 L L * L ,6 L L * L ,08 L L

25 TRAPEZ T 85 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max * L ,70 5,64 L L * L ,75 6,04 L L * L ,80 6,44 L L * L ,88 7,09 L L * L ,00 8,05 L L * L ,5 10,6 L L * L ,50 1,08 L L

26 TRAPEZ T 85 A,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max * L ,70 5,64 L L * L ,75 6,04 L L * L ,80 6,44 L L * L ,88 7,09 L L * L ,00 8,05 L L * L ,5 10,6 L L * L ,50 1,08 L L

27 .4 TRAPEZ T 85B,eff TRAPEZ T 85 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max * L ,70 5,64 L L * L ,75 6,04 L L * L ,80 6,44 L L * L ,88 7,09 L L * L ,00 8,05 L L * L ,5 10,6 L L * L ,50 1,08 L L

28 TRAPEZ T 85 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max * L ,70 5,64 L L * L ,75 6,04 L L * L ,80 6,44 L L * L ,88 7,09 L L * L ,00 8,05 L L * L ,5 10,6 L L * L ,50 1,08 L L

29 TRAPEZ T 85 B,eff Oceľ S 50 GD t g Pevnosť Medzné zaťaženie q [ kn m ] pre rozpätie L [m] [ kg m ] δ,0,5,5,75,0,5,5,75 4,0 4,5 4,5 4,75 5,0 5,5 5,5 5,75 6,0 max * L ,70 5,64 L L * L ,75 6,04 L L * L ,80 6,44 L L * L ,88 7,09 L L * L ,00 8,05 L L * L ,5 10,6 L L * L ,50 1,08 L L

30 NORMY, LITERATÚRA: [1] ČSN/STN Zatížení stavebních konstrukcí, ÚNM, PRAHA, [] STN Navrhovanie oceľových konštrukcií, SÚTN, Bratislava, [] JUHÁS, P. a kol. : Navrhovanie oceľových konštrukcií. Komentár k STN :97, Bratislava, 001. [4] STUDNIČKA, J. a kol. : Zásady navrhování podle ENV (Eurokód ) Praha, [5] SCHNEIDER, K.-J. a kol. : Bautabelen mit Brerecnungshinweisen, Beispilen und europäischen Vorschriften. 10. Auflage 199 Werner-Verlag [6] TICHÝ, M. a kol. : Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL, PRAHA, [7] VRANÝ, T. - STUDNIČKA, J.: Tabulky pro návrh spojitě podepřených plechu VSŽ. Pozemní stavby s [8] WALD, F. a kol. : Prvky ocelových konstrukcí. Pťiklady podle Eurokódu, ČVUT, PRAHA, PROGRAMY: [7] HUDÁK, J. - HUDÁK, I.: NOSNÍK - Statické riešenie spojitých nosníkov [8] HUDÁK, J.: PRIEREZY - Výpočet prierezových charakteristík tenkostenných prierezov 0

T-12

T-12 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T- Ojednávateľ : Ľuoslav DÉRER, riaditeľ spoločnosti Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 06 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Obsah str. 1. Základné pojmy pružnosti a pevnosti 1.1 Predmet a význam náuky o pružnosti a pevnosti 3 1.2 Z histórie oboru 3 1.3 Základné predpoklady o materiáli 4 1.4 Vonkajšie a vnútorné sily 5 1.5 Normálové

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint METÓDA KOMPONENTOV PRÍKLAD Ing. Richard Hlinka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Katedra stavebných konštrukcií a mostov Zadanie Geometria prípoja Ed Zadanie Zaťaženie resp. vnútorné

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls ávrh a posúenie prierezu namáhaného tlakom a ohybom: amáhanie ťahom a ohybom VVE - prevláajúi ťah, V. Oblasť Prierezové sily: M s 12,53 km l eff 6,00 m s 198,68 k (tlak) l l 6,00 m sqp 148,51 k - kvázi

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 STN EN 1991-2 ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ČASŤ 2: ZAŤAŽENIA MOSTOV DOPRAVOU (ŽELEZNIČNÉ MOSTY) Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Output file

Output file Z A V Á D Z A N I E EN 1992-1-1: N A V R H O V A N I E B E T Ó N O V Ý C H K O N Š T R U K C I Í DO PRAXE Ú Č I N K Y D R U H É H O RÁDU PRI B U D O V Á C H INTRODUCTION OF E N 1992-1-1: DESIGN OF CONCRETE

Podrobnejšie

Statika konštrukcií - prednášky

Statika konštrukcií - prednášky PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PREDMETU Názov : Statika konštrukcií Identifikačné číslo : B-501205 Garantujúca katedra, ústav : Katedra stavebnej mechaniky, Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný odbor :

