N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y"

Prepis

1 Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K K V Zavarre dňa Sttarrostta obce 1

2 Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce Rozpočet programu Skutočnosť Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola Skutočnosť ( v EUR) Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu 2

3 Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k daného roka áno áno áno áno Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva áno áno áno schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad áno áno áno áno áno áno áno priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce

4 predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka Skutočnosť ( v EUR) Bezporuchový chod obecného úradu, hnuteľností a nehnuteľností v majetku obce Počet pripomienok občanov k havarijným stavom na majetku obce

5 Program 2: SLUŽBY OBČANOM Zámer: Zavar obec, pre ktorú je občan na prvom mieste Rozpočet programu Skutočnosť v (EUR) Podprogram 2.1 : Matrika Skutočnosť Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu osvedčenie listín a podpisov na počkanie Podprogram 2.2: Register obyvateľov 5

6 Rozpočet prvku Skutočnosť Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu Podprogram 2.3: Stavebný úrad Rozpočet prvku Skutočnosť Zabezpečiť stavebnú agendu v obci predpokladaný počet stavebných záznamov za rok spolu ( evidencia na obecnom úrade) Zabezpečiť výrub stromov v obci podľa zákona o výrube stromov predpokladaný počet výrubov stromov spolu 6

7 Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci Skutočnosť v spolupráci s policajným zborom Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou Počet krádeží za rok v obci Podprogram 2.5: Služby cintorína Skutočnosť Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m² spolu

8 Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo Skutočnosť v Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci predpokladaný počet VOK v obci spolu plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom Hodnota tonách v -11 % +10 % +21,2 % +57,6 % 47,70 52,32 63,41 99,91 2% 2% 2% 8

9 priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci skládka KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu áno áno áno áno áno áno áno priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t , Priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v Zabezpečiť funkčnú dažďovú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci plánovaný počet odvodnených ulíc v roku

10 Program 3: ULICE Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Podprogram 3.1: Ulice Skutočnosť ( v EUR) Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu predpokladaný počet udržiavaných parkovacích miest v obci ( bez Porondy ) spolu

11 V roku 2015 boli zaradené do majetku zrekonštruované ulice Športová, Záhrady, Budovateľská, Muškátová a nová IBV Záhrady, Budovateľská. Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie. Pohyb = zdravie Rozpočet programu Skutočnosť v ( EUR) Podprogram 4.1: Školstvo Skutočnosť ( v EUR) Zástupca riaditeľa MŠ Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu /výsledok veľkosť prevádzkovej plochy tried ( r m2) Riaditeľ ZŠ 11

12 Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu plánovaný počet tried v ZŠ spolu Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport výsledok plánovaný počet športových krúžkov ZŠ za rok spolu Zástupca riaditeľa ZŠ Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s rokom 2012 Výsledok % nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku(východisková 22 %) Východisková +4 % +6 % 0 % -12 % 28 % 34 % 34 % 29 % 3% 1% 3% 12

13 Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu plánovaný počet krúžkov spolu Vedúca jedálne Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ výsledok % nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku -12,2% -5,15% +4,29 % -1,37 % 1 % 1 % 1 % Východisková 57,9% 52,75% 57,04 % 55,67 % r Záujmové krúžky: 1. Výtvarný krúžok 1. a 2. ročník 2. Čitateľský krúžok 2. ročník 3. Hráme ako draci 3. ročník 4. Tanečný krúžok 1. stupeň 5. Tanečný krúžok 2 1. stupeň 6. Športový krúžok 1. stupeň 7. Buď fit II. stupeň 13

14 8. Matematický krúžok 9. ročník 9.Divadelný krúžok II. stupeň 10. Poľovnícky piatok 11. Tenisový piatok 12. Debatáreň 13. Stolný tenis 14. Literárny krúžok Podprogram 4.2: Šport Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Predseda OŠK zvýšiť návštevnosť športového areálu v roku predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu počet športových oddielov v obci Podporiť futbalovú tradíciu v obci predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu 14

15 Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity a sociálne služby pre každého Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) Podprogram 5.1: Kultúra v obci Skutočnosť Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu

16 návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou Vedúca speváckeho zboru Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu

17 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov predpokladaný počet členov v Klube seniorov spolu Podprogram 5.2: Sociálne služby Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR ) Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc predpokladaný počet poberateľov príspevku obce v sociálnej núdzi za rok spolu Program 6: Prostredie pre život Zámer: Obec, kde sa dobre žije Rozpočet programu Skutočnosť Podprogram6.1: Úprava zelene 17

18 Skutočnosť Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci plánovaný počet vysadených stromov

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H  P R O G R A M O V E J   Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U Z A R O K 2 0 1 6 K 31..12..2016 V Zavarre dňa 10..3..2017... Sttarrostta

Podrobnejšie

Programový rozpočet obce Lieskovec

Programový rozpočet obce Lieskovec Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013-2015 Monitorovacia správa k 30.06.2013 Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry Celkový sumár výdavkov 684.840.- 702.660.- 718.070.- Skutočnosť k 30.06.2013

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET  OBCE NA ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006

Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 Obec Lehota, 951 36 Lehota 16 Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce L E H O T A za rok 2 0 1 6 1 V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Obsah: rozpočtu obce Lehota na rok 2016 v programovej štruktúre: Rekapitulácia

Podrobnejšie

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť Bežný rozpočet Výdavky rozpočet 2018 Výdavky rozpočet 2018 2016 2017 schválený plnenie 2016 2017 schválený plnenie k 31.12. k 31.12. Daňové príjmy 36 189 973 38 277 546 39 401 214 40 212 062 41 913 698

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný Plnenie rozpočtu za rok 2017 Bežný rozpočet Príjmy skutočnosť 2017 Výdavky skutočnosť 2017 schválený upravený k % schválený upravený k % 31.12.2017 Plnenia 31.12.2017 Plnenia Daňové príjmy 32 971 858 36

Podrobnejšie

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2014-2016 OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová

Podrobnejšie

Hodnotiaca správa2015

Hodnotiaca správa2015 Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2015 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola... 2 Podprogram: 1.1 Riadenie obce... 2 Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543

Podrobnejšie

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2012-2014 OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

Hodnotiaca správa-Výdavky-2013

Hodnotiaca správa-Výdavky-2013 VÝDAVKY 1901125,00 Rozpočet (v EUR) 2566688,46 1924621,28 1901125,00 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 277293,85 Pruské - prosperujúca obec s ideálnymi podmienkami pre život Rozpočet (v EUR) 350930,56

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Programový rozpočet obce Miloslavov

Programový rozpočet obce Miloslavov Programový rozpočet obce Miloslavov na roky 2014-2016 Programový rozpočet Obce Miloslavov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 je zostavený v súlade s 4 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow Správa obce Program: 1 483 200,00 234 550,00 254 550,00 0,00 prednostka obce Prenesený výkon štátnej správy Obecné zastupiteľstvo a komisie Manažment obce na čele so starostom obce zahŕňa aktivity a činnosti

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow 483 200,00 Správa obce Program: 1 483 200,00 0,00 234 550,00 254 550,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: prednostka obce Prenesený výkon štátnej správy Obecné zastupiteľstvo a komisie

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2016-2018 OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť Podprogram 1.3 Členstvo

Podrobnejšie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č..../2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach

Podrobnejšie

Monitorovacia-sprava-Vydavky-2017.doc

Monitorovacia-sprava-Vydavky-2017.doc MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU O B C E P R U Ž I N A k 30. 06. 2 0 1 7 Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Pružina je vypracovaná v zmysle 20 zákona

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Obce Veľký Biel za Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Strana 1 Hodnotenie plnenia programov obce Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa

Podrobnejšie

Mestská časť Košice Krásna PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA NA ROKY

Mestská časť Košice Krásna PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA NA ROKY Mestská časť Košice Krásna PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-KRÁSNA NA ROKY 2018-2020 Programový rozpočet Mestskej časti Košice Krásna na roky 2018-2020 Programový rozpočet Mestskej časti Košice

Podrobnejšie

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 bolo zverejnené podľa 6

Podrobnejšie

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. % % plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41

Podrobnejšie

Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná

Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Návrh sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa 23.11.2015 Legislatívne východiská Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2016-2018 a v procese rozpočtového hospodárenia

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls 1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram:

Podrobnejšie

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach M E S T O N O V É Z Á M K Y Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 26.04.2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow Správa obce rozpočtu r. v Eur Program: 1 283 935,00 285 550,00 285 800,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: prednostka obce Prenesený výkon štátnej správy Obecné zastupiteľstvo a komisie

Podrobnejšie

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry...10 Program

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry...10 Program Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky -2020 Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry...10 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola...12 Program 2: Služby

Podrobnejšie

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/ zo 7. marca k bodu: Návrh 1. zmeny mesta Svidník pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v predloženom uznesení za odstavec schvaľuje

Podrobnejšie

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa 20.10.2014 Legislatívne východiská Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2015-2017 a v procese rozpočtového hospodárenia

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

OBEC LOZORNO

OBEC LOZORNO OBEC LOZORNO Hlavná 1, 900 55 Lozorno HODNOTIACA SPRÁVA Programového rozpočtu k 31.12.2014 V Lozorne, máj 2015 1 Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2014 Obsah: Program 1:

Podrobnejšie

Záverečný účet OBCE TOVARNÉ za rok 2010

Záverečný účet OBCE TOVARNÉ za rok 2010 Návrh: Vyvesené: 03.06.2016 Zvesené: 17.06.2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2015 Obsah: I. Identifikácia obce II. A.) Rozpočet obce na rok 2015 B.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 C.) Rozbor

Podrobnejšie

Rozpočet hlavička.xls

Rozpočet hlavička.xls Rozpočet mesta Nováky na roky 2010, 2011, 2012 Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č.32 zo dňa 15.12.2009 Ing.Dušan Šimka Primátor mesta Nováky Rozpočtové príjmy strana 1 Položka 2009 2010 2011

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Hodnotiaca správa za rok 2016.xps

Hodnotiaca správa za rok 2016.xps Rok: 216 Zostava programový rozpočet IČO: 34662 Obec Bernolákovo Sídlo: Hlavná 111 Bernolákovo 927 Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216

Podrobnejšie

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky 2015-2017 Bežné príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok

Podrobnejšie

Programový rozpočet obce Koniarovce

Programový rozpočet obce Koniarovce NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY 2012-2014 Návrh rozpočtu obce Nemčice na obdobie rokov 2012 2014 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

VZN 3_2017_ úhrada nákladov Školských zariadení_final

VZN 3_2017_ úhrada nákladov Školských zariadení_final Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krpeľany č. 3/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území Obce Krpeľany Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 08.08.2017 Návrh

Podrobnejšie

Úprava rozpočtu č 1 na r 2012.xls

Úprava rozpočtu č 1 na r 2012.xls O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 1 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 /v eur/ Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Návrh

Podrobnejšie

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 OBEC MAŇA Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 M A Ň A IČO: 00 309 061 DIČ: 202 105 9403 Návrh Programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 a výhľad na roky 2017-2018 Programový rozpočet obce Maňa na rok

Podrobnejšie

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 Rozpočet obce na rok schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Úprava rozpočtu

Podrobnejšie

M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniac

M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniac M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo 00306193 (Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 1.1 01.1.1. 611000 0 0 41 Tar.,os.,zákl.,fun...plat 54475.50 61446.96 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 (ZUO)R 1.1 01.1.1. 611000

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

jjhddfgh

jjhddfgh Organizačná štruktúra útvaru prednostu Útvar prednostu Prednosta mestského úradu Referát personalistiky, miezd a odvodov mzdová učtáreň, mzdy a odvody Odborný mzdy a odvody Odborný personalistika a agenda

Podrobnejšie

Obec Stožok Obecný úrad Plnenie rozpočtu Strana 1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1. Vstupné údaje Výdaje Rozpoče

Obec Stožok Obecný úrad Plnenie rozpočtu Strana 1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1. Vstupné údaje Výdaje Rozpoče Plnenie rozpočtu Strana 1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet v EUR 120 218.00 110 816.00 120 524.00 221 263.00 207 417.00 Upravený rozpočet 175 450.00 Skutočnosť k 31.12.2014 168 772.04

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

PPr rí ííl ll oohhaa čč Programový rozpočet GELNICA

PPr rí ííl ll oohhaa čč Programový rozpočet GELNICA PPr rí ííl ll oohhaa čč... 11 Programový rozpočet GELNICA 2013-2015 Obsah: Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola...4 Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta...4 Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY OBCE SKLENÉ Návrh rozpočtu obce Sklené na roky sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY OBCE SKLENÉ Návrh rozpočtu obce Sklené na roky sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2013 2015 OBCE SKLENÉ Návrh rozpočtu obce Sklené na roky 2013 2015 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a

Podrobnejšie

Rozpočet obce Smolenice

Rozpočet obce Smolenice Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 Obec Smolenice Rozpočet pre rok 2015 Príjmy Príjmy a) Bežné príjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 852 681 878 262 904 611 111

Podrobnejšie

PRÍLOHA Č

PRÍLOHA Č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na

Podrobnejšie

Programový rozpočet GELNICA

Programový rozpočet GELNICA Programový rozpočet GELNICA 2014-2016 Obsah: Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola...4 Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta...4 Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov mesta...4 Podprogram 1.3

Podrobnejšie

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa piaty návrh rozpočtu Schválené dňa

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa piaty návrh rozpočtu Schválené dňa Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa 22. 11. 2017 piaty návrh rozpočtu Schválené dňa Legislatívne východiská Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2017-2019 a

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

VZN č

VZN č VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom zariadení a na dieťa materských škôl na území obce Bidovce na príslušný kalendárny rok 2018 Obec Bidovce v zmysle 6 odst. 1

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom O B E C O S T R O V Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce PUŠOVCE za rok 2012 V Pušovciach, február 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: ,

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROK

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROK P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T M E S T A S N I N A N A R O K Y 2 0 1 6-2 0 1 8 0 Obsah Sumár výdavkov 2016... 4 Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola... 4 Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta...

Podrobnejšie

Príloha č.1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VINODOL K Vo Vinodole, Peter Straňák, starosta obce

Príloha č.1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VINODOL K Vo Vinodole, Peter Straňák, starosta obce Príloha č.1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VINODOL K 31.12.2016 Vo Vinodole, 12.4.2017 Peter Straňák, starosta obce OBSAH: Obsah...2 Úvod...3 Príjmy rozpočtu obce.4 Výdavky rozpočtu obce

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, Staškov Organizačno-prevádzkový

Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, Staškov Organizačno-prevádzkový Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, 023 53 Staškov cvcstaskov@gmail.com www.cvcstaskov@edupage.org Organizačno-prevádzkový poriadok na školský rok 2014/2015 1. Základné informácie

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie

Podrobnejšie

Materiál k bodu č. 7 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce dňa Návrh všeo

Materiál k bodu č. 7 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce dňa Návrh všeo Materiál k bodu č. 7 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce dňa 25. 06. 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 07.02.2019 o 09:00 h Zrkadlová

Podrobnejšie

vydavky-plnenie k xlsx

vydavky-plnenie k xlsx Kód a názov programu: 1. Plánovanie, manažment a administratíva Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015 Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Podrobnejšie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet

Podrobnejšie

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015 MESTO KOŠICE ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA KOŠICE ZA ROK 2017 Spracovateľ: Ing. Pavol Gallo hlavný kontrolór mesta Košice

Podrobnejšie

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programovho rozpočtu obce Maňa za rok 2014

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programovho rozpočtu obce Maňa za rok 2014 OBEC MAŇA Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 M A Ň A IČO: 00 309 061 DIČ: 202 105 9403 Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Vypracovala: Ing. Hana

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018 Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička Deň konania: 10.09.2018 Miesto konania: Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava Celkový počet zasadajúcich: 28+1 Počet zástupcov rodičov: 25 Hostia: Riaditeľka

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Podrobnejšie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané za účelom vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p. občania obce bežné osobné

Podrobnejšie

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 a roky 2017 a 2018

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Dôvodová správa Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2015 až 2017. Vychádza

Podrobnejšie

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, 956 15 Kovarce IČO : 37860666, DIČ : 2021606620 e - mail : zskovarce@centrum.sk, č.tel.: 038/5316135 Správa o hospodárení Základnej školy, Kovarce164 za rok 2013

Podrobnejšie