2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer"

Prepis

1 Kód: SÚHRNNÝ LIST JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná znížená 2% z 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 36

2 Kód: 0 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1) Náklady z rozpočtov 1 SO 01.1 Kompostovacia plocha 2 SO 01.2 Akumulačná nádrž 3 SO 01.3 Kanalizačná prípojka 4 SO 01.4 Manipulačná plocha 5 SO 02 Prístrešok 6 SO 03 Unimobunka - kancelária 7 SO 04 Oplotenie 8 SO 05 Vonkajšie osvetlenie 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 36

3 KRYCÍ LIST 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 3 z 36

4 REKAPITULÁCIA 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 4 - Vodorovné konštrukcie 5 - Komunikácie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 36

5 ZADANIE 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) 369,740 2 K Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do ,232 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 3 K do 600 mm zapažených i nezapažených s 5,616 urovnaním dna v hornine 3 4 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 369,740 5 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 369,740 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 6 K ceste z horniny tr.1-4, do 100 na 369,740 vzdialenosť do 3000 m 7 K d Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m 174,660 8 M Zahlinený štrkopiesok pre zásypy 174,660 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 9 K ceste z horniny tr.1-4, do 100, príplatok k 3 697,400 cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 10 K Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením 208, M Štrkopiesok frakcia mm 208, K Uloženie sypaniny na skládky 369, K Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 369, Zakladanie 14 K Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy m2 528, Vodorovné konštrukcie 15 K Zhotovenie ochran. opevnenia dna z geotextílie, fólie alebo sieťoviny m , M Geotextília polypropylénová 300g/m2 m , Komunikácie 17 K Asfalto betón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm m2 528, K Podklad z podkladového betónu tr. C 30/37 hr. 150 mm m2 528, K Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm m2 528, K Postrek asfaltový spojovací bez posypu m2 528, Ostatné konštrukcie a práce-búranie Osadenie chodníkového obrubníka betón., do 21 K m 93,600 lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 22 M Obrubník ABO 1/15 dl. 1000mm ks 95,950 Strana 5 z 36

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 23 K Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 2, K Dilatačné škáry vytvorené v betónovom kryte m K Dilatačné škáry - zaliatie škár za tepla asf. zálievkou m K Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu BGZ vnútornej šírky 300 mm m 24,500 Odvodňovací žľab BGZ-S SV G NW 300, dĺžky 1 28 M m, výšky 395 mm, resp. ekvivalent rovnaký ks 15,500 alebo lepší Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV 29 M / , resp. ekvivalent rovnaký m 8,000 alebo lepší Mriežkový rošt s pozdĺžnymi rebrami BGZ - S, 30 M liatinový pre zaťaženie 600 kn, resp. m 24,500 ekvivalent rovnaký alebo lepší 31 K Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu vnútornej šírky 300 mm ks 2, M Kalový kôš k vpustu NW 300/400, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt ks 2,000 Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 300, lxšxhr 500x347x25 mm, rozmer štrbiny 33 M MW 25x14 mm, trieda E 600,s rýchlouzáverom, ks 2,000 liatina, pre žľaby s ochrannou hranou, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší Vpust BG, BGZ-S SV 300 vpusť dvojdielná s 34 M presuvkou s lapačom nečistôt, resp. ekvivalent ks 2,000 rovnaký alebo lepší Vpust BGZ-S SV G NW 300, vrchný diel, 35 M ks 2,000 betónový, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší 99 - Presun hmôt HSV 36 K Presun hmôt t 710,166 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti 37 K Zhotovenie izolácie, separačná fólia na sucho - m2 spoje prelepiť páskou 528, M Separačná PE fólia hr. 0,1mm m2 533,482 Zhotovenie izolácie proti vode fóliou položenou 39 K m2 528,200 voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 40 M m2 607,430 1,5 mm, resp. ekvivalent alebo lepší Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 41 K % 41,120 výšky do 6 m Strana 6 z 36

7 KRYCÍ LIST 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 7 z 36

8 REKAPITULÁCIA 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 - Rúrové vedenie 99 - Presun hmôt HSV 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 8 z 36

