STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE"

Prepis

1 STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE N á v r h n a r o k o v a n i e V Z (predkladaný Predsedníctvom SJF) Článok I. Názov a sídlo Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej len SJF ). 2. Sídlo: Junácka 6, Bratislava 3. SJF je samostatnou, nezávislou právnickou osobou, budovanou na demokratických princípoch s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 4. SJF je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, založeného na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia SJF pôsobiaci na území Slovenskej republiky. 5. SJF je organizátorom a predstaviteľom jazdeckého športu v Slovenskej republike. 6. SJF je zástupcom slovenského jazdeckého športu v Medzinárodnej jazdeckej federácii (ďalej len FEI ) a v Európskej jazdeckej federácii (ďalej len EEF ). 7. SJF je jediným predstaviteľom jazdeckého športu v Slovenskom olympijskom výbore (ďalej len SOV ) a v ostatných športových združeniach pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 8. SJF neorganizuje ani neriadi dostihový šport. Článok II. Ciele SJF 1. Slovenská jazdecká federácia má nasledovné ciele, a to najmä: a) reprezentuje jazdecký šport; b) zabezpečuje a riadi rozvoj jazdeckého športu v oblasti výkonnostného, vrcholového a rekreačného jazdeckého športu, s dôrazom na zabezpečovanie jeho rozvoja v kategórii mládeže; c) zastupuje a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy; d) zastupuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo FEI a EEF; e) zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných športových súťažiach: Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetový pohár, Pohár národov, medzištátne stretnutia a ďalšie; f) riadi a zabezpečuje starostlivosť o športové talenty; g) organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží - Majstrovstiev SR v jednotlivých disciplínach a kategóriách, jazdeckých súťaží národného charakteru a medzinárodných jazdeckých podujatí na území Slovenskej republiky v súlade s pravidlami FEI a národnými pravidlami; h) koordinuje organizovanie športových súťaží na území SR, presadzuje zásady fair play a športovej etiky; i) povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov - činovníkov (tréneri, rozhodcovia, stavitelia, a pod.) a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu, vrátane akreditovaného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vzdelávania podľa predpisov a konvencií FEI alebo iných medzinárodných organizácií; j) plní úlohy v boji proti dopingu v súlade s platnými pravidlami a smernicami; k) prispieva k cieľavedomej výchove a vzdelávaní svojich členov; l) zaoberá sa ďalšími otázkami vo vzťahu k jazdeckému športu a jeho rozvoja na území SR. 2. K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov bude SJF: - 1/13 -

2 a) organizovať a koordinovať jazdecký šport vo všetkých uznaných disciplínach FEI, t.j. v drezúre, skokoch, všestrannej spôsobilosti, voltíži, vytrvalostnom jazdení, reiningu, záprahoch a jazdectve telesne postihnutých športovcov (paravoltíž, paradrezúra); b) vydávať pravidlá, poriadky a ďalšie vnútorné predpisy pre jazdecký šport v súlade s týmito Stanovami a právnym poriadkom SR; c) registrovať členov, jazdcov, činovníkov a športové kone, viesť evidenciu členských subjektov SJF, členov SJF, pretekárov, činovníkov a športových koní, vydávať licencie; d) realizovať výber športovcov, koní a činovníkov do štátnej športovej reprezentácie; e) komunikovať s médiami a propagovať jazdecký šport v médiách; f) zabezpečovať vzdelávacie programy; g) získavať finančné prostriedky na činnosť a rozvoj jazdeckého športu v súlade s 8, ods. 4 Zákona č. 300/2008 Z.z. v platnom znení vrátane jeho neskorších platných zmien a dodatkov; h) spolupracovať so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých náplň zahŕňa záujem o jazdecký šport a chov športových koní; i) riadiť sa platnými pravidlami a predpismi, etickými normami, normami na ochranu zvierat a zákonmi SR. Článok III. Členstvo v SJF 1. Členstvo v SJF je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito Stanovami zo združenia vystúpiť. 2. Členstvo v SJF je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania SJF ako občianskeho združenia. 3. Členstvom v SJF člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám jazdeckého hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto Stanovách a ostatných predpisoch SJF, FEI a EEF, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi. 4. Členom SJF sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami. 5. Členom SJF sa môže stať aj právnická osoba - športový klub, založený úplne alebo z časti za účelom vykonávania jazdeckého športu ako: a) občianske združenie b) obchodná spoločnosť c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia (ďalej len Klub ). Klub sa môže stať členom SJF splnením aspoň 3 z nasledovných podmienok: a) Klub musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného člena Klubu so športovou licenciou SJF; b) Klub musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného činovníka SJF (rozhodca, staviteľ, tréner); c) Klub musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športového koňa v ľubovoľnej disciplíne; d) Klub musí mať právny vzťah k jazdeckému areálu, športovisku, alebo farme určeným na prípravu športovcov a športových koní alebo na usporadúvanie jazdeckých súťaží či jazdeckých podujatí. 6. Každý Člen SJF fyzická osoba musí byť organizovaná v Klube a môže byť organizovaná len v jednom Klube. Za fyzickú osobu organizovanú v Klube vypĺňa prihlášku a podáva žiadosť o licencie Klub. 7. Klub je povinný v lehote 15 dní od vzniku členstva a následne vždy do konca februára príslušného kalendárneho roka v SJF registrovať: a) členov Klubu b) športové kone c) činovníkov - 2/13 -

3 a podať žiadosť o športovú licenciu, licenciu činovníka SJF a licenciu športového koňa za členov Klubu a športové kone, ktorí sú v ňom organizovaní a ktorí majú na licenciu SJF v zmysle pravidiel SJF nárok. Klub je súčasne povinný označiť Oblasť SJF, v ktorej bude registrovaný. Ak označí oblasť mimo svojho sídla, je súčasne povinný odovzdať súhlas oblasti, v ktorej chce byť registrovaný. V prípade, že Klub neoznačí oblasť, v ktorej bude registrovaný, bude automaticky zaregistrovaný v oblasti svojho sídla. 8. Podmienky registrácie ako aj registračné obdobie neupravené v týchto Stanovách sa riadia Registračným poriadkom SJF. 9. Čestným členom SJF môže byť fyzická osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo VZ SJF na základe toho, že sa obzvlášť zaslúžila o rozvoj jazdeckého športu na Slovensku. 10. Členstvo v SJF zaniká: a) vystúpením, a to ku dňu doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo SJF; b) nezaplatením členského príspevku, a to ani 30 dní po lehote určenej na zaplatenie podľa Registračného poriadku SJF; c) vylúčením člena; d) v prípade Klubu právnickej osoby, výmazom predmetu činnosti súvisiaceho s jazdeckým športom z Obchodného registra SR, resp. Živnostenského registra SR; e) zánikom člena. f) úmrtím člena fyzickej osoby 11. O vylúčení člena rozhoduje VZ SJF na návrh Predsedníctva SJF, disciplinárnej komisie alebo kontrolnej komisie SJF. Článok IV. Práva a povinnosti Členov SJF 1. Členovia SJF majú právo najmä: a) podieľať sa spôsobom uvedeným v týchto Stanovách na činnosti SJF; b) uplatňovať svoje návrhy, námety, vyjadrovať stanoviská, upozorňovať na chyby a nedostatky v činnosti SJF; c) byť informovaní o činnosti SJF; d) podieľať sa na aktivitách a akciách uskutočnených SJF a na využívaní finančných a materiálnych prostriedkov SJF v súlade so zákonom a rozhodnutiami príslušných orgánov SJF; e) zúčastňovať sa na VZ SJF v zmysle článku VII. týchto Stanov; f) navrhovať svojich zástupcov do orgánov SJF a do orgánov Oblastí SJF; g) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, pomocných a poradných komisií; h) navrhovať VZ SJF čestného člena. i) zúčastňovať sa systému vzdelávania SJF; j) uplatňovať priamo alebo prostredníctvom Klubu (ktorý je členom SJF) svoje námety, vyjadrovať stanoviská a upozorňovať na chyby a nedostatky v činnosti SJF; k) podieľať sa na aktivitách a akciách uskutočnených SJF a na využívaní finančných a materiálnych prostriedkov SJF v súlade so zákonom a rozhodnutiami príslušných orgánov SJF. l) byť volený do orgánov SJF v zmysle týchto stanov 2. Členovia SJF majú nasledovné povinnosti, a to najmä: a) dodržiavať platné pravidlá jazdeckého hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto Stanovách a ostatných predpisoch SJF, FEI a EEF, dodržiavať Stanovy, uznesenia VZ SJF, Predsedníctva SJF, Rozšíreného predsedníctva SJF, rozhodcovskej, disciplinárnej a kontrolnej komisie SJF, prípadne ďalších orgánov SJF, pokiaľ to vyplýva z vnútorných predpisov SJF vrátane pravidiel jazdeckého športu, vzťahujúcich sa k danej disciplíne a veterinárnych pravidiel; - 3/13 -

4 b) prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci so Stanovami, predpismi a rozhodnutiami SJF, FEI, EEF bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SJF; c) chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SJF a jazdeckého športu; d) správať sa v súlade s etickými a športovými normami, dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu; e) riadne a včas uhradiť členský príspevok a licenčné poplatky určené príslušným orgánom SJF; f) vierohodne viesť evidenciu svojich členov (nevzťahuje sa na individuálneho člena); g) bezodkladne oznamovať SJF zmeny osobných údajov svojich členov, ktoré sú predmetom evidencie registrovaných členov; h) správať sa v súlade s etickými a športovými normami; i) ochraňovať a zveľaďovať majetok SJF; j) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci; k) bezodkladne oznamovať SJF prostredníctvom Klubu zmeny osobných údajov, ktoré sú predmetom evidencie registrovaných členov. Článok V. Symboly SJF 1. Symbolmi SJF sú znak SJF, vlajka SJF a zástava SJF. 2. Vlajka a zástava SJF je biela so znakom SJF umiestneným uprostred. Grafické vyobrazenie vlajky a zástavy SJF tvorí prílohu č. 1 týchto Stanov. 3. Symbolika SJF sa používa na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a materiáloch SJF, propagačných materiáloch SJF. Ďalšie podmienky a spôsob používania symbolov SJF určuje Predsedníctvo SJF. Článok VI. Orgány SJF 1. Orgánmi Slovenskej jazdeckej federácie sú: a) Valné zhromaždenie (ďalej len VZ SJF ); b) Predsedníctvo SJF a Rozšírené Predsedníctvo SJF; c) Predseda SJF; d) Kontrolná komisia SJF (ďalej len KK SJF ); e) Odborné komisie SJF. 2. Orgánmi SJF na oblastnej úrovni sú: a) Valné zhromaždenie oblasti SJF (ďalej len VZ oblasti ); b) Predsedníctvo oblasti SJF; c) Predseda oblasti SJF; d) Kontrolór oblasti SJF. Článok VII. Valné zhromaždenie SJF 1. Najvyšším orgánom SJF je Valné zhromaždenie SJF, ktoré má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia jazdeckého hnutia v SR. VZ SJF môže byť riadne alebo mimoriadne. 2. Riadne VZ SJF zvoláva Predsedníctvo SJF minimálne jedenkrát za dva roky. 3. Mimoriadne VZ SJF je zvolávané Predsedom SJF na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 hlasov členov SJF, ktorí sú riadnymi Členmi SJF ku dňu podania písomnej žiadosti. Mimoriadne VZ SJF je Predseda SJF povinný zvolať do troch mesiacov od podania písomnej - 4/13 -

5 žiadosti podľa tohto bodu. Pokiaľ mimoriadne VZ SJF nebolo zvolané do určenej lehoty Predsedom SJF, je oprávnené ho zvolať Predsedníctvo SJF. 4. VZ SJF je zvolané písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej tridsať dní pred dňom konania VZ SJF. Písomná pozvánka bude odoslaná Členom SJF na adresu uvedenú pri ich registrácii. V pozvánke musí byť uvedené miesto, čas a program rokovania VZ SJF. Súčasne musí byť pozvánka v rovnakom čase zverejnená na oficiálnej webovej stránke SJF. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov Členov SJF, oprávnených hlasovať na VZ SJF. 5. VZ SJF sa skladá zo zástupcov Klubov. 6. Každý Klub, ktorý je riadnym členom SJF, má na VZ SJF počet hlasov rovnajúci sa počtu svojich členov deleno piatimi zaokrúhlené na celé číslo smerom nahor, ktorí sú v Klube organizovaní a súčasne sú držiteľmi športovej licencie alebo licencie činovníka SJF. Klub zastupuje na VZ SJF jeho zástupca (delegát), ktorý sa na VZ SJF preukáže delegačnou listinou, podpísanou štatutárnym zástupcom Klubu, pričom podpis na listine musí byť úradne overený. 7. Každý riadny Člen SJF môže byť na VZ SJF zastúpený splnomocnencom na základe úradne overenej písomnej plnej moci, z ktorej musí byť zrejmý rozsah splnomocnenia. 8. Pokiaľ tieto Stanovy neurčujú inak, do pôsobnosti VZ SJF patrí: a) schvaľovať Stanovy SJF, ich zmeny a doplnenia; b) rozhodovať o vzniku a zániku SJF; c) rozhodovať o zmene názvu SJF; d) rozhodovať o podobe symbolov SJF; e) rozhodovať o vstupe a ukončení členstva SJF vo FEI, v EEF, SOV a v ďalších organizáciách a združeniach; f) rozhodovať o vzniku, názve alebo zániku Oblastí SJF; g) schvaľovať správy Predsedu SJF za uplynulé obdobie; h) schvaľovať správy KK SJF; i) zriaďovať stále odborné komisie Predsedníctva SJF; j) voliť a odvolávať Predsedu SJF; k) voliť a odvolávať predsedu KK SJF l) udeľovať titul čestný člen SJF; m) rozhodovať o zrušení SJF a jej vstupe do likvidácie, vymenúvať, odvolávať likvidátora, určovať výšku jeho odmeny, schvaľovať rozdelenie likvidačného zostatku; n) schvaľovať rokovací a volebný poriadok VZ SJF. 9. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov SJF. 10. VZ SJF je uznášaniaschopné, ak sú na rokovaní zaevidovaní podľa bodu 12 tohto článku Členovia SJF, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. V prípade, že nebude VZ SJF uznášaniaschopné do 45 minút po jeho stanovenom začiatku, uskutoční sa do 15 minút náhradné VZ SJF, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných Členov SJF. Predmetom rokovania náhradného VZ SJF bude nezmenený program rokovania, avšak počas náhradného VZ SJF sa nemôže rozhodovať o zániku SJF. 11. Na prijatie uznesenia na VZ SJF je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých zaevidovaných Členov SJF podľa bodu 12 tohto článku. Na prijatie uznesenia na náhradnom VZ SJF je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov zaevidovaných Členov SJF podľa bodu 12 tohto článku. Ustanovenia o náhradnom valnom zhromaždení platia aj v prípade, že počas konania riadneho alebo mimoriadneho VZ SJF sa stratí uznášaniaschopnosť VZ SJF. 12. Pred konaním každého VZ SJF sa vykoná evidencia prítomných Členov SJF, na ktorej jednotliví delegáti Klubov podpíšu prezenčnú listinu a budú im odovzdané hlasovacie lístky s uvedením počtu hlasov, ktorými jednotliví členovia SJF disponujú. Delegáti Klubov a splnomocnené osoby sú povinné organizátorom VZ SJF odovzdať originály delegačných listín a písomných plných mocí. - 5/13 -

