EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A"

Prepis

1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie (Text s významom pre EHP) SK SK

2 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie (Text s významom pre EHP) 1. ÚVOD 1. V tejto správe sa skúma uplatňovanie smernice 2004/25/ES 1 o ponukách na prevzatie (ďalej len smernica o ponukách na prevzatie alebo smernica ) v súlade s článkom 20 smernice. 2. Smernica o ponukách na prevzatie obsahuje minimálne usmernenia na vykonávanie ponúk na prevzatie (vrátane zverejňovania) týkajúcich sa cenných papierov, s ktorými sú spojené hlasovacie práva spoločností, ktoré sa riadia právom členských štátov, ak sú všetky alebo niektoré z týchto podielov/akcií prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. 3. Ciele, ktoré sleduje smernica o ponukách na prevzatie, sú dôležité pre finančné trhy a zainteresované strany spoločností kótovaných na burze. Cieľmi smernice sú konkrétne: právna istota týkajúca sa vykonávania ponúk na prevzatie a zrozumiteľnosť a transparentnosť v celom Spoločenstve v súvislosti s ponukami na prevzatie, ochrana záujmov podielových vlastníkov/akcionárov, najmä menšinových podielových vlastníkov/akcionárov, a zamestnancov a iných zainteresovaných strán prostredníctvom transparentnosti a práv na informácie, keď je spoločnosť predmetom ponuky na prevzatie alebo zmeny kontroly, uľahčovanie ponúk na prevzatie prostredníctvom posilnenia slobody obchodovať s cennými papiermi spoločností a hlasovať o nich, ako aj zabránenia činnostiam, ktoré by mohli zmariť ponuku, posilnenie jednotného trhu umožnením voľného pohybu kapitálu v rámci celej EÚ. 4. Smernica o ponukách na prevzatie je založená na všeobecných zásadách 2, ktoré by členské štáty mali dodržiavať na účely transpozície smernice. Tieto zásady zahŕňajú: rovnaké zaobchádzanie s podielovými vlastníkmi/akcionármi, 1 2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie, Ú. v. EÚ L 142/12, , s. 38. Dostupné na webovej stránke: htp://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm Pozri článok 3 smernice. SK 2 SK

3 ochranu menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v prípade zmeny kontroly, zákaz manipulácie s trhom alebo zneužívania trhu a podieloví vlastníci/akcionári musia mať dostatok času a informácií, aby mohli dospieť k riadne informovanému rozhodnutiu o ponuke. Všetky výnimky z pravidiel smernice prijaté členskými štátmi musia byť v súlade s týmito zásadami, ako aj s ostatnými zásadami uvedenými v smernici. 5. V tejto správe sa opisuje vplyv smernice o ponukách na prevzatie a spôsob dodržiavania jej ustanovení (oddiel 2); stanovujú sa hlavné problémy vyplývajúce z uplatňovania smernice (oddiel 3) a vyvodzujú sa viaceré závery (oddiel 4). 2. VPLYV SMERNICE O PONUKÁCH NA PREVZATIE A JEJ DODRŽIAVANIE 6. V externej štúdii o uplatňovaní smernice o ponukách na prevzatie realizovanej v mene Komisie (ďalej len externá štúdia 3 ) sa dospelo k záveru, že smernica o ponukách na prevzatie neviedla k významným zmenám v právnom rámci členských štátov zahrnutých v štúdii 4, keďže podobné pravidlá existovali alebo sa pripravovali na vnútroštátnej úrovni už pred prijatím smernice. 7. Pokiaľ ide o transpozíciu voliteľných ustanovení smernice o ponukách na prevzatie, z externej štúdie, zo správy útvarov Komisie z roku 2007 o vykonávaní smernice 5 a z ďalšieho výskumu vykonaného Komisiou vyplýva, že 19 6 členských štátov uskutočnilo transpozíciu pravidla neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu 7, kým len tri 8 členské štáty uskutočnili transpozíciu pravidla prerušenia 9. V súlade s článkom 12 ods. 3 smernice približne polovica členských štátov 10 povoľuje, aby spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje pravidlo neutrality správneho alebo riadiaceho Marccus Partners, v spolupráci s Centrom pre európske politické štúdie (jún 2012), Štúdia o uplatňovaní smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie. Dostupné na webovej stránke: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Pracovný dokument útvarov Komisie. Správa o vykonávaní smernice o ponukách na prevzatie, 21. február 2007, SEK(2007) 268. Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko a Spojené kráľovstvo. V pravidle neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu (článok 9 smernice) sa stanovuje, že počas obdobia ponuky správny alebo riadiaci orgán cieľovej spoločnosti musí vopred získať poverenie od valného zhromaždenia podielových vlastníkov/akcionárov pred prijatím akéhokoľvek iného opatrenia, ktoré môže viesť k zmareniu ponuky. Estónsko, Lotyšsko a Litva. Pravidlo prerušenia (článok 11 smernice) neutralizuje počas prevzatia predponukové obranné opatrenia prerušením účinnosti určitých obmedzení (napr. obmedzení prevodu podielov/akcií alebo hlasovania) počas obdobia prevzatia a umožňuje, aby úspešný navrhovateľ odvolal úradujúci správny alebo riadiaci orgán cieľovej spoločnosti a upravil jej stanovy. Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko. SK 3 SK

4 orgánu a/alebo pravidlo prerušenia (zo zákona alebo na základe stanov spoločnosti), neuplatňovali toto pravidlo, keď majú ponuku na prevzatie navrhovateľa, na ktorého sa nevzťahuje to isté pravidlo (reciprocita). 8. Pokiaľ ide o uplatňovanie právneho rámca v členských štátoch, nevznikol žiadny štrukturálny problém týkajúci sa dodržiavania. 9. V externej štúdii sa dospelo k záveru, že smernica o ponukách na prevzatie prispela k zlepšeniam týkajúcim sa jej cieľov, napríklad zavedením pravidiel koordinácie pre orgány dohľadu v súvislosti s cezhraničnými ponukami, všeobecných zásad smernice, pravidiel zverejňovania, pravidla povinnej ponuky a práv povinného odpredaja a povinného odkúpenia. 10. Zainteresované strany, ktoré sa zúčastnili na prieskume uskutočnenom pri príprave externej štúdie, považujú smernicu o ponukách na prevzatie za užitočnú pre riadne a efektívne fungovanie trhu. Zainteresované strany sú celkovo spokojné so zrozumiteľnosťou pravidiel zahrnutých v smernici a s primeranosťou ich presadzovania. Zainteresované strany sa spravidla domnievajú, že smernicou sa posilnilo postavenie menšinových podielových vlastníkov/akcionárov, a sú presvedčené o správnosti režimu zverejňovania, pravidla povinnej ponuky a práv povinného odpredaja a povinného odkúpenia zahrnutých v smernici. Zástupcovia zamestnancov, ktorí vyjadrili svoje stanovisko počas prieskumu, sú však so smernicou menej spokojní. Vyjadrili najmä názor, že smernica dostatočne nechráni zamestnancov proti riziku zmeny pracovných podmienok alebo prepúšťania po prevzatí. 11. Pokiaľ ide o voliteľné ustanovenia smernice o ponukách na prevzatie, ktoré upravujú používanie obranných opatrení, zdá sa, že podľa zainteresovaných strán mali malý vplyv. Z externej štúdie napríklad vyplýva, že zainteresované strany pociťujú, že smernica nemala významný vplyv na počet ponúk a že napriek existencii smernice sa v Európe využíva veľké množstvo najmä predponukových obranných opatrení. Vyjadrili však takisto názor, že existuje dostatok možností obranných opatrení zameraných na prerušenie, aj keď väčšina členských štátov netransponovala pravidlo prerušenia. 12. Je ťažké zhrnúť vplyv smernice o ponukách na prevzatie na hospodárstvo, najmä z dôvodu, že od transpozície smernice 11 bolo v EÚ málo ponúk na prevzatie v dôsledku hospodárskej situácie EÚ v nadväznosti na finančnú krízu 12. Okrem toho minimálna harmonizačná povaha smernice, spolu s voliteľným charakterom článkov týkajúcich sa obranných opatrení a možnosťou stanovenou v článku 4 ods. 5 smernice, aby členské štáty ustanovili odchýlky z pravidiel smernice, viedli k veľkej rôznorodosti vnútroštátnych pravidiel v oblasti ponúk na prevzatie. Celkove z ekonomickej analýzy 13 vyplýva, že hoci ponuky na prevzatie teoreticky podporujú ekonomickú efektívnosť, neplatí to vždy v praxi, keďže podmienky týkajúce sa racionálneho správania, účastníkov trhu s úplnými informáciami a neexistencie transakčných nákladov nie sú vždy splnené (ponuky na prevzatie sa Okrem roku 2007, keď objem prevzatí vyvrcholil, pozri obrázok 2 v prílohe. Pozri obrázky 1 a 2 v prílohe k tejto správe. Pozri kapitolu 4 externej štúdie. SK 4 SK

5 môžu napríklad podávať na účely budovania impéria a podieloví vlastníci/akcionári môžu čeliť neúplným informáciám, vysokým transakčným nákladom a tlaku na výberové konanie). Okrem toho niektoré ustanovenia smernice, napr. pravidlo neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu, pravidlo prerušenia a právo na odpredaj uľahčujú ponuky na prevzatie, kým iné, napr. pravidlo povinnej ponuky, môžu slúžiť ako odradzujúci faktor pre ponuky na prevzatie Z porovnania s tretími krajinami 15 vyplýva, že právne predpisy v oblasti ponúk na prevzatie v týchto krajinách sa zakladajú na podobných zásadách, ako sú zásady smernice o ponukách na prevzatie. Výnimkou je zásada ochrany zamestnancov prostredníctvom práv na informácie, ktorá spravidla nie je v skúmaných tretích krajinách prítomná. Dĺžka trvania ponuky na prevzatie a informácie, ktoré je potrebné poskytnúť, sú tiež podobné v EÚ a v tretích krajinách. Väčšina skúmaných tretích krajín, s výnimkou Spojených štátov, má vo svojich právnych predpisoch pravidlo povinnej ponuky alebo podobné pravidlo, podľa ktorého je prahová hodnota pre kontrolu zvyčajne približne 30 % alebo jedna tretina, čo je tiež podobné s EÚ (smernica o ponukách na prevzatie ponecháva určenie prahovej hodnoty pre kontrolu na členské štáty, ale väčšina členských štátov si zvolila 30 % alebo jednu tretinu). Pokiaľ ide o obranné opatrenia, z porovnania vyplýva, že sa používajú vo všetkých skúmaných tretích krajinách a že väčšina týchto krajín (s výnimkou Spojených štátov) má obdobu pravidla neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu. V právnych predpisoch žiadnej skúmanej tretej krajiny však nie je zahrnutá obdoba pravidla prerušenia. Pokiaľ ide o práva povinného odpredaja a povinného odkúpenia, obmedzený počet skúmaných tretích krajín nemá takéto pravidlá. Existujú však iné mechanizmy, ktoré majú podobné účinky (napríklad podiely/akcie splatné na požiadanie v Japonsku, povinné nadobudnutia v Austrálii a fúzie za hotovosť vo Švajčiarsku). Niektoré tretie krajiny ponúkajú aj možnosť získať úplné vlastníctvo spoločnosti prostredníctvom využitia dohôd o vyrovnaní. 14. V článku 20 smernice o ponukách na prevzatie sa nariaďuje, aby Komisia zahrnula do svojho skúmania smernice prieskum kontrolných štruktúr a prekážok ponúk na prevzatie, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice. V externej štúdii sa skúmali pyramídové štruktúry 16 a vzájomné účasti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice o ponukách na prevzatie. Dospelo sa v nej k záveru, že 18,1 % spoločností kótovaných na burze v členských štátoch zahrnutých do štúdie má pyramídové štruktúry, kým 3,5 % má vzájomné účasti 17. To je v súlade so skutočnosťou, že kontinentálne štruktúry účasti na základnom imaní sú v EÚ vo veľkej miere založené na koncentrácii účasti na základnom imaní (block holding). Dospelo sa k záveru, že hoci pyramídové štruktúry zostávajú populárnym mechanizmom na zachovanie kontroly nad spoločnosťou s menším kapitálom, obidva mechanizmy sa považujú za slabé obranné opatrenia proti prevzatiu. V externej štúdii sa dospelo aj k záveru, že ostatné možné prekážky pre prevzatia, ako osobitné predpisy pre jednotlivé odvetvia, verejné financie, postupy Pozri obrázok 3 v prílohe k tejto správe. Externá štúdia zahŕňa tieto krajiny: Austráliu, Kanadu, Čínu, Hongkong, Indiu, Japonsko, Rusko, Švajčiarsko a Spojené štáty. Pyramídové štruktúry sú štruktúry, pri ktorých subjekt má kontrolný podiel v spoločnosti, ktorá má kontrolný podiel v inej spoločnosti, ktorá má kontrolný podiel v inej spoločnosti, a tak ďalej. Pozri obrázok 4 v prílohe k tejto správe. SK 5 SK

6 spolurozhodovania a vlastníctvo podielov/akcií zamestnancami, nevytvárajú výrazné alebo neodôvodnené prekážky PRESKÚMANIE UPLATŇOVANIA SMERNICE: ZISTENÉ PROBLÉMY 15. Z preskúmania uplatňovania smernice o ponukách na prevzatie vyplynuli viaceré problémy. 16. Po prvé, existuje určitá obava, pokiaľ ide o právnu istotu súvisiacu s pojmom osoby konajúce v zhode a jeho uplatňovaním vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. Pojem osoby konajúce v zhode je dôležitý na určenie, či sa prekročila prahová hodnota pre kontrolu, a teda či vznikla povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku. V článku 2 ods. 1 písm. d) smernice o ponukách na prevzatie sa pojem osoby konajúce v zhode vymedzuje ako: fyzické alebo právnické osoby, ktoré spolupracujú s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou na základe výslovnej alebo konkludentnej, ústnej alebo písomnej dohody zameranej na získanie kontroly nad cieľovou spoločnosťou alebo na zmarenie úspešného výsledku ponuky. Členské štáty transponovali toto vymedzenie rôznymi spôsobmi. Niektoré členské štáty 19 sú napríklad blízko k vymedzeniu uvedenému v smernici o ponukách na prevzatie, kým iné 20 zahrnuli prvky vymedzenia pojmu osoby konajúce v zhode uvedené v smernici o transparentnosti 21. Pojem osoby konajúce v zhode je takisto zahrnutý aj v smernici o nadobudnutiach 22. Široké vymedzenie tohto termínu, nachádzajúce sa v usmernení úrovne 3 k smernici o nadobudnutiach 23, však regulačné orgány nepoužívajú v súvislosti s ponukami na prevzatie. Na zmiernenie neistoty v súvislosti s uplatňovaním pojmu osoby konajúce v zhode niektoré vnútroštátne regulačné orgány 24 vydali vysvetľujúce usmernenia alebo predpoklady. Obsah týchto usmernení však nie je rovnaký. Existencia rozdielnych vymedzení a výkladov na vnútroštátnej úrovni je zdrojom neistoty pre medzinárodných investorov, ktorí chcú vzájomne spolupracovať, a mohla by mať obmedzujúci vplyv na ich ochotu aktívne sa angažovať v spoločnosti, do ktorej sa investuje. To potvrdili Pozri strany 48 a 267 externej štúdie. Napr. Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Taliansko, Maďarsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Slovenská republika a Spojené kráľovstvo. Napr. Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. V článku 10 písm. a) smernice sa pojem osoby konajúce v zhode vymedzuje ako: tretia strana, s ktorou táto fyzická alebo právnická osoba uzatvorila dohodu, ktorá ich zaväzuje prijať prostredníctvom vykonávania v zhode nimi držaných hlasovacích práv trvalú spoločnú politiku voči riadeniu dotknutého emitenta. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore. V usmernení úrovne 3 k smernici o nadobudnutiach sa osoby považujú za konajúce v zhode, keď: každá z nich sa rozhodne uplatňovať svoje práva spojené s podielmi/akciami, ktoré nadobudne v súlade s explicitnou alebo implicitnou dohodou uzatvorenou medzi nimi. Napríklad Taliansko a Spojené kráľovstvo. SK 6 SK

7 respondenti v rámci zelenej knihy Rámec správy a riadenia spoločností EÚ 25, ktorí vyjadrili názor, že je potrebné spresniť existujúce ustanovenia o pojme osoby konajúce v zhode Po druhé, veľká škála vnútroštátnych odchýlok z pravidla povinnej ponuky vyvoláva otázku, či pravidlo povinnej ponuky primerane chráni menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly. V článku 4 ods. 5 smernice o ponukách na prevzatie sa povoľuje, aby členské štáty prijímali odchýlky z pravidiel smernice, a to ustanovením: Ak sú dodržané všeobecné zásady stanovené v článku 3 ods. 1, členské štáty môžu ustanoviť v týchto predpisoch, že prijmú alebo zavedú podľa tejto smernice odchýlky od týchto predpisov: i. zahrnutím takýchto odchýlok do svojich vnútroštátnych predpisov s cieľom zohľadniť okolnosti určené na vnútroštátnej úrovni a/alebo ii. oprávnením svojich orgánov dohľadu pripustiť v rámci ich právomocí odchýlky od takýchto vnútroštátnych predpisov s cieľom zohľadniť okolnosti uvedené v bode i) alebo iné osobitné okolnosti, pričom v druhom prípade sa vyžaduje odôvodnené rozhodnutie. Všetky členské štáty zahrnuté v externej štúdii prijali odchýlky z pravidla povinnej ponuky. Odchýlky možno rozdeliť do viacerých kategórií 27 : právomoc vnútroštátneho orgánu dohľadu udeliť výnimku podľa vlastného uváženia. Túto možnosť využilo len niekoľko členských štátov 28, postupy bielenia, pri ktorých sa podieloví vlastníci/akcionári môžu rozhodnúť upustiť od povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku, technické odchýlky, napríklad odchýlka pre otvorené schémy kolektívneho investovania (ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice), ktoré neobmedzujú rozsah uplatňovania pravidla povinnej ponuky stanoveného v smernici, situácie, pri ktorých nenastáva skutočná zmena kontroly, napríklad keď zmena kontroly je dočasná alebo nadobudnutie sa uskutočnilo v rámci tej istej skupiny spoločností alebo skupiny osôb konajúcich v zhode. Tieto odchýlky nemajú Zelená kniha Rámec správy a riadenia spoločností EÚ, 4. apríla 2011, KOM(2011) 164 v konečnom znení. Dostupné na webovej stránke: Pozri: Spätná väzba, Zhrnutie odpovedí na zelenú knihu Rámec správy a riadenia spoločností EÚ. Dostupné na webovej stránke: feedback-statement_en.pdf. Tabuľka rôznych odchýlok z pravidla povinnej ponuky a v ktorých členských štátoch sú dostupné, sa uvádza na s. 152 externej štúdie. V tejto správe sú zhrnuté najbežnejšie odchýlky a sú zoradené do kategórií. Fínsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. V Nemecku má Bafin obmedzenú právomoc podľa vlastného uváženia upustiť od povinnej ponuky, kým vo Francúzsku odvolací súd potvrdil rozhodnutie AMF udeliť výnimku. SK 7 SK

8 vplyv na cieľ smernice chrániť menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly, na ochranu záujmov navrhovateľa alebo ovládajúceho podielového vlastníka/akcionára, napríklad keď zmena kontroly nebola spôsobená dobrovoľným aktom, nadobudnutie bolo nepriame alebo nasledovalo po osobnej udalosti, napr. dedením, na ochranu záujmov veriteľa, napríklad v situáciách, keď nadobudnutie je dôsledkom uplatnenia finančného zabezpečenia veriteľom, na ochranu záujmov ostatných zainteresovaných strán, napríklad keď investor je vo finančnej tiesni, keď sa kontrola nadobudne prostredníctvom osobitného typu podnikovej transakcie, napríklad fúzie alebo dohody o vyrovnaní, alebo keď sa kontrola nadobudne v nadväznosti na predaj cenných papierov štátom. V rámci škály rôznych vnútroštátnych odchýlok od pravidla povinnej ponuky nie je vždy jasné, ako je zabezpečená ochrana menšinových podielových vlastníkov/akcionárov. Ako vyplýva z článku 4 ods. 5 smernice, členské štáty, ktoré udelia odchýlky z pravidiel smernice, musia dodržiavať všeobecné zásady smernice. Jednou zo všeobecných zásad je, že ak osoba nadobudne kontrolu nad spoločnosťou, ostatní držitelia cenných papierov musia byť chránení [článok 3 písm. a) smernice]. Smernica neupravuje, ako by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa dodržiavali všeobecné zásady smernice. 18. Po tretie, v článku 5 ods. 2 smernice o ponukách na prevzatie sa upravuje, že v prípade, že kontrola bola nadobudnutá na základe dobrovoľnej ponuky všetkým držiteľom cenných papierov za všetky ich podiely, povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku sa už neuplatňuje. Komisii sa dostalo do pozornosti, že túto výnimku môžu navrhovatelia využiť na zabránenie povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku za primeranú cenu. Výhodou pre navrhovateľa je, že v smernici sa neupravuje cena dobrovoľnej ponuky. Výnimka pri situáciách, keď kontrola bola nadobudnutá na základe dobrovoľnej ponuky, predpokladá, že cena ponuky bola dostatočne vysoká, aby presvedčila významnú časť podielových vlastníkov/akcionárov prijať ponuku, inak by navrhovateľ nenadobudol kontrolu prostredníctvom ponuky. Ak však navrhovateľ už vlastní podiel veľmi blízky prahovej hodnote pre kontrolu, len malý počet podielových vlastníkov/akcionárov musí ponúknuť svoje akcie, aby navrhovateľ prekročil prahovú hodnotu pre kontrolu. Preto aj keď navrhovateľ ponúkne veľmi nízku cenu, je pravdepodobné, že nadobudne kontrolu prostredníctvom dobrovoľnej ponuky, a tým je schopný využiť výnimku z pravidla povinnej ponuky. V tomto prípade menšinoví podieloví vlastníci/akcionári nie sú schopní mať podiel na prémii za kontrolu. V niekoľkých členských štátoch však táto cesta nie je dostupná, keďže vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa stanovuje, že na ponuku sa musí vzťahovať podmienka, že navrhovateľ nadobúda minimálne percento podielov/akcií 29 alebo následné nadobudnutia podielov/akcií podnietia povinnú ponuku Napríklad v Spojenom kráľovstve sa na ponuku musí vzťahovať podmienka, že navrhovateľ nadobudne aspoň 50 % podielov/akcií. Prehľad vnútroštátnych ustanovení vymedzujúcich, kedy následné nadobudnutia iniciujú povinnosť povinnej ponuky, sa uvádza na s. 130 externej štúdie. SK 8 SK

9 Takisto sa argumentovalo, že navrhovatelia môžu nadobudnúť kontrolný podiel bez toho, aby museli vyhlásiť povinnú ponuku, a to tým, že ponechajú svoju účasť tesne pod prahovou hodnotou pre kontrolu, pričom sú de facto schopní kontrolovať spoločnosť, alebo že nadobudnú pozíciu v derivátoch Po štvrté, pokiaľ ide o voliteľné články smernice o ponukách na prevzatie, možno dospieť k záveru, že hoci pravidlo neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu predstavuje relatívny úspech 32, pravidlo prerušenia nebolo také úspešné, keďže ho transponovali len tri členské štáty. V čase prijímania smernice existovala myšlienka, že podieloví vlastníci/akcionári by mohli presadzovať, aby spoločnosti dobrovoľne uplatňovali voliteľné ustanovenia, ak sa členské štáty rozhodnú netransponovať ich. Zdá sa však, že k tomu nedošlo. Preto možno dospieť k záveru, že smernica nie je veľmi účinná pri regulácii využívania obranných opatrení. To potvrdili zainteresované strany. Uviedli však tiež, že napriek nedostatočnej transpozícii pravidla prerušenia existuje dostatok možností obranných opatrení zameraných na prerušenie (pozri odsek 11 tejto správy). 20. Po piate, v smernici o ponukách na prevzatie sa vyžaduje, aby zástupcovia zamestnancov cieľovej spoločnosti a navrhovateľ boli v prípade ponuky na prevzatie podrobne informovaní 33. Informácie poskytnuté zástupcom zamestnancov by mali obsahovať vyhlásenie o úmysloch navrhovateľa v súvislosti s budúcou činnosťou cieľovej spoločnosti a navrhovateľa vzhľadom na následky na zamestnanosť a podmienky zamestnania 34 a vyhlásenie o stanovisku správneho alebo riadiaceho orgánu cieľovej spoločnosti k ponuke a možným následkom na zamestnanosť 35. Z externej štúdie vyplýva, že zástupcovia zamestnancov nie sú spokojní s tým, ako smernica chráni záujmy zamestnancov. Uvádzajú, že požadované informácie nie sú vždy poskytnuté načas alebo nie sú primerané a že ponuky na prevzatie majú závažný vplyv na pracovné podmienky a prepúšťanie. Okrem toho tvrdia, že po ponuke neexistuje kontrola, či navrhovateľ bude konať tak, ako uviedol v informáciách zverejnených v ponukovom konaní. To však smernica neupravuje. 4. ZÁVERY 21. Z tohto prieskumu uplatňovania smernice o ponukách na prevzatie vyplýva, že režim vytvorený smernicou vo všeobecnosti funguje uspokojivo. V súvislosti s uplatňovaním právneho rámca v členských štátoch sa neobjavili žiadne štrukturálne problémy s dodržiavaním súladu. Zainteresované strany sú celkove spokojné so zrozumiteľnosťou pravidiel uvedených v smernici a s primeranosťou ich presadzovania a považujú smernicu za užitočnú pre riadne a efektívne fungovanie trhu. V externej štúdii sa dospelo k záveru, že smernica o ponukách na prevzatie prispela k zlepšeniam v súvislosti s jej cieľmi Návrh na úpravu smernice o transparentnosti už zahŕňa povinné zverejňovanie pozícií v derivátoch. Pozri: provisional-proposal_en.pdf Pozri odsek 7 tejto správy. Pozri článok 6 ods. 1, článok 6 ods. 2 a článok 8 ods. 2 smernice. Pozri článok 6 ods. 3 písm. i) smernice. Pozri článok 9 ods. 5 smernice. SK 9 SK

10 22. Existujú však oblasti, v ktorých by si pravidlá smernice o ponukách na prevzatie zaslúžili určité objasnenie v záujme zlepšenia právnej istoty dotknutých strán a účinného uplatňovania práv (menšinových) podielových vlastníkov/akcionárov. 23. Po prvé, pojem osoby konajúce v zhode by sa mal spresniť na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť vyššiu právnu istotu medzinárodným investorom o rozsahu, v akom môžu vzájomne spolupracovať bez toho, aby sa považovali za konajúcich v zhode a znášali riziko povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku. Objasnenie by sa mohlo poskytnúť napríklad prostredníctvom vypracovania usmernení Komisiou a/alebo Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA). Toto objasnenie by podielovým vlastníkom/akcionárom poskytlo lepšiu príležitosť, aby správne alebo riadiace orgány boli zodpovedné za svoje kroky a aby sa podporili normy týkajúce sa dobrej správy a riadenia spoločností kótovaných na burze v EÚ. Nemalo by však obmedziť schopnosť príslušných orgánov prinútiť strany konajúce v zhode, ktoré sa usilujú získať kontrolu, prijať právne dôsledky svojho konania v zhode. Možné iniciatívy v tejto oblasti budú v súlade s cieľmi zelenej knihy Komisie Rámec správy a riadenia spoločností EÚ, a s jej oznámením Na ceste k Aktu o jednotnom trhu 36 s cieľom podporiť dlhodobejšie, udržateľné vlastníctvo v prospech udržateľného rastu európskeho trhu. Komisia má v úmysle oznámiť v októbri 2012, aké opatrenia plánuje prijať v tejto oblasti. 24. Po druhé, z prieskumu vyplýva, že existuje široká škála vnútroštátnych odchýlok z pravidla povinnej ponuky a že nie je vždy jasné, ako sa dodržiava všeobecná zásada smernice, ktorá vyžaduje ochranu menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly, keď sa uplatňuje vnútroštátna odchýlka. Komisia má v tejto súvislosti v úmysle vykonať ďalšie vyšetrovanie otázky, ako sú chránení menšinoví podieloví vlastníci/akcionári, keď sa uplatňuje vnútroštátna odchýlka z pravidla povinnej ponuky. Je potrebných viac informácií o rozsahu uplatňovania vnútroštátnych odchýlok z pravidla povinnej ponuky, o rozsahu, v akom vnútroštátne odchýlky obmedzujú ochranu menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly, a prípadne aké alternatívne mechanizmy existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch na ochranu menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly. Ak sa na základe tohto vyšetrovania ukáže, že ochrana menšinových podielových vlastníkov/akcionárov nie je primeraná, Komisia prijme potrebné kroky (napríklad prostredníctvom konaní o porušení) s cieľom obnoviť účinné uplatňovanie tejto všeobecnej zásady smernice. 25. Po tretie, z prieskumu vyplýva, že výnimka z pravidla povinnej ponuky zahrnutá v smernici o ponukách na prevzatie v situáciách, v ktorých bola kontrola nadobudnutá na základe dobrovoľnej ponuky všetkých podielov/akcií spoločnosti, vytvorila pre navrhovateľov možnosť obísť pravidlo povinnej ponuky nadobudnutím podielu na úrovni blízko prahovej hodnoty pre povinnú ponuku, a potom vyhlásením dobrovoľnej ponuky za nízku cenu. V dôsledku toho by navrhovateľ prekročil prahovú hodnotu pre povinnú ponuku bez toho, aby dal menšinovým podielovým vlastníkom/akcionárom spravodlivú možnosť odísť zo spoločnosti a podieľať sa na prémii za kontrolu. Táto metóda zjavne nie je v súlade s cieľom smernice chrániť 36 Oznámenie Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, apríl 2011, KOM(2011) 206 v konečnom znení. Dostupné na webovej stránke: SK 10 SK

11 menšinových podielových vlastníkov/akcionárov v situáciách zmeny kontroly, hoci sa zdá, že nie je v rozpore so znením smernice 37. Z príkladov vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako napríklad doplňujúce prahové hodnoty pre povinnú ponuku 38 alebo minimálne podmienky na akceptáciu ponúk na prevzatie 39 vyplýva, že existujú možnosti na zabránenie používaniu tejto metódy. Komisia prijme primerané kroky na odradenie od používania tejto metódy na úrovni EÚ, napríklad prostredníctvom dvojstranných rozhovorov s dotknutými členskými štátmi alebo prostredníctvom odporúčaní Komisie. 26. Po štvrté, v súvislosti s voliteľnými článkami 9 a 11 smernice o ponukách na prevzatie z prieskumu vyplýva, že hoci pravidlo neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu (článok 9) transponoval relatívne veľký počet členských štátov, v prípade pravidla prerušenia (článok 11) to tak nie je 40. Nedostatočné uplatňovanie voliteľných pravidiel sa však nezdá byť závažnou prekážkou pre ponuky na prevzatie v EÚ, keďže zainteresované strany uviedli, že existuje dostatok možností obranných opatrení zameraných na prerušenie. Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj na nedostatok dostupných ekonomických dôkazov na zdôvodnenie zmeny situácie sa preto nezdá byť vhodné v tejto etape navrhnúť, aby sa voliteľné články smernice stali povinné. 27. Napokon, zástupcovia zamestnancov uviedli, že nie sú spokojní s tým, ako smernica o ponukách na prevzatie chráni práva zamestnancov pri prevzatiach, najmä v súvislosti s rizikom zmien pracovných podmienok a dostupnosti pracovných miest. Komisia bude viesť dialóg so zástupcami zamestnancov s cieľom preskúmať možné budúce zlepšenia. Takisto bude ďalej skúmať skúsenosti získané v praxi s ustanoveniami smernice, ktoré vyžadujú zverejnenie úmyslov navrhovateľa v súvislosti s budúcou činnosťou spoločnosti a s jej podmienkami zamestnania a stanoviska správneho alebo riadiaceho orgánu cieľovej spoločnosti k tejto otázke, ako aj zverejnenie informácií týkajúcich sa financovania ponuky a totožnosti navrhovateľa Členské štáty, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a ostatné zainteresované strany predložia svoje stanoviská k preskúmaniu uvedenému v tejto správe Pozri článok 5 ods. 2 smernice, v ktorom sa nadobudnutia po dobrovoľnej ponuke na všetky podiely/akcie spoločnosti explicitne oslobodzujú od pravidla povinnej ponuky. Prehľad o doplňujúcich prahových hodnotách pozri na s. 130 externej štúdie. Pozri s. 146 externej štúdie. Pozri odsek 7 tejto správy. Pozri článok 3 ods. 1 písm. b), článok 6 ods. 3 písm. i), l) a m) a článok 9 ods. 5 smernice. SK 11 SK

12 PRÍLOHA K SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie Obrázok 1: Vývoj prevzatí v Európe Vývoj prevzatí v Európe Počet prevzatí Hodnota v mld. EUR Priemerná hodnota financovaná z vl. zdrojov Počet prevzatí Priemerná hodnota financovaná na dlh Počet prevzatí realizovaných na dlh Zdroj: Externá štúdia, s SK 12 SK

13 Obrázok 2: Počet prevzatí v rámci EÚ v období rokov Počet prevzatí v rámci EÚ za obdobie rokov Počet prevzatí Zrealizované medzinár. prevzatia v EÚ, Oznámené medzinár. prevzatia v EÚ, Zdroj: Externá štúdia, s SK 13 SK

14 Obrázok 3: Vplyv úpravy prevzatí (+ vzťah a intenzita) Objem prevzatí Ochrana (menšinových) podielových vlastníkov/akcionárov Disproporcia medzi vlastníctvom a kontrolou KONCENTROVANÉ VLASTNÍCTVO ROZPTÝLENÉ VLASTNÍCTVO KONCENTROVANÉ VLASTNÍCTVO ROZPTÝLENÉ VLASTNÍCTVO KONCENTROVANÉ VLASTNÍCTVO ROZPTÝLENÉ VLASTNÍCTVO Pravidlo povinnej ponuky Transparentnos ť vlastníctva Pravidlo povinného odpredaja Pravidlo povinného odkúpenia Pravidlo prerušenia Pravidlo neutrality správneho alebo riadiaceho orgánu Zdroj: Externá štúdia, s. 29. Obrázok 4: Prekážky prevzatí, ktoré nie sú zahrnuté do pôsobnosti smernice o ponukách na prevzatie. Percento spoločností, ktoré majú pyramídové štruktúry alebo vzájomnú účasť. Pyramídy Celkovo Nedávno kótované Spolu na burze 18,1 % 27,5 % 20,5 % Vzájomná účasť Celkovo Nedávno kótované Spolu na burze 3,5 % 0 % 2,6 % Zdroj: Externá štúdia, s. 48. SK 14 SK

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie L 101/156 13.4.2017 USMERNENIA USMERNENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Report on recovery targets

Report on recovery targets EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 4. 2017 COM(2017) 173 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prehodnotení cieľov týkajúcich sa zhodnocovania OEEZ, o možnosti stanovenia samostatných cieľov,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 28.9.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky k návrhu

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve C 120/2 SK Úradný vestník Európskej únie 13.4.2017 ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx

Microsoft Word - BE_RTS_28_2018_SK_PROF.docx Úvod UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA SK

Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA SK Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA33-9-282 SK Obsah I. Rozsah pôsobnosti... 3 II. Odkazy na právne

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z , ktorým sa stanovujú minimálne požiadav

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z , ktorým sa stanovujú minimálne požiadav EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 9. 2018 C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 3. 9. 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ;

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 5. 2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie SK SK 1.

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave Predmet konzultácie Predmetom verejnej konzultácie je

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie Odporúčania Úvod 1. V súlade s článkom 16

Podrobnejšie

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo:

Podrobnejšie

Info_o_5naj_miestach_vykonu_11_04_18

Info_o_5naj_miestach_vykonu_11_04_18 Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

Top margin 1

Top margin 1 MEMO/11/840 Brusel 29. novembra 2011 Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online pre spotrebiteľov z EÚ: otázky a odpovede I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských

Podrobnejšie

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline Štruktúra prezentácie Terminológia normy ISO 37001 Účel normy ISO 37001 Požiadavky

Podrobnejšie

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK Doplnenie výročnej správy Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločnosti k 31. decembru 2012. Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie je

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 2 final Predmet:

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 6. marca 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Recommendation ECB/2017/10

Recommendation ECB/2017/10 SK ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_ VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora OPRÁVNENÁ OSOBA: Silken Legal - advokátska kancelária s.r.o. Sídlo: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV V Bruseli 13.8.2008 KOM(2008) 514 v konečnom znení VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - ST15845-AD02 SK13 (2)

Microsoft Word - ST15845-AD02 SK13 (2) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 7. novembra 2013 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2013/0371 (COD) 15845/13 ADD 2 ENV 1028 MI 974 IND 305 CONSOM 186 CODEC 2473 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Jordi AYET PUIGARNAU,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES 1.7.2011 Úradný vestník Európskej únie L 174/1 I (Legislatívne akty) SMERNICE SMERNICA EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s.

SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. Obsah A. INVESTIČNÉ PORADENSTVO 1. Poplatky za Investičné poradenstvo 3 B. PODIELOVÉ LISTY FONDY 2. Vstupné

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Internej smernice o riadení konfliktu záujmov POLITIKA RIADENIA KONFLIKTU ZÁUJMOV v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov S

Príloha č. 1 Internej smernice o riadení konfliktu záujmov POLITIKA RIADENIA KONFLIKTU ZÁUJMOV v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov S Príloha č. 1 Internej smernice o riadení konfliktu záujmov POLITIKA RIADENIA KONFLIKTU ZÁUJMOV v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 01.05.2019 Centrálny depozitár cenných papierov

Podrobnejšie