EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských"

Prepis

1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských štátov na výročnú správu dvora audítorov za rok 2016 {SWD(2018) 61 final} SK SK

2 OBSAH 1 Úvod Hlavné body správy EDA za rok Zhrnutie odpovedí členských štátov Súlad s pravidlami a nariadeniami Výkonnosť rozpočtu EÚ Následné opatrenia na základe odporúčaní EDA Záver

3 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU ODPOVEDE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA VÝROČNÚ SPRÁVU DVORA AUDÍTOROV ZA ROK ÚVOD Keď Európsky dvor audítorov (ďalej len EDA ) uverejnil 28. septembra 2017 výročnú správu za rozpočtový rok , Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách 2 bezodkladne informovala členské štáty o podrobnostiach správy týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami, za ktoré sú zodpovedné. Členské štáty boli tiež vyzvané, aby vyplnili dotazník zameraný na tri hlavné témy: 1. súlad s pravidlami a nariadeniami; 2. vykazovanie výkonnosti; 3. následné opatrenia na základe odporúčaní EDA. V tejto správe sa uvádza zhrnutie odpovedí členských štátov. Sprevádza ju pracovný dokument útvarov Komisie (SWD), v ktorom sú podrobnejšie uvedené odpovede členských štátov. 2 HLAVNÉ BODY SPRÁVY EDA ZA ROK 2016 EDA po prvýkrát od roku 1994 vydal výrok s výhradou (skôr ako záporný výrok k riadnosti príslušných operácií v účtovnej závierke za rok Je vyjadrením významného zlepšenia v hospodárení s financiami EÚ. Významná časť výdavkov v roku 2016, ktoré EDA skontroloval, nebola ovplyvnená významnou chybovosťou a za posledné tri roky sa udržateľne zlepšila odhadovaná chybovosť platieb z rozpočtu EÚ: zo 4,4 % v roku 2014 na 3,8 % v roku 2015 a 3,1 % v roku Aj keď okrem okruhov 5 (Administratíva) a 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca (VFR) boli výdavky za všetky ostatné okruhy ešte ovplyvnené významnou chybovosťou, chybovosť v týchto všetkých okruhoch v roku 2016 vykazuje pokles v porovnaní s výsledkami z roku Najväčší podiel na celkovej chybovosti má stále okruh Súdržnosť, po ktorom nasledujú okruhy Prírodné zdroje, Konkurencieschopnosť a Globálna Európa. Podiely okruhov VFR na celkovej odhadovanej chybovosti za rok 2016 znázorňuje obrázok 1. Finančné prostriedky v okruhoch súdržnosti a poľnohospodárstva sa realizujú najmä v režime zdieľaného hospodárenia, a preto sú predmetom otázok určených členským štátom Článok 162 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/

4 Obrázok 1 Podiely okruhov VFR na celkovej odhadovanej chybovosti v roku 2016 Súdržnosť Prírodné zdroje Konkurencieschopnosť Globálna Európa Administratíva Bezpečnosť a občianstvo Iné 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Zdroj: Výročná správa EDA za rok 2016 Výsledky auditu EDA za rok 2016 tiež potvrdzujú, že účtovná závierka nebola ovplyvnená významným nesprávnym vykázaním účtov, a preto EDA vydal bezchybný výrok k spoľahlivosti účtovnej závierky, aké vydáva od roku V správe EDA boli určené aj dva druhy výdavkových programov programy založené na nárokoch a systémy založené na preplácaní nákladov s rozdielnymi modelmi rizík. Medzi zistenými chybami v roku 2016 podľa správy prevládali chyby oprávnenosti v systémoch založených na preplácaní nákladov. Chybami v tejto kategórii boli väčšinou neoprávnené náklady v žiadostiach o preplatenie nákladov a neoprávnené projekty, činnosti a neoprávnení príjemcovia. Pri programoch založených na nárokoch bola najobvyklejším typom chyby farmármi nesprávne uvedená veľkosť plochy. EDA zároveň zistil, že oprávnené plochy boli vymedzené presnejšie než v predchádzajúcich rokoch. Výsledkom bol dôležitý pokrok v roku 2016, keďže EDA nezistil významné chyby vo výdavkoch založených na nárokoch v súvislosti s priamou podporou pre poľnohospodárov. Na obrázku 2 sú znázornené podiely jednotlivých typov chýb uplatňovaných Európskym dvorom audítorov na celkovej odhadovanej chybovosti. Pokiaľ ide o výkonnosť, EDA zistil, že Komisia produkuje obrovské množstvo informácií v porovnaní s členskými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami. Komisia prijala odporúčanie poskytovať viac informácií o zdrojoch a kvalite údajov, keď sú k dispozícii. 3

5 Obrázok 2 Podiely jednotlivých typov chýb na celkovej odhadovanej chybovosti v roku 2016 Zdroj: Výročná správa EDA za rok ZHRNUTIE ODPOVEDÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 3.1 Súlad s pravidlami a nariadeniami EDA vo výročnej správe za rok 2016 (na základe svojich auditov) identifikuje hlavné typy chýb v dvoch hlavných výdavkových oblastiach zdieľaného hospodárenia v EÚ (v spoločnej poľnohospodárskej politike a v politike hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti). Účelom otázok bolo posúdiť, či členské štáty súhlasia so záverom EDA týkajúcim sa typov chýb a ich relatívnej dôležitosti v týchto výdavkových oblastiach a v akom rozsahu prijali opatrenia na zabránenie vzniku takýchto chýb. Veľká väčšina približne tri štvrtiny členských štátov vo svojich odpovediach súhlasila s najbežnejšími kategóriami chýb, ktoré EDA identifikoval v oboch oblastiach politiky. Väčšinou tiež potvrdili relatívnu dôležitosť typov chýb identifikovaných EDA; nižší podiel súhlasu pozorovaný v oblasti súdržnosti (56 %) oproti rozvoju vidieka (67 %) možno v tejto súvislosti vysvetliť o niečo odlišnejšími typológiami chýb typickými pre oblasť súdržnosti. Na obrázku 3 sú podrobne zobrazené odpovede členských štátov. 4

6 Obrázok 3 Názory členských štátov na záver EDA o najbežnejších typoch chýb Súhlasíte s tým, že toto sú najbežnejšie typy chýb? Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť Rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybárstvo 3% 4% 4% 11% 11% 4% 11% 78% 74% Áno Nie pri ESF* Nie Nie pri EFRV* Áno Nie Žiadna odpoveď Väčšinou áno Žiadna odpoveď Súhlasíte s relatívnou dôležitosťou týchto typov chýb? Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť Rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybárstvo 7% 4% 11% 33% 56% 22% 67% Áno Nie pri EFRV* Nie Žiadna odpoveď Áno Nie Žiadna odpoveď * Niektoré členské štáty uviedli samostatné odpovede so zreteľom na EFRR a ESF. Niektoré členské štáty uviedli aj ďalšie typy chýb, s ktorými sa často stretávajú v týchto oblastiach politiky. Estónsko v súvislosti so súdržnosťou zdôraznilo, že čoraz závažnejší finančný dosah majú nezrovnalosti vo vzťahu so štátnou pomocou, kým Fínsko uviedlo prekračovanie nákladov. Maďarsko vymenovalo ďalšie tri kategórie, a to nepredloženie dôkazu o súlade s trhovou cenou, dvojité financovanie projektov a porušovanie zásad riadneho finančného hospodárenia. V súvislosti s rozvojom vidieka Rakúsko zdôraznilo riziko nedodržania podmienok upravujúcich pomoc a viacročné záväzky. 5