6 13. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Do ich zvolenia vedie valné zhromaždenie Predseda SJF alebo iná, ním poverená osoba. Ak taká osoba nie je prítomná, do zvolenia predsedu valného zhromaždenia môže viesť valné zhromaždenie ktorýkoľvek z členov Predsedníctva SJF alebo Kontrolnej komisie SJF. 14. O valnom zhromaždení vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu, z ktorej musí byť zrejmé najmä: miesto a čas konania VZ SJF, jednotlivé prerokované body, uznesenia prijaté na VZ SJF, celkový počet hlasov, počet hlasov členov SJF, ktorí boli za, proti a ktorí sa zdržali hlasovania, návrhy prednesené na VZ SJF. Zápisnica z VZ SJF musí byť vyhotovená min. v 2 vyhotoveniach a musí byť podpísaná predsedom VZ SJF a overovateľom. Zápisnica musí byť do 15 dní od konania VZ SJF zverejnená na oficiálnej web stránke SJF. Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina. 15. VZ SJF sa riadi Rokovacím a Volebným poriadkom schváleným VZ SJF na návrh Predsedníctva SJF. Článok VIII. Predsedníctvo SJF a Rozšírené Predsedníctvo SJF 1. Predsedníctvo SJF /ďalej P-SJF/je výkonným orgánom SJF, ktorý riadi činnosť SJF v období medzi zasadnutiami VZ SJF. Za svoju činnosť zodpovedá VZ SJF. 2. Funkčné obdobie jednotlivých členov Predsedníctva a členov Rozšíreného Predsedníctva SJF / ďalej RP-SJF/ vzniká dňom ich zvolenia príslušným orgánom SJF. 3. Funkčné obdobie jednotlivých členov P-SJF a RP-SJF zaniká: a) dňom ich odvolania, príp. zvolenia ich nástupcov; b) dňom skončenia platnosti licencie SJF a neobnovením novej podľa čl. III. ods. 11b); c) písomným vzdaním sa funkcie, doručením predsedovi, resp. podpredsedovi SJF; d) smrťou. 4. P-SJF je zložené z Predsedu SJF a predsedov Oblastí SJF 5. RP-SJF je zložené z členov P-SJF a doplnené o predsedov Odborných komisií SJF. Odborné komisie SJF sú nasledovné: rozhodcovská; disciplinárna; drezúrna; skoková; voltížna; všestrannej spôsobilosti; vytrvalostného jazdenia; reiningu; záprahová; 6. P-SJF zvoláva Predseda SJF minimálne päťkrát ročne. Predseda zvolá P-SJF aj na návrh dvoch tretín členov predsedníctva alebo na návrh KK SJF. 7. RP-SJF zvoláva Predseda SJF minimálne jedenkrát ročne. Predseda SJF zvolá RP-SJF aj na návrh piatich členov RP-SJF. 8. P-SJF, resp. RP-SJF je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. P-SJF a RP-SJF prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu SJF, V odôvodnených prípadoch môže P-SJF, resp. RP-SJF prijať uznesenie aj formou elektronickej komunikácie per rollam. V tomto prípade sa prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov P-SJF, resp. RP-SJF. 9. Pokiaľ tieto Stanovy neurčujú inak, patrí do pôsobnosti P-SJF najmä: a) rozhodovať o všetkých otázkach a záležitostiach, ktoré mu delegovalo VZ SJF alebo o záležitostiach, ktoré si nevyhradilo na rozhodovanie VZ SJF, alebo ktoré VZ SJF nevyhradilo na rozhodovanie inému orgánu SJF, resp. rozhodovať o ďalších záležitostiach, ktoré sú uvedené v týchto Stanovách v období medzi VZ SJF; - 6/13 -

7 b) zvolávať VZ SJF, navrhovať jeho program, predkladať VZ SJF návrh uznesení a návrh kandidátov na Predsedu SJF; c) schvaľovať vlastný plán práce a kontrolovať jeho plnenie; d) zriaďovať dočasné odborné komisie a riadiť činnosť stálych a dočasných odborných komisií; e) navrhovať VZ SJF zrušenie členstva v SJF Klubom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa týchto Stanov; f) schvaľovať usporiadanie medzinárodných pretekov na území Slovenskej republiky; g) schvaľovať kandidátov do medzinárodných komisií a kandidátov na medzinárodných rozhodcov; h) schvaľovať a vydávať športový kalendár SJF na príslušný kalendárny rok; i) na návrh príslušných odborných komisií schvaľovať širšiu reprezentáciu, nomináciu športovcov a delegácií na jednotlivé podujatia, na ktoré vysiela reprezentantov (OH, MS, ME, SP, PN všetkých vekových kategórií a disciplín); j) udržiavať a rozvíjať medzinárodné vzťahy; k) schvaľovať delegátov na Kongresy FEI, EEF; l) stanovovať stupeň splnomocnenia jednotlivých členov na jednaniach s inými organizáciami; m) zverejňovať oficiálne informácie a materiály SJF; n) rozhodovať o ekonomickej činnosti SJF v otázkach, ktoré nie sú týmito Stanovami zverené iným orgánom; 10. Do pôsobnosti RP-SJF patria : a) určovať výšku členských príspevkov a poplatkov v SJF; b) schvaľovať ročnú účtovnú závierku SJF c) voliť podpredsedu SJF z členov P-SJF. d) schvaľovať správu o činnosti odborných komisií e) schvaľovať a vydávať pravidlá, vnútorné smernice, vykonávacie predpisy, štatúty komisií, správy SJF, pokyny a informačné materiály a periodiká pre zvýšenie informovanosti svojich členov; f) schvaľovať ročný rozpočet SJF a správu o hospodárení SJF; g) podľa potreby menovať ďalších členov odborných komisií; h) schvaľovať udelenie ocenení a uznaní za zásluhy o rozvoj jazdeckého športu v súlade s vnútorným predpisom SJF; i) zabezpečovať princíp transparentnosti informácií publikovaním informácií prostredníctvom internetovej stránky, ak nerozhodne inak; j) rozhodovať o všetkých presunoch, prevodoch, nadobúdaní a zbavovaní sa hnuteľného majetku v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom SJF; k) rozhodovať o finančných prostriedkoch a majetku nad rámec schváleného rozpočtu bežného roka. l) rozhodovať o zmene sídla SJF. Článok IX. Predseda SJF 1. Predseda SJF (ďalej len Predseda ) je štatutárnym orgánom SJF, ktorý je oprávnený konať v mene SJF. 2. Predseda je najvyšším predstaviteľom SJF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným jazdeckým federáciám. 3. Na zastupovanie SJF môže Predseda splnomocniť v stanovenom rozsahu Podpredsedu SJF a člena Predsedníctva SJF, alebo - so súhlasom Predsedníctva SJF - aj inú osobu. 4. Funkčné obdobie predsedu SJF je dvojročné a začína plynúť dňom zvolenia a končí dňom zvolenia nového predsedu SJF. Predseda má právo byť opätovne zvolený. 5. Predseda SJF: - 7/13 -

8 a) je zodpovedný za vedenie, kontrolu a celkovú činnosť SJF; b) riadi činnosť P-SJF a RP-SJF; c) zvoláva a vedie zasadnutia VZ SJF do zvolenia predsedu VZ SJF; d) zvoláva rokovania P-SJF a RP-SJF a riadi jeho činnosť; e) spravidla zastupuje SJF vo vyšších združeniach a v medzinárodných organizáciách, ktorých je SJF členom; f) v prípade potreby ustanovuje dočasné komisie a pracovné skupiny SJF; g) prostredníctvom Generálneho sekretára a Sekretariátu SJF realizuje rozhodnutia prijaté VZ SJF a Predsedníctvom SJF, h) dohliada na činnosť Generálneho sekretára a Sekretariátu SJF. 6. V čase neprítomnosti, zastupuje Predsedu Podpredseda SJF a plní ním určené úlohy. V prípade, že sa Predseda SJF vzdá funkcie, alebo jeho funkcia zanikne, preberá všetky práva a povinnosti Predsedu (do doby zvolenia nového Predsedu na VZ) Podpredseda SJF. 7. Podpredsedu menuje a odvoláva RP-SJF z členov P-SJF. 8. Predseda a jeden člen P-SJF podpisuje písomnosti za SJF. V čase jeho neprítomnosti, alebo v prípadoch určených Predsedom, podpisuje písomnosti Podpredseda SJF a dvaja členovia P- SJF. 9. Predseda nemôže byť Predsedom odbornej komisie SJF a ani Predsedom oblasti SJF. V prípade, že v čase jeho zvolenia je Predsedom odbornej komisie SJF alebo Predsedom oblasti SJF, je povinný sa v lehote 15 dní vzdať svojich funkcií, v opačnom prípade jeho zvolenie za Predsedu zaniká. Článok X. Odborné komisie SJF 1. Náplň činnosti jednotlivých odborných komisií je upravená v štatúte komisií SJF, resp. Disciplinárnym poriadkom, ktorý schvaľuje a vydáva RP-SJF. Počet členov odborných komisií SJF je maximálne daný počtom oblastí SJF. 2. Úlohou odborných komisií je odborné posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SJF, príprava podkladov na rokovania P-SJF, RP-SJF, VZ SJF a príprava vnútorných smerníc SJF. 3. Členmi každej odbornej komisie SJF sú zvolení zástupcovia Oblastí. Každá oblasť bude mať v príslušnej odbornej komisii po jednom zástupcovi. 4. Členov každej stálej odbornej komisie oblasti SJF volí VZO, a to výlučne z držiteľov príslušných licencií (drezúrna, skoková, voltížna, všestrannej spôsobilosti, vytrvalostného jazdenia, záprahová a reining). Členov rozhodcovskej, disciplinárnej a kontrolnej komisie volia všetci delegáti VZO. Delegáti na VZO pri voľbe členov Odbornej komisie SJF disponujú počtom hlasov rovnajúcim sa počtu členov Klubu s príslušnou licenciou deleno piatimi zaokrúhlené na celé číslo smerom nahor. 5. Pokiaľ delegáti VZO schvália uznesenie o tom, že v danej komisii nebude mať oblasť zastúpenie, komisia bude pracovať v zložení a počte v akom boli členovia zvolení. 6. Na funkčné obdobie, vznik a zánik členstva v odbornej komisii oblasti sa primerane použijú ustanovenia týchto Stanov o Predsedníctve SJF. 7. Odbornú komisiu vedie Predseda komisie, volený členmi komisie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Predseda komisie je súčasne členom RP-SJF. V prípade nemožnosti výkonu funkcie Predsedu komisie, poveria členovia komisie jeho zastupovaním iného člena príslušnej odbornej komisie. Poverený predseda odbornej komisie má právo hlasovať v RP- SJF ako jeho riadny člen. V prípade, že komisia nezvolí Predsedu komisie, nebude mať táto zastúpenie v RP-SJF. 8. V prípade že sa člen Odbornej komisie SJF vzdá svojej funkcie, Predseda komisie požiada Predsedu oblasti SJF, za ktorú bol daný člen zvolený, aby zabezpečil zvolenie chýbajúceho člena komisie. Odborná komisia SJF môže v takomto prípade fungovať naďalej, pokiaľ má viac ako polovicu maximálneho počtu členov podľa ods. 1 tohto článku. - 8/13 -

9 9. Odborná komisia SJF je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odborná komisia SJF prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu odbornej komisie. V odôvodnených prípadoch môže Odborná komisia prijať uznesenie aj formou elektronickej komunikácie per rollam. V tomto prípade sa prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Odbornej komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu odbornej komisie. Článok XI. Sekretariát SJF 1. Sekretariát SJF (ďalej len Sekretariát ) je výkonným administratívnym aparátom SJF, ktorý zabezpečuje administratívnu a ekonomickú agendu, styk s členmi a orgánmi SJF, styk s príslušnými organizáciami a združeniami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a medzinárodný styk. Vytvára a zabezpečuje organizačné podmienky pre činnosť orgánov SJF. Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z uznesení P-SJF a RP-SJF. 2. Sekretariát riadi a za jeho činnosť zodpovedá Generálny sekretár SJF. Zamestnanci sekretariátu sú priamo podriadení Generálnemu sekretárovi SJF. 3. Zloženie Sekretariátu, pracovnú náplň zamestnancov Sekretariátu a kompetencie Sekretariátu schvaľuje Predsedníctvo SJF na návrh Generálneho sekretára SJF a za podmienok uvedených v týchto Stanovách. 4. Generálny sekretár SJF podlieha po pracovno-právnej stránke Predsedovi SJF. Generálny sekretár SJF podpisuje za SJF písomnosti patriace do jeho pôsobnosti, vymedzené Predsedom SJF, týmito Stanovami, prípadne inými vnútornými predpismi. 5. Podmienky činnosti Sekretariátu sú upravené vo vnútorných predpisoch SJF. 6. Generálny sekretár SJF najmä: a) koordinuje vzťahy s Členmi SJF, komisiami a inými orgánmi SJF; b) organizuje prácu a činnosť aparátu SJF pri plnení jeho úloh; c) navrhuje uzavretie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Sekretariátu, pričom príslušné právne úkony je oprávnený vykonať iba štatutárny zástupca; d) pripravuje a organizačne zabezpečuje VZ SJF a zasadnutia P-SJF a RP-SJF v súlade s Rokovacím poriadkom, vrátane zaznamenávania ich priebehu; e) zabezpečuje realizáciu uznesení schválených VZ SJF, P-SJF a RP-SJF v súlade s pokynmi Predsedu SJF; f) zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia VZ SJF, P-SJF a RP-SJF a jeho zverejnenie na oficiálnej webovej stránke SJF; g) kontroluje riadnu správu a vedenie účtov SJF; h) vybavuje korešpondenciu SJF. 7. Funkcia Generálneho sekretára SJF je profesionálna funkcia, platená z prostriedkov SJF na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy. Generálny sekretár SJF je na základe výberového konania prijímaný Predsedom SJF. 8. Generálny sekretár SJF sa zúčastňuje VZ SJF, P-SJF, RP-SJF a v prípade potreby aj na rokovaniach komisií a pracovných skupín s právom predkladať návrhy do programu ich rokovania. 9. Funkcia Generálneho sekretára SJF je nezlučiteľná s akoukoľvek volenou funkciou v rámci štruktúr SJF. Článok XII. Kontrolná komisia SJF 1. Kontrolná komisia SJF /ďalej KK SJF/ je nezávislý kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ SJF. Členmi KK SJF sa stávajú kontrolóri jednotlivých Oblastí SJF. Predsedu - 9/13 -