Podrobnejšie

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV Informácia o výsledkoch riešenia úlohy výskumu a vývoja s názvom TRIEDENIE KONŠTRUKČN0HO REZIVA financovanej z kapitoly rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (do 30. 6. 2010), z kapitoly

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls Návh a poúenie pieezu namáhaného tlakom a ohybom: Namáhanie tlakom a ohybom - pevláajúci tlak, II. Oblať, čať 1, lo Pieezové ily: čať 1, lomeného iteačného iagamu 1, knm l eff,77 m N -574,9 kn (tlak) l,77

Podrobnejšie

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH EFFECTIVE STRESSES METHOD APPLIED FOR CRANE TRACKS DURABILITY COMPUTATION Peter Bigoš, Juraj Ritók, Peter Bocko 1 Abstrakt:

Podrobnejšie

Microsoft Word - lidl-zab.doc

Microsoft Word - lidl-zab.doc TECHNICKÁ PRÍRUČKA STROPNÉHO SYSTÉMU Z TRÁMOV A VLOŽIEK EKODIEL. Pravidlá pre navrhovanie, výrobu, dopravu a montáž OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. VŠEOBECNE... 4 3. TERMÍNY A DEFINÍCIE... 4 3.1 Trám s priehradovým

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0,

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0, Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Obr. Priebeh síl v ose skrutiek pri stúpaní P =, a P =, ÚMTMB FSI VUT v Brně Sila v ose skrutky v mieste

Podrobnejšie

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Zadanie_1_P1_TMII_ZS Grafické riešenie mechanizmov so súčasným pohybom DOMÁE ZDNIE - PRÍKLD č. Príklad.: Určte rýchlosti a zrýchlenia bodov,, a D rovinného mechanizmu na obrázku. v danej okamžitej polohe, ak je daná konštantná

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 101 106, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 101 VPLYV CYKLICKÉHO NAMÁHANIA NA PRUŽNOSŤ BUKOVÉHO RASTLÉHO A LAMELOVÉHO DREVA

Podrobnejšie

PK 2015_zmeny indd

PK 2015_zmeny indd Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami KNU Ochrana pred požiarom 10/2018 Stanovisko požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií KNU Bratislava s. r. o. 2 Obsah 3 Príhovor 4 Účel katalógu

Podrobnejšie

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu Ing. Jozef Čerňan Katedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta technickej univerzity v Košiciach Použitie klzných vrstiev na báze TiCN pri skúmaní kontaktne-únavovej odolnosti práškových ocelí

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 200036-00-0103 Názov Zostava pre mikropilóty

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória E krajské kolo Texty úloh 1. Premiestnenie polystyrénovej kocky Riešenie: a) Hmotn

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória E krajské kolo Texty úloh 1. Premiestnenie polystyrénovej kocky Riešenie: a) Hmotn 59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 07/08 Kategória E krajské kolo Texty úloh. Premiestnenie polystyrénovej kocky a) Hmotnosť kocky m = a 3 ρ. Pre ρ = 40,0 mg kg cm3 = 40,0 m3 máme m 40 kg.

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 87 92, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 87 VYBRANÉ VLASTNOSTI LAMELOVÉHO DREVA NA BÁZE ZHUSTENÝCH VRSTIEV Jozef Gáborík

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ivankova_Ostrava_2006_prisp_opr.doc

Microsoft Word - Ivankova_Ostrava_2006_prisp_opr.doc STATICKO-DYNAMICKÁ ANALÝZA VENTILAČNÉHO KOMÍNA STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE VENTILATION CHIMNEY Oľga Ivánková 1, Juraj Králik 2 Abstract This paper deals with static and dynamic analysis of the ventilation

Podrobnejšie

SK PERgoly chráni vaše súkromie.

SK PERgoly chráni vaše súkromie. SK PERgoly chráni vaše súkromie. PERGOLY LUKA, MIRA Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0 do 140

Podrobnejšie

Safar_oponent_Halvonik

Safar_oponent_Halvonik ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební oddělení pro vědu a výzkum Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e mail: hamarova@fsv.cvut.cz tel.: 2 2435 8735 Posudek habilitační práce Habilitační obor: Teorie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc DIPLOMOVÁ PRÁCA Priezvisko a meno: Zahradníková Dáša Rok: 2006 Názov diplomovej práce: Nepriaznivé vplyvy v elektrizačnej sústave harmonické zložky prúdu a napätia Fakulta: elektrotechnická Katedra: výkonových