7 Čo sa týka relatívnej dôležitosti kategórií chýb, viaceré členské štáty (napr. Bulharsko, Česká republika, Estónsko a Írsko) uviedli, že porušovanie pravidiel verejného obstarávania je naďalej najdôležitejším typom nedostatku. Niekoľko členských štátov predložilo aj podrobné opisy opatrení zavedených na predchádzanie týmto chybám. V opisoch sa uvádzalo, že sa vykonávajú kontroly a zavedené sú aj kontroly na úrovni riadiacich orgánov a certifikačných orgánov v súlade s príslušnými odvetvovými právnymi predpismi, ktoré upravujú používanie nástrojov. V odpovediach sa často uvádza, že riadiace orgány vypracovali príručky obsahujúce pravidlá, ktorými sa systémy vnútornej kontroly riadia pri vykonávaní a riadení operačných programov, ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Orgány auditu prijali stratégie, ktoré sú zamerané na kontroly operácií na mieste a systémové audity na zisťovanie chýb v riadení operácií vykonávaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Viaceré členské štáty poukazovali na zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa schém pomoci a na využívanie možností zjednodušeného vykazovania nákladov ako prostriedkov na riešenie častého výskytu chýb. Takmer všetci respondenti zdôrazňovali užitočnosť organizovania odbornej prípravy pre sprostredkovateľské orgány a príjemcov v čase vyhlasovania výzvy s cieľom zvýšiť informovanosť o právnych požiadavkách. Riadiace orgány v Španielsku pred pridelením úloh sprostredkovateľským orgánom posudzujú ich schopnosti. Veľa opatrení, ktorých cieľom je znižovanie chybovosti vo verejnom obstarávaní, bolo uvedených v oblasti politiky súdržnosti. Chorvátsko, Francúzsko a Slovensko uviedli, že zriadili internetové sieťové platformy pre odborníkov na účely diskusie o problémoch a pre príjemcov na účely zabezpečenia jednoduchého prístupu k informáciám. Vnútroštátne orgány v Chorvátsku, Lotyšsku a na Slovensku uverejnili prehľady najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v postupoch verejného obstarávania. V Litve vytvorili úrad pre verejné obstarávanie, ktorý je zodpovedný za uskutočňovanie politiky verejného obstarávania a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o verejnom obstarávaní, ako aj za prevenciu, poradenstvo v záležitostiach verejného obstarávania a za správu ústredného informačného systému verejného obstarávania. Poľsko a Lotyšsko zaviedli v oblasti poľnohospodárstva elektronický systém podávania žiadostí, ktorý žiadateľom uľahčuje uvádzanie správnych údajov o ploche pozemku. Švédsko spolu s opisom podobných postupov, ktorých súčasťou sú aj automatizované kontroly, uviedlo, že tento prístup priniesol podstatné zníženie počtu chýb oproti ručnému spracovaniu. Viacerí respondenti (napr. Cyprus, Česká republika a Grécko) uviedli užitočnosť krížového odkazu medzi počítačovými údajmi z rôznych (vnútornými a vonkajšími) zdrojov. Malta udržiava a pravidelne kontroluje register rizík. Írsko v rámci pragmatického prístupu pripomína účastníkom schémy pomoci príslušné termíny prostredníctvom správ SMS. Ako kľúčový prvok v systémoch riadenia a kontroly bola označená aj koordinácia na ústrednej úrovni. Vo Francúzsku (...) riadiace orgány a certifikačné orgány majú k dispozícii koordinačné orgány, ktoré odpovedajú na akékoľvek otázky týkajúce sa oprávnenosti a verejného obstarávania. V Nemecku výklad ustanovení právnych predpisov a problematika vykonávania sa prerokúvajú na pravidelných zasadnutiach s riadiacimi orgánmi EFRR. Poľsko organizuje pravidelné školenia v oblasti verejného obstarávania pre regionálnu štátnu správu. 6

8 3.2 Výkonnosť rozpočtu EÚ V kapitole 3 svojej výročnej správy za rok 2016 EDA zdôraznil význam kvality poskytnutých informácií o výkonnosti. Komisia sľúbila poskytovanie informácií o zdrojoch a kvalite údajov, keď budú k dispozícii. Vzhľadom na to, že veľké množstvo údajov o výkonnosti, ktoré sa týkajú programov financovaných z rozpočtu EÚ, poskytujú členské štáty, Komisia ich požiadala, aby v dotazníku uviedli informácie o kvalite údajov o výkonnosti na vnútroštátnej úrovni. V niektorých prípadoch členské štáty vo svojich odpovediach uviedli nielen údaje týkajúce sa dosiahnutia politických cieľov, ale aj údaje o výsledkoch kontrol súladu s predpismi. Preto na základe odpovedí členských štátov v dotazníku nie je možné vyvodiť závery len o jednom z týchto dvoch typov údajov. Členské štáty v odpovediach uvádzali, že údaje o výkonnosti môžu pochádzať z rôznych zdrojov, ktoré možno zoskupiť do jednej z týchto kategórií: Informácie, ktoré majú vnútroštátne implementačné orgány. V prípade súdržnosti to boli hlavne riadiace orgány (aj v prípade rozvoja vidieka), certifikačné orgány a sprostredkovateľské orgány. V poľnohospodárstve túto kategóriu zastupovali platobné agentúry. Informácie, ktoré poskytujú tretie strany. Môžu to byť vnútroštátne alebo medzinárodné orgány alebo agentúry nezapojené do riadenia príslušných projektov alebo programov. Informácie pochádzajúce od príjemcov. Viaceré členské štáty poskytujú údaje o výkonnosti v spolupráci so svojimi národnými štatistickými úradmi, ktoré uplatňujú vlastné postupy riadenia kvality. Hoci môže existovať zrejmé prekrývanie uvedených kategórií a vzájomná závislosť medzi nimi (napr. informácie uchovávané vnútroštátnymi implementačnými orgánmi môžu pochádzať z niektorého z ďalších dvoch zdrojov), cieľom otázok a analýzy bolo posúdiť názory členských štátov na základe spôsobu, akým formulovali odpovede. Obrázok 4 znázorňuje podiel každej kategórie na celkovom počte zdrojov chýb uvedených v odpovediach. 7

9 Obrázok 4 Podiely kategórií zdrojov informácií podľa odpovedí členských štátov Odkiaľ pochádzajú informácie o výkonnosti oznámené Komisii? 50% 42% 40% 29% 30% 24% 20% 10% 5% 0% Informácie od implementačných orgánov Informácie od tretích strán Informácie od príjemcov Žiadna odpoveď Poznámka: Na otázku odpovedalo 25 členských štátov. Takmer všetky členské štáty uviedli vnútroštátny systém IT, ktorý prevádzkovali implementačné orgány na riadenie operačných programov v rámci zdieľaného hospodárenia. V kategórii poľnohospodárstva sa najčastejšie uvádzal systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) prevádzkovaný platobnými agentúrami. Pokiaľ ide o informácie pochádzajúce od tretích strán, často sa uvádzali Eurostat a národné štatistické úrady ako zdroje využívané na overenie údajov o ukazovateľoch; Rumunsko na tento účel zhromažďovalo informácie aj z nezávislých vnútroštátnych prieskumov. Maďarsko uviedlo, že využívalo informácie, ktoré pochádzali od národnej daňovej a colnej správy a národnej banky, zatiaľ čo Poľsko odkazovalo na spotrebiteľské údaje získané od podnikov verejných služieb. Ako mnohostranne využiteľné sa osvedčili aj prostriedky a kanály získavania informácií o výkonnosti od príjemcov. Väčšina členských štátov uvádzala štandardizované správy o pokroku, ktoré sa v oblasti súdržnosti zbierajú a kontrolujú na úrovni sprostredkovateľských orgánov alebo ktoré zbierajú a kontrolujú priamo riadiace orgány (Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko alebo Lotyšsko). Za dôležitý zdroj informácií o výkonnosti najmä v oblasti poľnohospodárstva bola označená aj dokumentácia vypracovaná pri podávaní žiadosti o financovanie. Ďalšia otázka sa týkala informácií o rôznych opatreniach, postupoch a systémoch určených na zabezpečenie kvality vykazovaných údajov o výkonnosti. Niekoľko členských štátov poskytlo podrobné odpovede, ktoré sa týkali počiatočného vymedzenia, identifikácie a zberu údajov o výkonnosti. Respondenti sa zamerali skôr na následné administratívne cykly, t. j. cykly začínajúce zberom údajov o výkonnosti počítačmi podporovanými systémami až po ich vykazovanie. 8

10 Takéto opatrenia uvedené v opisoch členských štátov boli na základe analýzy odpovedí zoskupené do týchto kategórií: Preventívne opatrenia: riadiace opatrenia určené na predchádzanie výskytu nedostatkov alebo chýb v systémoch, postupoch a procesoch, ktoré produkujú ukazovatele, ktoré sa majú vykazovať, a ktoré vedú k zhoršeniu ich kvality. Nápravné opatrenia: opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť, aby sa každá prípadná chyba napravila skôr, ako sa údaje vykážu. Detekčné opatrenia: opatrenia určené alebo maximálne účinné na zistenie a nápravu akýchkoľvek chýb, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu informácií o výkonnosti oznamovaných Komisii. Možné prekrývanie kategórií a vzájomná závislosť medzi nimi, podobne ako v uvedenom prvom súbore skupín, majú za následok určité obmedzenie záverov vyplývajúcich z analýzy (napr. informácie uchovávané vnútroštátnymi implementačnými orgánmi môžu pochádzať z niektorého z ďalších dvoch zdrojov). Meradlom použitým na kategorizáciu boli, rovnako ako v predošlom prípade, názory členských štátov posudzované na základe spôsobu, akým boli sformulované rôzne opatrenia a kontroly. Obrázok 5 znázorňuje podiel každej z kategórií opatrení uvedených v odpovediach členských štátov. 9