10 KK SJF volí VZ SJF. Funkčné obdobie KK SJF a Predsedu KK SJF je štvorročné. Člen KK SJF nemôže byť členom Predsedníctva SJF a ani členom Odbornej komisie SJF. 2. KK SJF je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov KK SJF. KK SJF rozhoduje hlasovaním, vydáva rozhodnutia formou uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu KK SJF. V odôvodnených prípadoch môže KK SJF prijať uznesenie aj formou elektronickej komunikácie per rollam. V tomto prípade sa prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov KK SJF. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu KK SJF. 3. Činnosť KK SJF riadi Predseda KK SJF, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SJF. Predseda KK SJF sa zúčastňuje rokovaní Predsedníctva SJF. V prípade, že sa rokovania Predsedníctva SJF nemôže Predseda KK SJF zúčastniť, poverí svojim zastupovaním na Predsedníctve SJF iného člena KK SJF. Predseda KK SJF o tom písomne upovedomí Predsedu SJF. 4. V prípade, že sa Predseda KK SJF vzdá funkcie, alebo jeho funkcia zanikne, zvolia si členovia KK SJF spomedzi seba zastupujúceho predsedu KK SJF, ktorý preberá všetky práva a povinnosti Predsedu KK SJF (do doby zvolenia nového Predsedu KK SJF na VZ). 5. V prípade že sa člen KK SJF (Kontrolór Oblasti SJF) vzdá svojej funkcie, alebo jeho funkcia zanikne, Predseda KK SJF požiada Predsedu oblasti SJF, za ktorú bol daný člen zvolený, aby zabezpečil zvolenie chýbajúceho člena KK SJF (Kontrolóra Oblasti SJF). KK SJF môže v takomto prípade fungovať naďalej, pokiaľ má viac ako polovicu maximálneho počtu členov, t.j. Predseda KK SJF plus počet Oblastí SJF. 6. Kontrolná komisia, najmä: a) dozerá na dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov SJF; b) kontroluje plnenie uznesení VZ SJF, P-SJF, RP-SJF, Odborných komisií SJF a Oblastí SJF; c) kontroluje hospodárenie a finančnú činnosť SJF podľa vypracovaného plánu práce; d) kontroluje hospodárenie Oblastí SJF s finančnými prostriedkami a materiálom, ktoré na ich činnosť poskytla SJF; e) je oprávnená vykonávať v Kluboch kontrolu čerpania pridelených finančných prostriedkov od SJF; f) vyjadruje sa k sťažnostiam a pripomienkam, ktoré sú jej adresované; g) písomne upozorňuje P-SJF, RP-SJF a Predsedu SJF na zistené nedostatky a ten je povinný zabezpečiť nápravu; h) uskutočňuje výklad Stanov. Článok XIII Oblasti SJF 1. Na zabezpečenie rozvoja jazdeckého športu, najmä s dôrazom na výchovu detí a mládeže na miestnej úrovni, sa vytvárajú nasledovné Oblasti SJF: a) Bratislavská oblasť, zahrňujúca VÚC Bratislava b) Západoslovenská oblasť, zahrňujúca VÚC Trnava, VÚC Trenčín, VÚC Nitra c) Stredoslovenská oblasť, zahrňujúca VÚC Banská Bystrica, VÚC Žilina d) Východoslovenská oblasť, zahrňujúca VÚC Prešov, VÚC Košice. 2. Činnosť Oblasti SJF nesmie byť v rozpore so Stanovami SJF. 3. Oblasť SJF je povinná na požiadanie poskytnúť SJF a jej orgánom prehľad o spôsobe hospodárenia s finančnými prostriedkami a materiálom, ktorý SJF poskytla na jej činnosť. 4. Oblasť SJF nemá vlastnú právnu subjektivitu, tvorí organizačnú štruktúru SJF. 5. Oblasť SJF má právo si vytvoriť vlastnú miestnu štruktúru. - 10/13 -

11 Článok XIV. Valné zhromaždenie Oblasti SJF 1. Najvyšším orgánom jednotlivých Oblastí je VZ Oblasti SJF (ďalej len VZO ). VZO je tvorené členmi, ktorí sa do nej zaregistrovali, resp. ak sa nezaregistrovali, ktorí majú sídlo v danej oblasti. 2. Do pôsobnosti VZO patrí: a) voliť a odvolávať Predsedu príslušnej Oblasti SJF; b) voliť a odvolávať Kontrolóra príslušnej Oblasti SJF; c) podľa potreby zvoliť a odvolať ďalších členov Predsedníctva príslušnej Oblasti SJF; d) voliť a odvolávať členov Odborných komisií SJF za príslušnú oblasť; e) navrhovať kandidátov do všetkých ďalších orgánov SJF; f) prerokovať správu o činnosti Oblasti SJF a hospodárení oblasti od posledného VZO. 3. VZO zvoláva Predsedníctvo oblasti SJF jedenkrát za 2 roky. 4. Na zvolávanie, konanie a priebeh VZO sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto stanov o VZ SJF. Článok XV. Predsedníctvo oblasti SJF 1. Predsedníctvo oblasti SJF (ďalej len Predsedníctvo oblasti) riadi činnosť na oblastnej úrovni a zabezpečuje činnosť v oblasti medzi zasadnutiami VZO. Predsedníctvo oblasti tvorí Predseda oblasti, zástupcovia jednotlivých komisií na úrovni Oblasti SJF a ďalší členovia Predsedníctva oblasti zvolení v súlade s čl. XIV., ods. 2c). 2. Funkčné obdobie Predsedu oblasti a členov Predsedníctva oblasti je dvojročné a vznik a zánik ich funkcie sa primerane riadi ustanoveniami týchto Stanov o Predsedovi SJF. 3. Do pôsobnosti Predsedníctva oblasti patrí: a) plniť úlohy a rozhodnutia orgánov SJF a komisií SJF; b) schvaľovať rozpočet Oblasti SJF na príslušný kalendárny rok a vyhodnocovať jeho plnenie; c) zostavovať oblastný športový kalendár; d) zabezpečovať a organizovať Majstrovstvá oblasti a stanovovať športovo-technické podmienky v súlade s pravidlami disciplín, organizovať iné preteky s dôrazom na kategóriu mládeže; e) schvaľovať použitie finančných prostriedkov, s ktorými Oblasť SJF hospodári; f) organizovane presadzovať záujmy a potreby Členov SJF (klubov) z danej oblasti voči samosprávnym orgánom príslušnej oblasti (na úrovni VÚC, miest a obcí); g) v otázkach rozvoja jazdeckého športu organizovane smerovať podnety Predsedníctvu SJF a jeho Odborným komisiám. 4. Na rozhodovanie Predsedníctva oblasti sa primerane vzťahujú ustanovenia o Predsedníctve SJF a Rozšírenom Predsedníctve SJF. Článok XVI. Kontrolór oblasti SJF 1. Kontrolór oblasti SJF (ďalej len Kontrolór oblasti) je nezávislý kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZO. Funkčné obdobie Kontrolóra oblasti je štvorročné a začína plynúť dňom zvolenia na VZO. Funkcia Kontrolóra oblasti zaniká: a) odvolaním z funkcie; b) zvolením ďalšieho kontrolóra oblasti; c) vzdaním sa funkcie; d) smrťou. - 11/13 -

12 2. Kontrolór oblasti sa zúčastňuje každého zasadnutia Predsedníctva oblasti. Kontroluje činnosť a hospodárenie Oblasti SJF, dodržiavanie Stanov a interných smerníc SJF a všeobecne záväzných predpisov a noriem. Podáva správu o činnosti VZO. O zistených nedostatkoch písomne informuje Predsedu oblasti SJF, Predsedu SJF a Predsedu KK SJF. Predseda oblasti je povinný zabezpečiť nápravu zistenej situácie a informovať o nej Predsedu SJF a Predsedu KK SJF. Článok XVII. Hospodárenie SJF 1. Hospodárenie SJF sa riadi podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 2. Návrh rozpočtu každoročne predkladá Predseda SJF a schvaľuje ho Predsedníctvo SJF. 3. V rámci schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom SJF s finančnými prostriedkami disponuje Predseda SJF, Generálny sekretár SJF, prípadne iná osoba poverená Predsedom SJF podľa smernice schválenej Predsedníctvom SJF o hospodárení s majetkom SJF pre daný kalendárny rok. 4. Hospodárenie a účtovníctvo SJF sa riadi smernicou o hospodárení a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 5. Zdroje majetku a príjmov SJF sú predovšetkým: a) členské príspevky; b) licenčné poplatky; c) príspevky od medzinárodných športových zväzov; d) výnosy z pokút za disciplinárne previnenia; e) dary, dedičstvá, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb; f) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty; g) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely; h) výnosy z marketingových aktivít; i) príjmy z predaja vstupeniek; j) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a podujatí; k) iné príjmy. 6. SJF je povinná 50% finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov a licenčných poplatkov Členov SJF registrovaných v SJF poukázať do 30 dní od ich prijatia na bankový účet Oblasti SJF, za ktorú sa registrovali. Článok XVIII. Zánik SJF 1. Zániku SJF predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zániku SJF rozhoduje VZ SJF formou uznesenia, na prijatie ktorého sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých hlasov. O návrhu na zánik SJF musia byť Členovia SJF (kluby) informovaní najneskôr 60 dní pred konaním VZ SJF. 2. K zrušeniu SJF bez likvidácie môže dôjsť zlúčením SJF s iným združením. Pri zlúčení prechádza majetok SJF na združenie, ktoré zlúčením vznikne. 3. K zrušeniu SJF s likvidáciou dochádzať za podmienky, keď majetok SJF neprechádza na právneho nástupcu podľa odseku 2. tohto článku. Na vykonanie likvidácie musí byť vymenovaný likvidátor, ktorého menovanie a výšku odmeny schvaľuje VZ SJF. Uznesenie musí obsahovať aj dátum vstupu SJF do likvidácie. 4. Dňom vstupu SJF do likvidácie likvidátor preberá právomoci Predsedníctva SJF a iných orgánov SJF, týkajúce sa majetku a záväzkov SJF, vrátane Oblastí SJF. Likvidátor SJF má právo vystupovať v mene SJF voči iným právnym subjektom. - 12/13 -

13 5. Dňom vstupu SJF do likvidácie zanikajú všetky oprávnenia štatutárnych orgánov vystupovať a konať v mene SJF. Taktiež zanikajú všetky oprávnenia Predsedov oblastí SJF vystupovať a konať v mene Oblastí SJF. Ostatné právomoci orgánov SJF nie sú vstupom SJF do likvidácie dotknuté. 6. Likvidátor vykoná likvidáciu SJF podľa platných právnych predpisov. Po jej skončení zvolá mimoriadne VZ SJF a oboznámi ho s výsledkami. 7. Likvidačný zostatok bude po skončení likvidácie SJF prevedený na právnickú osobu, ktorá preberie na seba záväzok, že tento majetok bude prevedený v prospech novej národnej jazdeckej federácie, ak by vznikla. Článok XIX. Prechodné ustanovenia 1. Funkčné obdobie členov Predsedníctva SJF, ktoré bolo zvolené podľa predchádzajúcich Stanov, trvá do zvolenia nových členov Predsedníctva SJF podľa týchto Stanov, do tej doby bude mať v P-SJF každá novovzniknutá oblasť svojho zástupcu zvoleného na VZ SJF ktoré prijalo tieto stanovy. 2. Predsedovia oblastí SJF sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti týchto Stanov zvolať VZO za účelom voľby nových členov orgánov Oblastí SJF a členov Odborných komisií SJF. Predsedovia oblastí ktoré sa zlučujú sú povinní zvolať spoločne VZO oblasti. 3. Funkčné obdobie Predsedu SJF, zvoleného podľa predchádzajúcich Stanov, končí zvolením nového Predsedu SJF podľa týchto Stanov. 4. Predsedovia oblastí SJF zvolení podľa predchádzajúcich stanov sú povinní do 30 dní od zvolenia nových členov orgánov oblastí SJF odovzdať, finančné prostriedky a iný majetok oblasti SJF. Článok XX. Záverečné ustanovenia 1. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia VZ SJF. 2. Vzťahy neupravené týmito Stanovami, vnútornými predpismi a smernicami SJF sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 3. Výklad stanov je oprávnená podať Kontrolná komisia SJF. Odvolacím orgánom je RP-SJF. 4. Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov strácajú účinnosť predchádzajúce Stanovy SJF. Stanovy schválené na VZ SJF v Košiciach, dňa /13 -

STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďale

STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďale STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej len SJF ). 2. Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu OBČIANSKE ZDRUŽENIE FONTÁNA PRE ZUZANU Šumavská 36, 821 08 Bratislava 2, IČO: 42358299 STANOVY Úplné znenie 2014-1 - OBSAH Článok I.... 3 Názov a sídlo... 3 Článok II.... 3 Účel a cieľ združenia... 3 Článok

Podrobnejšie

OZ stanovy definit

OZ stanovy definit Detské ARO Košice Stanovy Článok I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je: Detské ARO Košice, ďalej len združenie. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

Stanovy Slovenského zväzu jachtingu STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA POSLANIE A CIELE.

Stanovy Slovenského zväzu jachtingu STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA POSLANIE A CIELE. STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA... 1 2. POSLANIE A CIELE... 1 3. ČLENSTVO PRÁVNICKEJ OSOBY... 2 4. ČLENSTVO FYZICKEJ OSOBY... 2 5. ORGÁNY SZJ...

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskejsamospráve a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

statut

statut ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI GYMNÁZIU, BERNOLÁKOVA 37, ŠURANY V súlade so zákonom SNR č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word _Stanovy AHZ_final.docx

Microsoft Word _Stanovy AHZ_final.docx STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Asociácia horských záchranárov Čl. I. Názov, sídlo 1. Názov občianskeho združenia - Asociácia horských záchranárov. 2. Asociácia horských záchranárov (ďalej aj asociácia )

Podrobnejšie

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

STANOVY

STANOVY STANOVY HOROLEZECKÝ KLUB HK TONGBA Preambula Na základe práva slobodne sa združovať a v zmysle zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov týmto zakladáme dobrovoľný Horolozecký

Podrobnejšie

Microsoft Word - STANOVY total final.doc

Microsoft Word - STANOVY total final.doc STANOVY Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Časť 1. Základné ustanovenia 1 V zmysle 2 odst.1 zákona SNR č.83/90 Zb. o združovaní občanov je Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej

Podrobnejšie

Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodič

Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodič Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodičov pri G Stará Ľubovňa Sídlo združenia je na adrese

Podrobnejšie

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k. - 505- STANOVY Článok 1 Názov združenia: Sídlo združenia:

Podrobnejšie

Microsoft Word - podturen1

Microsoft Word - podturen1 S T A N O V Y POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA PODTUREŇ STANOVY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA PODTUREŇ Členovia Pozemkového spoločenstva Podtureň podľa platnej právnej úpravy v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z. z.

Podrobnejšie

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit - Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou Nižná Myšľa,11.1.2014 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Spoločenstvo

Podrobnejšie

Microsoft Word - stanovy OOCR

Microsoft Word - stanovy OOCR STANOVY OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE (ďalej len stanovy ) v znení schválenom Valným zhromaždením OOCR dňa 24.04.2013 Preambula TURISTICKÝ NOVOHRAD je oblastná

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie)

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie) Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVEJ KOMISIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2. 1. 29 NESLOVANSKÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Navrh na zmenu Zmluvy_PLS_Zavod_

Microsoft Word - Navrh na zmenu Zmluvy_PLS_Zavod_ Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s. Zmluva o pozemkovej spoločnosti schválená na Valnom zhromaždení Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s., konanom v obci Závod dňa 18.1.2014 v zmení

Podrobnejšie

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK Doplnenie výročnej správy Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločnosti k 31. decembru 2012. Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie je

Podrobnejšie

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Obsah Základné ustanovenia Podklady

Podrobnejšie

Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle 5 Zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle 5 Zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle 5 Zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Názov pozemkové spoločenstvo : Pozemkové a urbárske

Podrobnejšie

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c),

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c), Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.10.2003 uznesením č. 155 bod 1c), účinnosť: 27.10.2003 - novelizácia: schválená Mestským

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

S T A N O V Y KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Základné ustanovenia, poslanie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a členstvo v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV článok I Zá

S T A N O V Y KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Základné ustanovenia, poslanie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a členstvo v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV článok I Zá S T A N O V Y KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Základné ustanovenia, poslanie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a členstvo v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV článok I Základné ustanovenia 1. KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK Návrh Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v súlade s 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ROKOVACÍ

Podrobnejšie

Stanovy

Stanovy Stanovy občianskeho združenia DaR Článok I. Názov občianskeho združenia Združenie nesie názov - Združenie pre podporu rodín a detí, v skratke DaR - Deti a Rodina (ďalej len združenie ). Článok II. Sídlo

Podrobnejšie

Prezídium RÚZ

Prezídium RÚZ Stanovy Republikovej únie zamestnávateľov čl. I Názov, sídlo a právne postavenie združenia 1. Názov združenia znie: Republiková únia zamestnávateľov. 2. Sídlom združenia je Digital Park II, Einsteinova

Podrobnejšie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálna techniky Študentská 2, 911 50 T R E N Č Í N ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY

Podrobnejšie

STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, a sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďa

STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, a sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďa STANOVY SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE Článok I. Názov, a sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej aj len ako SJF ). 2. Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štatút Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374217

Podrobnejšie

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) Oprávnená osoba : JUDr.

Podrobnejšie

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu STANOVY SLOVENSKEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORY Slovenská poľovnícka komora sa na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách: Všeobecné ustanovenia 1 Názov a poslanie

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Zakon_91_2010_uz

Zakon_91_2010_uz 91/2010 Z. z. ZÁKON z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu Zmena: 556/2010 Z. z. Zmena: 386/2011 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje

Podrobnejšie

Zm

Zm Prispôsobenie Zmluvy o založení zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Dôvodom zmeny Zmluvy o založení (ďalej len Zmluvy), ktorou bola dňa 13.04.1996 založená Lesná spoločnosť Priekopa,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 07.12.2013 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 415 Z Á K O N z 27. novembra

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.

ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

Podrobnejšie

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Limbová 12 833 03 Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob prijatia návrhu na jeho

Podrobnejšie

Členovia Pozemkového spoločenstva Čierna Hora Margecany, pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov a za účelom pod

Členovia Pozemkového spoločenstva Čierna Hora Margecany, pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov a za účelom pod Členovia Pozemkového spoločenstva Čierna Hora Margecany, pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov a za účelom podrobnej úpravy práv a povinností členov spoločenstva,

Podrobnejšie

S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a

S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (v ďalšom: komora ) je založená

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 24. 3. 2010 Časová verzia predpisu účinná od: 1.12.2011 do: 31.12.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 91 ZÁKON z 3. marca 2010

Podrobnejšie

Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, Bratislava Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF v Bratislave /2018 Prítomní členovia

Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, Bratislava Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF v Bratislave /2018 Prítomní členovia Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SJF v Bratislave 14.6.2018 04/2018 Prítomní členovia P - SJF: Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF Ing. Viktória

Podrobnejšie

om

om VEDÚCI VÝPRAVY PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU VEDÚCI TRÉNER PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU Schválil: Predsedníctvo SLA Podpis štatutárov SLA: Ivan IVANIČ, prezident SLA Dňa: 27.03.2019 Ján

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 24. 3. 2010 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 do: 31.12.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 91 ZÁKON z 3. marca 2010 o podpore

Podrobnejšie

Untitled

Untitled Štatút reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 20 ods. 3 Stanov SFZ schválil tento Štatút reprezentanta Slovenskej republiky: Článok 1 Úvodné

Podrobnejšie

Návrh zmluvy Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Návrh zmluvy Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo Zmluva o pozemkovom spoločenstve (ďalej len zmluva ) v zmysle 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len zákon o PS ) (NÁVRH) Čl. I. Úvodné ustanovenia 1. (ďalej len spoločenstvo

Podrobnejšie

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 / 2017 O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO O BČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN OBCE SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo Obce Santovka na

Podrobnejšie

STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým z

STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým z STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým združením občanov, založeným v zmysle 1. ods. 1 a nasl.

Podrobnejšie

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL TITUL BYDLISKO PRED

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \212tat\372t Snemu SAV_schvaleny doc)

(Microsoft Word - \212tat\372t Snemu SAV_schvaleny doc) Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied (v znení Dodatku č.1 schváleného na zasadnutí Snemu SAV dňa 15. decembra 2010) Čl. I Snem akadémie (1) Najvyšším samosprávnym orgánom Slovenskej akadémie vied (ďalej

Podrobnejšie

Rokovaci poriadok AS MTF

Rokovaci poriadok AS MTF ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V TRNAVE Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Rokovací poriadok Akademického senátu

Podrobnejšie

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch schválená na VV SFZ dňa docx

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch schválená na VV SFZ dňa docx SMERNICA o právno-organizačných zmenách v kluboch z 5. novembra 2013 Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. e. a článku 52 písm. a. stanov Slovenského futbalového zväzu

Podrobnejšie

Návrh stanov Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Návrh stanov Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo STANOVY (návrh) prijaté na základe ustanovení 5 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len zákon o PS ) a Čl. XII ods. 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve Urbár Námestovo, pozemkové

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva Paňovce Článok 1 Základné ustanovenie (1) Pasienkové pozemkové spoločenstvo Paňovce (ďalej tiež PPS Paňo

Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva Paňovce Článok 1 Základné ustanovenie (1) Pasienkové pozemkové spoločenstvo Paňovce (ďalej tiež PPS Paňo Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva Paňovce Článok 1 Základné ustanovenie (1) Pasienkové pozemkové spoločenstvo Paňovce (ďalej tiež PPS Paňovce), je spoločenstvom vlastníkov podielov spoločnej

Podrobnejšie

Združenie urbárskej spoločnosti p. s. v Banskom, Banské 320, S T A N O V Y návrh na zmeny Červené zvýraznenie = ruší sa Žlté zvýraznenie = návrh

Združenie urbárskej spoločnosti p. s. v Banskom, Banské 320, S T A N O V Y návrh na zmeny Červené zvýraznenie = ruší sa Žlté zvýraznenie = návrh S T A N O V Y návrh na zmeny Červené zvýraznenie = ruší sa Žlté zvýraznenie = návrh na nové znenie Združenie urbárskej spoločnosti p.s. v Banskom Článok 1 Názov spoločenstva: Združenie urbárskej spoločnosti

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie

Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek Článok 2 Úvodné ustanovenia 2. ČASŤ Poslanie a základné

Podrobnejšie

ŠTATÚT Slovenskej lekárskej komory XVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory podľa 49 ods. 2 písm. d), 55 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.

ŠTATÚT Slovenskej lekárskej komory XVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory podľa 49 ods. 2 písm. d), 55 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. ŠTATÚT Slovenskej lekárskej komory XVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory podľa 49 ods. 2 písm. d), 55 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h v Bratislave, Junácka 6. Verím, že si zariadite svoj

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 24. 3. 2010 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 91 ZÁKON z 3. marca 2010

Podrobnejšie

STANOVY Pozemkového spoločenstva Háj

STANOVY Pozemkového spoločenstva Háj STANOVY Pozemkového spoločenstva Háj Jakubovany Spoločníci pozemkového spoločenstva vychádzajú zo zásady, že ich spoločenstvo zabezpečí racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávanie

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

S M E R N I C A č. 180 GRANTOVÝ SYSTÉM Žilinskej univerzity v Žiline Spracovateľ: oddelenie pre vedu a výskum oddelenie pre vzdelávanie Žilina, január

S M E R N I C A č. 180 GRANTOVÝ SYSTÉM Žilinskej univerzity v Žiline Spracovateľ: oddelenie pre vedu a výskum oddelenie pre vzdelávanie Žilina, január S M E R N I C A č. 180 GRANTOVÝ SYSTÉM Žilinskej univerzity v Žiline Spracovateľ: oddelenie pre vedu a výskum oddelenie pre vzdelávanie Žilina, január 2019 ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Grantový

Podrobnejšie

Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie

Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek Článok 2 Úvodné ustanovenia 2. ČASŤ Poslanie a základné

Podrobnejšie

STANOVY ú\ta s" Sučany AI u ;;;.,.'"is ">ci ločnosť '- L - (tj I absolventov g 'v l~iv Sučanoch '~5 ~/ Sučany, 20. jún /11

STANOVY ú\ta s Sučany AI u ;;;.,.'is >ci ločnosť '- L - (tj I absolventov g 'v l~iv Sučanoch '~5 ~/ Sučany, 20. jún /11 STANOVY ú\ta s" Sučany AI u ;;;.,.'"is ">ci ločnosť '- L - (tj I absolventov g 'v l~iv Sučanoch '~5 ~/ Sučany, 20. jún 2009 1/11 STANOVY Občianskeho združenia Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia Mesta Šaštín-Stráže Mesto Šaštín-Stráže ako samostatný

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu

91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu Strana 698 Zbierka zákonov č. 91/2010 Čiastka 48 91 ZÁKON z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje

Podrobnejšie

Stanovy Mestský bytový podnik s.r.o. - new

Stanovy Mestský bytový podnik s.r.o. - new Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K bodu: Stanovy Mestského bytového podniku Nová

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

ŠTATÚT OBCE PODHORANY Úvodné ustanovenia 1. Štatút obce Podhorany (ďalej len štatút obce ) je súčasťou systému riadenia obce Podhorany (ďalej aj ako o

ŠTATÚT OBCE PODHORANY Úvodné ustanovenia 1. Štatút obce Podhorany (ďalej len štatút obce ) je súčasťou systému riadenia obce Podhorany (ďalej aj ako o ŠTATÚT OBCE PODHORANY Úvodné ustanovenia 1. Štatút obce Podhorany (ďalej len štatút obce ) je súčasťou systému riadenia obce Podhorany (ďalej aj ako obec ). 2. Štatút obce predstavuje základný normatívno-právny

Podrobnejšie

Microsoft Word - STANOVY KUPPS

Microsoft Word - STANOVY KUPPS S T A N O V Y KOMP - URB - PAS pozem. spol. B z e n i c a Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Stanovy KOMP - URB - PAS, pozemkové spoločenstvo Bzenica (ďalej len stanovy) sú spracované v súlade so zákonom 181/95

Podrobnejšie

Ú P L N É Z N E N I E S T A N O V

Ú P L N É   Z N E N I E   S T A N O V Ú P L N É Z N E N I E S T A N O V akciovej spoločnosti zo dňa 26. Júna 2017 Článok 1 Obchodné meno, sídlo spoločnosti a doba trvania spoločnosti 1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: Sereďský mäsový priemysel,

Podrobnejšie

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov tel.: 051/ , mob.0918/ Interná

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov   tel.: 051/ , mob.0918/ Interná Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov http://www.zsgmik.sk/, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465 401, mob.0918/732441 Interná smernica IS 09/2015 o sťažnostiach Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

Vyvesené dňa: 27

Vyvesené dňa: 27 MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Obdržia: Sekretariát primátora Prednosta Právnik Referát podateľne

Podrobnejšie

Z Á S A D Y pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre

Z Á S A D Y pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre Z Á S A D Y pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre Prvá časť ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl. 1 Poslanie komisií 1. Komisie mestského zastupiteľstva sú fakultatívne orgány samosprávy

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: 16.12.2015 Zvesené dňa: Pavol Kuba starosta obce Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

STANOVY občianskeho združenia Rodinné centrum Daisy (podľa Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení n.p.) I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok I. NÁZO

STANOVY občianskeho združenia Rodinné centrum Daisy (podľa Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení n.p.) I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok I. NÁZO STANOVY občianskeho združenia Rodinné centrum Daisy (podľa Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení n.p.) I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok I. NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 1. Názov občianskeho

Podrobnejšie

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa 10.02.2017 VZN 2/2017 schválené dňa: 01.03.2017 uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené dňa: 01.03.2017 Účinnosť VZN dňom: 15.03.2017 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

zákon č. 181_1995.doc

zákon č. 181_1995.doc Zmena: 217/2004 Z.z. Zmena: 549/2004 Z.z. 181/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 27. júna 1995 o pozemkových spoločenstvách Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Podrobnejšie

O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďale

O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďale O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďalej len múzeum ) podľa 9 ods. 3, 4 a 5 a 10 zákona č.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Štatút Monitorovacieho výboru pre OPERAČNÝ PROGR

Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Štatút Monitorovacieho výboru pre OPERAČNÝ PROGR Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Štatút Monitorovacieho výboru pre OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Konsolidované znenie

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK-úplné znenie-uprNicole

ROKOVACÍ PORIADOK-úplné znenie-uprNicole ROKOVACÍ PORIADOK ZASTUPITEĽSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA I. Úvodné ustanovenie Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len zastupiteľstvo ) upravuje spôsob prípravy,

Podrobnejšie

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 (ďalej len RP) stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskom tenisovom zväze (ďalej iba STZ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov. Článok 2 STZ má riadnych,

Podrobnejšie

Informácia o hospodárení SZB v roku Hospodárenie Slovenský zväz biatlonu sa v priebehu roka riadil rozpočtom schváleným Prezídiom SZB a jeho n

Informácia o hospodárení SZB v roku Hospodárenie Slovenský zväz biatlonu sa v priebehu roka riadil rozpočtom schváleným Prezídiom SZB a jeho n Informácia o hospodárení SZB v roku 2015 1. Hospodárenie Slovenský zväz biatlonu sa v priebehu roka riadil rozpočtom schváleným Prezídiom SZB a jeho následnými úpravami. Finančné toky boli realizované

Podrobnejšie