Podrobnejšie

untitled

untitled Istič ETIMAT 6 45 Menovité napätie 230/400 Va.c., max. 60 Vd.c. Menovitý prúd 6 63 A Menovitá frekvencia 50/60 Hz 6 ka 68 85 30 42.5 Trieda selektivity 3 B alebo C Prierez spojovacieho vedenia 1 25 mm

Podrobnejšie

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf)

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf) Vyhlásenie autora Ja, dolu podpísaná Bc. Lenka Uhlířová vyhlasujem, že som svoju diplomovú prácu na tému Statická a dynamická analýza výškovej budovy, spracovala vďaka vedomostiam, nadobudnutým počas inžinierskeho

Podrobnejšie

Kap10_FITNESS_for_purpose

Kap10_FITNESS_for_purpose 10 VHODNOSŤ PRE PREVÁDZKU 10.1 Všeobecne o prístupe Vhodnosť pre prevádzku Vyrobená konštrukcia musí vyhovieť požiadavkám obsiahnutým v normách akosti výrobkov. Prípustnosť defektov v týchto normách sa

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ INSTIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ INSTIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Podrobnejšie

ČG_O.L

ČG_O.L Analýza a vyhodnotenie pilotných testov s využitím rôznych štatistických metód Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Základné ukazovatele testovaní Dva

Podrobnejšie

P91_Vermiplaster_SK.indd

P91_Vermiplaster_SK.indd P91.sk Omietkové a fasádne systémy 12/2014 P91.sk Protipožiarne omietky Knauf P91.sk - Knauf Novinka P91.sk Knauf P91.sk Protipožiarne omietky Knauf Obsah Strana Protipožiarna sadrová omietka Obsah Popis

Podrobnejšie

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod CANTER 18 1995 3995 4985 5725 6470 7210 Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Model Typ vozidla 18 Typ kabíny/osadenie sedadiel 2195 2210 1140 Komfortná, jednoduchá kabína/3 Konštrukčný

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, máj 2014 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

28 PODPERY 356 siegmund

28 PODPERY 356 siegmund PODPERY 356 siegmund Strana Multifunkčný upínací stojan modulárny 358 Set podpier 11-dielny / Závitová podpera 360 Dištančná skrutka 362 Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom 364 siegmund 357 PODPERY Multifunkčný

Podrobnejšie

Dovoz jednotlivých vozidiel – Úvod do problematiky a základné predpisy

Dovoz jednotlivých vozidiel –  Úvod do problematiky a základné predpisy Ing. Miroslav Šešera Statická vs. dynamická skúška bŕzd Dynamická skúška s použitím meradla spomalenia - decelerografu + + + meria a vyhodnocuje sa priamo reálne dosiahnuté spomalenie (m.s -2 ) prejaví

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

F004S2_20_12_2012_S_el_tit_strana_klasif_poziarnej_odolnosti

F004S2_20_12_2012_S_el_tit_strana_klasif_poziarnej_odolnosti STANOVISKO K FUNKČNEJ ODOLNOSTI PRI POŽIARI S KLASIFIKÁCIOU Nosný káblový systém NIEDAX s bezhalogénovými silovými a oznamovacími mi PRAKAB Toto je elektronická verzia protokolu o klasifikácii, ktorá bola

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Modnex

Modnex VÝPOČTOVÝ MODEL MOŽNOSTI, OČAKÁVANIA A REALITA. Ing. Daniel Bukov OK TEAM autorizovaný inžinier, Bratislava Príspevok sa zaoberá možnosťami modelovania konštrukcií a technologických zariadení z hľadiska

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ANALÝZA DEFORMAČNE SPEVNENÉHO ANTIKORÓZNEHO MATERIÁLU Lýdia Sobotová, Ľudmila Dulebová, Milan Ábel Katedra technológií a materiálov Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 1. Úvod Ekonomické

Podrobnejšie

Učebná osnova Zrýchlená základná kvalifikácia Osobná doprava Zápočet výučby VO Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie p

Učebná osnova Zrýchlená základná kvalifikácia Osobná doprava Zápočet výučby VO Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie p Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu (D1,D1E, D, DE) (140 hodín Započítané 10 hod. teórie + 10 hod. PV) so započítaním výučby v rámci nasledovných možností

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác Číslo: 24/2014/Ka

Podrobnejšie

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie 36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie 1. Všeobecná časť Na fázovú analýzu sa častejšie používa röntgenová analýza s využitím Debyeových Schererových metód, a spektrálnej analýzy čiar L

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

20 ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU MODERNÁ & EFEKTÍVNA VÝSTUŽ BETÓNU Polymérové vlákna Fibrofor a Concrix od švajčiarskeho výrobcu Contec Fiber AG.

20 ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU MODERNÁ & EFEKTÍVNA VÝSTUŽ BETÓNU Polymérové vlákna Fibrofor a Concrix od švajčiarskeho výrobcu Contec Fiber AG. 20 ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU MODERNÁ & EFEKTÍVNA VÝSTUŽ BETÓNU Polymérové vlákna Fibrofor a Concrix od švajčiarskeho výrobcu Contec Fiber AG. WWW.VLAKNA.SK NAJČASTEJŠIE DÔVODY PRE POUŽITIE NAŠEJ TECHNOLÓGIE

Podrobnejšie

PRODUKTOVY_LIST_V9_2019_04_10_SK

PRODUKTOVY_LIST_V9_2019_04_10_SK www.steelong.com STAVEBNÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM STAVEBNÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY NADSTAVBY POLYFUNKČNÉ BUDOVY ADMINISTRATÍVNE BUDOVY HALY PRÍSTAVBY GARÁŽE Čo je Steelong predstavuje stavebný

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

16 Franck-Hertz.doc

16 Franck-Hertz.doc Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č.: 16 Název: Meranie rezonančného a ionizačného potenciálu ortuti. Franck-Herzov pokus Vypracoval: Viktor Babjak...stud.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

Titulná strana Arial 30 bodov

Titulná strana Arial 30 bodov CRH LOGOMANUÁL Základné pravidlá 1 1. 9. 2015 CRH (Slovensko) a.s. Úvod Tento dokument slúži ako stručný sprievodca štýlom spoločnosti. Obsahuje základné princípy používania loga, písma a farieb. 2 1.

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT OBSAH POZNÁMKY Oblúk 90 s predĺženými stranami, nerez... 4 T-kus, nerez... 5 Odbočka 30, nerez... 5 Nerezové rúry kruhové... 5 Rohový

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Hodnotenie kvality vody na vybranej časti SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo v.r. 2005-2009 Margita Slovinská 2. workshop k projektu SK-0135 30. 3. 2011 VÚVH Bratislava

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI Ing. Peter SIVÁK, PhD. Košice 2016 1 Pedagogické pôsobenie

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Technický list Číslo tovaru: Chemická kotva vinylester POPIS Chemická kotva - vinylester je vysoko výkonná vinylesterová vstrekovacia malta s

Technický list Číslo tovaru: Chemická kotva vinylester POPIS Chemická kotva - vinylester je vysoko výkonná vinylesterová vstrekovacia malta s POPIS - je vysoko výkonná ová vstrekovacia malta s krátkou dobou tvrdnutia v plných alebo dutých materiálov. Je vhodný do betónu, skál alebo dutých tehál. Vinylester má širokú škálu použitia: kotvenie

Podrobnejšie

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm.

Podrobnejšie

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd Prúdový chránič EFI-2 30.5 5 EFI-2 16-80 A 18 36 71.5 87.5 Men. zapínací a vypínací I m Stupeň ochrany Trieda izolácie 230 V a.c. 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 0.03, 0.1, 0.3, 0,5 A 10 ka 800 A IP 20 (IP40)

Podrobnejšie

Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika semester Skupina č Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak:

Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika semester Skupina č Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak: Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika 394013 2. semester Skupina č.8 15.3.2012 Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak: 100 kpa Vlhkosť: 48% 1 Zadanie rčenie odporu 2 rezistorov

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

1.5. 2019 T E H L O V Ý P R O G R A M KOMPLETNÝ SYSTÉM SUPRA/SUPRA PLUS Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou SUPRA 440 PD SUPRA 380 PD SUPRA 290 PD SUPRA plus 440 PD SUPRA plus 380

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ A. Hluk 1 ) a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku L AEX,8h neprekročí 75

Podrobnejšie

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 10-000056692PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr POŽIADAVKY PRÁVNEJ ÚPRAVY K METÓDAM STANOVENIA UKAZOVATEĽOV VÔD E. RAJCZYKOVÁ, J. MAKOVINSKÁ, J. TKÁČOVÁ 1. ÚVOD Pri napĺňaní požiadaviek Smernice 60/2000/ES [1] pre dosiahnutie stanovených environmentálnych

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ Zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa funkčnej odolnosti káblových trás v požiari a príklady riešení Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s.r.o., Pezinok Protipožiarna bezpečnosť káblových rozvodov

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole PaedDr. Klára Velmovská, PhD. ODF FMFI UK v Bratislave PaedDr. Monika Vanyová, PhD. ZŠ Tvrdošovce Košice, 24. 11. 2015 Materiály na podporu vyučovania fyziky

Podrobnejšie