11 Obrázok 5 Podiely typov opatrení zabezpečujúcich kvalitu údajov o výkonnosti Ako zabezpečujete kvalitu vykazovaných údajov o výkonnosti? Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť Spoločná poľnohospodárska politika 50% 43% 50% 41% 40% 30% 30% 28% 40% 30% 21% 28% 20% 20% 10% 10% 10% 0% Preventívne opatrenia Nápravné opatrenia Detekčné opatrenia 0% Preventívne opatrenia Nápravné opatrenia Detekčné opatrenia Žiadna odpoveď Z odpovedí mnohých členských štátov vyplynulo, že plánujú zriadenie integrovaného elektronického systému hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktorý bude ako najdôležitejší preventívny prostriedok na zabezpečenie kvality údajov v oboch oblastiach politiky navrhnutý v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ aj s vnútroštátnou legislatívou. Ďalším takýmto spoločne uvádzaným preventívnym opatrením bolo zavedenie príručiek na administratívne kontroly, ktoré majú vykonávať riadiace a sprostredkovateľské orgány (Bulharsko, Chorvátsko Rumunsko a Slovinsko). Maďarsko zverejnilo spoločné metodiky na zavedenie spoločných ukazovateľov a na ich vymedzenie zapojilo odborníkov. V Bulharsku vykonal certifikačný orgán kontroly kvality overovacích systémov, ktoré v oblasti súdržnosti zriadili riadiace orgány na sledovanie ukazovateľov výkonnosti. Niektoré členské štáty (Bulharsko, Chorvátsko a Grécko) v odpovediach uviedli, že uľahčili poskytovanie údajov tým, že pre príjemcov vypracovali štandardizované formuláre na vykazovanie pokroku pri realizácii projektov a súvisiacich ukazovateľov. Medzi uvádzanými nápravnými a detekčnými opatreniami sa ako najdôležitejší typ javilo overovanie na prvej úrovni riadenia (ktorého súčasťou je náležité oddelenie funkcií a dodržiavanie zásady štyroch očí ). Najmä Česká republika zdôraznila dôležitosť vykonávania kontrol primeranosti oznamovaných údajov o ukazovateľoch na základe údajov uvedených v predchádzajúcich predložených správach. Často sa uvádzali aj kontroly na mieste, ktoré vykonávali implementačné orgány u príjemcov s cieľom zosúladiť informácie vo výkazoch príjemcov so zdrojovými dokumentmi. 3.3 Následné opatrenia na základe odporúčaní EDA EDA každý rok skúma, ako Komisia vykonáva odporúčania, ktoré Komisii vydal EDA. Z tohoročnej analýzy 108 odporúčaní zverejnených v rokoch 2010 až 2013 vyplynulo, že Komisia vykonala 90 odporúčaní v plnom rozsahu alebo vo väčšine 10

12 ohľadov. EDA zistil, že len šesť odporúčaní nebolo vykonaných vôbec (z ktorých jedno Komisia spočiatku neprijala). EDA môže adresovať odporúčania konkrétnym členským štátom alebo členským štátom všeobecne. V dotazníku preto bola otázka, či členské štáty vykonávajú odporúčania v oboch prípadoch a ak áno, boli vyzvané, aby stručne opísali súvisiace opatrenia; ak nie, mali vysvetliť prečo. Takmer každý odpovedajúci členský štát uviedol, že vykonáva oba typy odporúčaní. Členské štáty sa zvyčajne zaoberajú konkrétnymi odporúčaniami tak, že určia príslušné implementačné orgány a postúpia im príslušné správy alebo oznámenia EDA (obvykle prostredníctvom orgánu auditu). Viaceré členské štáty v tejto súvislosti navyše poukázali aj na príslušné monitorovacie postupy. V prípade poľnohospodárskej politiky vo Francúzsku, v Dánsku a Grécku ich zabezpečujú príslušné implementačné orgány, zatiaľ čo v Maďarsku takéto monitorovanie vykonáva osobitný odbor úradu predsedu vlády. Grécko uviedlo, že vedie národný akčný plán znižovania chybovosti v oblasti Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a konkrétne odporúčania sa posudzujú so zreteľom na možnú aktualizáciu dokumentu. Luxembursko a Francúzsko organizujú pravidelné stretnutia s príjemcami na kontrolu následných opatrení a vedú a centrálne sledujú podrobné a konkrétne akčné plány. Nemecko dodalo, že najčastejšie zdroje chýb, ktoré okrem iných zistil EDA, a identifikované zodpovedajúce opatrenia môžu byť dôvodom na vytvorenie pracovných skupín so zastúpením konkrétnych spolkových krajín, ktoré sa zamerajú na riešenie zistených slabých miest. Rakúsko a Rumunsko odpovedali rozdielne na otázku týkajúcu sa prípadov, keď odporúčanie má všeobecnú povahu, pretože potenciálne vychádzali z predpokladu, že tieto prípady môžu odhaliť nedostatky v štruktúre systémov, ktoré môžu mať širší dosah. V Rumunsku napríklad konkrétne odporúčania rieši príslušný implementačný orgán alebo od prípadu k prípadu môžu byť dôvodom na začatie procesu vymáhania prostriedkov na úrovni členského štátu, zatiaľ čo nedostatky všeobecnejšej povahy sa posudzujú vzhľadom na možné zlepšenie legislatívneho rámca pre budúce programové obdobie. So zreteľom na prípadné následné opatrenia Dánsko uviedlo, že analyzuje relevantnosť odporúčaní pre svoje prostredie riadenia a kontroly, a to aj vtedy, keď ich projekty a programy netvoria súčasť kontrolovaného súboru. 4 ZÁVER Európsky dvor audítorov potvrdil, že v tomto roku po prvýkrát všetky generálne riaditeľstvá Komisie odhadli chybovosť v príslušných výdavkoch. Navyše zdôraznil, že údaje zverejnené vo výročných správach o činnosti sú vo väčšine prípadov vo veľkej miere v súlade s jeho vlastnými odhadmi chybovosti. V tomto ohľade EDA naďalej zohľadňuje aj nápravné opatrenia uplatnené členskými štátmi a Komisiou, keď boli vykonané pred jeho skúmaním. EDA tiež uviedol, že systémy riadenia a kontroly zavedené na úrovni členských štátov a Komisia poskytujú dostatočné informácie na ďalšie zabránenie vzniku mnohých chýb alebo na ich 11

13 zistenie a nápravu. Predseda EDA vyhlásil, že toto znamená, že neexistuje potreba dodatočných kontrol, ale že sa musia riadne presadzovať existujúce kontroly. 3 Potvrdzujú to odpovede prijaté v tomto roku od členských štátov. Dokazujú pretrvávajúci záväzok riadneho finančného hospodárenia členských štátov využívaním možností zjednodušeného vykazovania nákladov, zlepšeným overovaním riadenia a snahami o zjednodušenie administratívnych postupov, ako aj pevným odhodlaním vykonávať následné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených externými audítormi a potvrdených vnútroštátnymi orgánmi. Problémy v oblasti verejného obstarávania riešili členské štáty ponukou prispôsobených programov odbornej prípravy a výmenou najlepších postupov s využitím možností priameho sieťového prepojenia a rozsiahlym sprístupnením odborného poradenstva. Z odpovedí vidieť, že členské štáty súhlasia so závermi nezávislej expertnej skupiny na vysokej úrovni na monitorovanie zjednodušenia pre prijímateľov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorá konštatovala, že jednoduchosť a flexibilita sú kľúčom k zabezpečeniu úspechu investícií EŠIF v Európe a politiky súdržnosti po roku V oblasti riadenia výkonnosti EDA zistil, že Komisia sprístupňuje množstvo informácií v porovnaní s inými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami. Odpovede prijaté od členských štátov ukázali, že členské štáty sú si vedomé potreby existencie rámca výkonnosti v programovom období rokov 2014 až 2020 s cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje prideľovali podľa priorít, ktoré prinesú pridanú hodnotu akciám financovaným z rozpočtu EÚ. Členské štáty odpovedali, že pokiaľ ide o informácie o výkonnosti, spoliehajú sa na celý rad zdrojov údajov vrátane národných štatistických úradov. Komisia bude s členskými štátmi i naďalej spolupracovať pri zlepšovaní informácií o údajoch o výkonnosti. 3 Prejav, ktorý predniesol Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov, počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (Štrasburg 4. októbra 2017). 12

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Nástroj verejnej zodpovednosti KROK 1: Sťažnosť Kto môže podať sťažnosť? Každý, kto sa cíti byť postihnutý konaním skupiny EIB. Na čo môžem podať sťažnosť?

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami

Správa o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami 14.12.2010 Úradný vestník Európskej únie C 338/65 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry 6.12.2017 SK Úradný vestník Európskej únie C 417/241 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry (2017/C 417/39) ÚVOD 1. Agentúra

Podrobnejšie

COM(2014)498/F1 - SK

COM(2014)498/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 7. 2014 COM(2014) 498 final ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV JE FINANCOVANIE Z EFRR ÚČINNÉ, POKIAĽ IDE O PROJEKTY, KTORÉ PRIAMO PODPORUJÚ BIODIVERZITU

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Rapid Case Review: Outstanding commitments in the EU budget – A closer look

Rapid Case Review: Outstanding commitments in the EU budget – A closer look SK Rýchle preskúmanie veci Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ Bližší pohľad Apríl 2018 2 Obsah Body Zhrnutie I VII Úvod 01 21 Čo je to RAL? 04 08 Základ pre záväzky 09 11 Účtovanie RAL 12 15 Vývoj RAL 16

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201 Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: SWD(2017) 99 final Predmet: STATIS

Podrobnejšie

Application, Assessment and Decision making procedure

Application, Assessment  and Decision making procedure program INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007-2013 PhDr. Marek Hajduk, PhD. riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

ISSN európsky DVOR AUDÍTOROV INFORmATÍVNA SPRáVA úvod a vysvetlenia k výročným správam za rozpočtový rok 2011 VýROčNé SPRáVY ZA ROZPOčTOVý R

ISSN európsky DVOR AUDÍTOROV INFORmATÍVNA SPRáVA úvod a vysvetlenia k výročným správam za rozpočtový rok 2011 VýROčNé SPRáVY ZA ROZPOčTOVý R ISSN 1977-6071 európsky DVOR AUDÍTOROV INFORmATÍVNA SPRáVA úvod a vysvetlenia k výročným správam za rozpočtový rok 2011 VýROčNé SPRáVY ZA ROZPOčTOVý ROK 2011 SK VÝROČNÉ SPRÁVY ZA ROK 2011 INFORMATÍVNA

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

RAS EACEA 2014 Final

RAS EACEA 2014 Final Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 26. 9. 2012 COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo na Slovensku

Poľnohospodárstvo na Slovensku Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pri príprave SPP po roku 2020 9.11.2017, SPU Nitra 1 Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a: 1. Situácia v EÚ 2. Činnosť SPPK 3.

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 1. 2017 COM(2017) 29 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Report on recovery targets

Report on recovery targets EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 4. 2017 COM(2017) 173 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prehodnotení cieľov týkajúcich sa zhodnocovania OEEZ, o možnosti stanovenia samostatných cieľov,

Podrobnejšie

CONTRACT No __________

CONTRACT No __________ SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM DOHODA O GRANTE č. PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV NÁZOV PROJEKTU [SKRATKA] (uveďte SCHÉMU FINANCOVANIA/AKCIU) Európske spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo ), zastúpené Komisiou Európskych

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

Guidance audit strategy

Guidance audit strategy EGESIF_14-0011-02 final 27/08/2015 EURÓPSKA KOMISIA Európske štrukturálne a investičné fondy Usmernenia pre členské štáty o stratégii auditu (Programové obdobie 2014 2020) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Identifikácia obstarávateľa Úradný názov: Inštitút

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 15-18 Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

Template - Opinion - EN

Template - Opinion - EN ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 10. júna 2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 Predkladá: Ing. Ľubica Benická Hlavná kontrolórka

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru za rozpoč

Správa o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru za rozpoč C 426/56 SK Úradný vestník Európskej únie 12.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru za rozpočtový

Podrobnejšie

RAS EFSA 2014 final

RAS EFSA 2014 final Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový C 304/38 Úradný vestník Európskej únie 15.12.2009 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORG

Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORG Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORGIEVA, podpredsedníčka Európskej komisie Janis REIRS,

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

Príloha č. 4 vyzvania Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnenýc

Príloha č. 4 vyzvania Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnenýc Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnených výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame mzdové výdavky a ostatné výdavky 1. V tomto

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/ z 11. februára o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajú

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/ z 11. februára o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajú 28.3.2015 SK L 84/67 ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie