ZMLUVA O DIELO č. 2/2016/DZ uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) I.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZMLUVA O DIELO č. 2/2016/DZ uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) I."

Prepis

1 ZMLUVA O DIELO č. 2/2016/DZ uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Stredná priemyselná škola, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Zriadená: Rozhodnutím TSK č.: 16/2002/Škol., dňa Zastúpená: Mgr.Tiborom Macháčom, riaditeľ školy Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: /8180 IBAN: SK IČO: DIČ: Kontaktná osoba: Ing. Marian Mičúch, zást.rš Tel. kontakt: (ďalej v texte zmluvy len ako "Objednávateľ") 1.2 Zhotoviteľ: Jaroslav Sabadka Obchodné meno: Jaroslav Sabadka Sídlo: Dolná Súča 649, Štatutárny zástupca: Jaroslav Sabadka - konateľ Bankové spojenie: ČSOB Trenčín č. účtu: /7500 IBAN: SK IČO: DIČ: IČ DPH: SK Registrácia: Okresný úrad v Trenčíne odbor živnostenského podnikania č /2002 a č Tel. kontakt: (ďalej len "Zhotoviteľ") a II. Predmet zmluvy 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: Výmena vykurovacích telies na SPŠ Považská Bystrica budova klasických učební a telocvične (ďalej len,,dielo") podľa: - podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom, - podľa cenovej ponuky : Výkaz - výmer,,výmena vykurovacích telies" - súťažných podkladov z procesu obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho diela - podľa podmienok v súťaži v rámci procesu EZJZ 1

2 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky: Výmena vykurovacích telies na SPŠ Považská Bystrica - budova klasických učební a telocvične 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo spočívajúce: Výmena radiátorov, zhotovenie prípojok, demontážne práce, nátery potrubia. Výmena radiátorov sa uskutoční v časti SB 2.p - chodba 33K 900/1100-2ks, sklad kníh 33K 900/700-2ks, SB 1p. - chodba 33K 900/1100-3ks, PC boxy - 33K 900/700-2ks.Prízemie telocvične: upratovačky 33K 600/900-2ks, školník 33K 600/900-2ks, šatňa chlapci 33K 900/1200-1ks, sprchy chlapci - 33K 900/1100-2ks, šatňa chlapci 2-33K ks, WC chlapci 33K 900/600-1ks, WC dievčatá 33K 900/600-1ks,šatne dievčatá 33K 900/600-2ks, sprchy dievčatá 33K 900/1000-2ks, posilňovňa 33K 900/1200-3ks, spojovacia chodba k NB 33K 900/700-2ks.Ku každému vykur. telesu bude zhotovená prípojka. Prípojky a stena za telesom budú opatrené náterom. Na každom vykur. telese bude termostatický ventil s hlavicou a ventilom spiatočky. Demontovaný materiál sa zhromaždí na skládku na chodbe, ktorú určí objednávateľ.(ďalej len,,dielo") 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo podľa bodu 2.3. tejto Zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy. III. Miesto, termíny a podmienky realizácie Diela 3.1. Miestom vykonania diela je areál SPŠ Považská Bystrica, konkrétne budova klasických učební a telocvične Dňom začatia vykonávania diela bude deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi riadne vykonané dielo do Dielo sa považuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie diela svojím podpisom na odovzdávacom protokole Objednávateľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Zhotoviteľa prevziať riadne a včas vykonané dielo v súlade s podmienkami uvedenými v článku V. tejto Zmluvy Dodržanie dohodnutého termínu dodania diela podľa bodu 3.3. tohto článku Zmluvy je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dojednaného v tejto Zmluve. O dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži lehota na odovzdanie predmetu Zmluvy podľa bodu 3.3. tohto článku Zmluvy. IV. Cena za Dielo a platobné podmienky 4.1. Cena za riadne vykonanie diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov pevnou sumou, ako cena maximálna a konečná za celý predmet Zmluvy, a to v celkovej výške 6731,94 EUR bez DPH (slovom: šesťtisícsedemstotridsaťjeden EUR a deväťdesiatštyri eurocentov), t. j. 8078,33 s DPH (slovom: osemtisícsedemdesiatosem EUR a tridsaťtri eurocentov) Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Pri zmene sadzby DPH je rozhodujúca cena bez DPH a Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov Prílohu č. 1 Zmluvy tvorí Podrobná cenová špecifikácia predmetu Zmluvy. 2

3 4.4. Cena podľa bodu 4.1 tohto článku je konečná a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace výdavky. Zhotoviteľ si nebude v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy uplatňovať žiadne ďalšie náklady Objednávateľ neposkytuje na plnenie Zmluvy žiadne preddavky Cenu podľa bodu 4.1. tohto článku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia, formou bezhotovostného platobného styku Objednávateľovi a považuje sa za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa Právo zhotoviteľa fakturovať vzniká v deň protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v článku V. Zmluvy Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu dodaných služieb a fakturovanej ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Zhotoviteľa aj Objednávateľa, označenie faktúry a jej číslo, číslo a dátum podpisu Zmluvy, predmet plnenia totožný s názvom diela z bodu 2.1 a deň jeho dodania, deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, označenie banky a číslo účtu Objednávateľa, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa, podpis a odtlačok pečiatky Zhotoviteľa. Faktúra musí byť vyhotovená v 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ Povinnými prílohami faktúry sú: - Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, - Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s podmienkami uvedenými v článku V. tejto Zmluvy V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený do troch dní od riadneho doručenia vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť faktúru, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. V. Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy 5.1. Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy sa uskutoční formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy (ďalej len Protokol ), schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Dielo odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 bod 3.3. tejto Zmluvy, spolu s dvoma vyhotoveniami Protokolu, na ktorých sa vyznačí deň odovzdania diela Objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní od odovzdania diela zo strany Zhotoviteľovi buď: a) podpisom Protokolu bez výhrad potvrdí, že dielo bolo vykonané riadne a včas, v súlade s podmienkami určenými v tejto Zmluve a jedno vyhotovenie podpísaného Protokolu doručí Zhotoviteľovi, alebo 3

4 b) v prípade, ak vykonané nezodpovedá podmienkam uvedeným v tejto Zmluve, oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi ( om, faxom, poštou) formou písomných výhrad k dielu. Výhrady k dielu Objednávateľ špecifikuje v písomnom vyhotovení Protokolu, pričom jedno vyhotovenie Protokolu s vyznačenými výhradami doručí Zhotoviteľovi Márnym uplynutím lehoty podľa bodu 5.3. tohto článku Zmluvy bez oznámenia výhrad voči vykonanému dielu sa bude mať za to, že Objednávateľ nemá k vykonanému dielu výhrady. Prílohou faktúry a podkladom pre jej vystavenie bude v danom prípade Protokol podpísaný len Zhotoviteľom s poznámkou, že Objednávateľ Protokol nepodpísal, ani nedoručil výhrady k dielu v stanovenej lehote. Objednávateľ je v takomto prípade povinný vydať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie nepodpísaného Protokolu pre účely fakturácie Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela špecifikované Objednávateľom v Protokole v súlade s bodom 5.3. písm. b) tohto článku Zmluvy bezplatne, do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa ich oznámenia Zhotoviteľovi. V prípade, že vady sú rozsiahlejšieho charakteru, zmluvné strany si môžu dohodnúť iný primeraný termín na ich odstránenie. Predmet plnenia sa bude v takom prípade považovať za riadne dodaný dňom, keď Objednávateľ písomne ( om, faxom, poštou) Zhotoviteľovi potvrdí, že všetky ním vznesené výhrady voči predmetu plnenia boli riadne odstránené. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 6.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohlo dielo riadne vykonať Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v rozpočte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa, rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok požiadavky objednávateľa, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami na stavenisku Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať sa na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu diela zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania diela Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 4

5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky Objednávateľ sa zaväzuje určiť pre potreby vykonania diela zodpovedného zástupcu, ktorý bude počas trvania tejto Zmluvy stálym konzultantom Zhotoviteľa Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre potreby vykonania diela a odovzdať Zhotoviteľovi všetky podklady potrebné pre účely vykonania diela do 3 pracovných dní po tom, čo o ne Zhotoviteľ písomne (elektronickou poštou, faxom, listom) požiada Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.2. tohto článku Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa v súlade s čl. VI. bod 6.2. Zmluvy a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa na ich použití trval Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými orgánmi a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s vykonanými prácami a je tiež povinný poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť Riadnym vykonaním diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Výsledkom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie diela Po ukončení prác, najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný pracovisko úplne vypratať Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí diela sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Zaplatením ceny za dielo sa objednávateľ stáva vlastníkom celého diela. VII. Sankcie a zmluvná pokuta 7.1. Objednávateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR v prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa v zmysle čl. III bod 3.3. tejto Zmluvy, ako aj v prípade nedodržania lehoty na odstránenie vád diela určenej Zhotoviteľovi v súlade s článkom V. bod 5.5 Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 7.1. tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. 5

6 VIII. Zodpovednosť za vady, záruka 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady najneskôr do 7 dní od doručenia reklamácie, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený odstrániť ich sám alebo odstrániť ich prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom po jeho prevzatí Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. IX. Trvanie zmluvy 9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa riadneho vykonania diela podľa tejto Zmluvy, najdlhšie však na dobu 1mesiaca odo dňa nadobudnutia jej účinnosti Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy Od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných podmienok sa rozumie najmä nesplnenie povinností podľa tejto Zmluvy ani v dodatočnej lehote určenej druhou zmluvnou stranou Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve. V prípade neúspešného doručenia odstúpenia od zmluvy doporučenou listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane Pri odstúpení od Zmluvy sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodnú na prevzatí dovtedy vykonanej časti diela. Zhotoviteľ má v takom prípade nárok na náhradu preukázateľných nákladov vynaložených v súvislosti s dovtedy vykonanou časťou diela Ak nastane okolnosť uvedená v bode 9.7. tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru v 3 vyhotoveniach v súlade s podmienkami uvedenými v článku IV. Zmluvy, v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Prílohou faktúry bude Protokol vzťahujúci sa k vykonanej časti diela, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 9.7. tohto článku a súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. 6

7 X. Záverečné ustanovenia Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným stranám čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa Zmluvy, zmluvné strany sú povinné sa o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne sa pokúsiť tieto odstrániť Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme dve a Zhotoviteľ jeden rovnopis Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa s obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, nie v tiesni ani za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy a odtlačky pečiatok Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1: Podrobná cenová špecifikácia predmetu Zmluvy V Považskej Bystrici, dňa: V Dolnej Súči, dňa: Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ školy Jaroslav Sabadka, konateľ 7

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

ZMLUVA o dielo

ZMLUVA o dielo ZMLUVA O DIELO Uzavretá v zmysle 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva) Čl. I. Zmluvné strany Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, 044 24 Poproč IČO: 35471271 DIČ: 1025661560 Bankové spojenie: SLSP

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný Zmluva o dielo č. 007/2017/4.3.1. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 678/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 145/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )

Podrobnejšie

Zmluva o dielo čís

Zmluva o dielo čís Zmluva o dielo č. 30082018/1 uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Pesmenpol spol. s.r.o.

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Ċ

ZMLUVA O DIELO Ċ Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO - NÁVRH uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení číslo: čl. I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Mesto Podolínec Sídlo: Námestie Mariánske

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a 631-643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon Servisné centrum

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

Obstarávateľ:

Obstarávateľ: ZMLUVA O DIELO č. 13/2017 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava, v zastúpení riaditeľom

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP 1, Banská

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 631 a nasl. Občianskeho zákonníka Na zhotovenie stavby: Revitalizácia centra obce Čierny Balog Stavebný objekt: Chodník pre peších pri ceste III/5293 KM 0,86061-1,16071 medzi:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Obec Lednické

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo  zdravotníctva  Slovenskej  republiky Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objednávateľ: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300 072 22 Strážske

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Štatutárny orgán: JUDr.

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov  mobil: Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

zmluva o dielo buracka

zmluva o dielo buracka Z M L U V A O D I E L O č. 01/08/14 uzatvorená podľa 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.z. a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania: Búranie obytných blokov (ďalej

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : Názov

Podrobnejšie

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č. 20190002 na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady 93 92207 Pečeňady IČO: 00312878 DiČ: 2020530952 zastúpený:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 01/2016/VO uzatvorená v zmysle 536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY so sídlom: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

Mesto Stropkov Stropkov Voliéra pre surikaty Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č.... ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá

Mesto Stropkov Stropkov Voliéra pre surikaty Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č.... ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. 1 Zmluvné strany 1.1Objednávateľ: Sídlo: Mestský úrad, Hlavná

Podrobnejšie

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf Číslo zmluvy: Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVA O DIELO voda I.doc

Microsoft Word - ZMLUVA O DIELO voda I.doc ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) OBJEDNÁVATEĽ: Z m l u v n é s t r a n y Obec: Gočovo Sídlo: 049 24 Gočovo 92 Štatutárny

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č Zmluva o dielo Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Rovensko Sídlo: Rovensko č.146, 905 01 Rovensko Štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš, starosta obce Bankové spojenie: Prima

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

PROJECT DOCUMENT COVER PAGE

PROJECT DOCUMENT COVER PAGE ZMLUVA O DIELO č. 2015007 uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Hurbanova Ves Hurbanova Ves 48, 903 01 Zastúpený: Ing. Ľubomír Petrák,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č

ZMLUVA O DIELO č ZMLUVA O DIELO č. 21/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Červená Voda Sídlo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc Zmluva o dielo č.... uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo:

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87,086 02 Gaboltov IČO: 00321966 DIČ: 2020623033

Podrobnejšie

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov - Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno:

Podrobnejšie

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. 1 Zmluvné strany 1.1Objednávateľ: Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č.

Podrobnejšie