Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov"

Prepis

1 Farmako-ekonomický rozbor lieku (na účely kategorizácie liekov) Časť A Údaje o žiadateľovi 1. Žiadateľ (držiteľ registrácie alebo zdravotná poisťovňa): Meno a priezvisko alebo obchodné meno: Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 2. Splnomocnený zástupca (ak je určený): Meno a priezvisko alebo obchodné meno: BGP Products s.r.o. Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Karadžičova Bratislava 3. Osoba oprávnená konať za žiadateľa: Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate Dublin 13,Írsko Meno a priezvisko: MUDr. Branislav Obšitník, PhD. ová adresa: Telefónne číslo (pevná linka, mobil): Časť B Údaje o lieku 1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila: 6345C Influvac Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou) 2. ATC kód liečiva: J07BB02 3. Liečivo obsiahnuté v lieku: Povrchové antigény proti vírusu chrípky (inaktivované) (hemaglutinín a neuraminidáza) nasledovných kmeňov*: - A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 podobný kmeň vírusu (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180) 15 mikrogramov HA** - A/ Singapore/INFIMH /2016 (H3N2) podobný kmeň vírusu (A/Singapore/INFIMH /2016, NIB-104) 15 mikrogramov HA** - B/ Colorado/06/2017 podobný kmeň vírusu (B/Victoria/2/87 línia) (B/ Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) 15 mikrogramov HA** - B/ Phuket/3073/2013 podobný kmeň vírusu (B/Yamagata/16/88 línia) (B/Phuket/3073/2013, divoký typ) 15 mikrogramov HA** na dávku 0,5 ml Časť C Farmako-ekonomický rozbor lieku 1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku: Prevencia chrípky, predovšetkým u ľudí so zvýšeným rizikom možných pridružených komplikácií. Influvac Tetra je určený dospelým (vo veku 18 rokov a starším). Použitie Influvacu Tetra má byť založené na oficiálnych odporúčaniach. 2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru: - V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia. Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa 9 ods. 1 vyhlášky u a) osôb 59 ročných a starších, 1

2 b) dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. c) tehotných a dojčiacich žien 3. Epidemiologické údaje: Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike: VYHODNOTENIE CHRÍPKOVEJ SEZÓNY 2017/2018 V chrípkovej sezóne 2017/2018 sa zaznamenala vyššia aktivita chrípky v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. V etiológii chrípkových ochorení prevládal vírus chrípky B nad vírusom chrípky A. V Slovenskej republike bolo hlásených akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť ,4 na osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov (Tabuľka 1). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2016/2017 počet hlásených ARO vzrástol o , t. j. o 2,6 %. Priebeh sezóny Krivka chorobnosti na akútne respiračné ochorenia mala typický charakter. K výraznejšiemu nárastu chorobnosti prišlo v 4. k. t. 2018, nárast pokračoval až do 7. k. t. 2018, kedy chorobnosť vrcholila na hodnote 4 940,6/ V porovnaní s predchádzajúcou sezónou epidémia vrcholila o tri týždne neskôr (Graf 1). Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v čase najvyššej chorobnosti bola vysoko nad úrovňou epidemického prahu vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. V tomto období bola hlásená veľmi vysoká aktivita chrípky v približne 80 % všetkých okresov Slovenskej republiky. Zaznamenali sa početné lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie (Mapa 1), čo vyústilo do celoštátnej epidémie, ktorá trvala od 6. do 9. k. t Od 8. kalendárneho týždňa 2018 chorobnosť na ARO aj CHPO postupne klesala a od 13. kalendárneho týždňa boli hodnoty chorobnosti približne rovnaké, ako v predchádzajúcej sezóne. 2

3 V chrípkovej sezóne 2017/2018 bolo hlásených spolu prípadov CHPO (chorobnosť 7 601,2/ osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) (Tabuľka 2). Z celkového počtu hlásených ARO tvorili prípady CHPO 12,3 %. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o nárast počtu hlásených prípadov CHPO o , t. j. o 11,1 %. 3

4 V priebehu chrípkovej sezóny 2017/2018 bola najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO ( ,7/ ) zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných detí, v ktorej ochorelo detí. Druhá najvyššia chorobnosť bola hlásená u osôb ročných ( ,4/ ), kde sa zaznamenalo ochorení Vo vekovej skupine 6 14 ročných bolo hlásených spolu ochorení s chorobnosťou ,7/ Najnižšia vekovo-špecifická chorobnosť sa zaznamenala vo vekovej skupine 60 ročných a starších. V tejto skupine bolo hlásených ochorení, čo predstavuje chorobnosť ,4/ (Tabuľka 1, Graf 4). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola v priebehu chrípkovej sezóny zaznamenaná vo vekovej skupine ročných, dosiahla hodnotu ,7/ , pričom ochorelo osôb. Druhá najvyššia chorobnosť bola hlásená u 0 5 ročných detí, dosiahla úroveň ,5/ , ochorelo detí. Vo vekovej skupine 6 14 ročných bola zistená chorobnosť ,1/ , pričom ochorelo detí. Najnižšia chorobnosť bola u 60 ročných a starších (2 274,0/ ) s počtom chorých (Tabuľka 2). Chorobnosť 0 5 ročných detí sa v priebehu kalendárnych týždňov pohybovala na približne rovnakej alebo mierne vyššej úrovni, ako chorobnosť 6-14 ročných a ročných detí. V čase vrcholiacej epidémie, t. j. od 4. do 8. kalendárneho týždňa 2018, bola chorobnosť najmenších detí výraznejšie prevýšená chorobnosťou 6 14 ročných aj ročných detí (Graf 5). 4

5 Komplikácie Komplikáciami pri akútnych respiračných ochoreniach trpelo chorých, t. j. 2,3% z celkového počtu hlásených ARO. Najpočetnejšou komplikáciou bola sínusitída, na ktorú ochorelo osôb, z celkového počtu komplikácií tvorila 53,5 % (Tabuľka 3). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo hlásených o komplikácii viac, čo predstavuje nárast o 7,6 %. Pokiaľ sa sledujú počty komplikácií podľa jednotlivých vekových skupín, najvyšší podiel komplikácií bol hlásený u ročných osôb, v tejto vekovej skupine sa vyskytlo 31,9 % všetkých komplikácií. Pri sledovaní jednotlivých komplikácií je zrejmé, že bronchopneumónia a pneumónia sa najčastejšie vyskytovala u ročných. V tejto vekovej skupine bolo hlásených 34,3 % všetkých bronchopneumónií a pneumónií. Otitídy boli najčastejšie hlásené u 0 5 ročných detí, v tejto vekovej skupine sa zaznamenalo 42,7 % z celkového počtu otitíd. Sinusitídy boli percentuálne najviac zastúpené vo vekovej skupine ročných osôb s 37,6 % z celkového počtu sinusitíd. Komplikácie ARO podľa druhu a vekových skupín sú uvedené v Tabuľke 4. 5

6 Výchovno-vzdelávacie zariadenia V rámci surveillance ARO a CHPO sa sleduje aj nepriamy indikátor zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO a to počet výchovno-vzdelávacích zariadení (jasle, materské školy, základné školy a stredné školy), kde sa dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení u detí a mládeže pristúpilo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Najviac zatvorených výchovno-vzdelávacích zariadení bolo hlásených v 7. kalendárnom týždni 2018, kedy bolo zatvorených spolu 423 zariadení (z toho išlo o 170 materských škôl, 211 základných škôl a 42 stredných škôl), v predchádzajúcej sezóne bolo najviac zariadení zatvorených v 5. kalendárnom týždni 2017 a to 391. Krivky chorobnosti ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2017/2018 a počet nahlásených zatvorených výchovnovzdelávacích zariadení podľa kalendárnych týždňov v Slovenskej republike znázorňuje Graf č. 6. Laboratórna diagnostika Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených vzoriek biologického materiálu (1 404 nazofaryngeálnych výterov a 816 dvojíc sér), z toho bolo 674 vzoriek pozitívnych, čo predstavuje 30,4 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Vírus chrípky sa podarilo izolovať v 593 prípadoch, čo predstavuje 88 % z počtu pozitívnych vzoriek, vo zvyšných 81 prípadoch (12 %) sa potvrdili iné nechrípkové etiologické agensy. Z celkového počtu 593 vzoriek pozitívnych na chrípku sa zistil vírusy chrípky A v 118 prípadoch (19,9 %) a vírusy chrípky B v 475 prípadoch (80,1 %). 6

7 Zo 118 prípadov chrípky A išlo o nasledovné vírusy: - 50 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, - 36 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, - 21 x vírus chrípky A/H1pdm09, - 8 x vírusu chrípky A/H3, - 3 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014 (H3N2)-like virus. Zo 475 prípadov chrípky B sa potvrdili tieto vírusy: x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus, - 5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus Nechrípková etiológia bola dokázaná v 81 prípadoch. Potvrdili sa: - 59 x adenovírus, - 11 x respiračný syncyciálny vírus, - 8 x Mycoplasma pneumoniae, - 3 x vírus parachrípky. Izolované a identifikované vírusy chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus, a vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus a B/Phuket/3073/2013-like virus, boli antigénne podobné s vakcinálnymi kmeňmi vírusov chrípky, ktoré boli zahrnuté v trivalentných alebo v tetravalentných chrípkových vakcínach určených pre severnú pologuľu na chrípkovú sezónu 2017/2018. V Slovenskej republike bola dostupná len trivalentná vakcína bez obsahu vírusu chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus. V priebehu sezóny sa vírus chrípky prvýkrát laboratórne potvrdil hneď v úvode a to v 40. a v 42. kalendárnom týždni Išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie. Výraznejšie počty zachytených vírusov chrípky sa zaznamenali až od 4. kalendárneho týždňa Išlo predovšetkým o vírus chrípky B/Phuket/3073/2013- like virus a o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, ktoré boli dominantné v tejto sezóne, tvorili 79 % všetkých izolovaných a identifikovaných vírusov chrípky (Graf 7). Chorobnosť na ARO a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018 podľa kalendárnych týždňov sú uvedené v Grafe 8. 7

8 Epidemiologická surveillance prípadov SARI V chrípkovej sezóne 2017/2018 pokračoval monitoring ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou 38 C, kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky (zistenie prameňa nákazy, prítomnosť rizikových faktorov, prítomnosť chronických ochorení, očkovacia anamnéza). Prípady sa priebežne hlásia do Epidemiologického Informačného Systému (EPIS) pod kódom J107. Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo nahlásených 46 prípadov SARI, je to o 15 prípadov viac, ako v predchádzajúcej sezóne, čo predstavuje nárast o 48,4 %. Prípady SARI boli hlásené u 30 mužov (65,2 %) a u 16 žien (34,8 %). Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil u 24 z 46 prípadov SARI (52,2 %). Z celkového počtu 46 prípadov zomrelo 13 pacientov, čo je o 5 úmrtí viac, ako v sezóne 2016/2017 (nárast o 62,5 %). U šiestich zomrelých bol prítomný aj rizikový faktor (Graf 10), išlo o diabetes mellitus (3x), kardiovaskulárne ochorenie pľúc (2x) a v jednom prípade o onkologické ochorenie. 8

9 V ôsmich prípadoch išlo o úmrtie na infekčnú príčinu, v piatich prípadoch o úmrtie na inú príčinu. Prítomnosť vírusu chrípky sa potvrdila u desiatich zomrelých (9x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, 1x vírus chrípky A/H1pdm09). Z 13 zomrelých bolo 9 osôb neočkovaných proti chrípke, u štyroch sa očkovací status nepodarilo zistiť. Z celkového počtu 46 prípadov SARI nebolo proti chrípke očkovaných 37 osôb, u deviatich osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť. Z hľadiska veku sa ochorenia zaznamenali v každej vekovej skupine s maximom prípadov vo vekovej skupine ročných (14 prípadov, z toho 2 úmrtia). Najviac úmrtí bolo hlásených u 65 ročných a starších, išlo o 6 úmrtí z 13 prípadov v tejto vekovej skupine (Graf 14). V chrípkovej sezóne 2017/2018 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité očkovacie látky Influvac (BGP Products s.r.o.) a Vaxigrip (Sanofi Pasteur). Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2017/2018 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre 9

10 humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény troch kmeňov vírusu chrípky: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus; A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; B/Brisbane/60/2008-like virus. Zloženie očkovacích látok aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia pred každou chrípkovou sezónou na základe výsledkov sledovania cirkulácie vírusov chrípky v populácii a analýzy ich antigénnych vlastností v rámci Globálneho programu surveillance chrípky, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika. Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke na Slovensku vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike. V chrípkovej sezóne 2017/2018 bolo na Slovensko dovezených celkovo dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých bolo dodaných do distribučnej siete. Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval dávok, čo je 94,3 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete (Tabuľka 1). Nevyužitých zostalo dávok očkovacej látky proti chrípke dodaných do distribučnej siete (5,7 %). Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete vzrástol o 1 %. Očkovanie proti chrípke bolo plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami. Pre deti vo vekovej skupine do 15 rokov bolo spotrebovaných spolu dávok očkovacích látok. V skupine ročných bolo spotrebovaných dávok očkovacích látok a pre osoby vo vekovej skupine 59 ročných a starších bolo vydaných dávok očkovacích látok proti chrípke. Mimo zdravotného poistenia bolo spotrebovaných dávok očkovacích látok proti chrípke (Tabuľka 2). 10

11 Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila dávok očkovacej látky proti chrípke, čo predstavuje nárast o 1,3 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila dávok, čo je nárast o 0,9 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Poisťovňa UNION uhradila dávok, čo predstavuje nárast o 4,7 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. V chrípkovej sezóne 2017/2018 bolo celkovo uhradených zdravotnými poisťovňami o 1,4 % viac dávok očkovacích látok, ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Prehľad počtu uhradených dávok očkovacej látky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2017/2018 je uvedený v Tabuľke 3. Z vyššie uvedených údajov možno usudzovať, že v chrípkovej sezóne 2017/2018 bolo očkovaním proti chrípke chránených 4,4 % populácie Slovenska (Tabuľka 2, Graf 1), čo je rovnaké percento zaočkovaných osôb, ako v predchádzajúcej sezóne. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou však bolo očkovaných o osôb viac. 11

12 vyššie uvedeného grafu vyplýva, že v chrípkovej sezóne 2017/2018 zostáva podiel zaočkovanej populácie na približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich piatich chrípkových sezónach. Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky proti chrípke sa začala vyhodnocovať od chrípkovej sezóny 1996/1997, odkedy sa zaznamenával jej každoročný nárast až na hodnotu 12,8 % v chrípkovej sezóne 2008/2009. V chrípkovej sezóne 2010/2011 došlo k výraznému poklesu zaočkovanosti celkovej populácie v Slovenskej republike. Klesajúci trend zaočkovanosti proti chrípke pretrvával aj v nasledujúcich chrípkových sezónach. V posledných piatich chrípkových sezónach sa zaočkovanosť proti chrípke udržuje na približne na rovnakej úrovni. Zdroj:: Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2017/2018 v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva VYHODNOTENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY OČKOVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE K Očkovanie proti sezónnej chrípke a proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb: Očkovanie proti chrípke: V chrípkovej sezóne 2016/2017 bolo spolu očkovaných (70,5 %) osôb z celkového 12

13 počtu osôb umiestnených zariadeniach sociálnych služieb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaočkovanosť klesla o 1,6 %. Najvyššia zaočkovanosť bola vo vekovej skupine ročných (82,8 %) z celkového počtu osôb v tejto vekovej skupine. Na krajskej úrovni sa zaočkovanosť pohybovala od 48,0 % (Bratislavský kraj) do 77,9 % (Prešovský kraj) z celkového počtu klientov v zariadeniach. Očkovanie bolo vykonané vakcínami INFLUVAC (BGP Products), VAXIGRIP (Sanofi Pasteur). V chrípkovej sezóne 2016/2017 bolo v Slovenskej republike očkovaním proti chrípke chránených osôb. Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky dosiahla 4,4 %, čo predstavuje pokles zaočkovanosti o 0,1 % v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. V chrípkovej sezóne 2016/2017 bolo očkovanie proti chrípke plne hradené zdravotnými poisťovňami všetkým poistencom, ktorí o očkovanie prejavili záujem. Odporúčané očkovanie alebo očkovanie na žiadosť rodičov detí do 15 rokov života tab. 11 Celkový počet detí očkovaných mimo stanovených povinných očkovaní v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol. V kontrolovanom období bolo na žiadosť rodičov alebo na odporúčanie ošetrujúceho lekára očkovaných spolu detí mimo pravidelného povinného očkovania, čo je nárast o (9,6 %) očkovaných detí v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Najvyšší nárast počtu očkovaných detí bol zaznamenaný pri očkovaní proti rotavírusovým infekciám (nárast o detí): Zdroj: Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v Slovenskej republike k , Úrad verejného zdravotníctva a) 13

14 _SR_k_ _komentar.pdf b) _SR_k_ _tabulky.pdf Aktuálny stav výskytu akútnych respiračných infekcií V 47. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených akútnych respiračných ochorení ARO), t. j. chorobnosť 1 579,1/ osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 331,5/ (graf 2). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 887 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (442). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (276) a pneumónie (169). Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2018 hlásených ochorení (chorobnosť 115,6/ ), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 0,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine ročných (333,2/ ). Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni 2018 hlásené v 22 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 21 materských škôl (13 z Košického kraja, tri z Prešovského kraja, tri z Banskobystrického kraja, jedna z Trnavského a jedna z Nitrianskeho kraja) a jednu základnú školu z Prešovského kraja. Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke v časti Aktuálny výskyt. Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 17 nazofaryngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09 a jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3). Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni

15 Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu V 47. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. 15

16 Zdroj: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky, Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika: Podľa odporúčaní WHO je očkovanie najefektívnejším spôsobom prevencie infekcie a závažných následkov spôsobených vírusmi chrípky. Očkovanie je obzvlášť dôležité pre ľudí s vyšším rizikom závažných chrípkových komplikácií a pre ľudí, ktorí žijú s osobami s vysokým rizikom alebo sa o nich starajú. (Zdroj: Návrh indikačného obmedzenia bol pripravený presne v súlade s aktuálnym indikačným obmedzením pre Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. ( a platným súhrnom charakteristických vlastností lieku Infuvac TETRA ( Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa 9 ods. 1 vyhlášky u a) osôb 59 ročných a starších, b) dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. c) tehotných a dojčiacich žien Všeobecne: Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38 C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. 16

17 Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok. Priebeh ochorenia chrípky a jeho dopad závisí od viacerých faktorov, ako je napr. miera patogenity vírusu, ale aj vek a zdravotný stav osôb. Riziko vzniku komplikácií chrípky zvyšuje napr. prítomnosť chronických ochorení, fajčenie a obezita. U mladých zdravých osôb je väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu. Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov a vyznačuje sa veľkou premenlivosťou. Vírus často mení svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusu. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, pri komplikovanom priebehu môže trvať aj dlhšie. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Chorý vylučuje vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi. Liečba je väčšinou symptomatická. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Je možné použiť antivirotiká (amantadín, rimantadín, tromantadín, zanamivir, oseltamivir), tie sa musia nasadiť do dvoch dní od začiatku príznakov. Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov po ústupe chrípky. Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prípade že ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia sa rozoznávajú lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Zároveň zverejňuje odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií. Príznaky chrípky - náhly nástup príznakov z plného zdravia, - vysoká teplota nad 38 C, - typický úvodný príznak je bolesť kĺbov, - silná bolesť hlavy, často za očami, - bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte, - suchý, dráždivý kašeľ, - často sa objaví zimnica a triaška, - po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke každý týždeň v piatok zverejňuje aktualizovanú Informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za daný kalendárny týždeň. Zároveň zverejňuje odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií. Očkovanie je najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke. Štatistické údaje dokazujú, že pri súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás, sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v školách, v škôlkach, či na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia. Najvhodnejšie obdobie je október a november. Po očkovaní trvá približne dní, kým sa v tele vytvorí dostatočná hladina protilátok, ktoré chránia pred chrípkou. Ochranný účinok trvá šesť mesiacov. Očkovanie je možné aj v zimných mesiacoch, až do objavenia sa epidémie. Pri očkovaní počas epidémie ale hrozí, že očkovaná osoba ochorie skôr, než sa v organizme vytvoria ochranné protilátky. Cirkulácia chrípkových vírusov sa vzhľadom na ich premenlivosť sa neustále monitoruje v celosvetovej sieti laboratórií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhodnotí na základe monitoringu situáciu a skupiny odborníkov navrhnú každý rok zloženie chrípkových vakcín. Vakcíny sú bezpečné, ochránia pred vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú sezónu. 17

18 Chrípkový vírus podlieha genetickým zmenám mutáciám. Po prekonaní ochorenia nezískate doživotnú imunitu, môžete sa opakovane infikovať inými kmeňmi vírusu chrípky. Ochranný účinok vakcíny trvá obvykle 6 až 12 mesiacov. Efektivita očkovania závisí od veku, imunitného systému jedinca a od podobnosti kmeňov vírusu chrípky vo vakcíne, s cirkulujúcimi kmeňmi v populácii v danej sezóne. Za predpokladu zhody vakcinálnych vírusov s cirkulujúcimi platí, že každý ľudský organizmus je jedinečný a nemusí na očkovanie zareagovať rovnako. Určité malé percento očkovaných osôb si po očkovaní nevytvorí protilátky, alebo si ich nevytvoria v dostatočnom množstve. Dôležité tiež je, aby očkovanie podstúpil iba zdravý človek, bez akútneho horúčkovitého ochorenia. Očkovanie proti chrípke chráni pred vírusmi chrípky, nezabráni iným akútnym respiračným ochoreniam, spôsobeným inými vírusmi a baktériami. Podobnosť klinických príznakov súvisí s tým, že pôvodcovia ochorení z prechladnutia, rovnako ako chrípka, napádajú respiračný systém, či už horné alebo dolné dýchacie cesty a pľúca. Na rozdiel od chrípky sa však príznaky akútnych respiračných ochorení rozvíjajú postupne. Býva to bolesť hrdla, nádcha, kašeľ, teplota väčšinou do 38 stupňov Celzia, bez výraznej bolesti hlavy, svalov, zimnice a nadmerného vyčerpania. To, či má človek chrípku, sa dá s istotou potvrdiť až po laboratórnom potvrdení. Zlyhanie očkovania môže nastať v dvoch prípadoch. Človek ochorie na vírus chrípky, ktorý nie je vo vakcíne, alebo vtedy, ak si po očkovaní nevytvorí dostatočnú hladinu ochranných protilátok. U tých, ktorí sa nakazili chrípkou napriek tomu, že boli očkovaní, je však pravdepodobné, že ochorenie bude mať miernejší priebeh, bez komplikácií a je aj menšia pravdepodobnosť, že si vyžiada hospitalizáciu, alebo že vyústi do úmrtia. Každý liek, vrátane očkovania môže spôsobiť nežiaduce účinky. Pri očkovaní proti chrípke to býva najčastejšie bolestivosť, začervenanie a zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava a bolesti svalov. Nežiaduce účinky spravidla odznejú do dvoch až troch dní. Sú signálom, že organizmus na vakcínu zareagoval. Kontraindikáciou očkovania je alergia na ktorúkoľvek zložku vakcíny, či ide o liečivo, alebo pomocné látky. Očkovanie sa má odložiť v prípade stredne závažného alebo závažného horúčkovitého ochorenia alebo akútneho ochorenia. Epidemiológovia odporúčajú očkovanie najmä: - tehotným ženám - osobám s chronickým ochorením srdca alebo pľúc, metabolickým alebo obličkovým ochorením, s chronickým ochorením pečene, s chronickým neurologickým ochorením, ľuďom s oslabenou imunitou - ľuďom nad 59 rokov - obyvateľom zariadení pre dlhodobo chorých - deťom od šiestich mesiacov do päť rokov - zdravotníckym pracovníkom vrátane tých, ktorí pracujú v zariadeniach starostlivosti o starších alebo telesne postihnutých - ľuďom, ktorí sú v rámci svojej profesie v kontakte s veľkým množstvom ľudí Zdroj: Spracované podľa ÚVZ Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá: rok predpokladaný počet pacientov Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch: rok predpokladaný počet pacientov

19 4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby: Očkovanie proti chrípke sa odporúča všeobecne pre celú populáciu, i keď sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú vo vyššom riziku ochorenia a vo vyššom riziku komplikácií po chrípke. Na Slovensku sa očkovanie odporúča vykonať v jesenných mesiacoch pred obdobím zvýšenej aktivity chrípky, môže sa však vykonať i v ďalších mesiacoch. Ak sa však očkovanie vykoná v čase zvýšenej aktivity chrípky, môže byť efektívnosť očkovania nižšia. V priemere o dni po očkovaní sa vytvárajú protilátky. Rýchla imunitná odpoveď na očkovanie sa potvrdila po 7 dňoch po očkovaní u 59 % zaočkovaných. Detekovateľná hladina protilátok proti špecifickému virusovému druhu trvá 3 6 rokov po infekcii alebo imunizácii. Ak očkovanie nie je kontraindikované, môže byť očkovaný každý, kto o to požiada svojho ošetrujúceho lekára. Očkuje sa jednou dávkou podanou intramuskulárne, booster dávka sa všeobecne odporúča imunokompromitovaným pacientom a v minulosti ešte neočkovaným deťom do 9 rokov. Očkovanie môže zlyhať, ak epidémiu chrípky vyvolá typ vírusu, ktorý nie je v použitej vakcíne alebo ak si očkovaná osoba nevytvorí dostatočnú hladinu protilátok. Efektivita očkovania Efektivita očkovania závisí od veku, imunitného systému očkovanej osoby, podobnosti kmeňov vo vakcíne a cirkulujúceho kmeňa v populacii v danej sezóne. V prípade podobnosti kmeňov je efektivita očkovania u osôb mladších ako 65 rokov %, u mladých zdravých dospelých je efektivita vyššia ako 90 %. U oslabených alebo starých osôb je efektivita očkovania iba %, ale je efektívnejšia v prevencii hospitalizácii na % a v prevencii úmrtí u starých osôb na 80 %. Influvac Tetra obsahuje v súlade s odporučením Svetovej zdravotníckej organizácie kmene: Typ A: -H1N1 -H3N2 a 2 typy vírusu skupiny B Prehľad odporúčaní k očkovaniu proti vírusu chrípky: - Prehľad stanovísk autorít 19

20 Zdroj: 1. Beran J, Havlík J. Chřipka, klinický obraz, prevence a léčba. 2. rozšířené vydání. Jessenius Maxdorf 2005: 175 s. 2. Máderová, E.:Odporučenia na očkovanie proti chrípke, Via pract., 2008, roč. 5 (11): Česká vakcinologická spoločnosť odporúča používanie tetravalentnej vakcíny: V európskych krajinách sa doteraz používali predovšetkým trivalentnej vakcíny proti sezónnej chrípke obsahujúce dva kmene typu A (H1N1 a H3N2) a jednu z línií typu B. Kmene chrípky typu B celosvetovo predstavujú v priemere 23% cirkulujúcich kmeňov. Nedávne epidemiologické údaje však ukazujú, že v populácii zvyčajne kocirkulují obe línie typu B (Yamagata i Victoria), pričom jedna z línií je spravidla dominantná. Vzájomná skrížená reaktivita medzi oboma líniami je výrazne obmedzená a táto skutočnosť môže viesť k nezhode kmeňov obsiahnutých vo vakcíne v porovnaní s cirkulujúcimi kmeňmi (mismatch), čo predstavuje značné riziko u vnímavé populácie a môže zvýšiť počty hospitalizácií a úmrtí v dôsledku chrípky rovnako ako sociálno-ekonomickú záťaž. Na základe surveillance dát chrípky z úrovne globálne, európskej i úrovne Českej republiky zreteľne vyplýva, že výskyt vírusov chrípky typu B sa významne líšia v jednotlivých sezónach a cirkulácie líniou je ťažko odhadnuteľná. Vytvorenie tetravalentnej vakcíny proti chrípke je prirodzenou reakciou na evolúciu chrípkových vírusov, podobnú prechodu z bivalentný na trivalentný vakcínu v roku Súčasné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie navrhujú zahrnúť do vakcíny oba dva kmene chrípky typu B vo forme tetravalentnej vakcíny. Tetravalentná vakcína proti chrípke, prvýkrát licencovaná roku 2013, by mala významne zlepšiť ochranu voči cirkulujúcim vírusom chrípky, čo by vo svojom dôsledku malo zvýšiť celkovú účinnosť chrípkovej vakcíny. 20

21 Zdroj: Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti chřipce, V prípade chrípkovej sezóny odporúča Poradný výbor pre imunizačné postupy (ACIP) ročné očkovanie proti chrípke pre každého od veku 6 mesiacov a starších s akoukoľvek vakcínou proti chrípke registrovanej pre príslušnú vekovú kategóriu, vrátane inaktivovanej vakcíny proti chrípke (IIV), rekombinantnej očkovacej látky proti chrípke (RIV4) živej oslabenej očkovacej látky proti chrípke (LAIV4), bez akejkoľvek preferencie pre ktorúkoľvek jednotlivú očkovaciu látku. Zdroj: - Ani CDC ani ACOG neodporúčajú jeden typ vakcíny proti chrípke. Všetky dostupné očkovacie látky proti chrípke sa odporúčajú používať u tehotných žien, s výnimkou živých intranazálnych vakcín. Zdroj: - Vedúci predstavitelia dôrazne podporujú, aby všetci zamestnanci NHS boli očkovaní proti sezónnej chrípke, predovšetkým zamestnancov prvého kontaktu a tých, ktorí pracujú v oblastiach, kde môžu byť pacienti vystavení väčšiemu riziku. Zdravotníckemu pracovníkovi sa ponúkne jedna dávka štvorvalentnej inaktivovanej vakcíny. Zdroj: ges% %20final%20slides%20with%20notes.pdf Zdroj: ges% %20final%20slides%20with%20notes.pdf 21

22 Zdroj: &type=0&servicetype=1 - Odborníci v oblasti verejného zdravia neodporúčali jeden druh vakcíny proti chrípke viac ako iný pre ľudí starších ako 65 rokov. Odporúčajú, aby sa každý typ očkovania proti chrípke stal prvým a najdôležitejším krokom pri ochrane proti chrípke. Zdroj: - Štvorvalentné inaktivované očkovacie látky proti chrípke, ktoré sú dostupné od sezóny 2014/2015 v niektorých krajinách EÚ / EHP, by mali v priebehu času nahradiť trivalentné očkovacie látky. Zdroj: - Podľa odporúčaní WHO je očkovanie najefektívnejším spôsobom prevencie infekcie a závažných následkov spôsobených vírusmi chrípky. Očkovanie je obzvlášť dôležité pre ľudí s vyšším rizikom závažných chrípkových komplikácií a pre ľudí, ktorí žijú s osobami s vysokým rizikom alebo sa o nich starajú. WHO odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke pre: Najvyššia priorita: Tehotné ženy Prioritne (v žiadnom konkrétnom poradí): Deti vo veku 6-59 mesiacov staršie Osoby so špecifickými chronickými zdravotnými problémami Zdravotnícki pracovníci Zdroj: 22

23 - V roku 2003 rozhodovací orgán Svetovej zdravotníckej organizácie WHO vyzval členské štáty EÚ / EHP, aby zvýšili pokrytie očkovania proti chrípke u všetkých ľudí s vysokým rizikom a aby dosiahli pokrytie 75% u starších ľudí a osôb s chronickými ochoreniami Tento návrh bol opätovne potvrdený vyhlásením Európskeho parlamentu z roku 2005, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby zvýšili očkovanie proti chrípke v súlade s cieľom WHO z roku 2010 a rozšírili odporúčanie Európskej rady z roku 2009 o dosiahnutie 75% očkovania v starších vekových skupinách do roku Zdroj: Randomizovaná štúdia fázy III o imunogenicite a bezpečnosti tetravalentnej proti trivalentnej inaktivovanej podjednotkovej vakcíne proti chrípke u dospelých a starších pacientov, hodnotiaca protilátkové odpovede proti hemaglutinínom a neutralizácie vírusov Serge van de Witte, Jos Nauta, Emanuele Montomoli, Jos Weckx Vaccine 36 (2018) ÚVOD: Trivalentné očkovacie látky proti chrípke (TIV) poskytujú významnú ochranu proti zodpovedajúcim kmeňom B, avšak ochrana proti kmeňom B alternatívnej línie môže byť zvýšená pridaním druhého kmeňa B v tetravalentných očkovacích látkach proti chrípke (QIV). V klinickej štúdii fázy III, dvojito zaslepenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii, bola hodnotená imunogenicita a bezpečnosť inaktivovanej podjednotky QIV versus TIV vakcíny u dospelých (vo veku 18 do 60 rokov) a starších pacientov (vo veku 61 rokov) pomocou analýzy kombinácie inhibície hemaglutinínu (HI) a neutralizácie vírusu (VN). METÓDY: Subjekty (n = 1980) boli prijaté mimo sezóny (2015/2016) z 20 centier v piatich európskych krajinách a randomizovaných na aplikáciu buď QIV (n = 1538), TIV s B-kmeňom línie Victoria (n = 221) alebo TIV s B-kmeňom línie Yamagata (n = 221). Hlavným (primárnym) cieľom bolo preukázať rovnocennosť (non-inferioritu) imunogenicity QIV voči TIV proti zodpovedajúcim kmeňom chrípky na základe postvakcinačného HI titru. Sekundárnymi cieľmi bolo preukázať nadradenosť (superioritu) imunogenicity QIV voči TIV proti alternatívnym líniám kmeňov B a charakterizovať imunitnú odpoveď reverznou kumulatívnou distribúciou (RCD) kriviek titrov protilátok a odvodených sérologických parametrov pre HI a VN. Reaktogenita a výskyt nežiaducich účinkov boli hodnotené po očkovaní. VÝSLEDKY: QIV vyvolala non inferiórnu (porovnateľnú) imunitnú odpoveď na zodpovedajúce kmene (horná hranica 95% CI pre HI priemerné geometrické pomery [GMRs] <1,5) a superiórnu odpoveď na kmene B alternatívnej línie (HI GMRs <1; p <0,0001) versus TIV. Krivky RCD preukázali, že titre HI a VN po očkovaní boli vyššie pre QIV verzus TIV na obidva kmene B alternatívnej línie. Zaznamenaný výskyt lokálnych a systémových reakcií bol podobný(porovnateľný) u obidvoch skupín vakcín. ZÁVER: QIV (tetravalentná vakcína) bola v imunogenicite non-inferiórna k TIV (trivalentná vakcína) u zodpovedajúcich kmeňov a bola superiórna oproti TIV na alternatívne línie B-kmeňov. Bezpečnostný profil a profil tolerancie QIV a TIV boli porovnateľné. 23

24 5. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia: - Zvolí sa liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane. - Porovnanie sa vykoná za jeden liečebný cyklus, ak ide o lieky určené na liečbu akútnych chorôb alebo za jeden mesiac alebo rok liečby, ak ide o lieky určené na liečbu chronických chorôb. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití lieku s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo: Podľa Metodickej pomôcky, časť 4.2. Referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/- y v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo efektívnou alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s rovnakou účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva. Podľa údajov ÚVZ, aj NCZI najpoužívanejšou alternatívou definovanou ako štandardná liečba (zlatý štandard) pre potreby farmakoekonomického hodnotenia, ktorá bude nahradzovaná novozaraďovanou intervenciou je: J07 BB0 2 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. 0,5 ml 5, O Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. s ihlou) SDU NL 1,00 0 5,72 5,7 2 V 0,0 0 0,0 000 % ind.ob m. Zdroj: Zdrojové údaje úhrad v chrípkovej sezóne 2017/2018 podľa NCZI: Q32017 C14886 C14886 C14886 C39136 C39136 C39136 C56079 VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml Množstvo lieku v baleniach Úhrada poisťovne za uvedené množstvo produktu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10,00 57,20 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 2,00 11,44 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 1,00 5,72 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 462, ,58 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 132, ,88 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 30, ,61 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s , ,53 24

25 C56079 C56079 INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s , ,70 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 536, ,91 Q42017 C14886 C14886 C39136 C39136 C56079 C56079 VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 166,10 952,06 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 55,10 318,81 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s , ,64 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s , ,89 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s , ,96 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s , ,59 Q12018 C14886 C14886 VAXIGRIP (inj.striek.) sus inj 1x0,5 ml Poisťovne spolu 1,00 5,72 C39136 C39136 Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml Poisťovne spolu 205, ,72 C56079 C56079 INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml Poisťovne spolu 2 762, ,35 Q22018 C56079 INFLUVAC 2005/2006 sus inj 1x0,5 ml Poisťovne spolu 46,00 262,99 C39136 Vaxigrip sus inj 10x0,5 ml Poisťovne spolu 1,30 74,28 Zdrojové údaje dostupných vakcín v sezóne 2017/2018 podľa ÚVZ: s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú iné liečivo: 25

26 s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu inými medicínskymi intervenciami: 6. Typ farmako-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane diskontácie a analýzy citlivosti: analýza minimalizácie nákladov analýza efektívnosti nákladov analýza užitočnosti nákladov - Diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s použitím lieku je 5 % ročne. - Analýza citlivosti pozostáva z modelov vychádzajúcich z a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov, b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej o 30 % a c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej o 30 %. - Ak predmetom žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny je zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia, vyžaduje sa analýza minimalizácie nákladov alebo analýza užitočnosti nákladov. Súhrn: Influvac Tetra poskytuje aktívnu imunizáciu voči štyrom kmeňom vírusu chrípky: kmeň A/(H1N1), kmeň A/(H3N2) a dva kmene B (po jednom z každej línie; B/(Victoria) a B/(Yamagata)). Influvac Tetra, vyrábaný rovnakým spôsobom ako trivalentná očkovacia látka proti chrípke Influvac, indukuje tvorbu humorálnych protilátok proti vírusovým hemaglutinínom. Trivalentná očkovacia látka Influvac predstavuje podľa údajov ÚVZ a NCZI, ako aj aktuálnej rozhodovacej praxe tkzv. zlatý štandard komparátora. Výsledky medicíny založenej na dôkazoch môžeme ideálne abstrahovať z priamej porovnávacej štúdie medzi komparátormi. V štúdii bola imunitná odpoveď vyvolaná Influvacom Tetra voči trom kmeňom vo všeobecnosti rovnocenná v porovnaní s trivalentnou očkovacou látkou proti chrípke Influvac. Influvac Tetra vyvolal však vyššiu imunitnú odpoveď voči ďalšiemu kmeňu B, ktorý je zahrnutý v Influvacu Tetra, v porovnaní s trivalentnou očkovacou látkou Influvac. Presne podľa aktuálnej Metodickej pomôcky MZSR pre vykonávanie farmakoekonomického hodnotenie liekov, ako aj presne v zmysle aktuálnej novelizáce zákona 363/2011 Z.z. boli prevedené farmakoekonomické analýzy v dvoch základných scenároch pre jednotlivé porovnávané klinické výsledky. Farmakoekonomické analýzy minimalizácie nákladov, ako aj efektívnosti nákladov vo všetkých scenároch preukázali bezpochyby nákladovú efektivitu Influvacu TETRA za navrhovaných podmienok zaradenia do úhrady v zmysle zákona. Nákladovo efektívnejšia alternatíva novozaraďovanej intervencie Influvac TETRA jasne preukázala aj potenciál na úsporu verejných zdrojov v rôznych scenároch predložených analýz. 26

27 SCENÁR 1 CIEĽ: Preukázanie nákladovej efektivity Influvac TETRA z pohľadu kritérií legislatívnych požiadaviek na zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov od MATERIÁL a METÓDY: Výber farmakoekonomickej analýzy Na základe platnej legislatívy zákona 363/2011 Z.z. a zverejného materiálu MZSR Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny ( vyberáme typ farmakoekonomickej analýzy tak, aby sme dosiahli transparentné a efektívne využívanie dostupných zdrojov aj s ohľadom na aktuálne disponibilné zdroje. Farmako-ekonomický rozbor vychádza z porovnania nákladov a účinkov dvoch alternatívnych metód liečby s porovnateľnými klinickými výsledkami v posudzovaných parametroch primárneho cieľa priamej komparatívnej štúdie oboch porovnávaných alternatív. Vzhľadom na preukázanú non-inferioritu (klinickú ekvivalenciu) oboch intervencií v primárnom cieli porovnávacej štúdie podľa metodickej pomôcky MZSR aj platného novelizovaného zákona, možno v tomto prípade predpokladať rovnakú účinnosť v primárnom cieli porovnávacej štúdie medzi oboma komparátormi, ktorá už sama vyplýva z preukázanej non-inferiority novozaraďovanej intervencie. Analýza minimalizácie je v tomto prípade jasnou alternatívou, kedy tento druh analýzy je prijateľný v prípade intervencií s rovnakou účinnosťou. Analýza spĺňa presne dikciu novelizovaného zákona 363/2011 Z.z. : "analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie, ktorá má štatisticky nevýznamný rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní s posudzovaným liekom a liek nemá významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia". Keďže non-inferiorita bola preukázaná možno validne konštatovať, že predpoklad klinickej účinnosti je rovnaký v sledovanom primárnom cieli porovnávacej štúdie a non-inferiorita je validne podložená z publikovaných najktuálnejších zdrojov na základe medicíny založenej na dôkazoch. Ak novozaraďovaná intervencia je preukázateľne z verejne publikovaných zdrojov non-inferiórna, obe intervencie majú rovnaký (porovnateľný, nevýznamný rozdiel) výsledok v sledovanom primárnom cieli priamej porovnávacej štúdie medzi oboma komparátormi, vrátane bezpečnosti, presne ako to požaduje legislatíva: Imunogenicita Influvacu Tetra v porovnaní s trivalentným Influvacom: Klinická štúdia, ktorá sa uskutočnila s dospelými vo veku 18 rokov a staršími (INFQ3001) hodnotila bezpečnosť a imunogenicitu Influvacu Tetra a jeho rovnocennosť v porovnaní s Influvacom, trivalentnou očkovacou látkou proti chrípke, a to geometrickým priemerom titru HI protilátok (GMT) v deň 22. V štúdii bola imunitná odpoveď vyvolaná Influvacom Tetra voči trom kmeňom vo všeobecnosti rovnocenná v porovnaní s trivalentnou očkovacou látkou proti chrípke Influvac. Zdroj: Súhrn charakteristických vlastností lieku Influvac TETRA ( a QIV (kvadrivalentná vakcína) bola non-inferiórna v imunogenicite oproti TIV(trivalentnej vakcíne) pre porovnateľné kmene. Profily bezpečnosti a znášanlivosti QIV a TIV boli porovnateľné. Zdroj: van de Witte V, Nauta J., Montomoli E., Weckx J. A Phase III randomised trial of the immunogenicity and safety of quadrivalent versus trivalent inactivated subunit influenza vaccine in adult and elderly subjects, assessing both anti-haemagglutinin and virus neutralisation antibody responses. Vaccine 36 (2018) Conclusions: QIV was non-inferior in immunogenicity to TIV for matched strains. Safety and tolerability profiles of QIV and TIV were comparable. Náklady na úhradu intervencií: Zaradené intervencie úhrada pre komparátorov (EUR): J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. 0,5 ml 5,

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

Hreferralspccleansk

Hreferralspccleansk SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

Untitled

Untitled R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) ako príslušný orgán podľa 57 a 65 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

Hypertenzná emergencia a urgencia na ambulancii VLD

Hypertenzná emergencia a urgencia na ambulancii VLD Nová (kontroverzná) legislatíva (zákony, vyhláška) MUDr. Dana Buzgová Bratislava Platná legislatíva Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Lieková politika v SR - konferencia Farmako 2005

Lieková politika v SR - konferencia Farmako 2005 Reforma v SR Tomáš Szalay, Angelika Szalayová Efektívnosť zdravotníctva Holandsko Slovensko Efektívnosť = 1,000 Efektívnosť = 0,612 NOVÍ HRÁČI Financie Dohľad nad ZP Úrad pre dohľad Financie Dohľad nad

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID711 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID711 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) ako príslušný orgán podľa 57 a 65 ods. 1 v spojení s 98b ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Dexamed Art 29_Annex I_sk

Dexamed Art 29_Annex I_sk Príloha III Zmeny Súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa Poznámka: Tieto zmeny sa majú zahrnúť do platného Súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenia

Podrobnejšie

mil. Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených

mil. Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených mil. Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 218 Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia (VZP)

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

Kogenate Bayer, INN- Octocog Alfa

Kogenate Bayer, INN- Octocog Alfa Príloha IV Vedecké závery a odôvodnenie zmeny v povoleniach na uvedenie na trh 262 Vedecké závery Výbor CHMP vzal na vedomie ďalej uvedené odporúčanie výboru PRAC z 5. decembra 2013 týkajúce sa postupu

Podrobnejšie

Optaflu, INN-Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)

Optaflu, INN-Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures) PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Optaflu injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Chrípková vakcína (inaktivovaný povrchový antigén pripravený v bunkových

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID806 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID806 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) ako príslušný orgán podľa 57 a 65 ods. 1 v spojení s 98b ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Rozbor

Rozbor NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE R O Z B O R pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za I. polrok 9 1. Závaţné pracovné

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 KONFLIKT PRI HODNOTENÍ LIEKOV? Barbora Tholtová Analytička v zdravotníctve Transparency International Slovensko 27.3.2018 ČO (NE)ZNAMENÁ KONFLIKT ZÁUJMOV? Konflikt záujmov predstavuje riziko problému,

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami TLAČOVÁ SPRÁVA Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami Vakcíny patria k najvýznamnejším objavom v histórii ľudstva. Zo všetkých zdravotníckych postupov zachránili jednoznačne najviac ľudských

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Uvedenie zdravotníckej pomôcky na slovenský trh RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Zdravotnícke pomôcky 6. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zdravotnícke pomôcky Zákon 264/1999 Z. z. o technických

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku Typ žiadosti A1P Časť A Údaje o žiadateľovi 1. Držiteľ registrácie: Meno a priezvisko alebo obchodné

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Aktuality

Aktuality fit for work europe Aktuality z Fit for Work Dominik Tomek Petra Balážová Národná platforma Fit for Work Slovensko 6.12.2017 Aktuality z Fit for Work Koalícia politikov, zdravotníkov, pacientov a zamestnávateľov

Podrobnejšie

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph 79 Očkovacie postupy mimo schémy ho povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 3 1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Podrobnejšie

Cymevene IV, INN: ganciclovir

Cymevene IV, INN: ganciclovir Príloha II Vedecké závery a odôvodnenie zmeny v podmienkach povolenia na uvedenie lieku na trh 7 Vedecké závery Celkový súhrn vedeckého hodnotenia lieku Cymevene i.v. a súvisiace názvy (pozri prílohu I)

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta 1 Informácie o tomto lieku Agomelatín je antidepresívum, ktoré je účinné

Podrobnejšie

Blue Chalkboard

Blue Chalkboard Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie 1 D. Bzdúšková, 1,2 P. Valkovič, 1 Z. Hirjaková, 1 J. Kimijanová, 1 K. Bučková, 1 F. Hlavačka, 3 E. Zemková, 4 G. Ebenbichler 1 Laboratórium

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU HAVRIX 1440 Dosis adulta HAVRIX 720 Junior monodose Injekčná suspenzia Očkovacia látka proti hepatitíde A (inaktivovaná, adsorbovaná) 2. KVALITATÍVNE

Podrobnejšie

POF_web

POF_web Poradňa odvykania od fajčenia Poradňa odvykania od fajčenia je nadstavbovou poradňou. Diagnostická časť v poradni na odvykanie od fajčenia je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej

Podrobnejšie

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad L 256/32 Úradný vestník Európskej únie 1.10.2005 SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1. NÁZOV LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU ENGERIX-B 20 μg 20 mikrogramov/1 ml, injekčná suspenzia Očkovacia látka proti hepatitíde B (rdna, adsorbovaná) 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Legislatívne zmeny v praxi distribútorov liekov pohľadom MZ SR RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Správna veľkodistribučná prax 7. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zákonná úprava platná do 31.

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi (výsledky empirického výskumu realizovaného v súbore bývalých a aktuálnych poberateľov DvHN) Obsah 1. Ciele empirického

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Hreferralspcsk

Hreferralspcsk Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. číslo: 2015/04702-ZME Písomná informácia pre používateľa Encepur children 0,25 ml injekčnej suspenzie naplnenej v injekčnej striekačke Očkovacia látka proti kliešťovej

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx Podpora aktivít výskumu a vývoja Odpočet nákladov na výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle Deloitte Tax s. r. o. Odpočet nákladov na VaV Odpočet je príležitosťou daňovej úspory pre moderné spoločnosti,

Podrobnejšie

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014 VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU Príloha k zmluve o poskytovaní vzdelávania čísloo... 1.Splnomocnené osoby Týmto splnomocňujem nasledovné osoby na vyzdvihnutiee môjho dieťaťa z materskej školy Espania, na

Podrobnejšie

Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava V Bratislave dňa k číslu: S OKC-ID12759 Vec: Odpoveď na výzvu na dopl

Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava V Bratislave dňa k číslu: S OKC-ID12759 Vec: Odpoveď na výzvu na dopl Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, 837 52 Bratislava V Bratislave dňa 25.04.2018 k číslu: S02726-2018- OKC-ID12759 Vec: Odpoveď na výzvu na doplnenie žiadosti alebo príloh Dňa 29.01.2018 bolo na

Podrobnejšie

Microsoft Word - tomkova-eva-dipl-2009.doc

Microsoft Word - tomkova-eva-dipl-2009.doc UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav epidemiologie 3. LFUK Eva Tomková Hrozí pandemie mexické chřipky? Mexican Influenza is it real threat of pandemia? Diplomová práce Praha, listopad 2009

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2018.doc

Microsoft Word - Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2018.doc Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na v roku 2018 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

Podrobnejšie

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Budovanie zdravých rómskych komunít II. kapitola Podpora zdravia Ing. Jana Maciaková Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Cieľ: Umožniť účastníkom vzdelávania pochopiť zdravotnú situáciu európskych

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala do konca novembra 2018. Kontrolná akcia bola zameraná

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie])

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie]) Liečebné využitie plazmaferézy z pohľadu sestry Dipl. sestra Edita Kohútová Dipl. sestra Renáta Rovenská XVIII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii Patince 23. 25. september

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

untitled

untitled 2000R0141 SK 07.08.2009 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 141/2000 zo

Podrobnejšie

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 novely ZP hovorí o tom, že : Zamestnancovi, ktorý vykonáva

Podrobnejšie

C(2018)2526/F1 - SK (annex)

C(2018)2526/F1 - SK (annex) EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 4. 2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku Liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných

Podrobnejšie

Rozbor zásahovej činnosti

Rozbor zásahovej činnosti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, 917 77 Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, 31. 1. 211 Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ A. Hluk 1 ) a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku L AEX,8h neprekročí 75

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny   zdravotný   ústav   vo  V r a n o v e  nad  Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie