Microsoft Word - Algoritmy a informatika-priesvitky02.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Algoritmy a informatika-priesvitky02.doc"

Prepis

1 3. prednáška Teória množín I množina operácie nad množinami množinová algebra mohutnosť a enumerácia karteziánsky súčin Priesvtika: 1

2 Definícia množiny Koncepcia množiny patrí medzi základné formálne prostriedky matematiky. Umožňuje formulovať prehľadným a jednotným spôsobom všetky oblasti matematiky prostredníctvom elementárnej štruktúry množiny a operáciami nad ňou. Teória množín vznikla koncom 19. storočia hlavne zásluhou nemeckého matematika Georga Cantora ( ). Elementárnym pojmom teórie množín je element, pod ktorým budeme rozumieť nejaký reálny alebo abstraktný objekt, pričom postulujeme, že objekty medzi sebou sú dobre odlíšiteľné. Definícia. Množina je neusporiadaný súbor elementov. Priesvtika: 2

3 Poznámky k definícii: k sa nejaké dva elementy nachádzajú v tej istej množine, potom musia byť od seba odlíšiteľné, v množine sa neopakuje výskyt dvoch rovnakých (neodlíšiteľných) elementov v definícii množiny bol použitý elementárny pojem súbor, ktorý nebudeme bližšie špecifikovať Priesvtika: 3

4 Element a patrí do množiny označíme výrazom a. Tento výraz chápeme ako výrok, ktorý je pravdivý (nepravdivý), ak element a patrí (nepatrí, čo vyjadríme a ) do množiny. a 1 = 0 ( element a patrí do ) ( element a nepatrí do ) a 1 = 0 ( element a nepatrí do ) ( element a patrí do ) Priesvtika: 4

5 Špecifikácia množiny Prvý spôsob špecifikácie množiny je založený na vymenovaní všetkých elementov, ktoré do nej patria = { a,b,...,u} Tento spôsob je vhodný len na špecifikácie množín, ktoré obsahujú konečný počet elementov. = Michal,Jana,Eva Príklad. je množina mojich detí, { } Druhý spôsob špecifikácie množiny využíva predikát P(x), ktorý ak je pravdivý (nepravdivý), potom element x patrí (nepatrí) do množiny = x;p x { ( )} Príklad. Množina obsahujúca párne celé čísla = n;n N P n { ( )} Priesvtika: 5

6 Charakteristické funkcie Druhý spôsob špecifikácie množiny je pretransformovaný na koncepciu charakteristických funkcií. V tomto prístupe predikát P(x) je určený takto P x = µ x = 1 alebo ( ) ( ) ( ) 1 µ ( x) = 0 ( x ) ( x ) Uvažujme univerzum U, nad ktorou sú definované všetky ostatné množiny. Definícia. Množina (vzhľadom k univerzu U) je pomocou charakteristickej funkcie vyjadrená takto = x U ; µ x = 1 { ( ) } Priesvtika: 6

7 Príklad Vyjadrite množinu = (0, 1] pomocou charakteristickej funkcie. Univerzum U je totožné s množinou reálnych čísel R. Charakteristická funkcia ( x ) µ je definovaná takto ( x) ( x ) ( ) 1 pre0< 1 µ = 0 ináč µ () x 1 1 x Priesvtika: 7

8 Operácie nad množinami { ; 1} Definícia. Hovoríme, že množina x ( x) x; ( x) 1 { } = µ = sa rovná množine = µ =, =, vtedy a len vtedy, ak charakteristické funkcie oboch množín sú rovnaké ( ) ( = ) = ( x U) µ ( x) =µ ( x) def lternatívna definícia vzťahu rovnosti medzi množinami a je ( ) ( ) ( = ) = def ( x U) ( x ) ( x ) = ( x U) ( x x ) ( x x ) def Priesvtika: 8

9 { ; 1} Definícia. Hovoríme, že množina x ( x) x; ( x) 1 { } = µ = je podmnožinou množiny = µ =,, vtedy a len vtedy, ak každý element z množiny patrí aj do množiny = x U µ x = 1 µ x = 1 ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) def lternatívna definícia podmnožiny je = x U x x def ( ) ( ) ( ) ( ) V prípade, že, potom formula sa prepíše do tvaru. Hovoríme, že je vlastnou podmnožinou, ak a. Rovnosť medzi množinami. = platí vtedy a len vtedy, ak ( ) ( ) Priesvtika: 9

10 Definícia. Hovoríme, že množina je zjednotenie množín a, vtedy a len vtedy, ak = x; x x = x; µ x = 1 { ( ) ( )} ( ) ( x) max ( x ), ( x) { } { } def µ = µ µ Definícia. Hovoríme, že množina je prienik množín a, vtedy a len vtedy, ak = x; x x = x; µ x = 1 { ( ) ( )} ( ) ( x) min ( x ), ( x) { } { } def µ = µ µ Priesvtika: 10

11 Definícia. Hovoríme, že množina je doplnok množiny (vzhľadom k univerzu U), vtedy a len vtedy, ak = x;x = x; µ x = 1 def { } { } ( ) µ ( ) = µ ( ) 1 x x Definícia. Hovoríme, že množina (alebo \ ) je rozdiel množín (relatívny doplnok množín) a, vtedy a len vtedy, ak = x; x x = x; µ x = 1 def { ( ) ( )} ( ) ( x) min ( x ), 1 ( x) µ = µ µ { } { } Priesvtika: 11

12 Vennove diagramy C D E Priesvtika: 12

13 lgebra teórie množín vlastnosť formula teórie množín komutatívnosť =, = asociatívnosť ( C) = ( ) C, ( C) = ( ) C distributívnosť ( C) ( ) ( C) C = C De Morganove vzťahy =, = idempotentnosť =, = identita U =, = absorpcia =, U = U involúcia =, zákon vylúčenia tretieho = U zákon sporu = rozdiel množín = distributívne zákony pre ( C) = ( ) ( C), ( ) C = ( C) ( C) rozdiel =, ( ) ( ) ( ) Priesvtika: 13

14 Verifikácia korektnosti formuly ( C) = ( ) ( C) ( C) ( C) C C C C ( ) C C C C C Priesvtika: 14

15 Tabuľková metóda pre verifikáciu formúl teórie množín (analógia s výrokovou logikou) C 4 oblasť C C C C C ( ) ( ) ( ) Priesvtika: 15

16 Verifikácia korektnosti De Morganových formúl ( ) = a ( ) = Priesvtika: 16

17 Použitie charakteristických funkcií k dôkazu formúl v teórii množín Dôkaz De Morganovej formuly ( ) = { } { } ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) µ ( ) = 1 µ ( ) 1 µ ( ) µ x = µ x = max µ x, µ x x min x, x Použitím algebraickej identity 1 max{ a,b} = min{ 1 a, 1 b} dokážeme, že formule sú totožné pre ľubovolné charakteristické funkcie, čiže platí x U µ x =µ x ( ) ( ) ( ) ( ) Tým sme dokázali, že množiny ( ) a sa navzájom rovnajú. Priesvtika: 17

18 Dôkaz distributívneho zákona ( C) = ( ) ( C) { C } ( ) { ( ) C( )} ( )( ) ( ) ( ) { } µ x = max µ x, µ x = max µ x,min µ x, µ x C µ = µ µ { } { ( ) ( )} { ( ) C( )} ( ) ( ) min ( x ), C C( x ) { } = min max µ x, µ x,max µ x, µ x Použitím algebraickej identity { { }} = min max{ a,b },max{ a,c} max a,min b,c { } dostaneme, že vyššie uvedené charakteristické funkcie sa rovnajú ( ) ( x U) ( )( x C ) ( ) ( C) µ =µ Tým sme dokázali, že množiny ( C) a ( ) ( C) sa rovnajú Priesvtika: 18

19 Definícia. k množina je konečná (obsahuje konečný počet elementov), potom jej mohutnosť (kardinalita), označená, je počet elementov, ktoré obsahuje. k množina obsahuje nekonečný počet elementov, potom jej mohutnosť je nekonečná, =. Príklad (a) { x;x je celé číslo ohraničené 18 x 17 2} = < <, = 8, (b) { x; x je celé číslo } { ,,,,,...} = =, =, (c) { x;x 2 1alebo2x 2 1} { 1, 11, 2, 1 2} = = = =, = 4, { } (d) = a, { a,b },{ a,b,c}, = 3, (e) = { a, { a },{{ a} }}, = 3. (f) = { ,,,,, }, { 2, 1012,,, } =, = 4. Priesvtika: 19

20 Enumerácia elementov v množinách Jednoduchý príklad. Nech a sú disjunktné množiny ( = ), potom mohutnosť ich zjednotenia je určená súčtom mohutností jednotlivých množín = +... = n 1 2 n Veta. Mohutnosť množiny je určená formulou = + Priesvtika: 20

21 = + + Mohutnosť samotných množín a je určená takto = + = n n n... = n i i j i j k i= 1 i,j= 1 i,j,k= 1 ( 1) n+ 1 ( i< j) ( i< j< k) n Priesvtika: 21

22 Príklad Dokážte formulu indukciou C = + + C C C + C ( ) ( ) C = + C C ( ) ( ) ( ) = + + C C C ( ) ( ) ( ) = + + C + C C = + + C C C + C Priesvtika: 22

23 Dokážte formulu Príklad 1 2 = Dokážte formulu 1 2 = N ( ) ( ) 1 2 = = 1 + N 2 1 U ( ) = N + = N + = N + Priesvtika: 23

24 Upozornenie Pojem množina môže byť zovšeobecnený tak, že elementy množiny môžu byť taktiež množiny. k pristúpime na túto terminológiu, potom je korektný výrok množina, ktorá obsahuje všetky možné množiny Russell poukázala na skutočnosť, že takto formulované výroky sú vnútorne rozporné (pokúste sa rozhodnúť, či táto množina obsahuje samu seba) Russell navrhol prekonať túto vnútornú kontradikčnosť intuitívnej teórie množín tak, že pojem množina sa môže používať len na prvej úrovni, t. j. keď elementami tejto množiny sú elementy, ktoré nemajú svoju štruktúru. Na druhej úrovni používal termín rodina množín, jej elementy sú množiny z prvej úrovni. Na ďalšej tretej úrovni môžeme hovoriť o triede množín, jej elementy sú rodiny množín z predchádzajúcej druhej úrovne. Výrok množina, ktorá obsahuje všetky možné množiny je nekorektný, jeho správna forma je rodina všetkých možných množín. Priesvtika: 24

25 Nech I { 12,,...,n} Rodina množín = je množina indexov, ktorá obsahuje prvých n kladných celých čísel. Predpokladajme, že pre každý index i I má definovanú množinu i, potom rodina množín je definovaná takto { ;i I} {,,..., } = = i 1 2 n Pre rodinu množín môžeme definovať operáciu prieniku a zjednotenie jej množín i I { ( )} =... = x; i x i I i 1 2 n i { ( )} =... = x; i x i 1 2 n i Priesvtika: 25

26 Príklad i = {množina obsahuje binárne reťazce, ktorých dĺžka nie je väčšia ako i} i I i 1 = {0,1} 2 = {0,1,00,01,10,11}... =... = i I 1 2 n 1 =... = i 1 2 n n Priesvtika: 26

27 Potenčná množina Definícia. Množina P() sa nazýva potenčná množina vzhľadom k množine vtedy a len vtedy, ak obsahuje všetky možné podmnožiny množiny P = ; ( ) { } P ( ) a P ( ) Veta. Potenčná množina P() spĺňa tieto vlastnosti ( ) ( ) P( ) P ( ) P( ) P( ) P ( ) P( ) P( ) = P ( ) Priesvtika: 27

28 Príklad = P ( ) = { } = {a} P ( ) = {,a { }} = {a,b} P ( ) = {,a,b,a,b { } { } { }} = {a,b,c} P ( ) =,a,b,c,a,b,b,c,a,c,a,b,c { } { } { } { } { } { } { } { } Poznámka. Pri práci s potenčnými množinami musíme veľmi starostlivo rozlišovať medzi symbolmi a. k a a a P. { } Študujme množinu 12,,{ 1} P, potom { } alebo { } ( ) =, potom potenčná množina P() je ( ) = { } { } { } { } { } { { }} { { }} { { }} { },,,,,,,,,,,, Pripomíname, že elementy 1, {1} {{1}} sú rôzne. Priesvtika: 28

29 Veta. Mohutnosť potenčnej množiny P() je určená jednoduchým vzťahom P ( ) = 2 Nech množina obsahuje n elementov, { a,a,...,a } = 1 2 n, každá podmnožina môže byť určená pomocou binárneho vektora dĺžky n, ak v i-tej polohe tohto vektora je 1 (0), potom a i ( a i ). Každá podmnožina z potenčnej množiny P ( ) je jednoznačne špecifikovaná binárnym vektorom dĺžky n. Pretože celkový počet rôznych binárnych vektorov dĺžky n je 2 n, toto číslo špecifikuje aj P =, kde = n. Tento jednoduchý mohutnosť potenčnej množiny, ( ) 2 n výsledok viedol niektorých autorov k tomu, že potenčnú množinu označili symbolom 2, jej mohutnosť sa rovná 2. Priesvtika: 29

30 Karteziánsky súčin množín V mnohých matematických disciplínách alebo v ich aplikáciách vystupujú usporiadané dvojice elementov. Napríklad, komplexné číslo môže byť charakterizované, ako usporiadaná dvojica reálnych čísel, z = (x,y), kde x (y) je reálna (komplexná) časť. Základná relácia pre usporiadané dvojice je rovnosť: (x,y) = (x,y ), ktorá platí vtedy a len vtedy, ak sú si rovné ich prvé a druhé časti, x = x a y = y. Táto podmienka rovnosti platí aj pre komplexné čísla, ktoré sú si rovné vtedy a len vtedy, ak sa rovnajú ich reálne a imaginárne časti. Definícia. Množina X vtedy a len vtedy, ak Y sa nazýva kartézianský súčin dvoch množín X a Y {( ) } X Y = x,y ;x X ay Y Priesvtika: 30

31 Poznámky V prípade, že X = Y, potom X X X 2 =. k aspoň jedna z množín X alebo Y je prázdna množina, potom aj karteziánsky súčin X Y je prázdny. k množiny X a Y sú obe neprázdne, potom X Y = Y X vtedy a len vtedy, ak X = Y Priesvtika: 31

32 Znázornenie kartézianského súčinu pomocou Vennových diagramov Nech X = { 12, } a Y { a,b,c} =, potom {( 1 ) ( 1 ) { 1 } ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )} X Y =,a,,b,,c,,a,,b,,c reprezentácia tohto súčinu pomocou Vennovho diagramu je znázornená a (1, a) (2, a) Y b (1, b) (2, b) X Y c (1, c) (2, c) X 1 2 Priesvtika: 32

33 Nech X = [ 01, ] a Y [ 11, ] Príklad = sú uzavreté intervaly reálnych čísel, karteziánsky súčin týchto dvoch intervalov poskytuje obdĺžníkovú oblasť reálnych čísel 1 Y X Y -1 X 0 1 Priesvtika: 33

34 Nech { 2 2 X ( x,y );x y 1} súradnicového systému a Y [ 01, ] Príklad = + = je kružnica o polomere 1 so stredom v centre = je jednotková úsečka, karteziánsky súčin týchto dvoch oblastí produkuje povrch valca dĺžky 1 a s polomerom 1 Y 1 0 X Priesvtika: 34

35 Koncepcia usporiadanej dvojice môže byť zovšeobecnená na usporiadanú n-ticu, pomocou karteziánskeho súčinu n množín. (( x 1,x 2,...,xn) = ( x 1,x 2,...,x n) ) i( xi = x i) Definícia. Množina X1 X 2... Xn sa nazýva karteziánsky súčin n množín X 1, X 2,..., X n vtedy a len vtedy, ak X X... X = x,x,...,x ; x X, x X,..., x X {( ) } 1 2 n 1 n n n k všetky množiny z karteziánskeho súčiny sa rovnajú množine X, potom výraz X1 X 2... Xn je zjednodušený na X n. Kartézianský súčin môžeme taktiež vyjadriť symbolicky takto n 1 2 n =X i= 1 X X... X X i Priesvtika: 35

36 Nech = { 12, }, = { a,b} a C {, } Príklad = αβ, potom karteziánsky súčin týchto množín má tvar C = 1,a, α, 1,a, β, 1,b, α, 1,b, β, 2,a, α, 2,a, β, 2,b, α, 2,b, β {( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )} Príklad Nech X1 = X 2 =... = Xn = R, kde R je množina reálnych čísel. Potom R n je množina obsahujúca n-tice reálnych čísel {( 1 2 n) 1 2 n } n R = x,x,...,x ; x,x,...,x R a môže byť interperetovaná ako n-rozmerný lineárny priestor. Priesvtika: 36

37 Veta. Mohutnosť karteziánskeho súčinu X Y dvoch množín X a Y s konečnou mohutnosťou, X = m a Y = n, sa rovná súčinu mohutností jej zložiek X Y = X Y = m n X X... X = X X... X = m m... m 1 2 n 1 2 n `1 2 n Veta. Karteziánsky súčin množiny s prienikom alebo zjednotením dvoch množín X a Y vyhovuje podmienkam distributívnosti ( X Y) = ( X) ( Y) ( X Y) = ( X ) ( Y ) ( X Y) = ( X) ( Y) X Y = X Y ( ) ( ) ( ) Priesvtika: 37

38 Dôkaz vlastnosti ( X Y) = ( X) ( Y) Nech ( a,x) ( X Y), potom a a x ( X Y). Z posledného výrazu vyplýva, že x sa súčasne vyskytuje v X a taktiež aj v Y. Potom ( a,x) X a taktiež aj ( a,x) Y, čiže ( a,x) ( X ) ( Y), čo bolo potrebné dokázať. Nech = { a,b}, X = { x,y} a Y { y,z} =. Príklad ( ) { } { } { } ( ) ({ } { }) {( a,x ),( a,y ),b,x ( ),b,y ( )} {( a,y ),a,z ( ),b,y ( ),b,z ( )} {( a,y ),( b,y) } ( ) { } { } { } = ( a,y ),( b,y) X Y = a,b x,y y,z = a,b y ( ) ( ) { } { } X Y = a,b x,y a,b y,z = = Priesvtika: 38

39 Veta. Pre ľubovolné tri množiny, a X platí implikácia X X ( ) ( ) ( ) ( ) k X je neprázdna množina, potom X X (( ) ( )) ( ) X X X Priesvtika: 39

40 Množina ako dátová štruktúra v informatike V mnohých aplikáciách množinová dátová štruktúra podstatne uľahčuje implementáciu algoritmov, ktoré sú založené na formalizme teórie množín. ko príklad takýchto algoritmov môže slúžiť teória grafov, ktorej jednoduchá a súčasne aj elegantná teória je založená na množinách. Základný prístup k implementácii dátovej štruktúry množiny je jej charakteristická binárna funkcia, ktorá môže byť reprezentovaná binárnym vektorom. Maximálna dĺžka tohto vektora (napr. 2 8 = 256) špecifikuje maximálnu mohutnosť implementovanej množiny. Priesvtika: 40

41 Uvažujme binárne vektory dĺžky 2 3 = 8, ktoré určujú množiny v rámci univerzálnej množiny U={1,2,3,4,5,6,7,8}. inárny vektor ( )špecifikuje množinu ={1,2,5,6}. k binárny vektor obsahuje len nuly, potom množina = ; ak binárny vektor obsahuje len jednotky, potom = U. Priesvtika: 41

42 Operácia zjednotenia množín a, C =, ktoré sú reprezentované binárnymi vektormi µ = ( a 1,a 2,...,an ), µ = ( b 1,b 2,...,bn ) je realizovaná pomocou binárnej operácie disjunkcie µ = ( c 1,c 2,...,cn) = ( a 1,a 2,...,an) ( b 1,b 2,...,bn) kde c = max a,b { } i i i Operácia prieniku množín a, C =, je realizovaná pomocou binárnej operácie konjunkcie µ = ( c 1,c 2,...,cn) = ( a 1,a 2,...,an) ( b 1,b 2,...,bn) kde c = min a,b { } i i i Priesvtika: 42

43 Operácia rozdielu množín a, C =, je realizovaná pomocou binárnej operácie rozdielu µ = ( c 1,c 2,...,cn) = ( a 1,a 2,...,an) ( b 1,b 2,...,bn) kde c = min a, 1 b { } i i i Operácia komplementu množiny, C =, je realizovaná pomocou binárnej operácie komplementu µ = ( ) = ( ) c 1,c 2,...,c n a 1, a 2,..., an Priesvtika: 43

44 Príklad Definujme dva binárne vektory dĺžky 8 (t. j. univerzum U={1,2,3,4,5,6,7,8}) µ =( ) ={1,2,5,6,7,8} µ =( ) ={4,5,8} Zjednotenie je určené pomocou binárnej operácie disjunkcie ( ) ( )=( ) Výsledný vektor špecifikuje množinu C = {1,2,4,5,6,7,8}. Prienik je určený pomocou binárnej operácie konjunkcie ( ) ( )=( ) Výsledný vektor špecifikuje množinu C = {5,7,8}. Priesvtika: 44

45 Rozdiel je určené pomocou binárnej operácie rozdiel ( ) ( )=( ) Výsledný vektor špecifikuje množinu C = {1,2,6,7}. Komplementy a sú vykonané pomocou operácie negácie pre binárne vektory µ = ( )=( ) µ = ( )=( ) Výsledné vektory reprezentujú množiny C = = { 34, } a C { 12367,,,, } = =. Priesvtika: 45

Microsoft Word - Transparencies03.doc

Microsoft Word - Transparencies03.doc 3. prednáška Teória množín II relácie o operácie nad reláciami o rovnosť o usporiadanosť funkcie o zložená funkcia o inverzná funkcia. Verzia: 20. 3. 2006 Priesvitka: 1 Relácie Definícia. Nech X a Y sú

Podrobnejšie

8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1.2 Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru

8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1.2 Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru 8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1. Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru P platí F B = F A, BD = AE, DG = EG F = G. 1.3 Dokážte

Podrobnejšie

Microsoft Word - Argumentation_presentation.doc

Microsoft Word - Argumentation_presentation.doc ARGUMENTÁCIA V. Kvasnička Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU Seminár UI, dňa 21.11.2008 Priesvitka 1 Úvodné poznámky Argumentácia patrí medzi dôležité aspekty ľudskej inteligencie. Integrálnou súčasťou

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zaver.pisomka_januar2010.doc

Microsoft Word - Zaver.pisomka_januar2010.doc Písomná skúška z predmetu lgebra a diskrétna matematika konaná dňa.. 00. príklad. Dokážte metódou vymenovaním prípadov vlastnosť: Tretie mocniny celých čísel sú reprezentované celými číslami ktoré končia

Podrobnejšie

Axióma výberu

Axióma výberu Axióma výberu 29. septembra 2012 Axióma výberu Axióma VIII (Axióma výberu) ( S)[( A S)(A ) ( A S)( B S)(A B A B = ) ( V )( A S)( x)(v A = {x})] Pre každý systém neprázdnych po dvoch disjunktných množín

Podrobnejšie

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh 7 MTEMTICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčného obvodu. Konečný automat je usporiadaná pätica = (X, S, Y, δ, λ,) (7.) kde X je konečná neprázdna

Podrobnejšie

Poznámky k cvičeniu č. 2

Poznámky k cvičeniu č. 2 Formálne jazyky a automaty (1) Zimný semester 2017/18 Zobrazenia, obrazy a inverzné obrazy Poznámky k cvičeniu č. 2 Peter Kostolányi 4. októbra 2017 Nech f : X Y je zobrazenie. Obraz prvku x X pri zobrazení

Podrobnejšie

1

1 ADM a logika 5. prednáška Sémantické tablá priesvitka 1 Úvodné poznámky Cieľom dnešnej prednášky je moderná sémantická metóda verifikácie skutočnosti, či formula je tautológia alebo kontradikcia: Metóda

Podrobnejšie

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú intuitívne jasné a názorné napr. prirodzené čísla, zlomok,

Podrobnejšie

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom 2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom l nazývame dotyčnicou krivky f v bode P. Pre daný bod

Podrobnejšie

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, pričom to je veľmi dôležitá súčasť úlohy. Body sa udeľovali

Podrobnejšie

Microsoft Word - 16.kapitola.doc

Microsoft Word - 16.kapitola.doc 6. kapitola Logická teória diagnózy zložitých systémov 6. Úvodné poznámky tanovenie diagnózy zložitých systémov v medicíne u človeka, veľkých výrobných zariadení, elektronických obvodov, a pod.) patrí

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 009/010 59. ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných reálnych čísel, ktoré sú riešením sústavy rovníc a b c

Podrobnejšie

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d KOMPLEXNÉ ČÍSLA Nájdite výsledok operácie v tvare xyi, kde x, y R 7i (5 i)( i) i( i)( i)( i)( i) ( 7i) (i) abi a bi, a, b R i(i) 5i Nájdite x, y R také, e (x y) i(x y) = i (ix y)(x iy) = i y ix x iy i

Podrobnejšie

Microsoft Word - skripta3b.doc

Microsoft Word - skripta3b.doc 6. Vlastnosti binárnych relácií V tejto časti sa budeme venovať šiestim vlastnostiam binárnych relácií. Najprv si uvedieme ich definíciu. Reláciu R definovanú v množine M nazývame: a ) reflexívnou, ak

Podrobnejšie

9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty 1. Systém lineárnych rovníc Systém

9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty 1. Systém lineárnych rovníc Systém 9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty. Systém lineárnych rovníc Systém lineárnych rovníc, ktorý obsahuje m rovníc o n neznámych

Podrobnejšie

Microsoft Word - Diskusia11.doc

Microsoft Word - Diskusia11.doc Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky MATEMATIKA - 011 sem vlepiť čiarový kód uchádzača Test obsahuje 30 úloh. Na jeho vypracovanie máte 90 minút. Každá úloha spolu

Podrobnejšie

Študent 1. kapitola Maticová algebra I 1.1 Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺp

Študent 1. kapitola Maticová algebra I 1.1 Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺp Študent. kapitola Maticová algebra I. Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺpcov. Jednoduchý príklad dát tohto druhu je tabuľka, ktorá

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Súradnicové sústavy a zobrazenia Súradnicové sústavy v rovine (E 2 ) 1. Karteziánska súradnicová sústava najpoužívanejšia súradnicová sústava; určená začiatkom O, kolmými osami x, y a rovnakými jednotkami

Podrobnejšie

Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006

Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 1. 3. marca 2006 2. 10. marca 2006 c RNDr. Monika Molnárová, PhD. Obsah 1 Aritmetické vektory a matice 4 1.1 Aritmetické vektory........................

Podrobnejšie

1

1 1. CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNEHO SYSTÉMU A. Charakteristika digitálneho systému Digitálny systém je dynamický systém (vo všeobecnosti) so vstupnými, v čase premennými veličinami, výstupnými premennými veličinami

Podrobnejšie

B5.indd

B5.indd Úvod do limitných prechodov Vladimír Janiš ÚVOD DO LIMITNÝCH PRECHODOV Autor: doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. Recenzenti: doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. RNDr. Pavol Krá, PhD. Vydavate : Belianum. Vydavate

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 1.3 Základné označenia................................. 4 2 Množiny a zobrazenia

Podrobnejšie

2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010

2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010 2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010 Obsah 1 Úvod 4 1.1 Predhovor...................................... 4 1.2 Sylaby a literatúra................................. 5 1.2.1 Literatúra..................................

Podrobnejšie

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných Matematika 2 časť: Funkcia viac premenných RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Spojitosť

Podrobnejšie

Klasická metóda CPM

Klasická metóda CPM Operačná analýza 2-02a Klasická metóda CPM Úvod Je daná úloha časového plánovania U s množinou elementárnych činností E a reálnou funkciou c: E R ktorá každej činnosti A E priradí jej dobu trvania c(a).

Podrobnejšie

III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) Matematická analýza IV (ÚMV/MAN2d/10) RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) Matematická analýza IV (ÚMV/MAN2d/10) RNDr. Lenka Halčinová, PhD. III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) (ÚMV/MAN2d/10) lenka.halcinova@upjs.sk 11. apríla 2019 3.3 Derivácia v smere, vzt ah diferenciálu, gradientu a smerovej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Final_test_2008.doc

Microsoft Word - Final_test_2008.doc Záverečná písomka z Matematiky pre kog. vedu konaná dňa 3. 1. 008 Príklad 1. Odpovedzte na otázky z výrokovej logiky: (a Ako je definovaná formula (b Aký je rozdiel medzi tautológiou a splniteľnou formulou

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 1.3 Základné označenia................................. 4 2 Množiny a zobrazenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - 8.cvicenie.doc

Microsoft Word - 8.cvicenie.doc Cvičenie Cvičenie 8.. ko je šecifikovaný argument? Riešenie. rgument je usoriadaná dvojica = ( Φ, ), kde {,,, } Φ = ϕ ϕ ϕ n je teória tvorená množinou formúl, ktorá vyhovuje odmienkam: () Φ (odmienka konzistentnosti),

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné re

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné re SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné reálne čísla a, b, c spĺňajú rovnicu a 4 + b 4 + c 4

Podrobnejšie

Prenosový kanál a jeho kapacita

Prenosový kanál a jeho kapacita Prenosový kanál a jeho kapacita Stanislav Palúch Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 5. mája 2011 Stanislav Palúch, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Prenosový kanál a

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR Nelineárne optimalizačné modely a metódy Téma prednášky č. 5 Prof. Ing. Michal Fendek, CSc. Katedra operačného výskumu a ekonometrie Ekonomická univerzita Dolnozemská 1 852 35 Bratislava Označme ako množinu

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prog_p08.ppt

Microsoft PowerPoint - Prog_p08.ppt Štruktúra záznam Operácie s bitovými údajmi 1. Štruktúra záznam zložený typ štruktúry záznam varianty štruktúr záznam reprezentácia štruktúry záznam použitie štruktúry záznam v jazyku C 2. Operácie s bitovými

Podrobnejšie

Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovsk

Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovsk Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovakia e-mail: marian.trenkler@ku.sk

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 12 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.4 Stacionárne magnetické pole 5.5 Elektromagnetické pole Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

12Prednaska

12Prednaska propozičná logika vs. logika prvého rádu globálna vs. kompozičná vetviaci sa čas vs. lineárny čas časové body vs. časové intervaly diskrétny čas vs. spojitý čas minulosť vs. budúcnosť distribovanosť vs.

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Grupy a podgrupy 4 2

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Grupy a podgrupy 4 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 3 2 Grupy a podgrupy 4 2.1 Základné vlastnosti grúp..............................

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Krivky (čiary) Krivku môžeme definovať: trajektória (dráha) pohybujúceho sa bodu, jednoparametrická sústava bodov charakterizovaná určitou vlastnosťou,... Krivky môžeme deliť z viacerých hľadísk, napr.:

Podrobnejšie

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc Pokročilé programovanie XI Diagonalizácia matíc Peter Markoš Katedra experimentálnej fyziky F2-523 Letný semester 2015/2016 Obsah Fyzikálne príklady: zviazané oscilátory, anizotrópne systémy, kvantová

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

Informačné technológie

Informačné technológie Informačné technológie Piatok 15.11. 2013 Matúš Péči Barbora Zahradníková Soňa Duchovičová Matúš Gramlička Začiatok/Koniec Z K Vstup/Výstup A, B Načítanie vstupných premenných A, B resp. výstup výstupných

Podrobnejšie

Úvodná prednáška z RaL

Úvodná prednáška z RaL Rozvrhovanie a logistika Základné informácie o predmete Logistika a jej ciele Štruktúra činností výrobnej logistiky Základné skupiny úloh výrobnej logistiky Metódy používané na riešenie úloh výrobnej logistiky

Podrobnejšie

Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1

Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1 Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1 Metódy riešenia úloh nelineárneho programovania využívajúce Lagrangeovu funkciu 2 Veta: Bod ˆx je optimálne riešenie úlohy (U3)

Podrobnejšie

Priebeh funkcie

Priebeh funkcie Technická univerzita Košice monika.molnarova@tuke.sk Obsah 1 Monotónnosť funkcie Lokálne extrémy funkcie Globálne (absolútne) extrémy funkcie Konvexnosť a konkávnosť funkcie Monotónnosť funkcie Monotónnosť

Podrobnejšie

1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013

1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013 1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013 Obsah 1 Úvod 4 1.1 Predhovor...................................... 4 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 2 Grupy a podgrupy 5

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

Microsoft Word - veronika.DOC

Microsoft Word - veronika.DOC Telesá od Veroniky Krauskovej z 3. B Teleso uzavretá obmedzená časť priestoru Mnohosten je časť priestoru, ktorá je ohraničená mnohouholníkmi. Uhlopriečky, ktoré patria do niektorej steny sú stenové uhlopriečky,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Generovanie LOGICKÝCH KONJUNKCIÍ doc. Ing. Kristína Machová, PhD. kristina.machova@tuke.sk http://people.tuke.sk/kristina.machova/ OSNOVA: 1. Prehľadávanie priestoru pojmov 2. Reprezentácia a použitie

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Niektoré náhodné procesy majú v praxi veľký význam, pretože sa často vyskytujú, napr.: Poissonov proces proces vzniku a zániku Wienerov proces stacionárne procesy,... Poissonov proces je homogénny Markovov

Podrobnejšie

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p 4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia pre funkcie viacerých premenných je univerzálna metóda,

Podrobnejšie

MO_pred1

MO_pred1 Modelovanie a optimalizácia Ľudmila Jánošíková Katedra dopravných sietí Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita, Žilina Ludmila.Janosikova@fri.uniza.sk 041/5134 220 Modelovanie a optimalizácia

Podrobnejšie

Katalóg cieľových požiadaviek k maturitnej skúške

Katalóg  cieľových požiadaviek  k maturitnej skúške CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MATEMATIKY BRATISLAVA 2019 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 12. júna 2019 pod číslom 2019/2049:2-A1020

Podrobnejšie

Hranoly (11 hodín) September - 17 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 165 hodín/rok Tematický celok Poče

Hranoly (11 hodín) September - 17 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 165 hodín/rok Tematický celok Poče Hranoly ( hodín) September - 7 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 65 hodín/rok Tematický celok Počet hodín 6 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie

Podrobnejšie

História

História Fakulta riadenia a informatiky ŽU Množiny Pojmy zavedené v 8. prednáške N-rozmerné polia Dvojrozmerné polia matica definícia typ[][] premenna inicializácia new typ[pocetriadkov][pocetstlpcov] práca s prvkami

Podrobnejšie

Microsoft Word - FRI”U M 2005 forma B k¾úè.doc

Microsoft Word - FRI”U M 2005 forma B k¾úè.doc Fakulta riadenia a informatik Žilinskej univerzit ( ) ( 6 ) 6 = 3 () 8 (D) 8 m Závislosť hmotnosti m častice od jej rýchlosti v je vjadrená vzťahom m =, kde m je v c pokojová hmotnosť častice, c je rýchlosť

Podrobnejšie

Otázky k štátnej skúške z predmetu didaktika matematiky Prípravy študenta na štátnice - tvorba 14-tich rôznych príprav na vyučovaciu jednotku k temati

Otázky k štátnej skúške z predmetu didaktika matematiky Prípravy študenta na štátnice - tvorba 14-tich rôznych príprav na vyučovaciu jednotku k temati Otázky k štátnej skúške z predmetu didaktika matematiky Prípravy študenta na štátnice - tvorba 14-tich rôznych príprav na vyučovaciu jednotku k tematickým okruhom uvedeným nižšie - vyučovacia jednotka

Podrobnejšie

Tue Oct 3 22:05:51 CEST Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, kto

Tue Oct 3 22:05:51 CEST Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, kto Tue Oct 3 22:05:51 CEST 2006 2. Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, ktoré si postupne rozoberieme: dátové typy príkazy bloky

Podrobnejšie

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice.

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. J. Brndiar, R. Derian, P. Markos 11.6.27 1 Úvod Vodivost a transfér matica DMPK vs. zovšeobecnená DMPK rovnica 2 Numerické riešenie Ciel e Predpríprava

Podrobnejšie

Čísla Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: 2 ( a+ b) ( a b) + 2b ( a+ 2b) 2b = 49 RIEŠENIE ( ) ( ) ( ) 2 a+ b a

Čísla Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: 2 ( a+ b) ( a b) + 2b ( a+ 2b) 2b = 49 RIEŠENIE ( ) ( ) ( ) 2 a+ b a Čísla 9 89. Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: ( a+ b) ( a b) + b ( a+ b) b 9 ( ) ( ) ( ) a+ b a b + b a+ b b 9 ( a b ) + ab + b b 9 a b + ab + b 9 a + ab + b 9 a+ b 9

Podrobnejšie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA PRÁCA 2014 BYSTRÍK KUBALA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 27.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

1

1 ADM a logika. prednáška Logické neuróny a neurónové siete Priesvitka Logické neuróny McCullocha a Pittsa Logické neuróny a neurónové siete boli prvý krát študované v publikácii Warrena McCullocha a Waltera

Podrobnejšie

gis5 prifuk

gis5 prifuk Úrovne implementácie vektorového GIS. Eva Mičietová Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme Email: miciet@fns.uniba.sk

Podrobnejšie

Funkcie viac premenných

Funkcie viac premenných Funkcie viac premenných January 21, 215 Regulárne zobrazenia Nech je zobrazenie X = Φ(T) dané rovnicami: x 1 = ϕ 1 (t 1, t 2,, t n), x 2 = ϕ 2 (t 1, t 2,, t n), x n = ϕ n(t 1, t 2,, t n), a ak majú funkcie

Podrobnejšie

ŠkVP_MAT

ŠkVP_MAT Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, 083 01 Sabinov MATEMATIKA Učebné osnovy 3. september 2018 Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA NA KONCI ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA A

Podrobnejšie

Paralelné algoritmy, cast c. 2

Paralelné algoritmy, cast c. 2 Paralelné algoritmy, čast č. 2 František Mráz Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK, Praha Paralelné algoritmy, 2009/2010 František Mráz (KSVI MFF UK) Paralelné algoritmy, čast č. 2 Paralelné algoritmy,

Podrobnejšie

Kolmogorovská zložitost

Kolmogorovská zložitost Kolmogorovská zložitosť 5.12.2013 (2013/14) KZ 5.12.2013 1 / 16 Kt zložitosť age(x) = min p{2 l(p) t : U(p) = x v priebehu t krokov} Def. (Kt zložitosť) UTS monotonne skenuje začiatok p kým vypíše x, t(p,

Podrobnejšie

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu   v limite, ked sú velké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké zaujímavé, ale len pre matematikov... NIE! o tom, ako

Podrobnejšie

Paralelné algoritmy, cast c. 3

Paralelné algoritmy, cast c. 3 Paralelné algoritmy, čast č. 3 František Mráz Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK, Praha Paralelné algoritmy, 2009/2010 František Mráz (KSVI MFF UK) Paralelné algoritmy, čast č. 3 Paralelné algoritmy,

Podrobnejšie

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta,

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, 1969. pp. 110 116. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403692

Podrobnejšie

O babirusách

O babirusách VAN HIELE: ROZVOJ GEOMETRICKÉHO MYSLENIA VYRIEŠTE ÚLOHU Máme danú priamku e. Ktoré body ležia vo vzdialenosti 5cm od tejto priamky? Zoraďte žiacke riešenia v dokumente VanHiele_riesenia.pdf podľa úrovne

Podrobnejšie

BRKOS

BRKOS Pomocný text Výroková logika autor: Viki Logika je nástroj, ktorý nám umoº uje matematicky uvaºova o veciach okolo nás. Dovo uje nám formalizova tvrdenia, ktoré chceme dokáza a zárove formalizova samotný

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SLIDES_02DTD.ppt

Microsoft PowerPoint - SLIDES_02DTD.ppt Validácia dokumentov Document Type Definition základné pojmy základné bloky dokumentu z pohadu deklarácia elementov deklarácia atribútov Validácia overenie platnosti dokumentu voi (nejako zapísaným) pravidlám

Podrobnejšie

s sol

s sol 22/1/2009 Úvod do databáz, skúškový test, max 25 bodov, 90 min Riešenia tohto testu sú písané pedagogicky, preto sú relatívne dlhé. (Samozrejme, pri riešení úloh nebolo treba zachádzať až do takých detailov...)

Podrobnejšie

FYZIKA I Rámcove otázky 1998

FYZIKA I Rámcove otázky 1998 Otázky k teoretickej skúške z predmetu Fyzika, ZS 2014/2015 Rámcové otázky: 1. Odvodiť vzťahy pre dráhu, rýchlosť a zrýchlenie pohybu hmotného bodu po priamke,(rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb).

Podrobnejšie

s sol

s sol 15/1/2009 Úvod do databáz, skúškový test, max 25 bodov, 90 min 0. Súhlasím so zverejnením výsledku môjho testu vo forme [Meno, Výsledok] na webstránke prednášky. ÁNO (1), NIE (0). ÁNO 1. Daná je databáza:

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Architekt informačných systémov Kód kvalifikácie U2511002-01348 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2511002 / IT architekt, projektant SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 A Pomocou Charpitovej metódy vyriešte rovnicu. x u x + y u y = u u x y u 2 = xy u u x y 3. u 2 y = u y u 4. u 2 x = u x u u x = B.

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 11 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.2 Elektrostatické pole 5.3 Jednosmerný elektrický prúd Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas 2018-1-SK01-KA203-046318 O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža iba názory autorov a Európska

Podrobnejšie

Microsoft Word - mnohouholnik.doc

Microsoft Word - mnohouholnik.doc Výpočet obsahu mnohouholníka Mnohouholník je daný súradnicami svojich vrcholov: A1[x1, y1], A2[x2, y2],..., An[xn, yn]. Aby sme sa vyhli komplikáciám, obmedzíme sa na prípad konvexného mnohouholníka. Súradnice

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ako vytvárať spätnú väzbu v interaktívnom matematickom učebnom prostredí Stanislav Lukáč, Jozef Sekerák Implementácia spätnej väzby Vysvetlenie riešenia problému, podnety pre konkrétne akcie vedúce k riešeniu

Podrobnejšie

NÁVRH UČEBNÝCH OSNOV PRE 1

NÁVRH  UČEBNÝCH  OSNOV  PRE  1 PROGRAMOVANIE UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Charakteristika voliteľného učebného predmetu Programovanie Programovanie rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúcich povinného predmetu Informatika. Kompetencie

Podrobnejšie

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. stefan.pesko@fri.uniza.sk Katedra matematických metód, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v

Podrobnejšie

8

8 8. Funkcie pre prácu s údajmi 8.1. Základné funkcie pre prácu s údajmi MATLAB umožňuje aj štatistické spracovanie údajov. Jednotlivé prvky sú zadávané ako matica (vektor). V prípade matice sa operácie

Podrobnejšie

Diplomová práca

Diplomová práca UNIVERZIT KOMENSKÉHO V BRTISLVE Fakulta matematiky, fyziky a informatiky plikácie fuzzy logiky v štúdiu finančných trhov Diplomová práca Bc. Michal Palacka Bratislava 2012 UNIVERZIT KOMENSKÉHO V BRTISLVE

Podrobnejšie

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Niektoré metrické vlastnosti čiastočných náhodných booleovských funkcií Di

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Niektoré metrické vlastnosti čiastočných náhodných booleovských funkcií Di Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Niektoré metrické vlastnosti čiastočných náhodných booleovských funkcií Diplomová práca 2013 Bc. Jakub Husár iii Katedra Informatiky

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh IMO 1. Určte všetky funkcie f: R R také, že rovnosť f ( x y

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh IMO 1. Určte všetky funkcie f: R R také, že rovnosť f ( x y SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/2010 59. ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh IMO 1. Určte všetky funkcie f: R R také, že rovnosť f ( x y ) = f(x) f(y) platí pre všetky x, y R. (Symbol z označuje

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 SÚSTAVA TRANSF. VZŤAHY Plošné, objemové element Polárna Clindrická rcos rsin rcos r sin z z ds rddr dv rddrdz rcossin Sférická r sin sin dv r sin drd d z rcos Viacrozmerné integrál vo fzike Výpočet poloh

Podrobnejšie

M59dkZ9ri10

M59dkZ9ri10 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Komentáre a riešenia úloh domáceho kola pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií Kategória Z9 59 ročník Školský rok 2009/2010 KATEGÓRIA Z9 Z9 I 1 Dostal

Podrobnejšie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TR

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TR UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TRIEDY SNARKOV Peter Gazdík DIPLOMOVÁ PRÁCA Vedúci diplomovej

Podrobnejšie