N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2"

Prepis

1 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Tuchyňa Dušan Dátum narodenia:.. Adresa: Pod kaštieľom 636/27, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Nový-rozšírenie pre hrobové miesto (jednohrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Tuchyňová Marta dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: B Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 25,00 v pokladni

2 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

3 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Tuchyňa Dušan primátor

4 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Vanko František Dátum narodenia: Adresa: Prejtská 14/17, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Prejta pre hrobové miesto (dvojhrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Vanko František dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: A Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 22,00 v pokladni

5 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

6 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Vanko František primátor

7 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Vanko František Dátum narodenia: Adresa: Prejtská 14/17, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Prejta pre hrobové miesto (jednohrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Vanko Jozef dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: A Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 22,00 v pokladni

8 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

9 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Vanko František primátor

10 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Vanková Eva Dátum narodenia: Adresa: Prejtská 14/17, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Prejta pre hrobové miesto (jednohrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Končený Vincent dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: A Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 22,00 v pokladni

11 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

12 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Vanková Eva primátor

13 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Prekopová Oľga Dátum narodenia: Adresa: ČSA 330/23, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Dubnica n. Váhom pre hrobové miesto (dvojhrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Ladecká Anna dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: C Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 35,00 v pokladni

14 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

15 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Prekopová Oľga primátor

16 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Matuška Ľuboš Dátum narodenia: Adresa: Pod hájom 1089/60-65, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Dubnica n. Váhom pre hrobové miesto (dvojhrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia:.., priezvisko a meno zomrelého: Svobodova Rodina dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: D Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 50,00 v pokladni

17 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

18 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Matuška Ľuboš primátor

19 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Trokan Dušan Dátum narodenia: Adresa: Bratislavská 445/28, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Dubnica n. Váhom pre hrobové miesto (jednohrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Trokan Ján dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: D Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 22,00 v pokladni

20 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

21 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Trokan Dušan primátor

22 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve) Článok I Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu IBAN: SK VS: IČO: Nájomca: Siranová Jana Dátum narodenia: Adresa: Palárikova 174/7, Dubnica nad Váhom, Telefón: uzatvárajú túto zmluvu o nájme hrobového miesta za nasledovných podmienok: a Článok II Predmet a účel nájmu 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, nehnuteľností (pozemkov): a) parcela. č. KN-C 1310, 1313, 1328 a 1329, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál starého cintorína v Dubnici nad Váhom, b) parcela. č. KN-C 579/1,582/1,582/2,575,574/1 v k. ú. Prejta, na ktorých je zriadený areál cintorína v mestskej časti Prejta. c) parcela. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394 a 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4, zastavané plochy v k. ú. Dubnica nad Váhom, na ktorých je zriadený areál nového cintorína v Dubnici nad Váhom, 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu časť predmetu nájmu z parciel uvedených v bode 1 tejto zmluvy: v areáli Cintorín Dubnica n. Váhom pre hrobové miesto (jednohrob) na uloženie ľudských pozostatkov: dátum úmrtia: , priezvisko a meno zomrelého: Cyprian Anton dôvod nájmu: nové užívanie hrobového miesta číslo hrobového miesta: C Podnájom hrobového miesta je zakázaný. Článok III Doba nájmu, cena nájmu, platobné podmienky 1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. 2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na dobu 10 rokov, s platnosťou od do vo výške 50,00 v pokladni

23 u spoločnosti poverenej prevádzkovateľom cintorínov. 3. Výška nájomného za užívanie hrobového miesta (ďalej len nájomné) je stanovená Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom, schváleným VZN č. 1/2017 zo dňa V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie. 5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v truhle sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku. 6. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie. Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Nájomca je povinný: a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, c) prenajaté hrobové miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a v poriadku na vlastné náklady, d) udržiavať poriadok na pohrebisku, e) označiť hrob menom pochovaného a rokom úmrtia, f) písomne oznamovať správcovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 2. Nájomca zodpovedá správcovi cintorína za prípadné škody spôsobené v dôsledku neodborného užívania zariadenia cintorína alebo ich poškodzovania. 3. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu alebo k rezervovanému hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník alebo epitafnú dosku, obrubu a iné príslušenstvo hrobového miesta. 4. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné uhradené. 5. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína nezodpovedá za škody na vnesených veciach a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy. 6. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný zabezpečiť a udržiavať prístup k hrobovému miestu a k rezervovanému hrobovému miestu. 7. Prenajímateľ prostredníctvom správcu cintorína je povinný vyzvať nájomcu na odstránenie pomníka, obruby a iné súčasti hrobu, ak nastali podmienky na zánik práva nájmu. 8. Správca cintorína zlikviduje hrobové miesto v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a VZN č. 7/2011 vtedy, ak nájomca nereaguje na výzvu na zlikvidovanie hrobového miesta a rezervovaného hrobového miesta. 9. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi počas trvania nájomného vzťahu na prenájom hrobového miesta tieto služby: a) odvoz odpadu, b) dodávka úžitkovej vody, c) údržba ostatných pozemkov a stavieb, d) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, e) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom. Článok V Skončenie nájmu 1. Nájom na hrobové miesto zaniká, ak : a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

