Microcomp KZ Z

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microcomp KZ Z"

Prepis

1 Kúpna zmluva č. Z uzavretá podľa 409 až 470 Obchodného zákonníka Zmluvné strany Kupujúci: a Predávajúci: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava IČO: DIČ: IČ pre DPH SK (ďalej aj kupujúci ) Microcomp Computersystém spol. s r.o. so sídlom: Kupecká 9, Nitra IČO: DIČ: IČ DPH: SK Registrácia, číslo zápisu: Zapísaná v OR vedeným Okresného súdu Nitra, Oddiel: sro Vložka číslo: 2950/N (ďalej aj predávajúci )

2 I. PREDMET ZMLUVY 1) Predmetom zmluvy je dodanie hardvéru a príslušenstva (ďalej len tovar ). Predmet zmluvy je, čo do maximálneho množstva, druhu a rozsahu špecifikovaný v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 2) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy čo do druhu, rozsahu a ceny za jeden kus špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný predmet zmluvy. 3) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu aj ďalší tovar, ktorý je čo do druhu, rozsahu a ceny za jeden kus špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto kúpnej zmluvy v prípade, ak o tento tovar požiada kupujúci formou písomnej záväznej objednávky vystavenej a doručenej predávajúcemu v čase od podpisu tejto zmluvy do 29. júna 2013 a v množstve ako o to kupujúci touto záväznou písomnou objednávkou požiada. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar. 4) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že pre predaný tovar bude poskytovať servisné služby podľa čl. V. tejto zmluvy. II. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 1) Predávajúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgm predávajúceho najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny. 2) Predávajúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne informovať kupujúceho o platných telefónnych číslach, faxových číslach, internetových adresách a adresách elektronickej pošty, na ktorých môže kupujúci požadovať poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgm predávajúceho najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmien. 3) Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo osoby prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy (ďalej aj zamestnanci ) v objektoch kupujúceho dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy, vzťahujúce sa k vykonávaniu činností, hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné predpisy kupujúceho, najmä predpisy o vstupe do objektov kupujúceho a k bezpečnosti systémov, a aby sa riadili organizačnými pokynmi oprávnených pracovníkov kupujúceho. 4) Kupujúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného zástupcom kupujúceho, ktorý podpísal zmluvu v mene kupujúceho alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny. 5) Kupujúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy písomne informovať predávajúceho o platných telefónnych číslach, faxových číslach a adresách elektronickej pošty, prostredníctvom ktorých môže predávajúci komunikovať s kupujúcim pri plnení služieb v zmysle tejto zmluvy. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej strane formou doporučeného listu podpísaného zástupcom kupujúceho, ktorý podpísal zmluvu v mene kupujúceho alebo ním stanovenými osobami na základe osobitnej plnej moci najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmien. 6) Kupujúci sa zaväzuje, že zamestnanci predávajúceho budú pre účinné plnenie tejto zmluvy v objekte kupujúceho vybavení oprávnením pre vstup alebo kupujúci zaistí sprevádzanie pracovníkov predávajúceho.

3 III. TERMÍN DODANIA PREDMETU ZMLUVY 1) Predmet zmluvy podľa čl. I. bodu 2 tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 2) Predmet zmluvy podľa čl. I. bodu 3 tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia záväznej písomnej objednávky predávajúcemu. 1) Dodávka predmetu zmluvy bude realizovaná do miesta plnenia uvedeného v článku IV bod 3 tejto zmluvy. IV. ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 1) Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy, protokolárne odovzdá tovar poverenému zástupcovi kupujúceho odovzdávacím protokolom. Súčasťou odovzdávacieho protokolu budú špecifikácie konfigurácie a počet jednotlivých druhov dodaného tovaru, dátum dodania tovaru, mená a podpisy poverených zástupcov predávajúceho i kupujúceho a zoznam výrobných resp. sériových čísel umožňujúcich jednoznačnú identifikáciu dodaného tovaru. 2) Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak nebude spĺňať minimálne parametre špecifikované v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 3) Predávajúci dodá predmet zmluvy do priestorov ústredia Národnej banky Slovenska, ul. I. Karvaša č. 1 v Bratislave. V. ZÁRUKY A SERVIS NA PREDMET PLNENIA 1) Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 36 mesiacov. 2) Záručná doba začína plynúť dňom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, t. zn. dňom protokolárneho prevzatia tovaru. 3) Všetky náklady spojené s opravou tovaru počas záručnej doby (t. zn. oprava, náhradné diely, doprava, servisné práce) znáša predávajúci. 4) Predávajúci zabezpečí odstránenie poruchy na tovare (ďalej len servis ) alebo tovar vymení za nový bezchybný v lehote najneskôr do 72 hodín od jej nahlásenia oprávnenou osobou podľa ods. 4), čl. II tejto zmluvy na telefónnom čísle, faxovom čísle, elektronickou poštou alebo písomne v zmysle čl. II bodu 2 tejto zmluvy. 5) V prípade, že požiadavka kupujúceho na vykonanie servisu bola predávajúcim prijatá v pracovný deň pred 7.30h, je začiatok lehoty na odstránenie poruchy na tovare stanovený na 7.30h tohto istého pracovného dňa. 6) V prípade, že požiadavka kupujúceho na vykonanie servisu bola predávajúcim prijatá v pracovný deň po 16.00h, je začiatok lehoty na odstránenie poruchy na tovare stanovený na 7.30h nasledujúceho pracovného dňa. 7) V prípade, že požiadavka kupujúceho na vykonanie servisu bola predávajúcim prijatá v deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, je začiatok lehoty na odstránenie poruchy na tovare stanovený na 7.30h nasledujúceho pracovného dňa. 8) Predávajúci bude pri poskytovaní servisných služieb používať výhradne originálne náhradné diely výrobcu rovnakého typu, ako obsahuje predmet zákazky počas celej doby poskytovania servisných služieb. 9) Priestormi poskytovania servisných služieb budú priestory NBS na: 1. ul. I. Karvaša 1 v Bratislave, 2. ul. T. G. Masaryka 3 v Nových Zámkoch 3. Národnej ul. 10 v Banskej Bystrici 4. ul. Antona Bernoláka 74 v Žiline 5. ul. Slovenskej jednoty 14 v Košiciach 6. Dostojevského ul. 4444/26 v Poprade 7. VÚZ Bystrina, Starý Smokovec 8. Múzeum mincí a medailí Kremnica

4 10) Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady: a) poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho, alebo tretej osoby, b) poruchy elektrickej siete, zásah blesku, c) prevádzkovaním v iných, ako štandardných podmienkach (izbová teplota stupňov Celzia, vlhkosť od 35% do 80% nekondenzúce prostredie) a nadmerným znečistením, d) zavírenie počítača alebo notebooku, e) poškodenie ochranných plomb. 11) Oznámenie o reklamácii musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: a) názov a výrobné číslo reklamovaného tovaru, b) popis vady, c) kontaktnú osobu a možnosť jej zastihnutia, d) telefonický kontakt na kontaktnú osobu. VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 1) Zmluvné strany prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu s tým, že kúpna cena predmetu zmluvy podľa ods. 1, čl. I je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to v celkovej výške: eur bez DPH (Slovom: šestnásťtisícštyristotridsať eur bez DPH). 2) Cena za predmet zmluvy podľa čl. I bod 3 tejto kúpnej zmluvy sa bude vyrátavať ako násobok jednotkovej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 a jeho dodaného počtu. 3) Cena za predmet zmluvy podľa čl. I. bodu 2 tejto zmluvy zahŕňa náklady na inštaláciu a záručnú opravu. 4) Cena za predmet dodávky je uvedená bez DPH. Faktúra za predmet dodania bude obsahovať aj vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu dodania predmetu zmluvy. 5) Kupujúci zaplatí cenu za tovar objednaný podľa čl. I bodu 2 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po protokolárnom odovzdaní tovaru. 6) Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech predávajúceho. 7) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa 71 ods. 2 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry kupujúcemu. VII. ZMLUVNÉ POKUTY 1) Pri nedodržaní termínu dodania predmetu zmluvy predávajúcim podľa čl. III bodu 1 a 2 tejto zmluvy vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu zmluvy bez DPH uvedenej v čl. VI bod 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania až do doby dodania bezvadného tovaru, a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dodávky odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný

5 záznam. Až do doby dodania bezvadného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet zmluvy má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu zákazky o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu zákazky viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu zákazky viac ako 3 x, predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 4 tejto zmluvy za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania) alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne) o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho na náhradu škody nie je týmto dotknuté. VIII. VYŠŠIA MOC 1) Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu nijak ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy (požiar, záplavy) a pod. 2) Ak sa z dôvodu vyššej moci stane plnenie tejto zmluvy nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na predmetnú udalosť, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a času plnenia. Pokiaľ nepríde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa na prípad vyššej moci odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. IX. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY A VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1) Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho podpisom odovzdávacieho protokolu o prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim. Prepravu a balenie tovaru, ako aj vrátenie vratných obalov zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1) V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností dojednaných v tejto zmluve a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže dotknutá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. 2) Výzva na splnenie povinnosti s určením dodatočnej primeranej lehoty musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 3) Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 4) Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, dva exempláre sú určené pre predávajúceho a štyri pre kupujúceho. Všetky exempláre sú považované za rovnocenné. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy pre hlavné plnenie Príloha č. 2 Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy pre doplňujúce plnenie Príloha č. 3 Požadované minimálne parametre tlačiarní

6 5) Zmeny, doplnenia a zrušenie tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 6) Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť vo všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy druhej zmluvnej strany. Záväzky zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť trvajú neobmedzenú dobu po podpísaní tejto zmluvy a sú nevypovedateľné. Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. 7) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej Republiky. 8) Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/200 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy a faktúr predávajúceho doručených kupujúcemu, pričom predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach predávajúceho doručených kupujúcemu, a to zverejnenie kupujúcim po dobu trvania jeho povinnosti podľa 5a a 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno počas tejto doby odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho. 9) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) kupujúceho ( 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a ods. 1 a 5 zákona o prístupe k informáciám). 10) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. Za kupujúceho: Národná banka Slovenska Za predávajúceho: Microcomp Computersystém, s.r.o. Meno: Funkcia: Meno: Funkcia: V Bratislave dňa V Nitre dňa

7 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy pre hlavné plnenie Položka číslo Popis Počet kusov Cena za 1 ks v Euro bez DPH Tlačiarne 1 Čiernobiela laserová tlačiareň A4 typ I ,- 2 Farebná laserová tlačiareň A4 typ II ,- 3 Farebná laserová tlačiareň A4 typ III ,- 4 Farebná laserová tlačiareň A3 typ IV ,- 5 Farebná tlačiareň A1 typ V ,- Cena CT1 za hlavné plnenie dodávky tlačiarní uvedených v bode 1.2 v Euro bez DPH a vypočítaná ako: CT1 = (cena za položku č. 1 x počet kusov) + (cena za položku ,- č. 2 x počet kusov) + + (cena za položku č. 5 x počet kusov)

8 Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy pre doplňujúce plnenie Položka číslo Popis Maximálny počet kusov Cena za 1 ks v Euro bez DPH Tlačiarne 1 Čiernobiela laserová tlačiareň A4 typ I ,- 2 Farebná laserová tlačiareň A4 typ II ,- 3 Farebná laserová tlačiareň A4 typ III ,- 4 Farebná laserová tlačiareň A3 typ IV ,- Cena CT za doplňujúce plnenie dodávky tlačiarní uvedených v bode 1.2 v Euro bez DPH a vypočítaná ako: CT2 = (cena za položku č. 1 x počet kusov) + (cena za položku 4 235,- č. 2 x počet kusov) + + (cena za položku č. 4 x počet kusov)

9 Príloha č. 3 ku Kúpnej zmluve č. Z Požadované minimálne parametre tlačiarní Čiernobiela laserová tlačiareň A4 typ I. Parameter Minimálna hodnota Technológia Laser mono Rýchlosť tlače 20 strán/min. Výstup prvej strany z Powersave režimu Do 8 s Rozlíšenie 600 dpi x 600 dpi Automatická duplexná tlač Automatické prepínanie ručný/automatický zásobník papiera RAM nešpecifikovaná Tlačové médiá Bežný papier, obálky, štítky Formát tlačových médií A4, A5, A6, DL Kapacita vstupných zásobníkov Min 250 listov Rozhranie USB 2.0, LAN Optimálne pracovné využitie strán A4/mesiac strán/mesiac Maximálne mesačné zaťaženie strán/mesiac Kapacita tonerov 5000 strán podľa normy ISO/IEC Tlačové ovládače s min PCL 6 a vyššie požadovanými tlačovými Windows XP, Windows 7 jazykmi pre OS: 32 a 64 bit Podpora a možnosť konfigurácie rozšírených vlastností tlače podľa ponuky konkrétneho zariadenia duplex, tlač rôznych podporovaných formátov, paperhandling zodpovedajúci konfigurácii zariadenia. V prípade Ovládače ponúkaných zariadení musí ovládač poskytovať automatickú konfiguráciu ponuky funkcií v závislosti od schopností daného zariadenia napr. ak zariadenie obsahuje zošívačku, ovládač túto možnosť pre používateľa v používateľskom rozhraní sprostredkuje. Certifikát zhody podľa ISO/IEC a EN potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 tr. B EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 IEC :2001 / EN : A11 IEC : A1 + A2 (Tr. 1 Laser/LED Product) Certifikáty Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC Značka CE Značka GS Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: ISO 7779: A1:2003 EK 1-ITB 2000:2008 program Energy Star

10 Farebna laserová tlačiareň A4 typ II. Parameter Technológia Rýchlosť tlače Výstup prvej strany z Powersave režimu Rozlíšenie Automatická duplexná tlač Automatické prepínanie ručný/automatický zásobník papiera RAM Tlačové médiá Formát tlačových médií Kapacita vstupných zásobníkov Rozhranie Optimálne pracovné využitie strán A4/mesiac Maximálne mesačné zaťaženie Kapacita tonerov Tlačové ovládače s požadovanými tlačovými jazykmi pre OS: Ovládače Certifikáty Minimálna hodnota Laser color 8 strán/min. mono i color Do 18 s color 600 dpi x 600dpi nie nešpecifikovaná Bežný papier, obálky, štítky A4, A5, A6, DL Min 1 x 250 listov USB 2.0, LAN strán/mesiac strán/mesiac black aj color s kapacitou min strán podľa normy ISO/IEC min. PCL 6 a vyššie Windows XP, Windows 7 32 a 64 bit Podpora a možnosť konfigurácie rozšírených vlastností tlače podľa ponuky konkrétneho zariadenia duplex, tlač rôznych podporovaných formátov, paperhandling zodpovedajúci konfigurácii zariadenia. V prípade ponúkaných zariadení musí ovládač poskytovať automatickú konfiguráciu ponuky funkcií v závislosti od schopností daného zariadenia napr. ak zariadenie obsahuje zošívačku, ovládač túto možnosť pre používateľa v používateľskom rozhraní sprostredkuje. Certifikát zhody podľa ISO/IEC a EN potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 tr. B EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 IEC :2001 / EN : A11 IEC : A1 + A2 (Tr. 1 Laser/LED Product) Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC Značka CE Značka GS Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: ISO 7779: A1:2003 EK 1-ITB 2000:2008 program Energy Star

11 Farebná laserová tlačiareň A4 typ III Parameter Minimálna hodnota Technológia Laser color Rýchlosť tlače 20 strán/min. Mono i color Výstup prvej strany z Powersave režimu Do 15 s Rozlíšenie 600 dpi x 600dpi RAM nešpecifikovaná Automatická duplexná tlač Automatické prepínanie ručný/automatický zásobník papiera Tlačové médiá Bežný papier, obálky, štítky Formát tlačových médií A4, A5, A6, DL Kapacita vstupných zásobníkov Min 1 x 250 listov vstupný zásobník Počet vstupných zásobníkov Min. 2 Celková vstupná kapacita Min. 350 listov Celková kapacita výstupných zásobníkov 250 listov Rozhranie USB 2.0, LAN Optimálne pracovné využitie strán A4/mesiac strán/mesiac Maximálne mesčné zaťaženie Min strán/mesiac black aj color s kapacitou min strán podľa normy Kapacita tonerov ISO/IEC Tlačové ovládače s min. PCL 6 a vyššie požadovanými tlačovými Windows XP, Windows 7 jazykmi pre OS: 32 a 64 bit Podpora a možnosť konfigurácie rozšírených vlastností tlače podľa ponuky konkrétneho zariadenia duplex, tlač rôznych podporovaných formátov, paperhandling zodpovedajúci konfigurácii zariadenia, odložená tlač. V Ovládače prípade ponúkaných zariadení musí ovládač poskytovať automatickú konfiguráciu ponuky funkcií v závislosti od schopností daného zariadenia napr. ak zariadenie obsahuje zošívačku, ovládač túto možnosť pre používateľa v používateľskom rozhraní sprostredkuje. Certifikát zhody podľa ISO/IEC a EN potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 tr. B EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Certifikáty IEC :2001 / EN : A11 IEC : A1 + A2 (Tr. 1 Laser/LED Product) Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC Značka CE Značka GS Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa

12 noriem: ISO 7779: A1:2003 EK 1-ITB 2000:2008 program Energy Star Farebná laserová tlačiareň A3 typ IV. Parameter Technológia Rýchlosť tlače Výstup prvej strany z Powersave režimu Rozlíšenie RAM Automatická duplexná tlač Automatické prepínanie ručný/automatický zásobník papiera Tlačové médiá Formát tlačových médií Kapacita vstupných zásobníkov Rozhranie Optimálne pracovné využitie strán A4/mesiac Maximálne mesčné zaťaženie Kapacita tonerov Tlačové ovládače s požadovanými tlačovými jazykmi pre OS: Ovládače Certifikáty Minimálna hodnota Laser color 20 stran/min. Mono i color Do 20 s 600 dpi x 600dpi 160 MB Bežný papier, obálky, štítky A3, A4, A5, A6, DL Min 1 x 250 listov USB 2.0, LAN strán/mesiac Min strán/mesiac black aj color tonery s kapacitou min strán podľa normy ISO/IEC min. PCL 6 a vyššie Windows XP, Windows 7 32 a 64 bit Podpora a možnosť konfigurácie rozšírených vlastností tlače podľa ponuky konkrétneho zariadenia duplex, tlač rôznych podporovaných formátov, paperhandling zodpovedajúci konfigurácii zariadenia, odložená tlač. V prípade ponúkaných zariadení musí ovládač poskytovať automatickú konfiguráciu ponuky funkcií v závislosti od schopností daného zariadenia napr. ak zariadenie obsahuje zošívačku, ovládač túto možnosť pre používateľa v používateľskom rozhraní sprostredkuje. Certifikát zhody podľa ISO/IEC a EN potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 tr. B EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 IEC :2001 / EN : A11 IEC : A1 + A2 (Tr. 1 Laser/LED Product) Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC Značka CE Značka GS Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: ISO 7779: A1:2003 EK 1-ITB 2000:2008

13 program Energy Star Tlačiaren A1 typ V. Parameter Technológia Rýchlosť tlače Výstup prvej strany z Powersave režimu Rozlíšenie RAM Automatická duplexná tlač Automatické prepínanie ručný/automatický zásobník papiera Tlačové médiá Formát tlačových médií Kapacita vstupných zásobníkov Rozhranie Optimálne pracovné využitie strán A4/mesiac Maximálne mesčné zaťaženie Kapacita tonerov Tlačové ovládače s požadovanými tlačovými jazykmi pre OS: Ovládače Certifikáty Minimálna hodnota Laser color 20 stran/min. Mono i color Do 25 s 600 dpi x 600dpi 160 MB Bežný papier, obálky, štítky A3, A4, A5, A6, DL Min 1 x 250 listov USB 2.0, LAN strán/mesiac Min strán/mesiac black aj color tonery s kapacitou min strán podľa normy ISO/IEC min. PCL 6 a vyššie Windows XP, Windows 7 32 a 64 bit Podpora a možnosť konfigurácie rozšírených vlastností tlače podľa ponuky konkrétneho zariadenia duplex, tlač rôznych podporovaných formátov, paperhandling zodpovedajúci konfigurácii zariadenia, odložená tlač. V prípade ponúkaných zariadení musí ovládač poskytovať automatickú konfiguráciu ponuky funkcií v závislosti od schopností daného zariadenia napr. ak zariadenie obsahuje zošívačku, ovládač túto možnosť pre používateľa v používateľskom rozhraní sprostredkuje. Certifikát zhody podľa ISO/IEC a EN potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 tr. B EN 55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 IEC :2001 / EN : A11 IEC : A1 + A2 (Tr. 1 Laser/LED Product) Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC Značka CE Značka GS Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem: ISO 7779: A1:2003 EK 1-ITB 2000:2008 program Energy Star

Kupna zmluva Z

Kupna zmluva Z Kúpna zmluva č. Z-005.10.1016.00 uzavretá podľa 409 až 470 Obchodného zákonníka Zmluvné strany Kupujúci: Národná banka Slovenska so sídlom: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava zastúpená: IČO: 30844789

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

ORACLE

ORACLE Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19 Čiastková kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.61 uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z-005.10.1024.06 v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z,z.

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského 355 721 00 Ostrava Svinov, Česká republika bankové spojenie: č. účtu:

Podrobnejšie

Siemens - Zmluva Z

Siemens - Zmluva Z Zmluva č. Z-029.10.1003.00 na dodanie tovaru a poskytovanie služieb na dodaný tovar uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Objednávateľ: Národná banka

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

ZMLUVA Č. Z NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n

ZMLUVA Č. Z NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n ZMLUVA Č. Z-029.10.1008.00 NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) ZMLUVNÉ STRANY

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

Špecifikácia

Špecifikácia Servisná zmluva č. Z0-05.10.1032.03 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Štatutárny orgán: JUDr.

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety Kúpna zmluva č. 4/2011 uzavretá podľa 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1. Predávajúci: Obchodné meno: DEMI šport, s.r.o. Adresa: Jána Hajdóczyho 812/6, 917 01

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 /. 07. 000 Číslo:... Prílohy;... uzatvorená podľa ustanovení 409-470 Obchodného zákonníka I.

Podrobnejšie

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Microcomp KZ Z

Microcomp  KZ  Z Kúpna zmluva č. Z-005.10.1020.01 uzavretá podľa 409 až 470 Obchodného zákonníka Zmluvné strany Kupujúci: a Predávajúci: Národná banka Slovenska so sídlom: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava zastúpená:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E-533.10.1001.00 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) medzi: Objednávateľ:

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

zmluva o aktualizácii diela web

zmluva o aktualizácii diela web Zmluva o aktualizácii diela uzatvorenej podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona a licenčná zmluva uzatvorená podľa 65 až 76 Autorského zákona ďalej len (

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Minis

J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Minis J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812

Podrobnejšie

051_Ramcova_dohoda_pecivo

051_Ramcova_dohoda_pecivo O D A na dodávku pekárenských výrobkov (ďalej len dohoda) uzatvorená podľa ustanovení 409 Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a v súlade so Zákonom NR SR č. 343/2015

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predá

r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ '.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>- \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predá r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predávajúcim SPIN - SK s.r.o. a kupujúcim Krajské riaditeľstvo

Podrobnejšie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA  O  DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní

K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších medzi Článok I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

7-ZMLUVA - oleje a tuky

7-ZMLUVA - oleje a tuky RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA číslo /A4/2015 uzatvorená podľa ustanovení 269 ods. 2, 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Euro Dotácie

Euro Dotácie Kúpna zmluva uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ĎALEJ LEN ZMLUVA ) ZMLUVNÉ STRANY Kupujúci: Sídlo

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zmluvné strany Názov: Obec Chminianske Jakubovany Sídlo:

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. /2008 FCS TS o kúpe a predaji špeciálneho sanitného vozidla, uzatvorená v zmysle ustanovení paragrafu 409 až 470 Obchodného zákonníka,

Kúpna zmluva č. /2008 FCS TS o kúpe a predaji špeciálneho sanitného vozidla, uzatvorená v zmysle ustanovení paragrafu 409 až 470 Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva č. /2008 FCS TS o kúpe a predaji špeciálneho sanitného vozidla, uzatvorená v zmysle ustanovení paragrafu 409 až 470 Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel a zákona č. 25/2006

Podrobnejšie

Zmluvné strany: Zmluva o dielo č. 104/2017/T uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Zmluva ) Objednávat

Zmluvné strany: Zmluva o dielo č. 104/2017/T uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Zmluva ) Objednávat Zmluvné strany: uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Zmluva ) Objednávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky

Podrobnejšie

m 13 Sis C.p. SE-71-7/OVO-2006 uzavretá podľa ust. 409 a nasi. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: DaimlerChrysler Automotiv

m 13 Sis C.p. SE-71-7/OVO-2006 uzavretá podľa ust. 409 a nasi. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: DaimlerChrysler Automotiv m 13 Sis C.p. SE-71-7/OVO-2006 uzavretá podľa ust. 409 a nasi. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: DaimlerChrysler Automotive Slovakia, spol. s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno: Sídlo: Zapísaná: IČO: DIČ: rč DPH: Bankové spojenie:

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Microsoft Word - KODYS_zverejnenie.doc

Microsoft Word - KODYS_zverejnenie.doc S E R V I S N Á Z M L U V A uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o -  ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Č.p. VS /EO uzavretá podľa ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: SKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sa

Č.p. VS /EO uzavretá podľa ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: SKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sa Č.p. VS-209-8-8/EO-2-2002 uzavretá podľa ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Predávajúci: SKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 821 02 Bratislava v zastúpení: Ing. Štefan

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA 1.1 Kupujúci: Hlohovská televízia, s.r.o. sídlo: Nám.sv.Michala 3, 920 01 Hlohovec zastúpený: Ing.Peter Chmela KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. I Zmluvné strany IČO: 36

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra 1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné strany &!stnev -:-7qr;qC)~!1Ie?rt:. S~t7/0íOV O 2/ il ;

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB ZMLUVA O DODÁVKE LICENCIÍ QLIK uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Názov: Sídlo: Národná banka Slovenska Imricha

Podrobnejšie

R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnéh

R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnéh R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších medzi Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Microsoft Word - VO 2017_Grafika _Zmluva-final-final_web.doc

Microsoft Word - VO 2017_Grafika _Zmluva-final-final_web.doc Zmluva o dielo na objednávku a licenčná zmluva č. 4/2017 uzatvorená podľa 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a podľa 631 až 643 Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo na objednávku) a uzatvorená

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A      Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a 3, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa Kúpna zmluva č.... uzatvorená podľa ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Kupujúci: Názov : Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie