Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods"

Prepis

1 ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0278/2016/E Bratislava Číslo spisu: BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa , ktorým úrad schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia r o z h o d o l podľa 14 ods. 11 a 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s 29 a 30 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt FIMAD, s.r.o., Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom, IČO m e n í rozhodnutie č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa s účinnosťou od 1. februára 2016 do 31. decembra 2016 takto: Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa sa doterajšie znenie nahrádza nasledovným znením: I. Všeobecné podmienky 1. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia platia za poskytovanie distribučných služieb pre účastníkov trhu s elektrinou (s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach) pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o., Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom, IČO Tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose elektriny. 2. Definovanie pojmov a) Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len MRK ) pre zariadenie na výrobu elektriny na napäťovej úrovni NN je stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou FIMAD, s.r.o., alebo prepočítaná kilowattová hodnota inštalovaného elektrického výkonu zariadenia na výrobu elektriny na prúd v ampéroch dojednaná v zmluve o pripojení.

2 b) Nameraný výkon na napäťovej úrovni NN (na NN platí len pre odberné miesta a odovzdávacie miesta, ktoré sú vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu) je najvyššia hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu nameraného počas kalendárneho mesiaca 24 hodín denne. c) Ak nameraný štvrťhodinový výkon prekročí hodnotu RK alebo MRK, uplatnia sa tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt. Do celkového objemu RK sa započíta aj RK pre výrobcov elektriny. d) Rezervovaná kapacita (ďalej len RK ) na napäťovej úrovni NN je MRK stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou FIMAD, s.r.o., alebo prepočítaná kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch dojednaná v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach; pre odberné miesta vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia ako je hodnota kapacity zodpovedajúca hodnote hlavného ističa v ampéroch. e) Pre odberné miesta pripojené na napäťovej úrovni NN môže odberateľ elektriny požiadať o zníženie RK po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny RK. Podmienkou pre zníženie hodnoty RK pre odberné miesto nevybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu je predloženie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) o výmene ističa. Pre odberné miesta na napäťovej úrovni NN vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom sa predloženie revíznej správy nevyžaduje. f) Ak bola RK znížená na základe žiadosti odberateľa elektriny, FIMAD, s.r.o. neuplatňuje cenu za pripojenie, ak je žiadosť o opätovné pridelenie pôvodnej RK doručená FIMAD, s.r.o. najneskôr do 24 mesiacov od jej zníženia, a ide o odberné miesto, ktoré bolo pripojené do distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. po g) Ak na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste dôjde v kalendárnom mesiaci k prekročeniu rezervovanej kapacity nad zmluvne dohodnutú hodnotu, uhradí užívateľ distribučnej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. päťnásobok mesačnej tarify (dvanásťmesačnej, trojmesačnej, mesačnej) dohodnutej rezervovanej kapacity za každý MW najvyššieho prekročenia nad zmluvne dohodnutú hodnotu. Pre určenie hodnoty prekročenia rezervovanej kapacity sa použije najvyššia hodnota nameraného štvrťhodinového elektrického výkonu v danom mesiaci 24 hodín denne. Pokiaľ nie je rezervovaná kapacita v danom mesiaci dohodnutá, základom pre stanovenie tarify za prekročenie rezervovanej kapacity je celá najvyššia hodnota nameraného štvrťhodinového výkonu v hodnote mesačnej tarify za mesačnú rezervovanú kapacitu v /MW. Ak sa dohodnutá rezervovaná kapacita rovná MRK, uplatňuje sa tarifa za prekročenie MRK. V prípade ak dôjde na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste k prekročeniu MRK, uhradí užívateľ distribučnej sústavy za hodnotu nad zmluvne dohodnutú MRK pätnásť násobok mesačnej tarify mesačnej rezervovanej kapacity. Prekročenie RK a MRK sa vyhodnocuje mesačne a cena sa uplatňuje na celý mesiac, v ktorom došlo k prekročeniu. Tarifa za prekročenie MRK zariadenia na výrobu elektriny na odovzdávacom mieste sa uplatňuje bez ohľadu na výsledok porovnania v zmysle 26 ods. 26 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. h) Pre užívateľov distribučnej sústavy, ktorí sú fyzicky pripojení do distribučnej sústavy a nemajú ku dňu účinnosti zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 2

3 niektorých zákonov (ďalej len zákon o energetike ), t.j. ku dňu , uzatvorenú zmluvu o pripojení platí, že sú pripojení na základe zmluvy o pripojení a vzťahujú sa na nich primerane práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pripojení podľa zákona o energetike. Za MRK pripojenia sa považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. i) Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sa uplatňujú pre každé odberné miesto zvlášť. II. Určenie napäťovej úrovne pre pridelenie tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 1. Pri určení tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľa sústavy je rozhodujúca napäťová úroveň, na ktorej sa nachádza miesto pripojenia užívateľa sústavy. Miesto pripojenia je deliacim miestom (rozhraním) medzi distribučnou sústavou FIMAD, s.r.o. a zariadením (inštaláciou) užívateľa sústavy. Miesto pripojenia sa určuje v súlade s Technickými podmienkami FIMAD, s.r.o. v príslušnom vyjadrení PDS. Umiestnenie fakturačného merania nemá rozhodujúci vplyv na určenie napäťovej úrovne pre pridelenie tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. 2. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre NN napäťovú úroveň je určená pre užívateľov sústavy, ktorých miesto pripojenia je napájané z NN vonkajšieho vedenia alebo NN podzemného káblového vedenia do 1 kv v súlade s podmienkami pripojenia, ktoré sú definované v Technických podmienkach FIMAD, s.r.o. 3. V prípade, ak je FIMAD, s.r.o. vlastníkom transformátora VN/NN, užívateľom sústavy napojeným na tento transformátor sa prizná tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťovej úrovne NN. III. Fakturácia tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta odberateľov elektriny 1. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny odberateľov elektriny pripojených na napäťovej úrovni NN je stanovená ako dvojzložková a skladá sa: a) z mesačnej tarify za príkon pre jedno odberné miesto, ktorý je určený hodnotou ističa pred elektromerom v ampéroch, b) z tarify za nameranú distribuovanú elektrinu v /MWh vysoká tarifa (VT), nízka tarifa (NT). Tarifa za straty pri distribúcii elektriny v /MWh je určená pre jednotlivé napäťové úrovne. 2. Koncoví odberatelia elektriny sa z tarifného hľadiska delia do tejto kategórie: NN - odberatelia pripojení na sústavu nízkeho napätia do 1 kv. 3. Tarifa za rezervovanú kapacitu pre odberateľov z distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. z napäťových úrovní NN je nasledovná: Úroveň napätia Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu Mesačná tarifa za trojmesačnú rezervovanú kapacitu Mesačná tarifa za mesačnú rezervovanú kapacitu /MW /MW /MW NN Podľa ističov v sadzbách v na hodnotu ističa v A 3

4 4. Na napäťovej úrovni NN sa tarify fakturujú ročne. Ak je odberné miesto na napäťovej úrovni NN vybavené určeným meradlom s meraním typu A alebo meraním typu B, tarify sa fakturujú mesačne. 5. PDS v prípade prebiehajúceho procesu Zmena dodávateľa elektriny na odbernom mieste bude akceptovať doručenie požiadavky na zmenu RK do posledného dňa v mesiaci pred požadovanou zmenou RK. 6. Ak dôjde zo strany odberateľa k zníženiu MRK na hodnotu, ktorá je nižšia ako zmluvne dohodnutá RK, odberateľ je povinný požiadať PDS sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa o zmenu RK a to maximálne na hodnotu, ktorá nepresiahne novú hodnotu MRK. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti PDS jednostranne pristúpi k zníženiu hodnoty RK na hodnotu novej MRK, a to ku dňu platnosti novej MRK, a následne zašle potvrdenie o zmene RK odberateľovi priamo alebo prostredníctvom jeho dodávateľa elektriny. Pri uvedenej zmene bude ponechaný pôvodný typ RK. IV. Tarify pre odberné miesta pripojené na NN podnikatelia a organizácie 1. Tarifa za distribúciu elektriny podľa článku IV., bodu 2. sa vzťahuje na všetku elektrinu skutočne dodanú do odberného miesta oprávneného odberateľa alebo odovzdávacieho miesta medzi FIMAD, s.r.o. a distribučnou sústavou, ktorá nie je vo vlastníctve alebo v správe FIMAD, s.r.o., za podmienok dohodnutých v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 2. Tarifa za distribúciu elektriny a tarifa za straty FIMAD, s.r.o. podľa napäťovej úrovne je nasledovná: Úroveň napätia Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny Tarifa za straty pri distribúcii elektriny /MWh /MWh NN Podľa jednotlivých sadzieb 7, V prípade, že sa pripojí nový odberateľ v priebehu kalendárneho mesiaca, hodnota rezervovaného výkonu sa vydelí počtom dní mesiaca a vynásobí počtom dní odo dňa pripojenia v mesiaci do konca mesiaca. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zmenu odberateľa na odbernom mieste. 4. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sú kalkulované pri základnom napojení odberného miesta. t.j. uplatňujú sa pre zapojenie odberného miesta s jedným vedením z jedného napájacieho bodu distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. v súlade s Technickými podmienkami FIMAD, s.r.o. a neobsahujú cenu za distribúciu so zvláštnymi nárokmi na spôsob zaistenia. 4

5 V. Sadzby pre odberné miesta pripojené na NN podnikatelia a organizácie Všeobecné podmienky Mesačnou platbou za príkon sa rozumie tarifa, ktorá je úmerná menovitej prúdovej hodnote hlavného ističa pred elektromerom a je nezávislá na množstve odobranej elektrickej energie. U ističov s menovitou hodnotou prúdu nad 3 x 160A (v sadzbách C1 a C4 nad 3x63A) a nad 1 x 25A sa mesačná platba za príkon sa stanovuje ako súčin tarify za 1A a menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom zaokrúhlenej na celé ampéry (A) hore. Každá zmena menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom je podmienená uzatvorením novej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, zároveň sa považuje za zmenu sadzby a je dôvodom pre zmenu zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny po prejednaní so FIMAD, s.r.o. Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu v odbernom mieste. Každé odberné miesto musí byť vybavené hlavným ističom. Podľa 31 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je FIMAD, s.r.o. oprávnená prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy. Hlavný istič pred elektromerom je súčasťou odberného zariadenia odberateľa a je spravidla v jeho vlastníctve. Pokiaľ má odberateľ na odbernom mieste nainštalovaný hlavný istič pred elektromerom s nastaviteľnou hodnotou príkonu v ampéroch, hlavný istič musí byť zabezpečený prevádzkovou plombou FIMAD, s.r.o. s hodnotou, ktorá zodpovedá výške MRK dohodnutej v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy. V prípade, že hlavný istič nie je možné zabezpečiť prevádzkovou plombou FIMAD, s.r.o. na konkrétnu hodnotu, považuje sa pre dané odberné miesto za nastavenú maximálna hodnota tohto nastaviteľného ističa, ktorá nesmie byť vyššia ako zmluvne dohodnutá MRK podľa zmluvy o pripojení. Zmena sadzby je vzhľadom k spôsobu stanovenia cien v sadzbách uskutočňovaná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa odberateľ s prevádzkovateľom distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. nedohodne inak, s výnimkou odberných miest, na ktorých nebol namontovaný hlavný istič, alebo si odberateľ objektivizuje svoj príkon výmenou ističa počas kalendárneho roka. RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia sa pre potreby vyhodnotenia rezervovanej kapacity a MRK prepočíta podľa vzorca: P [kw] = 3 *Uzdr [kv] * I [A] * cos φ (kde: I je prúd v Ampéroch; Uzdr = 0,4 kv, cos φ = 0,95) Pre určenie mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty v príslušnej sadzbe pre odberné miesta s meraním štvrťhodinového činného výkonu potom platí: I [A] = P [kw]/( 3 *Uzdr [kv] * cos φ) (kde: I je prúd v Ampéroch; Uzdr = 0,4 kv, cos φ = 0,95) Pre meranie a účtovanie distribuovaného množstva elektriny (MWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma: Pásmo nízkej tarify (ďalej len NT ) prevádzkovateľom distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. stanovené časové pásmo s minimálnou dĺžkou uvedenou v podmienkach príslušnej sadzby. V dobe platnosti nízkej tarify sa distribúcia elektriny účtuje v nižšej hodnote tarify. Jej vymedzenie vykonáva FIMAD, s.r.o. operatívnym riadením doby 5

6 platnosti nízkej tarify, čo je vymedzenie pásma platnosti nízkej tarify, ktoré FIMAD, s.r.o. môže kedykoľvek meniť; FIMAD, s.r.o. zmenu platnosti tarifných pásiem neoznamuje, ale je povinná dodržať celkovú dobu platnosti nízkej tarify a podmienky príslušnej sadzby. Pásmo platnosti vysokej tarify (ďalej len VT ) platí v dobe mimo pásmo platnosti NT. V dobe platnosti vysokej tarify sa distribúcia elektriny účtuje za vyššiu hodnotu tarify. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie tepelných spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby. Tepelným spotrebičom sa rozumie: a) Priamovýhrevný elektrický spotrebič zariadenie slúžiace pre vykurovanie, alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu bez akumulácie tepla. b) Akumulačný elektrický spotrebič zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu a ukladá ju do tepelného akumulátora. c) Vykurovanie s tepelným čerpadlom vykurovacia sústava, v ktorej je základným vykurovacím systémom tepelné čerpadlo s možným doplnením o ďalší zdroj tepla pre krytie špičkových tepelných nárokov. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré za pomoci kompresoru poháňaného elektrinou mení teplo obsiahnuté vo vzduchu, spodnej a povrchovej vode alebo v pôde na teplo vhodné pre vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia FIMAD, s.r.o., vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným FIMAD, s.r.o., na základe ktorého sa vykonáva pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elektriny za fakturačné obdobie stanovené FIMAD, s.r.o. Ak odberné miesto odberateľa nie je vybavené hlavným ističom pred elektromerom, alebo je vybavené hlavným ističom bez nezameniteľného označenia jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A) od výrobcu, alebo je hlavný istič v rozpore s typom napájacieho zariadenia určeným pre dané odberné miesto (trojfázový istič pre OM s jednofázovým elektromerom a pod.), účtuje mu prevádzkovateľ distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. mesačnú platbu za príkon zodpovedajúci menovitej prúdovej hodnote najbližšieho predradeného istiaceho prvku, najmenej však v hodnote ističa 3 x 63A. Pokiaľ odberateľ v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku zaistí riadnu inštaláciu hlavného ističa pred elektromerom a uzavrie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. novú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, uplatní FIMAD, s.r.o. voči odberateľovi platbu za zaistenie požadovaného príkonu zodpovedajúcu skutočnej hodnote nainštalovaného ističa. Mesačná platba za príkon (t.j. za maximálnu rezervovanú kapacitu) je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie, pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje alikvotne 1/366 dvanásťnásobku mesačnej platby za príkon za každý aj započatý deň distribúcie elektriny. Ak na odbernom mieste dôjde v kalendárnom mesiaci k prekročeniu rezervovanej kapacity nad zmluvne dohodnutú hodnotu prepočítanú na ampér na jedno desatinné miesto zaokrúhlené matematicky, uhradí užívateľ distribučnej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. päťnásobok mesačnej platby za príkon na jedno odberné miesto. Pre určenie hodnoty prekročenia rezervovanej kapacity sa použije najvyššia hodnota nameraného štvrťhodinového elektrického výkonu v danom mesiaci prepočítaná na ampér. V prípade ak dôjde na odbernom mieste k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity 6

7 prepočítanej na ampér na jedno desatinné miesto zaokrúhlené matematicky, uhradí užívateľ distribučnej sústavy pätnásťnásobok mesačnej platby za príkon na jedno odberné miesto. Sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta pripojené na NN - podnikatelia a organizácie 1. C1 - Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane... 1,2400 istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane... 3,1300 istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane... 7,8500 istič nad 3x63 A za každý 1A... 0,1200 /A istič nad 1x25 A za každý 1A... 0,0500 /A, b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh... 74, C2 - Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane... 2,5000 istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane... 3,9800 istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane... 4,9800 istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane... 6,2300 istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane... 7,9700 istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane... 9,9700 istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane...12,4700 istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane... 15,6900 istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane... 19,9300 istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane... 24,9200 istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane... 31,1400 istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane... 39,8700 istič nad 3x160 A za každý 1A... 0,2400 /A istič nad 1x25 A za každý 1 A... 0,1000 /A b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh... 65, C3 - Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane... 8,9700 istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane...14,3500 istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane... 17,9300 7

8 istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane... 22,4300 istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane... 28,7100 istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane... 35,8900 istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane... 44,8500 istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane... 56,5100 istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane... 71,7700 istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane... 89,7100 istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane ,1400 istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane ,5200 istič nad 3x160 A za každý 1A... 0,9000 /A istič nad 1x25 A za každý 1 A... 0,3700 /A, b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh... 46, C4 - Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife) Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane... 3,1600 istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane... 7,8900 istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane... 19,8900 istič nad 3x63 A za každý 1A... 0,3200 /A istič nad 1x25 A za každý 1A... 0,1300 /A, b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh vo vysokej tarife... 78,5500 v nízkej tarife... 5, C5 - Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre strednú spotrebu vo vysokej tarife) Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane...5,1400 istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane... 8,2400 istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane... 10,3100 istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane... 12,8700 istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane... 16,4800 istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane... 20,6000 istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane... 25,7600 istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane... 32,4500 istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane... 41,1900 istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane... 51,5000 istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane... 64,3700 istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane... 82,4000 istič nad 3x160 A za každý 1A... 0,5200 /A istič nad 1x25 A za každý 1 A... 0,1900 /A, 8

9 b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh vo vysokej tarife... 68,5800 v nízkej tarife... 5, C6 - Dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre vyššiu spotrebu vo vysokej tarife) Sadzba sa skladá: a) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane... 10,3100 istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane... 16,4800 istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane... 20,6000 istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane... 25,7600 istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane... 32,9700 istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane... 41,1900 istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane... 51,5000 istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane... 64,8800 istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane... 82,4000 istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane ,9900 istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane ,7500 istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane ,8000 istič nad 3x160 A za každý 1A... 1,0300 /A istič nad 1x25 A za každý 1 A... 0,4200 /A, b) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh vo vysokej tarife... 50,0500 v nízkej tarife... 5,6100. Spoločné podmienky pre sadzby C4, C5, C6 Nízku tarifu poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne v dĺžke 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách platnosti vysokej tarify. VI. Tarifa jalovej energie pre oprávnených odberateľov a určené podmienky 1. Podmienkou uplatňovania taríf za elektrinu uvedených v tomto rozhodnutí je, že všetky odbery elektriny, s ohľadom na zabezpečenie technickej bezpečnosti prevádzky distribučnej sústavy, sa uskutočnia pri induktívnom účinníku cos = 0,95 až 1. Odberateľ elektriny je zodpovedný za riadne nastavenie a správnu prevádzku kompenzačných zariadení pre dané odberné miesto; v opačnom prípade zodpovedá za vykompenzovanie nevyhovujúcej hodnoty účinníka na jeho predpísanú hodnotu. Kompenzačné zariadenia sú vo vlastníctve odberateľa elektriny. Ak odberateľ nedodrží túto záväznú hodnotu účinníka, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy FIMAD, s.r.o. zvýšenú tarifu za zvýšenie strát v distribučnej sústave svojím odberom jalovej energie zo sústavy alebo dodávkou kapacitnej jalovej energie, s ktorou sa v distribučnej sústave nepočítalo. 9

10 Dodržiavanie predpísaného účinníka sa vyhodnocuje ďalej uvedeným postupom. a) Jalová energia je vyhodnocovaná u odberateľov s rezervovanou kapacitou vyššou ako 50 kw, b) vyhodnocovanie jalovej energie u výrobcov elektriny je individuálne. 2. Meranie jalovej energie u oprávnených odberateľov pre hodnotenie účinníka cos a) Pre meranie jalovej energie a pre účely výpočtu účinníka cos sa používajú výsledky merania odberu činnej a jalovej energie 24 hodín denne počas celého roka a vyhodnocujú sa z mesačne nameraných hodnôt. b) V prípadoch, kedy môže dôjsť k nežiaducej spätnej dodávke jalovej energie do sústavy FIMAD, s.r.o., táto sa meria počas 24 hodín denne. 3. Vyhodnotenie účinníka a spôsob výpočtu zvýšenej tarify Z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie v kvarh a činnej energie v kwh v rovnakej dobe sa vypočíta príslušný kvarh tg kwh a k tomuto pomeru zodpovedajúci cos. 4. Ak sa cos pohybuje v záväzných medziach, konečný odberateľ neplatí žiadnu zvýšenú cenu; ale ak nie je indukčný účinník vypočítaný podľa nameraných hodnôt v záväzných medziach, zvýšenú cenu platí. Pri induktívnom účinníku inom ako 0,95-1,00 sa zvýšená tarifa určí podľa tabuľky v časti VII. 5. Zvýšená tarifa za účinník je stanovená ako súčet z nasledovných položiek: a) súčin hodnôt najvyššieho nameraného ¼ hod. výkonu za vyhodnocované obdobie, tarify za rezervovanú kapacitu na príslušnej napäťovej úrovni a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v článku VII., b) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni (ktorej súčasťou je priemerná hodnota tarify za prenos v ktorej sú zahrnuté aj straty pri prenose) a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v článku VII., c) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v časti VII., d) záporná (mínusová) hodnota súčinu objemu distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, priemernej hodnoty tarify za prenos (5,8014 /MWh) v ktorej sú zahrnuté aj straty pri prenose a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v článku VII., Tarifa za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka je 44,5109 /MWh. Pri dodávke kapacity jalovej energie do sietí FIMAD, s.r.o. je FIMAD, s.r.o. oprávnená fakturovať zvýšenú tarifu 39,5007 /Mvarh. 10

11 VII. Zvýšená tarifa za účinník Pri odberateľoch napojených z napäťovej úrovne NN pri znížení úrovne účinníka cos φ 0,95 sa účtuje zvýšená tarifa podľa nasledovnej tabuľky: Rozsah tg účinník cos Zvýšená tarifa v % Rozsah tg účinník cos Zvýšená tarifa v % kvarh/kwh kvarh/kwh 0,311-0,346 0,95-1,008-1,034 0,70 37,59 0,347-0,379 0,94 1,12 1,035-1,063 0,69 39,66 0,380-0,410 0,93 2,26 1,064-1,092 0,68 41,80 0,411-0,440 0,92 3,43 1,093-1,123 0,67 43,99 0,441-0,470 0,91 4,63 1,124-1,153 0,66 46,25 0,471-0,498 0,90 5,85 1,154-1,185 0,65 48,58 0,499-0,526 0,89 7,10 1,186-1,216 0,64 50,99 0,527-0,553 0,88 8,37 1,217-1,249 0,63 53,47 0,554-0,580 0,87 9,68 1,250-1,281 0,62 56,03 0,581-0,606 0,86 11,02 1,282-1,316 0,61 58,67 0,607-0,632 0,85 12,38 1,317-1,350 0,60 61,40 0,633-0,659 0,84 13,79 1,351-1,386 0,59 64,23 0,660-0,685 0,83 15,22 1,387-1,423 0,58 67,15 0,686-0,710 0,82 16,69 1,424-1,460 0,57 70,18 0,711-0,736 0,81 18,19 1,461-1,494 0,56 73,31 0,737-0,763 0,80 19,74 1,495-1,532 0,55 76,56 0,764-0,789 0,79 21,32 1,533-1,579 0,54 79,92 0,790-0,815 0,78 22,94 1,580-1,620 0,53 83,42 0,816-0,841 0,77 24,61 1,621-1,663 0,52 87,05 0,842-0,868 0,76 26,32 1,664-1,709 0,51 90,82 0,869-0,895 0,75 28,07 1,710-1,755 0,50 94,74 0,896-0,922 0,74 29,87 > 1,755.< 0, ,923-0,949 0,73 31,72 0,950-0,977 0,72 33,63 0,978-1,007 0,71 35,58 VIII. Odpočet určených meradiel Odpočet určených meradiel vykoná FIMAD, s.r.o. na konci fakturačného obdobia. Pri zmene tarify za distribúciu elektriny alebo inej fakturovanej položky na začiatku alebo v priebehu fakturačného obdobia sa nová tarifa/fakturačná položka bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že objem distribuovanej elektriny sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom alebo diaľkovým odpočtom, môže odberateľ elektriny požiadať FIMAD, s.r.o. o preverenie jeho správnosti. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva odpočet určeného meradla na odbernom mieste užívateľa sústavy na napäťovej úrovni NN s meraním typu A alebo meraním typu B mesačne. Odpočet určených meradiel na odberných miestach odberateľov mimo domácností (na napäťovej úrovni NN s meraním typu C vykoná FIMAD, s.r.o. každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho roka, pričom za fyzický odpočet určeného meradla sa v tomto prípade rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny.. 11

12 Posledné dve vety vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa Odôvodnenie: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) schválil cenovým rozhodnutím č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 s platnosťou aj na roky 2015 a 2016 (ďalej len rozhodnutie ) pre regulovaný subjekt FIMAD, s.r.o., Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom, IČO (ďalej len regulovaný subjekt ). Podľa 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o regulácii ) môže úrad z vlastného podnetu začať konanie o zmene rozhodnutia, ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2015 došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva najmä v zmene tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2016 (za rezervovanú kapacitu, za prenesenú elektrinu, tarify za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou), plánovaného množstva elektriny distribuovaného koncovým odberateľom elektriny, plánovaných odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou, faktora investícii, skutočných dodatočných výnosov v roku 2014 z uplatnenia ceny za pripojenie do sústavy, zo sankcii za prekročenie rezervovanej kapacity a za skutočne zaplatené výnosy za neoprávnený odber elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu konanie o zmene rozhodnutia, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom č /2015/BA zo dňa Regulovaný subjekt prevzal oznámenie o začatí konania dňa Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len cenové konanie ). Úrad podľa 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č /2015/BA zo dňa vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia (ďalej len výzva ) v lehote piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Regulovaný subjekt prevzal výzvu dňa Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril, a tak úrad má za to, že k podkladom nemá pripomienky. Úrad v cenovom konaní vychádzal z rozhodnutia č. 0327/2014/E zo dňa v znení rozhodnutia č. 0168/2015/E zo dňa a z informácií známych mu z úradnej činnosti. Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia sa doterajšie znenie výrokovej časti rozhodnutia nahrádza v úplnom znení okrem vety týkajúcej sa daní a odvodu do Národného jadrového fondu a vety o platnosti rozhodnutia na roky 2015 a Úrad mení rozhodnutie s účinnosťou od 1. februára 2016 do 31. decembra

13 Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že zmena rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, 2 písm. e), 3 písm. e) a 29 a 30 vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ing. Jozef Holjenčík, PhD. predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutie sa doručí: FIMAD, s.r.o., Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom 13

Microsoft Word _2013_E.doc

Microsoft Word _2013_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0178/2013/E Bratislava, 31.12.2012 Číslo spisu: 443-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava 29. 11. 2018 Číslo spisu: 4341-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0050/2018/E Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0050/2018/E Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0050/2018/E Bratislava 18. 12. 2017 Číslo spisu: 9194-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Distribúcia, straty, prenos elektriny SSE 2014

Distribúcia, straty, prenos elektriny SSE 2014 zariadenie na výrobu elektriny, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ktorý je zároveň technicky možné dodať do sústavy. V prípade, že výrobca elektriny

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0015/2015/E Bratislava 28. 11. 2014 Číslo spisu: 7198-2014-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0080/2015/E Bratislava 31. 12. 2014 Číslo spisu: 7656-2014-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0049/2018/E Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0049/2018/E Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0049/2018/E Bratislava 18. 12. 2017 Číslo spisu: 9193-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0176/2016/E Bratislava 28. 12. 2015 Číslo spisu: 6590-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word _2015_E.doc

Microsoft Word _2015_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0077/2015/E Bratislava 31. 12. 2014 Číslo spisu: 7728-2014-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Untitled

Untitled Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0066/2019/E Bratislava 28. 11. 2018 Číslo spisu: 4310-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ceny domacnosti 2011_euro_s_DPH_CASSOVAR

ceny domacnosti 2011_euro_s_DPH_CASSOVAR I. Ceny a podmienky odberu elektriny na rok 2011 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Komplex CASSOVAR. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0087/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6150-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

od 1_4_2012 Ceny_domacnosti_2012_euro_s_DPH_CASSOVAR

od 1_4_2012 Ceny_domacnosti_2012_euro_s_DPH_CASSOVAR I. Ceny a podmienky odberu elektriny od 1.4.2012 do 31.12.2012 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Komplex CASSOVAR. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný

Podrobnejšie

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2013/E Bratislava, 28.11.2012 Číslo spisu: 8578-2012-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0009/2014/E Bratislava 25. 09. 2013 Číslo spisu: 7469-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cennik 2016 kat C-1

Cennik 2016 kat C-1 Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2016 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu Cenník elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribučná; a.s. Platnosť od 18. júna 2018 produkt ELEKTRINA VÝHODNE

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0010/2014/E Bratislava 25. 09. 2013 Číslo spisu: 7468-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-elektrina

SPP-domácnosť-elektrina CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0019/2019/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0019/2019/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0019/2019/E Bratislava 08. 11. 2018 Číslo spisu: 3746-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0281/2016/E Bratislava 31. 12. 2015 Číslo spisu: 6479-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava I. Ceny a podmienky odberu elektriny na rok 2012 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Bratislava. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre nižšiu

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. DECEMBRA 2014 Tento Cenník na dodávku elektriny pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0041/2014/E Bratislava 09. 12. 2013 Číslo spisu: 11019-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Platnosť od 1. januára 2016 produkt Elektrina výhodne Cenová úroveň Dve Energie DD1 0,049836 0,7800 0,177381 2,0640 DD2 0,049836 0,7800 0,119877 7,9800 DD3

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VIP CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2018 DOMÁCNOSTI 1. DD1-D1 Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny Mesačná platba za jedno odberné miesto ( /kwh) 0,03800

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0252/2018/E Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0252/2018/E Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0252/2018/E Bratislava 20. 02. 2018 Číslo spisu: 1013-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0253/2018/E Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0253/2018/E Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0253/2018/E Bratislava 20. 02. 2018 Číslo spisu: 1014-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0210/2018/E Bratislava 08. 01. 2018 Číslo spisu: 76-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z.,

3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., 3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0119/2019/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0119/2019/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0119/2019/E Bratislava 28. 11. 2018 Číslo spisu: 4331-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0137/2019/E Bratislava 30. 11. 2018 Číslo spisu: 4837-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word - Cennik_EE_domacnosti_2008.doc

Microsoft Word - Cennik_EE_domacnosti_2008.doc Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Obchodný register OS v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/s IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 Cenník elektrickej energie

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0158/2018/E Bratislava 15. 12. 2017 Číslo spisu: 9132-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

KSP, s.r.o, Vajnorská 135, Bratislava, IČO CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp

KSP, s.r.o, Vajnorská 135, Bratislava, IČO CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp KSP, s.r.o, Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO 35847689 CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp Účinnosť od 01.01.2017 Tento cenník spoločnosti KSP,

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0040/2019/E Bratislava 19. 11. 2018 Číslo spisu: 4457-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0088/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6149-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa 31. 12. 2010. Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0226/2019/E Bratislava 06. 12. 2018 Číslo spisu: 4921-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word _2009_E.doc

Microsoft Word _2009_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0016/2009/E Bratislava 8.12.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2014/E Bratislava 22. 11. 2013 Číslo spisu: 7290-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2017 PLATNÝ OD 28. 2. 2017 SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU OD 1. 1. 2017 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi,

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0272/2018/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0272/2018/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0272/2018/E Bratislava 13. 08. 2018 Číslo spisu: 3156-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0023/2018/P Bratislava 29. 10. 2018 Číslo spisu: 3842-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SPP-firma-plyn

SPP-firma-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2011 Platnosť od 1.1. 2011 Podmienky uplatňovania

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2019 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Podrobnejšie

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti 1 Účinný od 15. 12. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v

Podrobnejšie

/l J/ o 1/ ''LtP! 1- ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P: O. BOX 12, Bratislava ŽŠE E e.-,hrbttf---t07-"-<------~-- ;

/l J/ o 1/ ''LtP! 1- ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P: O. BOX 12, Bratislava ŽŠE E e.-,hrbttf---t07--<------~-- ; /l J/ o 1/ ''LtP! 1- ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P: O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 ------ŽŠE E e.-,hrbttf---t07-"-

Podrobnejšie

358/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentn

358/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentn Čiastka 88 Zbierka zákonov č. 358/2013 Strana 4401 358 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2013, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky

Podrobnejšie

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od 1. 7. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2016 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

BCF-firma-plyn

BCF-firma-plyn Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) Podmienky uplatnenia cien za dodavku plynu

Podrobnejšie

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) v znení Dodatku č.1 Bratislava, 26. január 2017

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2017 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA 2018 1 PODMIENKY UPLATNENIA CIEN ZA DODÁVKU PLYNU ODBERATEĽOM PLYNU V DOMÁCNOSTI DODÁVATEĽA SE PREDAJ S.R.O. PLATNÝ OD 1. JÚLA 2018

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0279/2019/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0279/2019/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0279/2019/E Bratislava 13. 03. 2019 Číslo spisu: 1339-2019-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z201632000_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mestské kultúrne stredisko

Podrobnejšie

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Tento cenník určuje ceny a podmienky ich uplatnenia za dodávku plynu

Podrobnejšie

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1111715 ( ďalej len Zmluva" ) uzavretá v zmysle 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

I ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 ROZHODNUTIE Číslo: 0164/2016/E Bratislava Číslo s

I ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 ROZHODNUTIE Číslo: 0164/2016/E Bratislava Číslo s I ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 ROZHODNUTIE Číslo: 0164/2016/E Bratislava 28. 12. 2015 Číslo spisu: 6326-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0002/2018/E-PP Bratislava, 19. 02. 2018 Číslo spisu: 589-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word _2013_E-PP.doc

Microsoft Word _2013_E-PP.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0027/2013/E-PP Bratislava, 19. 09. 2013 Číslo spisu: 5571-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len "zmluva") Číslo zmluvy: ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len zmluva) Číslo zmluvy: ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len "zmluva") Číslo zmluvy: 100753692ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811069364 1/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo 2811069364 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0341_2007_T.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0341_2007_T.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0341/2007/T Bratislava, 29.12.2006 Číslo spisu: 00061/BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\341va_a_povinnosti_odberate\276ov.doc)

(Microsoft Word - Pr\341va_a_povinnosti_odberate\276ov.doc) 1. Informácie o právach a povinnostiach odberateľov tepla, elektrickej energie a zemného plynu V zmysle zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 22 ods. (4) písm. c) je naša spoločnosť

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1999 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1999 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1999 Vyhlásené: 28.10.1999 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1999 do: 30.04.2005 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 267 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811027122 1/6 FAKTÚRA daňový doklad číslo 2811027122 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 90 00 email: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk Bankové

Podrobnejšie

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0028/2019/E Bratislava 13. 11. 2018 Číslo spisu: 4440-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ORE, úloha č

ORE, úloha č Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava, a. s. (BTS) tak, ako bol schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0013/2013/E-PP

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0007/2018/E Bratislava 27. 11. 2017 Číslo spisu: 8687-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27Ľ P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0280/2018/E Bratislava 08. 11. 2018 Číslo spisu: 4300-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

O B E C P R O CH O T

O B E C   P R O CH O T VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov predmetu zákazky Združená dodávka elektrickej energie

Podrobnejšie

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Obsah zobrazeného konsolidovaného znenia Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

VSE-firma-elektrina

VSE-firma-elektrina CeNNík elektriny Pre MaLé PodNIky Na rok 2017 PLATNÝ OD 1. JANUÁRA 2017 Prehľad Produktov klasik M (dd1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné mieta bežnými elektrickými potrebičmi, ktoré nemajú elektrické

Podrobnejšie

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0010/2017/E-PP Bratislava 24. 05. 2017 Číslo spisu: 1726-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ SPRIEVODCA k cenám dodávky elektriny pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. PLATNÝ

INFORMAČNÝ SPRIEVODCA k cenám dodávky elektriny pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. PLATNÝ INFORMAČNÝ SPRIEVODCA k cenám dodávky elektriny pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. PLATNÝ: od 1. 1. 2018 DOMÁCNOSTI Stredoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z0161487_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Centrum sociálnych služieb AMETYST

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná š

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná š Kúpna zmluva č. Z201851825_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná škola dopravná Sídlo: Rosinská cesta 2, 01008 Žilina,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Mníšek nad H

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Mníšek nad H Kúpna zmluva č. Z201645762_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Mníšek nad Hnilcom Sídlo: Mníšek nad Hnilcom 292, 05564 Mníšek

Podrobnejšie

zmluva_dodavka_ee_Ruzinov_2013_MS Piesocna

zmluva_dodavka_ee_Ruzinov_2013_MS Piesocna Zmluva o združenej dodávke elektriny Číslo zmluvy: 3100582013 uzatvorená podľa 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona č. 251/2012 Z.z o energetike

Podrobnejšie

OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČAS

OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČAS OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČASŤ PREDMET ÚPRAVY A POJMY Článok I Predmet obchodných

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) na predmet zákazky:

Podrobnejšie

OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČAS

OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČAS OBCHODNÉ PODMIENKY ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY OKREM ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI A MALÝCH PODNIKOV PRVÁ ČASŤ PREDMET ÚPRAVY A POJMY Článok I Predmet obchodných

Podrobnejšie

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá nadobudla účinnosť 15. septembra 2012

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0016/2018/E-PP Bratislava, 16. 10. 2018 Číslo spisu:

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2017/E-OP Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2017/E-OP Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2017/E-OP Bratislava 29. 11. 2017 Číslo spisu: 8656-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Rámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Raslavice Sídlo: Hlavná 154, Raslavice, Slovenská republi

Rámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Raslavice Sídlo: Hlavná 154, Raslavice, Slovenská republi Rámcová dohoda č. Z201852128_Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Obec Raslavice Sídlo: Hlavná 154, 08641 Raslavice, Slovenská republika IČO: 00322521 DIČ: 2020624606 IČ DPH: Číslo účtu:

Podrobnejšie

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ENERGY ONE, s.r.o. Čachtická 13, Bratislava OBSAH: 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA...

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ENERGY ONE, s.r.o. Čachtická 13, Bratislava OBSAH: 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ENERGY ONE, s.r.o. Čachtická 13, 831 06 Bratislava OBSAH: 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY...

Podrobnejšie