9 ZADANIE 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do ,850 2 K Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 56,925 3 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 113,850 4 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 79,900 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 5 K ceste z horniny tr.1-4, do 100 na 79,900 vzdialenosť do 3000 m 6 K Uloženie sypaniny na skládky 79,900 7 K Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 79,900 8 K Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 41, Zakladanie 9 K Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy m2 33, K Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 3,188 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 11 K priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 m2 21,250 mm 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 K Zhutnené štrkové lôžko fr , Rúrové vedenie 13 K Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 250 m 0, M Rúra kanalizačná PVC-U DN 250 m 0, K Osadenie akumulačnej nádrže plastovej 12 ks 2, M Akumulačná nádrž 12 plastová, vrátane vstupného komína v=450mm a poklopu DN 600 ks 2, K s Obetónovanie nádrže betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope 4, K Výstuž zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 28, Presun hmôt HSV 19 K Presun hmôt t 23,903 Strana 9 z 36

10 KRYCÍ LIST 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 10 z 36

11 REKAPITULÁCIA 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 4 - Vodorovné konštrukcie 8 - Rúrové vedenie 99 - Presun hmôt HSV 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 11 z 36

12 ZADANIE 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 8,592 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 2 K do 600 mm zapažených i nezapažených s 4,296 urovnaním dna v hornine 3 3 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 8,592 4 K Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 5,370 5 K Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 3, Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 6 K otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 3,222 mm 8 - Rúrové vedenie Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 7 K m 26,850 DN 200 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 8 M m 26, K Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 26, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 10 K plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom t 7,415 výkope Strana 12 z 36

13 KRYCÍ LIST 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 13 z 36

14 REKAPITULÁCIA 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 5 - Komunikácie 8 - Rúrové vedenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 14 z 36

15 ZADANIE 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) 572,826 2 K Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 7,704 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 3 K do 600 mm zapažených i nezapažených s 3,850 urovnaním dna v hornine 3 4 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 572,826 5 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 572,826 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 6 K ceste z horniny tr.1-4, do 100 na 572,826 vzdialenosť do 3000 m 7 K d Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m 213,012 8 M Zahlinený štrkopiesok pre zásypy 213,012 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 9 K ceste z horniny tr.1-4, do 100, príplatok k 5 728,260 cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 10 K Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením 248, M Štrkopiesok frakcia mm 248, K Uloženie sypaniny na skládky 572, K Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 572, K Založenie trávnika v rovine do 1:5 m2 445, M Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 13, K Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 445, M Zemina pre terénne úpravy - ornica 44, Zakladanie 18 K Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy m2 710, Komunikácie 19 K Asfaltobetón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm m2 710, K Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom OK II hr. 100 mm m2 710, Rúrové vedenie 21 K Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS ks 2, K Podbetonóvanie - úprava výšky poklopov šácht na úroveň asf. spevnenej plochy ks 2, K 8944D1111 Demontáž betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS ks 2, K Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg ks 2,000 Strana 15 z 36

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Demontáž poklopu liatinového a oceľového 25 K 8991D1111 ks 2,000 vrátane rámu hmotn. do 50 kg 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 K Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 1,926 Osadenie chodníkového obrubníka betón., do 27 K m 64,200 lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 28 M Obrubník ABO 1/15 dl. 1000mm ks 65, K Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm m 60,500 Tvárnica priekopová a melioračná, doska 30 M obkladová betónová TBM 1-50, rozmer ks 122, x500x100 mm 99 - Presun hmôt HSV 31 K Presun hmôt t 833,571 Strana 16 z 36

17 KRYCÍ LIST 5 - SO 02 Prístrešok JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 17 z 36

18 REKAPITULÁCIA 5 - SO 02 Prístrešok Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Konštrukcie klampiarske Konštrukcie doplnkové kovové Montáž vzduchotechnických zariadení M - Práce a dodávky M 21-B - Bleskozvod 21-M - Elektroinštalácia 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 18 z 36

19 ZADANIE 5 - SO 02 Prístrešok Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 6,760 2 K Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina) 134,064 3 K Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 3,380 4 K Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 9,310 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 5 K do 600 mm zapažených i nezapažených s 4,655 urovnaním dna v hornine 3 6 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 16,070 7 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 134,064 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 8 K ceste z horniny tr.1-4, do 100 na 1 211,760 vzdialenosť do 3000 m 9 K d Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m 111, M Zahlinený štrkopiesok pre zásypy 111, K Uloženie sypaniny na skládky 134, K Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 134, Zakladanie 13 K Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy m2 111, K Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 9, K Debnenie stien základových pásov, zhotoveniedielce m2 74, K Debnenie stien základových pásov, odstráneniedielce m2 74, K Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 6, Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 K Podkladný betón z betónu prostého () tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm 21, K Odkvapový chodník z betónu C 30/37 hr mm 2, K Betónová pancierová podlaha (protišmykový povrch), betón C 30/37, hr. 100 mm 14, K Výstuž podklad. betónu zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 142,740 Výstuž betónovej podlahy zo sietí KARI, 22 K priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 m2 142,740 mm 23 K Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 21,411 Strana 19 z 36

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 K Dilatačne škáry vytvorené v betónovom kryte m 30, K Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm m 15,000 Tvárnica priekopová a melioračná, doska 26 M obkladová betónová TBM 1-50, rozmer ks 30, x500x100 mm 99 - Presun hmôt HSV 27 K Presun hmôt t 292,677 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti 28 K Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 285, M Geotextília polypropylénová 300g/m2 m2 328, K Zhotovenie izolácie, separačná fólia na sucho m2 285, M Oddeľovacia - separačná fólia hr. 0,1mm 2x m2 328,302 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 32 K fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so m2 142,740 zvarením spoju 33 M Izolácia proti ropným produktom - HD PE fólia hr, 1,5mm (zvárané spoje) m2 164, K Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch % výšky do 6 m 16, Konštrukcie klampiarske 35 K Zachytávač snehu z pozink. lakoplast. plechu - K5 m 26, K Hrebenáč s PE utesnením vlny z pozink. lakoplast. plechu - K6 m 13, K Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K2 m 26, K Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K3 ks 2, K Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K4 m 10, K Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 12, Konštrukcie doplnkové kovové D+M oceľové okno 1200x1500mm, výplň 41 K presvetľovací trapézový profil sklolsminátový, ks 3,000 farba mliečná - Z1 D+M oceľové dvere plné 1000x1970mm, výplň 42 K lakoplastovaný plecch, farba sivá, vrátane ks 1,000 zárubne UE 80 - Z2 43 K Lemovanie z lakoplast. plechu, okolo dverí r.š. 100 mm - Z4 m 28, K Lemovanie z lakoplast. plechu, styku steny so strechou r.š. 125 mm - Z5 m 42, K Uzatvárací profil vln trapezu 40mm m 42, K Montáž opláštenia Trapez plechom oceľovú konštrukciu - strecha a steny m M Plech trapézový T-35, hr. 0,63 mm, Lakoplast - m2 strecha a steny K Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2 ks 2, M Vráta oceľové dvojkrídlové 3590x4090 ks 2, K Montáž oceľových nosných konštrukcií - bez väzníkov kg 2 462, M Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - nosné konštrukcie vr. náteru - výroba a dodávka t 2, K Montáž oceľových väzníkov rozponu do 12 m kg 1 823,000 Strana 20 z 36

21 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 53 M Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - väzniky Dodávka vr. náteru t 1, K Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 178, Montáž vzduchotechnických zariadení 55 K Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu m2 ks 4,000 Mriežka s pevnými lamelami hliníková 56 M x220mm so sieťkou a protidažď. žalúziou - ks 4,000 Z3 M - Práce a dodávky M 21-B - Bleskozvod 57 K Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou m M Rúrka ohybná FXP32 m K Výstražná tabuľka ks 3,000 Vystražná tab.: "Počas búrky je zakázané 60 M zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti ks 3,000 3m" 61 K Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 45, M Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 kg 45, K Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 44, M Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm kg 41, K Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm m 16, M Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 kg 10, K Označenie zvodov číselnými štítkami ks 3,000 Štítok orientačný zemniaci, obj. č. 68 M EBL ; bleskozvodný a uzemňovací ks 3,000 materiál 69 K Ocharana proti korózii náterom ks 6, M Gumoasfalt kg 0, K Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 ks 35, M Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 ks 35, M Tesniaci set ks 35, K Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 ks 3, M Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10 ks 3, K Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 6, M Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo ks zinkovaný označenie DJ 4 h 3, M Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d ks 3, K Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ ks 3, M Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 ks 3, K Svorka FeZn spojovacia SS ks M Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ks K Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 3, M Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ks 3, K Svorka FeZn skúšobná SZ ks 3, M Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ks 3, K Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 6, M Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ks 6, K Ochranný uholník FeZn OU ks 3,000 Strana 21 z 36

22 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 90 M Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ks 3, K Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU ks 6,000 Držiak ochranného uholníka univerzálny s 92 M vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie ks 6,000 DOU vr K MD Mimostavenisková doprava % 0, K MV Murárske výpomoci % 6, K PD Presun dodávok % 0, K PM Podružný materiál % 2, K PPV Podiel pridružených výkonov % 6, K HZS-001 Revízie ks 1, M - Elektroinštalácia 99 K Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ , uložená pevne m 45, M Príchytka plastová 5316E ks M Spojka 0216E ks 45, M Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516E KA m 45,000 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 103 K "Kopex", uložená voľne alebo pod m 40 omietkou 104 M Rúrka FXP 32 ks 40 Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 105 K "Kopex", uložená voľne alebo pod m 60 omietkou 106 M Rúrka FXP 40 ks K Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov ks 3,000 Krabica odbočná A8-2,5mm2/660V 108 M ks 3,000 75x75x36,2 - prázdna s viečkom Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 109 K prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane ks 1,000 zapojenia 110 M Prepínač r.1, IP44, zapustený (napr.3558a B) ks 1, K Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 2, M ZS Zásuvková skriňa (1x16A 3P+E+N; 3x16A 2P+E; 1x40/4/003; 1xC16/3; 1xB16/1) ks 2, K Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V m 3x1, M CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m K Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V m 5x M CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 100 Svorkovnice do krabíc, montáž 117 K svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, ks 30 označenie vodiča 118 M Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 ks M Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 ks M Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 ks K MD Mimostavenisková doprava % 7, K MV Murárske výpomoci % 7, K PD Presun dodávok % 7, K PM Podružný materiál % 4, K PPV Podiel pridružených výkonov % 15, K SV B Montáž svietidla B ks 6,000 B - Svietidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva 127 M SV B (napr.:ux-tornado PC2 REF 2x49W FDH ks 6,000 (1.000)) 128 K Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 50 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 129 K bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky m 50 vrstvy 10 cm Strana 22 z 36

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 130 M Drvina vápencová zmes 0-4 (0,104t/m) t 5, K Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m M Fólia červená v m m 50 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 133 K zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine m 50 tr K MV Murárske výpomoci % 6, K PM Podružný materiál % 0, K PPV Podiel pridružených výkonov % 6, K HZS OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy kpl. 1,000 Strana 23 z 36

24 KRYCÍ LIST 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 24 z 36

25 REKAPITULÁCIA 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu PSV - Práce a dodávky PSV Konštrukcie doplnkové kovové M - Práce a dodávky M 21-ELI - Elektroinštalácia 21-BLZ - Bleskozvod 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 25 z 36

26 ZADANIE 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu PSV - Práce a dodávky PSV Konštrukcie doplnkové kovové 1 K Osadenie kontajnera - Unimobunky na miesto - spevnená plocha ks 1,000 2 M KON01 Kontajner - Unimobunka 6058x2438 mm v=2820 ks mm - kompletný - kancelária 1,000 3 K DOP01 Doprava kontajnera ks 1,000 M - Práce a dodávky M 21-ELI - Elektroinštalácia Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 4 K m 10 pevne, vkladacia Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 5 M m 10 HD Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a 6 K ks 2,000 zapojenia vodičov Krabica odbočná A11-7 M ks 2,000 2,5mm2/660V 75x75x35 - prázdna s viečkom Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 8 K ks 15,000 zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 9 K Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 20 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 10 K prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane ks 1,000 zapojenia 11 M Prepínač r.1, IP44, zapustený (napr.3558a B) ks 1, K Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z ks 9, M Zásuvka 2P+E, IP44, nástenná (napr b) ks 9, K Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1, M B25/3 Istič B25/3 6kA ks 1, K Rozvádzač R1 ks 1, M R1 Rozvádzač R1 (podľa výkresu) ks 1, K Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16 m M Káble flexibilné medené H 07 V-K 16,- zelenožlté m K Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 15, M CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 15, K Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m M CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m K Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x4 m 5, M CYKY 4x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 5,000 Strana 26 z 36

27 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Svorkovnice do krabíc, montáž 26 K svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, ks 40 označenie vodiča 27 M Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 ks M Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 ks M Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 ks K MD Mimostavenisková doprava % 5, K MV Murárske výpomoci % 3, K PD Presun dodávok % 5, K PM Podružný materiál % 0, K PPV Podiel pridružených výkonov % 9, K SV A Montáž svietidla A ks 2,000 A - Svietidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva 36 M SV A (napr.:ux-tornado PC2 1x54W FDH (1.000) ks 2,000 alebo ekvivalent) 37 K HZS OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy kpl. 1, BLZ - Bleskozvod 38 K Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou m 6, M Rúrka ohybná FXP32 m 6, K Výstražná tabuľka ks 2,000 Vystražná tab.: "Počas búrky je zakázané 41 M zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti ks 2,000 3m" 42 K Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 12, M Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 kg 5, K Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm m M Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 kg 6, K Označenie zvodov číselnými štítkami ks 2,000 Štítok orientačný zemniaci, obj. č. 47 M EBL ; bleskozvodný a uzemňovací ks 2,000 materiál 48 K Ocharana proti korózii náterom ks 4, M Gumoasfalt kg 0, K Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks M Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet. ks K Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 ks 4, M Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 ks 4, M Tesniaci set ks 4, K Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 ks 1, M Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10 ks 1, K Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ ks 5, M Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 ks 1, M Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ks 4, K Svorka FeZn spojovacia SS ks 3, M Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ks 3, K Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 2, M Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ks 2, K Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2, M Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ks 2, K Ochranný uholník FeZn OU ks 2, M Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ks 2,000 Strana 27 z 36

28 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 68 K Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU ks 4,000 Držiak ochranného uholníka univerzálny s 69 M vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie ks 4,000 DOU vr K Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu ks 1,000 Podstavec k zachytávacej tyči betón 71 M x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, ks 1, mm 72 K MD Mimostavenisková doprava % 0, K MV Murárske výpomoci % 2, K PD Presun dodávok % 0, K PM Podružný materiál % 0, K PPV Podiel pridružených výkonov % 2, K HZS-001 Revízie ks 1,000 Strana 28 z 36

29 KRYCÍ LIST 7 - SO 04 Oplotenie JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 29 z 36

30 REKAPITULÁCIA 7 - SO 04 Oplotenie Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Konštrukcie doplnkové kovové 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 30 z 36

31 ZADANIE 7 - SO 04 Oplotenie Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 1,620 2 K Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 0,810 3 K Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do ,723 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 4 K do 600 mm zapažených i nezapažených s 14,362 urovnaním dna v hornine 3 5 K Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 30,343 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 6 K sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 30,343 nezhutnených 2 - Zakladanie 7 K Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 6,388 8 K Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 22,676 9 K Výstuž základových pásov z ocele t 0, K Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 1, K Výstuž základových pätiek z ocele t 0, Zvislé a kompletné konštrukcie 12 K Murivo nosné z bet debniacích tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm 36,282 Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri 13 K používaní tvárnic betónových a 30,124 škvarocementových 14 K Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic š. 300 mm m 120, M Plotová krycia platňa, priebežná, koncová a pilierová strieška, 400x300x55 mm, hladká ks 308, K Výstuž šalovacích dielcov z ocele B 500 t 1, K Dilatácia základov a podmurovky oplotenia - vytvorenie dilatácie m 15, K Dilatácia základov a podmurovky oplotenia - vyplnenie trvale pružným silikónovým tmelom m 15, Presun hmôt HSV 19 K Presun hmôt pre oplotenie t 89,659 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie proti zemnej vlhkosti kryštalické napr. 20 K m2 30,235 SIKATON, ekvivalent rovnaký alebo lepší Strana 31 z 36

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 21 K % 2,062 výšky do 6 m Konštrukcie doplnkové kovové 22 K Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m m 115,000 Pletivo poplastované pletené štvorhranné 23 M FLUIDEX 524, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, resp. m 116,150 ekvivalent rovnaký alebo lepší 24 K Montáž napínacieho drôtu m 457, M Drôt napínací pozinkovaný d 2,9 mm poplastovaný m 466, M Napinák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom ks 36, M Objímka so skrutkou a maticou d 48 mm ks 12, K Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad ks 2 m 53, M Stĺpik UNIVERS, výška 2,5 m, ressp. ekvivalent rovnaký alebo lepší ks 51, M Stĺpik UNIVERS, výška 3,0 m, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší ks 2, K Osadenie stĺpika oceľového pre bránu výšky nad ks 2 m 4, M Jednostranný stĺpik napr. ESPACE FIX 100x2, mm, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší ks 4, K Osadenie vzpery oceľovej plotovej ks 12, M Vzpera - rúrka pr. 48mm, dl. 2,5 m ks 12,000 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných 35 K na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 ks 1,000 m2 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných 36 K na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 ks 2,000 do 4 m2 37 M Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizinok + polyester ks 1, M Brána dvojkrídlová, šxv 4,0x2,00 m, úprava epoxizinok + polyester ks 1, K Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie % 27,518 Strana 32 z 36

33 KRYCÍ LIST 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 33 z 36

34 REKAPITULÁCIA 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach OST - Ostatné 2) Ostatné náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 34 z 36

35 ZADANIE 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakladanie 1 K Betónovanie základových pätiek, betón prostý 6,000 Betón STN EN C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-2 M ,000 Dmax 8 - S1 z cementu portlandského 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na 3 K hod 6,000 automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 4 K Číslovanie a označenie stožiarov ks 6,000 Samolepka BLESK-B3 + Samolepka uzemnenie 5 M ks 6,000 + Reflexný pásik - strieborný 3M Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 6 K ks 15,000 zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 7 K Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V ks 6,000 8 M Poist.patron PN000 10A gg ks 6,000 9 K Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED ks 6, M sv c Svietidlo LED 60W, 8100lm 6, K Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá ks 6, M Rúrový osvetľovací stožiar so zemným koncom D=60mm, výška=6,0m ks 6, K Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 6, M Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A ks 6, K Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm m M Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 kg K Ocharana proti korózii náterom ks M Gumoasfalt kg 0, K Svorka FeZn spojovacia SS ks M Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ks K Svorka FeZn pripojovacia SP ks 6,000 Svorka pripojovacia pre spojenie kovových 22 M súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie ks 6,000 SP 1 23 K Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V m 3x1, M CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m K Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V m 3x4 200 Strana 35 z 36

36 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 26 M CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m K MD Mimostavenisková doprava % 13, K MV Murárske výpomoci % 35, K PD Presun dodávok % 13, K PM Podružný materiál % 26, K PPV Podiel pridružených výkonov % 48, M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 32 K Výkop jamy pre stožiar do 2 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 6, K Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 60 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 34 K bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky m 60 vrstvy 10 cm 35 M Drvina vápencová zmes 0-4 (0,104t/m) t 6, K Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m M Fólia červená v m m 60 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 38 K zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine m 60 tr K MV Murárske výpomoci % 11, K PM Podružný materiál % 0, K PPV Podiel pridružených výkonov % 11,675 OST - Ostatné 42 K HZS OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy kpl. 1,000 Strana 36 z 36

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina Vyplň údaj Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž.

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, 040 11 ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie -

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 14 - Oporné múry SO 15 - Objekt odpadového hospodárstva SO 16 - Parkovisko a dopravné napojenie SO

Podrobnejšie

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Obec Likavka Projektant Zhotoviteľ BauTop s.r.o. Ing. Straku

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Objednávateľ Obec Jasenov Projektant Ing. Tomáš Venhač

Podrobnejšie

Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny List1 Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektro

Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny List1 Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektro Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektroinštalácia OcÚ Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Sl. Kajňa

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Základy Dažďová

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 STABILIZÁCIA

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R Zemné práce Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,000

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 193u Zberný dvor Veľký Ďur SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: Objednávateľ: Obec Veľký Ďur

Kód: Stavba: 193u Zberný dvor Veľký Ďur SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: Objednávateľ: Obec Veľký Ďur Kód: 193u SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: V. Ďur p.č. 1706/2, 1922/1 Dátum: 2.3.2018 Objednávateľ: Obec Veľký Ďur Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty II/573 v km 3,443 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 284,1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Preložka cesty III/1368 v km 7,519 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo polož produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 3 133,6 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: 801 11 KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: 25. 3. 2019 Objednávateľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc Montážny predpis pre zabudovanie revíznych šácht K- ID600 s PE dnom Nitra, Júl 2009 1 OBSAH 1 Použitie revíznych šácht K-ID600... 3 1.1 Údaje o vhodnosti použitia... 3 1.2 Technický popis... 3 2 Inštalácia

Podrobnejšie

1. Výzva

1. Výzva V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155 Kricí list rozpočtu Stavba: 03-2017 S01 Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: 00623695 Horný Lieskov 155 DIČ: 2020692135 Zod. projektant: 018 21 Dolný Lieskov Ing. Gabriela Gabčová IČO:

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Úprava c. II/562 v km 10,272 Klasifikácia stavby: 2111 Por.č. Klasifikácia produkcie Číslo položky pol produkcie položka podpoložka 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 1 622,8 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných

Podrobnejšie

PLOTY SKALA MOC

PLOTY SKALA MOC PLETIVÁ, OPLOTENIA, REALIZÁCIE MO cenník poskytujeme množstevné zľavy Ceny v EUR platné od 1.9.2011 Obchodná kancelária: PLOTY SKALA Štefánikova 714/52, areál Agrostavu tel.: 00421948377339 90501 Senica

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 Prívod do ČS SO 02 Stavebná časť ČS SO 03 Elektrická NN prípojka

Podrobnejšie

8. Zadanie s poznámkami - na výšku 1

8. Zadanie s poznámkami - na výšku  1 ZADANIE Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bošany. Objekt: Objednávateľ: Obec Bošany Zhotoviteľ: Miesto: Bošany Spracoval: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 122201101 Odkopávka a prekopávka

Podrobnejšie

Katalog Hydro BG 2009-SK.indd

Katalog Hydro BG 2009-SK.indd Betónové odtokové a oceľové žľaby Platí pre rok 2009 Váš úspech je náš cieľ! Stavili sme na betón generáciami odskúšaný materiál Bratislavský kraj severné Slovensko západné a stredné Slovensko stredné

Podrobnejšie

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36 k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36196517 SK2021500228 Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek

Podrobnejšie

Z M L U V A č U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č.

Z M L U V A č U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č. Z M L U V A č. 128291 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene

Podrobnejšie

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh

Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodnéh Obec Nižný Hrabovec Parkoviska v obci Nižný Hrabovec Zmluva o dielo č. 02/10/2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/10/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

KMBT_C364e

KMBT_C364e Krycí list rozpočtu Stavba Zateplenie HZ Miesto: Liskovská cesta 10674/10, 821 06 Bratislava Objekt Hasičská zbrojnica Podunajské.Biskupice ~kazka: Spracoval: Dňa 10.11 Objednávateľ: IČO: 641383 Ks: Mestská

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks:

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní Dátum: 21.07.2016 Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková Objekt Rekonštrukcia sociálnych

Podrobnejšie

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ , I

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ ,   I Adresát: Váš list č. / zo dňa: - / - Naše číslo: Vybavuje: Ing. Ladislav Šimčisko Mobil: 041/4302724 Email: uctaren@staskov.sk VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava 20. 05. 2011 STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS 18001 14001 83104 BRATISLAVA SLOVAKIA IČO: 35683066 DIČ: 2020339211 IČDPH: SK2020339211 Tel.: +421 2 52 444 525 Fax:

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie polo pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 270,8 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

" ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s

 ZMLUVA O DIELO GEN 473/2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok 1 Zmluvné s " ZMLUVA O DIELO GEN 473/207 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 5399 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok Zmluvné strany. Objednávateľ: Názov: Sídlo: Štát: IČO: DIČ: Zastúpený:

Podrobnejšie

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , , 1. Identifik

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , ,   1. Identifik Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty 018 52 Pruské č.39, mobil: 0907747824, 0911747824, E-mail : ondrejbuday@centrum.sk 1. Identifikačné údaje 1.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA Názov stavby: Dopravné

Podrobnejšie

CENNÍK Prevádzka: Továrenská 532, Senica Kontakt: 034/ , , Platný

CENNÍK Prevádzka: Továrenská 532, Senica Kontakt: 034/ , , Platný CENNÍK Prevádzka: Továrenská 532, 905 01 Senica Kontakt: 034/22 88 11, 0903 251 742, 0903 21 458 obchod@unitechgroup.sk www.plastoveploty.sk Platný od 13.03.2019 OBSAH Typ Názov Strana 4-hranné pletivá

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd Stavebná pripravenosť pre tepelné čerpadlo EcoAir 622M REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk 2 OBSAH Požiadavky na

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov

Podrobnejšie

SO-01 Ihrisko Dokumentácia pre stavebné povolenie stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto sta

SO-01 Ihrisko Dokumentácia pre stavebné povolenie stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto sta stupeň stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves miesto stavby parc.č. 507/1, 507/2, k.ú. Uhorská Ves, okr. Liptovský Mikuláš stavebník Obec Uhorská Ves Zast. Vladimír Multáň, starosta obce E 10.

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Cennik2018.xlsx

Cennik2018.xlsx CENNÍK Prevádzka: Továrenská 532, 905 01 Senica Kontakt: 034/622 88 11, 0903 251 742, 0903 216 458 obchod@unitechgroup.sk www.plastoveploty.sk Platný od 23. 4. 2018 OBSAH Typ Názov Strana 4hranné pletivá

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produ pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 4,47 2 00000115

Podrobnejšie

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto:

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Kód: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Babindol Dátum: 3. 10. 2017 KS: Objednávateľ: obec Babindol

Podrobnejšie

Strana 1 Cenník MYPC CENNÍK PLATNOSŤ OD Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Fer

Strana 1 Cenník MYPC CENNÍK PLATNOSŤ OD Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Fer Strana 1 CENNÍK PLATNOSŤ OD 23.4.2018 Peter Jakubec Myjavské plotové centrum Predaj: Horná 1232/6 ( Areál SAM Myjava, bývalý Feromont ) 907 01 Myjava Mob.: +421/0918 806 570 e-mail: peter.jakubec@mypc.sk

Podrobnejšie

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : 113 90110306- Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 116.1.2018 uzatvorenej pod ľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného

Podrobnejšie

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Názov stavby Miesto stavby Investor stavby Objekt ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO Názov časti Miesto IČO Dunajov DIČ Objednávateľ Obec

Podrobnejšie

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500 1990, STN 33 2000-4-41 2019 a STN 33 2000-6 2018. Druh správy:

Podrobnejšie

STREŠNÉ DOPLNKY UNI

STREŠNÉ DOPLNKY UNI STREŠNÉ DOPLNKY UNI OBSAH PARAPETNÉ PLECHY A KRYTKY 4 Parapetné plechy 5 Parapetné krytky POZINKOVÝ PLECH LAMINOVÝ PVC FÓLIOU 6 Štruktúra laminovaného plechu s PVC fóliou 7 Profily a plechy s PVC fóliou

Podrobnejšie

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s aretáciou Powerlock a bezpečnostnou SF drážkou Líniový

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

SLOVNAFT, a.s. Rafinéria a Marketing Skupina MOL TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE - 7. Požiadavky na ochranu pred bleskom a uzemnenie 2.

SLOVNAFT, a.s. Rafinéria a Marketing Skupina MOL TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE - 7. Požiadavky na ochranu pred bleskom a uzemnenie 2. Skupina MOL TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE - 7. Požiadavky na ochranu pred bleskom a uzemnenie 2. Ochrana pred bleskom Rev. 1.00.00 Tento dokument je vlastníctvom Skupiny MOL. Jeho použitie

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Námestie slobody č. 14 971 01 Prievidza Štatutárny orgán:

Podrobnejšie

CENNÍK A PONUKA SORTIMENTU Platný od AUS - PLOTY s.r.o. KOJASPOL s.r.o. Prevádzka: Vážska 261/ Trenčianska Teplá Otváracia doba: P

CENNÍK A PONUKA SORTIMENTU Platný od AUS - PLOTY s.r.o. KOJASPOL s.r.o. Prevádzka: Vážska 261/ Trenčianska Teplá Otváracia doba: P CENNÍK A PONUKA SORTIMENTU Platný od 15.03.2019 AUS - PLOTY s.r.o. KOJASPOL s.r.o. Prevádzka: Vážska 261/13 914 01 Trenčianska Teplá Otváracia doba: Pondelok Piatok od 7:30 do 15:30 hod Kontakt: tel./fax:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sí Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ Názov Sídlo IČO DIČ Bankové spojenie: Číslo účtu: Zastúpený:

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Jedno a dvojstĺpové transformačné stanice - konzoly Vypracovali: Ing. Andrej Dadaj Ing. Peter Michalovič

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.

ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. ZMLUVA O DIELO č. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie