Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,"

Prepis

1 ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 1 z 50

2 ód: 18/52 REAPITULÁCIA OBJETOV STAVBY Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1) Náklady z rozpočtov SO SO SO SO SO SO MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná Spevnená plocha ontajnerový prístrešok MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto Spevnená plocha ontajnerový prístrešok MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero Spevnená plocha ontajnerový prístrešok MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča Spevnená plocha ontajnerový prístrešok MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce Spevnená plocha ontajnerový prístrešok MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa Spevnená plocha ontajnerový prístrešok 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu Ostatné náklady Vyplň vlastné Vyplň vlastné Vyplň vlastné Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 50

3 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 3 z 50

4 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 50

5 ROZPOČET SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod m2 35,000 násypy, z hornina súdržných 100 % PS ,5+6,5 35, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 28,500 28,5 28, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 6, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 6, Postrek asfaltový spojovací m2 6, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 6, ryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm m2 28, ,5 28, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C m 13,000 16/20 s bočnou oporou 10 M Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá ks 13,130 13, Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 t 0,099 28,5*3,01*1,15*1 0, Chránička pre podzemné vedenie verejného osvetlenia m 6,000 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t m3 11,653 27,1*0,43 11, Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 25,638*11 t 282, ,018 Poplatok za skladovanie - odpady z búrania t 25,638 komunikácii 99 - Presun hmôt HSV 13,000*1, Strana 5 z 50

6 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 35,802 dĺžky objektu 0 0 VP - Práce naviac Strana 6 z 50

7 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 7 z 50

8 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 8 z 50

9 ROZPOČET SO-01 - MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 9 z 50

10 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm m2 23, ,8*0,032 23,866 VP - Práce naviac Strana 10 z 50

11 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 11 z 50

12 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 12 z 50

13 ROZPOČET SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 13,502 31,4*0,43 13, Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 6,751 13,502*0,5 6,751 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 13,502 vzdialenosť do 3000 m Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k m3 121,518 cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 13,502*9 121, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 18,903 13,502*1,4 18, Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 5,100 7 M Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 0,210 5,1*0,04*1,03 0, Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm m2 5,100 9 M Zemina pre terénne úpravy - ornica t 2,815 5,1*0,4*1,2*1,15 2,815 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu m2 0,210 nad mm v rovine alebo na svahu do 1: Zakladanie Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100 % PS m2 31, ,1+4,3 31, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 27,100 27,1 27, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 4, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 4, Postrek asfaltový spojovací m2 4, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 4, Strana 13 z 50

14 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ryt cementobetónový cestných komunikácií m2 27,100 skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm ,1 27, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Chránička pre podzemné vedenie verejného osvetlenia m 13, Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1,000 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C m 16,800 16/20 s bočnou oporou 21 M Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá ks 16,968 16,8*1,01 16, Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 t 0,094 27,1*3,01*1,15*1 0,094 Stavebno montážne práce menej náročne, 23 HZS pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn hod 1,000 "presunutie stolnotenis. stola" 1 1, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 36,117 dĺžky objektu VP - Práce naviac Strana 14 z 50

15 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 15 z 50

16 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 16 z 50

17 ROZPOČET SO-02 - MČ Sever, Letná - parc. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 17 z 50

18 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 745,8*0,032 m2 23,866 23, Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, VP - Práce naviac Strana 18 z 50

19 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 19 z 50

20 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 20 z 50

21 ROZPOČET SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 13,760 32*0,43 13, Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 6,880 13,76*0,5 6,880 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 13,760 vzdialenosť do 3000 m Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k m3 123,840 cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 13,76*9 123, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 19,264 13,76*1,4 19, Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 3,500 7 M Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 0,144 3,5*0,04*1,03 0, Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm m2 3,500 9 M Zemina pre terénne úpravy - ornica t 1,932 3,5*0,4*1,2*1,15 1,932 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu m2 3,500 nad mm v rovine alebo na svahu do 1: Zakladanie Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100 % PS m2 32, ,1+4,9 32, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 27,100 27,1 27, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 4, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 4, Postrek asfaltový spojovací m2 4, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 4, Strana 21 z 50

22 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ryt cementobetónový cestných komunikácií m2 27,100 skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm ,1 27, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1, Osadenie parkovacieho stĺpika ks 3, M Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink ks 3,000 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C m 11,500 16/20 s bočnou oporou 22 M Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá 11,5*1,01 ks 11,615 11, Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 27,1*3,01*1,15*1 t 0,094 0, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 35,152 dĺžky objektu VP - Práce naviac Strana 22 z 50

23 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 23 z 50

24 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 24 z 50

25 ROZPOČET SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 25 z 50

26 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 745,8*0,032 m2 23,866 23, Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, VP - Práce naviac Strana 26 z 50

27 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 27 z 50

28 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 28 z 50

29 ROZPOČET SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod m2 32,100 násypy, z hornina súdržných 100 % PS ,1+5 32, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 27,100 27,1 27, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 5, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 5, Postrek asfaltový spojovací m2 5, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 5, ryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm m2 27, ,1 27, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1, Osadenie parkovacieho stĺpika ks 3,000 Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, 19 M ks 3,000 výška 800 mm, vyhotovenie: pozink Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 t 0,094 27,1*3,01*1,15*1 0,094 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t m3 11,653 27,1*0,43 11, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 282,007 25,637*11 282,007 Poplatok za skladovanie - odpady z búrania t 25,637 komunikácii Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 30,911 dĺžky objektu Strana 29 z 50

30 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] VP - Práce naviac Strana 30 z 50

31 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 31 z 50

32 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 32 z 50

33 ROZPOČET SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č k.ú. Furča ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 33 z 50

34 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 745,8*0,032 m2 23,866 23, Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, VP - Práce naviac Strana 34 z 50

35 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 35 z 50

36 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 36 z 50

37 ROZPOČET SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod m2 33,600 násypy, z hornina súdržných 100 % PS ,1+6,5 33, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 27,100 27,1 27, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 6, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 6, Postrek asfaltový spojovací m2 6, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 6, ryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm m2 27, ,1 27, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1, Osadenie parkovacieho stĺpika ks 6,000 Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, 10 M ks 6,000 výška 800 mm, vyhotovenie: pozink Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C m 16,000 16/20 s bočnou oporou 12 M Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá ks 16, Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 t 0,094 27,1*3,01*1,15*1 0,094 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t m3 11,653 27,1*0,43 11, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 282,007 25,637*11 282,007 Poplatok za skladovanie - odpady z búrania t 25,638 komunikácii 99 - Presun hmôt HSV Strana 37 z 50

38 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 36,053 dĺžky objektu 0 0 VP - Práce naviac Strana 38 z 50

39 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 39 z 50

40 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 40 z 50

41 ROZPOČET SO-05 - MČ Sídl. Ťahanovce, Čínska - parc. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 41 z 50

42 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 745,8*0,032 m2 23,866 23, Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, VP - Práce naviac Strana 42 z 50

43 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa Spevnená plocha JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 43 z 50

44 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 5 - omunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 44 z 50

45 ROZPOČET SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa Spevnená plocha Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 0,731 1,7*0,43 0, Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,366 0,731*0,5 0,366 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 0,731 vzdialenosť do 3000 m Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k m3 6,579 cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 6, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1,023 0,731*1,4 1, Zakladanie 0,731*9 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod m2 32,100 násypy, z hornina súdržných 100 % PS ,1+5 32, omunikácie Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po m2 1,700 zhutnení hr. 200 mm Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 27,100 27,1 27, Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 5, Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm m2 5, Postrek asfaltový spojovací m2 5, Asfaltový kryt hr. 40 mm m2 5, ryt cementobetónový cestných komunikácií m2 27,100 skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm ,1 27, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku kpl 1, Osadenie parkovacieho stĺpika ks 3, Strana 45 z 50

46 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, 10 M ks 3,000 výška 800 mm, vyhotovenie: pozink Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C m 6,000 16/20 s bočnou oporou 12 M Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá ks 6,060 6*1,01 6, Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí ARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 t 0,094 27,1*3,01*1,15*1 0,094 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t m3 11,653 27,1*0,43 11, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 282,007 25,637*11 282,007 Poplatok za skladovanie - odpady z búrania t 25,638 komunikácii 99 - Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek t 32,850 dĺžky objektu VP - Práce naviac Strana 46 z 50

47 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa ontajnerový prístrešok JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Objednávateľ Zhotoviteľ Strana 47 z 50

48 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové Nátery VP - Práce naviac 0 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 48 z 50

49 ROZPOČET SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č k.ú. Terasa ontajnerový prístrešok Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, ošice Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ ód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 0 HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ ks 12, mm s vyplnením epoxid. tmelom "ZP1" 12 12,000 2 M D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12 kus 12, "ZP1" 12 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV onštrukcie doplnkové kovové D+M Plotový poplastovaný panel z drôtu priem. 5mm, s okami 50x200, rozmer 5000x5000 "PL1" 1 ks 1,000 1, D+M obloženie Alucobond "SP1" 1,905*0,3*8 "SP2" 1,64*0,3 Súčet m2 5,064 4,572 0,492 5, Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m 1,575*11 m 17,325 17,325 6 M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1575x1575 ks "LP3x2" M Panel s hliníkovými lamelami rozm. 1060x1575 ks 1, "LP2x2" 1 1,000 Panel hliníkový reklamný typový Citylight bez 8 M osvetlenia, 510x1575, povrch. úprava eloxovaním ks 1, "RP1x2" 1 1, Montáž dverí posuvných ks 1, M Dvere oceľ. posuvné 1650x2130, posuvný systém, zámok FAB, nerezové madlo "d01" 1 ks 1,000 1, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 745, Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 100 kg kg 745, M O dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu kg 745, "dielec 1" 51,7*3 "dielec 2,2 " 51,5*(2+2) "dielec 3,3 " 51,9*(1+2) 155, , ,700 Strana 49 z 50

50 PČ Typ ód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] "dielec 4" 51,4 "dielec 5" 39 "dielec 6" 28,1*2 "dielec 7,7 " 4,2*(2+1) "dielec 8" 3,9*2 "dielec 9" 5,5*4 "dielec 10" 4*6 "dielec 11"4*4 Súčet 51,400 39,000 56,200 12,600 7,800 22,000 24,000 16, ,800 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 0 konštrukcie v objektoch výšky do 6 m Nátery Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 745,8*0,032 m2 23,866 23, Povrchová úprava kov. konštr. žiarovým zinkovaním kg 745, VP - Práce naviac Strana 50 z 50

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina Vyplň údaj Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž.

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36 k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36196517 SK2021500228 Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Základy Dažďová

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer Kód: SÚHRNNÝ LIST JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná znížená 2% z 2% z Cena s DPH v

Podrobnejšie

" ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s

 ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s " ZMLUVA O DIELO GEN 473/207 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 5399 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok Zmluvné strany. Objednávateľ: Názov: Sídlo: Štát: IČO: DIČ: Zastúpený:

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 1 622,8 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišskej Sobote" Záznam z rokovania dňa 30.10.2015 o 0930

Podrobnejšie

KMBT_C364e

KMBT_C364e Krycí list rozpočtu Stavba Zateplenie HZ Miesto: Liskovská cesta 10674/10, 821 06 Bratislava Objekt Hasičská zbrojnica Podunajské.Biskupice ~kazka: Spracoval: Dňa 10.11 Objednávateľ: IČO: 641383 Ks: Mestská

Podrobnejšie

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Podrobnejšie

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 14 - Oporné múry SO 15 - Objekt odpadového hospodárstva SO 16 - Parkovisko a dopravné napojenie SO

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Objednávateľ Obec Jasenov Projektant Ing. Tomáš Venhač

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Obec Likavka Projektant Zhotoviteľ BauTop s.r.o. Ing. Straku

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 284,1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R Zemné práce Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,000

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 133,6 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : 113 90110306- Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 116.1.2018 uzatvorenej pod ľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného

Podrobnejšie

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks:

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní Dátum: 21.07.2016 Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková Objekt Rekonštrukcia sociálnych

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č. 01/2018 č. zhotoviteľa 2018/GA/01/009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bidovce uzatvorená podľa 261 ods. 2 a 536 a nasl. z

Zmluva o dielo č. 01/2018 č. zhotoviteľa 2018/GA/01/009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bidovce uzatvorená podľa 261 ods. 2 a 536 a nasl. z Zmluva o dielo č. 01/2018 č. zhotoviteľa 2018/GA/01/009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bidovce uzatvorená podľa 261 ods. 2 a 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

Podrobnejšie

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava 20. 05. 2011 STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS 18001 14001 83104 BRATISLAVA SLOVAKIA IČO: 35683066 DIČ: 2020339211 IČDPH: SK2020339211 Tel.: +421 2 52 444 525 Fax:

Podrobnejšie

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu

Podrobnejšie

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Názov stavby Miesto stavby Investor stavby Objekt ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie -

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

8. Zadanie s poznámkami - na výšku 1

8. Zadanie s poznámkami - na výšku  1 ZADANIE Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bošany. Objekt: Objednávateľ: Obec Bošany Zhotoviteľ: Miesto: Bošany Spracoval: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 122201101 Odkopávka a prekopávka

Podrobnejšie

ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: D

ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: D ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: DOP Číslo zákazky: 19029 Upozornenie: Akékoľvek rozmnožovanie tejto

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155 Kricí list rozpočtu Stavba: 03-2017 S01 Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: 00623695 Horný Lieskov 155 DIČ: 2020692135 Zod. projektant: 018 21 Dolný Lieskov Ing. Gabriela Gabčová IČO:

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 193u Zberný dvor Veľký Ďur SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: Objednávateľ: Obec Veľký Ďur

Kód: Stavba: 193u Zberný dvor Veľký Ďur SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: Objednávateľ: Obec Veľký Ďur Kód: 193u SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: 2.3.2018 Objednávateľ: Obec Veľký Ďur Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Titstr_WOLK

Titstr_WOLK ÚPRAVA PLÔCH UL. WOLKEROVA Projekt pre stavebné povolenie Január 2017 Číslo zák.: 16148 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: ÚPRAVA PLÔCH UL. WOLKEROVA Objekt: SO 01 Úprava plochy Wolkerova 2 Diel: DOP Číslo zákazky:

Podrobnejšie

Charkovska 22,24 - Vyberove konanie - zateplenie

Charkovska 22,24  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 STABILIZÁCIA

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

VEREJNÝ O B STÁRÁVAT E Ľ : Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z

VEREJNÝ O B STÁRÁVAT E Ľ : Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z VEREJNÝ O B STÁRÁVAT E Ľ : Obec Sklené Teplice, Sklené Teplice č.161, 966 03 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka /1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Obchodný zák

ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka /1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Obchodný zák ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 Obchodného zákonníka 6. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Obchodný zákonník") ako výsledok obstarávania podprahovej zákazky

Podrobnejšie

Z M L U V A č U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č.

Z M L U V A č U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č. Z M L U V A č. 128291 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sídlo IČO DIČ Bankové spojenie: Číslo účtu: Zastúpený:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Verejná súťaž; Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice" Zmluva O dielo Č.0007/2013/41/ZD/9000 uzatvorená podľa u

Verejná súťaž; Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice Zmluva O dielo Č.0007/2013/41/ZD/9000 uzatvorená podľa u Verejná súťaž; Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice" Zmluva O dielo Č.0007/2013/41/ZD/9000 uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/

ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/ ZMLUVA O DIELO č.722/2015 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Námestie slobody č. 14 971 01 Prievidza Štatutárny orgán:

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 2 00000115

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

regionálny operačný program M1NISTMSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVINSKEJ REPUBUKY ftladiatí orgán pre Regíonílnv operaŕný program sídlo:

regionálny operačný program M1NISTMSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVINSKEJ REPUBUKY ftladiatí orgán pre Regíonílnv operaŕný program sídlo: regionálny operačný program M1NISTMSTVO PÔOHOSPOÁRSTVA A ROZVOJA VIIEKA SLOVINSKEJ REPUBUKY ftladiatí orgán pre Regíonílnv operaŕný program sídlo: obrovläova 12,812 66 ftrstísíava poiíová adresa: PríevoííM

Podrobnejšie

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE SPRIEVODNÁ SPRÁVA SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SO 01 HLAVNÝ OBJEKT ZODP. PROJEKTANT: ING. MÁRIA KOZÁROVÁ VYPR

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE SPRIEVODNÁ SPRÁVA SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SO 01 HLAVNÝ OBJEKT ZODP. PROJEKTANT: ING. MÁRIA KOZÁROVÁ VYPR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE SPRIEVODNÁ SPRÁVA SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SO 01 HLAVNÝ OBJEKT ZODP. PROJEKTANT: ING. MÁRIA KOZÁROVÁ VYPRACOVAL: ING. IVETA DULOVIČOVÁ SKAYA s.r.o. Školská

Podrobnejšie

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ , I

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ ,   I Adresát: Váš list č. / zo dňa: - / - Naše číslo: Vybavuje: Ing. Ladislav Šimčisko Mobil: 041/4302724 Email: uctaren@staskov.sk VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Strana 1 Cenník MYPC CENNÍK PLATNOSŤ OD Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Fer

Strana 1 Cenník MYPC CENNÍK PLATNOSŤ OD Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Fer Strana 1 CENNÍK PLATNOSŤ OD 23.4.2018 Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Feromont ) 907 01 Myjava Mob.: +421/0918 806 570 e-mail: peter.jakubec@mypc.sk

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

r okná a dvere SLOI/ľ\KTUAL v. r. o., PRAVENEC 272 Rojni(k~ Cf',rd 'i PRIEVIDZA Cenová ponuka č.: Zákazka Dňa Profil Platnosť CP Dodací t

r okná a dvere SLOI/ľ\KTUAL v. r. o., PRAVENEC 272 Rojni(k~ Cf',rd 'i PRIEVIDZA Cenová ponuka č.: Zákazka Dňa Profil Platnosť CP Dodací t r okná a dvere SLOI/ľ\KTU v. r. o., 972 16 PRAVENEC 272 Rojni(k~ Cf',rd 'i 97101 PRIEVIDZA Cenová ponuka č.: Zákazka Dňa Profil Platnosť CP Dodací termín 570686 065 variabilný symbol špecifický symbol

Podrobnejšie

SO-01 Ihrisko Dokumentácia pre stavebné povolenie stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto sta

SO-01 Ihrisko Dokumentácia pre stavebné povolenie stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto sta stupeň stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto stavby parc.č. 507/1, 507/2, k.ú. Uhorská Ves, okr. Liptovský Mikuláš stavebník Obec Uhorská Ves Zast. Vladimír Multáň, starosta obce E 10.

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R Zemné práce Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,710 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie a výmena okien na internáte SŠ v Ivanke pri Dunaji

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k výzve Opis predmetu zákazky: Obec Vojany - Parkoviská" Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky s uvedením presnej technickej špecifi

Príloha č. 1 k výzve Opis predmetu zákazky: Obec Vojany - Parkoviská Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky s uvedením presnej technickej špecifi Príloha č. k výzve Opis predmetu zákazky: Obec Vojany - Parkoviská" Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky s uvedením presnej technickej špecifikácie ako aj technických parametrov požadovaného predmetu

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO Názov časti Miesto IČO Dunajov DIČ Objednávateľ Obec

Podrobnejšie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny ná

SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny ná SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny námestia so severnou. Navrhované riešenie ponecháva túto

Podrobnejšie

ZMLUVA Q BIB L O c. 08 /2014 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasi. zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej lenzod/ I. ZMLUVN

ZMLUVA Q BIB L O c. 08 /2014 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasi. zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej lenzod/ I. ZMLUVN ZMLUVA Q BIB L O c. 08 /2014 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasi. zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej lenzod/ I. ZMLUVNÉ STRANY Obchodného ]. 1 ZHOTOVITEL Štatutárny zást.:

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto:

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Kód: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Babindol Dátum: 3. 10. 2017 KS: Objednávateľ: obec Babindol

Podrobnejšie

Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Ta

Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Ta Prehľad zmien Zmeny a doplnenia vo výkresovej dokumentácii stavby Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad Tatry (mimo), 1.etapa SO 402-32-04 Žst. Svit, nástupište

Podrobnejšie

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ , IČO

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ ,   IČO O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves tel.: 056/6495711, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk IČO:00325929 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu

Podrobnejšie

Obec Zemplínske Hámre Obecný úrad Zemplínske Hámre Hlavná 152/ Zemplínske Hámre VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka s nízkou hodnotou podľa

Obec Zemplínske Hámre Obecný úrad Zemplínske Hámre Hlavná 152/ Zemplínske Hámre VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka s nízkou hodnotou podľa Obecný úrad Zemplínske Hámre Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim 2010-2014

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o v

Výzva na predkladanie ponúk Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o v Výzva na predkladanie ponúk Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

2

2 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP

Podrobnejšie