24 b) pohrebisko sa ruší, c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení. Článok VI Záverečné ustanovenia 1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o pohrebníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane nájomca a dve vyhotovenia prenajímateľ. 5. Nájomca súhlasí podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom. 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici nad Váhom dňa Za prenajímateľa: Nájomca: Mgr. Peter Wolf Siranová Jana primátor

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Jarovnice So sídlom: Jarovnice 220,

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job Zmluva o nájme obytnej miestnosti uzatvorená podľa 717 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb.-Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) medzi prenajímateľom - Mesto Senica : sídlo : zastúpený

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Prenajímateľom: Základná škola

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A

N Á J O M N Á  Z M L U V A Z M L U V A O N Á J M E B Y T U 6/1125/2019 uzatvorená podľa 685 a násl. ustanovení zákona č. 47/1992 Zb. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany Prenajímateľ: OBEC Nová Bystrica Sídlo: Nová Bystrica, 023

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU Č

ZMLUVA O NÁJME BYTU Č ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 280/2016/B1/2 v bytovom dome so 6 b.j. v obci Štiavnické Bane Bytový dom B1 súpisné č. 866 uzavretá v zmysle 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Článok I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217112018 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

ZML 458_2017

ZML 458_2017 Z M L U V A O P R E N Á J M E (ďalej len Zmluva ) uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská č. 6, 043 29 Košice v zastúpení:

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č

Zmluva o nájme nebytových priestorov č Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016 (v ďalšom texte len,,zmluva ) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~ Č. 4505/ /tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanc

Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~ Č. 4505/ /tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanc Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~................ Č. 4505/2 7 536/tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanca uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č.

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68 N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá bola uzatvorená

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN \ Pren\341jom KD, pozemky, priestory 2013l.doc)

(Microsoft Word - VZN \ Pren\341jom KD, pozemky, priestory 2013l.doc) V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E P L A V E C K É P O D H R A D I E č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie Obec Plavecké

Podrobnejšie

zmluva o nájme Ariola s.r.o. PDI Lietavská

zmluva o nájme Ariola s.r.o. PDI Lietavská Zmluva o nájme nebytových priestorov č.08-90 -2013 uzatvorená podľa ustanovenia 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO NA UPRATOVANIE A ÚDRŽBU uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ : Ing.

ZMLUVA O DIELO NA UPRATOVANIE A ÚDRŽBU uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ : Ing. ZMLUVA O DIELO NA UPRATOVANIE A ÚDRŽBU uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ : Ing. Marek Fedor M-Profit So sídlom : Bratislavská 433/8,

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č E. č. 50/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

(Microsoft Word - N\341jomn\341 zmluva_Ottm\341rov\341)

(Microsoft Word - N\341jomn\341 zmluva_Ottm\341rov\341) Nájomná zmluva č. 5 uzavretá podľa 685 a nasl. Obč. zák. Čl. I Zmluvné strany 1/Prenajímateľ: Obec Domadice, č. 23, 935 87 v zastúpení starostom Marianom Berkešom IČO : 00587516 DIČ : 2021223985 a 2/ Nájomca/ovia

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012 CE 243/2017 4969/2017/07-OB/Št 07/088/2017 Zmluva o nájme bytového priestoru uzatvorená v zmysle 663 až 684 Občianskeho zákonníka medzi: Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka So sídlom: Kutlíkova

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č

Zmluva o nájme bytu č ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/4/2019 medzi Prenajímateľom: OBEC TREBATICE, zastúpená: Mgr. Jurajom Valom, starostom obce sídlo: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice IČO: 00313106 DIČ: 2020531007 Bankové

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Dušanom Tomaškom, MBA, primátorom Mesta Gelnica, ( ďalej

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 03316/2014-PNZ -P40984/14.00 Čl. I Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 štatutárny orgán: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č

Zmluva o nájme bytu č Zmluva o nájme bytu č. N/6/210/2014 medzi Prenajímateľom: Obec Rakovice, zastúpená: Dušanom Dalošom, starostom obce sídlo: Rakovice č. 42, 922 08 IČO: 00312916 DIČ: 2020530985 Bankové spojenie Prima banka

Podrobnejšie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince Vyhlasovateľ OVS: Mesto Dudince So sídlom: Okružná 212/3, Dudince IČO: 0

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince Vyhlasovateľ OVS: Mesto Dudince So sídlom: Okružná 212/3, Dudince IČO: 0 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince Vyhlasovateľ OVS: Mesto Dudince So sídlom: Okružná 212/3, 962 71 Dudince IČO: 00 319 902 DIČ: 2021152474 Zastúpené: PaedDr. Dušanom

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt)

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt) NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme bytu bežného štandardu uzavretá medzi Zmluvnými stranami: 1. Prenajímateľ: Obec Diviacka Nová Ves PSČ 972 24 Diviacka Nová Ves zastúpená Ivanom Kohútom, starostom obce IČO: 00318051

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 4

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 4 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA PRENÁJOM ČASTI POZEMKU č. 5/20/2013 uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce v zastúp

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA PRENÁJOM ČASTI POZEMKU č. 5/20/2013 uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce v zastúp NÁJOMNÁ ZMLUVA NA PRENÁJOM ČASTI POZEMKU č. 5/20/2013 uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce v zastúpení Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta Zlaté

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN Prev\341dzkov\375 poriadok pohrebiska.doc)

(Microsoft Word - VZN Prev\341dzkov\375 poriadok pohrebiska.doc) Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr Prevádzkový poriadok pohrebiska September 2006 Strana 1 z 8 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrubý Šúr Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri v súlade s ustanovením

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č. 1 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej ná

Zmluva o nájme bytu č. 1 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej ná Zmluva o nájme bytu č. 1 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej nájomnej bytovke 12 bytových jednotiek v Tesárskych Mlyňanoch

Podrobnejšie

Obec Dojč podľa 4 ods. 3 písm. f) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohreb

Obec Dojč podľa 4 ods. 3 písm. f) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohreb Obec Dojč podľa 4 ods. 3 písm. f) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č.

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ċ

Zmluva o nájme nebytových priestorov Ċ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 uzatvorená podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č

Nájomná  zmluva č Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08-95-2016 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA

NÁJOMNÁ ZMLUVA E. č. 16/2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019 Uzavretá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku OBEC KLENOVEC Všeobecne záväzné nariadenie obce Klenovec číslo 6/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku obce Klenovec Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína a domu smútku) obce Klenovec

Podrobnejšie

1-2011_najomne_byty

1-2011_najomne_byty Mesto Dunajská Streda v súlade s 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov v spojení s 8 ods.4 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v

Podrobnejšie

Zmluva č

Zmluva č Zmluva č. 98/2017 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt)

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt) NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme bytu bežného štandardu uzavretá medzi Zmluvnými stranami: 1. Prenajímateľ: Obec Diviacka Nová Ves PSČ 972 24 Diviacka Nová Ves zastúpená Ivanom Kohútom, starostom obce IČO: 00318051

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení

/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia

Podrobnejšie

DOHODA č. SMM-2/1285/2013 \ti ", O UZIV ANI VEREJNEHO PRIESTRANSTV A umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišt'om na Ul. S. Chalúpku - sektor

DOHODA č. SMM-2/1285/2013 \ti , O UZIV ANI VEREJNEHO PRIESTRANSTV A umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišt'om na Ul. S. Chalúpku - sektor DOHODA č. SMM-2/1285/2013 \ti ", O UZIV ANI VEREJNEHO PRIESTRANSTV A umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišt'om na Ul. S. Chalúpku - sektor A (ďalej len "Dohoda") uzatvorená v zmysle zákona Č.

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorili podľa zák. č. 116/1990 Zb v platnom znení túto zmluvu o nájme nebytových priestorov Zmluvné strany: 1/ Prenajímateľ: Obec Komjatice Nádražná 97, 941 06 Komjatice

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č. 6 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej ná

Zmluva o nájme bytu č. 6 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej ná Zmluva o nájme bytu č. 6 uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa VZN obce Tesárske Mlyňany, č. 1/2006 upravujúca nájom v obecnej nájomnej bytovke 12 bytových jednotiek v Tesárskych Mlyňanoch

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust

Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O OPAKOVANOM NÁJME BYTU uzatvorená podľa 663, 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s ust. 12 zákona č. 443/2010 Z. z. Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Prenajímateľ: Názov a sídlo:

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1484/4602/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskor

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1484/4602/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskor Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1484/4602/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade

Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

Podrobnejšie

Kúpna zmluva Ċ

Kúpna zmluva Ċ Kúpna zmluva centr. č. 189 / 2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Mesto Nová Dubnica so sídlom : ul. Trenčianska 45/41,

Podrobnejšie

4765-6/2015-SL Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

4765-6/2015-SL Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva

Podrobnejšie

SMERNICA Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o poplatkoch Čl.1 Sadzba za používanie kultúrneho domu - malá sála Obyvatelia obce Ostatní Poplatok - malá sála

SMERNICA Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o poplatkoch Čl.1 Sadzba za používanie kultúrneho domu - malá sála Obyvatelia obce Ostatní Poplatok - malá sála SMERNICA Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o poplatkoch Čl.1 Sadzba za používanie kultúrneho domu - malá sála Obyvatelia obce Ostatní Poplatok - malá sála (veľká akcia, svadba)( ) 12 25 Poplatok (vrátane energií)

Podrobnejšie

Z m l u v a č. 1 / o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Z m l u v a č. 1 / o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Z m l u v a č. 1 / 2 0 1 7 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

Podrobnejšie

m/7; Zmluvné strany: ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. Prenajímateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružom

m/7; Zmluvné strany: ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. Prenajímateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružom m/7; Zmluvné strany: ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. Prenajímateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok Zastúpené: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou

Podrobnejšie

Obec Čachtice, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 4 ods. 3 písm. f/ a podľa 6 ods.1 zákona SNR

Obec Čachtice, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 4 ods. 3 písm. f/ a podľa 6 ods.1 zákona SNR Obec Čachtice, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 4 ods. 3 písm. f/ a podľa 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva č

Zmluva č ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 91/2011 uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a doplnkov medzi: nájomca: Bratislavské kultúrne

Podrobnejšie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2017 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE LUBINA Obecné zastupiteľstvo v Lubine v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obecné zastupiteľstvo obce Strečno v zmysle 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. f), g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva docx

Microsoft Word - Zmluva docx Zmluva č. 70/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií č

Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií č ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 33/NZ/NP/2017 uzavretá v zmysle 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Čl. I Zmluvné strany Obchodné

Podrobnejšie

O B E C R O Ž K O V A N Y Obecný úrad č. 106, Lipany Všeobecne záväzné nariadenie obce Rožkovany č. 19/2017 zo dňa Podmienky prideľo

O B E C R O Ž K O V A N Y Obecný úrad č. 106, Lipany Všeobecne záväzné nariadenie obce Rožkovany č. 19/2017 zo dňa Podmienky prideľo O B E C R O Ž K O V A N Y Obecný úrad č. 106, 082 71 Lipany Všeobecne záväzné nariadenie obce Rožkovany č. 19/2017 zo dňa 02.03.2017 Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany Obec

Podrobnejšie

UĊebňa zmluva

UĊebňa zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00001/2014/sošno-007 (v ďalšom texte len zmluva) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona

Podrobnejšie

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa 663 a nasl. OZ Prenajímateľ: MESTO MEDZILABORCE Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce IČO: 00323233 a Nájomca: Ľubov Hudáková,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva docx

Microsoft Word - Zmluva docx Zmluva č. 76/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu-Daniš

Zmluva o nájme bytu-Daniš ZMLUVA O NÁJME BYTU (byt bežného štandardu) Zmluvné strany: Prenajímateľ: Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. so sídlom Námestie SNP č. 1, 972 13 Nitrianske Pravno zastúpený: 1.) Ing. Jozef Balčirák konateľ

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č

Zmluva o nájme bytu č ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/1/8 medzi Prenajímateľom: OBEC TREBATICE, zastúpená: Mgr. Jurajom Valom, starostom obce sídlo: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice IČO: 00313106 DIČ: 2020531007 Bankové spojenie

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Microsoft Word - Jančúch Peter _

Microsoft Word - Jančúch Peter _ ZMLUVA O NÁJME BYTU uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec IČO 00 321 575 v mene mesta koná Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, zvolený za primátora

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Úče

Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Úče Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU - opakovaná uzavretá v zmysle ustan. -u 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj 1

ZMLUVA O NÁJME BYTU - opakovaná uzavretá v zmysle ustan. -u 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj 1 ZMLUVA O NÁJME BYTU - opakovaná uzavretá v zmysle ustan. -u 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj 12, odst. 4. zák. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj

Podrobnejšie