Zvýšenie kvality......

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zvýšenie kvality......"

Prepis

1 Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16

2 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16

3 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry

4 Počet základných škôl Spolu zapojených ZŠ, z toho: 1 39 s vyučovacím jazykom slovenským, 121 s vyučovacím jazykom maďarským, 13 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

5 Počet žiakov Spolu testovaných ţiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 2 49 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

6 Žiaci so zdravotným znevýhodnením Testovania sa zúčastnilo: intaktných ţiakov, ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 92,2 % intaktní ţiaci 7,8 % ţiaci so ZZ

7 E-TESTOVANIE 9 Spolu 75 zapojených ZŠ, z toho: 7 s vyučovacím jazykom slovenským, 5 s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu 1 9 testovaných ţiakov, z toho: 1 91 s vyučovacím jazykom slovenským, 118 vyučovacím jazykom maďarským. Benefit: okamţitá spätná väzba ţiakovi o predbeţných výsledkoch po absolvovaní testov.

8 E-TESTOVANIE 9 Test z matematiky ţiakov (37 71 PF EF) Test zo slovenského jazyka a literatúry ţiakov ( PF EF) Test z maďarského jazyka a literatúry, test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 2 49 ţiakov (2 372 PF EF) PF papierová forma EF elektronická forma

9 Matematika Počet testovaných ţiakov: Priemerná úspešnosť: 52,8 %

10 Matematika Obsahové zameranie testu 25% 25% 25% 25% Čísla, premenná, počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika + logika, dôvodenie, dokazy

11 Matematika Úspešnosť podľa tematických okruhov Tematické okruhy N v % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami 56,7 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 59,1 Geometria a meranie 42,5 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika + logika, dôvodenie, dôkazy 53,1

12 Priemerná úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kontextu 45,6 47,2 59,8 58,7 Matematický kontext Reálny kontext chlapci dievčatá

13 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,6 Spolu *, * počet ţiakov, ktorí uviedli známku z MAT 78,2 62,1 44,8 28,6 21, Známka z matematiky Korelačný koeficient r =,724 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

14 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom ţiakov podľa kraja neboli vecne významné. 55,9 52,8 55,6 51,2 55,7 49,2 52,1 51, BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom ţiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

15 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,5 Súkromné školy 371 1, Cirkevné školy ,5 52,7 59,6 53,5 Spolu Štátne školy Súkromné školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

16 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % Chlapci ,9 Dievčatá ,1 Spolu ,7 chlapci Pohlavie 53, dievčatá Rozdiely medzi pohlaviami neboli vecne významné.

17 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa vyučovacieho jazyka Vyučovací jazyk N N v % Slovenský ,5 Maďarský ,5 53,3 45,5 Spolu slovenský jazyk maďarský jazyk Vyučovací jazyk Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa vyučovacieho jazyka neboli vecne významné.

18 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,6 Mestské školy ,4 Spolu ,9 54,6 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

19 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do 3 obyv , obyv obyv. nad obyv. (BA,KE) , , ,7 Spolu 38 23, 49,7 5,5 55,5 58,4 do 3 obyv obyv obyv. veľkosť sídla nad obyv. (BA,KE) Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné. Ţiaci zo sídiel nad obyvateľov (BA a KE) dosiahli výsledok lepší ako NP (rozdiel bol mierne vecne významný).

20 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , ,4 47,2 51,4 56, 54,1 54, ,5 82 a viac ,5 Spolu 38 23, do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa počtu ţiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Ţiaci 9 ročníka ZŠ V kategórii do 15 ţiakov dosiahli výsledok horší ako NP (rozdiel bol mierne vecne významný).

21 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Bez znevýhodnenia ,6 So znevýhodnením 914 2,4 Spolu ,4 bez sociálneho znevýhodnenia 29,1 sociálne znevýhodnené prostredie SZP Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni silnej vecnej významnosti.

22 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresov Roţňava, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, strednej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresov Gelnica, Poltár, Krupina.

23 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresu Bratislava I, Košice I, Bratislava IV. Rozdiel medzi výsledkom ţiakov z okresu Bratislava I a Roţňava bol 29,2 %.

24 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MAT

25 Slovenský jazyk a literatúra Počet testovaných ţiakov: Priemerná úspešnosť: 62,6 %

26 Slovenský jazyk a literatúra Obsahové zameranie testu 28, % 52, %, % Jazyková zloţka Literárna zloţka Čítanie s porozumením

27 Slovenský jazyk a literatúra výsledky žiakov Zloţky Úspešnosť v % Jazyk a komunikácia 57,3 Literatúra 71,5 Čítanie s porozumením 65,9 Úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Pohlavie N Úspešnosť v % Chlapci , Dievčatá ,1 Spolu ,9

28 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % Chlapci , Dievčatá , Spolu ,6 chlapci Pohlavie 66,9 dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

29 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,9 Spolu * * počet ţiakov, ktorí uviedli známku zo SJL 82,6 69,9 54,9,8 33, Známka zo slovenského jazyka a literatúry Korelačný koeficient r =,697 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

30 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom ţiakov podľa kraja neboli vecne významné. 65,6 63,8 64,5 62,2 62,9,7 61,3 61,1 BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom ţiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

31 Uspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,4 Súkromné školy 372 1, Cirkevné školy ,5 Spolu ,4 65,6 64,3 Štátne školy Súkromné školy Zriaďovateľ Cirkevné školy Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

32 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do 3 obyv , obyv , obyv. nad obyv. (BA, KE) , ,1 59,9,8 64,9 65,7 Spolu , do 3 obyv obyv. Typ sídla obyv. nad obyv. (BA,KE) Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

33 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , ,8 58,1 61,3 64,9 63,7 63,8 82 a viac ,5 Spolu do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami ţiakov podľa veľkosti 9. ročníka neboli vecne významné. Ţiaci 9 ročníka v kategórii do 15 ţiakov dosiahli výsledok horší ako NP (rozdiel bol mierne vecne významný).

34 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,6 Mestské školy ,4 Spolu ,9 64,1 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

35 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Bez znevýhodnenia , 63, So znevýhodnením 76 2, 42, Spolu bez sociálneho znevýhodnenia sociálne znevýhodnené prostredie SZP Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako NP (rozdiel bol silne vecne významný).

36 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresov Roţňava, strednej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresov Gelnica, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov.

37 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer: na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli ţiaci z okresu Bratislava I. Rozdiel medzi výsledkom ţiakov z okresu Roţňava a Bratislava I bol 19,4 %.

38 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v SJL

39 Maďarský jazyk a literatúra Počet testovaných ţiakov: 2 49 Priemerná úspešnosť: 64,6 %

40 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Kraj N N v % Bratislavský 56 2,2 Trnavský ,6 Nitriansky ,2 Banskobystrický ,3 68,9 68,9 64,7 59,7 58,6 Košický 3 13,7 Spolu 2 49 BA TT NR BB KE Kraj Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli ţiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). Výsledok horší ako národný priemer dosiahli ţiaci: Banskobystrického a Košického kraja (rozdiel bol mierne vecne významný).

41 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,7 Cirkevné školy 132 5,3 Spolu ,7 63,3 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

42 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % Chlapci ,7 Dievčatá ,3 Spolu ,3 67,1 chlapci dievčatá Pohlavie Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

43 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,5 Mestské školy ,5 Spolu ,5 64,8 Vidiecke školy Typ sídla Mestské školy Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

44 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do 3 obyv , obyv , obyv ,7 nad obyv. (BA, KE) 56 2,2 63,9 63,5 66,7 74,1 Spolu 2 49 do 3 obyv obyv obyv. nad obyv. (BA,KE) Úspešnosť ţiakov podľa veľkosti sídla Rozdiely podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

45 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % do , , ,3 61, 65,7 63,8 65, 74, ,5 82 a viac 159 6,4 Spolu 2 49 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli ţiaci zo skupiny: ţiakov (rozdiel bol miene vecne významný), 82 ţiakov a viac (rozdiel bol stredne vecne významný).

46 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Bez znevýhodnenia , 65,8 So znevýhodnením 225 9, 53, Spolu 2 49 sociálne beţné prostredie sociálne znevýhodnené prostredie SZP Výsledok horší ako národný priemer dosiahli ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol silne vecne významný).

47 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Počet testovaných ţiakov: 2 49 Priemerná úspešnosť: 64,2 %

48 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa kraja Kraj N N v % Bratislavský 52 2,2 Trnavský ,6 Nitriansky ,2 Banskobystrický ,3 Košický 3 13,7 Spolu ,1 67, 62,1,5 65,4 BA TT NR BB KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom ţiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

49 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiely medzi výsledkom ţiakov podľa zriaďovateľa školy neboli vecne významné. Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,7 Cirkevné školy 132 5,3 Spolu ,3 62,5 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

50 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % Chlapci ,7 Dievčatá ,3,9 67,6 Spolu 2 49 chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

51 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,5 Mestské školy ,5 Spolu ,5 66,1 Vidiecke školy Typ sídla Mestské školy Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

52 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do 3 obyv , obyv ,8 151 obyv ,7 nad obyv. (BA, KE) 56 2,2 Spolu 2 49,9 do 3 obyv. 64,8 67, obyv obyv. 84,5 nad obyv. (BA,KE) Úspešnosť podľa veľkosti sídla Rozdiely podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

53 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % do , , , ,5 82 a viac 159 6,4 Spolu ,6 66,3 65,3,1 63,6 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely podľa počtu ţiakov 9. ročníka ZŠ neboli vecne významné.

54 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Bez znevýhodnenia , 65,3 So znevýhodnením 225 9, Spolu ,7 sociálne beţné prostredie SZP sociálne znevýhodnené prostredie Výsledok horší ako národný priemer dosiahli ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný).

55 Ukrajinský jazyk a literatúra Počet testovaných ţiakov: 14 Priemerná úspešnosť: 67,9 %

56 Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac MAT SJL MJL ţiakov ţiakov 256 ţiakov 9,4 % 8,1 % 1,3 %

57 Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac 37,6% 62,4% Rozdelenie ţiakov podľa pohlavia v % chlapci dievčatá

58 Percentuálny podiel ţiakov Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 4,5% 4,4% 3,8% 3,3% 3,4% 3,5% 3,2% 2,9% 2,5% BA/121 TT/132 TN/188 NR/145 ZA/196 BB/111 PO/224 KE/225 SR/ Kraj/počet ţiakov

59 Percentuálny podiel ţiakov Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac Podiel ţiakov s úspešnosťou 9 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 4,5% 4,6% 3,8% 3,4% 3,6% 3,1% 3,2% 3,2% 2,7% BA/119 TT/ TN/188 NR/129 ZA/196 BB/11 PO/224 KE/2 SR/ Kraj/počet ţiakov

60 Percentuálny podiel ţiakov Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac Podiel ţiakov s úspešnosťou 9 % a viac s vyučovacím jazykom maďarským 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 3,9% 3,6% 2,2% 1,7% 1,5%,3% BA/2 TT/32 NR/16 BB/1 KE/5 SR/56 Kraj/počet ţiakov

61 Žiaci s úspešnosťou 9 % a viac v MAT a SJL Testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z matematiky Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry Počet ţiakov, ktorí písali testy Ţiaci s úspešnosťou 9 % a viac Počet Počet v % ,6 % ,2 % 14, %

62 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T ,3 52,5 52,8 68,7 62,4 62,6 MAT SJL E-T9 PF-T9 Celá populácia

63 Ďalšie informácie:

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016

Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 NÚCEM, Bratislava 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo spolu 42 054 žiakov. V dňoch 12. 15. marca

Podrobnejšie

ČG_O.L

ČG_O.L Analýza a vyhodnotenie pilotných testov s využitím rôznych štatistických metód Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Základné ukazovatele testovaní Dva

Podrobnejšie

Testovanie T priebeh, výsledky a analýzy Testovanie Priebeh, výsledky a analýzy September 2015 núcem, Bratislava 2015 Národný ústav certi

Testovanie T priebeh, výsledky a analýzy Testovanie Priebeh, výsledky a analýzy September 2015 núcem, Bratislava 2015 Národný ústav certi Testovanie 9-2015 Priebeh, výsledky a analýzy September 2015 núcem, Bratislava 2015 1 Spracovali: Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová Mgr. Tomáš Ficek Bc. Anton Kováč Slovenský jazyk a literatúra: Mgr.

Podrobnejšie

TESTOVANIE

TESTOVANIE TESTOVANIE 5-2016 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Bratislava 2017 Spracovali: Matematika: PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD. RNDr. Viera Ringlerová, PhD. Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Khernová Ing.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Združenie základných škôl Slovenska Celoslovenské zasadanie pléna RNDr. Miroslav Repovský a Mgr. Viktória Khernová 25. apríla 2018, Horný Smokovec Čomu sa budeme venovať... 1. Porovnaniu medzinárodných

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY, ANALÝZY Bratislava 2013

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY, ANALÝZY Bratislava 2013 TESTOVANIE 9-2013 PRIEBEH, VÝSLEDKY, ANALÝZY Bratislava 2013 SPRACOVALI: Matematika: Slovenský jazyk a literatúra: Maďarský jazyk a literatúra: Slovenský jazyk a slovenská literatúra: Ukrajinský jazyk

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnáziu a do študijných odborov na strednú odbornú školu

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2018/2019. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Spr\341va E\310 MS MJL 09_IP.doc)

(Microsoft Word - Spr\341va E\310 MS MJL 09_IP.doc) Maturitná skúška 009 Správa o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry Mgr. Eva Péteryová Mgr. Katarína Pokrývková Bratislava 009 OBSAH ÚVOD... 4 TESTOVANÍ ŽIACI...

Podrobnejšie

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ , K R I T É R I Á a ostatné

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ ,   K R I T É R I Á a ostatné Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk K R I T É R I Á a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore tr

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore tr Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2018 Prijímacie skúšky budú v

Podrobnejšie

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR Senecká 2, 902 01 Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM Riaditeľka Gymnázia v Pezinku, Senecká

Podrobnejšie

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Podrobnejšie

Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAK

Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAK 42 KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj, Eva Polgáryová Štátny pedagogický

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina (ďalej SSOŠ PS) v súlade s 65 ods. 1 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , , gsfzi

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , ,   gsfzi Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/2020 041/562 39 35, 500 20 63, e-mail: gsfzilina@gsf.sk, www.gsf.sk, IČO 030222052 1. Základné ustanovenie Prijímacie konanie

Podrobnejšie

Špecifikácia testu zo SJL pre T Príloha 1 Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Z

Špecifikácia testu zo SJL pre T Príloha 1 Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Z Príloha 1 Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 Bratislava jún 2015 Testy z vyučovacích jazykov pre celoslovenské

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 HIERARCHICKÝ LINEÁRNY MODEL PRIDANEJ HODNOTY ŠKOLY VO VZDELÁVANÍ Trajová Jana, Mária Kolková, Pavol Kaclík, Lukáš Píš 20.-21.10.2015, Bratislava Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je

Podrobnejšie

Vypĺňanie údajov o škole

Vypĺňanie údajov o škole Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2012 November 2011 Formulár A Vypĺňanie základných údajov o škole Kód školy je šesťmiestny kód, ktorý

Podrobnejšie

Microsoft Word - MA2005.doc

Microsoft Word - MA2005.doc Analýza úspešnosti, položiek a variantov testu z matematiky MAA 005 Externá časť maturitnej skúšky Viera Ringlerová, Oľga Zelmanová ŠPÚ Bratislava 005 ÚVOD...4. Základné informácie o externej časti MS

Podrobnejšie

Microsoft Word - FJB_06.doc

Microsoft Word - FJB_06.doc Externá časť maturitnej skúšky 006 Záverečná správa zo štatistického spracovania testu francúzskeho jazyka úroveň B PhDr. Iveta Sklenárová ŠPÚ Bratislava 006 ÚVOD.... Základné informácie o externej časti

Podrobnejšie

Microsoft Word - RJB_06.doc

Microsoft Word - RJB_06.doc Analýza úspešnosti, položiek a variantov testu z ruského jazyka JB 006 Externá časť maturitnej skúšky Ervin Šťava ŠPÚ Bratislava 006 ÚVOD.... Základné informácie o externej časti MS z ruského jazyka...4

Podrobnejšie

Prehľad dôležitých podujatí

Prehľad dôležitých podujatí Ž I LI N S K Ý samosprávny kraj zriaďovateľ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA A DREVÁRSKA Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Spr\341va E\310 MS SJSL 09, def..doc)

(Microsoft Word - Spr\341va E\310 MS SJSL 09, def..doc) Maturitná skúška 009 Správa o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky Slovenský jazyk a slovenská literatúra Mgr. Eva Péteryová RNDr. Viera Ringlerová Bratislava 009 OBSAH SKRATKY... ÚVOD... 4 TESTOVANÍ

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie  žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

Plán hlavných úloh

Plán hlavných úloh Plán hlavných úloh Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na rok 2017 január 2017 Plán hlavných úloh na rok 2017 OBSAH ÚVOD...3 1. Certifikačné merania...4 MATURITA 2017...5 TESTOVANIE 9-2017...9

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007 Maturitná skúška 2015 Správa o priebehu a výsledkoch maturitnej skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením PhDr. Jana Mikulášová Mgr. Alžbeta Palacková RNDr. Viera Ringlerová, PhD. Bratislava 2015 Obsah

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014 Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 Prijímanie na štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Testovanie Matematika Výsledky a analýza priemernej úspešnosti žiakov 9. ročníka ZŠ v testovaných oblastiach a v jednotlivých úlohách z matemat

Testovanie Matematika Výsledky a analýza priemernej úspešnosti žiakov 9. ročníka ZŠ v testovaných oblastiach a v jednotlivých úlohách z matemat Testovanie 9 2019 Matematika Výsledky a analýza priemernej úspešnosti žiakov 9. ročníka ZŠ v testovaných oblastiach a v jednotlivých úlohách z matematiky Test z matematiky riešilo spolu 37 296 žiakov 9.

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

Plán hlavných úloh

Plán hlavných úloh Plán hlavných úloh Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na rok 2018 január 2018 Plán hlavných úloh na rok 2018 OBSAH ÚVOD...3 1. Certifikačné merania...4 MATURITA 2018... 5 TESTOVANIE 9-2018...

Podrobnejšie

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č.

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. číslo školy : 653201 Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Podrobnejšie

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica 104 034 01 Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúdium pre školský rok 2016 / 2017 Riaditeľ Strednej odbornej

Podrobnejšie

KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na

KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na zabezpečenie plnenia úloh na rok 2018 Čl.I ÚČASTNÍCI

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008 PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2017/2018 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 V súlade s 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na r

KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na r KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na rok 2019 Preambula Tento kontrakt sa uzatvára podľa

Podrobnejšie

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2019/2020 Pri prijímaní žiakov

Podrobnejšie

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej,, v zmysle 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov u r č u j e kritériá prijímacieho

Podrobnejšie

Microsoft Word - MB2005.doc

Microsoft Word - MB2005.doc Analýza úspešnosti, položiek a variantov testu z matematiky MAB 005 Externá časť maturitnej skúšky Oľga Zelmanová, Viera Ringlerová ŠPÚ Bratislava 005 ÚVOD...4. Základné informácie o externej časti MS

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

(Microsoft Word - SPR\301VA _ ZZ MS_ 2011_web )

(Microsoft Word - SPR\301VA _ ZZ MS_ 2011_web ) Maturitná skúška 2011 Správa o priebehu a výsledkoch maturitnej skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením PhDr. Jana Mikulášová Mgr. Eva Péteryová RNDr. Viera Ringlerová Bratislava 2011 Obsah Použité skratky...

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Spr\341va o v\375sledkoch E\310 MS 2011 matematika final)

(Microsoft Word - Spr\341va o v\375sledkoch E\310 MS 2011 matematika final) Maturitná skúška 2011 Správa o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky z matematiky Mgr. Zuzana Juščáková, PhD. Mgr. Pavol Kelecsényi Bratislava 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA TESTU EČ MS Z

Podrobnejšie

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore Zdravotné požiadavky na uchádzača: Na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej

Podrobnejšie

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej,, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kritériá na prijímacie konanie pre študijné odbory školský rok 2018/2019 (denné štúdium)

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kritériá na prijímacie konanie pre študijné odbory školský rok 2018/2019 (denné štúdium) Kritériá na prijímacie konanie pre študijné odbory školský rok 2018/2019 (denné štúdium) 1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov Podľa 65 ods. 1) Zákona č. 245/2008

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007 Maturitná skúška 2014 Správa o priebehu a výsledkoch maturitnej skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením PhDr. Jana Mikulášová Mgr. Alžbeta Palacková RNDr. Viera Ringlerová, PhD. Bratislava 2014 Obsah

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 www.olympic.sk www.olov.webnode.sk 2014 VYHODNOTENIE 2014 Na základe dotazníkov, ktoré zaslali Olympijské kluby SR bola vytvorená štatistika a následné ročné vyhodnotenie 2014 podľa jednotlivých vekových

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Stredná odborná škola Lipová 8, Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han

Stredná odborná škola Lipová 8, Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han Stredná odborná škola Lipová 8, 972 51 Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová určuje kritériá prijímacieho konania pre školský

Podrobnejšie

1)

1) Prijímacia skúška z matematiky do prímy gymnázia s osemročným štúdiom Milá žiačka/milý žiak, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli podať prihlášku na našu školu. Dúfame, že nasledujúce úlohy hravo vyriešite

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Podrobnejšie

K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie kon

K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie kon K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle 62 až 68 Zákona o výchove

Podrobnejšie

bsah

bsah POKYNY PRE KOORDINÁTOROV ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM (ZZ) Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2013 Bratislava január 2013 OBSAH: 1. Koordinátor žiakov so ZZ... 3 2. Určenie počtu a výber administrátorov

Podrobnejšie

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 Počty prijímaných žiakov a kritériá prijatia na štúdium Stredn

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 Počty prijímaných žiakov a kritériá prijatia na štúdium Stredn Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 Počty prijímaných žiakov a kritériá prijatia na štúdium Stredná odborná škola obchodu a služieb Scota Viatora 8,

Podrobnejšie

Združená stredná škola, Ul

Združená stredná škola, Ul Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020 **********************************************************************************

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2017 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským Bratislava 2016 MATURITA 2017 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Správa o výsledkoch EČ a PFIČ MS 2010 – slovenský jazyk a literatúra

Správa o výsledkoch EČ a PFIČ MS 2010 – slovenský jazyk a literatúra Maturitná skúška 2017 Správa o výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským Bratislava 2018 MATURITA 2019 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 9. 7. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2012 do: 31. 8.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 209 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

Vybrané celkové výsledky.pdf

Vybrané celkové výsledky.pdf MONITOR 2002 Celoslovenské výsledky (výber) Bratislava jún 2002 Výsledky pilotného testovania maturantov MONITOR 2002 pre Štátny pedagogický ústav spracovala firma exam Vranovská 6, P. O. Box 215, 854

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Inform\341cie o maturite - gymn\341zi\341 s VUJ slovensk\375m 2014)

(Microsoft Word - Inform\341cie o maturite - gymn\341zi\341 s VUJ slovensk\375m 2014) Maturitná skúška 2015 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským Bratislava 2014 MATURITA 2015 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Rozbor

Rozbor NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE R O Z B O R pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za I. polrok 9 1. Závaţné pracovné

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava 2018 MATURITA 2018 Organizáciu

Podrobnejšie

SPRÁVA ZA PK

SPRÁVA ZA PK 2 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE ZO ŠKOLY BY MAL VYCHÁDZAŤ MLADÝ ČLOVEK AKO HARMONICKÁ OSOBNOSŤ, NIE AKO ŠPECIALISTA. A. EINSTEIN 1 ( u) e 2 2 u MATEMATIKY A PRÁCE S INFORMÁCIAMI Školský rok: 2017/2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - UZP_CG_ZS.doc

Microsoft Word - UZP_CG_ZS.doc ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 4 Bratislava 4 Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti v základných školách v školskom roku 28/29 v SR Počas výkonu inšpekcií

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

MATURITA 2017 pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, u

MATURITA 2017 pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, u MATURITA 2017 pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a slovenského jazyka

Podrobnejšie

Microsoft Word - 3 Pokyny pre admin_9_2. testu.docx

Microsoft Word - 3 Pokyny pre admin_9_2. testu.docx KOMPARO Pomocník dobrých škôl Pokyny pre administrátorov testu zo slovenského jazyka a literatúry (2. test) pre žiakov 9. ročníka ZŠ a kvarty OG Každý administrátor musí mať tento dokument pri sebe, keď

Podrobnejšie